00702000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200260001700500170 00430070017000600080005000770090019000820100005001010110015001060820008001210130 00700129014000700136026001100143026001100154026001100165026001100176181000700187 020000800194020001000202020001700212020000900229020001100238021013900249#Vi?t#^2 14#T.Dung#Phm Qunh - Mt gc nhn#Nguyn Vn Khoan#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aCn g an nhn dn#2011#^a271tr.^b19cm#959.703#281324#58000#VN11.04264#VN11.04265#VN 11.04267#VN11.04266#PH104Q#Tiu s#S nghip#Nhn vt lch s#Vit Nam#Phm Qun h#Gii thiu tiu s, s nghip nh bo Phm Qunh (1893-1945). Nghin cu quan im lm cch mng khng bo ng, quan im lm bo ca ng## 00675000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200190001700500170 00360070017000530080005000700090019000750100005000940110015000990820008001140130 00700122014000700129026001100136026001100147026001100158026001100169181000600180 020000800186020000700194020001000201021017400211#Vi?t#^214#T.Dung#Tnh yu mu t rng#Nguyn Phan Tnh#Nguyn Phan Tnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a448tr.^b20 cm#959.731#281325#70000#VV11.14720#VV11.14722#VV11.14723#VV11.14721#T312Y#Lch s#H Ni#Truyn k#Ghi li cu chuyn v cuc i ca Phan cng vi cc ngi b n cng thi gn vi nhng s kin lch s ca th H Ni trong nhng nm th ng trc Cch mng thng Tm 1945## 00935000000000325000450004100050000080800050000503900070001000200750001700500120 00920050015001040070028001190080005001470090019001520100005001710110015001760820 00400191013000700195014000700202026001100209026001100220026001100231026001100242 18100070025302000090026002000100026902000090027902000120028802000090030002103000 0309#Vi?t#^214#T.Dung#Phng nga ti phm trn khi ni giam - Nhng vn l l un v thc tin#Trn Vn T#Nguyn Vn Sn#Trn Vn T, Nguyn Vn Sn#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a247tr.^b21cm#365#281326#50000#VV11.14725#VV11.14727#VV11 .14726#VV11.14724#PH431N#Cnh st#Tri giam#Ti phm#Phng chng#Vit Nam#Gii t hiu khi qut l lun v hot ng phng nga ti phm trn khi ni giam ca l c lng cnh st tri giam. Trnh by thc tin phng nga ti phm trn khi n i giam cc tri giam thuc B Cng an v cc gii php phng nga, nh hng cho lc lng cnh st tri giam trong thi gian ti## 00941000000000349000450004100050000080800050000503900070001000200650001700500140 00820050013000960050017001090050016001260050014001420070057001560040018002130080 00500231009001800236010000500254011001500259015004000274082000400314013000700318 01400070032502600110033202600110034302600110035402600110036518100070037602000110 0383020001600394021018100410#Vi?t#^214#T.Dung#Quyn con ngi: Tip cn a ngnh v lin ngnh khoa hc x hi#V Khnh Vinh#Cao c Thi#Nguyn Xun Dng#Nguy n Hng Anh#Trn nh Ho#V Khnh Vinh (ch.b.), Cao c Thi, Nguyn Xun Dng.. .#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Kh oa hc x hi Vit Nam#323#281327#73000#VV11.14728#VV11.14731#VV11.14729#VV11.1 4730#QU603C#Nhn quyn#Khoa hc x hi#Trnh by nhng vn l lun v tip c n a ngnh v lin ngnh khoa hc x hi v quyn con ngi. Phn tch quyn con ngi v cc lnh vc khoa hc x hi v khoa hc nhn vn## 01028000000000361000450004100050000080800050000503900070001000200600001700500140 00770050017000910050016001080050015001240050013001390070060001520040018002120080 00500230009001800235010000500253011001500258015004000273082000700313013000700320 01400070032702600110033402600110034502600110035602600110036718100080037802000110 0386020000900397020000900406021025100415#Vi?t#^214#T.Dung#Gio dc quyn con ng i: Nhng vn l lun v thc tin#V Khnh Vinh#Phm Th Lan Anh#Nguyn Hng Anh#Nguyn Th Bo#Phm Vn Beo#V Khnh Vinh (ch.b.), Phm Th Lan Anh, Nguyn Hng Anh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a438tr.^b24cm#TTS g hi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#323.07#281328#79000#VV11.14733#VV11.14735#VV1 1.14732#VV11.14734#GI-108D#Nhn quyn#Gio dc#Vit Nam#Trnh by l lun v gi o dc quyn con ngi v nh gi khi qut thc trng gio dc quyn con ngi Vit Nam. Tm hiu kinh nghim gio dc quyn con ngi mt s nc trn th gii cng mt s kin ngh v quyn gio dc con ngi Vit Nam## 01019000000000385000450004100050000080800050000503900070001000200580001700500140 00750050016000890050015001050050012001200050016001320070058001480040018002060080 00500224009001800229010000500247011001500252015004000267022000400307082000700311 01300070031801400070032502600110033202600110034302600110035402600110036518100070 0376020001100383020000900394020001500403020000900418021020600427#Vi?t#^214#T.Dun g#Quyn con ngi: Tip cn a ngnh v lin ngnh lut hc#V Khnh Vinh#Nguyn Hng Anh#Nguyn Th Bo#V Minh Chi#Nguyn Vn ng#V Khnh Vinh (ch.b.), Nguy n Hng Anh, Nguyn Th Bo...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a3 83tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#T.1#342.08#281329#69000#VV1 1.14736#VV11.14737#VV11.14739#VV11.14738#QU603C#Nhn quyn#Lut hc#Quyn cng d n#Vit Nam#Trnh by nhng vn l lun, lch s v quyn con ngi, m bo thc hin v c ch bo v quyn con ngi, bo v quc t quyn con ngi, quy n con ngi Vit Nam, quyn con ngi v cc ngnh lut## 01015000000000385000450004100050000080800050000503900070001000200580001700500140 00750050015000890050015001040050016001190050010001350070057001450040018002020080 00500220009001800225010000500243011001500248015004000263022000400303082000700307 01300070031401400070032102600110032802600110033902600110035002600110036118100070 0372020001100379020000900390020001500399020000900414021020600423#Vi?t#^214#T.Dun g#Quyn con ngi: Tip cn a ngnh v lin ngnh lut hc#V Khnh Vinh#Nguyn Hu Ch#Hong Hng Hi#Trng Vn Dng#H S Sn#V Khnh Vinh (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Hong Hng Hi...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a350tr .^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#T.2#342.08#281330#63000#VV11.14 740#VV11.14743#VV11.14741#VV11.14742#QU603C#Nhn quyn#Lut hc#Quyn cng dn#V it Nam#Trnh by nhng vn l lun, lch s v quyn con ngi, m bo thc hin v c ch bo v quyn con ngi, bo v quc t quyn con ngi, quyn co n ngi Vit Nam, quyn con ngi v cc ngnh lut## 00512000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200200001700500150 00370050019000520070035000710080005001060090026001110100005001370110015001420220 00400157082000600161013000700167014000700174026001100181026001100192181000600203 020000500209020000600214020001400220#Vi?t#^214#T.Dung#Ton nng cao lp 4#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a120tr.^b24cm#T.1#372.7#281331#21000#VV11.14744#VV11.14745# T406N#Ton#Lp 4#Sch c thm## 00683000000000301000450004100050000080800050000503900070001000200410001700300970 00580050019001550050013001740070051001870080005002380090026002430100005002690110 01500274022000400289082000600293013000700299014000700306026001100313026001100324 181000600335020001200341020000600353020000800359020001400367#Vi?t#^214#T.Dung#R n k nng lm vn v bi vn mu lp 9#Kin thc l thuyt v lm vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 9. Nhng bi lm vn nng cao#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2011#^a191tr.^b24cm#T.1#807.6#281332#39000#VV11.14747#VV11.14746#R203 K#Tp lm vn#Lp 9#Bi vn#Sch c thm## 00568000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200430001700500170 00600050012000770070060000890080005001490090026001540100005001800110015001850820 00600200013000700206014000700213026001100220026001100231181000700242020001200249 020000700261020001400268020000800282#Vi?t#^214#T.Dung#Nhng bi vn mu dnh cho hc sinh lp 10#Nguyn Phng An#Ng Tr Sn#B.s., tuyn chn, gii thiu: Nguy n Phng An, Ng Tr Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a155tr.^b24cm#807 .6#281333#31000#VV11.14748#VV11.14749#NH556B#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#B i vn## 00690000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490030017001160070042001330080005001750090 02600180010000500206011001500211020001200226020001400238020001400252005001200266 00500130027803900070029102000200029800500120031800500130033000500140034301300070 0357#VV11.14750#VV11.14751#57000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm bi thi t t nghip THPT & thi i hc mn: Ng vn#Ngh lun x hi#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a284tr.^b24cm#Tp lm v n#Vn ngh lun#Sch c thm#L Anh Xun#L Qunh Anh#T.Dung#Ph thng trung h c#V Th Dung#Phm Th Ho#Bi Thu Linh#281334## 00706000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030019000900070055001090040030001640080 00500194009002600199010000500225011001500230020000500245020001600250020001400266 00500150028000500110029503900070030602000070031300500100032000500160033002000150 0346013000700361#VV11.14752#VV11.14753#50000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn thi vo lp 10 mn ton#Mt s minh ho#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm T on, Phan Hong Ngn#Ti bn ln th 1, c b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a294tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Ho ng#T.Dung# thi#Phm Ton#Phan Hong Ngn#Sch luyn thi#281335## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070048000930220004001410080005001450090 02600150010000500176011001500181020001200196020000700208020000800215020001400223 00500120023700500120024900500110026100500140027200500140028603900070030001300070 0307#VV11.14754#VV11.14755#52000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v b i vn mu lp 10#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a260tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c th m#L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#T.Dung#281336## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070048000930220004001410080005001450090 02600150010000500176011001500181020001200196020000700208020000800215020001400223 00500120023700500120024900500110026100500140027200500140028603900070030001300070 0307#VV11.14756#VV11.14757#60000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v b i vn mu lp 11#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a299tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 11#Bi vn#Sch c th m#L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#T.Dung#281337## 00705000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020055000510030050001060070039001560040029001950080 00500224009002600229010000500255011001500260020000800275020002000283020001400303 005001800317005002000335039000700355020000700362013000700369020001500376#VV11.14 759#VV11.14758#44000#Vi?t#C101D#807.6#^214#Cc dng thi tuyn sinh i hc v cao ng mn vn#Chng trnh hin hnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a243tr.^b24cm#Vn hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Bc h Thun#Hunh Tn Kim Khnh#T.Dung# thi#281338#Sch luyn thi## 00610000000000289000450002600110000002000070001102000200001801400070003804100050 00451810006000500820008000568080005000640020044000690030053001130070012001660040 03400178008000500212009001100217010000500228011001500233020001400248005001200262 039000500274020001900279020001500298013000700313#VV11.14760#Vt l#Ph thng tru ng hc#65000#Vi?t#B450#530.076#^214#B thi trc nghim khch quan mn vt l #Theo cu trc thi 2011 ca B Gio dc v o to#Mai Trng #Ti bn, sa cha v b sung 2011#^aH.#^aGio dc#2011#^a365tr.^b24cm#Sch c thm#Mai Trng #oanh# thi trc nghim#Sch luyn thi#281339## 00892000000000253000450002600110000002600110001102600110002202000130003301400070 00460410005000531810006000580820010000648080005000740020054000790080005001330090 02100138010000500159011001500164020000900179020001800188039000500206021042000211 013000700631#VN11.04268#VN11.04269#VN11.04270#Lut t ai#29000#Vi?t#L504#346 .59704#^214#Lut t ai nm 2003 sa i, b sung nm 2009, 2010#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a211tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu ni d ung lut t ai cng b 26/11/2003 c sa i, b sung nm 2009, 2010 vi nh ng qui nh chung v qui nh c th v quyn ca nh nc vi t ai, qun l nh nc v t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s d ng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh ch p khiu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi h nh#281340## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200010000540140006000640410005000701810006000750820010000818080005000910020 06700096008000500163009002100168010000500189011001400194020000900208020001800217 039000500235021019100240020001800431013000700449#VN11.04271#VN11.04274#VN11.0427 3#VN11.04272#Php lut#Lut thu#9000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu bo v mi trng nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 11#^a29tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu ni dung lut thu b o v mi trng nm 2010 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v: cn c tnh thu, khai thu, np thu, hon thu v mt s s cc iu khon thi hnh# Bo v mi trng#281341## 00833000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200008000540140007000620410005000691810007000740820010000818080005000910020 05000096008000500146009002100151010000500172011001500177020000900192020001800201 039000500219021030300224020000900527013000700536#VN11.04275#VN11.04276#VN11.0427 7#VN11.04278#Php lut#Ti sn#17000#Vi?t#QU600#346.59704#^214#Quy nh php l ut v minh bch ti sn, thu nhp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a103tr.^b19cm #Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s ni dung trong cc vn bn ph p lut ca nh nc v tnh minh bch trong qun l k khai ti sn v thu nhp c nhn: quy nh k khai ti sn thu nhp, xc minh ti sn thu nhp, x l v i phm cc quy nh v minh bch ti sn thu nhp, t chc thc hin v cc iu khon thi hnh#Thu nhp#281342## 00712000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200009000540140007000630410005000700820010000758080005000850020096000900080 00500186009002100191010000500212011001400217020000900231020001800240039000500258 021014800263020001600411013000700427#VN11.04279#VN11.04282#VN11.04280#VN11.04281 #Php lut#Thu t#11000#Vi?t#343.59704#^214#Ngh quyt ca Quc hi v min g im thu s dng t nng nghip v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a51tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s qu y nh ca Quc hi v ni dung mn gim thu s dng t nng nghip, hn mc t v hng t, cc vn v t chc thc hin#t nng nghip#281343## 00909000000000241000450002600110000002600110001102600110002202000140003304100050 00470820012000528080005000640020109000690080005001780090021001830100005002040110 01500209020001100224020001700235039000500252021035400257015004900611013000700660 #VN11.04283#VN11.04285#VN11.04284#ng b huyn#Vi?t#324.2597071#^214#Cc vn b n thc hin ngh quyt i hi i biu ng b huyn an Phng ln th XXII nh im k 2010 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a138tr.^b19cm#an Phng#Vn bn php qui#oanh#M s ni dung, ch trng ra ca ng b trong ngh quyt i hi i biu ng b huyn an Phng nhim k 2011 - 2015: cng tc kim tr a, gim st ton kho ca huyn u, y mnh chuyn i c cu cy trng, vt nu i theo hng sn xut hng ho, cng ngh cao, sinh thi b vng, nng cao hiu lc, hiu qu cng tc qun l, s dng t ai...#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn an Phng#281344## 00750000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820009000568080005000650020019000700030038000890070015001270080 00500142009002100147010000500168011001500173020000700188039000500195021020800200 005001500408020000900423013000700432020002100439#VV11.14761#VV11.14762#VV11.1476 3#VV11.14764#87000#Vi?t#959.7043#^214#Nhng ngy mu la#Phng s, bt k t n m 1966 n 1979#Hong Tun Nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a479tr.^b21cm#Bt k#oanh#Gii thiu tuyn tp cc bi bo ca tc gi vit v cuc chin tranh c a Vit Nam trong khng chin chng M, ghi li nhng cm xc u tin ca con n gi, ca t nc trong nhng ngy thng y mu la #Hong Tun Nh#Phng s #281345#Chin tranh Vit Nam## 00850000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200011000540140007000650410005000720820008000778080005000850020055000900040 02000145008000500165009002100170010000500191011001500196020000900211020001800220 039000500238021032200243013000700565#VV11.14765#VV11.14766#VV11.14767#VV11.14768 #Php lut#Cng chng#81000#Vi?t#347.597#^214#Lut cng chng nm 2006 v vn b n hng dn thi hnh#Ti bn, c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a551tr .^b21cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Trnh by mt s quy nh php lut v c ng chng vin, t chc hnh ngh cng chng, th tc cng chng hp ng v gia o dch, lu tr h s cng chng, ph cng chng v th lao cng chng, x l vi phm, khiu ni v gii quyt tranh chp, nhng quy nh chung v cc iu kho n thi hnh trong Lut Cng chng nm 2006#281346## 00744000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820006000568080005000620050020000670020069000870070020001560080 00500176009002100181010000500202011001500207021014500222020000900367020000900376 039000500385020001900390013000700409020001600416020001000432#VV11.14769#VV11.147 71#VV11.14772#VV11.14770#42000#Vi?t#306.6#^214#Nguyn Th Thu Anh#nh hng c a Pht gio i vi i sng tinh thn x hi Nht Bn#Nguyn Th Thu Anh#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a243tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v pht gio Nh t Bn. nh hng ca pht gio trong i sng tinh thn ca x hi Nht Bn v mt s so snh vi Vit Nam#o Pht#Nht Bn#oanh#i sng tinh thn#281347#i sng x hi#nh hng## 00913000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102020 00440140007002460410005002531810007002580820011002658080005002760020059002810070 05600340008000500396009002100401010000500422011001500427020002000442020001100462 00500150047300500140048803900050050202000090050701300070051600500140052300500180 0537005002000555#VV11.14774#VV11.14773#VV11.14775#VV11.14776#C s l lun v th c tin v chnh sch h tr sn xut nng nghip v thc trng Vit Nam thi gian qua. Quan im v gii php hon thin chnh sch h tr sn xut nng nghi p Vit Nam hin nay#45000#Vi?t#CH312S#338.109597#^214#Chnh sch h tr sn xut nng nghip Vit Nam hin nay#on Xun Thu (ch.b.), Tng c Tho, Nguy n Th T...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a262tr.^b21cm#Kinh t nng nghip#C hnh sch#on Xun Thu#Tng c Tho#oanh#Vit Nam#281348#Nguyn Th T#Nguyn Khc Thanh#Hong Th Bch Loan## 00765000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101210 00440140007001650410005001721810006001770820006001838080005001890020087001940070 03600281008000500317009002100322010000500343011001500348020001100363020000800374 020000900382020001300391005001700404039000500421005001800426013000700444#VV11.14 777#VV11.14778#VV11.14780#VV11.14779#Gm cc hi p v nhng vn tm l hc lnh o qun l v nhng tnh hung tm l thng gp trong lnh o qun l#28 000#Vi?t#M458T#158.7#^214#100 cu hi - p v tm l hc v nhng tnh hung t hng gp trong lnh o, qun l#Nguyn nh Phong, Phm Thanh Tuyn#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a220tr.^b21cm#Tm l hc#Qun l#Lnh o#Sch hi p#Ph m Thanh Tuyn#oanh#Nguyn nh Phong#281349## 01061000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050016000710020025000870070040001120220 00500152221005100157008000500208009002100213010000500234011001500239015005500254 02103190030902000080062802000080063602000210064402000090066500500090067403900050 0683013000700688005001600695#VV11.14781#VV11.14783#VV11.14784#VV11.14782#Vi?t#L3 02S#355.009597#^214#Nguyn Vn Minh#Lch s qun s Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Mi nh (ch.b.), H Khang#T.12#Nhng nhn t hp thnh sc mnh Vit Nam thng M#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a408tr.^b22cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Lch s qun s Vit Nam#Phn tch nhng nhn t hp thnh sc mnh Vit Nam dnh th ng li trong cuc khng chin chng M: s lnh o ca ng v Ch tch H Ch Minh, sc mnh hu phng min Bc v ti chin trng min Nam, kt hp sc m nh dn tc vi sc mnh thi i, ngh thut tin hnh chin tranh nhn dn, to n dn, ton din#Lch s#Qun s#Khng chin chng M#Vit Nam#H Khang#oanh#281 350#Nguyn Vn Minh## 01013000000000337000450002600110000002600110001102600110002202102790003304100050 03121810006003170820018003238080005003410020077003460070054004230080005004770090 02100482010000500503011001500508020000800523020000700531005001700538005001200555 03900050056701500370057202000080060900500140061700500110063100500120064201300070 0654020001400661#VV11.14785#VV11.14787#VV11.14786#Vi nt v tnh Sn La v tnh hnh cng tc xy dng ng. S ra i v qu trnh hnh thnh pht trin thc hin nhim v cng tc t chc xy dng ng qua cc thi k: khng chin chng thc dn Php, chng quc M v xy dng ch ngha x hi min Bc, thi k i mi#Vi?t#L302S#324.2597070959718#^214#Lch s cng tc t chc xy dng n g ca ng b tnh Sn La (1946 - 2005)#B.s.: Nguyn c Qunh, V c Thi, Ph m Vn Minh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a268tr.^b21cm#Lch s#Sn La#Nguy n c Qunh#V c Thi#oanh#TTS ghi: Ban T chc tnh u Sn La#ng b#Phm V n Minh#H Vn Sc#L Hi Phan#281351#Xy dng ng## 00939000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102630003304100050 02961810006003010820019003078080005003260020044003310070052003750080005004270090 02100432010000500453011002600458020000800484020000800492005001100500005001700511 039000500528005001600533015004600549020001400595020000900609013000700618#VV11.14 788#VV11.14789#VV11.14790#S lc v iu kin t nhin v tnh hnh x hi huy n Xn Mn (H Giang). Qu trnh ng b huyn lnh o nhn dn u tranh chng Php, chng M ginh thng li v thc hin cng cuc xy dng i mi t nc, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Vi?t#L302S#324.25970709597163#^ 214#Lch s ng b huyn Xn Mn (1965 - 2010)#B.s.: Vng Vn Phong, V Th H a, Trng Dip Bch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a326tr., 12tr. nh^b21cm#Lc h s#Xn Mn#V Th Ha#Trng Dip Bch#oanh#Vng Vn Phong#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Xn Mn#ng b huyn#H Giang#281352## 01022000000000349000450002600110000002600110001102600110002202103210003301400070 03540410005003611810006003660820018003728080005003900020044003950070044004390080 00500483009002100488010000500509011002500514020000800539020000700547005000900554 00500080056303900050057100500110057601500460058702000110063302000080064402000030 0652020001000655013000700665#VV11.14791#VV11.14793#VV11.14792#Gii thiu chng ng lch s truyn thng v u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Vit Thut (V Th - Thi Bnh) thi k khng chin chng Php, chng M v khi ph c pht trin kinh t sau chin tranh. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn v t qua kh khn thc hin thng li cng cuc i mi ca ng#71000#Vi?t#L302S #324.2597070959736#^214#Lch s ng b x Vit Thun (1927 - 2010)#B.s.: H S Minh (ch.b.), S Tuyn, H Dung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a206tr., 9tr. n h^b21cm#Lch s#V Th#S Tuyn#H Dung#oanh#H S Minh#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Vit Thun#Vit Thut#ng b#X#Thi Bnh#281353## 01157000000000325000450002600110000002600110001102102420002204100050026418100070 02690820010002768080005002860020103002910290111003940070076005050080005005810090 02100586010000500607011001800612020000800630005001300638005001700651039000500668 01500730067302000090074602000300075502000100078500500170079500500120081201300070 0824#VV11.14794#VV11.14795#Tp hp nhng bi vit ca cc nh khoa hc, qun l trong v ngoi ngnh nhn nhn nh gi v qu trnh nm nm xy dng v trng thnh ca trung tm Lu tr Quc gia IV v mt s hnh nh v ti liu tiu biu v hot ng ca trung tm#Vi?t#TR513T#027.09597#^214#Trung tm Lu tr Quc g ia IV ni bo qun di sn t liu th gii u tin ca Vit Nam (2006 - 2011)#T he national archives center IV where the first world docuentary heritage of Viet nam is preserved (2006- 2011)#B.s.: Phm Th Hu (ch.b.), Nguyn Xun Hng, Phm Thanh Phong, Bi Th Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a180tr.^b21x28cm#Lch s#Phm Th Hu#Nguyn Xun Hng#oanh#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr nh nc. Trung tm Lu tr Quc gia IV#Vit Nam#Trung tm Lu tr Quc gia IV#Hot ng# Phm Thanh Phong#Bi Th Mai#281354## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020026000550070009000810080005000900090009000950100 00500104011001400109020001700123020001500140039000500155005000900160020000900169 013000700178#VN11.04286#VN11.04287#14000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng chuyn tnh lch s#Mai Thc#^aH.#^aPh n#2011#^a75tr.^b16cm#Vn hc hin i#Truyn lch s#oanh#Mai Thc#Vit Nam#281355## 00641000000000277000450002600110000002600110001102101530002201400070017504100050 01821810006001870820010001938080005002030020037002080070013002450080005002580090 00900263010000500272011001500277020001000292020001400302020001300316039000500329 005001300334020000900347013000700356#VN11.04288#VN11.04289#Gm nhng cu hi, gi i p php lut v quyn tha k nh di sn tha k, tha k theo di chc, tha k theo php lut, th tc thc hin quyn tha k#35000#Vi?t#H428#346.59705# ^214#Hi - p php lut v quyn tha k#Bi Vn Thm#^aH.#^aPh n#2011#^a195t r.^b19cm#Php lut#Quyn tha k#Sch hi p#oanh#Bi Vn Thm#Vit Nam#281356# # 00723000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101920003301400070 02250410005002321810007002370820006002448080005002500020046002550070014003010080 00500315009000900320010000500329011001500334020001900349020001200368020000900380 039000500389005001400394020001800408013000700426#VN11.04290#VN11.04292#VN11.0429 1#Gii thiu nhng kin thc c bn v tui v thnh nin v sc kho sinh sn. Nhng iu nn bit v hot ng tnh dc v sinh sn. Gii p mt s thc mc v sc kho sinh sn v tnh dc#28000#Vi?t#CH114S#613.9#^214#Chm sc sc kho sinh sn tui v thnh nin#Ph c Nhun#^aH.#^aPh n#2011#^a151tr.^b19cm#Tu i v thnh nin#Tm sinh l#Tnh dc#oanh#Ph c Nhun#Sc kho sinh sn#28135 7## 00681000000000277000450002600110000002600110001102101940002201400070021604100050 02231810006002280820006002348080005002400020034002450070016002790080005002950090 00900300010000500309011001400314020001400328020001100342020000900353039000500362 004001300367005001600380013000700396#VN11.04293#VN11.04294#Nghin cu bnh huyt p thp di gc ca y hc hin i v ng y. Gii thiu mt s bi thuc n am v tho dc cha bnh huyt p thp. Phng php iu tr bnh bng bm huy t v cy ch#15000#Vi?t#H528A#616.1#^214#Huyt p thp nhng iu cn bit#Quc h Tun Vinh#^aH.#^aPh n#2011#^a90tr.^b19cm#Huyt p thp#Phng bnh#iu tr#o anh#In ln th 2#Quch Tun Vinh#281358## 00686000000000277000450002600110000002600110001102101960002201400070021804100050 02251810007002300820006002378080005002430020042002480070014002900080005003040090 00900309010000500318011001500323020001800338020000900356020000900365039000500374 004000800379005001400387013000700401#VN11.04295#VN11.04296#Gii thiu nhng kin thc c bn v thai nghn v sinh nh: iu kin c thai, nhng thay i khi c thai, v sinh thai nghn, bnh l sn khoa... Hng dn cch chm sc b m v tr s sinh#35000#Vi?t#CH311M#618.2#^214#99 iu nn bit v thai nghn v s inh #Ph c Nhun#^aH.#^aPh n#2011#^a195tr.^b19cm#Chm sc sc kho#Thai s n#Sn khoa#oanh#Ti bn#Ph c Nhun#281359## 00597000000000277000450002600110000002600110001102101150002201400070013704100050 01441810007001490820006001568080005001620020032001670070016001990080005002150090 00900220010000500229011001500234020001100249020000900260039000500269004001300274 005001600287020000900303013000700312#VN11.04297#VN11.04298#Mt s kin thc c b n v nguyn nhn gy bnh gt. Cch iu tr, phng nga bnh theo phng php ng v ty y#32000#Vi?t#NH556#616.3#^214#Nhng iu cn bit v bnh gt#Quc h Tun Vinh#^aH.#^aPh n#2011#^a173tr.^b19cm#Phng bnh#iu tr#oanh#In ln th 2#Quch Tun Vinh#Bnh gt#281360## 00607000000000289000450002600110000002600110001102101210002201400070014304100050 01501810006001550820006001618080005001670020029001720070014002010080005002150090 00900220010000500229011001500234020001100249020000700260020000900267039000500276 004001300281005000900294013000700303020000700310#VN11.04299#VN11.04300#Phn tch nhng nguyn nhn dn n mu thun gia m chng v nng du v nhng nguyn t c ng x ho gii mu thun#29000#Vi?t#108U#155.9#^214#o ng x m chng nng du# Quyn b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a167tr.^b19cm#Tm l hc#ng x#Gia nh#oanh#In ln th 4# Quyn#281361#Ph n## 00713000000000277000450002600110000002600110001102102130002201400070023504100050 02421810007002470820006002548080005002600020034002650070022002990080005003210090 00900326010000500335011001500340020001800355020001200373020000800385039000500393 004001300398005001700411013000700428#VN11.04301#VN11.04302#Gii thiu mt s quy tc vng sng kho, tr lu c trnh by qua: cch nhn thc nguy c nhim c, vn thi c ang c trong c th, thi c trong sinh hot hng ngy, phng php n ung khoa hc...#31000#Vi?t#QU600T#613.2#^214#Quy tc vng s ng kho tr lu#Nguyn Hu Thng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a175tr.^b19cm#Chm sc sc kho#Phng php#n ung#oanh#In ln th 2#Nguyn Hu Thng#281362## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020014000520030012000660070059000780080005001370090 00900142010000500151011001500156020001700171020001200188006001500200039000500215 019001400220005001600234020000900250005001000259013000700269#VV11.14796#VV11.147 97#30000#Vi?t#NG552V#895.6#^214#Ngc v trng#Tiu thuyt#Mieoko Kawakami ; Son g Tm Quyn dch ; Khnh Duy ch gii#^aH.#^aPh n#2011#^a134tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Song Tm Quyn#oanh#Dch Nht bn#Mieoko Kawakami#Nht Bn# Khnh Duy#281363## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020036000690070017001050080005001220090 00900127010000500136011001500141021018300156039000400339020001800343020001000361 013000700371020000700378020000900385020001100394#VV11.14798#VV11.14799#34000#Vi ?t#PH431C#616.8#^214#Phm Th Vn Anh#Phng cha chng ng kinh tr em#Phm T h Vn Anh#^aH.#^aPh n#2011#^a183tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc chung v ch ng ng kinh; phn bit cn ng kinh vi cc dng co git khc khng phi ng kinh; nguyn nhn, cch phng v cha tr chng ng kinh tr em#Hoa#Bnh h thn kinh#ng kinh#281364#Tr em#iu tr#Phng bnh## 00813000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070025000690080023000940090036001170100 00500153011001500158021030300173006001500476039000400491019000500495020001100500 020000900511020000800520013000700528#VV11.14800#VV11.14801#36000#Vi?t#M205D#649 #^214#Mo d dnh con tr#Nguyn Kim Dn bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a175tr.^b21cm#Hng dn cho cc cp v chng tr phng php chm sc v nui dng con tr mt cch tt nht nh lm th n o cho con b, cch tm, thay t v cho con ng, lm th no khi con khc v cch i ph vi cc tnh hung c th xy n vi con bng cc liu php t nhin: bm huyt, dc tho, massage...#Nguyn Kim Dn#Hoa#Dch#Nui dng#Chm sc#Con ci#281365## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020018000600030034000780070035001120080 02300147009003600170010000500206011001500211021018600226006001400412039000400426 019000500430020000800435020001000443006000900453013000700462#VV11.14802#VV11.148 04#VV11.14803#35000#Vi?t#N207#170#^214#Nt p cuc sng#Nhng cu chuyn v o lm ngi#Bin dch: L Tin Thnh, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a190tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh n cha cc bi hc v o lm ngi nhm gio dc o l, tm thi n ho, ung dung, l nh mnh, t tin hng con ngi n cuc sng tt p, c ngha hn#L Tin Thnh#Hoa#Dch#o c#Con ngi#Kin Vn#281366## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020029000610070015000900080023001050090 03600128010000500164011001500169021024900184039000400433020000900437004001800446 020000800464020001800472013000700490#VV11.14805#VV11.14806#40000#Vi?t#H103T#618 .2#^214#Ngc Trm#280 ngy mang thai kho mnh#Ngc Trm b.s.#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a190tr.^b21cm#Trnh by nhng ki n thc hu ch v thai nghn, hng dn iu chnh li sng v cch sinh hot chun b tt cho vic mang thai, ch dinh dng v tp luyn trong thai k, xy dng k hoch sinh con v chm sc con trong giai on s sinh...#Hoa#Thai s n#Ti bn ln th 2#Sn ph#Chm sc sc kho#281367## 00741000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050009000710020036000800030 02900116007002600145008000500171009000900176010000500185011001500190021015100205 005001000356039000400366020002000370020001000390020002000400013000700420#VV11.14 807#VV11.14810#VV11.14808#VV11.14809#45000#Vi?t#110#158#^214#Kim Khi#t c iu bn mun bng li ni#Cha kho dn n thnh cng#B.s.: Kim Khi, Khnh Ho#^aH.#^aPh n#2011#^a195tr.^b21cm#Gii thiu cc k nng giao tip ni cng s vi sp, i tc, ng nghip... nhm t hiu qu v thnh cng trong cng v ic cng nh trong cuc sng#Khnh Ho#Hoa#Tm l hc ng dng#Giao tip#B quy t thnh cng#281368## 00861000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050010000740020043000840070 01500127008000500142009000900147010000500156011001500161021026800176039000400444 01900030044802000090045102000180046001200200047801300070049802000180050502000120 0523#VV11.14811#VV11.14814#VV11.14813#VV11.14812#30000#Vi?t#CH104T#613.6#^214#T hu Trang#Chm trn vi k quy ri xm hi tnh dc#Thu Trang b.s.#^aH.#^aPh n #2011#^a133tr.^b21cm#Trnh by cc dng xm hi tnh dc m cc bn tr la tu i dy th c th gp phi. Hng dn cch bo v bn thn trc ngi l cng n h cc cc bin php nhn bit v phng trnh b xm hi tnh dc i vi ng i quen v kim sot quy ri tnh dc hng ngy#Hoa#KT#Cm nang#Xm phm tnh d c#Cm nang thot him#281369#Quy ri tnh dc#Phng chng## 00726000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020020000740030043000940070 02200137008000500159009000900164010000500173011001500178021015400193006001100347 039000400358019000500362020000800367020001000375020002000385013000700405#VV11.14 815#VV11.14816#VV11.14818#VV11.14817#42000#Vi?t#CL302V#650.1#^214#Click vo th i gian#Cc phng php qun l thi gian hiu qu#Kim Nguyt tuyn dch#^aH.#^aP h n#2011#^a194tr.^b21cm#Cung cp cc phng php hu hiu trong vic qun l t hi gian cho cng vic cng nh cuc sng ring nhm gip bn thnh cng trong m i mt ca i sng#Kim Nguyt#Hoa#Dch#Qun l#Thi gian#B quyt thnh cng#28 1370## 00820000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050013000740020047000870070 01800134008000500152009000900157010000500166011001500171021025900186020000900445 039000400454020000800458020000900466013000700475020000900482020001500491#VV11.14 819#VV11.14820#VV11.14822#VV11.14821#43000#Vi?t#S111M#910.91#^214#L Ngc Bch# 60 ngy du lch th gii cng cc bi ton vui#L Ngc Bch b.s.#^aH.#^aPh n#2 011#^a211tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin tng qut nht v a l, lch s, p hong cnh p... ca cc k quan, a danh ni ting trn th gii; ng thi gh p vi mi a danh mt bi ton vui nhm kch thch tr tng tng, nhy b n trong tnh ton suy lun ca cc em#Th gii#Hoa#Du lch#a danh#281371#Bi t on#Sch thiu nhi## 00788000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020035000730070023001080080 00500131009000900136010000500145011001500150021021600165006001200381039000400393 019000500397020002000402013000700422020001900429020000900448020001700457#VV11.14 823#VV11.14825#VV11.14824#VV11.14826#40000#Vi?t#K310C#158.2#^214#Kim ch nam gi p hn nhn bn vng#Huyn Trang tuyn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b21cm#Ph n tch cc mu thun, xung t trong hn nhn nhm tm ra cc k nng cng nh cc gii php ng n nht, gip ci thin mi quan h hn nhn ang c du hi u ran nt duy tr mt cuc sng gia nh hnh phc#Huyn Trang#Hoa#Dch#Tm l hc ng dng#281372#Cuc sng gia nh#Hn nhn#Quan h v chng## 00786000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020034000730070016001070080 00500123009000900128010000500137011001500142021021900157039000400376019000900380 02000100038902000120039902000080041100600110041901300070043002000090043702000140 0446#VV11.14828#VV11.14827#VV11.14829#VV11.14830#42000#Vi?t#S312V#371.8#^214#Si nh vin thi i th gii phng#Nhm SEGVN dch#^aH.#^aPh n#2011#^a201tr.^b21c m#Trang b nhng kin thc c bn, cn thit cho sinh vin thi i mi chun b hnh trang bc vo tng lai tr thnh nhng con ngi sng c l tng, c thc trong hc tp v c trch nhim vi gia nh, x hi#Hoa#Dch Anh#Sinh v in#Ngh nghip#Hc tp#Nhm SEGVN#281373#Np sng#Thi hin i## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050012000600020045000720070017001170080 00500134009000900139010000500148011001500153021017500168039000400343020001800347 020000700365020001000372020000800382013000700390#VV11.14831#VV11.14833#VV11.1483 2#47000#Vi?t#X126D#649#^214#Ngc Phng#Xy dng thi quen tt cho tr trong h c tp#Ngc Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a251tr.^b21cm#Gii thiu nhng quan n im gio dc mi, nhng phng php hc tp hiu qu nhm gip cc bc ph huynh bit cch hng dn con ci xy dng nhng thi quen tt trong hc tp#Hoa#Gio dc gia nh#Tr em#Thi quen#Hc tp#281374## 00682000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050012000610020046000730070017001190080 00500136009000900141010000500150011001500155021016800170039000400338020001800342 020000700360020001000367020000800377013000700385#VV11.14835#VV11.14836#VV11.1483 4#47000#Vi?t#KH113P#649#^214#Ngc Phng#Khc phc thi quen xu cho tr trong hc tp#Ngc Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a251tr.^b21cm#Phn tch cc thi qu en xu nh hng n thnh tch hc tp ca tr nhm gip cc bc ph huynh c n hng iu chnh thch hp vic hc tp ca tr t hiu qu cao#Hoa#Gio dc gia nh#Tr em#Thi quen#Hc tp#281375## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030041000710070025001120080023001370090 03600160010000500196011001500201021017800216006001500394039000400409019000500413 013000700418020002000425020001900445020001700464#VV11.14837#VV11.14838#50000#Vi ?t#H419C#158.2#^214#Hc cch yu thng#Ho gii bt ng trong i sng la i #Nguyn Kim Dn bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a255tr.^b21cm#Cung cp mt ci nhn nhn ng n v nhng bt ng t rong i sng v chng v cch gii quyt cc bt ng , nhm m bo hnh ph c la i trong cuc sng quan h v chng#Nguyn Kim Dn#Hoa#Dch#281376#Tm l hc ng dng#Cuc sng gia nh#Quan h v chng## 00826000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020019000670070021000860080005001070090 00900112010000500121011001500126021036500141039000400506004001300510020000900523 020000500532020000400537013000700541#VV11.14839#VV11.14840#35000#Vi?t#R111X#615 .8#^214#Nguyn Hu Thu#Rau xanh cha bnh#Nguyn Hu Thu b.s.#^aH.#^aPh n#20 11#^a167tr.^b21cm#Gii thiu gi tr cha bnh ca rau xanh. Hng dn cch la chn, s dng v ch bin rau xanh thnh cc mn n cha mt s bnh thng th ng nh tim mch, tiu ng, hen ph qun, vim thn, au khp, vim lot d d y, bnh ng rut, cm mo, vim mi hng, say nng, ng c thc n, chy mu cam, suy nhc thn kinh, bnh ph khoa, gim bo, lm p...#Hoa#In ln th 4# iu tr#Bnh#Rau#281377## 00649000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020022000660070020000880080005001080090 00900113010000500122011001400127021019700141039000400338020001300342004001300355 020000800368013000700376#VV11.14841#VV11.14842#30000#Vi?t#C102P#641.8#^214#Trn Thanh Vn#Cch pha ch cocktail#Trn Thanh Vn b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a64tr.^ b20cm#Khi qut vi nt s lc v cocktail v mt s loi cocktail c a chu ng. Hng dn chun b nguyn liu v cch pha ch cc loi ru cocktail nh am aretto sour, apple blossom, bahama mama...#Hoa#Ru cc tai#In ln th 3#Pha ch #281378## 00637000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020021000610070014000820080005000960090 00900101010000500110011001400115021020000129039000400329020000800333020001500341 020000800356013000700364#VV11.14844#VV11.14843#36000#Vi?t#TH552U#641.8#^214#Ng c Anh#Thc ung gii nhit#Ngc Anh b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a83tr.^b20cm#Hng dn cch chun b nguyn liu v k thut pha ch 72 loi ung mt c cng d ng thanh nhit, gii c trong ma nng nh sinh t rau m, nc ma, nc chanh , nc to p, nuc da hu p...#Hoa# ung#Nc gii kht#Pha ch#281379## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070041000750080005001160090009001210100 00500130011001500135020000900150005000900159039000400168020001200172020001700184 004001300201005001100214005001600225005001600241005001000257013000700267#VV11.14 845#VV11.14846#32000#Vi?t#TH460A#895.9223008#^214#Th u trong ti#Cm Minh, V ng Minh, Trng c Cnh...#^aH.#^aPh n#2011#^a178tr.^b20cm#Vit Nam#Cm Minh #Hoa#Truyn ngn#Vn hc hin i#In ln th 2#Vng Minh#Trng c Cnh#Trng Ch Hng#Hng Thu#281380## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020021000590030012000800070022000920080 00500114009000900119010000500128011001500133020001100148006000700159039000400166 019001600170020001200186020001700198013000700215#VV11.14847#VV11.14848#70000#Vi ?t#D315D#895.1#^214#Ngi M#Du dng n v cng#Tiu thuyt#Ngi M ; Sn L d ch#^aH.#^aPh n#2011#^a375tr.^b21cm#Trung Quc#Sn L#Hoa#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#Vn hc hin i#281381## 00941000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820013000628080005000750050014000800020012000940030 01800106007002900124008000500153009005100158010000500209011003000214021027100244 02000040051500600090051903900040052801900090053202000080054102000090054902000380 0558013000700596#VV11.14849#VV11.14851#VV11.14852#VV11.14850#82000#Vi?t#S521B#7 82.42164092#^214#McShane, John#Susan Boyle#Thin thn xu x#John McShane ; Huy n V dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a401tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gii thiu v tiu s cuc i ca n ca s ngi Xctlen, Susan Boyle - mt ngi c mnh danh l thin thn xu x nhng s hu mt gi ng ca tuyt vi v vt sng thnh thn tng m nhc, t c thnh cng c v danh ting v ti chnh, c c th gii ngng m#Anh#Huyn V#Hoa#Dch Anh#Ti u s#N ca s#Boyle, Susan, Ca s, (1961-), Xctlen#281382## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020011000630030012000740070008000860080 00500094009000900099010000500108011001500113020000900128039000400137020001200141 020001700153013000700170#VV11.14853#VV11.14854#70000#Vi?t#R556N#895.92234#^214# Phn#Rng ngi#Tiu thuyt# Phn#^aH.#^aPh n#2011#^a371tr.^b21cm#Vit Na m#Hoa#Tiu thuyt#Vn hc hin i#281383## 00703000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050021000570020022000780030008001000070021001080080 00500129009000900134010000500143011001500148021021700163020000900380039000400389 020000800393020001700401013000700418#VV11.14855#VV11.14856#58000#Vi?t#D114N#895 .9228403#^214#Nguyn Tham Thin K#Dm ngn hng cm m#Tu bt#Nguyn Tham Thi n K#^aH.#^aPh n#2011#^a295tr.^b21cm#Vit v nhng mn n v v p ca thin nhin, t nc, con ngi Vit Nam vi nhng thn phn v s kip con ngi g n cht vi bc thng trm du b ca mi cnh sc, mi mn n thc ung ca qu hng, t nc#Vit Nam#Hoa#Tu bt#Vn hc hin i#281384## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050013000570020020000700030008000900070013000980080 00500111009000900116010000500125011001500130020000900145039000400154020000800158 020001700166013000700183#VV11.14857#VV11.14858#39000#Vi?t#TR254C#895.922808#^21 4# Bch Thu#Trn cn gc p mi#Tn vn# Bch Thu#^aH.#^aPh n#2011#^a215 tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Tn vn#Vn hc hin i#281385## 00775000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050016000740020028000900030 02200118007001600140008000500156009005500161010000500216011001500221021017700236 020000900413039000400422020001200426020000800438020000800446013000700454#VV11.14 859#VV11.14862#VV11.14860#VV11.14861#35000#Vi?t#V115C#780.92#^214#Nguyn Thu K ha#Vn Cao - Ngi i dc bin#Tiu thuyt chn dung#Nguyn Thu Kha#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Phng ng#2011#^a182tr.^b21cm#Vit v ch n dung cuc i sng to ca Vn Cao, ngi nhc s c tn vinh nh bc ti d anh th k, cng nh hon cnh lch s nhng ca khc bt h m ng li ch o i#Vit Nam#Hoa#Tiu thuyt#Vn Cao#Nhc s#281386## 00415000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020028000620080005000900090009000950100 00500104011001500109020000900124039000400133020001200137020001700149013000700166 #VV11.14863#VV11.14864#82000#Vi?t#406L#895.9223#^214#on L#on L - Tc ph m chn lc#^aH.#^aPh n#2011#^a427tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#Vn hc hi n i#281387## 00461000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050019000660020039000850080005001240090 00900129010000500138011001500143020000900158039000400167020001200171020001700183 013000700200#VV11.14865#VV11.14867#VV11.14866#74000#Vi?t#NG527Q#895.9223#^214#N guyn Quang Thiu#Nguyn Quang Thiu - Tc phm chn lc#^aH.#^aPh n#2011#^a37 8tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#Vn hc hin i#281388## 00574000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050013000520020027000650030012000920070030001040080 00500134009005100139010000500190011001500195020001700210020000900227020001200236 006001000248039000500258019001400263013000700277#VV11.14869#VV11.14868#Vi?t#O-41 5T#895.1#^214#67000#Hong Nguyn#On t t tr chi tnh i#Tiu thuyt#Hong N guyn ; an Huyn dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 011#^a335tr.^b21cm#Vn hc hin i#i Loan#Tiu thuyt#an Huyn#KVn#Dch i Loan#281389## 01064000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050016000780020048000940070 01600142008000500158009000900163010000500172011001500177021042700192020000800619 02000150062702000100064202000100065202000100066202000110067202000090068302000100 0692039000500702013000700707#VV11.14870#VV11.14872#VV11.14873#VV11.14871#35000# Vi?t#CH527Q#959.70082#^214#Nguyn c Xun#Chuyn qu b gia i thng v tron g cung cm#Nguyn c Xun#^aH.#^aPh n#2011#^a140tr.^b21cm#Gii thiu thn th , cuc sng ca nhng ngi ph n ni ting, xinh p, gii giang u thuc dn g di quyn qu v c nh hng ln n lch s vn ho dn tc nh Cng cha An dre Marie Vnh San l con gi t ca Cu hong Duy Tn, b Bi Mng ip th ph i ca Cu hong Bo i, cng cha Lng Linh l con gi th 19 ca vua Thnh Th i, im Phng Th, Nam Phng Hong hu, Hong thi hu T Cung, cng cha Ngc Hn...#Lch s#Hong Thi hu#Hong hu#Hong phi#Cng cha#Nh Nguyn#Vit Nam #Truyn k#KVn#281390## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020022000620030012000840070034000960080 00500130009000900135010000500144011001500149020001700164020001100181020001200192 006001700204039000500221013000700226019001600233#VV11.14874#VV11.14875#110000#V i?t#T312Y#895.1#^214#Kinh Hng#Tnh yu khng mt m#Tiu thuyt#Kinh Hng ; n g Th Vn Anh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a560tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc #Tiu thuyt#ng Th Vn Anh#KVn#281391#Dch Trung Quc## 00673000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070076000510220004001270080005001310090009001360100 00500145011001500150015003300165020001100198020000600209020001500215020001700230 00500120024700500230025900500160028200500200029800500170031803900050033501300070 0340#VV11.14876#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Jrai#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a167 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281392## 00673000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070076000510220004001270080005001310090009001360100 00500145011001500150015003300165020001100198020000600209020001500215020001700230 00500120024700500230025900500160028200500200029800500170031803900050033501300070 0340#VV11.14877#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Jrai#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a163 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281393## 00673000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070076000510220004001270080005001310090009001360100 00500145011001500150015003300165020001100198020000600209020001500215020001700230 00500120024700500230025900500160028200500200029800500170031803900050033501300070 0340#VV11.14878#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Mng#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a168 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281394## 00673000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070076000510220004001270080005001310090009001360100 00500145011001500150015003300165020001100198020000600209020001500215020001700230 00500120024700500230025900500160028200500200029800500170031803900050033501300070 0340#VV11.14879#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Mng#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a167 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281395## 00674000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030006000460070076000520220004001280080005001320090009001370100 00500146011001500151015003300166020001100199020000600210020001500216020001700231 00500120024800500160026000500230027600500200029900500170031903900050033601300070 0341#VV11.14880#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Khmer#Ch.b.: Vi Vn iu (tn g ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Phng Tho...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a17 2tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281396## 00674000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030006000460070076000520220004001280080005001320090009001370100 00500146011001500151015003300166020001100199020000600210020001500216020001700231 00500120024800500160026000500230027600500200029900500170031903900050033601300070 0341#VV11.14881#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Khmer#Ch.b.: Vi Vn iu (tn g ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Phng Tho...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a16 3tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Trn Th Hin L ng#Nguyn Thu Hng#KVn#281397## 00731000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070077001350220004002120080005002160090009002210100 00500230011001400235015003300249020001200282020000900294020000600303020001400309 02000170032300500120034000500120035200500120036400500170037603900050039301300070 0398#VV11.14882#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 2#Chng trnh ng hin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch .b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.), Thch Ngc Hng#T.1#^aH.#^aPh n#2011# ^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#Thch Ngc Hng#KV n#281398## 00761000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070077001350220004002120080005002160090009002210100 00500230011001400235015003300249020001200282020000900294020000600303020001400309 02000170032300500120034000500120035200500120036400500170037603900050039300500180 0398013000700416#VV11.14883#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 2#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.), Thch Ngc Hng#T.2#^aH.#^a Ph n#2011#^a27tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit# Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#Thch N gc Hng#KVn#o Th Hng Minh#281399## 00786000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070067001560220004002230080005002270090 00900232010000500241011001400246015003300260020001200293020000900305020000600314 02000140032002000170033400500120035100500110036300500180037400500200039200500120 0412039000500424013000700429#VV11.14884#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a19tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ting Mnng#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn T r#Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Th Kim Oanh#Ging A Pao#KVn#281400## 00772000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070067001560220004002230080005002270090 00900232010000500241011001400246015003300260020001200293020000900305020000600314 02000140032002000170033400500120035100500110036300500180037400500050039200500130 0397039000500410013000700415#VV11.14885#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ting Mnng#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn T r#Nguyn Ngc Thanh#L A#o Th Bnh#KVn#281401## 00790000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290032001340070070001660220004002360080005002400090 00900245010000500254011001400259015003300273020001300306020000900319020000600328 02000140033402000170034800500120036500500180037700500150039500500090041000500090 0419039000500428013000700433#VV11.14886#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chih bh hr Tli Jrai 2#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a34tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Qung Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Kp Pual#KVn#281402## 00790000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290032001340070070001660220004002360080005002400090 00900245010000500254011001400259015003300273020001300306020000900319020000600328 02000140033402000170034800500120036500500180037700500150039500500090041000500090 0419039000500428013000700433#VV11.14887#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chih bh hr Tli Jrai 2#Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a34tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Qung Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Kp Pual#KVn#281403## 00730000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070057001340220004001910080005001950090 00900200010000500209011001500214015003300229020001300262020000600275020001500281 02000170029600500120031300500180032500500150034300500090035800500130036703900050 0380013000700385#VV11.14888#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 2#Ch.b.: Vi Vn iu, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a111tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 2#Sch gio khoa#Sch th c nghim#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Trn Th Yn#KV n#281404## 00582000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030006000400070059000460220004001050080005001090090009001140100 00500123011001500128015003300143020000500176020000600181020001500187020001700202 005001200219005002100231005001600252039000500268013000700273#VV11.14889#Vi?t#T40 6H#372.7#^214#Ton 2#Khmer# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguy n Quang#KVn#281405## 00637000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030006000400070060000460220004001060080005001100090009001150100 00500124011001500129015003300144020000500177020000600182020001500188020001700203 00500120022000500210023200500140025303900050026700500160027200500160028801300070 0304#VV11.14890#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Khmer# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), Trn Thu Ng...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Ngu yn Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#KVn#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#281406## 00698000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840080005001880090009001930100 00500202011001500207015003300222020001200255020000600267020001500273020001700288 00500120030500500120031700500120032900500060034100500130034703900050036001300070 0365#VV11.14891#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khme 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn i u#o Nam Sn#Thch Saron#L B#o Th Bnh#KVn#281407## 00695000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840080005001880090009001930100 00500202011001500207015003300222020001200255020000600267020001500273020001700288 00500120030500500120031700500120032900500060034100500100034703900050035701300070 0362#VV11.14892#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khme 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn i u#o Nam Sn#Thch Saron#L B#Thch i#KVn#281408## 00642000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070042001290220004001710080005001750090009001800100 00500189011001400194015003300208020000900241020000700250020000600257020001500263 020001700278005001600295005001700311039000500328013000700333#VV11.14893#Vi?t#T55 0N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc so ng ng trn c s ting m #Lng Vit Thi (ch.b.), Thch Ngc Hng#T.1#^aH. #^aPh n#2011#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#L p 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Thch Ngc Hng#KVn#281409 ## 00687000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070059001290220004001880080005001920090009001970100 00500206011001400211015003300225020000900258020000700267020000600274020001500280 020001700295005001600312039000500328005001900333005001400352013000700366#VV11.14 894#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi #KVn#Kiu Th Bch Thu#Quch Th Tri#281410## 00671000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070037001560220004001930080005001970090 00900202010000500211011001400216015003300230020000900263020000700272020000600279 020001500285020001700300005001600317005001200333039000500345013000700350#VV11.14 895#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 2#Lng Vit Thi (ch.b.), V Vn Sng#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#V Vn Sng#KVn#281411## 00726000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070059001560220004002150080005002190090 00900224010000500233011001400238015003300252020000900285020000700294020000600301 02000150030702000170032200500160033900500190035503900050037400500140037901300070 0393#VV11.14896#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 2 #Lng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#T.2#^aH.#^aPh n#20 11#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gi o khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#KVn#Quch Th Tri#28 1412## 00665000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070035001540220004001890080005001930090 00900198010000500207011001400212015003300226020000900259020000700268020000600275 020001500281020001700296005001600313005001000329039000500339013000700344#VV11.14 897#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 2#Lng Vit Th i (ch.b.), Siu Tlul#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Th i#Siu Tlul#KVn#281413## 00724000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070059001540220004002130080005002170090 00900222010000500231011001400236015003300250020000900283020000700292020000600299 02000150030502000170032000500160033700500190035303900050037200500140037701300070 0391#VV11.14898#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 2#L ng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#T.2#^aH.#^aPh n#2011 #^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#KVn#Quch Th Tri#2814 14## 00740000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070072001340220004002060080005002100090 00900215010000500224011001500229015003300244020001300277020000600290020001500296 02000170031100500120032800500150034000500180035500500090037300500090038203900040 0391013000700395#VV11.14899#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 2#Vi Vn i u (tng ch.b.) , Nguyn Hu Yn, Nguyn Quang Ninh (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aPh n #2011#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 2#Sch gi o khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Nguyn Quang Ninh#Ksor Yin#K p Pual#Mai#281415## 00674000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070059001270220004001860080005001900090 00900195010000500204011001500209015003300224020000500257020000600262020001500268 020001700283005001200300005002100312005001600333039000400349013000700353#VV11.14 900#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 2# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b. ), L Nguyn Quang#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Mai#281416## 00729000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070060001270220004001870080005001910090 00900196010000500205011001500210015003300225020000500258020000600263020001500269 02000170028400500120030100500210031300500140033403900040034800500160035200500160 0368013000700384#VV11.14901#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 2# Tin t, Ngu yn Th Kiu Oanh (ch.b.), Trn Thu Ng...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a123tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#Mai#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang #281417## 00676000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070059001290220004001880080005001920090 00900197010000500206011001500211015003300226020000500259020000600264020001500270 005001200285005002100297005001600318039000400334013000700338020001700345#VV11.14 902#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 1# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch. b.), L Nguyn Quang#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Mai#281418#Sch thc nghim## 00731000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070060001290220004001890080005001930090 00900198010000500207011001500212015003300227020000500260020000600265020001500271 00500120028600500210029800500140031903900040033300500160033700500160035301300070 0369020001700376#VV11.14903#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 1# Tin t, N guyn Th Kiu Oanh (ch.b.), Trn Thu Ng...#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a115tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa# Tin t#Nguy n Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#Mai#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#281419#Sch th c nghim## 00730000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070067001340220004002010080005002050090 00900210010000500219011001500224015003300239020001200272020000600284020001500290 00500120030500500110031700500180032800500130034600500050035903900040036401300070 0368020001700375#VV11.14904#Vi?t#L510H#372.6#^214#Ting Mng 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmngz 2#Vi Vn i u (Tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aPh n#2011 #^a140tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Lp 2#Sch gio kho a#Vi vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#o Th Bnh#L A#Mai#281420#Sch th c nghim## 00730000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070067001340220004002010080005002050090 00900210010000500219011001500224015003300239020001200272020000600284020001500290 00500120030500500110031700500180032800500130034600500050035903900040036401300070 0368020001700375#VV11.14905#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmngz 2#Vi Vn i u (Tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aPh n#2011 #^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Lp 2#Sch gio kho a#Vi vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#o Th Bnh#L A#Mai#281421#Sch th c nghim## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660050016000730020034000890070 02700123008000500150009000900155010000500164011001500169021022100184020000900405 02000080041402000090042203900040043102000180043502000090045300500100046201300070 0472#VV11.14906#VV11.14907#VV11.14909#VV11.14908#Vi?t#C120N#618.2#^214#68000#Ng uyn Cng c#Cm nang mang thai & nui dy con#Nguyn Cng c, Qunh Mai#^aH.# ^aPh n#2011#^a311tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc cn thit v chm sc sc kh o trc khi mang thai; bnh thng gp trong thi k mang thai v cch x l; p hng php hp thu dinh dng v cch vn ng... sinh con an ton v nui d y con tt#Thai sn#Sn ph#Nui tr#Mai#Chm sc sc kho#Cm nang#Qunh Mai#281 422## 00652000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020038000500040013000880080005001010090009001060100 00500115011001500120021014300135020000700278020000700285020000900292039000400301 020000900305015005300314013000700367#VV11.14910#VV11.14911#Vi?t#TH552#642#^214# 50000#Thc n 4 tun cho gia nh hin i#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2011#^a1 04tr.^b24cm#Gii thiu phng php v nguyn tc xy dng thc n 4 tun cho b a n gia nh v hng dn chn nguyn liu, cng cch lm c th tng mn#Nu n#Mn n#Ch bin#Mai#Thc n#TTS ghi: Trung tm Hng dn Nu n Ezcooking cl ass#281423## 00775000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050012000520020040000640070017001040040018001210080 00500139009000900144010000500153011001500158021025400173020000900427020000800436 020001200444039000400456013000700460020001800467#VV11.14912#VV11.14913#Vi?t#PH50 0N#618.2#^214#55000#Ngc Phng#Ph n mang thai mi ngy c mt trang#Ngc Ph ng b.s.#Ti bn ln th 5#^aH.#^aPh n#2011#^a290tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc cn thit gip ph n chun b tt trc khi mang thai v nhng trng hp khng nn mang thai, ng thi hng dn phng php chm sc ngi m v thai n hi, dinh dng trong thai k, mang thai vi dng vitamin v thuc ng y...#Thai sn#Sn ph#Tr s sinh#Mai#281424#Chm sc sc kho## 00724000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020031000760070016001070040 01800123008000500141009000900146010000500155011001500160021019100175020001800366 020001100384020000900395020000700404039000400411013000700415#VV11.14914#VV11.149 15#VV11.14916#52000#Vi?t#T309B#649#^214#Nguyn Thu Hng#Tiu bch khoa v chm sc tr#Nguyn Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aPh n#2011#^a255tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v chm sc v nui dng tr; cc vn v sc kho v cc thi k pht trin ca tr; cch x l, phng trnh bnh tt, tai nn v phng php gio dc tr#Chm sc sc kho#Nui dng#Gio dc#Tr em#Mai#2814 25## 00775000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050015000520020052000670070037001190080005001560090 00900161010000500170011001500175021021400190020001800404020001100422020000900433 039000400442005001500446020001700461013000700478#VV11.14917#VV11.14918#Vi?t#PH43 1C#616.8#^214#48000#Nguyn Vn c#Phng cha bnh suy gim tr nh cho ngi c ao tui#B.s.: Nguyn Vn c, Nng Thu Ngc#^aH.#^aPh n#2011#^a226tr.^b24cm#G ii thiu khi qut v bnh suy gim tr nh ca ngi cao tui. Trnh by nguy n nhn, c ch pht sinh bnh, biu hin bnh, tiu ch xc nh bnh v cch ph ng, iu tr bnh suy gim tr nh ngi cao tui#Bnh h thn kinh#Phng bn h#iu tr#Mai#Nng Thu Ngc#Suy gim tr nh#281426## 00772000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050016000510020049000670070058001160080005001740090 00900179010000500188011001500193021017100208020001100379020001500390020001100405 039000400416020000900420005001500429005001900444013000700463#VV11.14919#VV11.149 20#Vi?t#B102K#613.7#^214#45000#Quch Vn Lng#Bch khoa dng sinh cho ngi t rung v cao tui#B.s.: Quch Vn Lng, Trn Hng Binh, Nguyn Trung Thun#^aH.# ^aPh n#2011#^a211tr.^b24cm#Gm nhng t vn v n ung, sinh hot, tm l, vn ng n cc loi thuc ng, y dc, cc phng php chm cu, xoa bp, bm hu yt... cho ngi trung nin v cao tui#Dng sinh#Ngi cao tui#Phng bnh#Mai #iu tr#Trn Hng Binh#Nguyn Trung Thun#281427## 00837000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301100150 00440210206000590200020002650200010002850390004002950190005002990060015003040410 00500319181000600324082000600330808000500336014000800341005001700349002000900366 00300440037500700530041900800050047200900090047701000050048600600130049101300070 0504#VV11.14921#VV11.14922#VV11.14923#VV11.14924#^a329tr.^b24cm#Gm nhng cu ch uyn "ngi tht vic tht" ca nhng ngi ni ting v bnh thng trn khp t h gii, i din vi nghch cnh v c tinh thn bt khut vt ln mi kh khn th thch trong cuc i#B quyt thnh cng#Cuc sng#Mai#Dch#Trn ng K hoa#Vi?t#M118P#158.1#^214#115000#Jackson, Adam J.#Mt phi#i tm nhng c hi tim n trong cuc sng#Adam J. Jackson ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xun Vy#^aH .#^aPh n#2011#Ung Xun Vy#281428## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510140007000560050021000630020039000840030042001230070 02100165008000500186009000900191010000500200011001500205021019800220020000700418 020000900425020000900434039000400443020000700447013000700454#VV11.14925#VV11.149 26#VV11.14927#Vi?t#NH556R#641.5#^214#32000#Nguyn Th Minh Kiu#Nhng rc ri t hng gp khi b n dm#Xy dng thc n cho tr t 4 - 12 thng#Nguyn Th Min h Kiu#^aH.#^aPh n#2011#^a115tr.^b24cm#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin cc mn n dm b sung cht dinh dng cho tr t 4 n 12 thng nh: cc mn r au nghin, tri cy nghin, bt rau c nghin, cc mn ch bin t tht, c...#M n n#Thc n#Ch bin#Mai#Tr em#281429## 00829000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020040000420030059000820080005001410090009001460100005001550110 01400160021022200174020000900396020000700405020001200412039000400424020001300428 015011500441013000700556#VV11.14928#VV11.14929#Vi?t#T103L#649#^214#Ti liu hi - p nui con bng sa m#S dng trong cc bui sinh hot t/nhm/cu lc b p h n#^aH.#^aPh n#2011#^a48tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc, k nng thc hnh c bn v nui con bng sa m. Phng php cho tr b v mt s tnh hung c bit khi cho tr b m. Hng dn cch cai sa, n dm, cng nhng lu cn th it khi chm sc tr#Nui tr#Sa m#Tr s sinh#Mai#Sch hi p#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trung tm h tr Ph n phng chng HIV/AIDS & Chm s c sc kho sinh sn#281430## 00593000000000301000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00311810007000360820004000438080005000470020023000520030013000750070052000880080 00500140009000900145010000500154011001400159012003000173020001800203020000400221 020001300225005001500238005002000253006001100273013000700284#VV11.14930#Mai#Dch Anh#12000#Vi?t#NH556V#823#^214#Nhng v khch bt ng#Truyn tranh#Heather Ame ry, Stephen Cartwright ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwr ight, Stephen#Khanh Hnh#281431## 00564000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020013000450030013000580070052000710080005001230090 00900128010000500137011001400142012003000156020001800186020000400204020001300208 005001500221005002000236006001100256013000700267#VV11.14931#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Ch nga non#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwright ; Khan h Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#2814 32## 00563000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020012000450030013000570070052000700080005001220090 00900127010000500136011001400141012003000155020001800185020000400203020001300207 005001500220005002000235006001100255013000700266#VV11.14932#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#i cm tri#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwright ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#28143 3## 00567000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020016000450030013000610070052000740080005001260090 00900131010000500140011001400145012003000159020001800189020000400207020001300211 005001500224005002000239006001100259013000700270#VV11.14933#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Kho c bc chy#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwright ; K hanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#2 81434## 00577000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020026000450030013000710070052000840080005001360090 00900141010000500150011001400155012003000169020001800199020000400217020001300221 005001500234005002000249006001100269013000700280#VV11.14934#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Ch cho chn cu ng ngn#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cart wright ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tra ng tri#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Kh anh Hnh#281435## 00576000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020025000450030013000700070052000830080005001350090 00900140010000500149011001400154012003000168020001800198020000400216020001300220 005001500233005002000248006001100268013000700279#VV11.14935#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Chic tu hi nc c k#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartw right ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tran g tri#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Kha nh Hnh#281436## 00573000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020022000450030013000670070052000800080005001320090 00900137010000500146011001400151012003000165020001800195020000400213020001300217 005001500230005002000245006001100265013000700276#VV11.14936#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Nga Dolly v con tu#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwrig ht ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang t ri#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#281437## 00575000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020024000450030013000690070052000820080005001340090 00900139010000500148011001400153012003000167020001800197020000400215020001300219 005001500232005002000247006001100267013000700278#VV11.14937#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Chuyn i tu ca Rusty#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwr ight ; Khanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khan h Hnh#281438## 00567000000000289000450002600110000003900040001101900090001501400070002404100050 00310820004000368080005000400020016000450030013000610070052000740080005001260090 00900131010000500140011001400145012003000159020001800189020000400207020001300211 005001500224005002000239006001100259013000700270#VV11.14938#Mai#Dch Anh#12000# Vi?t#823#^214#Ln con mc kt#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwright ; K hanh Hnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#2 81439## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020013000320030013000450070052000580080005001100090009001150100005001240110 01400129012003000143020001800173020000400191020001300195005001500208005002000223 006001100243039000400254013000700258019000900265#VV11.14939#12000#Vi?t#823#^214 #Ngy hp ch#Truyn tranh#Heather Amery, Stephen Cartwright ; Khanh Hnh dch#^ aH.#^aPh n#2011#^a18tr.^b21cm#Nhng cu chuyn trang tri#Vn hc thiu nhi# Anh#Truyn tranh#Amery, Heather#Cartwright, Stephen#Khanh Hnh#Mai#281440#Dch A nh## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410290013000680070014000810080005000950090009001000100 00500109011001400114020001800128020001000146020001400156005000900170039000500179 013000700184#VL11.02337#18000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ting Anh bng hnh #Food - Drink#Thin i b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a19tr.^b28cm#Gio dc mu gio#T ing Anh#Sch mu gio#Thin i#Loan#281441## 00502000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410290018000680070014000860080005001000090009001050100 00500114011001400119020001800133020001000151020001400161005000900175039000500184 013000700189020000900196020000400205020000300209#VL11.02338#18000#Vi?t#B200H#37 2.21#^214#B hc ting Anh bng hnh#Fruit & vegetable#Thin i b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a19tr.^b28cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Thin i#Loan#28 1442#Tri cy#Rau#C## 00461000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410290008000680070014000760080005000900090009000950100 00500104011001400109020001800123020001000141020001400151005000900165039000500174 013000700179020000900186#VL11.02339#18000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ting A nh bng hnh#Animals#Thin i b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a19tr.^b28cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Thin i#Loan#281443#ng vt## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410290021000680070014000890080005001030090009001080100 00500117011001400122020001800136020001000154020001400164005000900178039000500187 013000700192020000700199#VL11.02340#18000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ting A nh bng hnh#Subjects around baby#Thin i b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a19tr.^b28cm #Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Thin i#Loan#281444# vt## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020017000570030007000740070007000810080005000880090 04000093010000500133011001500138020001700153020000700170039000500177005000700182 020000900189013000700198021010600205#VV11.14940#VV11.14941#110000#Vi?t#R250B#89 5.922803#^214#R bo chn sng#Hi k#V Bo#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Sch P hng Nam#2011#^a466tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hi k#Loan#V Bo#Vit Nam#28144 5#Gm nhng cu chuyn vit v bn b, ng nghip, cuc i nh vn v thi th m nh vn tri nghim## 01002000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020019000510070040000700220005001100050011001150050013001260050 01100139005001900150005001100169008000500180009001400185010000500199011001500204 015009300219021033700312020002000649039000500669020000700674013000700681#VV11.14 942#VV11.14943#Vi?t#NH556B#302.0959731#^214#Nhng bng hoa p#Hong ip, Phm Vn Nm, Trn Chung...#T.18#Hong ip#Phm Vn Nm#Trn Chung#Ung Th Bch Ng c#Hng Nhung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a387tr.^b22cm#TTS ghi: y ban nhn dn th nh ph H Ni. Hi ng Thi ua v Khen thng thnh ph H Ni#Gii thiu 74 t m gng in hnh tin tin trn nhiu lnh vc H Ni nh: tm gng am m nghin cu khoa hc; cn b, cng chc tn tu hon thnh xut sc nhim v c giao; ph n "gii vic nc, m vic nh"; sinh vin ngho vt kh hc gii v nhng chin s trong lc lng v trang qun mnh v s bnh yn ca x hi.. .#in hnh tin tin#Loan#H Ni#281446## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070056000700080005001260090014001310100 00500145011001500150020001200165020001400177005001900191005001800210039000500228 005001700233020000800250020000600258013000700264#VV11.14944#VV11.14945#19000#Vi ?t#H419Q#372.62#^214#Hc qua vn mu 4#Xun Th Nguyt H, Phm Th Thanh H, Ng uyn Th Nhung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a119tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm# Xun Th Nguyt H#Phm Th Thanh H#Loan#Nguyn Th Nhung#Bi vn#Lp 4#281447# # 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030033000940070027001270220004001540080 00500158009001400163010000500177011001500182020000800197020000600205020000800211 020001200219020001400231005001500245005001100260039000500271013000700276#VV11.14 946#VV11.14947#24000#Vi?t#C125H#004.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim tin hc 6#Tin hc dnh cho trung hc c s#Quch Tt Kin, on Hng#Q.1#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a116tr.^b24cm#Tin hc#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Qu ch Tt Kin#on Hng#Loan#281448## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550030042000770070032001190080005001510090 01400156010000500170011001400175020000700189020001400196005001600210005001500226 039000500241020000600246020001300252013000700265#VV11.14948#VV11.14949#18000#Vi ?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 6#Sch c nhiu bi tp m rng v n ng cao#Nguyn Hoi Thu, Phm Vn Quang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a88tr.^b24cm#V t l#Sch c thm#Nguyn Hoi Thu#Phm Vn Quang#Loan#Lp 6#Gii bi tp#281449 ## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020017000530070010000700040018000800080005000980090 01100103010000500114011002600119020000700145039000500152005001000157020000700167 020000900174021012900183020001600312013000700328#VV11.14951#VV11.14950#35000#Vi ?t#GI-103B#641.8#^214#Cc mn im tm#Cm Tuyt#Ti bn ln th 3#^aH.#^aThi i#2011#^a139tr., 8 tr. nh^b21cm#Nu n#Loan#Cm Tuyt#Mn n#Ch bin#Hng d n cch la chn nguyn liu, ch bin v trnh by cc mn im tm nh cc mn xi, cm, cho, ph, h tiu, m, bn...#Mn n im tm#281450## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070062000750220004001370080005001410090 01400146010000500160011001500165020000500180020000600185020001400191005001500205 005001400220005002000234005001700254005001700271039000500288013000700293#VV11.14 952#VV11.14953#24000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 7#Trn Din Hi n (ch.b.), ng Vn Qun, Nguyn Th Thu Hin...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a 127tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Trn Din Hin#ng Vn Qun#Nguyn Th Th u Hin#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng#Loan#281451## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070060000750220004001350080005001390090 01400144010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001500203 005001700218005001500235005001600250005001500266039000500281013000700286#VV11.14 954#VV11.14955#36000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 8#Trn Din Hi n (ch.b.), Nguyn Bch Lin, Nguyn Th Ho...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a18 0tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#Trn Din Hin#Nguyn Bch Lin#Nguyn Th H o#Nguyn Ngc Mai#Phng Minh c#Loan#281452## 00574000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700100005600800050 00660090011000710100005000820110025000870200007001120390005001190050010001240200 00700134020000900141021012000150014000700270041000500277181000800282082000600290 808000500296013000700301#VV11.14956#VV11.14957#70 mn c sn t tht heo, b... #Cm Tuyt#^aH.#^aThi i#2011#^a153tr., 8tr. nh^b21cm#Nu n#Loan#Cm Tuyt#M n n#Ch bin#Hng dn chun b nguyn liu v phng php ch bin cc mn ch in, hp, nu t tht b, tht heo, tht d, tht th#37000#Vi?t#GI-103B#641.8 #^214#281453## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070060000750220004001350080005001390090 01400144010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001500203 005001500218005001700233005001700250005001700267039000500284013000700289#VV11.14 958#VV11.14959#36000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 9#Trn Din Hi n (ch.b.), Vng Kim Lin, Nguyn Bch Lin...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a18 0tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#Trn Din Hin#Vng Kim Lin#Nguyn Bch Li n#inh Quang Trung#inh Tuyt Trinh#Loan#281454## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070015000960080005001110090014001160100 00500130011001500135020000700150020001400157005001500171039000500186020000700191 013000700198#VV11.14960#VV11.14961#68000#Vi?t#H250T#530#^214#H thng nhng ph ng php gii ton vt l 12#Trn Anh Trung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a433tr.^b24 cm#Vt l#Sch c thm#Trn Anh Trung#Loan#Lp 12#281455## 00668000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030093001090070029002020080005002310090 01400236010000500250011001500255020000800270020001400278005001500292039000500307 020001600312020000800328020000800336020001500344013000700359#VV11.14962#VV11.149 63#28000#Vi?t#H103T#546.076#^214#244 cu hi v bi tp chn lc ho hc trung hc c s#Kin thc c bn v nng cao dnh cho hc sinh luyn thi vo lp 10 ph thng, lp 10 chuyn#L Quang Hng, V Minh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a14 4tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#L Quang Hng#Loan#Trung hc c s#Bi tp#Cu hi#Sch luyn thi#281456## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020087000510030057001380070034001950080005002290090 01400234010000500248011001500253020000800268020001400276005001900290005001400309 039000500323020002000328020000700348020001500355013000700370#VV11.14965#VV11.149 64#55000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp 39 thi th - thi tuyn sinh vo cc trng i hc - cao ng mn ng vn#Bin son theo cu trc thi ca B Gi o dc - o to#Hong Th Minh Hi, Trn Vn Mnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a323t r.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Hong Th Minh Hi#Trn Vn Mnh#Loan#Ph thng t rung hc# thi#Sch luyn thi#281457## 00767000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020036000540070035000900080005001250090014001300100 00500144011001500149020001800164020001500182005001800197039000500215005001600220 020000800236020002200244020000800266021018400274013000700458#VV11.14966#VV11.149 67#29000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Gio n mm non - hot ng th dc#Nguyn Mi nh Anh, Nguyn Th Nguyt#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a134tr.^b24cm#Gio dc mu gi o#Sch gio vin#Nguyn Th Nguyt#Loan#Nguyn Minh Anh#Th dc#Phng php gi ng dy#Gio n#Trnh by nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy hc th dc cho tr t 18 - 36 thng tui, 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua c c tr chi tung bng, chy, nm xa...#281458## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020068000550030069001230070013001920080005002050090 01400210010000500224011001500229020000800244020001400252005001300266039000500279 020001600284020000700300020001500307013000700322#VV11.14968#VV11.14969#53000#Vi ?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh trung hc ph thng chuyn mn ho hc#Ti liu tham kho cho hc sinh thi vo lp 10 v hc sinh gii THCS #Nguyn Cng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a327tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguy n Cng#Loan#Trung hc c s# thi#Sch luyn thi#281459## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020039000640070013001030220004001162210 07300120008000500193009001400198010000500212011001500217015004400232021014700276 020000900423020000800432020000800440013000700448005001300455039000500468#VV11.14 970#VV11.14971#28000#Vi?t#H561D#646.4#^214#Cao Hu Ngh#Hng dn phng php k thut ct may#Cao Hu Ngh#T.1#Qun - s mi - gil - o veston : Hp tuyn t liu 50 nm (1954 - 2004)#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a134tr.^b24cm#TTS ghi: B La o ng Thng binh v X hi#Hng dn k thut ct may cc kiu o veston, qun nam, o s mi, o i cn, o nam, o n ct o va ri v phng php th, sa cc loi o ny#K thut#May mc#Qun o#281460#Cao Hu Ngh#Loan## 00767000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020050000540070036001040080005001400090014001450100 00500159011001400164020001800178020001500196005002100211039000500232005001400237 020000500251020002200256020000800278021017200286013000700458#VV11.14972#VV11.149 73#15000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Gio n mm non - hot ng lm quen vi ton hc#o Quang Tm, Nguyn Th Kim Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a80tr.^b24cm#G io dc mu gio#Sch gio vin#Nguyn Th Kim Thanh#Loan#o Quang Tm#Ton#Ph ng php ging dy#Gio n#Trnh by nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy ton cho tr 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc tr chi nhn b it hnh khi, v tr, phng hng...#281461## 00753000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020049000540070037001030080005001400090014001450100 00500159011001400164020001800178020001500196005001500211039000500226005002100231 020001100252020002200263020000800285021015100293013000700444#VV11.14974#VV11.149 75#18000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Gio n mm non - khm ph mi trng xung qu anh#Nguyn Th Bch Thu, Nguyn Th Lt#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a95tr.^b24cm#G io dc mu gio#Sch gio vin#Nguyn Th Lt#Loan#Nguyn Th Bch Thu#Mi tr ng#Phng php ging dy#Gio n#Trnh by mc ch yu cu, nhng bi son h ng dn thc hin ging dy cho tr t 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui nhn bi t mi trng xung quanh#281462## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020038000540030032000920070019001240080005001430090 01400148010000500162011001500167020001000182020001400192005001900206039000500225 020002000230020001400250020001500264013000700279#VV11.14976#VV11.14977#65000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh bi ton v c#Bi dng hc sinh kh, gii...#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a411tr.^b24cm#Ho v c #Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Loan#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch lu yn thi#281463## 00848000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020085000560080005001410090014001460100005001600110029001650200 01700194020001700211039000500228020001100233015005600244020001400300021025400314 020000700568013000700575#VN11.04303#VN11.04304#Vi?t#V115K#324.2597070959731#^214 #Vn kin i hi i biu ng b huyn Thng Tn ln th XXII nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a115tr., 4tr. nh mu^b19cm#i hi i biu#Vn kin i hi#Loan#Thng Tn#TTS ghi: ng b thnh ph H Ni. Huyn u Thng Tn#ng b huyn#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b huyn Thng Tn - H Ni ln th XXII, nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b th x kho XXI, ngh q uyt i hi, din vn b mc...#H Ni#281464## 00841000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020021000670290012000880070035001000220 00400135221005700139008000500196009003300201010000500234011001500239021017300254 020001600427020001100443039000500454013000700459020000900466015005200475#VV11.14 978#VV11.14981#VV11.14979#VV11.14980#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2012 #Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.1#Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a177tr. ^b21cm#Trnh by kt qu d tnh mc nc tng gi v lc nc ln, nc rng ch o 6 cng chnh pha Bc Vit Nam nm 2012: Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#Bng thu triu#Thu triu#Loan#281465#Vit Nam#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vit Nam## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020021000670290012000880070035001000220 00400135221007700139008000500216009003300221010000500254011001500259021019800274 020001600472020001100488039000400499013000700503015007100510020000900581#VV11.14 982#VV11.14983#VV11.14985#VV11.14984#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2012 #Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.2# Nng, Quy Nhn, Nha Trang , Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cn g ngh#2011#^a222tr.^b21cm#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, n c rng cng vi cao mc nc tng gi nm 2012 i vi cc cng: Nng, Quy Nhn, Nha Trang, Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Bng thu triu #Thu triu#TH#281466#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vit Nam. Trun g tm Hi vn#Vit Nam## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020021000670290012000880070035001000220 00400135221004300139008000500182009003300187010000500220011001500225021016400240 020001600404020001100420039000400431013000700435015007100442020000900513#VV11.14 986#VV11.14987#VV11.14988#VV11.14989#Vi?t#B106T#551.46#^214#Bng thu triu 2012 #Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.3#Hng Kng, Kom Pong Som, Sin gapo, Bng Cc#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a109tr.^b21cm#Trnh b y kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc t ng gi nm 2012 i vi cc cng: Hng Kng, Kom Pong Som, Singapo, Bng Cc#Bn g thu triu#Thu triu#Th#281467#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vi t Nam. Trung tm Hi vn#Vit Nam## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020028000920070 01700120008000500137009003300142010000500175011001500180020000900195020000900204 020000800213039000400221021026200225013000700487020001100494#VV11.14990#VV11.149 91#VV11.14993#VV11.14992#80000#Vi?t#GI-108T#571.2#^214#Nguyn c Thnh#Gio tr nh sinh hc lc lp#Nguyn c Thnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011 #^a208tr.^b24cm#Sinh hc#Thc vt#Lc lp#TH#Cung cp nhng kin thc c bn v hin i v cu trc siu hin vi ca lc lp, vai tr sinh l v chc nng di truyn ca lc lp, qu trnh pht sinh v pht trin ca lc lp. Cc phng ph p nghin cu lc lp ng dng trong cng ngh sinh hc hin i#281468#Gio trnh## 01189000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020032000760070068001080080 00500176009001900181010000500200011001500205020001800220020000900238020001400247 02000110026103900040027202104730027602000180074900500170076700500130078400500170 0797005001800814013000700832#VV11.14995#VV11.14994#VV11.14997#VV11.14996#38000# Vi?t#M450P#671.0285#^214#M phng s qu trnh bin dng#Nguyn c Trung, L Th i Hng, Nguyn Nh Huynh, Nguyn Trung Kin#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a189t r.^b21cm#Gia cng kim loi#M phng#Bin dng do#Gio trnh#TH#Gii thiu i cng v cc phng php to hnh bng bin dng do, vai tr ca m hnh ho v m phng s. Trnh by c s l thuyt c bn v nng cao ca phng php phn t hu hn nhm gii quyt cc bi ton ng dng nh tnh ton kt cu, m phng bin dng do, m phng tip xc. Cc phn mm thit k m hnh v m phng qu trnh bin dng. Qu trnh bin dng to hnh vt liu. Mt s bi ton minh ho m phng bi ton kt cu, bi ton bin dng tm, khi#Phn mm ng dng#Nguy n c Trung#L Thi Hng#Nguyn Nh Huynh#Nguyn Trung Kin#281469## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020018000610070010000790220004000890040 01400093008000500107009003800112010000500150011001500155020000800170020001300178 020000900191039000400200013000700204021006800211005001000279#VN11.04306#VN11.043 05#40000#Vi?t#M431#646.7#^214#Thin Kim#Mng p khoe sc#Thin Kim#T.1#Ti b n ln 1#^aH.#^aHng c ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a127tr.^b15cm#Lm p#V trang tr#Mng tay#TH#281470#Gii thiu cc mu v mng tay thi trang hin i dnh cho phi n#Thin Kim## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020030000610070010000910040014001010080 00500115009001100120010000500131011001400136020000700150020000900157020000900166 039000400175021013900179013000700318020000400325#VN11.04307#VN11.04308#28000#Vi ?t#S111M#641.8#^214#Thin Kim#60 mn ch gim bo, p dng#Thin Kim#Ti bn l n 1#^aH.#^aHng c#2011#^a64tr.^b15cm#Nu n#Ch bin#Gim bo#TH#Hng dn c ch ch bin 60 mn ch gip gim bo nh ch da hu trn chu, bnh tri hnh n hn, bnh c nng mt ong, nc to c chua...#281471#Ch## 00546000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020018000610070010000790220004000890040 01400093008000500107009001100112010000500123011001400128021005100142020001300193 020000800206020000900214039000400223013000700227005001000234#VV11.14998#VV11.149 99#30000#Vi?t#M431#646.7#^214#Thin Kim#Mng p mi ngy#Thin Kim#T.1#Ti b n ln 1#^aH.#^aHng c#2011#^a48tr.^b21cm#Gii thiu cc mu v mng tay trang tr hng ngy#V trang tr#Lm p#Mng tay#TH#281472#Thin Kim## 01290000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050017000750020077000920070 02200169008000500191009001100196010000500207011001400212020001000226020000900236 020001100245020001300256039000400269021068700273020000900960013000700969#VV11.15 000#VV11.15003#VV11.15002#VV11.15001#20000#Vi?t#H428#344.597#^214#Nguyn Ngc Dng#Hi p v php lnh tn ngng, tn gio v cc vn bn hng dn thc hi n#Nguyn Ngc Dng b.s.#^aH.#^aHng c#2011#^a96tr.^b21cm#Php lnh#Tn gio#T n ngng#Sch hi p#TH#Gm 60 cu hi v gii p mt s quy nh php lut v hot ng tn ngng ca ngi c tn ngng v hot ng tn gio ca tn , nh tu hnh, chc sc; t chc tn gio v hot ng ca t chc tn gio; ti sn thuc c s tn ngng, tn gio v hot ng x hi cng nh quan h quc t ca t chc tn gio, tn , nh tu hnh, chc sc; nhng quy nh chung v c c iu khon thi hnh trong Php lnh tn ngng tn gio. Gii thiu mt s ng h nh, quyt nh ca chnh ph v vic thnh lp nh xut bn tn gio; chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Ban Tn gio chnh ph; kin to n t chc b my lm cng tc tn gio thuc U ban nhn dn cc cp...#Vit Na m#281473## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020078000780070066001560080 00500222009001600227010000500243011001500248020001000263020000900273039000400282 00500150028600500150030100500200031600500130033601300070034902102610035602000120 0617020000800629#VV11.15004#VV11.15005#VV11.15007#VV11.15006#80000#Vi?t#CH300D# 344.59705#^214#Ch dn p dng, nghin cu, tm hiu, hc tp php lut phng, c hng mi dm#Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa, Trn Thi H#^ aH.#^aNxb. Hng c#2011#^a200tr.^b24cm#Php lnh#Vit Nam#TH#Nguyn V Tin# c Hng H#Nguyn Th Ngc Hoa#Trn Thi H#281474#Tp hp cc vn bn gii th ch v hng dn thi hnh nhng quy nh v bin php phng chng mi dm; trch nhim ca c quan, t chc c nhn v gia nh trong phng chng mi dm; x l vi phm php lut v qun l nh nc v cng tc phng chng mi dm...#Phng chng#Mi dm## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020024000610030016000850070010001010040 01400111008000500125009001100130010000500141011001400146039000400160021010700164 013000700271020000900278020000800287020000800295020000600303020000800309#VL11.02 342#VL11.02341#60000#Vi?t#C101K#646.7#^214#Thin Kim#Cc kiu tc thi trang#C t, un, nhum#Thin Kim#Ti bn ln 3#^aH.#^aHng c#2011#^a59tr.^b27cm#TH#Gi i thiu cc kiu dng tc mi, l, n tng cng cc bc ct, un, nhum cho m t s kiu tc tiu biu#281475#Kiu tc#Ct tc#Un tc#Nhum#Lm p## 00757000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020036000750070024001110220 00400135008001000139009001500149010000500164011001500169021019200184020001000376 020000900386020000900395005001300404039000400417013000700421020001500428#VV11.15 009#VV11.15008#VV11.15010#VV11.15011#22500#Vi?t#NH556M#608.71#^214#Nhng mu ch uyn th v v khoa hc#V Bi Tuyn s.t., b.s.#Q.1#^a Nng#^aNxb. Nng#201 1#^a103tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn pht minh khoa hc trn nhiu lnh vc, nh ng nh khoa hc c nhng thnh cng ln lao trong s nghip nghin cu v pht minh khoa hc phc v cho cuc sng con ngi#Pht minh#Khoa hc#Th gii#V Bi Tuyn#TH#281476#Sch thiu nhi## 00755000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020036000750070024001110220 00400135008001000139009001500149010000500164011001500169021019000184020001000374 020000900384020000900393005001300402039000400415013000700419020001500426#VV11.15 012#VV11.15015#VV11.15014#VV11.15013#22500#Vi?t#NH556M#608.71#^214#Nhng mu ch uyn th v v khoa hc#V Bi Tuyn s.t., b.s.#Q.2#^a Nng#^aNxb. Nng#201 1#^a102tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn pht minh khoa hc trn nhiu lnh vc, nh ng nh khoa hc c nhng thnh cng ln lao trong s nghip nghin cu, pht mi nh khoa hc phc v cho cuc sng con ngi#Pht minh#Khoa hc#Th gii#V B i Tuyn#TH#281477#Sch thiu nhi## 00780000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020033000640030017000970070015001140080010001290090 01500139010000500154011001500159020000800174020000900182020000300191039000400194 013000700198021019100205020003200396020002000428020000800448020001000456#VV11.15 016#VV11.15017#Vi?t#TR254N#959.70092#^214#Nguyn Vn Cao#Trn nhng no ng kh ng chin#Ghi nh cui i#Nguyn Vn Cao#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a209tr. ^b21cm#Lch s#Vit Nam#K#TH#281478#Ghi li cuc i hot ng cch mng ca ng ch Nguyn Vn Cao qua hai cuc khng chin chng Php, chng M ti Lin k hu 5 v qu trnh cng tc trong thi k ho bnh, xy dng t nc#Nguyn Vn Cao, 1922-, Vit Nam#Hot ng cch mng#Tiu s#S nghip## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020021000730070015000940080 01000109009001500119010000500134011001400139021016500153020001300318039000400331 005001500335013000700350020001100357#VV11.15021#VV11.15020#VV11.15023#VV11.15022 #26500#Vi?t#L504C#794.1#^214#Lut chi c t lnh#Nguyn Qu Hi#^a Nng#^aNx b. Nng#2011#^a43tr.^b21cm#Gii thiu lut chi c t lnh v nhng yu t l m cuc c va hay va p. Cc chin lc tn cng, phn cng, th ho, tn cuc v nhng iu ghi nh khi nh c#Lut thi u#TH#Nguyn Qu Hi#281480#C t lnh## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050013000570020011000700030004000810070013000850080 00500098009001800103010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000400170013000700174015003100181#VN11.04310#VN11.04309#30000#Vi?t#462-O#89 5.922134#^214#D Minh Chu#i n Bc#Th#D Minh Chu#^aH.#^aVn ho dn tc#20 11#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#281481#Tn tht tc gi: Trn Th Thu## 00811000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020027000670070011000940220004001050080 01000109009001500119010000500134011001500139021031200154020001700466020000900483 020000700492039000400499013000700503005001100510#VN11.04311#VN11.04312#45000#Vi ?t#T550H#895.922803#^214#Thanh Tng#T Hu, chuyn tr lai rai#Thanh Tng#T.5#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a187tr.^b19cm#Gm nhng bi bt k ca tc gi v t ng nhn vt, tng s kin, tng i tng ca hin thc trc quan cng nh nhn g k c m tc gi trc tip tham kin, chim nghim v hin thc cng nh qu k h ca Hu; nhng nt i sng, vn ho ca Lo, Thi Lan, Singapo... ni tc gi c thm v tm hiu thc t#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#TH#281482#T hanh Tng## 01024000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050014000710020026000850030047001110070 04000158008000500198009001100203010000500214011001500219020000600234020000900240 03900040024900500180025301500440027101300070031502102960032202000100061802000100 0628020000700638020000900645020000800654#VV11.15024#VV11.15025#VV11.15027#VV11.1 5026#Vi?t#T550N#304.809597#^214#L Bch Dng#T nng thn ra thnh ph#Tc ng kinh t - x hi ca di c Vit Nam#Ch.b.: L Bch Dng, Nguyn Thanh Lim#^ aH.#^aLao ng#2011#^a168tr.^b21cm#Di c#Vit Nam#TH#Nguyn Thanh Lim#TTS ghi : Vin Nghin cu Pht trin x hi#281483#Gii thiu tng quan v di c Vit Nam, nghin cu v phng php nghin cu v tc ng ca di c i vi ni n v ni i. Qu trnh di c nng thn v th. Tc ng kinh t - x hi ca di c nng thn v thnh th. Tnh chn lc di c ca h gia nh. Chnh sch x h i cho ngi di c#Nng thn#Thnh ph#X hi#Tc ng#Kinh t## 00555000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020026000710070032000970080 00500129009004500134010000500179011001500184020001700199020000300216020001200219 006001500231039000400246019000800250013000700258#VV11.15028#VV11.15030#VV11.1502 9#10000#Vi?t#S315M#813#^214#Cabot, Meg#Size 12 khng phi l mp#Meg Cabot ; D ng Ngc Tr dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a489tr .^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dng Ngc Tr#TH#Dch M#281484## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050013000660020020000790070013000990080 00500112009001900117010000500136011002600141020001700167020000900184020000800193 039000400201004002900205021024900234013000700483020002100490#VV11.15031#VV11.150 32#VV11.15033#70000#Vi?t#NH124K#959.7043#^214#Trnh Vn V#Nht k chin tranh# Trnh Vn V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a295tr., 28tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#TH#Ti bn c b sung, sa cha#Gii thiu nhng trang nh t k vit v nhng ngy thng sng v chin u y gian kh, khc lit ca li t s Trnh Vn V cng ng i trn chin trng min Nam v nhng kht vng, l sng c th hin mt cch sinh ng, chn thnh ca tc gi#281485#Khng chi n chng M## 00686000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050017000650020018000820030008001000070 01700108008000500125009004500130010000500175011001500180020001700195020000900212 020000800221039000400229004001800233021012600251013000700377#VV11.15034#VV11.150 35#VV11.15036#72000#Vi?t#300N#895.9228#^214#Nguyn Trung Dn#...i ngang ng #Tp vn#Nguyn Trung Dn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011 #^a316tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#TH#Ti bn ln th 1#Tp hp cc bi bo, bi vit ca nh bo Nguyn Trung Dn v nhiu vn x hi mang t nh thi s c nhiu ngi quan tm#281486## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020011000700030004000810070015000850080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000400173013000700177#VV11.15037#VV11.15038#35000#Vi?t#TR116M#895.9221#^214# Trn Th Tuyt#Trng mun#Th#Trn Th Tuyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#281487## 00790000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050018000660020018000840070018001020080 00500120009004500125010000500170011001500175020001700190020000900207020000900216 039000400225013000700229021027600236#VV11.15039#VV11.15041#VV11.15040#75000#Vi? t#300V#895.92234#^214#Nguyn Trung Hiu#i v pha an lc#Nguyn Trung Hiu#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a282tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#TH#281488#Gm cc bi vit ca tc gi trn nhng no ng i qua v ta thp c Champa min Trung, Vit Nam; Watphou  ngi n di s n Champasak, Lo; Ban Chiang, Thi Lan; t nc ca Tagore vi nhng n i , thnh quch, cng cnh sng lm than ca tng lp cng inh n &## 00600000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050013000720020017000850030 01200102007002800114008000500142009004500147010000500192011001500197020001700212 020001000229020001200239006000900251039000400260013000700264019001500271#VV11.15 042#VV11.15043#VV11.15045#VV11.15044#175000#Vi?t#M458M#823#^214#Toltz, Steve#M t mnh tr i#Tiu thuyt#Steve Toltz ; Thi Trc dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a749tr.^b21cm#Vn hc hin i#xtrylia#Tiu thu yt#Thi Trc#TH#281489#Dch xtrylia## 00619000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620030025000810070018001060080 00500124009004500129010000500174011001500179020001500194020001100209020001200220 006001300232039000400245019001600249012004500265013000700310#VN11.04313#VN11.043 14#VN11.04315#78000#Vi?t#451C#895.1#^214#c chim hoa khi#Tiu thuyt c Tru ng Hoa#Phm Thi Ho dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011# ^a320tr.^b19cm#Vn hc c i#Trung Quc#Tiu thuyt#Phm Thi Ho#TH#Dch Trung Quc#T sch Tinh hoa vn hc)(Tam ngn nh phch#281490## 00700000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020017000750030016000920070 01300108004001900121008000500140009001900145010000500164011001500169021015700184 020001100341020000900352020000300361020001000364039000500374013000700379#VN11.04 316#VN11.04318#VN11.04317#79000#Vi?t#V510V#363.4#^214#Trn nh B#Vui vi cuc i#K v tiu lun#Trn nh B#Ti bn c b sung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 1#^a351tr.^b19cm#Tp hp mt s bi phng vn, mt s bi iu tra cng phu v n hng v vic tiu cc tham nhng ln cng nhiu suy ngh su sc, y trch nhi m ca nh bo#Tham nhng#Vit Nam#K#Tiu lun#Vanh#281491## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030013000660070044000790080005001230090 01900128010000500147011001500152020001700167020000900184020000400193039000500197 005001400202005000900216005001600225005001500241005001600256013000700272#VN11.04 319#VN11.04320#45000#Vi?t#H401#895.9221408#^214#Hoa in#Th nm 2011#Phm Vn Bin, Mai Bng, Nguyn Mnh Chu...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a128tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Phm Vn Bin#Mai Bng#Nguyn Mnh Chu#Nguyn c Cm#Nguyn Xun Chi#281492## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020026000720030004000980070017001020080 00500119009001900124010000500143011002500148020001700173020000900190020000400199 039000500203013000700208#VN11.04321#VN11.04322#31000#Vi?t#KH407S#895.9221#^214# Nguyn c Thnh#Khong sng hnh tam gic#Th#Nguyn c Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a75tr., 4 tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281493# # 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020011000710030016000820070015000980080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VN11.04323#VN11.04324#50000#Vi?t#NH100C#895.92234#^214 #Trn Mnh Hng#Nha chng#Tp truyn ngn#Trn Mnh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#281494## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020008000610030004000690070014000730080005000870090 01900092010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VN11.04325#VN11.04326#Vi?t#D125X#895.9221#^214#Lng Th m#Du x a#Th#Lng Th m#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Vanh#281495## 00494000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050017000660020010000830030012000930070 01700105008000500122009001900127010000500146011001500151020001700166020000900183 020001200192039000500204013000700209#VN11.04328#VN11.04329#VN11.04327#39000#Vi? t#TH523S#895.9223#^214#Nguyn Quc Hng#Thu sinh#Tiu thuyt#Nguyn Quc Hng#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt #Vanh#281496## 00637000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020010000760070047000860080 02300133009004500156010000500201011001500206012002500221020001700246020000400263 020001200267006001000279006001300289039000500302013000700307019000900314#VN11.04 330#VN11.04331#VN11.04332#52000#Vi?t#C455C#823#^214#Lawrence, D. H.#Cng cha#D . H. Lawrence ; Dch: T L Tm, Phng Qunh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a202tr.^b19cm#T sch Tinh hoa vn hc#V n hc hin i#Anh#Truyn ngn#T L Tm#Phng Qunh#Vanh#281497#Dch Anh## 00467000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050013000670020006000800030004000860070 01300090008000500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164 020000400173039000500177013000700182#VN11.04333#VN11.04334#VN11.04335#200000#Vi ?t#V460R#895.92214#^214#Trn Vit H#V ra#Th#Trn Vit H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a181tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281498## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020011000710030004000820070017000860080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN11.04336#VN11.04337#50000#Vi?t#107M#895.9221#^214#H ong Trung Kin#nh mt m#Th#Hong Trung Kin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a7 0tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281499## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690030004000840070015000880080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN11.04339#VN11.04338#42000#Vi?t#H118H#895.9221#^214#Q uch ng Th#Ht heo no #Th#Quch ng Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a6 7tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281500## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020014000700030004000840070014000880080 00500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VN11.04340#VN11.04341#45000#Vi?t#V300S#895.922134#^214 #Hong Xun L#V sao i m#Th#Hong Xun L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a63 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281501## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020019000730030004000920070018000960080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000500187013000700192#VN11.04342#VN11.04343#43000#Vi?t#V110S#895.92214#^214# Nng Th T Hng#Vt sng trng rm#Th#Nng Th T Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a58tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#281502## 00625000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050009000560020047000650070009001120080006001210090 01700127010000500144011001500149039000500164013000700169021015400176020000800330 020001200338020000900350#VV11.15046#VV11.15047#150000#Vi?t#254V#895.92209#^214 #Phong L#n vi nm mi lm nh vn, nh vn ho Vit#Phong L#^aHu#^aNxb. T hun Ho#2011#^a602tr.^b24cm#Vanh#281503#Tp hp v gii thiu 55 gng mt tiu biu ca vn hc Vit Nam vi nhng t liu v cuc i v s nghip vn chng ca nh vn, nh vn ho Vit Nam#Nh vn#Nh vn ho#Vit Nam## 00552000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450070020000630080006000830090017000890100005001060110 01500111020000900126039000500135013000700140019000500147021012300152020000800275 006001500283#VV11.15048#VV11.15049#Vi?t#PH109H#294.3#^214#Php hnh tnh #Thc h Gic Qu dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a240tr.^b21cm#o Pht#Vanh#281504# Dch#Tm hiu qu trnh hnh thnh tng Tnh v gii thiu Php tu cu sanh C c Lc gm php tu Tp hnh, php tu Chnh hnh#Tu hnh#Thch Gic Qu## 00935000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050015000770020012000920070 01500104004001800119008001800137009003500155010000500190011001500195015006900210 021028000279020000700559020002600566039000500592020001700597013000700614#VV11.15 050#VV11.15052#VV11.15053#VV11.15051#24000#Vi?t#GI-467C#910.285#^214#Trn Trng c#GIS cn bn#Trn Trng c#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2011#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu kin thc c bn v h thng thng ti n a l GIS, h thng to , m hnh v cu trc d liu khng gian, m hnh d liu thuc tnh, nhp d liu khng gian, cht lng d liu, phn tch d li u, m hnh v m hnh ho trong GIS, xy dng h thng thng tin a l#a l#H thng thng tin a l#Vanh#Tin hc ng dng#281505## 00970000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020023000880070 03500111004001800146008001800164009003500182010000500217011001500222015006900237 02102710030602000150057702000080059203900050060002000110060500500210061601300070 0637#VV11.15054#VV11.15056#VV11.15057#VV11.15055#27000#Vi?t#B103T#537.076#^214# Ng Nht nh#Bi tp trng in t#Ng Nht nh, Trng Trng Tun M#Ti bn l n th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a239tr.^b24c m#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm tt k in thc c bn v gii thiu cc bi tp, cc phng php gii bi ton v gii tch vect, nhng nh lut c bn ca trng in t, trng in tnh, trng in dng, trng t dng, trng in t bin thin, bc x in, ng dn sng v hp cng hng...#Trng in t#Bi tp#Vanh#Gio trnh#Trng Trng Tun M #281506## 01213000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820012000648080005000760020058000810070019001390080 00500158009001800163010000500181011001500186015003500201020000800236020001000244 02000140025402000090026803900050027700500190028202105700030102000090087101300070 0880#VV11.15062#VV11.15063#VV11.15065#VV11.15064#80000#Vi?t#NGH300L#392.0959719 #^214#Nghi l trong chu k i ngi ca ngi Mng Ho Bnh#Nguyn Th Song H#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a354tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Khoa hc x hi #Nghi l#Phong tc#Dn tc Mng#Ho Bnh#Vanh#Nguyn Th Song H#Trnh by c h thng v ton din v nghi l trong chu k i ngi ca ngi Mng Ho Bn h, lm r nhng c im chung v sc thi a phng ca n trong x hi truyn thng; so snh nhng im tng ng v khc bit trong cc nghi l chu k i ngi ca ngi Mng Ho Bnh v ngi Mng tnh khc; s bin i v v n hng nguyn nhn dn n s bin i ca nghi l trong chu k i ngi t truy n thng n hin i; ng thi xut mt s kin ngh gp phn bo tn v ph t huy cc gi tr trong nghi l chu k i ngi ca ngi Mng Ho Bnh#Vng i#281508## 00869000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020030000750030017001050070 01800122008000500140009001800145010000500163011001500168020002000183020000900203 02000100021202000090022202000170023103900050024800500180025302102460027102000070 0517013000700524#VV11.15067#VV11.15069#VV11.15066#VV11.15068#45000#Vi?t#N550L#1 58.082#^214#N lnh o v nh kin gii#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thu H#^aH .#^aKhoa hc x hi#2011#^a286tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Lnh o#nh kin#V it Nam#Sch chuyn kho#Vanh#Nguyn Th Thu H#Khi nim v gii v nhng nh kin v gii. Phn tch nh kin gii i vi n lnh o v n lnh o cp c s Vit Nam; ng thi xut mt s bin php tc ng tm l hn ch v gi m thiu nh kin gii i vi n lnh o cp c s#Ph n#281509## 00951000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620020055000670070012001220080005001340090 01800139010000500157011001500162015007600177020000900253020000800262020000900270 039000500279005001200284004003900296013000700335021028700342020000800629#VV11.15 070#VV11.15072#VV11.15073#VV11.15071#Vi?t#CH455L#332.4#^214#Chng lm pht v qu trnh i mi kinh t Vit Nam#V i Lc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a186 tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Lm pht#Kinh t#Vit Nam#Vanh#V i Lc#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#281510#Trnh by khi qut l thuyt v lm pht. Phn tch thc trng, cc nguyn nhn ca lm pht v nu ra cc gii php chng lm pht vi qu trn h i mi kinh t Vit Nam; cc vn v gii php hn ch tnh trng ti lm pht, gim pht; x l cc vn ca ng Vit Nam hin nay#i mi## 00756000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020038000670070060001050080010001650090 01500175010000500190011001500195015003100210039000500241019001600246020000600262 020001800268005001400286013000700300006001100307021013600318#VV11.15074#VV11.150 75#23000#Vi?t#PH561P#613.7#^214#Vng Ph Xun#Phng php mt-xa bo v sc kho#Ch.b.: Vng Ph Xun, Lu Minh Qun ; Tiu Qunh bin dch#^a Nng#^aNx b. Nng#2011#^a136tr.^b21cm#TTS ghi: Tiu Qunh bin son#Vanh#Dch Trung Qu c#Matxa#Chm sc sc kho#Lu Minh Qun#281511#Tiu Qunh#Trnh by tc dng c a mt xa bo v sc kho Trung y v hng dn nhng thao tc mt xa t th nm n ga, v tr nm sp v t th ngi## 00988000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200170002280800050 00390050011000440020101000550070016001560080010001720090015001820100005001970110 02500202015007600227039000500303013000700308021032000315020002200635020000800657 020000800665020001000673020002700683#VV11.15076#Vi?t#L302S#324.259700959752#^214 #Ha Vn T#Lch s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v phong tro thanh thi u nhi huyn i Lc (1931-1975)#Ha Vn T b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^ a208tr., 4tr. nh^b21cm#TTS ghi: on Thanh nin Cng sn H Ch Minh. Ban chp hnh huyn i Lc#Vanh#281512#Gii thiu lch s pht trin on thanh nin C ng sn H Ch Minh v phong tro thanh thiu nhi huyn i Lc tnh Qung Nam qu a cc thi k u tranh ginh chnh quyn, trong khng chin chng Php v chng M, cng mt s tm gng tiu biu ca on vin, thanh nin i Lc trong cu c khng chin chng M cu nc#on TNCS H Ch Minh#Lch s#i Lc#Qung Nam# Phong tro thanh thiu nhi## 01285000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020074000760030017001500070 05500167008000500222009001800227010000500245011001500250015006800265020001400333 02000150034702000110036202000110037302000170038400500150040100500150041600500120 0431005001200443005001700455039000500472013000700477021041500484#VV11.15077#VV11 .15080#VV11.15078#VV11.15079#65000#Vi?t#NH556#324.251#^214#Nhng t ph c b n trong t duy pht trin ca ng Cng sn Trung Quc#Sch chuyn kho#Nguyn K im Bo (ch.b.), Nguyn Huy Qu, L Vn Sang...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a326 tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc# ng cng sn#i mi t duy#Pht trin#Trung Quc#Sch chuyn kho#Nguyn Kim Bo #Nguyn Huy Qu#L Vn Sang# Tin Sm#Nguyn Minh Hng#Vanh#281513#Phn tch n hng t duy sai lm trc ci cch m ca cn tr s pht trin ca Trung Quc. Nghin cu nhng t ph c bn trong t duy pht trin chnh tr, t duy pht t rin kinh t, t duy xy dng v pht trin x hi, t duy i ngoi v t duy p ht trin vn ho ca ng Cng sn Trung Quc. Tc ng ca nhng t ph trong t duy pht trin ca ng Cng sn Trung Quc v nhng vn gi m cho Vit Nam## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050012000670020043000790070012001220080 00500134009001800139010000500157011001500162020000800177020002000185020000900205 039000500214013000700219021020500226015005300431#VV11.15081#VV11.15082#VV11.1508 3#VV11.15084#Vi?t#K312T#330.91#^214#V i Lc#Kinh t th gii khng hong v iu chnh#V i Lc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a207tr.^b21cm#Kinh t#Khng hong kinh t#Th gii#Vanh#281514#Nghin cu, phn tch v ch ngha t bn hi n i, ch ngha x hi X Vit, cc cuc khng hong kinh t, s kin 11/9 M ... t a ra cc quan im nh gi v nhng d bo v nn kinh t th gii# TTS ghi: Trung tm Kinh t Chu - Thi Bnh Dng## 00884000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020014000740070044000880080 01800132009003500150010000500185011001500190039000500205013000700210005001200217 004001800229015006900247021021700316020000800533020000600541005002300547#VV11.15 085#VV11.15086#VV11.15087#VV11.15088#20000#Vi?t#QU105L#658.4#^214#Qun l d n #Cao Ho Thi (ch.b.), Nguyn Thu Qunh Loan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2011#^a162tr.^b24cm#Thu#281515#Cao Ho Thi#Ti bn ln th 3# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Cung cp nh ng kin thc v k nng c bn trong qun l d n nh: phn tch v la chn d n, t chc v lnh o thc hin s n, cc cch tip cn gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh qun l d n...#Qun l#D n#Nguyn Thu Qunh Lo an## 00913000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050017000770020013000940070 01700107004001800124008001800142009003500160010000500195011001500200015006900215 021027600284020001400560020000800574039000500582013000700587020000500594#VV11.15 089#VV11.15091#VV11.15090#VV11.15092#27000#Vi?t#A105T#621.31028#^214#Phan Th T hu Vn#An ton in#Phan Th Thu Vn#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Khi nim c bn v bo h lao ng v an t on in. Phn tch an ton trong cc li in. Cc bin php bo v an ton. S nguy him khi in p cao xm nhp in p thp. phng tnh in. An ton k hi lm vic trong trng in t tn s cao v cc cao. Bo v chng st#K thu t in#An ton#Thu#281516#in## 00821000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050021000730020026000940070 02100120008001800141009003500159010000500194011001500199015007500214021019000289 020000800479020001100487020000900498039000500507013000700512#VV11.15093#VV11.150 94#VV11.15096#VV11.15095#30000#Vi?t#C460S#646.4#^214#Nguyn Th Mng Hin#C s thit k trang phc#Nguyn Th Mng Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2011#^a271tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch M inh. Trng i hc Bch khoa#Cung cp nhng kin thc khoa hc c bn v cn th it cho sinh vin trong lnh vc may mc nh: kin thc v c th hc, nhng yu cu c bn v qun o, cc h ct, phng php thit k...#May mc#Trang phc#T hit k#Thu#281517## 00942000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020070000880070 01500158008001800173009003500191010000500226011001500231015007500246021023100321 02000100055202000130056202000110057502000090058603900050059501300070060002000090 0607#VV11.15097#VV11.15099#VV11.15098#VV11.15100#36000#Vi?t#T312T#629.1#^214#Ng uyn Anh Thi#Tnh ton s ng lc hc lu cht ng dng trong k thut hng kh ng#Nguyn Anh Thi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a32 9tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc gii thut ton s ng lc hc lu cht ng dng trong k t hut hng khng mt cch h thng: Tng quan v tnh ton s ng lc hc lu ch t, phng trnh Navier-Stokes, tnh cht Hyperpol ca phng trnh Euler...#Tn h ton#ng lc hc#Hng khng#K thut#Thu#281518#Lu cht## 00904000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050021000760020027000970070 02100124004001800145008001800163009003500181010000500216011001500221015007500236 021025200311020001900563020000800582039000500590013000700595#VV11.15101#VV11.151 04#VV11.15103#VV11.15102#29000#Vi?t#B103T#629.8076#^214#Nguyn Th Phng H#B i tp iu khin t ng#Nguyn Th Phng H#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a268tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc bi tp v h thng iu khin t ng trong cng nghip, h iu khin t ng tuyn tnh li n tc, h iu khin t ng phi tuyn, h iu khin t ng ri rc v thit k h iu khin t ng. Mt s bi gii mu, thi v p n#iu khin t ng#Bi tp#Thu#281519## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050010000780020039000880070 04200127008001800169009003500187010000500222011001500227021018300242020000600425 02000090043102000080044002000270044800500180047500500120049303900050050501300070 0510#VL11.02343#VL11.02346#VL11.02345#VL11.02344#80000#Vi?t#QU105L#338.40285#^2 14#Trn Hnh#Qun l d n xy dng MS project 2007#Trn Hnh, Nguyn Khnh Hng , H Huy Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a249tr. ^b28cm#Gii thiu nhng vn l thuyt c bn v quy trnh thc hin, qun l d n u t xy dng cng trnh. ng dng chng trnh Microsoft Project 2007 v o chng trnh qun l d n#D n#Xy dng#Qun l#Phn mm Microsoft project# Nguyn Khnh Hng#H Huy Tun#Thu#281520## 00747000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050010000740020038000840070 02900122008001800151009003500169010000500204011001500209021012800224020001800352 020000700370020000900377005001800386039000500404013000700409020001700416#VL11.02 347#VL11.02350#VL11.02349#VL11.02348#75000#Vi?t#TH308K#006.6#^214#Trn Hnh#Thi t k m hnh 3D trn AutoCAD 2011#Trn Hnh, Nguyn Khnh Hng#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a248tr.^b28cm#Gii thiu phn mm aut ocad 2011, c bit nhng kin thc l thuyt v bi tp c bn v thit k m h nh 3D trn AutoCAD 2011#Phm mm my tnh# ho#Thit k#Nguyn Khnh Hng#Thu #281521#Phn mm AutoCAD## 00843000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050013000760020062000890070 01300151008000500164009001000169010000500179011001500184021029300199020001100492 020000800503020000900511020000900520039000500529013000700534#VV11.15105#VV11.151 06#VV11.15108#VV11.15107#85000#Vi?t#NG404G#327.597#^214#Bi Vn Hng#Ngoi giao Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp quc t#Bi Vn Hng#^aH.#^aT php# 2011#^a378tr.^b21cm#Phn tch lm sng t nhng vn l lun v thc tin ca qu trnh xy dng v thc hin ng li, chnh sch ngoi giao c lp, t ch v sng to ca ng v Nh nc ta t khi bt u cng cuc i mi n nay. N hng thnh t t c v ngoi giao v cc bi hc cho nhng nm ti#Ngoi g iao#i mi#Hi nhp#Vit Nam#Thu#281522## 00626000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020036000460080005000820090010000870100005000970110015001020150 05200117021012200169020001000291020001100301039000500312013000700317020001200324 020000900336020001500345#VV11.15109#VV11.15110#Vi?t#S450T#342.597#^214#S tay ph p lut dnh cho vin chc#^aH.#^aT php#2011#^a146tr.^b21cm#TTS ghi: B T ph p - Cng on Vin chc Vit Nam#Gii thiu nhng kin thc php lut v Lut V in chc nm 2010 v Lut Phng chng tham nhng nm 2005 di dng hi p#Php lut#Tham nhng#Thu#281523#Phng chng#Vit Nam#Lut vin chc## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050016000760020044000920030 01700136007004100153008000500194009001000199010000500209011001500214020001000229 020002000239020000900259005001600268039000500284013000700289#VV11.15112#VV11.151 14#VV11.15113#VV11.15111#70000#Vi?t#PH109L#346.597#^214#L Th Thu Thu#Php lu t v cng ty chng khon Vit Nam#Sch chuyn kho#L Th Thu Thu (ch.b.), N guyn Mnh Th#^aH.#^aT php#2011#^a263tr.^b21cm#Php lut#Cng ti chng khon# Vit Nam#Nguyn Mnh Th#Thu#281524## 00853000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050017000760020039000930070 05400132008000500186009001000191010000500201011001500206005001200221005001500233 03900050024801300070025302102110026002000100047102000090048102000080049002000080 0498020000900506#VV11.15115#VV11.15116#VV11.15117#VV11.15118#73000#Vi?t#PH109L# 344.597#^214#Nguyn Minh oan#Php lut, li sng v vn ho cng s#Nguyn Minh oan (ch.b.), Bi Th o, Nguyn Vn Nm#^aH.#^aT php#2011#^a275tr.^b21cm#B i Th o#Nguyn Vn Nm#Thu#281525#Mt s kin thc v php lut: quan nim v php lut, ngun gc v s cn thit ca php lut; cc mi quan h c bn ca php lut; vai tr ca php lut; php lut vi li sng; php lut vi vn ho cng s#Php lut#Li sng#Vn ho#Cng s#Vit Nam## 00791000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050011000640020051000750070011001260080 00500137009001000142010000500152011001500157020001000172020001100182020000900193 020001800202039000500220013000700225021024100232020001600473#VV11.15119#VV11.151 20#VV11.15121#55000#Vi?t#L504C#347.597#^214#Phm Giang#Lut cng chng v cc v n bn php lut lin quan#Phm Giang#^aH.#^aT php#2011#^a209tr.^b21cm#Php lu t#Cng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#281526#Gii thiu ni dung ca lu t Cng chng v cc vn bn php lut lin quan qui nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t php, hng dn thi hnh mt s iu ca lut Cng chn g, qui nh ca chnh ph v cp bn sao t s gc...#Lut cng chng## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050016000550020069000710070016001400080005001560090 01000161010000500171011001500176021019500191020001800386020001200404020000900416 039000500425013000700430004001800437#VV11.15122#VV11.15123#132000#Vi?t#PH121T#3 46.597#^214#Trnh Vn Quyt#Phn tch ni dung mi ca lut doanh nghip v lut u t nm 2005#Trnh Vn Quyt#^aH.#^aT php#2011#^a293tr.^b21cm#Phn tch, b nh lun nhng quy nh mi quan trng ca Lut doanh nghip, Lut u t, c t c ng trc tip n vic t chc qun l hot ng u t, kinh doanh ca cc n h u t ti Vit Nam#Lut doanh nghip#Lut u t#Vit Nam#Thu#281527#Ti b n ln th 1## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050011000670020059000780070011001370080 00500148009001000153010000500163011001500168021019500183020001000378020000900388 020000900397020000900406020001800415039000500433013000700438#VV11.15125#VV11.151 24#VV11.15126#119000#Vi?t#L504H#346.59701#^214#Phm Giang#Lut hn nhn, gia nh v cc vn bn php lut lin quan#Phm Giang#^aH.#^aT php#2011#^a417tr.^b2 4cm#Gii thiu cc quy nh chung lut v lut hn nhn v gia nh sa i b s ung nm 2010; lut phng chng bo lc gia nh nm 2007; lut nui con nm 2010 v mt s vn bn php lut lin quan#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#281528## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020040000670070012001070080005001190090 01000124010000500134011001400139020001000153020001600163020000900179020001300188 039000500201013000700206012001800213021022900231#VN11.04344#VN11.04345#21000#Vi ?t#T312H#344.59702#^214#L Th Tho#Tnh hung php lut v bo him x hi#L T h Tho#^aH.#^aT php#2011#^a79tr.^b19cm#Php lut#Bo him x hi#Vit Nam#Sc h hi p#Thu#281529#T sch Php lut#Cc cu hi p v tnh hung php lut v bo him x hi: qui nh chung, ch n ung, ch thai sn, ch tai nn lao ng, bnh ngh nghip, ch hu tr, t tut v x pht hnh chnh tr ong lnh vc bo him x hi## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020025000680070058000930080005001510090 01000156010000500166011001500171021023600186020001000422020001000432020000900442 020001300451005001500464005002000479039000500499013000700504#VN11.04346#VN11.043 47#25000#Vi?t#H428#342.597#^214#Nguyn V Tin#Hi - p lut thanh tra#B.s.: Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aT php#2011#^a105tr. ^b19cm#Gm cc cu hi p v cc quy nh chung v lut thanh tra, t chc, nhi m v, quyn hn ca c quan thanh tra nh nc; c quan c giao nhim v thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh, thanh tra vin, cng tc vin thanh tra. ..#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Sch hi p# c Hng H#Nguyn Th Ngc Hoa# Thu#281530## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020035000670070014001020080005001160090 01000121010000500131011001400136012001800150021021400168020001000382020001100392 020001300403039000500416013000700421020000900428#VN11.04348#VN11.04349#23000#Vi ?t#T312H#347.597#^214#Phm Vn Hun#Tnh hung php lut v chng thc#Phm Vn Hun#^aH.#^aT php#2011#^a50tr.^b19cm#T sch Php lut#Gm cc cu hi p nh ng vn php lut v chng thc: nhng qui nh chung v cc vn bn i ch iu, chng thc bn sao, thm quyn v trch nhim chng thc, trnh t, th tc lm chng thc ng php lut#Php lut#Cng chng#Sch hi p#Thu#281531#Vi t Nam## 00611000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020073000650070010001380080005001480090 01000153010000500163011001500168021009000183020001000273020001800283020001300301 039000500314013000700319020000700326#VN11.04350#VN11.04351#48000#Vi?t#H428#342 .59708#^214#Minh Hng#Hi p cc quy nh ca php lut v c tr v cc vn b n c lin quan#Minh Hng#^aH.#^aT php#2011#^a187tr.^b24cm#Gii thiu cc vn b n php lut v nhng cu hi p v cc qui nh php lut v c tr#Php lut# Vn bn php lut#Sch hi p#Thu#281532#C tr## 00408000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050016000370020009000530030004000620070016000660080006000820090017000880100 00500105011001400110020001700124020000900141020000400150039000500154013000700159 #VN11.04352#Vi?t#C110X#895.92214#^214#Dng Trng Ho#Ct xanh#Th#Dng Trng H o#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a82tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu# 281533## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690030016000840070015001000080 00600115009001700121010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196013000700201#VN11.04353#VN11.04354#70000#Vi?t#C126D#895.9223#^214#L Nguyn Hng#Cy da thing#Tp truyn ngn#L Nguyn Hng#^aHu#^aNxb. Thun H o#2011#^a200tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#281534## 00441000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050013000450020028000580030004000860070013000900080006001030090 01700109010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000500175 013000700180#VN11.04355#30000#Vi?t#KH506H#895.92214#^214#L B Chng#Khc ht ngi i tm qung#Th#L B Chng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a80tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#281535## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030012000700070012000820080006000940090 01700100010000500117011001400122020001700136020000400153039000700157005001200164 015003800176020000900214013000700223#VN11.04356#VN11.04357#40000#Vi?t#M458N#895 .9221#^214#Mt na ti tm#Th lc bt#Nguyn Loan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^ a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#T.Dung#Nguyn Loan#Tn tht ca tc gi: Nguy n Vn Loan#Vit Nam#281536## 00822000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020067000510070012001180080010001300090015001400100 00500155011001500160020000800175020000900183020001800192039000700210005001200217 013000700229021029900236020000900535#VN11.04358#VN11.04359#75000#Vi?t#X401B#615 .8#^214#Xoa bp huyt v phng php tr liu c sc ca y hc Trung Quc#ng Y Sng#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a475tr.^b19cm#Xoa bp#n huyt#Chm sc s c kho#T.Dung#ng Y Sng#281537#Gii thiu khi qut v xoa bp huyt v tr li u. Hng dn chi tit phng php xoa bp huyt v tr liu cc bnh t thng t hng n bnh nan y, t phng bnh n xoa bp tiu tr mt nhc, tr bnh nam n thng gp, bnh ngi cao tui thng mc phi v xoa bp gip n gii gi g n nhan sc#iu tr## 00624000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020018000520070016000700080010000860090015000960100 00500111011001500116020001100131020001200142020000900154039000700163005001600170 013000700186021014600193020000700339#VN11.04360#VN11.04361#15000#Vi?t#TR124#61 7.1#^214#Trt ton khoa#Nguyn Tn Xun#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a107tr .^b19cm#Xng khp#Chn thng#iu tr#T.Dung#Nguyn Tn Xun#281538#Gii thiu cu trc xng khp c th ngi. Trnh by cc bin php cha tr cc bnh bon g gn, sai khp, gy xng, b nh, t trng thng...#ng y## 00783000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020071000560070018001270080010001450090015001550100 00500170011001400175020002000189039000700209005001800216013000700234021023400241 020001000475020000800485020001200493#VN11.04363#VN11.04362#25000#Vi?t#T311N#398 .095975#^214#Tn ngng th N thn ca ngi Vit x Qung (Qung Nam - N ng)#Nguyn Xun Hng#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a99tr.^b19cm#Tn ngng dn gian#T.Dung#Nguyn Xun Hng#281539#Gii thiu mi trng t nhin v x hi c a x Qung (Qung Nam - Nng). Trnh by ni dung tn ngng v nghi l th N thn x Qung. So snh nt chung v ring trong tn ngng th N thn x Qung so vi cc vng t khc#Qung Nam# Nng#Th N thn## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030056000710070032001270080005001590090 01100164010000500175011001500180020000500195020000600200020001500206005001400221 039000700235004001800242005001700260013000700277#VV11.15127#VV11.15128#16500#Vi ?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao lp 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#Nguyn Danh Ninh, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b2 4cm#Ton#Lp 2#Sch gio vin#V Dng Thu#T.Dung#Ti bn ln th 8#Nguyn Danh Ninh#281540## 00535000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020020000450030077000650070017001420080005001590090011001640100 00500175011001400180020000500194020000600199020001500205039000700220004001800227 005001700245013000700262#VV11.15129#VV11.15130#13000#Vi?t#372.7#^214#Ton nng cao lp 1#Sch tham kho dng cho gio vin trong qu trnh nghin cu son bi dy...#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch gio vin#T.Dung#Ti bn ln th 9#Nguyn Danh Ninh#281541## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070040000710080005001110090011001160100 00500127011001500132020000500147020000600152020001400158005001400172005001700186 039000700203004001800210013000700228#VV11.15131#VV11.15132#17000#Vi?t#T406N#372 .7#^214#Ton nng cao lp 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh# T.Dung#Ti bn ln th 7#281542## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070040000710080005001110090011001160100 00500127011001500132020000500147020000600152020001400158005001400172005001700186 039000700203004001800210013000700228#VV11.15133#VV11.15134#33000#Vi?t#T406N#372 .7#^214#Ton nng cao lp 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2011#^a210tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh# T.Dung#Ti bn ln th 6#281543## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070039000940080005001330090011001380100 00500149011001500154020000700169020000600176020001400182005001400196005001600210 039000700226004001800233013000700251#VV11.15135#VV11.15136#25000#Vi?t#T406N#512 .0076#^214#Ton nng cao v cc chuyn i s 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#i s#Lp 7#Sch c thm#V Dn g Thu#Nguyn Ngc m#T.Dung#Ti bn ln th 8#281544## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540070039000960080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000600180020001400186005001400200005001600214 039000700230004001800237013000700255#VV11.15138#VV11.15137#31000#Vi?t#T406N#516 .0076#^214#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguy n Ngc m#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#T.Dung#Ti bn ln th 7#281545## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070039000940040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000700187020000600194020000800200020001400208 005001400222005001600236039000500252013000700257#VV11.15139#VV11.15140#34000#Vi ?t#T406N#512.0076#^214#Ton nng cao v cc chuyn i s 9#V Dng Thu (ch .b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#i s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#oanh#281546## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001600198020000500214020000600219020000800225 02000140023300500090024700500120025600500160026800500140028403900050029801300070 0303#VV11.15141#VV11.15142#38000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24 cm#Ton#Lp 8#Bi tp#S ch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#oanh#281547## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070034001130040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000700201020001000208020000700218020001400225 005001600239005001700255039000500272020000800277013000700285#VV11.15144#VV11.151 43#46000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s & gii tch 11#ng Hng Thng, Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2011#^a315tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#ng Hng Thng#Nguy n Xun Lim#oanh#Bi tp#281548## 00670000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030042000850070077001270080005002040090 01100209010000500220011001500225020000900240020000700249020001400256005001500270 005001600285039000500301020000800306005001800314005001700332013000700349#VV11.15 145#VV11.15146#47000#Vi?t#L527G#516.0076#^214#Luyn gii bi tp hnh hc 12#Ch un v nng cao. T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn Vn Cng, Nguyn Ngc Giang, Nguyn Ngc Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#Hnh h c#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Nguyn Vn Cng#oanh#Bi tp#Nguyn Ngc G iang#Nguyn Ngc Thu#281549## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550030023000980070014001210040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020000900189020000700198020001400205 005001400219039000500233020000800238013000700246#VV11.15148#VV11.15147#35000#Vi ?t#TR431T#516.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp hnh hc 12#T lun v tr c nghim#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#H nh hc#Lp 12#Sch c thm#Phan Huy Khi#oanh#Bi tp#281550## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540030023000980070014001210040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020001000189020000700199020001400206 005001400220039000500234020000800239013000700247#VV11.15149#VV11.15150#48000#Vi ?t#TR431T#515.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp gii tch 12#T lun v tr c nghim#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a272tr.^b24cm#Gi i tch#Lp 12#Sch c thm#Phan Huy Khi#oanh#Bi tp#281551## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070031000720040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020000900157020000600166020001400172005001600186 005001400202039000500216020000700221013000700228#VV11.15151#VV11.15152#20000#Vi ?t#454T#516.0076#^214#n tp hnh hc 7#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#Nguy n Ngc m#V Dng Thu#oanh#n tp#281552## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540070031000700040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020000700155020000600162020001400168005001600182 005001400198039000500212020000700217013000700224#VV11.15153#VV11.15154#34000#Vi ?t#454T#512.0076#^214#n tp i s 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a218tr.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Ng c m#V Dng Thu#oanh#n tp#281553## 00615000000000325000450002600110000002600110001102000060002202000080002802000140 00360200005000500140007000550410005000621810006000670820007000738080005000800020 02400085007005500109022000400164008000500168009001100173010000500184011001500189 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.15155#VV11.15156#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Ton#24000#Vi?t#B103T#51 0.76#^214#Bi tp nng cao ton 7#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quan g Lu...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#oanh#281554## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.15157#VV11.15158#22000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 8 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a163tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#oanh#281555## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.15159#VV11.15160#18000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 8 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#oanh#281556## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.15161#VV11.15162#19000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 9 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#oanh#281557## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.15163#VV11.15164#27000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 9 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a208tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#oanh#281558## 00530000000000277000450002600110000002600110001102000050002202000070002702000160 00340140007000500410005000571810006000620820004000688080005000720020061000770070 01700138004001800155008000500173009001100178010000500189011001500194020001400209 005001700223039000500240013000700245#VV11.15165#VV11.15166#Ton#S hc#Trung hc c s#30000#Vi?t#C101C#513#^214#Cc chuyn s hc bi dng hc sinh gii t rung hc c s#Phm Minh Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^ b24cm#Sch c thm#Phm Minh Phng#oanh#281559## 00509000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000160003101400070 00470410005000541810006000590820004000658080005000690020063000740070013001370040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189020001400204005001300218 039000500231013000700236#VV11.15167#VV11.15168#Hnh hc#Trung hc c s#25000#V i?t#C101C#516#^214#Cc chuyn hnh hc bi dng hc sinh gii trung hc c s #Trn Vn Tn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a164tr.^b24cm#Sch c th m#Trn Vn Tn#oanh#281560## 00523000000000265000450002600110000002600110001102000070002202000160002901400070 00450410005000521810006000570820004000638080005000670020061000720070022001330040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020001400209005002200223 039000500245013000700250#VV11.15169#VV11.15170#i s#Trung hc c s#37000#Vi? t#C101C#512#^214#Cc chuyn i s bi dng hc sinh gii trung hc c s#Ng uyn Th Thanh Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a244tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Thu#oanh#281561## 00646000000000325000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000080 00380140007000460410005000531810006000580820009000648080005000730020043000780070 05200121004001800173008000500191009001100196010000500207011001500212020001400227 00500110024103900050025200500140025700500140027100500150028500500130030001300070 0313#VV11.15171#VV11.15172#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#55000#Vi?t#T103L#516.0076#^2 14#Ti liu chuyn ton - Bi tp hnh hc 10#on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a336tr.^b24cm#Sch c thm#on Qunh#oanh#Vn Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#28 1562## 00636000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000080 00360140007000440410005000511810006000560820009000628080005000710020041000760070 06800117004001800185008000500203009001100208010000500219011001500224020001400239 005001100253039000500264005001600269005001400285005001600299013000700315#VV11.15 173#VV11.15174#i s#Lp 10#Bi tp#35000#Vi?t#T103L#512.0076#^214#Ti liu ch uyn ton - Bi tp i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng , ng Hng Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b24cm#Sch c thm#on Qunh#oanh#Don Minh Cng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#281563## 00613000000000313000450002600110000002600110001102000090002202000070003101400070 00380410005000451810006000500820004000568080005000600020035000650070052001000040 01800152008000500170009001100175010000500186011001500191020001400206005001100220 039000500231005001400236005001400250005001500264005001300279013000700292#VV11.15 175#VV11.15176#Hnh hc#Lp 10#55000#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 10#on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a344tr.^b24cm#Sch c thm#on Qunh#oanh#Vn Nh C ng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#281564## 00603000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070068000960040 01800164008000500182009001100187010000500198011001500203020001400218005001100232 039000500243005001600248005001400264005001600278013000700294#VV11.15177#VV11.151 78#i s#Lp 10#40000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton - i s 10#o n Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Sch c thm#on Qunh#oanh#Don Minh C ng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#281565## 00474000000000265000450002600110000002600110001102000070002202000060002901400070 00350410005000421810006000470820004000538080005000570020032000620070031000940080 00500125009001100130010000500141011001400146020001400160005001400174039000500188 005000800193013000700201#VV11.15179#VV11.15180#Vt l#Lp 6#15000#Vi?t#N122C#53 0#^214#Nng cao v pht trin vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Hng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a95tr.^b24cm#Sch c thm#Bi Gia Thnh#oanh#L Hng#281566## 00529000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000060002901400070 00350410005000421810006000470820004000538080005000570020032000620070053000940080 00500147009001100152010000500163011001400168020001400182005001400196039000500210 005001400215005001500229013000700244#VV11.15181#VV11.15182#Vt l#Lp 7#14500#V i?t#N122C#530#^214#Nng cao v pht trin vt l 7#Bi Gia Thnh (ch.b.), Hong Kim Lan, Nguyn Th Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Sch c thm#Bi Gia Thnh#oanh#Hong Kim Lan#Nguyn Th Tm#281567## 00481000000000265000450002600110000002600110001102000070002202000060002901400070 00350410005000421810006000470820004000538080005000570020032000620070034000940080 00500128009001100133010000500144011001500149020001400164005001400178039000500192 005001100197013000700208#VV11.15183#VV11.15184#Vt l#Lp 8#26000#Vi?t#N122C#53 0#^214#Nng cao v pht trin vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Th La#^aH.#^a Gio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Sch c thm#Bi Gia Thnh#oanh#L Th La#281568# # 00579000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070071000960080 00500167009001100172010000500183011001500188020001400203005000900217039000500226 005001600231005001800247005001700265013000700282#VV11.15185#VV11.15186#Vt l#L p 10#30000#Vi?t#N122C#530#^214#Nng cao v pht trin vt l 10#T Giang (ch.b. ), Phm nh Lng, Nguyn Xun Quang, o Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 95tr.^b24cm#Sch c thm#T Giang#oanh#Phm nh Lng#Nguyn Xun Quang#o Th Thu Thu#281569## 00493000000000265000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070039000960080 00500135009001100140010000500151011001500156020001400171005001400185039000500199 005001600204013000700220#VV11.15187#VV11.15188#Vt l#Lp 11#32000#Vi?t#N122C#5 37#^214#Nng cao v pht trin vt l 11#Lng Tt t (ch.b.), Nguyn c Hip# ^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Sch c thm#Lng Tt t#oanh#Nguyn c Hip#281570## 00572000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070050000960080 00500146009001100151010000500162011001500167020001400182005000900196039000500205 005001100210005001700221005001300238005001200251013000700263#VV11.15189#VV11.151 90#Vt l#Lp 12#34000#Vi?t#N122C#530#^214#Nng cao v pht trin vt l 12#T Giang (ch.b.), Lu Hi An, Nguyn Ngc Lun...#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^b24 cm#Sch c thm#T Giang#oanh#Lu Hi An#Nguyn Ngc Lun#Lu Vn Xun#Mai Vn Tc#281571## 00577000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810006000480820008000548080005000620020047000670030061001140070 01200175004001800187008000500205009001100210010000500221011001500226020001400241 005001200255039000500267020000800272013000700280#VV11.15191#VV11.15192#Ho hc#L p 8#22000#Vi?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 8#Rn luyn k nng gii ton ho hc. Bi dng hc sinh gii#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Sch c thm#Ng Ngc An#oanh #Bi tp#281572## 00587000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810008000490820008000578080005000650020021000700030031000910070 04200122004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203020001400218 005001200232005002100244039000500265020000800270013000700278#VV11.15193#VV11.151 94#Ho hc#Lp 11#35000#Vi?t#GI-103T#546.076#^214#Gii ton ho hc 11#Bi tp t lun v trc nghim#Ng Ngc An (ch.b.), Phm Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Sch c thm#Ng Ngc An#Phm Th Minh N guyt#oanh#Bi tp#281573## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030096001010070012001970220004002090040 01800213008000500231009001100236010000500247011001500252020000800267020000700275 020000800282020001400290005001200304039000500316013000700321#VV11.15196#VV11.151 95#32500#Vi?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 1 1#Chnh l, b sung theo sch gio khoa ho hc 11 nng cao. Bi tp t lun, b i tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr .^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#oanh#281574## 00532000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070053000960080 00500149009001100154010000500165011001500170020001400185005001300199005001800212 039000500230005001200235013000700247#VV11.15197#VV11.15198#Ho hc#Lp 8#26500# Vi?t#N122C#546#^214#Nng cao v pht trin ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Trn Th Kim Lin, Trn Cm T#^aH.#^aGio dc#2011#^a170tr.^b24cm#Sch c thm#Nguy n Cng#Trn Th Kim Lin#oanh#Trn Cm T#281575## 00483000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810006000480820004000548080005000580020033000630070034000960080 00500130009001100135010000500146011001500151020001400166005001100180005001400191 039000500205013000700210#VV11.15199#VV11.15200#Ho hc#Lp 9#27500#Vi?t#N122C#5 46#^214#Nng cao v pht trin ho hc 9#Ng Vn V (ch.b.), Phm Hng Hoa#^aH.# ^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Sch c thm#Ng Vn V#Phm Hng Hoa#oanh#28157 6## 00495000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810006000490820004000558080005000590020034000640070039000980080 00500137009001100142010000500153011001500158020001400173005001400187005001600201 039000500217013000700222#VV11.15201#VV11.15202#Ho hc#Lp 10#39500#Vi?t#N122C# 546#^214#Nng cao v pht trin ho hc 10#ng Xun Th (ch.b.), L Th Hng H i#^aH.#^aGio dc#2011#^a263tr.^b24cm#Sch c thm#ng Xun Th#L Th Hng H i#oanh#281577## 00534000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810006000490820004000558080005000590020034000640070053000980080 00500151009001100156010000500167011001500172020001400187005001400201005001400215 039000500229005001500234013000700249#VV11.15204#VV11.15203#Ho hc#Lp 11#40000 #Vi?t#N122C#546#^214#Nng cao v pht trin ho hc 11#Phm Vn Hoan (ch.b.), Ng Uyn Minh, Phm Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b24cm#Sch c thm#Ph m Vn Hoan#Ng Uyn Minh#oanh#Phm Hng Qun#281578## 00598000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000070003001400070 00370410005000441810006000490820004000558080005000590020034000640070061000980080 00500159009001100164010000500175011001500180020001400195005001900209005001500228 039000500243005001400248005001300262005001400275013000700289#VV11.15205#VV11.152 06#Ho hc#Lp 12#42500#Vi?t#N122C#546#^214#Nng cao v pht trin ho hc 12#N guyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Th Hoa, o Th Ngon...#^aH.#^aGio dc#2011 #^a283tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hoa#oanh#o Th Ngo n#ng Lc Th#V Quc Trung#281579## 00467000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000060003001400070 00360410005000431810007000480820004000558080005000590020041000640070013001050080 00500118009001100123010000500134011001500139020001400154005001300168039000500181 020000800186013000700194#VV11.15207#VV11.15208#Ho hc#Lp 9#27000#Vi?t#TR431T# 546#^214#Trng tm kin thc v bi tp ho hc 9#T Vng Nghi#^aH.#^aGio dc#2 011#^a155tr.^b24cm#Sch c thm#T Vng Nghi#oanh#Bi tp#281580## 00552000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070014000810220004000952210014000990040 01800113008000500131009001100136010000500147011001500152020000800167020001000175 020000700185020000700192020001400199005001400213039000400227013000700231#VV11.15 209#VV11.15210#43000#Vi?t#T103L#546#^214#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Nguyn Duy i#T.2#Ho hc v c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm# Ho hc#Ho v c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Duy i#Hoa#281581## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020052000490070030001010220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020002000179020001400199039000400213 013000700217005001100224005001800235#VV11.15211#VV11.15212#45000#Vi?t#B452D#546 #^214#Bi dng hc sinh gii ho hc trung hc ph thng# Qu Sn, Nguyn Tr Nguyn#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a263tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hoa#281582# Qu Sn#Nguyn Tr Nguyn## 00696000000000337000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820008000488080005000560020041000610070066001020080005001680090 01100173010000500184011001500189005001800204039000400222020001400226020002000240 02000070026002000100026702000110027700500140028800500210030200500130032300500150 0336013000700351#VV11.15213#VV11.15214#Ho hc#28000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp nhanh ho hc trung hc ph thng#Trng Chu Thnh (ch.b.), Trn Ngc Hi, Nguyn Th Anh Lng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Trng Chu Thnh#H oa#Sch c thm#Ph thng trung hc#n tp#Ho v c#Ho hu c#Trn Ngc Hi#N guyn Th Anh Lng#Lu Thanh D#Hunh Minh Huy#281583## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070035000790080005001140090011001190100 00500130011001500135005001400150039000400164020001400168020001100182020000600193 020000700199005001200206013000700218#VV11.15216#VV11.15215#27000#Vi?t#B100M#372 .6#^214#35 n luyn ting Vit 1#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a152tr.^b24cm#L Phng Nga#Hoa#Sch c thm#Ting Vit#Lp 1#n t p#L Hu Tnh#281584## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030056000720070017001280080005001450090 01100150010000500161011001400166005001700180039000400197020001500201020001200216 004001800228020000600246013000700252#VV11.15217#VV11.15218#15000#Vi?t#L527T#372 .62#^214#Luyn tp lm vn 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#ng Mnh Thng#Hoa#S ch tham kho#Tp lm vn#Ti bn ln th 8#Lp 2#281585## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020048000530070017001010080005001180090011001230100 00500134011001500139005001700154039000400171020001400175020001200189004001800201 020000600219013000700225020000800232#VV11.15219#VV11.15220#23000#Vi?t#GI-521E#8 07.6#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 6#Hunh Th Thu Ba#^aH.# ^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Hunh Th Thu Ba#Hoa#Sch c thm#Tp lm vn#T i bn ln th 3#Lp 6#281586#Bi tp## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020048000530070017001010080005001180090011001230100 00500134011001500139005001700154039000400171020001400175020001200189004001800201 020000600219013000700225020000800232#VV11.15221#VV11.15222#25000#Vi?t#GI-521E#8 07.6#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 7#Hunh Th Thu Ba#^aH.# ^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Hunh Th Thu Ba#Hoa#Sch c thm#Tp lm vn#T i bn ln th 3#Lp 7#281587#Bi tp## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020048000530070017001010080005001180090011001230100 00500134011001500139005001700154039000400171020001400175020001200189004001800201 020000600219013000700225020000800232#VV11.15223#VV11.15224#29500#Vi?t#GI-521E#8 07.6#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 8#Hunh Th Thu Ba#^aH.# ^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Hunh Th Thu Ba#Hoa#Sch c thm#Tp lm vn#T i bn ln th 2#Lp 8#281588#Bi tp## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020048000530070017001010080005001180090011001230100 00500134011001500139005001700154039000400171020001400175020001200189004001800201 020000600219013000700225020000800232#VV11.15225#VV11.15226#29000#Vi?t#GI-521E#8 07.6#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 9#Hunh Th Thu Ba#^aH.# ^aGio dc#2011#^a164tr.^b24cm#Hunh Th Thu Ba#Hoa#Sch c thm#Tp lm vn#T i bn ln th 2#Lp 9#281589#Bi tp## 00600000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020046000490070055000950080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186005001800194039000400212020001400216020000600230 020000800236020001200244005002000256005001500276013000700291#VV11.15227#VV11.152 28#Vi?t#20500#C101D#807#^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 6#Nguy n Th Thu H, Nguyn Th Vn Hng, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr. ^b24cm#Ng vn#Nguyn Th Thu H#Hoa#Sch c thm#Lp 6#Bi vn#Tp lm vn#Ngu yn Th Vn Hng#Trn Th Thnh#281590## 00600000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020046000490070055000950080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186005001800194039000400212020001400216020000600230 020000800236020001200244005002000256005001500276013000700291#VV11.15229#VV11.152 30#Vi?t#26000#C101D#807#^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 7#Nguy n Th Thu H, Nguyn Th Vn Hng, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr. ^b24cm#Ng vn#Nguyn Th Thu H#Hoa#Sch c thm#Lp 7#Bi vn#Tp lm vn#Ngu yn Th Vn Hng#Trn Th Thnh#281591## 00600000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020046000490070055000950080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186005001800194039000400212020001400216020000600230 020000800236020001200244005002000256005001500276013000700291#VV11.15231#VV11.152 32#Vi?t#25000#C101D#807#^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 8#Nguy n Th Thu H, Nguyn Th Vn Hng, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr. ^b24cm#Ng vn#Nguyn Th Thu H#Hoa#Sch c thm#Lp 8#Bi vn#Tp lm vn#Ngu yn Th Vn Hng#Trn Th Thnh#281592## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070055000950080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186005001800194039000400212020001400216020000600230 020000800236020001200244005002000256005001500276013000700291#VV11.15233#VV11.152 34#28000#Vi?t#C101D#807#^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 9#Nguy n Th Thu H, Nguyn Th Vn Hng, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr. ^b24cm#Ng vn#Nguyn Th Thu H#Hoa#Sch c thm#Lp 9#Bi vn#Tp lm vn#Ngu yn Th Vn Hng#Trn Th Thnh#281593## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070016000960080005001120090011001170100 00500128011001500133020000800148005001600156039000400172020001400176020000700190 020000800197020001200205013000700217#VV11.15235#VV11.15236#30500#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng v bi lm vn chn lc ng vn 10#Nguyn Vn Bnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Ng vn#Nguyn Vn Bnh#Hoa#Sch c thm#Lp 10#Bi v n#Tp lm vn#281594## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070043000790080005001220090011001270100 00500138011001500143020000800158005001700166039000400183020001400187020000600201 020001800207005001700225013000700242#VV11.15237#VV11.15238#21000#Vi?t#PH121T#80 7#^214#Phn tch tc phm ng vn 6#Nguyn Kim Phong (ch.b.), Nguyn Cm Thanh#^ aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Nguyn Kim Phong#Hoa#Sch c thm#L p 6#Phn tch vn hc#Nguyn Cm Thanh#281595## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070072000790080005001510090011001560100 00500167011001500172020000800187005001400195039000400209020001400213020000600227 020001800233005001300251005002100264005001300285013000700298#VV11.15239#VV11.152 40#25000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch tc phm ng vn 7#Trn Nho Thn (ch.b. ), Dng T Anh, Nguyn Th Minh Ngc, Phm Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr .^b24cm#Ng vn#Trn Nho Thn#Hoa#Sch c thm#Lp 7#Phn tch vn hc#Dng T Anh#Nguyn Th Minh Ngc#Phm Thu Yn#281596## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070013001040080005001170090 01100122010000500133011001500138020001900153005001300172039000400185020001400189 020000600203004001800209013000700227#VV11.15241#VV11.15242#19500#Vi?t#B312G#807 #^214#Bnh ging vn 7#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu#^aH.#^ aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#V Dng Qu#Hoa#Sch c thm# Lp 7#Ti bn ln th 6#281597## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070065000790080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180005001600192039000400208020001400212020000800226 020000600234005001400240005001600254005001600270013000700286#VV11.15243#VV11.152 44#20500#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn chn lc lp 7#Nguyn Vit Ch, Ngu yn i Hc, H Th Thu Thu, Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm #Tp lm vn#Nguyn Vit Ch#Hoa#Sch c thm#Bi vn#Lp 7#Nguyn i Hc#H Th Thu Thu#Nguyn Th Thu#281598## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070064000780080005001420090011001470100 00500158011001500163020001000178005001900188039000400207020001400211020000700225 005001800232005001400250005001700264005001900281013000700300#VV11.15245#VV11.152 46#34000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu chuyn ting Anh 10#Hong Th Xun Hoa (c h.b.), Lng Qunh Trang, Kiu Hng Vn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#T ing Anh#Hong Th Xun Hoa#Hoa#Sch c thm#Lp 10#Lng Qunh Trang#Kiu Hng Vn#Trn Th Lan Anh#Nguyn Th Mai Hoa#281599## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070064000780080005001420090011001470100 00500158011001500163020001000178005001900188039000400207020001400211020000700225 005001800232005001400250005002100264005001900285013000700304#VV11.15247#VV11.152 48#30000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu chuyn ting Anh 11#Hong Th Xun Hoa (c h.b.), Lng Qunh Trang, Kiu Hng Vn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#T ing Anh#Hong Th Xun Hoa#Hoa#Sch c thm#Lp 11#Lng Qunh Trang#Kiu Hng Vn#Nguyn Th Thu Minh#Nguyn Th Mai Hoa#281600## 00511000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070042000880080005001300090011001350100 00500146011001500151020001400166005001200180039000400192020001400196020000700210 005002100217013000700238#VV11.15249#VV11.15250#46000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn lm bi vn ngh lun lp 12#Chu Th Ho (ch.b.), Nguyn Th Bch Thu#^aH.# ^aGio dc#2011#^a307tr.^b24cm#Vn ngh lun#Chu Th Ho#Hoa#Sch c thm#Lp 1 2#Nguyn Th Bch Thu#281601## 00673000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070063000870080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186005001200194039000400206020001400210020000600224 02000080023000500170023800500210025500500160027602000110029202000120030300500130 0315013000700328#VV11.15251#VV11.15252#27500#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng l m bi t lun ng vn 6#L Anh Xun (ch.b.), Trn Th Kim Chi, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ng vn#L Anh Xun#Hoa#Sch c thm #Lp 6#Vn hc#Trn Th Kim Chi#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Tho#Ting Vit# Tp lm vn#An Ngc Tun#281602## 00649000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070051000870080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174005001200182039000400194020001400198020000600212 02000080021800500150022600500110024100500120025202000110026402000120027500500170 0287013000700304#VV11.15253#VV11.15254#33500#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng l m bi t lun ng vn 7#L Anh Xun (ch.b.), Trnh Ngc nh, L Thu Cc...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ng vn#L Anh Xun#Hoa#Sch c thm#Lp 7#Vn h c#Trnh Ngc nh#L Thu Cc#V Th Dung#Ting Vit#Tp lm vn#Nguyn Qunh Mai #281603## 00664000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070054000870080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177005001200185039000400197020001400201020000600215 02000080022100500120022900500170024100500170025802000110027502000120028600500210 0298013000700319#VV11.15255#VV11.15256#36000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng l m bi t lun ng vn 8#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, Nguyn Thu Hng...#^a H.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Ng vn#L Anh Xun#Hoa#Sch c thm#Lp 8#V n hc#V Th Dung#Nguyn Thu Hng#Nguyn Qunh Mai#Ting Vit#Tp lm vn#Nguy n Th nh Tuyt#281604## 00664000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070057000870080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180005001200188039000400200020001400204020000600218 02000080022400500200023202000110025202000120026301300070027500500120028200500110 0294005002100305#VV11.15257#VV11.15258#44000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng l m bi t lun ng vn 9#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Kiu Anh, V Th Dung... #^aH.#^aGio dc#2011#^a292tr.^b24cm#Ng vn#L Anh Xun#Hoa#Sch c thm#Lp 9 #Vn hc#Nguyn Th Kiu Anh#Ting Vit#Tp lm vn#281605#V Th Dung# L Ho n#Nguyn Th Hng Lan## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070040000890080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165005001400173039000400187020001400191020000600205 020000700211005001700218013000700235020000800242#VV11.15259#VV11.15260#23000#Vi ?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 6#L Nguyn Cn (ch.b.), Nguyn Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ng vn#L Nguyn Cn#Hoa# Sch c thm#Lp 6#n tp#Nguyn Vit Hng#281606#Vn hc## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070059000890080005001480090011001530100 00500164011001500169020000800184005001400192039000400206020001400210020000600224 020000700230005001800237005001700255013000700272020000800279#VV11.15261#VV11.152 62#26000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 7#L Nguyn Cn (ch.b.), L Th Tuyt Hnh, Nguyn Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b 24cm#Ng vn#L Nguyn Cn#Hoa#Sch c thm#Lp 7#n tp#L Th Tuyt Hnh#Nguy n Vit Hng#281607#Vn hc## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070058000890080005001470090011001520100 00500163011001500168020000800183005001400191039000400205020001400209020000600223 020000700229005001700236005001700253013000700270020000800277#VV11.15263#VV11.152 64#25000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 8#L Nguyn Cn (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Th M Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b2 4cm#Ng vn#L Nguyn Cn#Hoa#Sch c thm#Lp 8#n tp#Nguyn Vit Hng# Th M Phng#281608#Vn hc## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070077000890080005001660090011001710100 00500182011001500187020000800202005001400210039000400224020001400228020000600242 020000700248005001800255005001700273005001700290013000700307020000800314#VV11.15 266#VV11.15265#33500#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 9#L Nguyn Cn (ch.b.), L Th Tuyt Hnh, Nguyn Vit Hng, Th M Phng#^ aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ng vn#L Nguyn Cn#Hoa#Sch c thm#Lp 9 #n tp#L Th Tuyt Hnh#Nguyn Vit Hng# Th M Phng#281609#Vn hc## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560070069000760080005001450090011001500100 00500161011001400166020000800180020000900188005001900197039000400216020001400220 02000060023400400180024002000100025800500100026800500180027800500190029601300070 0315#VV11.15267#VV11.15268#18000#Vi?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 6 #Trn Nh Thanh Tm, Hng Ngc, Phm Th Bch Nga, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGi o dc#2011#^a91tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Trn Nh Thanh Tm#Hoa#Sch c thm#L p 6#Ti bn ln th 8#Thc hnh#Hng Ngc#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang# 281610## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560070050000760080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020000900170005001900179039000400198020001400202 020000600216004001800222020001000240005001000250005001900260013000700279#VV11.15 269#VV11.15270#26000#Vi?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 7#Trn Nh Th anh Tm, Hng Ngc, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Trn Nh Thanh Tm#Hoa#Sch c thm#Lp 7#Ti bn ln th 8#Thc h nh#Hng Ngc#Cao Th Hin Trang#281611## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560070050000760080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020000900170005001900179039000400198020001400202 020000600216004001800222020001000240005001000250005001900260013000700279#VV11.15 271#VV11.15272#27000#Vi?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 9#Trn Nh Th anh Tm, Hng Ngc, Cao Th Hin Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Trn Nh Thanh Tm#Hoa#Sch c thm#Lp 9#Ti bn ln th 5#Thc h nh#Hng Ngc#Cao Th Hin Trang#281612## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530070065000830080005001480090011001530100 00500164011001400169020001800183005001500201039000400216020001400220020000600234 00400180024002000080025800500180026600500090028400500200029302000100031301300070 0323#VV11.15273#VV11.15274#17000#Vi?t#TH552H#170.76#^214#Thc hnh gio dc cn g dn 6#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#^aH.#^a Gio dc#2011#^a83tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Thi Quc Tun#Hoa#Sch c thm#L p 6#Ti bn ln th 9#o c#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#Th c hnh#281613## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420070065000720080005001370090011001420100005001530110 01400158020001800172005001500190039000400205020001400209020000600223004001800229 020000800247020001000255005001800265005000900283005002000292013000700312#VV11.15 275#16000#Vi?t#TH552H#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 7#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Thi Quc Tun#Hoa#Sch c thm#Lp 7#Ti bn ln th 8# o c#Thc hnh#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#281614## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420070065000720080005001370090011001420100005001530110 01400158020001800172005001500190039000400205020001400209020000600223004001800229 020000800247020001000255005001800265005000900283005002000292013000700312#VV11.15 276#16000#Vi?t#TH552H#170.76#^214#Thc hnh gio dc cng dn 9#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc, Trn Th Hong Oanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Thi Quc Tun#Hoa#Sch c thm#Lp 9#Ti bn ln th 5# o c#Thc hnh#Nguyn Hunh Long#Bo Ngc#Trn Th Hong Oanh#281615## 00643000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070068000620220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020000900178020000600187020001400193005001600207 00500220022300500170024500500160026200500170027803900050029501300070030002000100 0307#VV11.15277#8000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh H ng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011# ^a56tr.^b24cm#Tp vit#Chnh t#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Trnh Th Ph ng Hin#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Loan#281616#Thc hn h## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000900178020000900187020001400196005001600210005001700226 005001600243005001700259039000500276013000700281020000600288020001000294#VV11.15 278#8000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a5 6tr.^b24cm#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Loan#281617#Lp 3#Thc hnh## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000900178020001400187005001600201005001700217005001600234 005001700250039000500267020000900272013000700281020000600288020001000294#VV11.15 279#8000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a4 4tr.^b24cm#Tp vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Th n#Nguyn nh Vnh#Loan#Chnh t#281618#Lp 4#Thc hnh## 00618000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000900178020001400187005001600201005001700217005001600234 005001700250039000500267020000900272020000600281013000700287020001000294#VV11.15 280#8000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a4 4tr.^b24cm#Tp vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Th n#Nguyn nh Vnh#Loan#Chnh t#Lp 5#281619#Thc hnh## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070066000870080005001530090011001580100 00500169011001500174020000700189005000900196039000500205020001400210020000700224 02000080023102000080023900500160024700500140026300500160027701300070029302000120 0300#VV11.15281#VV11.15282#23500#Vi?t#C101B#330.9597#^214#Cc bi tp v biu a l 12#L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, Phm Ngc Tr, Phm Thu Qunh#^a H.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#a l#L Thng#Loan#Sch c thm#Lp 12#Bi tp#Biu #Nguyn Minh Tu#Phm Ngc Tr#Phm Thu Qunh#281620#a kinh t## 00609000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070067000600080005001270090011001320100005001430110 01400148020000900162005001400171039000500185020001500190020000600205004001800211 020000900229020000800238005001600246005001300262005001300275013000700288#VV11.15 283#15000#Vi?t#B103T#580.76#^214#Bi tp sinh hc 6#Phm Th Son (ch.b.), Hun h Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Sinh hc#Phm Th Son#Loan#Sch gio khoa#Lp 6#Ti bn ln th 1#Thc vt#Bi tp#H unh Ngc Bch#L Th Trinh#Trn Th Vn#281621## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070067000600080005001270090011001320100005001430110 01500148020000900163005001400172039000500186020001500191020000600206004001800212 020000900230020000800239005001600247005001300263005001300276013000700289#VV11.15 284#18000#Vi?t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#Phm Th Son (ch.b.), Hun h Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Sinh hc#Phm Th Son#Loan#Sch gio khoa#Lp 7#Ti bn ln th 1#ng vt#Bi tp# Hunh Ngc Bch#L Th Trinh#Trn Th Vn#281622## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070067000620080005001290090011001340100005001450110 01500150020000900165005001400174039000500188020001500193020000600208004001800214 020001300232020000800245005001600253005001300269005001300282013000700295#VV11.15 285#21000#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8#Phm Th Son (ch.b.), Hu nh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#Si nh hc#Phm Th Son#Loan#Sch gio khoa#Lp 8#Ti bn ln th 1#C th ngi#B i tp#Hunh Ngc Bch#L Th Trinh#Trn Th Vn#281623## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070067000620080005001290090011001340100005001450110 01500150020000900165005001400174039000500188020001500193020000600208004001800214 020000800232005001600240005001300256005001300269013000700282#VV11.15286#24000#V i?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp sinh hc 9#Phm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bc h, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Sinh hc#Phm Th Son#Loan#Sch gio khoa#Lp 9#Ti bn ln th 1#Bi tp#Hunh Ngc Bch#L Th Trinh#Trn Th Vn#281624## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070055000580080005001130090011001180100005001290110 01400134020000700148005001400155039000500169020001500174020000600189004001800195 020000800213005001200221005001900233013000700252#VV11.15287#12000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 6#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn Th Tuyt Ma i#^aH.#^aGio dc#2011#^a67tr.^b24cm#a l#Nguyn c V#Loan#Sch gio khoa#L p 6#Ti bn ln th 1#Bi tp#L Vn Dc#Trn Th Tuyt Mai#281625## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070055000580080005001130090011001180100005001290110 01500134020000700149005001400156039000500170020001500175020000600190004001800196 020000800214005001200222005001900234013000700253#VV11.15288#23000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 7#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn Th Tuyt Ma i#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#a l#Nguyn c V#Loan#Sch gio khoa#L p 7#Ti bn ln th 1#Bi tp#L Vn Dc#Trn Th Tuyt Mai#281626## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070053000580080005001110090011001160100005001270110 01500132020000700147005001400154039000500168020001500173020000600188004001800194 020000800212005001200220005001700232013000700249#VV11.15289#26000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 8#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Nguyn Hong Sn# ^aH.#^aGio dc#2011#^a173tr.^b24cm#a l#Nguyn c V#Loan#Sch gio khoa#Lp 8#Ti bn ln th 1#Bi tp#L Vn Dc#Nguyn Hong Sn#281627## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070052000600080005001120090011001170100005001280110 01500133020000700148020000900155005001400164039000500178020001500183020000600198 004001800204020001200222005001300234005001500247020000800262013000700270#VV11.15 290#25000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn c V (ch.b.), Phm Mnh H, Trn Th Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#a l#Vit Nam#Ngu yn c V#Loan#Sch gio khoa#Lp 9#Ti bn ln th 1#a kinh t#Phm Manh H# Trn Th Trang#Bi tp#281628## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070031000590080005000900090011000950100005001060110 01400111020000700125005001600132039000500148020001500153020000700168004001800175 005001400193020000800207013000700215#VV11.15291#20000#Vi?t#B103T#910.76#^214#B i tp a l 10#Nguyn Minh Tu, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24c m#a l#Nguyn Minh Tu#Loan#Sch gio khoa#Lp 10#Ti bn ln th 4#Nguyn c V#Bi tp#281629## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070040000620080005001020090011001070100005001180110 01500123020000800138020000900146005001500155039000500170020001500175020000600190 004001800196005001600214020000800230013000700238#VV11.15292#17000#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn Th Ci (ch.b.), Bi Tuyt Hng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a111tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Nguyn Th Ci#Loan#Sch gio khoa#L p 6#Ti bn ln th 1#Bi Tuyt Hng#Bi tp#281630## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070040000620080005001020090011001070100005001180110 01500123020000800138020000900146005001600155039000500171020001500176020000600191 004001800197005001500215020000800230013000700238#VV11.15293#24000#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 7#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th Ci#^aH.#^aGi o dc#2011#^a159tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Bi Tuyt Hng#Loan#Sch gio khoa# Lp 7#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Ci#Bi tp#281631## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070040000560080005000960090011001010100005001120110 01500117020000800132020000900140005001600149039000500165020001500170020000600185 004001800191005001500209020000800224013000700232#VV11.15294#24000#Vi?t#B103T#90 9#^214#Bi tp lch s 8#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th Ci#^aH.#^aGio dc #2011#^a155tr.^b24cm#Lch s#Th gii#Bi Tuyt Hng#Loan#Sch gio khoa#Lp 8# Ti bn ln th 1#Nguyn Th Ci#Bi tp#281632## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070043000620040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000800159020001400167005001600181005001800197039000400215 013000700219020000600226020000800232#VV11.15295#26000#Vi?t#B103T#959.70076#^214 #Bi tp lch s 9#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Hong Th M Hnh#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Bi Tuyt Hng#Hong Th M Hnh#TH#281633#Lp 9#Bi tp## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030016001020070012001180080005001300090 01100135010000500146011001500151020001200166020001400178005001200192039000400204 020002000208013000700228#VV11.15297#VV11.15296#29000#Vi?t#B452D#579#^214#Bi d ng hc sinh gii sinh hc trung hc ph thng#Vi sinh vt hc#Phm Vn Ty#^aH.# ^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Vi sinh hc#Sch c thm#Phm Vn Ty#TH#Ph th ng trung hc#281634## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030021001040070010001250080005001350090 01100140010000500151011001500156020001200171020001400183005001000197039000400207 020000900211020002000220013000700240#VV11.15298#VV11.15299#35000#Vi?t#B452D#571 .2#^214#Bi dng hc sinh gii sinh hc trung hc ph thng#Sinh l hc thc v t#V Vn V#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Sinh l hc#Sch c thm#V Vn V#TH#Thc vt#Ph thng trung hc#281635## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030014001020070014001160080005001300090 01100135010000500146011001500151020001400166020001400180005001400194039000400208 020002000212013000700232#VV11.15300#VV11.15301#35000#Vi?t#B452D#577#^214#Bi d ng hc sinh gii sinh hc trung hc ph thng#Sinh thi hc#V Trung Tng#^aH.# ^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Sinh thi hc#Sch c thm#V Trung Tng#TH#Ph thng trung hc#281636## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030022001020070011001240080005001350090 01100140010000500151011001500156020001000171020001400181005001100195039000400206 020000900210020002000219013000700239#VV11.15303#VV11.15302#42000#Vi?t#B452D#576 #^214#Bi dng hc sinh gii sinh hc trung hc ph thng#Di truyn v tin ho #V c Lu#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Di truyn#Sch c thm#V c L u#TH#Tin ho#Ph thng trung hc#281637## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030016001040070030001200080005001500090 01100155010000500166011001500171020001600186020001400202005001400216039000400230 020002000234005001400254013000700268#VV11.15304#VV11.15305#35000#Vi?t#B452D#571 .6#^214#Bi dng hc sinh gii sinh hc trung hc ph thng#Sinh hc t bo#Ph m Thnh H, Ng Giang Lin#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Sinh hc t bo#S ch c thm#Phm Thnh H#TH#Ph thng trung hc#Ng QuangLin#281638## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540070014001000040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000900168020001400177005001400191039000400205 020000600209020000800215020001200223020001200235013000700247#VV11.15306#VV11.153 07#18000#Vi?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp trc nghim v kim tra sinh hc 9 #Phm Hu Hoan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a113tr.^b24cm#Sinh hc#S ch c thm#Phm Hu Hoan#TH#Lp 9#Bi tp#Trc nghim# kim tra#281639## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070028000880080005001160090011001210100 00500132011001500137020000900152020001400161005001300175039000400188020000700192 020000800199005001400207013000700221#VV11.15308#VV11.15309#39500#Vi?t#N122C#576 .076#^214#Nng cao v pht trin sinh hc 12#L Hng ip, L nh Trung#^aH.#^a Gio dc#2011#^a264tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#L Hng ip#TH#Lp 12#Bi tp#L nh Trung#281640## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000400241013000700245#VV11.15310#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 2#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281641## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000400241013000700245#VV11.15311#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 2#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281642## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020039000340070033000730220004001060040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020001100163020000900174020000600183020001400189005001600203 005001600219039000400235013000700239014000600246#VV11.15312#Vi?t#E202L#372.63#^2 14#Em luyn tp vit ng, vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281643#8000## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020039000340070033000730220004001060040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020001100163020000900174020000600183020001400189005001600203 005001600219039000400235014000600239013000700245#VV11.15313#Vi?t#E202L#372.63#^2 14#Em luyn tp vit ng, vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#8000#281644## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000400241013000700245#VV11.15314#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 4#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281645## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000400241013000700245#VV11.15315#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 4#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281646## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020039000340070033000730220004001060040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020001100163020000900174020000600183020001400189005001600203 005001600219039000400235013000700239014000600246#VV11.15316#Vi?t#E202L#372.63#^2 14#Em luyn tp vit ng, vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#S ch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#281647#8000## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020039000340070033000730220004001060040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020001100163020000900174020000600183020001400189005001600203 005001600219039000400235014000600239013000700245#VV11.15317#Vi?t#E202L#372.63#^2 14#Em luyn tp vit ng, vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#S ch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#TH#8000#281648## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020001400184005001900198039000400217020000600221 020000900227005001100236005001200247013000700259#VV11.15318#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 2#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#TH#Lp 2#Chnh t#V Th Lan#L Hng Mai#281649## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020000900190020001400199005001900213 005001100232005001200243039000500255013000700260#VV11.15319#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 3#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#C hnh t#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#Vanh#281650## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020000900190020001400199005001900213 005001100232005001200243039000500255013000700260#VV11.15320#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 4#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#C hnh t#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#Vanh#281651## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030056000700070034001260040018001600080 00500178009001100183010000500194011001400199020000900213020001100222020000600233 020001500239005001600254039000500270005001700275013000700292#VV11.15321#VV11.153 22#15000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Ng php#Ting Vit#Lp 2#Sch tham kho#Nguy n Th Hnh#Vanh#ng Mnh Thng#281652## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070066000820080005001480090011001530100 00500164011001400169020000800183020000600191020001400197005001400211005001500225 005001200240005001400252039000500266013000700271#VV11.15323#15000#Vi?t#C513H#37 2.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh lp 1#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bch N gc Dip, Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Tin hc# Lp 1#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Bch Ngc Dip#Bi Vit H#L Quang Phan#Vanh# 281653## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070066000820080005001480090011001530100 00500164011001400169020000800183020000600191020001400197005001400211005001500225 005001200240005001400252039000500266013000700271#VV11.15324#15000#Vi?t#C513H#37 2.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh lp 1#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bch N gc Dip, Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Tin hc# Lp 2#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Bch Ngc Dip#Bi Vit H#L Quang Phan#Vanh# 281654## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070033000610220004000940080005000980090011001030100 00500114011001400119012002700133020000500160020000900165020001400174005001300188 005001900201039000500220013000700225#VV11.15325#9000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Phm Th Mai, Nguyn Th Nh Qu#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a32 tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Phm Th Mai#Ng uyn Th Nh Qu#Vanh#281655## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070033000610220004000940080005000980090011001030100 00500114011001400119012002700133020000500160020000900165020001400174005001300188 005001900201039000500220013000700225#VV11.15326#9000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Phm Th Mai, Nguyn Th Nh Qu#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a32 tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Phm Th Mai#Ng uyn Th Nh Qu#Vanh#281656## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020045000400070029000850220004001140080005001180090011001230100 00500134011001400139020001100153020000800164020001000172020001400182005001500196 005001300211039000500224013000700229020000900236#VV11.15327#7500#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu lm quen vi ch ci ting Anh#L Th i Lin, Phm Th M ai#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b24cm#Tp t ch#Ch ci#Ting Anh#Sch mu gio#L Th i Lin#Phm Th Mai#Vanh#281657#Mu gio## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020045000400070029000850220004001140080005001180090011001230100 00500134011001400139020000700153020000800160020001000168020001400178005001500192 005001300207039000500220013000700225020000900232#VV11.15328#7500#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu lm quen vi ch ci ting Anh#L Th i Lin, Phm Th M ai#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b24cm#Tp t#Ch ci#Ting Anh#Sch mu gio #L Th i Lin#Phm Th Mai#Vanh#281658#Mu gio## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070042000640080005001060090011001110100 00500122011001400127012003700141020001700178020000900195020001300204005000800217 005000900225005001000234039000500244013000700249#VV11.15329#10000#Vi?t#V460N#89 5.9223#^214#V nht#Truyn tranh#Li: Kim Ln ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng#^aH.# ^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#T Truyn tranh vn hc cho tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Ln#Quc Tm#Minh Hng#Vanh#281659## 00555000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070045000670080005001120090011001170100 00500128011001400133012003700147020001700184020000900201020001300210005001100223 005000900234005001000243039000500253013000700258#VV11.15330#4500#Vi?t#A104C#895 .9223#^214#Am cu ly xe#Truyn tranh#Li: Thanh Tnh ; Tranh: Quc Tm, Minh Hng #^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#T Truyn tranh vn hc cho tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Tnh#Quc Tm#Minh Hng#Vanh#281660## 00562000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070046000720080005001180090011001230100 00500134011001400139012003700153020001700190020000900207020001300216005001200229 005000900241005001000250039000500260013000700265#VV11.15331#8000#Vi?t#TH121H#89 5.9223#^214#Thn hong lng#Truyn tranh#Li: Ng Vn Ph ; Tranh: Quc Tm, Min h Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b21cm#T Truyn tranh vn hc cho tui tr#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Ng Vn Ph#Quc Tm#Minh Hng#Vanh#281661 ## 00553000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020024000420030035000660070032001010080005001330090011001380100 00500149011001400154012003700168020001700205020000900222020001300231005000900244 005001000253039000500263013000700268#VV11.15332#6000#Vi?t#N106C#895.9223#^214#N ng cng cha tham lam#Phng theo truyn c tch Hn Quc#Li, tranh: Quc Tm, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b21cm#T Truyn tranh vn hc cho tui tr #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Quc Tm#Minh Hng#Vanh#281662## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070051000730220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167021025700182020001200439020000900451 020001000460005001600470005001600486039000500502013000700507020001700514#VV11.15 333#VV11.15334#25000#Vi?t#K250C#959.704092#^214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn ch n: Trn Vn Chng, Nguyn Hu ng#T.4#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011# ^a128tr.^b21cm#Truyn k v cuc sng i thng ca Bc H, mt con ngi gin d, thn thng, gn gi ht lng phc v t quc, phc v nhn dn, v tng la i c cng ng dn tc Vit Nam v nhng cu chuyn v Bc H vi cc chin s, vi vn ngh s v vi nhn dn#H Ch Minh#Vit Nam#Truyn k#Trn Vn Chng#N guyn Hu ng#vanh#281663#Vn hc hin i## 01092000000000361000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510020017000560070073000730220004001460050014001500080 00500164009001100169010000500180011001500185005000700200020001200207020001700219 02000090023602000100024503900050025502103850026000500130064501200250065800500130 0683005001200696005001500708013000700723#VV11.15335#VV11.15336#Vi?t#55000#K250C #959.704092#^214#K chuyn Bc H#Trn Dn Tin, T. Lan, ng Vn Cp... ; Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.7#Trn Dn Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a320tr.^b20cm #T. Lan#H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Vanh#Gii thiu 61 cu c huyn k v lng yu nc nng nn ca Bc H t khi ra i tm ng cu nc, n nhng nm thng sng Vit Bc cng ton ng lnh o nhn dn Vit Nam gi nh c lp cho T quc; v c tnh gin d, tit kim ca Bc trong cuc sng i thng; v lng nhn i Bc dnh cho mi tng lp nhn dn; v nhng li dy bo ca Ngi vi cn b chin s v nhn dn#ng Vn Cp#T sch Gio dc o c#Trn Th Ti#L Qung Ba#Trn Vn Thng#281664## 00707000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740050013000790020023000920070 01300115008000500128009001100133010000500144011001500149039000500164013000700169 021021100176020001100387020000800398020001100406#VV11.15337#VV11.15340#VV11.1533 9#VV11.15338#25000#Vi?t#GI-108T#495.92201#^214# Vit Hng#Gio trnh t vng hc# Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b21cm#Thu#281665#Gii thiu khi qut v t vng, t vng hc. Cc khi nim, phn loi v ngha ca t v ng c nh, hin tng nhiu ngha, ng m, trng ngha v cc quan h trong tr ng ngha, cc lp t trong t vng#Ting Vit#T vng#Gio trnh## 00792000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700020027000750070058001020080 00500160009001100165010000500176011001600181021016000197020000900357020001900366 03900050038501300070039000500140039700500110041100500140042200500160043600500140 0452#VV11.15341#VV11.15342#VV11.15344#VV11.15343#1100000#Vi?t#T550#570.3#^214# T in gio khoa sinh hc#B.s.: Trn B Honh (ch.b.), Trn B C, Thi Trn B i...#^aH.#^aGio dc#2011#^a1335tr.^b24cm#Gm hn 5000 mc t ting Vit (c ch thch ting Anh) gii ngha v cc vn sinh hc c bn: ng vt, di truyn, tin ho, t bo, m, phi, di truyn...#Sinh hc#T in gii ngha#Thu#28166 6#Trn B Honh#Trn B C#Thi Trn Bi#Nguyn Nh Hin#Trn B Honh## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400090003304100050 00421810007000470820009000548080005000630020060000680070032001280220004001602210 01000164008000500174009001100179010000500190011001600195021014900211020000900360 020000900369005001500378039000500393013000700398020001700405020000900422#VV11.15 345#VV11.15346#VV11.15347#1200000#Vi?t#NG527V#370.9597#^214#Nguyn Vn Huyn v i s nghip gio dc giai on 1955-1975#Nguyn Vn Huy s.t., tuyn chn#Q.1#195 5-1962#^aH.#^aGio dc#2011#^a1054tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin, vn bn, t i liu lin quan ca ngnh gio dc do B trng Nguyn Vn Huyn x l v k gi ai on 20 nm cui (1955-1975)#Gio dc#Vn kin#Nguyn Vn Huy#Thu#281667#Ng uyn Vn Huyn#Vit Nam## 00719000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030015000630070072000780080005001500090 01100155010000500166011001500171015003300186020000700219020000700226020002200233 02000150025500500170027000500090028700500200029600500090031600500140032503900050 0339013000700344004001800351#VV11.15348#VV11.15349#10600#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt L 12#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguy n Thng Chung...#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh#V Q uang#Nguyn Thng Chung#T Giang#Trn Ch Minh#Thu#281668#Ti bn ln th 1## 00733000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520030015000870070070001020040018001720080 00500190009001100195010000500206011001400211015003300225020002200258020002200280 02000070030202000150030900500140032400500140033800500130035200500180036503900050 0383013000700388#VV11.15351#VV11.15350#5700#Vi?t#H411#373.246#^214#Hot ng g io dc hng nghip 12#Sch gio vin#Phm Tt Dong (ch.b.), ng Danh nh, Tr n Mai Thu, Nguyn Th Trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Phng php ging dy#L p 12#Sch gio vin#Phm Tt Dong#ng Danh nh#Trn Mai Thu#Nguyn Th Trng# Thu#281669## 00661000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070045000780040018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162020000800177020000700185020001500192 03900050020701300070021201500330021900500100025200500130026200500130027500500170 0288005001800305#VV11.15352#VV11.15353#5900#Vi?t#T311H#005.071#^214#Tin hc 12# Sch gio vin#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng..#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12#Sch gio vin#Thu#281670#TTS ghi: B Gio dc v o to#H Cm H#Trn Hng#Trn Hng#Nguyn c Ngh a#Nguyn Thanh Tng## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070064000780080005001420090011001470100 00500158011001500163020001000178020000700188020001400195005001900209005001800228 005001400246005002100260005001900281039000500300013000700305#VV11.15354#VV11.153 55#45000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu chuyn ting Anh 12#Hong Th Xun Hoa (c h.b.), Lng Qunh Trang, Kiu Hng Vn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a264tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 12#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#Lng Qunh Trang#Kiu Hng Vn #Nguyn Th Thu Minh#Nguyn Th Mai Hoa#Thu#281671## 00714000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030015000660070066000810080005001470090 01100152010000500163011001500168015003300183020000800216020000700224020002200231 02000150025300500150026800500140028300500110029700500120030800500140032003900050 0334013000700339004001800346#VV11.15356#VV11.15357#10200#Vi?t#L302S#959.70071#^ 214#Lch s 12#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#V Dng Ninh#Trn B #V Ngc Anh# Thanh Bnh#Thu#281672#Ti bn ln th 1## 00774000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020048000670030057001150070034001720080 00500206009001100211010000500222011001400227021014100241020002200382020000900404 020001500413039000500428013000700433020001400440005001800454#VV11.15358#VV11.153 59#35000#Vi?t#D112T#372.13#^214#Trn nh Chu#Dy tt - hc tt tiu hc bn g bn t duy#Dng cho gio vin, sinh vin s phm, hc sinh tiu hc#Trn nh Chu, ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Vai tr ca s t duy trong dy v hc cp tiu hc. Gii thiu mt s bn t duy thit k theo chng trnh sch gio khoa lp 4, 5#Phng php ging dy#Tiu hc#Sch t ham kho#Thu#281673#Bn t duy#ng Th Thu Thu## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020109000660070032001750080005002070090 01100212010000500223011001500228021018700243020000900430020002100439020001600460 005001400476039000500490020000900495020002200504013000700526#VV11.15360#VV11.153 61#20000#Vi?t#D112H#707#^214#Nguyn Lng Bnh#Dy hc tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh mn M thut cp trung hc c s#Nguy n Lng Bnh, Triu Khc L#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Hng dn gio v in t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo cc cc tit hc m thut trong chng trnh ging dy cp trung hc c s#Gio dc#T tng H Ch Minh#Trung hc c s#Triu Khc L#Thu#M t hut#Phng php ging dy#281674## 00862000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020141000670070024002080080005002320090 01100237010000500248011001500253021019400268020000900462020002100471020001600492 020002100508005001100529039000500540020000800545013000700553#VV11.15362#VV11.153 63#35000#Vi?t#H561D#373.18071#^214#L Thanh S#Hng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp cp trung hc c s#L Thanh S, L Vn Cu#^aH.#^aGio dc#2011#^a195t r.^b24cm#Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo cc cc tit hot ng ngoi gi trong chng trnh ging dy cp trung hc c s#Gio dc#T tng H Ch Minh#Trung h c c s#Hot ng ngoi kho#L Vn Cu#Thu#o c#281675## 00867000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020108000660070044001740080005002180090 01100223010000500234011001500239021022200254020000800476020002200484020002100506 020002000527005001800547039000500565013000700570#VV11.15364#VV11.15365#24000#Vi ?t#D112H#807#^214#Nguyn Thu Hng#Dy hc tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh mn ng vn trung hc ph thng#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Trn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Gii thiu s cn thit v hng dn mc ch, ni dung hc tp, phng v cc bi son tch hp, phng php dy hc tt mn ng vn trung hc ph thng theo chng trnh Hc t p v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Ng vn#Phng php ging dy#T t ng H Ch Minh#Ph thng trung hc#Trn Th Kim Dung#Thu#281676## 00855000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020104000660070044001700080005002140090 01100219010000500230011001500235021021800250020000800468020002200476020002100498 020001600519005001800535039000500553013000700558#VV11.15366#VV11.15367#26000#Vi ?t#D112H#807#^214#Nguyn Thu Hng#Dy hc tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh mn ng vn trung hc c s#Nguyn Thu Hng (ch. b.), Trn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Gii thiu s cn thi t v hng dn mc ch, ni dung hc tp, phng v cc bi son tch hp, ph ng php dy hc tt mn ng vn trung hc c s theo chng trnh Hc tp v l m theo tm gng o c H Ch Minh#Ng vn#Phng php ging dy#T tng H C h Minh#Trung hc c s#Trn Th Kim Dung#Thu#281677## 00854000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020145000670070024002120080005002360090 01100241010000500252011001500257021019800272020000900470020002100479020002000500 020002100520005001100541039000500552013000700557#VV11.15369#VV11.15368#35000#Vi ?t#H561D#373.18071#^214#L Thanh S#Hng dn tch hp ni dung hc tp v lm t heo tm gng o c H Ch Minh trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp cp trung hc ph thng#L Thanh S, L Vn Cu#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm #Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo t m gng o c H Ch Minh" vo cc cc tit hot ng ngoi gi trong chng t rnh ging dy cp trung hc ph thng#Gio dc#T tng H Ch Minh#Ph thng t rung hc#Hot ng ngoi kho#L Vn Cu#Thu#281678## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540070019000750080005000940090011000990100 00500110011001400115020001000129020000900139020001400148020001300162005001900175 039000500194013000700199#VV11.15370#VV11.15371#40000#Vi?t#O-401K#372.652#^214#T he oak tree's dream#Nguyn H Thu Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Truyn tranh#Nguyn H Thu Anh#Thu#281679## 00756000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720050016000770020056000930030 04100149007001600190004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245 02000090026002000080026902000090027702000160028603900050030201300070030702101160 0314#VV11.15372#VV11.15375#VV11.15373#VV11.15374#130000#Vi?t#452M#370.9597#^21 4#Hunh Cng Minh#i mi gio dc v hi nhp cc nn gio dc tin tin#Vn nhn t thc tin Tp. H Ch Minh#Hunh Cng Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b21cm#Gio dc#i mi#Hi nhp#Tp. H Ch Minh#Thu#281680#N hng phn tch, kin ngh v chnh sch xy dng nn gio dc tin tin ca Vit Nam trong xu th hi nhp quc t## 00761000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020016000840030 03000100007004400130008000500174009001100179010000500190011001500195021018800210 020000800398020000800406039000500414013000700419005001300426005000800439#VV11.15 376#VV11.15379#VV11.15377#VV11.15378#98000#Vi?t#T550#803#^214#Nguyn Nh #T in ng vn#Dng cho hc sinh - sinh vin#Nguyn Nh (ch.b.), Vit Hng, C hu Huy#^aH.#^aGio dc#2011#^a359tr.^b21cm#Trnh by cc khi nim c bn lin q uan n vic dy v hc mn ng vn trong nh trng. Cc thut ng thng dng v thut trong sch gio khoa ng vn c gii ngha n gin, d hiu#Ng vn#T in#Thu#281681# Vit Hng#Chu Huy## 00811000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410030041000850290036001260070081001620080005002430090 01100248010000500259011001400264012003300278015003900311020001800350020001800368 02000060038602000140039200500130040600500130041900600190043200600100045103900050 0461013000700466#VN11.04364#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - Ung thuc ng cch#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Taking medicines#Li: Liz Gogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuy t Nhung, Hng Nhu#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt th ng minh#Chnh vn bng 2 th ting: Anh - Vit#Gio dc mu gio#Chm sc sc kh o#Thuc#Sch mu gio#Gogerly, Liz#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#Th u#281682## 00728000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030041000680070086001090080005001950090011002000100 00500211011001400216012003300230015003900263020001800302020000800320020001400328 005001800342005001300360006001900373006001000392039000500402013000700407#VN11.04 365#26000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hy cn thn! Khi nh#Sch s dng cng v i cy bt thng minh#Li: Claire Llewellyn ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Tr ng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Chnh vn bng 2 th ting: Anh - Vit#Gio dc mu gio#An ton #Sch mu gio#Llewellyn, Claire#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#Thu# 281683## 00773000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410030041000800290033001210070080001540080005002340090 01100239010000500250011001400255012003300269015003900302020001800341020000800359 02000140036700500130038100500130039400600190040700600090042603900050043501300070 0440#VN11.04366#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - V sinh sc h s#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Keeping clean#L i: Liz Gogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hi Bng#^ aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Chnh vn bn g 2 th ting: Anh - Vit#Gio dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#Gogerly, Liz#G ordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hi Bng#Thu#281684## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020023000720070016000950220004001110040 01800115008000500133009001100138010000500149011001500154012004300169015003100212 020001800243020000900261020001200270039000500282013000700287005001600294#VN11.04 368#VN11.04367#20000#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Dng#Gic m tui th n tin#Trn Hoi Dng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b19c m#Nhng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#281685#Trn Hoi Dng## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020023000720070016000950220004001110040 01800115008000500133009001100138010000500149011001500154012004300169015003100212 020001800243020000900261020001200270039000500282013000700287005001600294#VN11.04 369#VN11.04370#20000#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Dng#Gic m tui th n tin#Trn Hoi Dng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b19c m#Nhng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#281686#Trn Hoi Dng## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020023000720070016000950220004001110040 01800115008000500133009001100138010000500149011001500154012004300169015003100212 020001800243020000900261020001200270039000500282013000700287005001600294#VN11.04 371#VN11.04372#25000#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Dng#Gic m tui th n tin#Trn Hoi Dng#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b19c m#Nhng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#281687#Trn Hoi Dng## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020015000660030004000810070043000850080 00500128009001100133010000500144011001500149020001700164020000900181020000400190 006001700194006001400211006001600225039000500241013000700246019001400253#VN11.04 373#VN11.04374#41000#Vi?t#C107H#895.6#^214#Myoken Sachiko#Cnh hoa tuyt#Th#My oken Sachiko ; Dch: Hunh Trng Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Th#Hunh Trng Hin#Hiroshi Sumii#Nguyn Tin Lc#Thu#2 81688#dch Nht Bn## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030016000740070030000900040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159020000800174020001600182020000700198 020001400205005001200219005001700231039000500248013000700253#VN11.04375#VN11.043 76#20000#Vi?t#S450T#546#^214#S tay kin thc ho hc#Trung hc c s#Ng Ngc An, ng Cng Nghip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b18cm#Ho h c#Trung hc c s#S tay#Sch c thm#Ng Ngc An#ng Cng Nghip#Thu#281689 ## 01214000000000373000450002600110000002600110001102103320002201400070035404100050 03611810007003660820006003738080005003790020072003840030063004560070054005190080 00500573009002300578010000500601011001500606020000900621020000800630020000800638 02000110064600500190065700500160067603900050069200400180069701500610071502000130 0776005001400789005001400803005001600817013000700833#VN11.04377#VN11.04378#Gii thiu nhng k nng c bn cn thit trong hot ng lnh o, qun l cp c s nh: phong cch lnh o, ra quyt nh, t chc thc hin quyt nh, tuyn tr uyn, thuyt phc, thu thp v x l thng tin, x l tnh hung, nh gi v s dng cn b, phng php xy dng v trin khai thc hin d n kinh t va v nh...#29000#Vi?t#PH104Q#352.3#^214#Mt s k nng lnh o, qun l ca cn b lnh o, qun l cp c s#K nng lnh o, qun l v nghip v cng tc n g, on th#Trn Th Minh Chu, Lng Khc Hiu, Kim Vn Chnh...#^aH.#^aChnh t r Hnh chnh#2011#^a250tr.^b19cm#Lnh o#Qun l#K nng#Gio trnh#Trn Th M inh Chu#Lng Khc Hiu#Loan#Ti bn ln th 5#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hn h chnh Quc gia H Ch Minh#Cn b c s#Kim Vn Chnh#Phan Xun Sn#Nguyn B Dng#281690## 01233000000000373000450002600110000002600110001102103050002201400070032704100050 03341810007003390820013003468080005003590020066003640030086004300070059005160080 00500575009002300580010000500603011001500608020000800623020000800631020001100639 00500190065000500170066903900050068600400180069101500610070902000090077000500180 0779005001700797005001500814020002300829013000700852#VN11.04380#VN11.04379#Gii thiu s ra i ca ng cng sn Vit Nam v cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng lnh o cc phong tro cch mng gii phng dn tc, khng chin ch ng Php, chng M, xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, cc i hi ng v ng li lnh o ng n ca ng...#36000#Vi?t#PH104Q#3 24.25970709#^214#Lch s ng Cng sn Vit Nam v l lun c bn v ng Cng s n#Nhng vn c bn v ng Cng sn, Nh nc v php lut x hi ch ngha Vit Nam#Trn Th Thu Hng, Triu Quang Tin, Nguyn Trng Phc...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a314tr.^b19cm#Lch s#L lun#Gio trnh#Trn Th Thu Hn g#Triu Quang Tin#Loan#Ti bn ln th 5#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chn h Quc gia H Ch Minh#Vit Nam#Nguyn Trng Phc#Nguyn Th Thanh#Nguyn nh C #ng Cng sn Vit Nam#281691## 00881000000000277000450002600110000002600110001102600110002202102580003301400070 02910410005002981810007003030820004003108080005003140020046003190080005003650090 02300370010000500393011001500398020001000413020001000423039000500433004001800438 015012300456013000700579020001700586#VN11.04381#VN11.04383#VN11.04382#Trnh by phng php tip cn, nhim v, nguyn tc v quy trnh x l mt s tnh hung chnh tr nh x l cc im nng chnh tr - x hi, chuyn giao quyn lnh o cho ni b ng cng sn cm quyn, x l quan liu, tham nhng trong b my c m quyn#20000#Vi?t#PH104Q#320#^214# cng bi ging x l tnh hung chnh tr #^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a115tr.^b19cm#Chnh tr#Bi ging#Loan#Ti b n ln th 4#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc v in Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Chnh tr hc#281692#X l tnh hung# # 01028000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030052000700070046001220220004001680040 01800172008000500190009002300195010000500218011001500223015006300238020002000301 02000110032100500130033200500170034500500110036200500130037300500160038603900050 0402013000700407021023200414020002000646#VN11.04384#VN11.04385#48000#Vi?t#KH401 H#351#^214#Khoa hc hnh chnh#Gio trnh trung cp l lun chnh tr - hnh ch nh#Bi Th Vnh, Nguyn Hu Khin, V Kim Sn...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCh nh tr Hnh chnh#2011#^a419tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Hnh chnh nh nc#Gio trnh#Bi Th Vnh#Nguyn Hu Khi n#V Kim Sn#Trn nh Ty#L Th Vn Hnh#Loan#281693#Trnh by cch qun l nh nc ca chnh quyn c s, qun l cn b, cng chc, tip cng dn, gii quy t khiu ni, t co ca cng dn, cng tc thng k, vn th lu tr, ngn sch , kim tra, x pht v cng ch hnh chnh...#Khoa hc hnh chnh## 01138000000000361000450002600110000002600110001101100150002201500610003702000110 00980050013001090050017001220050011001390050013001500050016001630390005001790140 00700184041000500191181000700196082000400203808000500207002002000212003005200232 00700460028402200040033000400180033400800050035200900230035701000050038001300070 0385021034400392020002000736020002000756#VN11.04386#VN11.04387#^a439tr.^b19cm#T TS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Gio trnh#Bi Th V nh#Nguyn Hu Khin#V Kim Sn#Trn nh Ty#L Th Vn Hnh#Loan#50000#Vi?t#KH4 01H#351#^214#Khoa hc hnh chnh#Gio trnh trung cp l lun chnh tr - hnh c hnh#Bi Th Vnh, Nguyn Hu Khin, V Kim Sn...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Chnh tr Hnh chnh#2011#281694#Cung cp mt s kin thc v qun l t ai, a gii hnh chnh v xy dng, qun l kinh t, vn ho, gio dc, y t, hnh c hnh - t php ca chnh quyn c s. K nng son tho vn bn; k nng iu h nh cng s ca U ban nhn dn cp c s; vai tr ca thn, bn, p trong qun l hnh chnh nh nc c s; ci cch hnh chnh c s#Hnh chnh nh nc#Kho a hc hnh chnh## 00757000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101620003301400080 01950410005002031810007002080820004002158080005002190020083002240030024003070070 01600331008000500347009002300352010000500375011001500380020001700395039000500412 005001600417013000700433020001900440020000800459#VV11.15380#VV11.15382#VV11.1538 1#Tuyn chn mt s bi vit ca tc gi theo ba lnh vc chnh v vn bn qun l nh nc; lu tr hc, lch s v cc ngun s liu; qun l hnh chnh nh n c#120000#Vi?t#PH104Q#352#^214#Mt s vn v vn bn qun l nh nc, lu tr - lch s v qun l hnh chnh#Tuyn chn cc bi vit#Nguyn Vn Thm#^aH. #^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a707tr.^b22cm#Qun l nh nc#Loan#Nguyn Vn Th m#281695#Qun l hnh chnh#Lu tr## 00984000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440210167000510410005002181810007002230820006002308080005002360020047002410030 10100288029006900389008000500458009002100463010000500484011001500489020001300504 02000140051703900050053100400080053601500320054402000080057601300070058402000070 0591020000800598020000900606020000700615#VV11.15383#VV11.15384#VV11.15385#VV11.1 5386#35000#Gii thiu quy tc chung, quy tc hnh trnh v iu ng, n v d u hiu, tn hiu m thanh v tn hiu nh sng, min tr v phng nga m va t u thuyn trn bin#Vi?t#PH104Q#341.4#^214#Quy tc phng nga m va tu thuyn t rn bin#Ban hnh km theo Quyt nh s 49/2005/Q-BGTVT ngy 04/10/2005 ca B trng B Giao thng vn ti#The international regulations for preventing colli sions at sea, 1972#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a160tr.^b21cm#Lut quc t#S ch song ng#Loan#Ti bn#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Qui tc#281696#Cu h#T ai nn#Tu bin#Thuyn## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003302102760 00400410005003161810007003210820006003288080005003340020019003390070016003580080 00500374009002300379010000500402011001500407020001000422039000500432004001800437 005001600455015006200471020000800533013000700541#VV11.15387#VV11.15388#VV11.1538 9#40000#Trnh by kin thc c bn v cc phng tin v hnh thc trong giao t ip; nguyn tc, mi trng v cu trc thng ip trong giao tip; nhng ro c n, ng lc v phng thc tc ng trong giao tip; k nng v phong cch giao tip; giao tip trong mt s lnh vc c th#Vi?t#PH104Q#302.2#^214#Khoa hc gia o tip#H Th Bnh Ho#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a186tr.^b21cm#Giao tip #Loan#Ti bn ln th 1#H Th Bnh Ho#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truy n. Khoa Tuyn truyn#K nng#281697## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102430 00440410005002871810007002920820011002998080005003100020024003150070081003390080 00500420009002300425010000500448011003000453020000800483005001700491005001600508 03900050052401500430052902000070057200500180057900500130059702000090061002000080 0619013000700627#VV11.15390#VV11.15393#VV11.15392#VV11.15391#Gii thiu khi qu t v vng t K Anh (Ngh An) v s nghip gio dc y. Trnh by s nghip gio dc huyn K Anh trc Cch mng thng Tm 1945, nhng nm thng khng ch in chng Php, chng M v thi k ho bnh, i mi v m ca#Vi?t#PH104Q#370. 959742#^214#Lch s gio dc K Anh#B.s.: Trn Nguyn Trc (ch.b.), Nguyn Vn M inh, Nguyn Trinh Hng, V c Trch#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a358tr., 14tr. nh mu^b21cm#Lch s#Trn Nguyn Trc#Nguyn Vn Minh#Loan#TTS ghi: Phn g Gio dc v o to K Anh#K Anh#Nguyn Trinh Hng#V c Trch#Gio dc#Ngh An#281698## 01075000000000325000450002600110000002600110001101400070002202103000002904100050 03291810007003340820009003418080005003500020040003550070048003950080005004430090 02300448010000500471011001500476020002100491020001000512005000900522005001300531 03900050054400400180054901501340056700500130070100500140071400500140072801300070 0742#VV11.15395#VV11.15394#35000#Trnh by i tng, phng php hc tp v ng hin cu v t tng H Ch Minh. Ngun gc, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng ca Ngi. Nghin cu t tng H Ch Minh v cc vn dn tc v cc h mng gii phng dn tc, ch ngha x hi, ng Cng sn Vit Nam, i on k t, qun s...#Vi?t#PH104Q#335.4346#^214# cng bi ging t tng H Ch Minh# Triu V (ch.b.), ng Vn Li, Ng Vn Minh...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011 #^a259tr.^b21cm#T tng H Ch Minh#Bi ging#Triu V#ng Vn Li#Loan#Ti b n ln th 5#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc II. Khoa T tng H Ch Minh#Ng Vn Minh# inh Th iu#Hunh Th Gm#281699## 01283000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500110 00440050013000550390005000680150020000730200009000930050013001020050019001150210 56600134041000500700181000700705082001100712808000500723002007600728007004200804 00800050084600900230085101000050087401100150087902000180089402000170091201300070 0929020000900936#VV11.15396#VV11.15399#VV11.15398#VV11.15397#L Xun B#V Tr T hnh#Loan#TTS ghi: B Ni v#Vit Nam#L Vit Thi#Trn Th Thu Hng#Gii thi u mt s ni dung bi dng cho i biu hi ng nhn dn cp tnh v tnh hnh pht trin kinh t - x hi Vit Nam trong giai on chuyn i v hi nhp q uc t; v tr, vai tr, chc nng, nhim v, quyn hn v phng thc hot ng ca Hi ng nhn dn v i biu Hi ng nhn dn cp tnh; k nng tip xc c tri v tip cng dn ca i biu Hi ng nhn dn cp tnh; k nng thuyt trnh cht vn v tho lun ca i biu Hi ng nhn dn cp tnh; k nng ki m tra gim st ti chnh - ngn sch ca i biu Hi ng nhn dn cp tnh#Vi? t#PH104Q#352.209597#^214#Ti liu bi dng i biu Hi ng nhn dn cp tnh nhim k 2011 - 2016#L Xun B, V Tr Thnh, L Vit Thi...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a352tr.^b24cm#Hi ng nhn dn#Ti liu hc tp#281700#i bi u## 00753000000000265000450002600110000002600110001102600110002203900050003300500150 00380150059000530140007001120210263001190410005003821810007003870820004003948080 00500398002000700403007001500410008000500425009002300430010000500453011001500458 020000700473013000700480#VV11.15400#VV11.15401#VV11.15402#Loan#Nguyn Vn i#T TS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Trit hc#52000#Trnh by lch s pht trin t tng m hc t thi k Hy Lp - La M c i, thi k Trung c, thi k Phc hng... Tng quan v m hc Mc - L nin; quan h thm m; khch t h thm m, ch th thm m. Khi lc v cc tro lu trit hc - m hc ngoi Mcxt#Vi?t#PH104Q#111#^214#M hc#Nguyn Vn i#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#20 11#^a303tr.^b21cm#M hc#281701## 00899000000000277000450002600110000002600110001103900050002200400180002700500180 00450150127000630140007001900210223001970410005004201810007004250820008004328080 00500440002005300445007002400498008000500522009002300527010000500550011001500555 020003400570020001000604013000700614#VV11.15403#VV11.15404#Loan#Ti bn ln th 4#Phm Khnh Phng#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh . Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Kinh t Chnh tr#40000#Trnh by nhng ni dung c bn ca kinh t chnh tr Mc - Lnin, nhng vn kinh t chnh tr ca phng thc sn xut t bn ch ngha, nhng vn kinh t chn h tr ca thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#Vi?t#PH104Q#335.412#^21 4# cng bi ging kinh t chnh tr hc Mc - Lnin#Phm Khnh Phng ch.b.#^ aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a256tr.^b21cm#Kinh t chnh tr hc Mc - Lnin #Bi ging#281702## 01135000000000325000450002600110000002600110001100500100002200500080003203900050 00400040018000450150123000630050017001860050015002030050007002180140007002250210 39800232041000500630181000700635082000400642808000500646002003300651007004600684 00800050073000900230073501000050075801100150076302000140077802000100079201300070 0802#VV11.15405#VV11.15406#Lng Tm#L Tng#Loan#Ti bn ln th 7#TTS ghi: H c vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Chnh tr hc#Nguyn Quc Tun#Dng c Hng#L Anh#40000#Tr nh by v i tng, phng php nghin cu ca chnh tr hc; lch s cc t t ng chnh tr; quyn lc chnh tr v c ch thc hin; ngi lnh o chnh tr v ngh thut hot ng chnh tr; chnh tr vi kinh t, vn ho, ng chnh t r, quyt sch chnh tr; cc t chc chnh tr x hi ngoi nh nc; h thng chnh tr ng i v s pht trin ca chnh tr trong thi i ngy nay#Vi?t# PH104Q#320#^214# cng bi ging chnh tr hc#B.s.: Lng Tm, L Tng, Nguy n Quc Tun...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a340tr.^b21cm#Chnh tr hc#Bi ging#281703## 01053000000000349000450002600110000002600110001100500130002200500110003503900050 00460040018000510150131000690050014002000050012002140050019002260140007002450210 18500252041000500437181000700442082000600449808000500455002004100460003006700501 00700510056800800050061900900230062401000050064701100150065202000090066702000100 0676020001000686013000700696#VV11.15407#VV11.15408#ng Vn Li# An Bnh#Loan# Ti bn ln th 5#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Nh nc v Php lut#Nguyn L H i#V Th Hoi#inh Th Bch Ngc#35000#Gii thiu l lun chung v nh nc v php lut. Trnh by h thng php lut v cc ngnh lut nh lut hin php, l ut hnh chnh, lut ti chnh, lut thng mi, lut lao ng...#Vi?t#PH104Q#32 0.1#^214# cng bi ging nh nc v php lut#Dnh cho h o to c nhn ch nh tr v cao cp l lun chnh tr#ng Vn Li (ch.b.), An Bnh, Nguyn L Hi...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a252tr.^b21cm#Nh nc#Bi ging#Php lut#281704## 01055000000000325000450002600110000002600110001100500150002200500160003703900050 00530040018000580150119000760050014001950050016002090050018002250140007002430210 27100250041000500521181000700526082000700533808000500540002004100545007005800586 00800050064400900230064901000050067201100150067702000100069202000200070201300070 0722#VV11.15409#VV11.15410#Nguyn Sinh K#Nguyn Tr Thc#Loan#Ti bn ln th 4 #TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Trit hc#Phm nh t#Phan Quc Khnh#Nguyn Th Phng#50000#Trnh by trit hc v vai tr ca n trong i sng x hi. Cung cp kin thc c bn v lch s trit hc trc Mc, s ra i v pht trin c a trit hc Mc - L nin, vt cht v thc, nguyn l, quy lut v nhng cp p hm tr c bn ca php duy vt bin chng...#Vi?t#PH104Q#335.43#^214# cng b i ging trit hc Mc - Lnin#Nguyn Sinh K (ch.b.), Nguyn Tr Thc, Phm n h t...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a355tr.^b21cm#Bi ging#Trit hc Mc -Lnin#281705## 01062000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070056000980080005001540090023001590100 00500182011001500187015013500202039000500337004001800342021026300360020001700623 02000100064000500140065000500140066400500170067800500140069500500200070901300070 0729#VV11.15412#VV11.15411#34000#Vi?t#250C#335.423#^214# cng bi ging ch ngha x hi khoa hc#B.s.: V Trng Tip, Ng Khc Hip, Nguyn Hng Qun...#^ aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Ch ngha x hi khoa hc#Thu#Ti bn ln th 4#Trnh by nhng vn l lun v t hc tin trong x hi x hi ch ngha v thi k qu ca n, s mnh lch s ca giai cp cng nhn v mi lin minh gia gia cp cng nhn vi cc tng lp khc trong x hi, con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam...#Ch ngha x hi#Bi ging#V Trng Tip#Ng Khc Hip#Nguyn Hng Qun#L Hanh Thng#Phm T h Xun Hng#281706## 01093000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020033000570030029000900070059001190080005001780090 02300183010000500206011001500211015012700226039000500353004001800358021027100376 02000140064702000100066100500160067100500180068700500120070500500160071700500150 0733013000700748#VV11.15413#VV11.15414#40000#Vi?t#250C#324.2597071#^214# c ng bi ging xy dng ng#H cao cp l lun chnh tr#Trn Vn Chng (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, C Huy Ton...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a296tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chn h tr - Hnh chnh khu vc II. Khoa Xy dng ng#Thu#Ti bn ln th 4#Nhng k in thc l lun c bn v ng v xy dng ng lm sng t nhng quan im, n i dung ng li, ngh quyt ca ng; cung cp nhng lun c, c s khoa hc ch o vic hoch nh ng li, ngh quyt ca ng, trang b c s khoa hc v ngh ip v cng tc ng...#Xy dng ng#Bi ging#Trn Vn Chng#Nguyn Thanh Bn h#C Huy Ton#Phm Vn Khuynh#Lu Hong Mng#281707## 01035000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070042000850080005001270090023001320100 00500155011001500160015012900175039000500304004001800309021028100327020001700608 02000100062500500130063500500120064800500120066000500160067200500140068801300070 0702#VV11.15415#VV11.15416#25000#Vi?t#250C#658#^214# cng bi ging khoa h c qun l#L Th Thnh, L Anh Dng, V Vn Bin...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh# 2011#^a156tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Mi nh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc II. Khoa Qun l kinh t#Thu#Ti b n ln th 5#Trnh by nhng vn c bn, mang tnh h thng ca khoa hc qun l nh vai tr, chc nng ca qun l; vic vn dng quy lut v nguyn tc tron g qun l; cc phng php, cng c v cc hnh thc t chc qun l; thng tin v quyt nh qun l; lao ng v cn b qun l...#Khoa hc qun l#Bi ging# L Th Thnh#L Anh Dng#V Vn Bin#Phm Thnh Long#H Trng Vin#281708## 01024000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050013000580020050000710070019001210080005001400090 02300145010000500168011001500173015012600188039000500314013000700319004001800326 021032800344020002300672020000800695020000900703020001000712#VV11.15417#VV11.154 18#35000#Vi?t#250C#324.25970709#^214#ng Vn Li# cng bi ging lch s ng Cng sn Vit Nam#ng Vn Li ch.b.#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a247t r.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vi n Chnh tr - Hnh chnh Khu vc II. Khoa Lch s ng#Thu#281709#Ti bn ln t h 6#Gm cc bi ging v s ra i v lnh o ca ng Cng sn Vit Nam qua c c giai on (1920-1945); khng chin chng thc dn Php v quc M, xy dn g ch mi (1945-1975); qu ln ch ngha x hi v bo v t quc (1975-20 04), ng thi trnh by tng kt lch s u tranh cch mng ca ng, thng l i v bi hc#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Vit Nam#Bi ging## 01120000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730020033000780030021001110070 05600132008000500188009002300193010000500216011001500221015007700236005001600313 00500130032900500140034200500120035600500130036803900050038101300070038602103050 0393020002000698020002900718020001100747#VV11.15420#VV11.15421#VV11.15422#VV11.1 5419#23000#Vi?t#GI-108T#335.4112#^214#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#H c nh n chnh tr#Trn Phc Thng (ch.b.), L Hu Ngha, Trn Xun Sm...#^aH.#^aChn h tr Hnh chnh#2009#^a155tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Qu c gia H Ch Minh. Vin Trit hc#Trn Phc Thng#L Hu Ngha#Trn Xun Sm#o Hu Hi#V Vn Thun#Thu#281710#Trnh by nhng vn c bn ca ch ngha du y vt Mcxt; php bin chng duy vt so vi vic nhn thc v ci to th gii; cc cp phm tr c bn ca php bin chng duy vt; cc quy lut c bn ca ph p bin chng duy vt; s thng nht gia l lun v thc tin trong nhn thc t h gii khch quan#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngha duy vt bin chng#Gio trnh## 01141000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020033000450030021000780070059000990080005001580090023001630100 00500186011001500191005001600206005001600222005001400238005001100252005001700263 03900050028001300070028501500790029202103870037102000200075802000260077802000110 0804#VV11.15423#37000#Vi?t#GI-108T#335.4119#^214#Gio trnh trit hc Mc - Ln in#H c nhn chnh tr#Trn Phc Thng (ch.b.), Nguyn Tnh Gia, Trn Hu Tin. ..#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a251tr.^b21cm#Trn Phc Thng#Nguyn Tnh G ia#Trn Hu Tin#Trn Thnh#Nguyn Ngc Long#Thu#281711#TTS ghi: Hc vin Chn h tr - Hnh chnh quc gia H Ch Minh. Vin Trit hc#Cung cp nhng kin thc c bn v cc quy lut chung ca t nhin, x hi v t duy; bn cht ca ch n gha duy vt lch s; l lun hnh thi kinh t - x hi; mi quan h gia giai cp v dn tc trong qu trnh pht trin x hi; quan im trit hc v nh n c v cc t chc chnh tr - x hi; cch mng x hi v vn cch mng x hi trong thi i ngy nay; thc x hi...#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngha duy vt lch s#Gio trnh## 00928000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020027000670070052000940080005001460090 02300151010000500174011001500179015004300194005001400237005001300251039000500264 013000700269021032200276020001100598020000900609020000800618#VV11.15424#VV11.154 25#37000#Vi?t#QU105L#306.6#^214#Hong Quc Bo#Qun l x hi v tn gio#Hong Quc Bo (ch.b.), Nguyn c L, Ng Hu Tho#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009# ^a270tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Nguyn c L#Ng Hu Tho#Thu#281712#Phn tch quan im ca ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v ca ng v qun l tn gio. Gii thiu mt s tn gio Vit Nam nh o Pht, o Cng gio, o Tin lnh, o Hi, o Cao i, o Ho Ho. Cc ng uyn tc v phng php qun l x hi v tn gio. T chc v ni dung qun l x hi v tn gio#X hi hc#Tn gio#Qun l## 01149000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630020060000680030021001280070060001490080 00500209009002300214010000500237011001500242015008300257005001800340005001500358 00500140037300500160038700500180040303900050042101300070042602102970043302000080 0730020002000738020001800758020001100776#VV11.15426#VV11.15427#VV11.15428#32000 #Vi?t#GI-108T#320.53209#^214#Gio trnh lch s phong tro cng sn v cng nhn quc t#H c nhn chnh tr#Nguyn Xun Phch (ch.b.), Nguyn Th Lc, V Quan g Vinh...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a221tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ch nh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Quan h Quc t#Nguyn Xun Phch#N guyn Th Lc#V Quang Vinh#Trn Huy Thng#Nguyn Danh Qunh#Thu#281713#Gii t hiu i tng v phng php nghin cu mn lch s phong tro cng sn v cng nhn quc t. Phn nh lch s phong tro cng sn v cng nhn quc t t khi u n cng x Pari, t sau cch mng Thng Mi Nga n chin tranh th gii th hai v t chin tranh th gii th hai n nay#Lch s#Phong tro cng sn#C ng nhn quc t#Gio trnh## 00690000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050016000660020071000820030017001530070 01600170008000500186009002300191010000500214011001500219021010600234020001200340 020000800352020000700360020000900367039000500376013000700381#VV11.15429#VV11.154 30#VV11.15431#50000#Vi?t#L502B#342.59708#^214#Phng Trung Lp#Lun bn v cc h nh thc s hu v s hu chung hp nht ca v chng#Sch chuyn kho#Phng Tru ng Lp#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a272tr.^b21cm#C s l lun v s hu, ch s hu v bn cht cc hnh thc s hu. Lun bn v cc hnh thc s hu #Lut dn s#L lun#S hu#V chng#Thu#281714## 01041000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020014000610030011000750070068000860040 01800154008000500172009002300177010000500200011001500205015012500220021023300345 02000140057802000130059200500170060500500210062200500170064300500080066000500110 0668039000500679013000700684#VV11.15432#VV11.15433#VV11.15434#38000#Vi?t#CH312T #320#^214#Chnh tr hc#Hi v p#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Nguyn Th Hin Oan h, Nguyn Khnh Mu...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a255t r.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vi n Chnh tr Hnh chnh Khu vc II. Khoa Chnh tr hc#Gii thiu 49 cu hi v t r li h thng nhng ni dung v chnh tr hc v lch s t tng chnh tr, q uyn lc chnh tr v cm quyn, cc qu trnh chnh tr, chnh tr hc trong th gii ng i v x l tnh hung chnh tr#Chnh tr hc#Sch hi p#Nguyn Quc Tun#Nguyn Th Hin Oanh#Nguyn Khnh Mu#L Tng#L Vn Anh#Thu#281715# # 00958000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570020035000620030014000970070052001110080005001630090 01900168010000500187011002600192021023800218020000900456020001000465039000500475 01300070048002000200048700500170050700500150052400500150053900500130055400500070 0567015004600574#VV11.15435#VV11.15437#VV11.15436#Vi?t#NH556N#363.2809597#^214#N hng ngi gi bnh yn sng nc#Tp truyn k#Nguyn Trng Tn, Nguyn Bc Sn , Trn Huy Quang...#^aH.#^aCng an Nhn dn#2011#^a432tr., 12tr. nh^b21cm#Nhng khc ho hnh tng ngi chin s cnh st ng thu th hin s quan tm su sc ca x hi i vi nhng chin s cnh st ng thu ng thi tot nn v p tm hn, lng nhn i v nhng cng hin thm lng ca cc chin s#Vit Na m#Truyn k#Thu#281716#Cnh st ng thu#Nguyn Trng Tn#Nguyn Bc Sn#Trn Huy Quang#Ng Xun Hi#L Tn#TTS ghi: B Cng an. Cc Cnh st ng thu## 00978000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820008000658080005000730020033000780070060001110080 00500171009002300176010000500199011001500204021031100219020001300530020000900543 02000110055200500170056300500140058000500070059400500110060100500160061203900050 0628013000700633#VL11.02351#VL11.02352#VL11.02354#VL11.02353#134000#Vi?t#GI-108 T#345.597#^214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Nguyn Vn Huyn (ch.b.), Nguyn Ngc Anh, Nguyn Mai B...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a779tr.^b27cm#Trn h by nhng vn chung ca php lut hnh s; ti phm v cu thnh ti phm; cc giai on thc hin ti phm; ng phm; trch nhim hnh s v c s ca tr ch nhim hnh s; hnh pht v quyt nh hnh pht; cc bin php t php tron g php lut hnh s Vit Nam; cc ti xm phm an ninh quc gia...#Lut hnh s# Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Vn Huyn#Nguyn Mai B#L Cm#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Thu#281717## 00841000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020026000660070062000920080005001540090 02300159010000500182011001500187021019300202020001300395020001100408020001100419 00500170043000500130044700500130046000500170047300500130049003900050050301300070 0508#VL11.02355#VL11.02358#VL11.02357#VL11.02356#Vi?t#C430#338.7#^214#Con ng doanh nhn 2010#B.s.: Mai Trng Giang, Vit Anh c (ch.b.), nh on...#^ aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a527tr.^b27cm#Tp hp cc bi vit v nhng th nh tu, s pht trin ca cc doanh nghip Vit Nam trong thi k i mi. Gii thiu nhng tm gng doanh nhn in hnh trong s pht trin ca doanh nghip# Doanh nghip#Doanh nhn#Pht trin#Mai Trng Giang#Vit Anh c# nh on#Ng uyn Ngc Tng# Th Quyn#Thu#281718## 00878000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020138000690080005002070090023002120100 00500235011001400240015003700254021021300291020001800504020001800522020001900540 020000800559020000900567039000500576013000700581#VL11.02362#VL11.02361#VL11.0236 4#VL11.02363#Vi?t#S450V#338.2092#^214#S vng tn vinh cc tp th v c nhn xu t sc trong 4 nm thc hin cuc vn ng " Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a95tr.^b27cm#TTS ghi: Cng o n Du kh Vit Nam#Gii thiu tm tt qu trnh cng tc v nhng hnh thc, da nh hiu c khen thng ca cc tp th v c nhn xut sc trong 4 nm thc hin cuc vn ng " Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#C nhn in hnh#Tp th in hnh#Phong tro thi ua#Du kh#Vit Nam#Thu#281720## 00727000000000241000450004100050000018100060000508200090001180800050002000201170 00250080005001420090023001470100005001700110015001750150037001900210192002270200 02000419020000700439020001000446020000800456039000500464013000700469020000900476 #Vi?t#S450V#338.2092#^214#S vng tn vinh lnh o, cn b cng on, on vin cng on du kh v chuyn gia nc ngoi tiu biu nm 2010#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a504tr.^b27cm#TTS ghi: Cng on Du kh Vit Nam#Gii thiu t m tt qu trnh cng tc v nhng hnh thc, danh hiu c khen thng ca lnh o, cn b cng on, on vin cng on du kh v chuyn gia nc ngoi tiu biu nm 2010#in hnh tin tin#Cn b#Cng on#Du kh#Thu#281721#Vi t Nam## 00999000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020051000460070049000970080005001460090023001510100005001740110 01500179021033700194020000800531020001100539020000700550039000500557013000700562 005001500569005001500584005001400599005001200613005001800625015004200643#VL11.02 365#VL11.02366#Vi?t#S464L#959.718#^214#Sn La 115 nm vinh quang mt chng ng phn u#Tho Xun Sng, Hoang Vn Cht, Cm Vn Chnh...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a202tr.^b27cm#Gii thiu b dy lch s truyn thng cch mng v v ang ca ng bo v nhn dn cc dn tc tnh Sn La v nhng thnh tu ni bt ca ng b, chnh quyn v nhn dn Sn La qua cc th h dy cng phn u, xy dng, gp phn thc y s pht trin ni bt v kinh t, chnh tr, vn ho v x hi ca tnh trong sut 115 nm qua#Lch s#Pht trin#Sn La#Thu#28172 2#Tho Xun Sng#Hong Vn Cht#Cm Vn Chnh#Bi c Hi#Nguyn Duy Nhng#TTS ghi: Tnh u Sn La - B Cng Thng## 00974000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020040000730070065001130080005001780090 02300183010000500206011002500211015002700236021023800263020000500501020000800506 02000110051403900050052501300070053002000090053700500160054600500160056200500140 0578005001800592005001400610#VL11.02367#VL11.02368#VL11.02370#VL11.02369#Vi?t#Y6 00T#362.10959775#^214#Y t ng Nai nhng chng ng lch s#B.s.: Nguyn Minh San, T Thanh Chng (ch.b.), Hong Vn Chi...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011# ^a462tr., 18tr nh^b27cm#TTS ghi: S Y t ng Nai#Khi qut v iu kin t nh in, x hi tc ng n y t ng Nai. Gii thiu qu trnh pht trin, t chc v hot ng y t tnh ng Nai qua cc giai on trc cch mng thng Tm, t 1945 - 1954, t 1954 - 1975 v t 1975 n nay#Y t#Lch s#Pht trin#Thu#2 81723#ng Nai#Nguyn Minh San#T Thanh Chng#Hong Vn Chi#Nguyn Minh Quang#P hm Lan Oanh## 00636000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020044000460080018000900090035001080100005001430110014001480210 20100162020001300363020000700376039000500383013000700388020001100395#VL11.02372# VL11.02371#Vi?t#CH527T#332.63#^214#Chuyn trang t vn cht lng bt ng sn#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a39tr.^b27cm#Nhng t vn ca cc nh chuyn nghip trong ngnh bt ng sn dnh cho cc nh u t n m vng kin thc v cng c phn tch v cht lng sn phm nh t cng nh c c tiu ch v nh cht lng#Bt ng sn#T vn#Thu#281724#Cht lng## 00855000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020053000680070045001210080005001660090 02300171010000500194011001500199021020300214020000800417020001100425020000900436 03900050044501300070045000500170045700500130047400500100048700500140049700500180 0511#VL11.02373#VL11.02374#VL11.02376#VL11.02375#Vi?t#H401B#959.719#^214#Ho Bn h 125 nm vinh quang mt chng ng phn u#Hong Vit Cng, Bi Vn Tnh, V Mai H...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a216tr.^b27cm#Gii thiu lch s tr uyn thng cch mng v vang ca ng bo v nhn dn tnh Ho Bnh. Nhng thnh tu ni bt ca ng b, chnh quyn v nhn dn tnh trong pht trin v kinh t, vn ho v x hi#Lch s#Pht trin#Ho Bnh#Thu#281725#Hong Vit Cng#B i Vn Tnh#V Mai H#Bi Hi Quang#Nguyn Minh Thnh## 01068000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020138000670070057002050080005002620090 01100267010000500278011001500283020000900298020002200307020001900329005001400348 03900040036200500160036600500170038200500150039900500200041401300070043402102250 0441020001000666020002000676020001000696#VL11.02378#VL11.02377#VL11.02380#VL11.0 2379#Vi?t#T103L#373.11#^214#Ti liu hng dn tng cng nng lc s phm cho g ing vin cc trng o to gio vin trung hc ph thng v trung cp chuyn n ghip#B.s.: V Quc Chung, Nguyn Vn Khi, Cary J. Trexler...#^aH.#^aGio dc#2 011#^a219tr.^b27cm#Gio dc#Phng php ging dy#Ti liu hng dn#V Quc Chu ng#TH#Nguyn Vn Khi#Trexler, Cary J.#Cameron, James#Denny, John Timothy#28172 6#Mt s c s then cht v hot ng dy v hc. Trnh by cc phng php lun , k nng, phng php thu ht hc vin tham gia qu trnh hc tp, cng tc n h gi v hc tp, cc phng tin h tr ging dy v vic hc tp#Gio vin#Ph thng trung hc#Trung cp## 00916000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820010000648080005000740050018000790020039000970070 03400136022000400170005001500174008000500189009001100194010000500205011001500210 02102550022502000190048002000080049902000080050702000130051502000090052803900040 0537013000700541005001800548#VL11.02381#VL11.02382#VL11.02384#VL11.02383#180000 #Vi?t#CH121D#895.92209#^214#Trn Thanh Phng#Chn dung v bt tch nh vn Vit Nam#Trn Thanh Phng, Phan Thu Hng#T.2#Phan Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2008#^ a427tr.^b29cm#Gii thiu khi lc v thn th s nghip, trc tc, nhn xt c a ng nghip,... hn 400 chn dung v bt tch ca cc nh vn, nh th, nh ph bnh vn hc Vit Nam nh: Hong Ngc Anh, Nguyn Nht nh, Ton nh, Triu n, L Vn Ba, Vnh Bo...#Nghin cu vn hc#Nh vn#Nh th#Nh ph bnh#Vi t Nam#TH#281727#Trn Thanh Phng## 00967000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640020125000690070058001940080005002520090 01100257010000500268011001500273020000900288020000800297005001400305039000400319 00500170032300500170034000500150035700500160037201300070038802101610039502000100 0556020002000566020000900586020001000595#VL11.02385#VL11.02387#VL11.02388#VL11.0 2386#Vi?t#GI-462T#373.11#^214#Gii thiu m hnh o to gio vin trung hc ph thng v trung cp chuyn nghip mt s quc gia v bi hc kinh nghim#B.s.: V Quc Chung, Cary J. Trexler, Nguyn Vn Cng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a256t r.^b27cm#Gio dc#o to#V Quc Chung#TH#Trexler, Cary J.#Nguyn Vn Cng#Ca meron, James#Nguyn Vn Khi#281728#Trnh by h thng gio dc v cc m hnh, cng tc o to, ci cch, i mi o to gio vin Hoa K, c, Anh, c, Nh t Bn, Philipin, Php v Trung Quc#Gio vin#Ph thng trung hc#Th gii#Trun g cp## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020034000530030041000870070014001280080005001420090 01100147010000500158011001500163012005100178020001800229020001000247020001400257 006000900271039000400280019000500284013000700289#VL11.02389#VL11.02390#180000#V i?t#M458N#372.21#^214#1000 t ting Anh u tin ca em#Sch s dng cng vi c y bt thng minh#Hi ng dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b31cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio# Hi ng#TH#Dch#281729## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030041000740070017001150080005001320090 01100137010000500148011001400153012007200167020000500239020000900244020001400253 006001200267039000400279019000500283013000700288#VL11.02391#VL11.02392#45000#Vi ?t#H419#372.7#^214#Hc m vi cc con s#Sch s dng cng vi cy bt thng m inh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt th ng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Bnh Nguyn#TH#Dch#281730## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520030041000980070014001390080005001530090 01100158010000500169011001400174012005100188020001800239020000500257020001400262 006000900276039000400285013000700289019000500296#VL11.02393#VL11.02394#45000#Vi ?t#B200H#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Hc m vi cc con s#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Ngc Lam#TH#281731#Dch## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030041000730070017001140080005001310090 01100136010000500147011001400152012007200166020000500238020000900243020001400252 006001200266039000400278019000500282013000700287020000900294#VL11.02395#VL11.023 96#45000#Vi?t#T312C#372.7#^214#Tnh cng v tnh tr#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Bnh Nguyn#TH#Dch#281732#Hc tnh## 00872000000000313000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400080 00420410005000501810006000550820009000618080005000700020057000750290026001320080 01000158009001800168010000500186011001500191020000900206039000400215004003900219 015008200258013000700340021016600347020001300513020002400526020000800550#VL11.02 397#CDVN.1500#CDVN.1499#VL11.02398#180000#Vi?t#D107B#338.7025#^214#Danh b doan h nghip ng bng sng Cu Long 2011 - 2012#MeKong business directory#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2011#^a690tr.^b28cm#Vit Nam#Th#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung#u ba sch ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam. Chi nhnh ti Cn Th#281733#Gii thiu nhng thng tin v a ch, s in thoi, email ca cc doanh nghip thuc mi lnh vc ang hot ng trn a bn ng bng s ng Cu Long nm 2011-2012#Doanh nghip#ng bng sng Cu Long#Danh b## 00415000000000229000450001400080000004100050000818100060001308200060001980800050 00250050014000300020030000440070014000740080006000880090017000940100005001110110 01600116020000900132039000400141020001500145020001800160013000700178#335000#Vi? t#L302S#959.7#^214#Hunh Cng B#Lch s Vit Nam c trung i#Hunh Cng B#^aH u#^aNxb. Thun Ho#2011#^a1086tr.^b28cm#Vit Nam#Th#Lch s c i#Lch s tru ng i#281734## 00882000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050012000380020036000500070045000860080018001310090038001490100 00500187011001500192021030800207020001500515020001000530039000400540020000900544 013000700553020000900560005001100569005001200580#VV11.15438#47000#Vi?t#L107V#66 4#^214#Trn c Ba#Lnh v ch bin nng sn thc phm#Trn c Ba (ch.b.), V it H, Trn Thu H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011 #^a274tr.^b24cm#Gii thiu nhng khi nim c bn v cng ngh lnh thc phm v nguyn liu ch bin thc phm cc nc nhit i. Trnh by k thut lm ln h ng cc loi rau qu, thu sn. Ch bin lnh ng sa, tht, thc n chn. B o qun thc phm lnh ng, thc phm ng kh, lm tan gi v lm m thc p hm#Cng ngh lnh#Thc phm#Th#Bo qun#281735#Ch bin# Vit H#Trn Thu H ## 00779000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050011000440020025000550070024000800080018001040090038001220100 00500160011001500165021029700180020001700477020000800494005001200502039000400514 013000700518#VV11.15439#33000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#T Vn Tn#Bi tp sc bn vt liu#T Vn Tn, Trn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a189tr.^b24cm#Gm cc dng bi tp v li gii v ko v nn ng tm, trng thi ng sut v bin dng, cc thuyt bn, cc c trng hnh h c ca hnh hc phng, xon thanh phng, un phng, xc nh chuyn v ca dm c hu un, thanh chu lc phc tp, thanh chu nn ng tm, h siu tnh v ti t rng ng#Sc bn vt liu#Bi tp#Trn Chng#Th#281736## 00745000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200180002380800050 00410020054000460080013001000090007001130100005001200110029001250150060001540390 00400214013000700218021020000225020000800425020000800433020000300441020001000444 020001400454020001100468#VV11.15440#Vi?t#TH502H#324.2597070959759#^214#Thun Ho 25 nm xy dng v pht trin (1984 - 2010)#^aBnh Thun#^aKnxb#2011#^a155tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b huyn Hm Thun Bc. ng b x Thun Ho#T H#281737#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi Thun Ho, Hm Thun Bc, Bnh Thun. Trnh by qu trnh xy dng v pht trin ca ng b v nhn dn T hun Ho trong giai on t nm 1984 n nm 2010#Lch s#ng b#X#Thun Ho#H m Thun Bc#Bnh Thun## 00736000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020046000640070011001100080005001210090 02000126010000500146011001500151039000400166013000700170021017000177020000800347 020001600355020001800371020000700389020000900396020000800405020000900413#VV11.15 441#VV11.15442#66000#Vi?t#V308T#959.721#^214#Lng Ngh#Vit Tr - Kinh Vn Lang di tch v l hi#Lng Ngh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a340tr.^b21cm#T h#281738#Gm nhng bi nghin cu v vng t Vit Tr - Kinh Vn Lang vi n hng di tch lch s n Hng, gi t Hng Vng - l hi n Hng, di tch v l hi cc phng x#Lch s#Di tch lch s#Vn ho c truyn#L hi#Vit Tr#Ph Th#Vit Nam## 00903000000000349000450002600100000002600110001002600100002102600100003102600110 00410260011000520200010000630140007000730410005000801810007000850820004000928080 00500096005001200101002003300113003007900146029002600225007001200251008001000263 00900170027301000050029001100150029502101990031002000090050903900040051801300070 0522020001000529020001400539#CDVN.1502#VV11.15444#CDVN.1501#CDVN.1503#VV11.15445 #VV11.15443#Ting Anh#48000#Vi?t#TH552H#428#^214#L Huy Lim#Thc hnh ting An h tm vic lm#Mu i thoi sinh ng, d hc. Bi cnh thc t, thch hp vi ngi mi hc#English for job - Hunting#L Huy Lim#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2 011#^a199tr.^b21cm#Gii thiu nhng tnh hung ting Anh thng gp trong cc cu c phng vn xin vic, vi cc mu cu thng dng, cc phn mch nh gii thch, m rng v cch s dng t vng trong cc cuc hi thoi#Vic lm#Th#281739#Th c hnh#Sch song ng## 00806000000000325000450002600110000002600100001102600100002102600100003102600110 00410260011000520200010000630140007000730410005000801810008000850820004000938080 00500097005001500102002004300117029003100160007001400191008001000205009001700215 01000050023201100150023702101980025202000100045003900040046001300070046402000090 0471#VV11.15446#CDVN.1504#CDVN.1506#CDVN.1505#VV11.15448#VV11.15447#Ting Anh#35 000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Thomas, Andrew#Giao tip ting Anh cho nhn vin nh hng#English for restaurant workers#Andrew Thomas#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#201 1#^a118tr.^b21cm#Gii thiu nhng tnh hung giao tip ting Anh cho nhn vin n h hng khi nhn t bn qua in thoi, cho n, tm bit, hng dn, phc v mn, ung, thanh ton ho n, gii quyt khiu ni#Giao tip#Th#281740#Nh hng## 00717000000000313000450002600110000002600100001102600100002102600100003102600110 00410260011000520200010000630140007000730410005000801810008000850820006000938080 00500099005001000104002004100114007003100155008001000186009001700196010000500213 011001500218021014000233020001000373039000400383006000900387013000700396#VV11.15 449#CDVN.1508#CDVN.1509#CDVN.1507#VV11.15450#VV11.15451#Ting Nga#60000#Vi?t#GI -108T#491.7#^214#07>@5=:>#Giao tip ting Nga trong mi tnh hung#07>@5=:> ; H Group bin dch#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a251tr.^b21cm#Gii thiu gn 200 mu cu hi thoi ting Nga c bn s dng nhiu trong cc bi cnh giao ti p vi cc ch lin quan n i sng ngy#Giao tip#Th#H Group#281741## 00728000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550210145000660140007002110410005002181810008002230820007002318080 00500238002004200243007003100285008001000316009001700326010000500343011001500348 020001000363020001000373039000500383005001000388006000900398013000700407#VV11.15 452#VV11.15453#VV11.15454#CDVN.01510#CDVN.01512#CDVN.01511#Gii thiu gn 200 m u cu hi thoi ting Nga c bn s dng nhiu trong cc bi cnh giao tip vi cc ch lin quan n i sng hng ngy#64000#Vi?t#GI-108T#491.78#^214#Giao tip ting Nga cho ngi mi bt u#07>@5=:> ; H Group bin dch#^aGia Lai#^ aNxb. Hng Bng#2011#^a271tr.^b21cm#Ting Nga#Giao tip#oanh#07>@5=:>#H Group# 281742## 00538000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020035000740070013001090080 01000122009001700132010000500149011001500154020001700169020001800186020001500204 005000800219039000500227020000900232013000700241#VV11.15455#VV11.15456#CDVN.0151 4#CDVN.01513#49000#Vi?t#NH556C#398.2#^214#Nhng chuyn hay nht m k cho b#Ng c H s.t.#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a202tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Truyn c tch#Ngc H#oanh#Th gii#281743## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070021000760080010000970090017001070100 00500124011001500129020001700144020001800161020001500179005000800194039000500202 020000900207013000700216#VV11.15457#VV11.15458#50000#Vi?t#C450T#398.2#^214#C t ch v cc nng tin#Ngc H s.t., k li#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a310t r.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Ngc H#oanh#Th gii #281744## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102650 00440140007003090410005003161810006003210820010003278080005003370020052003420070 02000394008000500414009001800419010000500437011001500442020001100457020000700468 039000500475005002000480020000900500013000700509#VV11.15463#VV11.15465#VV11.1546 4#VV11.15466#Gii thiu khi qut v t ting Vit bao gm vic nhn din, xc nh v tr cp ca t ting Vit trong h thng ngn ng, lch s ca nhng q uan nim v t ting Vit, nh ngha. Tm hiu v ting v v vai tr ca n tr ong phng thc cu to t ting Vit#85000#Vi?t#T306V#495.92201#^214#Ting v: c phi l n v cu to t ting Vit ?#Mai Th Kiu Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a491tr.^b21cm#Ting Vit#T ng#oanh#Mai Th Kiu Phng#Ting v#28 1746## 00892000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103390 00440140008003830410005003911810006003960820010004028080005004120020043004170070 02000460008000500480009001800485010000500503011001500508020001100523020000800534 039000500542005002000547020000600567020001000573013000700583#VV11.15467#VV11.154 68#VV11.15470#VV11.15469#Tm hiu v ng ngha - ngha hm n ca t ting Vi t trong vn cnh s dng ngn ng vit v ngn ng ni. Mt s cch thc chung b in i v chuyn ho ngha hm n ca t ting Vit trong t vng v trong v n cnh. Phng php n d t vng v c ch to ngha , chuyn ngha hm n t v ng ca t, ng c nh trong ting Vit...#120000#Vi?t#121D#495.92201#^214#n d vi ngha hm n ca t ting Vit#Mai Th Kiu Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a826tr.^b21cm#Ting Vit#T vng#oanh#Mai Th Kiu Phng#n d#Ng ng ha#281747## 00716000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101500 00440410005001941810006001990820008002058080005002130020046002180070009002640080 00500273009001800278010000500296011001500301020001300316020000800329039000500337 005000900342015004100351020000700392020000800399013000700407#VV11.15471#VV11.154 74#VV11.15473#VV11.15472#Tm hiu, nghin cu v vn ho, vn hc, i sng kin h t x hi, ngh dt th cm v nhng nt c trng trong kin trc tn gio c a dn tc Chm#Vi?t#V115H#305.899#^214#Vn ho - x hi Chm nghin cu v i t hoi#Inrasara#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a463tr.^b21cm#Dn tc Chm#Vn ho#oa nh#Inrasara#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#X hi#Vn hc#281748## 00831000000000301000450002600110000002102030001104100050021418100060021908200070 02258080005002320020040002370070050002770080010003270090015003370100005003520110 01500357020000800372005001600380005001600396039000500412015004900417020001000466 020000800476005001300484005001500497005001000512013000700522#VV11.15475#Tp hp nhng bi vit nghin cu v lch s, con ngi vng t x Qung nh: Qung Nam xa, mt bn ph ch ni v quan h Vit Chm, L Thnh Tng - mt minh qun tr ong lch s phong kin Vit Nam...#Vi?t#L302S#959.75#^214#Lch s x Qung - ti p cn v khm ph#Trng Tn Sang, Nguyn Vn Xun, V Vn Thng...#^a Nng#^a Nxb. Nng#2011#^a535tr.^b21cm#Lch s#Trng Tn Sang#Nguyn Vn Xun#oanh#T TS ghi: Hi Khoa hc Lch s thnh ph Nng#Qung Nam# Nng#V Vn Thng#V Quang Thnh#Lu Trang#281749## 00922000000000337000450002600110000002600110001102102110002201400070023304100050 02400820007002458080005002520020057002570070065003140080010003790090018003890100 00500407011001400412020000900426020000800435020000900443020001900452005002000471 00500120049103900050050300400180050802000090052600500140053500500150054900500130 0564013000700577#VV11.15476#VV11.15477#Trnh by nhng vn chung v kin tp, thc tp s phm. Hng dn cng tc kin tp v cng tc thc tp cho gio sin h nhn r u im, hn ch ca bn thn khc phc tin b hn trong cng tc ging dy#15000#Vi?t#370.71#^214#Ti liu hng dn cng tc kin tp v thc t p s phm#B.s.: Nguyn Th Hng Nam (ch.b.), Bi Lan Chi, Khu Quc Duy...#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2011#^a86tr.^b19cm#Gio dc#S phm#Thc tp#Ti liu h ng dn#Nguyn Th Hng Nam#Bi Lan Chi#oanh#Ti bn ln th 1#Kin tp#Khu Qu c Duy#ng Mai Khanh#Bi Anh Tun#281750## 00865000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103200 00440140007003640410005003711810006003760820010003828080005003920020053003970070 02000450008000500470009001800475010000500493011001500498020001100513020001200524 039000500536005002000541020000700561013000700568#VV11.15478#VV11.15479#VV11.1548 0#VV11.15481#Tm hiu v t vng hc hc ting Vit: mt s nguyn tc trong ngh in cu, v tr ca t, t vng, khi nim, i tng, chuyn ngnh ca t vng, phng php nghin cu v mi quan h ca phn ngnh t vng hc ting Vit, kh i qut v nhn din, xc nh v tr v cp ca t ting Vit trong h thng ngn ng...#75000#Vi?t#C101B#495.92201#^214#Cc bnh din ca t v ng c n h trong ting Vit#Mai Th Kiu Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a407tr.^b21c m#Ting Vit#T vng hc#oanh#Mai Th Kiu Phng#T ng#281751## 00914000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020048000560030016001040070094001200080005002140090 02000219010000500239011001500244020001600259020001900275020000700294005001800301 00500190031903900050033801500680034302000090041102000170042002000090043700500120 0446005001700458005001600475005001600491005001400507013000700521#VV11.15482#VV11 .15483#64000#Vi?t#X126D#337.597052#^214#Xy dng i tc chin lc Vit Nam - Nht Bn#K yu hi tho#Nguyn Xun Thng, Nguyn Trng Thu, L Vn Sang... ; Ch.b.: Trn Quang Minh, Phm Qu Long#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a402tr.^b2 1cm#Quan h kinh t#i tc chin lc#K yu#Nguyn Xun Thng#Nguyn Trng Th u#oanh#TTS ghi: Vin khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Bc #Vit Nam#Hi tho Quc t#Nht Bn#L Vn Sang#Shiraishi Masaya#Nguyn Duy Dng#Trn Quang Minh#Phm Qu Long#281752## 00832000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101810 00440140007002250410005002321810006002370820012002438080005002550020084002600070 00700344008000500351009001800356010000500374011001500379020001500394020001000409 039000500419005000700424015006300431020000900494020000800503013000700511#VV11.15 484#VV11.15485#VV11.15486#VV11.15487#Vai tr c nhn v nh nc trong vic thc thi cng bng, dn ch v ng thun x hi. Tm hiu v thc thi cng bng dn ch v bnh ng nam n Vit Nam v trong mi gia nh#52000#Vi?t#V103N#305. 4209597#^214#Vi nt v vic thc thi cng bng, dn ch v bnh ng nam n V it Nam hin nay#L Thi#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a248tr.^b21cm#Bnh ng gi i#Cng bng#oanh#L Thi#TTS ghi: Vin khoa hc x hi Vit Nam. Vin Gia nh v Gii#Vit Nam#Dn ch#281753## 00701000000000301000450002600110000002600110001102101620002201400070018404100050 01911810006001960820011002028080005002130020020002180290017002380070014002550080 01000269009001500279010000500294011001500299020001600314020001000330039000500340 004001400345005001400359020000400373020001500377013000700392#VN11.04388#VN11.043 89#Gii thiu ton b qun th di tch Hu - c thi Nguyn ca Vit Nam. Pho ng cch kin trc, ngha lch s ca tng di tch lch s vn ho ca qun th ny#32000#Vi?t#K305T#720.959749#^214#Kin trc c Hu#Monuments of Hue#Phan Thun An#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a195tr.^b21cm#Di tch lch s#Kin trc #oanh#In ln th 17#Phan Thun An#Hu#Di sn vn ho#281754## 00728000000000301000450002600110000002600110001102101890002201400070021104100050 02181810007002230820009002308080005002390020049002440070009002930080010003020090 01500312010000500327011001500332020000800347020001100355020001000366039000500376 005000900381020000900390020001000399020001000409013000700419#VN11.04390#VN11.043 91#Vit v cuc sng, sinh hot ca cc Vng phi, Hong hu thi nh Nguyn: Tr iu T Tnh hong hu, Thi T Gia D hong hu, Hy Tng Hiu Vn hong hu... v mt s l nghi trong cung cm#22000#Vi?t#TR527K#959.7029#^214#Truyn k v c c Vng phi, Hong hu nh Nguyn#Thi Long#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a147tr .^b19cm#Lch s#Nh Nguyn#Truyn k#oanh#Thi Long#Vit Nam#Vng Phi#Hong hu# 281755## 00906000000000301000450002600110000002600110001102102150002204100050023718100080 02420820007002508080005002570020156002620030017004180070016004350080005004510090 01900456010000500475011001500480020001200495020000900507020001100516020001700527 039000500544005001600549015001600565013000700581020001600588#VN11.04392#VN11.043 93#Gii thiu nhng nhn thc c bn v hp tc quc t phng chng ti phm mua bn ngi c bit l ph n v tr em ra nc ngoi trong khun kh Interpol v mt s gii php nng cao hiu qu trong nhng nm ti#Vi?t#GI-103P#364.15#^2 14#Gii php nng cao hiu qu hp tc quc t phng, chng ti phm mua bn ng i c bit l mua bn ph n v tr em ra nc ngoi trong khun kh Interpol#S ch chuyn kho#ng Xun Khang#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a175tr.^b19cm#Phn g chng#Ti phm#Bun ngi#Sch chuyn kho#oanh#ng Xun Khang#Lu hnh ni b #281756#Hp tc quc t## 00728000000000289000450002600110000002101130001104100050012418100060012908200090 01358080005001440020017001490070053001660080005002190090020002240100005002440110 01500249020000800264005001300272005001500285039000500300015007000305020000900375 005001400384005001500398005001800413013000700431#VL11.02399#Gii thiu t liu v c im t nhin, dn c, dn tc, lch s, kinh t, vn ho, x hi... ca t nh k Nng#Vi?t#301C#915.9767#^214#a ch k Nng#B.s.: T nh Tun, Phan Ngc Lin, Thanh Bnh...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a811tr.^b27cm#a ch #T nh Tun#Phan Ngc Lin#oanh#TTS ghi: Tnh u - Hi ng Nhn dn - U ban Nhn dn tnh k Nng#k Nng# Thanh Bnh#Nguyn Ngc C#Trng Thng Tun# 281757## 00985000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103160 00440140007003600410005003671810006003720820007003788080005003850020038003900030 06300428007001400491008000500505009002300510010000500533011001500538020001100553 03900050056400400130056900500140058202000190059602000190061502000180063401300070 0652#VV11.15488#VV11.15490#VV11.15491#VV11.15489#Trnh by nhng khi nim c b n v h thng sn xut linh hot FMS v sn xut tch hp c tr gip ca my t nh CIM, cc nguyn tc hnh thnh h thng sn xut linh hot, rbt cng nghip trong FMS, h thng kim tra t ng ca FMS, khi nim v CIM, tch hp cc m ng lin kt, hp l ho v ti u ho CIM...#43000#Vi?t#S105X#670.42#^214#Sn x ut linh hot FMS & tch hp CIM#Gio trnh dng cho sinh vin v hc vin cao h c ngnh c kh#Trn Vn ch#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a175tr.^b24cm#Gi o trnh#oanh#In ln th 3#Trn Vn ch#Cng ngh sn xut#Sn xut linh hot#S n xut tch hp#281758## 00832000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101970 00440140007002410410005002481810007002530820006002608080005002660020041002710070 03500312008000500347009002300352010000500375011001500380020000900395020000900404 00500160041303900050042900400180043400500180045202000100047001300070048002000190 0487#VV11.15492#VV11.15493#VV11.15495#VV11.15494#Trnh by nhng kin thc v th u nghip c bn: dy v cng tc lm dy, bo qun thn v, cng tc li tu; G ii thiu nhng khi nim chung trong thng tin hng hi v cc phng php thn g tin#54000#Vi?t#TH523N#623.8#^214#Thu nghip c bn & thng hiu hng hi#Ngu yn Vit Thnh, Trng Minh Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a209tr.^b24cm# Hng hi#Tu thu#Trng Minh Hi#oanh#Ti bn ln th 1#Nguyn Vit Thnh#Thng tin#281759#Vn ti ng thu## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102770 00440140007003210410005003281810007003330820007003408080005003470020069003520070 01400421008000500435009002300440010000500463011001500468020001100483020000800494 020001000502039000500512005001400517020002000531013000700551#VV11.15496#VV11.154 97#VV11.15499#VV11.15498#Tm hiu vic sn xut, tiu th nng lng trn th gi i, Vit Nam v nh hng pht trin. Mt s phng php ton hc ti u th ng s dng trong nng lng v m hnh tnh ton pht trin tng th h thng n ng lng, kt qu ng dng ca cc phng php tnh ton trn#80000#Vi?t#PH561P #333.79#^214#Phng php tnh ton ti u pht trin bn vng h thng nng ln g#Bi Huy Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a296tr.^b24cm#Nng lng#S d ng#Tnh ton#oanh#Bi Huy Phng#Pht trin bn vng#281760## 00661000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050014000740020023000880070 01400111008000500125009002300130010000500153011001500158021010700173020000900280 039000400289020001100293013000700304020000900311020001900320020000800339#VV11.15 500#VV11.15501#VV11.15503#VV11.15502#74000#Vi?t#H106H#623.89#^214#Phm K Quang #Hng hi hc i cng#Phm K Quang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a255tr.^ b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn ca a vn hng hi, thin vn hng hi v kh tng - thu vn hng hi#Hng hi#Hoa#Gio trnh#281761#Hng hi#Kh t ng thu vn#a vn## 00727000000000241000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320050018000370020024000550070018000790080005000970090023001020100005001250110 01500130021025100145020001300396039000400409020001100413013000700424015005400431 #VV11.15504#Vi?t#GI-108T#621.382#^214#Hong Quang Trung#Gio trnh thng tin s# Hong Quang Trung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a183tr.^b23cm#Trnh by nhn g vn c bn v k thut thng tin s, truyn tin bng c s, cc ngun nh h ng n knh thng tin, k thut iu ch s, iu ch s a ngi dng, k thu t nng cao phm cht h thng thng tin s v l thuyt thng tin, m ngun#Th ng tin s#Hoa#Gio trnh#281762#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi N guyn## 01112000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020034000350070070000690080010001390090015001490100005001640110029001690210 38900198020000800587020001100595005001500606039000400621020000800625020000300633 01500470063602000100068302000080069300500170070100500190071800500150073700500150 0752013000700767#VV11.15505#Vi?t#X100D#959.742#^214#X Din Phong - a ch & l ch s#B.s.: Trn Thanh San (ch.b.), Trng Hng Khi, Nguyn Xun Phng...#^aNg h An#^aNxb. Ngh An#2011#^a419tr., 5tr. nh mu^b21cm#Gii thiu khi qut a ch x Din Phong, huyn Din Chu, tnh Ngh An vi cc c im v kinh t, x hi, y t, gio dc, vn hc v vn ho. Trnh by qu trnh hnh thnh v truy n thng u tranh chng gic ngoi xm ca x qua cc thi k tin c, thi tr c cch mng thng Tm, khng chin chng Php, chng M v trong s nghip i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Din Phong#Trn Thanh San#Ho a#a ch#X#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc#Din Chu#Ngh An#Tr ng Hng Khi#Nguyn Xun Phng#Nguyn Th Ho#Phan Xun Hoi#281763## 01039000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050015000350020019000500070061000690080010001300090015001400100005001550110 03000160021033700190020000800527020000800535039000400543020000300547015009000550 020001000640020000800650005001700658005001300675013000700688004003000695#VV11.15 506#Vi?t#L302S#959.742#^214#Quch Hu ng#Lch s x Tn Sn#B.s.: Quch Hu ng (ch.b.), Dng Xun Hng, L Vn Ngon#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a186tr ., 14tr. nh mu^b21cm#Gii thiu khi qut v tr a l, iu kin t nhin, c on ngi, chnh tr, di tch lch s v truyn thng u tranh chng ngoi xm c a x Tn Sn, huyn Qunh Lu, tnh Ngh An. Trnh by v qu trnh hnh thnh v pht trin ca vng t Qunh Tam t nm 1954-1981 v Tn Sn sau ba mi nm xy dng v trng thnh (1981 - 2011)#Lch s#Tn Sn#Hoa#X#TTS ghi: ng u , Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, U ban Mt trn T quc x Tn Sn#Qunh L u#Ngh An#Dng Xun Hng#L Vn Ngon#281764#Ti bn, c sa cha, b sung## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020023000470030008000700070039000780080010001170090015001270100 00500142011001500147020001700162020000900179005001000188039000400198020000400202 013000700206005001200213005001200225005001600237005001600253#VV11.15507#52000#V i?t#TH460T#895.9221008#^214#Th tnh tui su mi#Tp th#Huy Huyn, V Ly Hn g, Phan Vn T...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Huy Huyn#Hoa#Th#281765#V Ly Hng#Phan Vn T#Dng Tin Ngc#Chu V nh Phng## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050012000430020022000550030004000770070012000810080010000930090 01500103010000500118011002900123020001700152020000900169039000400178020000400182 015003500186013000700221#VV11.15508#60000#Vi?t#R556K#895.9221#^214#Hong Trang# Rng khuya trng nht#Th#Hong Trang#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a187tr., 4t r. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Tn tht tc gi: Bi Th Huy Tip#281766## 00686000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050017000440020009000610070031000700080010001010090015001110100 00500126011001500131021016200146020001900308039000400327005001300331020001600344 020000900360020001100369020000900380013000700389#VN11.04394#18000#Vi?t#B428K#89 5.92211#^214#Nguyn Xun Bch#Bi Kiu#Nguyn Xun Bch, Phm an Qu#^aNgh An# ^aNxb. Ngh An#2011#^a120tr.^b15cm#Trnh by khi qut v ngun gc ra i, ng ha ca bi Kiu. Gii thiu 18 mc bi Kiu trong dn gian v nin vn, cng danh, hn nhn, bnh tt, t tc...#Nghin cu vn hc#Hoa#Phm an Qu#Vn hc cn i#Tc phm#Truyn th#Bi ton#281767## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020044000520070038000960080005001340090026001390100 00500165011001500170020000500185039000400190020001400194005001500208020000600223 020000700229005001400236013000700250#VV11.15509#VV11.15510#36000#Vi?t#CH311M#37 2.7#^214#99 b ton lp 5 bi dng hc sinh gii#Nguyn c Tn (ch.b.), Lu Hong Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24cm#Ton#Hoa#Sch c thm#Nguyn c Tn#Lp 5# thi#Lu Hong Ho#281768## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070059000720080005001310090026001360100 00500162011001400167020000800181039000400189020001400193005001600207020000600223 005002000229005001300249013000700262#VV11.15511#VV11.15512#14000#Vi?t#250H#959 .7#^214# hc tt lch s 6#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a92tr.^b24cm#Lch s#Hoa#Sch c t hm#Trnh nh Tng#Lp 6#Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#281769## 00513000000000265000450002600110000002600110001101500450002201400070006704100050 00741810006000790820004000858080005000890020029000940070017001230080005001400090 02600145010000500171011001500176020000800191039000400199020001400203005001700217 020000600234013000700240#VV11.15513#VV11.15514#Ba sch ghi: Nguyn Vn Chanh, P hm Th Lan#28000#Vi?t#B450T#546#^214#B tr v nng cao ho hc 8#Nguyn Vn C hanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a144tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c th m#Nguyn Vn Chanh#Lp 8#281770## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070039000770080005001160090026001210100 00500147011001500152020000700167039000400174020001400178005001700192020000600209 013000700215005001300222#VV11.15516#VV11.15515#32000#Vi?t#B450T#530#^214#B tr v nng cao vt l 8#Nguyn Vn Chanh (ch.b.), Phm Th Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24cm#Vt l#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vn Chanh#Lp 8# 281771#Phm Th Lan## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070050000800080005001300090026001350100 00500161011001500166020000800181039000400189020001400193005001700207020000600224 005001300230005001800243013000700261#VV11.15517#VV11.15518#29000#Vi?t#B450T#959 .7#^214#B tr v nng cao lch s 9#Phm Xun Trng, Hng Thi, Nguyn Dn g Ninh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a144tr.^b24cm#Lch s#Hoa#Sch c t hm#Phm Xun Trng#Lp 9# Hng Thi#Nguyn Dng Ninh#281772## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070049000800080005001290090026001340100 00500160011001500165020000800180039000400188020001400192005001700206020000600223 00500140022900500160024302000080025902000110026702000120027802000080029001300070 0298#VV11.15519#VV11.15520#35000#Vi?t#B450T#807.6#^214#B tr v nng cao ng v n 9#Nguyn Th Thnh, Hong Th Th, Nguyn Thnh L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Thnh#Lp 9#Hong Th Th#Nguyn Thnh L#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#281773## 00526000000000289000450002600110000002600110001101500300002204100050005218100060 00570820009000638080005000720050016000770020017000930030010001100070016001200080 00500136009001000141010000500151011001500156020001700171020000900188039000400197 013000700201020001000208020000900218020000900227#VV11.15521#VV11.15522#Bt danh tc gi: ng Phng#Vi?t#M458M#895.9228#^214#ng Th Phng#Mt mnh hn qu#T uyn tp#ng Th Phng#^aH.#^am nhc#2011#^a160tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Hoa#281774#Bi ca c#Kch bn#Bi vit## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070048000930220004001410080005001450090 02600150010000500176011001500181020001200196020000700208020000800215020001400223 00500120023700500120024900500110026100500140027200500140028603900040030001300070 0304#VV11.15523#VV11.15524#50000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v b i vn mu lp 10#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a248tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c th m#L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#Hoa#281775## 00748000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490070072000980080005001700090026001750100 00500201011001500206020000800221039000400229020001400233005001200247020000700259 00500210026600500140028702000080030102000110030902000120032002000150033200500140 0347013000700361004003000368#VV11.15525#VV11.15526#50000#Vi?t#R203K#807#^214#R n k nng lm bi thi vo lp 10 - mn ng vn#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th H ng Lan, Bi Thu Linh, Ng Th Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a304 tr.^b24cm#Ng vn#Hoa#Sch c thm#L Anh Xun#Lp 10#Nguyn Th Hng Lan#Bi Thu Linh#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch luyn thi#Ng Th Thanh#281776#Ti bn c chnh sa, b sung## 00832000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020059000770070037001360080 00500173009002600178010000500204011001500209021026100224020002000485039000400505 005000900509020000900518020000800527013000700535#VV11.15527#VV11.15529#VV11.1552 8#95000#Vi?t#H561D#371.1#^214#L Huyn Trang#Hng dn tm hiu nhng iu gio vin ch nhim cn bit#S.t., b.s.: L Huyn Trang, Minh Hu#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a247tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v giao tip s phm v nhng ng dng giao tip s phm vi tm l hc sinh. Trnh by nhng n i dung chnh v cng tc gio vin ch nhim, cc yu cu, phng php, k nng , t chc, qun l lp hc... ca gio vin ch nhim#Gio vin ch nhim#Hoa#Mi nh Hu#Cng tc#S phm#281777## 00795000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050021000630020087000840070021001710080 00500192009002600197010000500223011001500228021018300243020001600426039000400442 020000800446020000800454013000700462020001100469020001300480#VV11.15530#VV11.155 31#VV11.15532#24000#Vi?t#H428#372.12#^214#Nguyn Th Bch Hnh#Hi - p, tnh hung s phm v b quyt trong qun l ca hiu trng trng mm non#Nguyn T h Bch Hnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a134tr.^b24cm#Trnh by nhng vn hi - p v kin thc qun l trng mm non. Mt s tnh hung s phm trong qun l gio dc mm non v cc nguyn tc, b quyt gip hiu trng thn h cng#Trng mu gio#Hoa#Qun l#S phm#281778#Tnh hung#Sch hi p## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020051000510070026001020080005001280090026001330100 00500159011001500164020000500179039000400184020001400188005001200202020000600214 020001200220013000700232005001300239#VL11.02400#VL11.02401#29000#Vi?t#250K#372 .7#^214# kim tra thng xuyn v nh k mn ton lp 3#H Th Minh, Phm Th Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a160tr.^b30cm#Ton#Hoa#Sch c thm#H Th Minh#Lp 3# kim tra#281779#Phm Th Lan## 00889000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640050013000710020024000840070 04600108005001300154008000500167009001100172010000500183011001500188019000500203 020001500208039000700223006000900230021032100239020000800560013000700568#VV11.15 533#VV11.15534#VV11.15535#VV11.15536#Vi?t#L302S#270#^214#80000#Smith, Carol#Lc h s Thin Cha gio#Carol Smith, Roddy Smith ; L Thnh bin dch#Smith, Roddy# ^aH.#^aThi i#2011#^a422tr.^b21cm#Dch#o Thin cha#T.Dung#L Thnh#Nghin c u lch s Thin Cha gio thng qua vic trnh by v vn ho c bn, nhng s kin lch s tiu biu, nhng s kin v con ngi c nh hng nht n s nghi p ca c Kit v s pht trin ca gio hi Thin Cha gio, s nh hng ca gio hi Thin Cha gio n tng thi k c th trong x hi loi ngi#Lch s #281780## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660050012000730020028000850070 04600113008000500159009001100164010000500175011001500180019000500195020002000200 039000700220006001600227021017900243020001000422006000900432013000700441#VV11.15 537#VV11.15540#VV11.15539#VV11.15538#Vi?t#S455B#158.1#^214#27000#L Din Lp#S ng bn lnh thnh cng#L Din Lp ; Dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aT hi i#2011#^a150tr.^b20cm#Dch#B quyt thnh cng#T.Dung#Thun Nghi Oanh#a ra nhng li khuyn gip bn vt qua kh khn th thch, yu cuc sng, trn tr ng bn thn, c lng bao dung, nhn i... i n chin thng v thnh cng t rong cuc sng#Cuc sng#Kin Vn#281781## 00562000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050021000710020016000920070 04100108008000500149009001100154010000500165011001500170020001700185020000700202 020001800209006001400227039000700241019000500248013000700253#VV11.15541#VV11.155 44#VV11.15543#VV11.15542#79000#Vi?t#B510L#839#^214#Indriason, Arnaldur#Bi l chua mu#Arnaldur Indriason ; Phng Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a395tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Aixlen#Truyn trinh thm#Phng Phng#T.Dung#Dch#281782 ## 00695000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050010000660020035000760070010001110080 00500121009001100126010000500137011001500142039000700157013000700164021021400171 020000900385020000900394020001400403#VV11.15545#VV11.15548#VV11.15547#VV11.15546 #Vi?t#S455K#294.3#^214#L Vn L#Sng kho v bnh khng dng thuc#L Vn L#^a H.#^aThi i#2011#^a173tr.^b21cm#T.Dung#281783#a ra li khuyn con ngi sng tt i p o, yu i lc quan, gi tm trong sng, thanh bch, n chay nim Pht... c c sc kho tt v cuc sng nh mun theo nh quan nim nh Pht v lut nhn qu#o Pht#Sc kho#Trit l sng## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750050008000800020020000880070 00800108008000500116009003400121010000500155011001500160020001700175020000900192 039000700201013000700208#VV11.15549#VV11.15550#VV11.15552#VV11.15551#56000#Vi?t #QU121Q#895.9228407#^214#Phan An#Qun quanh trong t#Phan An#^aH.#^aThi i ; C ng ty Sch Thi H#2011#^a226tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#281784# # 00540000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050015000770020018000920030 01200110007001500122008000500137009003600142010000500178011001500183020001700198 020000900215020001200224039000700236013000700243#VV11.15553#VV11.15556#VV11.1555 5#VV11.15554#68000#Vi?t#250H#895.92234#^214#Trn Thu Trang# hn em ln na#T iu thuyt#Trn Thu Trang#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a334tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dung#281785## 00621000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050009000730020030000820290 00600112007003700118008000500155009003600160010000500196011001500201020001700216 020001100233020001200244006002100256039000700277019001600284013000700300#VV11.15 557#VV11.15558#VV11.15559#VV11.15560#70000#Vi?t#C400D#895.1#^214#To nh#C du yn nht nh s c phn#,1#To nh ; Nguyn Th Thu Ngc dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a332tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Ti u thuyt#Nguyn Th Thu Ngc#T.Dung#Dch Trung Quc#281786## 00677000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600160 00440140007000600410005000671810006000720820006000788080005000840050016000890020 00800105003001200113007003900125022000400164221003700168008000500205009001100210 01000050022101100150022602000170024102000110025802000120026903900070028101900160 0288013000700304005001600311#VV11.15561#VV11.15564#VV11.15563#VV11.15562#Nhm H ng T T#75000#Vi?t#V460Q#895.1#^214#ng t Thin#V quan#Tiu thuyt#ng t Thin ; Nhm Hng T T dch#T.2#Lng bn tay, mu bn tay u l tht#^aH.#^ aThi i#2011#^a335tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#T.Dung#Dc h Trung Quc#281787#ng t Thin## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030017000520070036000690220004001052210018001090080 00500127009001100132010000500143011001400148020001800162020001100180020001300191 005001200204005001000216039000700226013000700233019001600240#VV11.15565#15000#V i?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh hi#Tranh: Vng Trch ; Li: Ngc Linh#T.1#Ti xut giang h#^aH.#^aThi i#2011#^a64tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi #Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#Ngc Linh#T.Dung#281788#Dch Trung Quc## 00912000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050017000610020034000780070039001120080 00500151009001100156010000500167011001500172020001000187020000900197006001100206 03900070021701900050022401300070022902103300023602000040056602000050057002000110 0575#VV11.15566#VV11.15568#VV11.15567#82000#Vi?t#TH308K#712#^214#Beattie, Anton ia#Thit k sn vn theo phong thu#Antonia Beattie ; Hi Nguyn bin dch#^aH. #^aThi i#2011#^a103tr.^b21cm#Kin trc#Thit k#Hi Nguyn#T.Dung#Dch#281789 #Trnh by nhng nguyn tc c bn ca phong thu v ng dng vo thit k sn v n. Hng dn thit k sn vn theo h thng ng hnh Kim - Mc - Thu - Ho - Th, theo tm lnh vc trong cuc sng, theo nguyn tc thu ht kh thin nhin , khu vn quy m nh v cc php ho gii trong phong thu v ho hp cc yu t theo ma#Sn#Vn#Phong thu## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103110 00440410005003551810006003600820009003668080005003750020035003800070016004150080 00500431009001100436010000500447011001500452020000800467020000300475039000700478 005001600485015004100501020000900542013000700551020000700558020000900565#VV11.15 569#VV11.15570#VV11.15572#VV11.15571#Gii thiu s lc v lch s, a l t nh in, kinh t, vn ho, gio dc ca x B Triu (huyn Ho An, tnh Cao Bng). T rnh by khi qut v dn tc Ty, mt s phong tc tp qun v tc phm vn hc Ty tiu biu. Phn tch vai tr ca dn tc Ty trong cuc khng chin chng P hp v chng M ca dn tc#Vi?t#301C#915.9712#^214#a ch x B Triu - Huyn Ho An#Nguyn Thin T#^aH.#^aThi i#2011#^a451tr.^b21cm#a ch#X#T.Dung#Ng uyn Thin T#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#B Triu#281790#Ho An#Ca o Bng## 00742000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101590 00440410005002031810006002080820009002148080005002230020018002280070011002460080 00500257009001100262010000500273011001500278020000800293020000500301039000700306 00500110031301500410032402000100036501300070037502000110038202000120039302000110 0405#VV11.15573#VV11.15576#VV11.15574#VV11.15575#Trnh by v lch s, a l t nhin, kinh t, vn ho, x hi, h thng t chc lng x ca thn Xun Kiu x Qung Xun, huyn Qung Trch, tnh Qung Bnh#Vi?t#301C#915.9745#^214#a ch Xun Kiu# Duy Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a342tr.^b21cm#a ch#Thn#T.Dung# Duy Vn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Xun Kiu#281791#Qung Xun#Qu ng Trch#Qung Bnh## 00733000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101100 00440410005001541810006001590820011001658080005001760020032001810070013002130080 00500226009001100231010000500242011001500247020001800262020001600280020001400296 03900070031000500130031701500410033002000110037102000090038201300070039102000090 0398#VV11.15577#VV11.15578#VV11.15580#VV11.15579#Tp hp cc bi nghin cu ca cc tc gi v l b m, nh m v tng nh m ca hai dn tc Giarai v Bana#V i?t#B460T#393.095976#^214#B Thi - Ci cht c hi sinh#Ng Vn Oanh#^aH.#^aTh i i#2011#^a301tr.^b21cm#Vn ho c truyn#Dn tc Gia Rai#Dn tc Ba Na#T.Dun g#Ng Vn Oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Ty Nguyn#L b m#2817 92#Vit Nam## 00909000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770210239000880140007003270410005003341810 00600339082000600345808000500351002005000356003002800406007001700434008000500451 00900110045601000050046701100150047202000090048702000180049603900070051400500120 0521020001900533013000700552#CDVN.01516#VN11.04395#VN11.04396#VN11.04397#CDVN.01 515#CDVN.01518#CDVN.01517#VN11.04398#Trnh by cc kin thc c bn v thi cc, bin ng ca thi cc trong kh cng, m dng v ng hnh trong v tr quan v nhn sinh quan Trung Hoa, thi cc thn cng... ng thi hng dn tp luyn o gia kh cng thi cc thn cng#48000#Vi?t#108G#613.7#^214#o gia kh cn g thi cc thn cng thp nh thc#C th d dng t luyn tp#L Vn Vnh b.s.# ^aH.#^aThi i#2011#^a190tr.^b19cm#Kh cng#Chm sc sc kho#T.Dung#L Vn Vn h#Thi cc thn cng#281793## 00718000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101760 00440140007002200410005002271810006002320820013002388080005002510020043002560070 01400299008000500313009001000318010000500328011001500333020001300348020000900361 039000700370005001400377020000900391013000700400020000900407#VV11.15581#VV11.155 84#VV11.15583#VV11.15582#Gii thiu s lc v vn ho thi k Hng Vng. Trnh by du n v chng ng su tm, nghin cu, ph bin, hi nhp, khi phc, b o tn v pht trin ht xoan - ht gho#95000#Vi?t#H110X#781.62009597#^214#Ht xoan - Ht gho du n mt chng ng#Cao Khc Thu#^aH.#^am nhc#2011#^a356t r.^b21cm#Nhc dn tc#Ht xoan#T.Dung#Cao Khc Thu#Ht gho#281794#Vit Nam## 00929000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103700 00440140007004140410005004211810006004260820009004328080005004410020061004460070 01200507008000500519009001800524010000500542011001500547020000800562039000700570 005001200577015004000589020000300629013000700632#VV11.15585#VV11.15588#VV11.1558 7#VV11.15586#Gii thiu khi qut v vn ho M t trc th k 15 n na u t h k 20. Trnh by chi tit nn vn ho M t sau chin tranh th gii th hai thng qua cc lnh vc: gio dc, in nh - su khu, m nhc, vn ho M trong thi k chin tranh Vit Nam (1954-1975), vn ho i chng v vn ho M Vi t Nam, tnh nng ng ca vn ho M v quyn min tr vn ho#83000#Vi?t#M458S #306.0973#^214#Mt s vn vn ho M t sau chin tranh th gii th hai#L nh Cc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a430tr.^b21cm#Vn ho#T.Dung#L nh Cc#T TS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#M#281795## 00930000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102140 00440200012002580410005002701810006002750820011002818080005002920020065002970290 06200362007005000424008000500474009001100479010000500490011001800495020001700513 02000140053000600090054400600100055303900070056300500180057002000090058801300070 0597#VV11.15589#VV11.15590#VV11.15592#VV11.15591#Nh bo Wilfred Burchett ghi l i cm nhn, suy ngh ca mnh v Ch tch H Ch Minh, v s nghip cch mng ch ng M ca nhn dn Vit Nam bng nhng bi bo v nhng bc nh ng chp c v chin tranh Vit Nam#H Ch Minh#Vi?t#V308N#959.704092#^214#Vit Nam & H Ch Minh qua cm nhn ca nh bo Wilfred Burchett#Viet Nam & Ho Chi Minh as seen by journalist Wilfred Burchett#Wilfred Burchett ; Bin dch: Trnh L, L Huy#^ aH.#^aTh gii#2011#^a143tr.^b19x22cm#Lch s hin i#Sch song ng#Trnh L#L Huy#T.Dung#Burchett, Wilfred#Vit Nam#281796## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030004000660070052000700080005001220090 01100127010000500138011001500143020001700158020000400175005001700179039000700196 01500340020302000090023700500150024600500150026100500140027600500130029001300070 0303#VV11.15594#VV11.15593#38000#Vi?t#L552C#895.9221008#^214#Lc Canh#Th#Nguy n ng Binh, Nguyn c o, Nguyn Huy Hi...#^aH.#^aTh gii#2011#^a173tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Th#Nguyn ng Binh#T.Dung#TTS ghi: Cu lc b th Lc Can h#Vit Nam#Nguyn c o#Nguyn Huy Hi#Phm c Hun# Ngc Kiu#281797## 00749000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101790 00440140007002230410005002301810007002350820006002428080005002480020043002530070 01400296008000500310009001100315010000500326011002600331020000800357020001600365 039000700381005001400388020000900402020000800411013000700419020000900426#VV11.15 595#VV11.15598#VV11.15597#VV11.15596#Trnh by v nhng du tch v hin trng c a cc to thnh c Chmpa v nhng di sn vt cht, tinh thn to thnh ny li, cng nhng cu chuyn lch s v Vng quc Chmpa#69000#Vi?t#TH107C#959.7 #^214#Thnh c Chmpa nhng du n ca thi gian#Ng Vn Doanh#^aH.#^aTh gii#2 011#^a317tr., 16tr. nh^b21cm#Lch s#Di tch lch s#T.Dung#Ng Vn Doanh#Vit Nam#Chm Pa#281798#Thnh c## 00992000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302104380 00440200011004820410005004931810007004980820012005058080005005170020048005220070 01200570008000500582009001100587010000500598011001400603020001800617039000700635 005001200642020000900654013000700663020001000670020001000680#VV11.15599#VV11.156 00#VV11.15602#VV11.15601#Gii thiu khi qut thn th v s nghip v i ca v ua Quang Trung - Nguyn Hu qua cc giai on: theo anh dng c ngha trn t T y Thng o (1771 - 1773), gii phng Quy Nhn - Qung Ngi (1773), tm ho v i Trnh tp trung lc lng dit Nguyn (1774 - 1783), khng chin chng Xim (1 784 - 1785), bc u lp li nn thng nht t nc (1786), i ph qun Thanh xm lc (1788 - 1789) v xy dng li t nc (1789 - 1792)#Nguyn Hu#Vi?t#Q U106T#959.7028092#^214#Quang Trung - Nguyn Hu con ngi v s nghip#Phan Huy L#^aH.#^aTh gii#2011#^a83tr.^b21cm#Lch s trung i#T.Dung#Phan Huy L#Vit Nam#281799#Con ngi#S nghip## 00871000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020077000680030121001450080005002660090 01100271010000500282011001400287015009800301020001900399020001300418039000500431 013000700436021016200443#VV11.15603#VV11.15604#VV11.15605#VV11.15606#Vi?t#TH455 #306.76#^214#Thng ip truyn thng v ng tnh luyn i trn mt s bo in v bo mng#Cng tc nghin cu gia Vin Nghin cu X hi, Kinh t v Mi trng v Khoa X hi hc, Hc vin Bo ch Tuyn truyn#^aH.#^aTh gii#2011#^a64tr.^ b23cm#TTS ghi: Vin Nghin cu X hi, Kinh t v Mi trng. - Tn sch ngoi ba: a dng v bn sc#ng tnh luyn i#Truyn thng#Vanh#281800#Phn tch n i dung ca nhng bi bo v ngi ng tnh c ng ti trn cc bo mng nhm tm ra tnh cht ca nhng thng ip v ng tnh m bo ch nu## 00930000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700020020000750070056000950080 00500151009001100156010000500167011001500172020000500187020000800192020000800200 02000100020802000090021800500150022700500160024200500120025800500170027000500150 0287039000500302013000700307021025400314#VV11.15607#VV11.15608#VV11.15610#VV11.1 5609#150000#Vi?t#NG558V#959.7#^214#Ngi Vit vi bin#Nguyn Vn Kim (ch.b.), Lm Th M Dung, Li Vn Ti...#^aH.#^aTh gii#2011#^a606tr.^b24cm#Bin#Lch s #Kinh t#Ch quyn#Vit Nam#Nguyn Vn Kim#Lm Th M Dung#Li Vn Ti#Nguyn M nh Dng#Hong Anh Tun#Vanh#281801#Gm nhng bi nghin cu phn tch, l gii m i quan h gia t nc Vit Nam, dn tc Vit vi th gii bn ngoi qua con ng bin nh v c tng vn ho bin, quan h giao thng trong hot ng bin v ch quyn anh ninh bin ca t nc Vit Nam## 00945000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020017000700290024000870070097001110080 00500208009001100213010000500224011001500229015003600244020000600280020000900286 00500170029500500180031200500130033000500160034300500170035900600110037600600180 0387039000500405013000700410019000500417021013200422020000500554#VL11.02403#VL11 .02405#VL11.02404#VL11.02402#Vi?t#C450N#736.09597#^214#C ngc Vit Nam#Vietname se ancient jade#B.s.: Nguyn Vn Cng, Nguyn nh Chin, V Quc Hin... ; Dc h: Trnh Sinh, Nguyn nh Chin#^aH.#^aTh gii#2011#^a249tr.^b29cm#TTS ghi: B o tng Lch s Vit Nam# c#Vit Nam#Nguyn Vn Cng#Nguyn nh Chin#V Qu c Hin#Nguyn Vn on#Nguyn Quc Bnh#Trnh Sinh#Nguyn nh Chin#Vanh#28180 2#Dch#Gii thiu lch s v nhng mn c ngc qu him cn c lu gi ti Bo tng lch s Vit Nam t thi tin s s cho n ngy nay#Ngc## 00868000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020038000900070 06300128008002300191009003800214010000500252011001500257012001600272020000800288 00500120029600600080030800600130031603900050032901300070033402101940034102000070 0535#VL11.02406#VL11.02407#VL11.02409#VL11.02408#90000#Vi?t#M458T#741.2#^214#Ca pitolo, Robert#101 bc v ch cn bn trong hi ho#Robert Capitolo, Ken Schwab ; Bin dch: Th Anh, Trng Nguyn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a123tr.^b27cm#T sch Hi ho#Hi ho#Schwab, Ken#Th Anh #Trng Nguyn#Vanh#281803#Cung cp nhng kin thc v tnh a dng ca hi ho v ngh thut sng tc cng mt s bi tp thc hnh gip ci thin k nng quan st, t chc v biu t cng nh kh nng v v chuyn mu#V ch## 00666000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020049000330080010000820090018000920100005001100110014001150150059001290210 21000188020001000398020000700408039000500415013000700420020000900427#VL11.02410# Vi?t#S450N#639.3#^214#S nht k nui cho tri ng c tra p dng BMP#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2011#^a22tr.^b27cm#TTS ghi: Pht trin BMP cho nui c tra BSCL, Vit Nam#S nht k gip cho ngi nng dn ghi chp nhng thng tin cn thit trong qu trnh chun b tri m ging c tra ng bng sng Cu Long: Thng tin v ao, v thc n cho tng thng, v cht lng nc...#Chn nui#C tra#Vanh#281804#C ging## 00636000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020047000330080010000800090018000900100005001080110014001130150059001270210 20300186020001000389020000700399039000500406013000700411#VL11.02411#Vi?t#S450N#6 39.3#^214#S nht k nui c tra thng phm p dng BMP#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a47tr.^b27cm#TTS ghi: Pht trin BMP cho nui c tra BSCL, Vit N am#S nht k gip cho ngi nng dn ghi chp nhng thng tin cn thit trong q u trnh nui c tra ng bng sng Cu Long: ci to v qun l ao, thng tin v thc n, v cht lng nc tng thng...#Chn nui#C tra#Vanh#281805## 00902000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020066000630070055001290080005001840090 01800189010000500207011001500212015006500227021014100292020000900433039000500442 00500180044702000200046500500130048500500110049800500160050902000200052500500120 0545013000700557#VV11.15611#VV11.15613#VV11.15612#52000#Vi?t#M458S#373.11#^214# Mt s vn trong cng tc ch nhim lp trng PTTH hin nay#Nguyn Thanh B nh (ch.b.), o Th Oanh, V Th Sn...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a239tr.^b2 4cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Vin Nghin cu S phm#Tm hiu nh ng vn chung v gio vin ch nhim lp trng PTTH cng mt s ni dung c n quan tm trong cng tc ch nhim lp hin nay#Gio dc#Vanh#Nguyn Thanh Bn h#Gio vin ch nhim#o Th Oanh#V Th Sn#Nguyn Kim Dung#Ph thng trung h c#Lc Th Nga#281806## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050012000650020031000770030032001080070 01200140008000500152009001800157010000500175011001500180015007400195021014600269 020001100415020001100426039000500437020000900442013000700451#VV11.15614#VV11.156 16#VV11.15615#17000#Vi?t#GI-108T#306.43#^214#L Ngc Lan#Gio trnh x hi hc gio dc#Gio trnh cho h o to t xa#L Ngc Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011 #^a127tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Khi lc v x hi hc v x hi hc gio dc; X hi ho c nhn v mi trng x hi ho; Mt s vn x hi v gio dc Vit Nam hin nay#X h i hc#Gio trnh#Vanh#Gio dc#281807## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050016000650020037000810030070001180070 01600188004000800204008000500212009001800217010000500235011001500240015006600255 021022000321020001500541020001100556039000500567020001100572013000700583#VV11.15 617#VV11.15618#VV11.15619#14000#Vi?t#GI-108T#331.11#^214#Nguyn Hu Long#Gio t rnh pht trin ngun nhn lc#Dnh cho hc vin ngnh Qun l Gio dc H o t o Ti chc v T xa#Nguyn Hu Long#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a115tr .^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nhng vn chung ca chuyn ngnh khoa hc pht trin ngun nhn lc; khi qut v p ht trin ngun nhn lc v nghin cu chin lc pht trin gio dc phc v ph t trin ngun nhn lc cng nghip ho, hin i ho#Ngun nhn lc#Gio trnh# Vanh#Pht trin#281808## 00928000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020051000530030071001040070058001750040008002330080 00500241009001800246010000500264011001500269015006600284021019100350020000500541 020001100546039000500557020000900562005001400571020002200585013000700607#VV11.15 621#VV11.15620#28500#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh phng php dy hc mn ton tiu hc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc H o to Ti chc v T xa# Trung Hiu, nh Hoan, V Dng Thu, V Quc Chung#Ti bn#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Tr ung tm Gio dc t xa#i tng v nhim v b mn phng php dy hc ton t iu hc. nh hng qu trnh dy, phng php dy hc, dy hc cc ni dung tro ng chng trnh mn ton tiu hc, k hoch dy hc#Ton#Gio trnh#Vanh#Tiu hc# Trung Hiu#Phng php ging dy#281809## 00986000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020045000450070061000900080005001510090021001560100005001770110026001820150 04700208021029100255020000800546020001400554005001100568005001800579005001300597 005001700610005001400627039000500641020000900646020001000655013000700665#VV11.15 622#Vi?t#L302S#324.2597070959736#^214#Lch s ng b huyn Tin Hi (1926 - 201 0)#B.s.: Lm B Nam (ch.b.), Nguyn Quang Liu, L Vn Thnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a202tr., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn T in Hi#Gii thiu qu trnh u tranh cch mng sc si v oanh lit ca nhn d n Tin Hi, Thi Bnh thng qua cc cuc u tranh yu nc thng li ca phong tro cch mng di s lnh o ca ng v nhng thnh tu quan trng trn con ng xy dng qu hng theo nh hng x hi ch ngha#Lch s#ng b huyn #Lm B Nam#Nguyn Quang Liu#L Vn Thnh#Nguyn Danh Tin#Trn Th Long#Vanh#T in Hi#Thi Bnh#281810## 00989000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020057000700030060001270070015001870080 00500202009001800207010000500225011001500230015006600245021028400311020000700595 020001100602039000500613020002200618020000800640020002000648013000700668#VV11.15 623#VV11.15624#26000#Vi?t#GI-108T#530.071#^214#Phm Gia Phch#Gio trnh phng php dy gii bi tp vt l ph thng#Dnh cho hc vin ngnh Vt l h o t o Ti chc v T xa#Phm Gia Phch#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a141tr.^b24cm#T TS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nhng vn l lun chung v dy v hng dn gii bi tp vt l. Phn tch phng php gii bi tp v phn dng in khng i trung hc c s, ng hc, ng lc hc, tnh hc, cc nh lut bo ton ca phn c hc, cht kh, cht rn, cht lng v c s nhit ng lc hc#Vt l#Gio trnh#Vanh#Phng php ging dy#Bi tp #Ph thng trung hc#281811## 00962000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050018000560020054000740030071001280070035001990040 00800234008000500242009001800247010000500265011001500270015006600285021020000351 02000080055102000090055902000110056803900050057902000080058400500160059202000090 0608013000700617#VV11.15625#VV11.15626#19000#Vi?t#GI-108T#370.9597#^214#Nguyn Thnh Vinh#Gio trnh t chc b my qun l gio dc v o to#Dnh cho hc vi n ngnh Qun l Gio dc, h o to Ti chc v T xa#Nguyn Thnh Vinh, Nguy n Th Tnh#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#L lun c bn v t chc b my qun l gio dc v o to. Nghin cu t chc b my qun l gio dc cc cp Vit Nam. Ni dung c bn qun l ngnh hc, cp hc trong h thng gio dc o to#T chc#Vit Nam#Gio trnh#Vanh#Qun l#Nguyn Th Tnh#Gio dc#281812 ## 01045000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570020064000620070061001260080005001870090021001920100 00500213011002600218015006600244021027700310020003400587020000800621020000800629 00500120063700500150064900500150066400500140067900500140069303900050070701300070 0712#VV11.15627#VV11.15628#VV11.15629#Vi?t#L302S#324.25970709#^214#Lch s ng b trng i hc Nng nghip H Ni (1956 - 2011)#B.s.: V Vn Lit (ch.b.), Ho ng Vn Bnh, T Quang Ging...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a202tr., 19tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b trng i hc Nng nghip H Ni#Qu t rnh ra i hot ng v pht trin ca ng b Trng i hc Nng nghip H N i theo tng qu trnh c th: nhng nm mi thnh lp (1956-1975), trong thi k thng nht i ln ch ngha x hi (1976-1986), trong nhng nm u thc hin ng li i mi (1986-1996)...#Trng i hc Nng nghip H Ni#Lch s#ng b #V Vn Lit#Hong Vn Bnh#T Quang Ging#V Th Thu H#V Ngc Huyn#Vanh#281 813## 00797000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050014000560020031000700030070001010070014001710220 00400185004000800189008000500197009001800202010000500220011001500225015006600240 02100950030602000110040102000090041202000080042102000110042903900050044001300070 0445020000700452#VV11.15630#VV11.15631#19000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Bi Min h Ton#Gio trnh ng php ting Vit#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to Ti chc v T xa#Bi Minh Ton#T.1#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#201 1#^a138tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by cc kin thc c bn v ng php ting Vit, t loi ting Vit v cm t ting Vit#Ting Vit#Ng php#T loi#Gio trnh#Vanh#281814#Cm t## 00810000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050015000560020031000710030070001020070015001720220 00400187004000800191008000500199009001800204010000500222011001500227015006600242 02101290030802000110043702000090044802000040045702000110046103900050047201300070 0477#VV11.15632#VV11.15633#22000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Dip Quang Ban#Gio trnh ng php ting Vit#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to T i chc v T xa#Dip Quang Ban#T.2#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a147tr. ^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh b y cc kin thc c bn v cu trong ting Vit. Cc thnh t ng php ca cu. Cu phc v cu ghp. Cu trong giao tip#Ting Vit#Ng php#Cu#Gio trnh#Van h#281815## 00890000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020031000670030070000980070014001680040 00800182008000500190009001800195010000500213011001500218015006600233021024600299 020001100545020001100556039000500567020000900572013000700581#VV11.15634#VV11.156 35#26000#Vi?t#GI-108T#155.9#^214#Ng Cng Hon#Gio trnh tm l hc gia nh#D nh cho hc vin ngnh Gio dc Mm non h o to Ti chc v T xa#Ng Cng Ho n#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nhng vn l lun chung v gia nh. Bu khng kh tm l trong gia nh v nhng nh hng ca tm l gia nh trc v sau khi a tr ra i. Ni dung tm l ca np sng, truyn thng, thi que n ca gia nh v s hnh thnh nhn cch tr#Tm l hc#Gio trnh#Vanh#Gia n h#281816## 01045000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020028000660030061000940070057001550040 00800212008000500220009001800225010000500243011001500248015006600263021025100329 02000170058002000090059702000110060603900050061702000190062200500130064100500150 0654005001900669013000700688#VV11.15636#VV11.15637#32000#Vi?t#GI-108T#398.2#^21 4#Phm Thu Yn#Gio trnh vn hc dn gian#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#Phm Thu Yn (ch.b.), L Trng Pht, Nguyn Th Bch H #Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by khi nim, c trng, ni dung, ngha ca vn hc dn gian v cc th loi trong vn hc dn gian nh thn tho i, truyn thuyt, truyn c tch, ng ngn, truyn ci... Gii thiu s lc v vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Gio trnh#Vanh#Nghin cu vn hc#Phm Thu Yn#L Trng Pht#Nguyn Th Bch H#281 817## 00857000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020034000710030061001050070014001660040 00800180008000500188009001800193010000500211011001500216015006600231021021800297 020000800515020000900523020001100532039000500543013000700548#VV11.15638#VV11.156 39#19000#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#ng c Siu#Gio trnh c s vn ho Vi t Nam#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#ng c Siu #Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nghin cu chung v vn ho hc. Khi qut tin trnh vn ho Vit Nam v ng Nam nh: vn ho ng thau v thi k dn g nc, tip xc vn ho n v Trung Hoa, vn ho i Vit, vn ho Vit Nam trong th k XX#Vn ho#Vit Nam#Gio trnh#Vanh#281818## 00964000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530030071000820070029001530040008001820080 00500190009001800195010000500213011001500218015006600233020001100299005001300310 039000500323005001500328020001100343021028200354020000700636013000700643#VV11.15 640#VV11.15641#28000#Vi?t#GI-108T#613.2#^214#Gio trnh dinh dng tr em#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc mm non. H o to Ti chc v T xa#L Th Mai Hoa . L Trng Sn#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#Dinh dng#L Trng Sn#KVn #L Th Mai Hoa#Gio trnh#Trnh by khi nim v dinh dng, cc nhm lng th c, thc phm. Dinh dng tui nh tr mu gio. Mt s bnh thng gp tr em do dinh dng khng hp l. Ch n ung trong tr liu. Cng tc chm sc sc kho ban u v hng dn thc hnh dinh dng cc trng mm non#Tr em#2818 19## 00948000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020038000570030072000950070031001670040008001980080 00500206009001800211010000500229011001500234015006600249020001800315020000900333 00500160034203900050035800500140036302000110037702102080038802000190059601300070 0615#VV11.15643#VV11.15642#28000#Vi?t#GI-108T#895.92209#^214#Gio trnh vn hc thiu nhi Vit Nam#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc. H o to Ti ch c v T xa#Trn c Ngn, Dng Thu Hng#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^ a215tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Dng Thu Hng#KVn#Trn c Ngn#Gio trnh#Trnh b y khi qut v vn hc thiu nhi bao gm: Truyn thn thoi, truyn tiu thuyt , truyn c tch,... v cc tc phm vn hc vit cho thiu nhi ca mt s tc g i Nguyn Huy Tng, T Hoi, Phm H...#Nghin cu vn hc#281820## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020024000550030044000790070019001230040013001420080 00500155009001800160010000500178011001500183020001100198005001300209039000500222 005000500227020001100232021021100243013000700454#VV11.15644#VV11.15645#20000#Vi ?t#GI-108T#495.922#^214#Gio trnh ting Vit 1#Gio trnh o to c nhn S ph m Tiu hc#L A, Xun Tho#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a180tr. ^b24cm#Ting Vit# Xun Tho#KVn#L A#Gio trnh#Trnh by i cng v ngn ng v ngn ng hc, bn cht v chc nng ca ngn ng, ngun gc v s pht tr in ca ngn ng, h thng tn hiu ngn ng, phn loi ngn ng, ngha tng minh v ngha hm n#281821## 00947000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020024000560030071000800070026001510040008001770080 00500185009001800190010000500208011001500213015006600228020001100294005001200305 03900050031700500130032202000110033502102270034601300070057302000110058002000080 0591020001000599#VV11.15646#VV11.15647#34500#Vi?t#GI-108T#495.9221#^214#Gio tr nh ting Vit 2#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc. H o to T chc v T xa# Xun Tho, L Hu Tnh#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a261tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#Ting Vi t#L Hu Tnh#KVn# Xun Tho#Gio trnh#Gii thiu kin thc c bn v ng m v ng m hc. Cc n v ng m, m tit ting Vit, h thng ng m ting Vi t v mt s vn lin quan n ng m hc trong nh trng. T vng, ng ngha , n v v h thng t vng#281822#Ng m hc#T vng#Ng ngha## 00865000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020024000550030072000790070038001510040008001890080 00500197009001800202010000500220011001500225015006600240020001100306005001500317 039000500332005000500337020001100342005001600353013000700369021017500376#VV11.15 648#VV11.15649#40000#Vi?t#GI-108T#495.922#^214#Gio trnh ting Vit 3#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc. H o to Ti chc v T xa#L A, inh Trng Lc, Hong Vn Thung#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a287tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#Ting Vit#inh Trng Lc#KVn#L A#Gio trnh#Hong Vn Thung#281823#Trnh by ng php ting Vit g m: t loi, cm t, cu, ng php vn bn. Nghin cu phong cch chc nng ngn ng v cc phng tin tu t, bin php tu t trong ting Vit## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030033000740070012001070040018001190080 00500137009001800142010000500160011001500165020000700180005001200187039000500199 020001400204020000600218020001200224013000700236#VV11.15651#VV11.15650#29000#Vi ?t#250K#530.076#^214# kim tra vt l 9#Kim tra 15 pht, 1 tit, hc k#Mai Trng #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a158tr.^b24cm#Vt l#Mai Trng #KVn#Sch c thm#Lp 9# kim tra#281824## 00861000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530030062000820070029001440040008001730080 00500181009001800186010000500204011001400209015006600223020001300289005001500302 039000500317005001300322020001100335013000700346021018600353020000800539#VV11.15 652#VV11.15653#13500#Vi?t#GI-108T#410.1#^214#Gio trnh dn lun ngn ng#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn. H o to Ti chc v T xa# Vit Hng, inh Vn Thin#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a95tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ngn ng hc#inh Vn Thin#KVn# Vi t Hng#Gio trnh#281825#Trnh by i cng v bn cht x hi ca ngn ng, h thng tn hiu ngn ng, ngun gc v s pht trin ca ngn ng, ch vit, qu an h ngun gc v loi hnh ngn ng, ngn ng hc#L lun## 00790000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020052000650030032001170070034001490080 00500183009001800188010000500206011001500211020001300226005001700239039000500256 005001600261020001100277013000700288020002300295021017000318#VV11.15654#VV11.156 56#VV11.15655#21000#Vi?t#GI-108T#370.72#^214#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc gio dc#Gio trnh cho h o to t xa#Phm Vit Vng, Nguyn Xun T hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a115tr.^b24cm#Gio dc hc#Nguyn Xun Thc#KV n#Phm Vit Vng#Gio trnh#281826#Phng php nghin cu#Trnh by nhng phn g php nghin cu khoa hc gio dc v cch thc c th tin hnh mt cng trnh nghin cu khoa hc gio dc qua nghin cu l lun v thc tin...## 00904000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020029000640030063000930070043001560040 00800199008000500207009001800212010000500230011001500235015006600250020001800316 00500150033400500120034903900050036100500140036602000110038001300070039102101800 0398#VV11.15657#VV11.15659#VV11.15658#43000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Gio trnh xc sut thng k#Dnh cho hc vin ngnh Ton hc. H o to Ti chc v T xa #Phm Vn Kiu, Nguyn Hc Hi, V Vit Yn#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a287tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa #Xc sut thng k#Nguyn Hc Hi#V Vit Yn#KVn#Phm Vn Kiu#Gio trnh#2818 27#L thuyt v khng gian xc sut, bin ngu nhin v hm phn phi lut s l n, cc hm c trng v nh l gii hn trung tm, thng k ton... c km theo phn hng dn t hc## 00900000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020035000640030071000990070020001700040 00800190008000500198009001800203010000500221011001500226015006600241020000900307 039000500316013000700321005002000328020001100348021021800359020000900577#VV11.15 660#VV11.15662#VV11.15661#16000#Vi?t#GI-108T#371.2#^214#Gio trnh nh gi tro ng gio dc#Dnh cho hc vin ngnh Qun l gio dc. H o to Ti chc v T xa#Trn Th Tuyt Oanh#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a115tr.^b24cm#TTS g hi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Gio dc#KVn#281828 #Trn Th Tuyt Oanh#Gio trnh# cp n nhng vn chung trong nh gi gi o dc, ng thi trnh by cc phng php v k thut nh gi cng nh xy dn g cng c nh gi trong mi lnh vc dy hc l lnh vc hot ng c bn ca n h trng#nh gi## 01103000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540020027000590030062000860070070001480220004002180040 00800222008000500230009001800235010000500253011001500258015006600273020001700339 02000190035602000090037500500160038400500140040000500150041400500140042903900050 0443013000700448020001100455021027500466#VV11.15663#VV11.15664#40000#Vi?t#V115H #895.922090032#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn. H o to Ti chc v T xa#Trn ng Suyn, L Quang Hng (ch.b.), Trnh Thu T it, Trn Vn Ton#T.1#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#TTS g hi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#Vn hc hin i#Ngh in cu vn hc#Vit Nam#Trn ng Suyn#L Quang Hng#Trnh Thu Tit#Trn Vn T on#KVn#281829#Gio trnh#Khi qut thi k vn hc t u th k XX n nm 19 45; nhng tc gi giai on vn hc giao thi: Phan Bi Chu, Tn , Trn Tun Khi, H Biu Chnh, Hong Ngc Phch. Khi qut tro lu vn hc lng mn v c c tc gi vn hc lng mn: Xun Diu, Thch Lam, Nguyn Tun## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730020027000780070016001050080 00500121009001800126010000500144011001500149020001000164020001200174020001100186 039000400197015004500201021031400246005001600560020000700576013000700583#VV11.15 665#VV11.15666#VV11.15668#VV11.15667#28000#Vi?t#GI-103P#612.0083#^214#Gii phu - Sinh l tr em#Trn nh Quang#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Gi i phu#Sinh l hc#Gio trnh#Mai#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Sinh hc#T rnh by i cng v gii phu sinh l hc tr em, sinh trng v pht trin c a c th, h thn kinh v hot ng thn kinh cp cao, c quan phn tch, h vn ng, mu v bch huyt, h tun hon, h hp, tiu ho v hp thu thc n, tra o i cht - nng lng v iu nhit, h bi tit, ni tit v sinh dc#Trn nh Quang#Tr em#281830## 01085000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020057000640030060001210070047001810080 00500228009001800233010000500251011001500256020000900271020000900280020001700289 03900040030601500450031002103000035500500120065500500160066700500140068300500190 0697005001200716013000700728#VV11.15669#VV11.15670#VV11.15671#VV11.15672#Vi?t#T5 27T#570#^214#Tuyn tp bo co khoa hc hi tho sinh hc v ng dng#K nim 50 nm thnh lp Khoa Sinh hc, Trng i hc Vinh#ng Vnh An, Hong Ngc Tho, Phm Hng Ban...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a323tr.^b24cm#Sinh hc#ng dng#B o co khoa hc#Mai#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Sinh hc#Gm cc bo co khoa hc ch sinh hc v ng dng nghin cu ti nguyn cy lm thuc, khai t hc v s dng ti nguyn rng, cc dn liu thc vt lp Hai l mm, thnh phn ho hc ca mt s loi thc vt, phng php nhn ging mt s loi hoa v c im sinh hc ca mt s loi ng vt...#ng Vnh An#Hong Ngc Tho#Phm Hn g Ban#Hunh Vn Tin Lc# Ngc i#281831## 00520000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020056000750030008001310080 00500139009001800144010000500162011001500167020000800182020000700190020002000197 020001400217039000400231013000700235#VV11.15673#VV11.15674#VV11.15675#VV11.15676 #78000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Ho hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a416tr.^b24cm#Ho hc# thi#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Mai#281832## 00516000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020056000710030008001270080 00500135009001800140010000500158011001500163020000800178020000700186020002000193 020001400213039000400227013000700231#VV11.15677#VV11.15678#VV11.15679#VV11.15680 #55000#Vi?t#T527T#909#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2 011#Lch s#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a304tr.^b24cm#Lch s# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai#281833## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020056000730030008001290080 00500137009001800142010000500160011001500165020000800180020000700188020002000195 020001400215039000400229013000700233#VV11.15681#VV11.15682#VV11.15683#VV11.15684 #52000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Ng vn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a288tr.^b24cm#Ng vn# thi#Ph thn g trung hc#Sch c thm#Mai#281834## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020056000740030007001300080 00500137009001800142010000500160011001500165020000700180020000700187020002000194 020001400214039000400228013000700232#VV11.15685#VV11.15686#VV11.15688#VV11.15687 #51000#Vi?t#T527T#330.91#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#a l#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a280tr.^b24cm#a l# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai#281835## 00525000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020056000760030010001320080 00500142009001800147010000500165011001500170020001000185020000700195020002000202 020001400222039000400236013000700240#VV11.15689#VV11.15692#VV11.15691#VV11.15690 #58000#Vi?t#T527T#428.0076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVI I - 2011#Ting Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a310tr.^b24cm#Ting Anh# thi#P h thng trung hc#Sch c thm#Mai#281836## 00521000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020056000740030009001300080 00500139009001800144010000500162011001500167020000900182020000700191020002000198 020001400218039000400232013000700236#VV11.15693#VV11.15696#VV11.15694#VV11.15695 #78000#Vi?t#T527T#570.76#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Sinh hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a432tr.^b24cm#Sinh hc# thi#Ph t hng trung hc#Sch c thm#Mai#281837## 00520000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020056000750030008001310080 00500139009001800144010000500162011001500167020000800182020000700190020002000197 020001400217039000400231013000700235#VV11.15697#VV11.15698#VV11.15700#VV11.15699 #54000#Vi?t#T527T#005.076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Tin hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a286tr.^b24cm#Tin hc# thi#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Mai#281838## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020056000750030007001310080 00500138009001800143010000500161011001500166020000700181020000700188020002000195 020001400215039000400229013000700233#VV11.15702#VV11.15704#VV11.15703#VV11.15701 #74000#Vi?t#T527T#530.076#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Vt l#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a400tr.^b24cm#Vt l# thi#Ph thn g trung hc#Sch c thm#Mai#281839## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020056000740030009001300080 00500139009001800144010000500162011001500167020000500182020000700187020002000194 020001400214039000400228013000700232#VV11.15705#VV11.15708#VV11.15707#VV11.15706 #60000#Vi?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVII - 2011#Ton hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a328tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai#281840## 00754000000000361000450002600110000002600110001102600110002200500110003300500120 00440390005000560040035000610150038000960140007001340410005001411810007001460820 00600153808000500159002001800164003005200182007002400234008000500258009001800263 01000050028101100150028602000080030102000140030902000070032302000200033002000150 0350013000700365020001200372020000800384#VV11.15710#VV11.15709#VV11.15711# Kim Ho#Trn H Nam#Loan#Ti bn ln 2 c sa cha, b sung#Tn sch ngoi ba: B thi ng vn#65000#Vi?t#PH104Q#807.6#^214#B thi mn vn#Thi tt nghip TH PT. Tuyn sinh i hc v cao ng# Kim Ho, Trn H Nam#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a370tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm# thi#Ph thng trung hc#Sch luy n thi#281841#Tp lm vn#Vn hc## 00591000000000313000450002600110000002600110001100500080002203900050003000400290 00350140007000640410005000711810007000760820009000838080005000920020020000970030 02400117007000800141008000500149009001800154010000500172011001500177020001000192 020001400202020000700216020001200223020001500235013000700250020002000257#VV11.15 712#VV11.15713#Vnh B#Loan#Ti bn c sa cha, b sung#50000#Vi?t#PH104Q#428. 0076#^214#B thi ting Anh#Phng php trc nghim#Vnh B#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a298tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm# thi#Trc nghim#Sch luyn t hi#281842#Ph thng trung hc## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500110003303900050 00440040042000490140007000910410005000981810007001030820007001108080005001170020 07900122003007100201007005600272008000500328009001800333010000500351011001500356 020000500371020001400376020000700390020001500397020002000412013000700432#VV11.15 714#VV11.15715#VV11.15716#V Th Hu#Loan#Ti bn ln th 2, c sa cha v b s ung#58000#Vi?t#PH104Q#510.76#^214#Gii chi tit b thi tt nghip THPT, tuy n sinh i hc, cao ng mn ton#Ly t cc thi t ti, i hc, cao ng c a B Gio dc v o to#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a319tr.^b24cm#Ton#Sch c thm# thi#Sch luyn thi#Ph thng trung hc#281843## 00590000000000301000450000500140000003900050001400400360001902000090005501400070 00640410005000711810007000760820009000838080005000920020017000970030035001140070 01400149008000500163009001800168010000500186011001500191020000700206020001400213 020001200227020001500239020000700254020002000261013000700281#Nguyn c V#Loan# Ti bn ln 2, c sa cha, b sung#Vit Nam#46000#Vi?t#PH104Q#330.9597#^214#B thi a l#Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a245tr.^b24cm#a l#Sch c thm#a kinh t#Sch luyn thi# th i#Ph thng trung hc#281844## 00550000000000289000450002600110000002600110001100500160002203900050003800400250 00430140007000680410005000751810007000800820007000878080005000940020038000990070 01600137008000500153009001800158010000500176011001500181020000500196020001400201 020001600215020000700231013000700238020001500245#VV11.15718#VV11.15717#Hunh Qua ng Lu#Loan#In ln th 5, c b sung#48000#Vi?t#PH104Q#510.76#^214#Tuyn chn c c ton thi vo lp 10#Hunh Quang Lu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a287tr.^b 24cm#Ton#Sch c thm#Trung hc c s# thi#281845#Sch luyn thi## 00594000000000289000450002600110000000500120001103900050002301200230002801400060 00510410005000571810007000620820007000698080005000760020038000810030049001190070 02500168008000500193009001800198010000500216011001400221020001800235020001400253 020001100267020000800278020001100286013000700297#VV11.15719#L Tu Minh#Loan#T sch B vo lp mt#8000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#B lm quen vi ch ci v tp t ch#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ng c#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tin g Vit#Ch ci#Tp t ch#281846## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138012002900152020001100181020000900192020000600201 020001400207039000500221013000700226005001200233#VV11.15720#6800#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p 1#Luyn vit theo mu ch mi#L Thu Ngc b.s.#Q.1#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit #Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Loan#281847#L Thu Ngc## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138012002900152020001100181020000900192020000600201 020001400207039000500221013000700226005001200233#VV11.15721#6800#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p 1#Luyn vit theo mu ch mi#L Thu Ngc b.s.#Q.2#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit #Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Loan#281848#L Thu Ngc## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138020001100152020000900163020000600172020001400178 005001200192039000500204013000700209012002900216#VV11.15722#6800#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p 2#Luyn vit theo mu ch mi#L Thu Ngc b.s.#Q.2#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm #L Thu Ngc#Loan#281849#Luyn nt ch, rn nt ngi## 00555000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020021000340030028000550070031000830220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146012002900160020001100189020000900200020000600209020001400215 005001200229005001200241039000500253013000700258#VV11.15723#8000#Vi?t#372.63#^2 14#Luyn vit ch p 3#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ng c#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#L Tu Minh#L Thu Ngc#Loan#281850## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070031000890220004001200080005001240090 01800129010000500147011001400152012002900166020001100195020000900206020000600215 020001400221005001200235005001200247039000500259013000700264#VV11.15724#8000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 4#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L T u Minh, L Thu Ngc#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch , rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Tu Minh#L Thu Ngc# Loan#281851## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070031000890220004001200080005001240090 01800129010000500147011001400152012002900166020001100195020000900206020000600215 039000500221013000700226005001200233005001200245020001400257#VV11.15725#8000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 5#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L T u Minh, L Thu Ngc#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch , rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Thu#281852#L Tu Minh#L Thu Ngc#S ch c thm## 00444000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400080005000710090018000760100005000940110014000990120 03900113020000500152020000900157020001400166039000500180013000700185020001000192 #VV11.15726#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t v lm quen vi ton#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a24tr.^b24cm#B sch Dnh cho b chun b vo lp 1#Ton#M u gio#Sch mu gio#Thu#281853#Tp t s## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070021000740220004000950080005000990090018001040100 00500122011001400127012003900141020000800180020001100188005001600199039000500215 013000700220020000900227020001400236#VV11.15727#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t v lm quen vi ch ci#Phm Thu Qunh b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a23tr.^b24cm#B sch Dnh cho b chun b vo lp 1#Ch ci#Tp t ch#Phm Thu Qunh#Thu#281854#Mu gio#Sch mu gio## 00502000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400070014000710080005000850090018000900100005001080110 01400113012003900127020000700166020001800173020001000191020001400201039000500215 013000700220005000900227#VV11.15728#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t v l m quen vi hnh#Ngc Lan b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#B sch Dnh cho b chun b vo lp 1#Tp t#Gio dc mu gio#Hnh khi#Sch mu gio# Thu#281855#Ngc Lan## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410070035000640220004000990080005001030090018001080100 00500126011001400131020000500145020000600150020000800156020001400164005001400178 005001200192039000500204013000700209#VV11.15729#16000#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V li bi tp ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Thu Hng#Q.1#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu# Thu Hng #Thu#281856## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410070035000640220004000990080005001030090018001080100 00500126011001400131020000500145020000600150020000800156020001400164005001400178 005001200192039000500204013000700209#VV11.15730#16000#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V li bi tp ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Thu Hng#Q.2#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu# Thu Hng #Thu#281857## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020043000400070027000830220004001100080005001140090018001190100 00500137011001400142020001100156020000600167020000800173020001400181005002100195 039000500216013000700221#VV11.15731#9000#Vi?t#V460-O#372.6#^214#V li bi tp thc hnh ting Vit lp 3#Trn Th Minh Phng ch.b.#Q.1#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng #Thu#281858## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020043000400070027000830220004001100080005001140090018001190100 00500137011001400142020001100156020000600167020000800173020001400181005002100195 039000500216013000700221#VV11.15732#9000#Vi?t#V460-O#372.6#^214#V li bi tp thc hnh ting Vit lp 3#Trn Th Minh Phng ch.b.#Q.2#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng #Thu#281859## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020043000400070027000830220004001100080005001140090018001190100 00500137011001400142020001100156020000600167020000800173020001400181005002100195 039000500216013000700221#VV11.15733#9000#Vi?t#V460-O#372.6#^214#V li bi tp thc hnh ting Vit lp 4#Trn Th Minh Phng ch.b.#Q.1#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng #Thu#281860## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020043000400070027000830220004001100080005001140090018001190100 00500137011001400142020001100156020000600167020000800173020001400181005002100195 039000500216013000700221#VV11.15734#9000#Vi?t#V460-O#372.6#^214#V li bi tp thc hnh ting Vit lp 4#Trn Th Minh Phng ch.b.#Q.2#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng #Thu#281861## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001000223039000500233013000700238020000800245#VV11.15735#10000#V i?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3#Trn Vinh#Q.1, T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^ b24cm#Tin hc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#281862#Bi tp## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001000223039000500233013000700238#VV11.15736#10000#Vi?t#B103T#37 2.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3# Trn Vinh#Q.1, T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#Tin h c#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#281863## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199 020001000207020001400217005001000231039000500241013000700246#VV11.15737#10000#V i?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 5#Trn Vinh#Q.3, T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a72tr.^ b24cm#Tin hc#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#281864## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030042000660070045001080220004001530080005001570090 01800162010000500180011001400185020001000199020000600209020001400215005001400229 005001300243005001300256005001300269005001300282039000500295013000700300#VV11.15 738#13000#Vi?t#C513H#372.19#^214#Cng hc cng chi lp 2#Thc hnh cc kin th c hc tiu hc#Trn Ngc Lan, V Thu Hng, L nh Hng...#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#Kin thc#Lp 2#Sch c thm#Trn Ngc Lan#V T hu Hng#L nh Hng#Nguyn H My#L Thu Huyn#Thu#281865## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030042000660070050001080220004001580080005001620090 01800167010000500185011001400190020001000204020000600214020001400220005001400234 005001300248005001800261005001300279005001300292039000500305013000700310#VV11.15 739#13000#Vi?t#C513H#372.19#^214#Cng hc cng chi lp 3#Thc hnh cc kin th c hc tiu hc#Trn Ngc Lan, V Thu Hng, Phm Th Kim Oanh...#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#Kin thc#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan #V Thu Hng#Phm Th Kim Oanh#Nguyn H My#L Thu Huyn#Thu#281866## 00667000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030042000660070045001080220004001530040013001570080 00500170009001800175010000500193011001400198013000700212020001000219020001000229 02000060023902000140024500500140025900500130027300500130028600500130029900500130 0312039000400325#VV11.15740#13000#Vi?t#C513H#372.19#^214#Cng hc cng chi lp 5#Thc hnh cc kin thc hc Tiu hc#Trn Ngc Lan, V Thu Hng, L Ng c ip...#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#281867#Kin thc#Thc hnh#Lp 5#Sch c thm#Trn Ngc Lan#V Thu Hng#L Ngc ip#Nguy n H My#L Thu Huyn#TH## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020025000340030090000590070057001490220004002060080005002100090018002150100 00500233011001400238020001100252020000600263020000800269020001200277020001400289 00500160030300500210031900500180034003900040035801300070036201400070036902000120 0376#VV11.15741#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 4#Bi tp trc ngh im t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Phm Th Kim Oanh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hong Cao C ng#Trn Th Minh Phng#Phm Th Kim Oanh#TH#281868#12000# kim tra## 00622000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070040000600220009001000040013001090080005001220090 01800127010000500145011001400150020000700164020000600171020001000177020001400187 005001200201005001400213005001200227039000400239012005800243013000700301#VV11.15 742#7000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#Q.4, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a44tr.^b24cm#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Thng#TH#B s ch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#281869## 00662000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020029000340070049000630220009001120040013001210080005001340090018001390100 00500157011001400162020000800176020000600184020000800190020001000198020001400208 00500150022200500160023700500080025303900040026101300070026501400060027201200580 0278#VV11.15743#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Li n (ch.b.), Trn Lng Dng, Bo c#Q.5, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a36tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phan Ngc Li n#Trn Lng Dng#Bo c#TH#281870#7000#B sch Khoa hc - Lch s - a l c ho hc sinh Tiu hc## 00624000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070041000600220009001010040013001100080005001230090 01800128010000500146011001400151020000700165020000600172020001000178020001400188 005001300202005001400215005001200229039000400241013000700245012005800252#VV11.15 744#7000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn Bo c, Phan Duy Linh , Trng Thng#Q.5, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm# a l#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#TH#28 1871#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00640000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000400257013000700261012005800268#VV11.15 745#7000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40 tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# B ch Nhun#Th#281872#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00419000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020044000420080005000860090018000910100005001090110014001140200 01800128020001100146020000900157020001200166039000400178013000700182#VV11.15746# 6000#Vi?t#S450L#372.9597#^214#S lin lc nh trng v gia nh hc sinh#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a16tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Nh trng#Gia nh#S li n lc#Th#281873## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070031001290220004001600080005001640090 01800169010000500187011001400192020001000206020000600216020000800222020001200230 020001400242005001000256005001400266039000400280013000700284#VV11.15747#6500#Vi ?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1#Sch b tr phn mn k chuyn Tiu hc#B.s.: Thnh Vn, Trn Mnh Hi#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Th nh Vn#Trn Mnh Hi#Th#281874## 00579000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070014001290220004001430040013001470080 00500160009001800165010000500183011001400188020001000202020000600212020000800218 020001200226020001400238005001400252039000400266013000700270#VV11.15748#6500#Vi ?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 2#Sch b tr phn mn k chuyn Tiu hc#Trn Mnh Hi#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Trn M nh Hi#TH#281875## 00773000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210044001660080005002100090 01800215010000500233011001400238015006500252020001700317020001100334020001300345 00500080035800500100036600500160037600600130039200600140040503900040041901300070 0423019000500430#VV11.15749#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.1#a b b th tri sng. N ci ca Bao T#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Lit Quc ca Ph ng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Ct Bt#Vn Nhc#Nguyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#TH#281876#Dch## 00776000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210047001660080005002130090 01800218010000500236011001400241015006500255020001700320020001100337020001300348 00500080036100500100036900500160037900600130039500600140040803900040042201900050 0426013000700431#VV11.15750#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.2#Nc Tn mnh dn ln. o hm gp mu thn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a78tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Lit Quc ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Ct Bt#Vn Nhc#Nguy n ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#TH#Dch#281877## 00820000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210080001660080005002460090 01800251010000500269011001400274015006500288020001700353020001100370020001300381 00500100039400500160040400600130042000600140043303900040044701900160045101300070 0467005000800474#VV11.15751#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.3#Trnh Trang cng bt ho vi vua Hon vng nh Chu. V i ngha dt tnh thn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b t iu thuyt ng Chu Lit Quc ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Tr uyn tranh#Vn Nhc#Nguyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#TH#Dch Trung Q uc#281878#Ct Bt## 00823000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210082001660080005002480090 01800253010000500271011001400276015006500290020001700355020001100372020001300383 00500100039600500160040600600130042200600140043503900050044901900160045401300070 0470005000800477#VV11.15752#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.4#Dnh Kho Thc cht oan v hiu thng. Vua Chu b bn tr ng vai. Git r ui ch#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Lit Quc ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc# Truyn tranh#Vn Nhc#Nguyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#oanh#Dch Trun g Quc#281879#Ct Bt## 00793000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210052001660080005002180090 01800223010000500241011001400246015006500260020001700325020001100342020001300353 00500100036600500160037600600130039200600140040503900050041901900160042401300070 0440005000800447#VV11.15753#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.5#Vn Khng ly chng nc L. T Tng cng b git#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Lit Qu c ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vn Nhc#Nguyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#oanh#Dch Trung Quc#281880#Ct Bt## 00804000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210063001660080005002290090 01800234010000500252011001400257015006500271020001700336020001100353020001300364 00500100037700500160038700600130040300600140041603900050043001900160043501300070 0451005000800458#VV11.15754#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.6#Qun Trng c bi tng. Hng thng lm cho nc S mn h ln#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng C hu Lit Quc ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vn Nh c#Nguyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#oanh#Dch Trung Quc#281881#Ct B t## 00785000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070092000590220004001512210055001550080005002100090 01800215010000500233011001400238015006500252020001700317020001100334020001300345 00500100035800500160036800600130038400600140039703900050041101900160041601300070 0432005000800439#VV11.15755#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc#Nguy n tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch Thu, L Th i Thun#T.7#Ci cht ca Nam Cung Trng Vn. T Hon cng xng b#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Lit Quc ca Ph ng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vn Nhc#Nguyn ng Hi #H Bch Thu#L Thi Thun#oanh#Dch Trung Quc#281882#Ct Bt## 00799000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070092000700220004001622210058001660080005002240090 01800229010000500247011001400252015006500266020001700331020001100348020001300359 00500100037200500160038200600130039800600140041103900050042501900160043001300070 0446005000800453#VV11.15756#12000#Vi?t#455C#895.1#^214#ng Chu Lit Quc bng tranh#Nguyn tc: Ct Bt ; Tranh: Vn Nhc, Nguyn ng Hi ; Dch: H Bch T hu, L Thi Thun#T.8#T Hon cng b bnh. T Hon cng sang nh nc C Trc #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a79tr.^b21cm#Phng theo b tiu thuyt ng Chu Li t Quc ca Phng Mng Long#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vn Nhc#N guyn ng Hi#H Bch Thu#L Thi Thun#oanh#Dch Trung Quc#281883#Ct Bt## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020025000500070041000750220004001162210070001200080 00500190009001800195010000500213011001500218020000800233020000700241020000900248 020001400257005001600271005001200287039000500299013000700304#VV11.15757#VV11.157 58#41000#Vi?t#NH556M#909#^214#Nhng mu chuyn lch s#S.t., b.s.: Nguyn Th H on, L Thu Mi#Q.1#Dnh cho c gio v hc sinh lp 10. Nhng ngi yu khoa h c lch s#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a202tr.^b21cm#Lch s#Lp 10#Th gii#S ch c thm#Nguyn Th Hon#L Thu Mi#oanh#281884## 00705000000000241000450002600110000002600110001102102310002204100050025318100060 02580820008002648080005002720020022002770080005002990090018003040100005003220110 01500327020000800342020000700350039000500357015006400362020003000426013000700456 #VV11.15759#VV11.15760#Gii thiu v trng i hc S phm H Ni v mt s quy ch, quyt nh v o to v qun l sinh vin, cc n v trong trng, cc t hng tin v o to, cng tc on thanh nin v phong tro sinh vin, th vin, k tc x...#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin 2011#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a148tr.^b21cm#o to#S tay#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc S phm H Ni#Trng i hc S phm H Ni#281885## 00972000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101810 00440140008002250410005002331810006002380820007002448080005002510020017002560030 08400273007007200357008000500429009001100434010000500445011001500450020000800465 02000090047302000090048200500140049100500130050503900050051802000240052300500120 0547005000800559005000900567005001500576013000700591#VV11.15761#VV11.15762#VV11. 15764#VV11.15763#Gii thiu cc bi bo, bt k v cc bc nh t liu vit v n gh s Vn Tn ghi nhn cng lao ng gp ca ng cho ngh thut trong vic xy dng hnh tng Bc H trn sn khu#195000#Vi?t#121T#792.02#^214#n tnh t nc#Gm 101 bc nh v cc bi k, bi bo ca nhiu tc gi vit v ngh s V n Tn...#Trn Ho Bnh, Nht Minh, Ph M Lin... ; Nguyn Vn Tn tuyn ch n#^aH.#^aSn khu#2011#^a265tr.^b21cm#Ngh s#Sn khu#Bi vit#Trn Ho Bnh# Nht Minh#oanh#Nguyn Vn Tn, Ngh s#Ph M Lin#M Lin#Huy Min#Nguyn Vn Tn#281886## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101930 00440410005002371810007002420820009002498080005002580020022002630030015002850070 01300300008000500313009001100318010000500329011002600334020002400360020000900384 020000900393039000500402005001300407020005200420013000700472#VV11.15766#VV11.157 65#VV11.15767#VV11.15768#Gii thiu s lc v cuc i v s nghip ngh thut ca c Qunh Ph Nguyn Diu mt bc thy trong lng sn khu ht Bi Bnh n h. c bit tuyn tp cc kch bn sn khu tung ca ng#Vi?t#QU609P#895.9222#^ 214#Qunh Ph Nguyn Diu#ng ngh s#V Ngc Lin#^aH.#^aSn khu#2011#^a626 tr., 15tr. nh^b21cm#Ngh thut truyn thng#Tung c#Kch bn#oanh#V Ngc Lin #Nguyn Diu, Nh vit Tung, (1820-1883), Bnh nh#281887## 00685000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020013000770070033000900080 00500123009001100128010000500139011001500144020001700159020000900176020000900185 00500090019400500070020303900050021001500710021502000090028600500120029500500120 0307005000900319013000700328#VV11.15769#VV11.15772#VV11.15770#VV11.15771#120000 #Vi?t#D106H#895.9222#^214#Dng H Gm#Ngc Th, Vn S, V Xun Ci...#^aH.#^aS n khu#2011#^a661tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch ni#Kch bn#Ngc Th#Vn S#o anh#TTS ghi: Hi Lin hip Vn hc ngh thut H Ni. Hi Sn khu H Ni#Vit Nam#V Xun Ci#V Anh Bin#T Xuyn#281888## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000500252013000700257019001400264#VN11.04399#18000#V i?t#300T#895.6#^214#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#oanh#28 1889#Dch Nht Bn## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000500252019001400257013000700271#VN11.04400#18000#V i?t#300T#895.6#^214#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#oanh#D ch Nht Bn#281890## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000500252019001400257013000700271#VN11.04401#18000#V i?t#300T#895.6#^214#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#oanh#D ch Nht Bn#281891## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070029000630220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001200219006001000231039000500241013000700246019001400253#VN11.04402#18000#V i?t#H455N#895.6#^214#Hng Ngc#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Hong Mai dch#T.1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Meca Tanaka#Hong Mai#oanh#281892#Dch N ht Bn## 00583000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390004000850140007000890410005000961810007001010820006001088080005001140020 01000119003001300129007003600142022000500178005001700183006001200200008001800212 009001100230010000500241011001400246019001400260013000700274#VN11.04403#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi? t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .48#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr^b18cm #Dch Nht bn#281893## 00583000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390004000850140007000890410005000961810007001010820006001088080005001140020 01000119003001300129007003600142022000500178005001700183006001200200008001800212 009001100230010000500241011001400246019001400260013000700274#VN11.04404#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi? t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .49#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr^b18cm #Dch Nht bn#281894## 00583000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390004000850140007000890410005000961810007001010820006001088080005001140020 01000119003001300129007003600142022000500178005001700183006001200200008001800212 009001100230010000500241011001400246019001400260013000700274#VN11.04405#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi? t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .50#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr^b18cm #Dch Nht bn#281895## 00582000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070033000680220005001010050018001060060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001700230020000900247020001300256039000400269013000700273#VN11.04406#Vi?t#180 00#H419V#895.6#^214#Hc vin Alice#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Hi Yn dc h#T.20#Tachibana Higuchi#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Hoa#281896## 00582000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070033000680220005001010050018001060060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001700230020000900247020001300256039000400269013000700273#VN11.04407#Vi?t#180 00#H419V#895.6#^214#Hc vin Alice#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Hi Th dc h#T.21#Tachibana Higuchi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Hoa#281897## 00582000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070033000680220005001010050018001060060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001700230020000900247020001300256039000400269013000700273#VN11.04408#Vi?t#180 00#H419V#895.6#^214#Hc vin Alice#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Hi Th dc h#T.22#Tachibana Higuchi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a189tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Hoa#281898## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.04 409#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Hoa#Dch Nht Bn#281899## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.04 410#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Hoa#Dch Nht Bn#281900## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.04 411#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 2tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Hoa#Dch Nht Bn#281901## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000400277019001400281013000700295#VN11.04 412#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Hoa#Dch Nht Bn#281902## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000400277019001400281013000700295#VN11.04 413#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Hoa#Dch Nht Bn#281903## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220005001100080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001500243006001100258006000900269039000400278019001400282013000700296#VN11.04 414#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a200tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fuji moto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Hoa#Dch Nht Bn#281904## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.04415#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.53#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#281905## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.04416#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.54#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a157tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#281906## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.04417#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.55#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#281907## 00584000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020001100210020001300221 005001200234006000900246019001600255039000400271013000700275#VN11.04418#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#16000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a171tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dch Trung Quc#Hoa#281908## 00592000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.04419#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Nht Bn#281909## 00592000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.04420#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Nht Bn#281910## 00592000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.04421#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Nht Bn#281911## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020026000440030013000700070042000830080018001250090011001430100 00500154011001400159020001800173020000900191005000900200039000400209020001300213 012002900226005000800255005000700263013000700270#VN11.04422#19500#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng ch th tinh nghch#Truyn tranh#Minh ho: T Qunh, T Uyn ; Li: H Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a31tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#T Qunh#Hoa#Truyn tranh#Chuyn k cho b: 3 - 5 tui#T Uyn#H Yn#2 81912## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020019000430030013000620070029000750080018001040090011001220100 00500133011001400138020001800152020000900170005001200179039000700191012002900198 020001300227005001000240013000700250#VN11.04423#Vi?t#R501C#895.9223#^214#19500# Ra con i du lch#Truyn tranh#B.s.: Ngc Phng, Nh Trnh#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2011#^a31tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Ngc Phng#T.Dung#Chuy n k cho b: 3 - 6 tui#Truyn tranh#Nh Trnh#281913## 00811000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020013000850070 04600098022000400144005001600148005001600164008001800180009001100198010000500209 01100150021402101570022902000090038602000090039503900070040401200430041101300070 0454005001200461#VN11.04424#VN11.04427#VN11.04426#VN11.04425#25000#Vi?t#108T#7 93.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh, Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh #T.5#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a127tr.^ b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin cc mn o thut vi iu th uc l, nhn, bi... v mt s o c n gin khc, c km theo hnh nh minh h o#o thut#Tr chi#T.Dung#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#281914#Ng uyn Hnh## 00816000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020013000850070 04600098022000400144005001600148005001600164008001800180009001100198010000500209 01100150021402101620022902000090039102000090040003900070040901200430041601300070 0459005001200466#VN11.04428#VN11.04429#VN11.04431#VN11.04430#22000#Vi?t#108T#7 93.8#^214#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh, Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh #T.6#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a111tr.^ b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin cc mn o thut vi cha kh o, tin, bi, ng xu... v mt s o c n gin khc, c km theo cc hnh m inh ho#Tr chi#o thut#T.Dung#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#2819 15#Nguyn Hnh## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV11.15773#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#T.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#281916## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV11.15774#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#T.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#281917## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV11.15775#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#T.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#281918## 00688000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200050027222100340027700600100031100800180032100900110033901000050035001300070 0355#VV11.15776#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.85#B mt ca Bch Lin Thnh Thng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#281919## 00680000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200050027222100260027700600100030300800180031300900110033101000050034201300070 0347#VV11.15777#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.86#Git mnh s, chm c ng#Trn Vnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#281920## 00675000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200050027222100210027700600100029800800180030800900110032601000050033701300070 0342#VV11.15778#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.87#Dim La git c giao#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#281921## 00585000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000700251181000700258082000600265808000500271013000700276#VV11.15779#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.135#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a134tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#T.Dung#P H431V#895.1#^214#281922## 00585000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000700251181000700258082000600265808000500271013000700276#VV11.15780#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.136#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a143tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#T.Dung#P H431V#895.1#^214#281923## 00585000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000700251181000700258082000600265808000500271013000700276#VV11.15781#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.137#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a103tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#T.Dung#P H431V#895.1#^214#281924## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070030000500220004000802210043000840080018001270090 01100145010000500156011001400161012002000175020001800195020000900213020001400222 005001000236005000900246039000700255013000700262#VV11.15782#12000#Vi?t#T123V#37 2.21#^214#Tp vit#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.1#Lm quen ch ci & tp vit cc nt c bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#B t hc cng B ubu#Gio dc mu gio#Tp vit#Sch mu gio#Bin Thu#Hng Tm#T.Dung#281925## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070030000500220004000802210020000840080018001040090 01100122010000500133011001400138012002000152020001800172020000900190020001400199 005001000213005000900223039000700232013000700239#VV11.15783#12000#Vi?t#T123V#37 2.21#^214#Tp vit#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.2#B tp vit ch ci#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#B t hc cng Bubu#Gio dc mu gio#T p vit#Sch mu gio#Bin Thu#Hng Tm#T.Dung#281926## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070030000500220004000802210035000840080018001190090 01100137010000500148011001400153012002000167020001800187020000900205020001400214 005001000228005000900238039000700247013000700254020000800261#VV11.15784#12000#V i?t#T123V#372.21#^214#Tp vit#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.3#B tp c & vi t cc vn n gin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#B t hc c ng Bubu#Gio dc mu gio#Tp vit#Sch mu gio#Bin Thu#Hng Tm#T.Dung#28192 7#Tp c## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070030000500220004000802210028000840080018001120090 01100130010000500141011001400146012002000160020001800180020000900198020001400207 005001000221005000900231039000700240013000700247#VV11.15785#12000#Vi?t#T123V#37 2.21#^214#Tp vit#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.4#B tp ghp vn v tp vit #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#B t hc cng Bubu#Gio dc m u gio#Tp vit#Sch mu gio#Bin Thu#Hng Tm#T.Dung#281928## 00571000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020017000850030 01200102007002900114008001800143009001100161010000500172011001500177020001700192 020000400209020001200213006000900225039000700234013000700241019000900248#VV11.15 786#VV11.15789#VV11.15788#VV11.15787#87000#Vi?t#B105T#823#^214#Claeve, Chris#B n tay cu mng#Tiu thuyt#Chris Claeve ; Thi Trc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a381tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thi Trc#T.Dung#281929 #Dch Anh## 00674000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050015000720020019000870290 01100106007003500117022000400152221003400156006001400190008001800204009001100222 01000050023301100150023801900090025302000170026202000040027902000120028303900070 0295013000700302005001500309#VV11.15790#VV11.15793#VV11.15792#VV11.15791#135000 #Vi?t#H103T#823#^214#Somper, Justin#Hi tc ma c rng#Vampirates#Justin Somper ; ng Phi Bng dch#T.3#Thuyn trng mu = Blood captain#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a574tr.^b20cm#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thu yt#T.Dung#281930#Somper, Justin## 00906000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620140007000670050012000740020009000860030 04800095029000600143007003900149005001100188008001800199009001100217010000500228 01100150023301900050024802000150025303900070026801300070027502102670028202000090 0549006001000558#VV11.15795#VV11.15794#VV11.15797#VV11.15796#Vi?t#TH112#303.4#^ 214#75000#Heath, Chip#Thay i#B quyt thay i khi thay i tr nn kh khn# Swith#Chip Heath, Dan Heath ; Vng Mc dch#Heath, Dan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a331tr.^b21cm#Dch#Tm l c nhn#T.Dung#281931#Hng dn xy dng kh nng suy ngh trong di hn, lp k hoch v nhn xa hn hin ti. Khuyn khc h pht trin cm xc v bn nng thay i bn trong mi con ngi. To ra cc i u kin ngoi cnh c tc ng tch cc n quyt nh to ra s thay i mi ngi#Thay i#Vng Mc## 01011000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140008000670050014000750020022000890030 06700111029001900178007003500197006001100232008001800243009001100261010000500272 01100150027701900050029202000070029702000090030403900070031300600090032000600080 0329013000700337021029500344020001000639#VV11.15798#VV11.15801#VV11.15800#VV11.1 5799#Vi?t#T561L#303.49#^214#125000#Canton, James#Tng lai khc thng#Nhng xu hng hng u s nh hnh li th gii trong 20 nm ti#The extreme future#Ja mes Canton ; Dch: Dng Thu...#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a 527tr.^b21cm#Dch#D bo#Th gii#T.Dung#Yn Khu#Ngn H#281932#Phn tch v d bo tng lai th gii trong 20 nm ti mi mt i sng: nng lng, kinh t , lc lng lao ng, y hc, kh hu, vn ho... nhm gip con ngi c ci nhn chnh xc v s pht trin ca x hi v tri t c nhng k hoch ng ph kp thi vi nhng ri ro c th xy ra#Tng lai## 00559000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050018000720020010000900070 03900100008001800139009001100157010000500168011001500173020001700188020000400205 020001200209039000500221019000900226006001500235013000700250#VV11.15802#VV11.158 05#VV11.15804#VV11.15803#65000#Vi?t#TH106D#823#^214#Richardson, Nigel#Thang dy #Nigel Richardson ; Nguyn Tu an dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a319t r.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Vanh#Dch Anh#Nguyn Tu an#281933## 00834000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050011000720020035000830070 02500118008001800143009001100161010000500172011001500177020000900192020000700201 03900050020801900050021302102210021802000100043900600080044902000100045701300070 0467020002200474#VV11.15806#VV11.15808#VV11.15809#VV11.15807#100000#Vi?t#R462M# 370#^214#Wood, John#Ri Microsoft thay i th gii#John Wood ; Trn L dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a439tr.^b21cm#Gio dc#Chu #Vanh#Dch#Vit v nhng hot ng ca John Wood - mt chuyn gia trong tp on Microsoft th nh lp nn t chc Room to read v xy dng nn hng nghn trng hc cc qu c gia trn th gii vi cng vic y tm huyt ca ng#Nng thn#Trn L#Phng c#281934#Wood, John, 1964-, M## 00523000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050012000770020021000890030 01200110007001200122008001800134009001100152010000500163011001500168020001700183 039000500200020000900205020001200214013000700226#VV11.15810#VV11.15813#VV11.1581 2#VV11.15811#85000#Vi?t#S000B#895.92234#^214#H Anh Thi#SBC l sn bt chut#T iu thuyt#H Anh Thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a343tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vanh#Vit Nam#Tiu thuyt#281935## 00536000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050013000770020017000900030 02100107007001300128008001800141009001100159010000500170011001500175020001700190 039000500207020000900212020001800221013000700239#VV11.15814#VV11.15815#VV11.1581 7#VV11.15816#70000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#L Vn Ngha#Chuyn chn pho#Tuy n tp tro phng#L Vn Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a309tr.^b20cm#V n hc hin i#Vanh#Vit Nam#Truyn tro phng#281936## 00859000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020024000880030 08700112007003200199008001800231009001100249010000500260011001500265020001100280 02000160029100500160030703900050032302101340032801500220046202000190048401300070 0503020001100510#VV11.15818#VV11.15819#VV11.15821#VV11.15820#42000#Vi?t#L104H#6 58.8#^214#Nagasue Harumi#Lm hi lng khch hng#Trao i nhng k nng v dch v con ngi nng cao mc hi lng ca khch hng#Nagasue Harumi, Kakihara Mayumi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a134tr.^b20cm#Khch hng#Ngi tiu d ng#Kakihara Mayumi#Vanh#Phn tch v nghin cu mt s vn trong kinh doanh v quan h vi khch hng vi mc ch nng cao mc hi lng ca khch hng# TTS ghi: Brain works#Quan h khch hng#281937#Kinh doanh## 00820000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020016000630030054000790290015001330070 05300148008001800201009001100219010000500230011001400235020000800249006001000257 00500120026703900050027901300070028401900050029102101700029602000150046602000130 0481#VV11.15822#VV11.15823#40000#Vi?t#V250C#179#^214#Obama, Barack#V con, cha ht#A letter to my daughter : Th gi cc con gi yu du#Of thee I sing#Barack Obama ; Phan Vit dch ; Minh ho: Loren Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011# ^a40tr.^b23cm#o c#Phan Vit#Long, Loren#Vanh#281938#Dch#Gm nhng tm s c a tng thng m Barack Obama vit cho hai con gi ca ng vi nhng tnh cm ch n thnh v gio dc cho cc con v cc tiu chun o c trong x hi#Sch thi u nhi#K nng sng## 00777000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020056000740070026001300220 00400156008001800160009001100178010000500189011001400194020001000208020000800218 00500090022603900050023501300070024002101660024700500100041302000130042302000150 0436#VV11.15824#VV11.15827#VV11.15826#VV11.15825#26000#Vi?t#TR113N#155.2#^214#T rc nghim rn luyn nhn cch sng p ngay t nh#B.s.: Nh Trnh, H Giang #T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a87tr.^b24cm#Nhn cch#o c#H Giang# Vanh#281939#Gm nhng bi tp thc hnh gip cho hc sinh nhn thc cc c tnh cn c trong cuc sng thng ngy v gi tr ca tng c tnh khi giao ti p vi ngi khc.#Nh Trnh#K nng sng#Sch thiu nhi## 00775000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020056000740070025001300220 00400155008001800159009001100177010000500188011001400193020001000207020000800217 00500100022503900050023501300070024002101660024700500080041302000130042102000150 0434#VV11.15828#VV11.15829#VV11.15830#VV11.15831#26000#Vi?t#TR113N#155.2#^214#T rc nghim rn luyn nhn cch sng p ngay t nh#B.s.: Tin An, Nh Trnh# T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a90tr.^b24cm#Nhn cch#o c#Nh Trnh# Vanh#281940#Gm nhng bi tp thc hnh gip cho hc sinh nhn thc cc c tnh cn c trong cuc sng thng ngy v gi tr ca tng c tnh khi giao ti p vi ngi khc.#Tin An#K nng sng#Sch thiu nhi## 00574000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050018000730020016000910290 00900107007003300116008001800149009001100167010000500178011001500183020001700198 020000300215020001200218039000500230019000900235006000900244013000700253#VV11.15 832#VV11.15834#VV11.15835#VV11.15833#158000#Vi?t#NG558G#813#^214#Stockett, Kath ryn#Ngi gip vic#The help#Kathryn Stockett ; Kim Ngc dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2011#^a772tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Vanh#Dch Anh#Kim Ngc#281941## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050021000730020029000940070 04700123008001800170009001100188010000500199011001500204020000900219039000500228 019000500233021020100238020000800439006002000447020002000467013000700487#VV11.15 836#VV11.15839#VV11.15837#VV11.15838#75000#Vi?t#B557N#650.1#^214#Watkinss, Mich ael D.#Bc ngot trong i lm sp#Michael D. Watkinss ; Trn Th Ngn Tuyn d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a246tr.^b21cm#Lnh o#Vanh#Dch#Hng dn cc nh lnh o cch thc p dng nhng nguyn tc chung gip h c th nhanh chng nm bt vai tr lnh o mi theo nhng hng khc nhau tu theo dng thc chuyn tip m h ang i mt#Qun l#Trn Th Ngn Tuyn#B quyt thnh cng# 281942## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050012000780020011000900030 01200101007001200113008001800125009001100143010000500154011001500159020001700174 020000900191020001200200039000500212013000700217#VV11.15840#VV11.15841#VV11.1584 3#VV11.15842#60000#Vi?t#TH250G#895.92234#^214#V Nht Lp#Th gii C#Tiu thuy t#V Nht Lp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a248tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#281943## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050014000780020029000920070 04200121008001800163009001100181010000500192011001500197020000900212039000500221 019000500226021014900231020001100380006002200391013000700413#VV11.15844#VV11.158 47#VV11.15846#VV11.15845#70000#Vi?t#NH100L#658.40092#^214#Sharma, Robin#Nh ln h o khng chc danh#Robin Sharma ; Nguyn Minh Thin Kim dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2011#^a269tr.^b21cm#Lnh o#Vanh#Dch#Gii thiu mt s phng ph p lnh o thng qua nhng cu chuyn gip cho cc nh lnh o c th tham kho v p dng trong cch lnh o ca mnh#Kinh doanh#Nguyn Minh Thin Kim#281944 ## 00503000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050016000780020016000940070 01600110008001800126009001100144010000500155011001500160020001700175020000900192 020001200201039000500213013000700218#VV11.15848#VV11.15849#VV11.15851#VV11.15850 #125000#Vi?t#L100N#895.92234#^214#Nguyn Nht nh#L nm trong l#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a249tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#Vanh#281945## 00645000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020031000820070 01100113008001800124009001100142010000500153011001500158020001000173039000500183 021012000188020001000308020001000318013000700328020000800335#VV11.15853#VV11.158 52#VV11.15854#VV11.15855#40000#Vi?t#T434M#302#^214#Vnh Thng#Top 10 k nng m m cho bn tr#Vnh Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a154tr.^b20cm#Giao t ip#Vanh#Cung cp nn tng rn luyn v thc hnh k nng mm ca cc bn tr th ng qua cc cu chuyn trong cuc sng hng ngy#Cng vic#Cuc sng#281946#K n ng## 00781000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050013000740020018000870070 03700105008001800142009001100160010000500171011001500176020000700191039000500198 019000500203021021100208020001300419006001900432020000900451013000700460#VV11.15 856#VV11.15857#VV11.15858#VV11.15859#75000#Vi?t#C455D#303.48#^214#Gerzon, Mark# Cng dn ton cu#Mark Gerzon ; inh Th M Qunh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a314tr.^b21cm#X hi#Vanh#Dch#Khc ho chn dung mt cng dn ton c u qua nhng thng tin thi s, nhng cu chuyn v thn phn con ngi, t thc tin khch quan n nhng tri nghim phong ph ca chnh mnh trong cng vic v cuc sng#Ton cu ho#inh Thu M Qunh#Cng dn#281947## 00840000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050015000740020020000890030 08400109029001600193007003800209008001800247009001100265010000500276011001500281 02000110029603900050030701900050031202101570031702000160047400600170049001300070 0507#VV11.15860#VV11.15861#VV11.15863#VV11.15862#75000#Vi?t#NG558T#658.8#^214#G raves, Philip#Ngi tiu dng hc#S tht v ngi tiu dng v tm l mua sm - s ng nhn v nghin cu th trng#Consumer. Ology#Philip Graves ; Nguyn Xu n Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a255tr.^b21cm#Th trng#Vanh#Dc h#Tm hiu v ngi tiu dng, hon cnh tiu dng, tm hiu m ng, tm hiu ngi tiu dng lm g, nm bt tin c v nhn nhn tng lai ngi tiu dng#N gi tiu dng#Nguyn Xun Hin#281948## 00643000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020025000850030 03300110029001700143007003500160008001800195009001100213010000500224011001500229 02000170024402000030026103900050026401900080026902000180027700600150029501300070 0310#VV11.15865#VV11.15866#VV11.15867#VV11.15864#72000#Vi?t#C107S#813#^214#Palm er, Diana#Cnh st c nhim Texas#Tiu thuyt trinh thm - hnh s#The Texas ra nger#Diana Palmer ; Trn Minh Khi dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a338t r.^b20cm#Vn hc hin i#M#vanh#Dch M#Truyn trinh thm#Trn Minh Khi#28194 9## 00962000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020033000740030115001070070 05600222008002300278009003100301010000500332011001500337020000500352039000500357 02000090036202000110037100500170038200500150039900500190041400500200043301300070 0453021014000460005001200600#VV11.15868#VV11.15869#VV11.15870#VV11.15871#38000# Vi?t#NH556C#028.1#^214#Nhng cun sch i cng tui th#35 bi vit xut sc c vo chungkho cuc thi "Vit v cun sch yu thch ca em" do bo ph n Th t chc#Ng Gia Thin An, L Hng Giang, Trn Hu Vit Khi...#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Bo ph n Th #2011#^a177tr.^b20cm#Sch#Vanh#c sch# Thiu nin#Ng Gia Thin An#L Hng Giang#Trn Hu Vit Khi#Nguyn Phng Than h#281950#Gm 35 bi vit ca cc em hc sinh c vo chung kho trong cuc t hi "vit v cun sch yu thch ca em" do bo Ph n Th t chc#V Hnh Nhi ## 00841000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020031000850030 04500116029002600161007002900187008001800216009001100234010000500245011001500250 02000090026503900050027401900050027902101820028402000080046602000110047400600110 0485013000700496#VV11.15872#VV11.15873#VV11.15874#VV11.15875#67000#Vi?t#M458T#6 58.8#^214#Blythe, Jim#100 tng tip th tuyt hay#T nhng cng ty hng u t rn khp th gii#100 great marketing ideas#Jim Blythe ; Mc T Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a270tr.^b21cm#Tip th#Vanh#Dch#Phn tch v gii t hiu 100 tng tip th khc nhau t nhng cng ty hng u trn th gii gip cho cc doanh nghip c th tham kho v s dng cho mc ch kinh doanh ca m nh# tng#Kinh doanh#Mc T Anh#281951## 00852000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020031000900030 04500121029002100166007003700187008001800224009001100242010000500253011001500258 02000090027303900050028201900050028702101820029202000080047402000110048200600140 0493013000700507#VV11.15877#VV11.15876#VV11.15879#VV11.15878#77000#Vi?t#M458T#6 58.8#^214#Forsyth, Patrick#100 tng bn hng tuyt hay#T nhng cng ty hng u trn khp th gii#100 great sale ideas#Patrick Forsyth ; Mai Mai Hng dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a304tr.^b21cm#Bn hng#Vanh#Dch#Phn tch v gii thiu 100 tng bn hng khc nhau t nhng cng ty hng u trn th g ii gip cho cc doanh nghip c th tham kho v s dng cho mc ch kinh doan h ca mnh# tng#Kinh doanh#Mai Mai Hng#281952## 00831000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020037000860030 04500123029002700168007003600195008001800231009001100249010000500260011001500265 02000100028003900050029001900050029502101500030002000080045002000110045800600170 0469013000700486#VV11.15880#VV11.15882#VV11.15883#VV11.15881#81000#Vi?t#M458T#6 59.1#^214#Maslen, Andy#100 tng vit qung co tuyt hay#T nhng cng ty hn g u trn khp th gii#100 great copywritng ideas#Andy Maslen ; Trn Th Kim C c dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a318tr.^b21cm#Qung co#Vanh#Dch#Gi i thiu 100 tng vit qung co khc nhau gip cho cc doanh nghip c th t m hiu v p dng vit qung co cho hot ng kinh doanh ca mnh# tng#Kinh doanh#Trn Th Kim Cc#281953## 00879000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020033000880030 04500121029002500166007003500191008001800226009001100244010000500255011001500260 02000110027503900050028601900050029102102280029602000080052400600140053201300070 0546#VV11.15885#VV11.15887#VV11.15884#VV11.15886#83000#Vi?t#M458T#650.1#^214#Ko urdi, Jeremy#100 tng kinh doanh tuyt hay#T nhng cng ty hng u trn kh p th gii#100 great business ideas#Jeremy Kourdi ; Mai Mai Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a338tr.^b21cm#Kinh doanh#Vanh#Dch#Nghin cu, phn t ch v a ra mt s tng c th s dng trong kinh doanh t hiu qu cao: xy dng lng tin v lng trung thnh vi khch hng. Lnh o i mi t trn xung di. Trao quyn cho khch hng ca bn...# tng#Mai Mai Hng#281954## 00491000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050018000780020030000960080 01800126009001100144010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201 039000500213013000700218#VV11.15888#VV11.15891#VV11.15889#VV11.15890#77000#Vi?t #TR527N#895.92234#^214#Phan Th Vng Anh#Truyn ngn Phan Th Vng Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a289tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Va nh#281955## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050018000770020026000950080 01800121009001100139010000500150011001500155020001700170020000900187020000800196 039000500204013000700209#VV11.15892#VV11.15895#VV11.15894#VV11.15893#83000#Vi?t #T109V#895.92284#^214#Phan Th Vng Anh#Tp vn Phan Th Vng Anh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#^a315tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Vanh#281956 ## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020071000850070 04200156008001800198009001100216010000500227011001500232020001700247020000300264 039000500267019000800272020001200280006001200292006000800304013000700312#VV11.15 896#VV11.15899#VV11.15898#VV11.15897#55000#Vi?t#B552T#833#^214#Zweig, Stefan#B c th ca ngi n b khng quen; 24 gi trong i mt ngi n b#Stefan Zwei g ; Dch: Dng Tng, L Pht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a149tr.^b23cm# Vn hc hin i#o#vanh#Dch o#Truyn ngn#Dng Tng#L Pht#281957## 00546000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020018000850070 02800103008001800131009001100149010000500160011001500165020001700180020000500197 039000500202019001000207020001200217006000800229013000700237#VV11.15900#VV11.159 01#VV11.15903#VV11.15902#65000#Vi?t#K600N#843#^214#Ferry, Odette#K ngh h R oma#Odette Ferry ; D Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a177tr.^b23cm #Vn hc hin i#Php#vanh#Dch Php#Tiu thuyt#D Uyn#281958## 00618000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810005000560820004000618080005000650050013000700020011000830030 02000094007004200114008001800156009001100174010000500185011001500190020001700205 02000030022203900050022501900080023002000090023800600080024700600130025501300070 0268020000500275#VV11.15904#VV11.15905#VV11.15907#VV11.15906#88000#Vi?t#C109#81 2#^214#Koch, Howard#Casablanca#B phim huyn thoi#Howard Koch ; Dch: Lu Chi, Phng Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a257tr.^b23cm#Vn hc hin i#M #vanh#Dch M#Kch bn#Lu Chi#Phng Huyn#281959#Phim## 00837000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050014000780020037000920030 07500129007001400204008001800218009001100236010000500247011001500252020003400267 020000800301020001000309039000500319013000700324021020400331#VV11.15908#VV11.159 09#VV11.15911#VV11.15910#95000#Vi?t#KH300T#324.09597#^214#Trn Nam Tin#Khi t quc cn thanh nin hnh ng#55 nm thnh lp hi Lin hip Thanh nin Vit Nam 15/10/1956 - 15/10/2011#Trn Nam Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a316tr .^b23cm#Hi Lin hip thanh nin Vit Nam#Lch s#Hot ng#vanh#281960#Tp hp 55 s kin tiu biu lm nn nhng mc son ca hi Lin hip Thanh nin Vit Nam , nhng con s, hnh nh minh ho v cc ca khc gn lin vi phong tro than h nin sut nhng nm thng v vang## 01065000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630050015000680020045000830070021001280040 01800149008000500167009002700172010000500199011001500204015007000219021036700289 02000230065602000100067902000080068902000110069702000190070803900050072701300070 0732#VV11.15913#VV11.15914#VV11.15912#25000#Vi?t#561L#324.2597071#^214#Hong A nh Tun#ng li qun s ca ng Cng sn Vit Nam#Hong Anh Tun ch.b.#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a167tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Chnh tr - Hu cn#Quan im ca ch ngha M c-Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh, qun i v bo v t quc. Xy d ng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn. Chin tranh nhn dn bo v t qu c Vit Nam x hi ch ngha. Xy dng lc lng v trang nhn dn Vit Nam. Kt hp pht trin kinh t x hi vi tng cng cng c an ninh quc phng. Ngh th ut qun s Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#ng li#Qun s#Quc phng#Lc l ng v trang#Vanh#281961## 01023000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020030000640030038000940070068001320040 01800200008000500218009002700223010000500250011001500255015006900270021019800339 02000080053702000110054502000110055600500150056700500200058200500140060200500180 0616005001500634039000500649013000700654#VV11.15915#VV11.15916#VV11.15917#59000 #Vi?t#GI-108T#338.9#^214#Gio trnh kinh t pht trin#Dng cho sinh vin ngoi chuyn ngnh#B.s.: Phm Ngc Linh, Nguyn Th Kim Dung (ch.b.), Ng Thng Li... #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Kinh t pht trin#Tng quan v tng tr ng v pht trin kinh t. Cc m hnh tng trng kinh t v chuyn dch c c u ngnh kinh t. Phc li cho con ngi v pht trin kinh t. Lao ng vi pht trin kinh t...#Kinh t#Pht trin#Gio trnh#Phm Ngc Linh#Nguyn Th Kim Du ng#Ng Thng Li#V Th Ngc Phng#Phan Th Nhim#Vanh#281962## 00928000000000325000450002600110000002600110001102600110002202102490003301400070 02820410005002891810007002940820006003018080005003070020026003120070064003380080 00500402009002700407010000500434011001500439020000800454020000800462020001100470 00500160048100500190049703900060051600400180052200500130054001500420055301300070 0595#VV11.15918#VV11.15919#VV11.15920#Tng quan v hnh vi t chc, c s ca h nh vi c nhn, ra quyt nh c nhn, to ng lc cho ngi lao ng, c s ca hnh vi nhm, lnh o v quyn lc, giao tip trong t chc, c cu t chc, v n ho t chc, thay i v pht trin t chc#56000#Vi?t#PH104Q#658.4#^214#Gi o trnh hnhvi t chc#B.s.: Bi Anh Hun, Phm Thu Hng (ch.b.), Phm Th Bc h Ngc#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a279tr.^b21cm#Hnh vi#T chc#Gio trnh#Phm Thu Hng#Phm Th Bch Ngc#K.Vn#Ti bn ln th 1#Bi Anh Tun#T TS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#281963## 00933000000000337000450002600110000002600110001102600110002202101870003301400070 02200410005002271810007002320820006002398080005002450020021002500070071002710080 00500342009002700347010000500374011001500379020001300394020000800407005001500415 00500210043003900060045100400180045701500690047500500160054400500150056000500130 0575013000700588#VV11.15921#VV11.15922#VV11.15923#Trnh by tng quan v thuyt trnh v cc bc chun b cho mt bi thuyt trnh. Trnh by chi tit su cng vic ch yu khi tin hnh thuyt trnh. Gii thiu mt s bi thuyt trnh#620 00#Vi?t#PH104Q#302.2#^214#K nng thuyt trnh#B.s.: Dng Th Liu (ch.b.), Tr ng Th Nam Thng, Phm Hng Tho...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a31 1tr.^b21cm#Thuyt trnh#K nng#Dng Th Liu#Trng Th Nam Thng#K.Vn#Ti b n ln th 1#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Vn ho Kinh doanh #Phm Hng Tho#Nguyn Thu Ng# Hoi Linh#281964## 01014000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102140003301400070 02470410005002541810007002590820004002668080005002700020054002750070061003290080 00500390009002700395010000500422011001500427020001300442020001100455005001800466 00500170048403900060050100400140050701500790052100500150060000500160061500500150 0631013000700646020001100653#VV11.15924#VV11.15925#VV11.15926#Trnh by nhng v n v ngh kinh doanh v doanh nhn trong nn kinh t th trng; hnh thnh tng kinh doanh; son tho k hoch kinh doanh; trin khai hot ng kinh doan h; cc k nng ti lp doanh nghip#59000#Vi?t#PH104Q#658#^214#Gio trnh khi s kinh doanh v ti lp doanh nghip#B.s.: Nguyn Ngc Huyn, Ng Th Vit Nga, Trn Quang Huy...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a294tr.^b21cm#Doanh ngh ip#Kinh doanh#Nguyn Ngc Huyn#Ng Th Vit Nga#K.Vn#Ti bn ln 1#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#Trn Quang Huy#Nguyn Thu Thu#Nguyn Th Thu#281965#Gio trnh## 00772000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050017000760020074000930070 01700167008000500184009002700189010000500216011001500221020001100236020000900247 020001600256039000500272013000700277021019800284#VV11.15927#VV11.15929#VV11.1593 0#VV11.15928#45000#Vi?t#X126D#361.9597#^214#Nguyn Ngc Ton#Xy dng v hon t hin chnh sch tr gip x hi thng xuyn Vit Nam#Nguyn Ngc Ton#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2011#^a191tr.^b21cm#Chnh sch#Vit Nam#Tr gip x hi #KVn#281966#Trnh by nhng vn c bn v thc trng v chnh sch tr gip x hi thng xuyn; thc trng i tng v nhu cu tr gip x hi; gii php hon thin chnh sch tr gip x hi thng xuyn## 00865000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102360003301400070 02690410005002761810007002810820006002888080005002940020024002990070018003230080 00500341009002700346010000500373011001500378020001000393020000900403039000600412 004002800418005001800446015005800464020000900522020001300531013000700544#VV11.15 932#VV11.15931#VV11.15933#Trnh by nhng kin thc c bn v t chc v qun l h thng knh phn phi sn phm ca cc doanh nghip; nhng ni dung v s ho t ng ca knh phn phi, cu trc knh, hnh vi v cc hnh thc t chc cc k iu knh lin kt dc#80000#Vi?t#PH104Q#658.8#^214#Qun tr knh phn phi#Tr ng nh Chin#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a399tr.^b21cm#Phn phi#Sn phm#K.Vn#Ti bn ln 1, c chnh sa#Trng nh Chin#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Qun tr#Doanh nghip#281967## 01053000000000361000450002600110000002600110001102600110002202102070003301400070 02400410005002471810007002520820004002598080005002630020031002680030047002990070 06700346008000500413009002700418010000500445011001500450020000900465020001100474 02000110048500500160049600500180051203900060053000400180053601500790055400500140 0633005001500647005002200662013000700684#VV11.15934#VV11.15936#VV11.15935#Trnh by cc kin thc c bn v qun tr kinh doanh, nh qun tr, to lp doanh ngh ip; cc k nng qun tr v sn xut, nhn lc, cht lng, cng ngh, cung ng nguyn vt liu, tiu th, ti chnh...#99000#Vi?t#PH104Q#658#^214#Gio trnh qun tr kinh doanh#Nguyn l chung cho cc loi hnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Thnh , Nguyn Ngc Huyn (ch.b.), Trn Vit Lm...#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2011#^a535tr.^b21cm#Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#Nguyn Thnh #Nguyn Ngc Huyn#K.Vn#Ti bn ln th 7#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#Trn Vit Lm#Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thanh Thu#281968## 00963000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102700 00440140007003140410005003211810007003260820010003338080005003430020025003480070 06400373008000500437009002700442010000500469011001500474020001400489020001100503 00500180051400500140053203900060054600500160055201500530056802000090062101300070 0630#VV11.15938#VV11.15939#VV11.15940#VV11.15937#Gii thiu khi qut chung v l ut lao ng Vit Nam v nhng vn lin quan n lao ng nh: quan h php l ut lao ng, cng on, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, ch tin ln g, thi gian lm vic, k lut lao ng, x pht vi phm php lut lao ng...#6 5000#Vi?t#PH104Q#344.59701#^214#Gio trnh lut lao ng#B.s.: Nguyn Hu Vin, Hong Xun Trng (ch.b.), Nguyn Thu Ba#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^ a300tr.^b24cm#Lut lao ng#Gio trnh#Hong Xun Trng#Nguyn Thu Ba#K.Vn#Ngu yn Hu Vin#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#Vit Nam#28196 9## 00943000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020031000730070061001040080 00500165009002700170010000500197011001500202020001000217039000500227020001000232 02000110024200500190025301300070027200500120027900500110029100500090030200500140 0311021028000325#VV11.15941#VV11.15942#VV11.15944#VV11.15943#99000#Vi?t#GI-108T #657#^214#Gio trnh kim ton ti chnh#B.s.: Nguyn Quang Quynh, Ng Tr Tu ( ch.b.), L Th Ho...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a471tr.^b24cm#Kim t on#KVn#Ti chnh#Gio trnh#Nguyn Quang Quynh#281970#Ng Tr Tu#L Th Ho#M ai Vinh#Phm Huy on#Tng quan v kim ton ti chnh. Gii thiu nghip v ki m ton cc chu trnh v khon mc ch yu nh kim ton chu trnh bn hng - thu tin, mua hng - thanh ton, hng tn kho, chu trnh tin lng v nhn vin, k im ton ti sn c nh v u t di hn, kim ton tin...## 01031000000000373000450002600110000002600110001102600110002202102110003301400070 02440410005002511810007002560820006002638080005002690020031002740070058003050080 00500363009002700368010000500395011001500400020000900415020001100424005001400435 00500110044903900060046000400340046601500720050002000110057202000110058302000130 0594005001500607005001600622005001200638013000700650#VV11.15945#VV11.15947#VV11. 15946#Gii thiu chung v chin lc v qun tr chin lc, xy dng chin lc , thc hin v nh gi chin lc, chin lc ton cu ca doanh nghip v ng dng ca qun tr chin lc vo doanh nghip va v nh#99000#Vi?t#PH104Q#658. 4#^214#Gio trnh qun tr chin lc#B.s: Ng Kim Thanh (ch.b.), L Vn Tm, Tr ng c Lc...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a473tr.^b24cm#Qun tr#Gi o trnh#Ng Kim Thanh#L Vn Tm#K.Vn#Ti bn ln 3 c sa i, b sung#TTS gh i: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Doanh nghip#Chin lc#Kinh doanh#Doanh nghip#Trng c Lc#Nguyn Thnh #V Tr Dng#281971## 01165000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020055000360030025000910070052001160080005001680090027001730100005002000110 01500205020000800220020000900228039000500237015007800242020001100320020000700331 00500150033800500160035300500160036900500120038500500140039702000200041101300070 0431021033800438020001000776020001700786#VL11.02412#Vi?t#K312T#330.9597#^214#Kin h t v kinh doanh sau khng hong kinh t ton cu#K yu hi tho khoa hc#Ho ng c Thn, Nguyn Tha Lc, Nguyn Vn Tun...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn #2011#^a241tr.^b30cm#Kinh t#Vit Nam#KVn#TTS ghi: Trng i hc Kinh t quc dn. Khoa Thng mi v Kinh t quc t#Kinh doanh#K yu#Hong c Thn#Nguyn Tha Lc#Nguyn Vn Tun#L Tun Anh#Mai Th Cng#Khng hong kinh t#281972#T p trung nghin cu v nh gi c ch, chnh sch v iu tit, qun l v m c a nh nc i vi kinh t v kinh doanh. Tc ng ca khng hong kinh t ton cu n kinh t v kinh doanh ca nc ta. T chc kinh doanh trong nc giai on hu khng hong. T chc kinh doanh trn th trng quc t sau khng hong kinh t ton cu#nh hng#Kinh t th gii## 00924000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020097000390070046001360080005001820090027001870100005002140110015002190200 00900234020000900243039000500252015006000257020000800317020000700325005001500332 00500140034700500120036100500140037300500140038701300070040102101820040802000080 0590#VL11.02413#Vi?t#K600Y#371.2009597#^214#K yu hi tho khoa hc i mi cn bn v ton din gio dc Vit Nam - nhn t gc qun l#Nguyn Duy Bc, n g Quc Bo, Ng Duy Bo...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a419tr.^b30cm#G io dc#Vit Nam#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hc vin Qun l Gio d c#Qun l#K yu#Nguyn Duy Bc#ng Quc Bo#Ng Duy Bo#Bi Trng Bo#Trn Qu c Bo#281973#Trnh by nhng kin, a ra nhng gii php c ngha thit th c cho s nghip i mi gio dc, nhng vn i mi qun l gio dc ph hp vi xu th pht trin ca thi i#i mi## 00731000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070052000670220004001190080 00500123009001800128010000500146011002900151015009300180020001700273020000900290 02000040029900500170030300500160032000500140033600500160035000500150036603900050 0381013000700386#VN11.04432#VN11.04433#55000#Vi?t#T312Q#895.9221#^214#Tnh qu# Th#Nguyn Danh Khoa, Nguyn Huy Thc, Phng Th Lu...#T.1#^aH.#^aVn ho dn t c#2011#^a156tr., 4tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Hi Ngi cao t ui x Dng Liu huyn Hoi c thnh ph H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Nguyn Danh Khoa#Nguyn Huy Thc#Phng Th Lu#Nguyn Th Xun# Nh Vn Bi#KV n#281974## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020016000700030004000860070014000900080 00500104009001800109010000500127011001500132020001700147020000900164039000500173 020000400178013000700182#VN11.04434#VN11.04435#50000#Vi?t#V308L#895.922134#^214 #inh Hng Nho#Vit lc xa qu#Th#inh Hng Nho#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a1 15tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn#Th#281975## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020017000660030004000830070010000870080 00500097009001800102010000500120011001400125020001700139020000900156039000500165 020000400170013000700174#VN11.04437#VN11.04436#20000#Vi?t#TH561V#895.92214#^214 #Don Long#Thng v qu m#Th#Don Long#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a60tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn#Th#281976## 00662000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020020000630070014000830080005000970090057001020100 00500159011001500164020001900179020000900198039000500207020000900212013000700221 021018000228#VN11.04439#VN11.04438#Vi?t#NH550M#895.92209#^214#Lc Bch Kim#Nh mch nc ngun#Lc Bch Kim#^aH.#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc ngh thut t nh Lng Sn#2011#^a139tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#KVn#Bi vit#281977 #Tp hp nhng t liu, nhn xt, nh gi, phn tch tng hp s phong ph, sin h ng trong th vn, truyn, k v vn hc dn gian Vit Nam ni chung v ca d n tc Ty ni ring## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050012000570020022000690070049000910080005001400090 01800145010000500163011001500168020001700183020000900200020001000209039000400219 005001200223013000700235#VN11.04440#VN11.04441#35000#Vi?t#TR527C#398.209597#^21 4#Cao Sn Hi#Truyn c Mng Voong#S.t., b.s., gii thiu: Cao Sn Hi, Cao Ch Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a183tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Mai#Cao Ch Sn#281978## 00570000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020008000580030010000660070038000760080005001140090 01800119010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183039000400187 005001500191005000600206005001200212005001600224005000900240013000700249#VN11.04 442#VN11.04443#30000#Vi?t#CH500#895.9221008#^214#Chu u#Gm & th#Nguyn Vn Lu, H C, Bi B Tun...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a183tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#Nguyn Vn Lu#H C#Bi B Tun#Nguyn Vn Thu#Thanh D #281979## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020009000700030004000790070016000830080 00500099009001800104010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000400172013000700176#VN11.04444#VN11.04445#30000#Vi?t#M501V#895.9221#^214#H ong nh Qun#Ma vng#Th#Hong nh Qun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a142tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#281980## 00700000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070073000710220004001440080 00500148009001800153010000500171011001500176020001700191020000900208020000400217 00500080022100500130022900500160024200500180025800500140027600500140029003900040 0304005001400308005000900322013000700331#VN11.04446#VN11.04447#35000#Vi?t#H561S #895.9221008#^214#Hng sen#Th# Bnh, ng Th Bao, Nguyn Th ng... ; Tuy n chn: Phm Minh Tn...#T.3#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a160tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Bnh#ng Th Bao#Nguyn Th ng#Trn Th Kim Dung#Tr n Vn Gip#Phm Minh Tn#Mai# Quang Bnh#V Thnh#281981## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020010000700030004000800070016000840080 00500100009001800105010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000400173013000700177#VN11.04448#VN11.04449#30000#Vi?t#L312T#895.9221#^214#N guyn Xun c#Linh thc#Th#Nguyn Xun c#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a111tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#281982## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670020033000720070040001050080005001450090 01800150010000500168011001500173015004100188020001700229020000900246020001000255 006001100265006001100276039000400287013000700291020001400298#VV11.15948#VV11.159 50#VV11.15951#VV11.15949#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c dn gian dn tc Mng#S.t., bin dch: Quch Giao, Hong Thao#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a439t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n c#Quch Giao#Hong Thao#Mai#281983#Dn tc Mng## 00671000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670020017000720070080000890080005001690090 01800174010000500192011001500197015004100212020001700253020000900270020001000279 005001500289005001500304005001400319005001300333039000400346013000700350#VV11.15 952#VV11.15953#VV11.15954#VV11.15955#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c Ragla i#S.t., b.s.: Nguyn Vn Hu, Phan Xun Vin (ch.b.), L Khc Cng, Phan Vn D p#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Nguyn Vn Hu#Phan Xun Vin#L Khc Cng#Phan Vn Dp#Mai#281984## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690020028000740070010001020080005001120090 01800117010000500135011001500140015004100155020001700196020001000213039000400223 005001000227021017100237020001600408020000900424013000700433#VV11.15956#VV11.159 57#VV11.15958#VV11.15959#Vi?t#TR400D#394.26959741#^214#Tr din dn gian Thanh H o#L Kim L#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a415tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Thanh Ho#Mai#L Kim L#Vi nt khi qut v t nh Thanh Ho v din mo tr din dn gian. Gii thiu cc tr din dn gian m a trng, ma tin, tr song hc, tr t linh, ma n... Thanh Ho#L hi dn gian#Tr din#281985## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020058000720070033001300080005001630090 01800168010000500186011001400191015004100205020001700246020000900263039000400272 005001000276021017200286020000700458020000700465013000700472#VV11.15960#VV11.159 63#VV11.15961#VV11.15962#Vi?t#T310H#390.0959731#^214#Tm hiu vn ho dn gian l ng Yn Thi (Ty H - H Ni)#L Vn K s.t., b.s., gii thiu#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a239r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn g ian#Yn Thi#Mai#L Vn K#Gii thiu nhng vn chung v lng Yn Thi, di t ch lch s - vn ho, l hi, ngh lm giy d, vn hc dn gian, phong tc tp qun ca lng Yn Thi, Ty H, H Ni#Ty H#H Ni#281986## 00560000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020019000710070014000900080005001040090 01800109010000500127011001500132015004100147020001700188020000900205020001200214 039000400226005001400230013000700244020001900251#VV11.15964#VV11.15965#VV11.1596 7#VV11.15966#Vi?t#L106C#398.209597#^214#Lng ci Vn Lang#Trn Vn Thc#^aH.#^a Vn ho dn tc#2011#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Mai#Trn Vn Thc#281987#Nghin cu vn hc## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020026000690070048000950080005001430090 02600148010000500174011001500179015004100194020001200235020000900247005001000256 039000400266021013200270020002100402020001500423013000700438#VV11.15968#VV11.159 69#VV11.15971#VV11.15970#Vi?t#NG558C#305.899#^214#Ngi Chu - ru Lm ng#Hon g Sn (ch.b.), V T Quyn, Ngc L Hin...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Dn tc hc#Lm ng#Ho ng Sn#Mai#Gii thiu v mi trng c tr, x hi v kinh t truyn thng; vn ho tinh thn; vn ho phi vt th ca ngi Chu-ru Lm ng#Vn ho truyn th ng#Dn tc Chu ru#281988## 00778000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050013000700020030000830070013001130220 00400126008000500130009002600135010000500161011001500166021021100181020001700392 020000800409020001400417020000900431039000400440013000700444005001300451#VV11.15 972#VV11.15973#VV11.15975#VV11.15974#Vi?t#T106L#393.09597#^214#Bi Huy Vng#Tang l c truyn ngi Mng#Bi Huy Vng#Q.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a271tr.^b21cm#Gii thiu khi qut chung v tang l c truyn ca ngi Mng. T rnh by v cc nghi l, l thc v trnh t cc cng vic din ra trong tang l ca ngi Mng, km theo phn li cng bng ting Mng - Vit#Vn ho dn gia n#Tang l#Dn tc Mng#Vit Nam#Mai#281989#Bi Huy Vng## 00584000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020026000730070015000990080005001140090 02600119010000500145011001500150015004100165020001700206020000900223020000800232 039000400240005001500244020000700259013000700266020000900273#VV11.15977#VV11.159 76#VV11.15979#VV11.15978#Vi?t#T506N#398.90959738#^214#Tc ng - ca dao Nam nh# Trn ng Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a387tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Nam nh#Tc ng#Mai#Trn ng Ngc# Ca dao#281990#Vit Nam## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020052000710070015001230080005001380090 02600143010000500169011001500174015004100189020001700230020000900247039000400256 005001500260021020200275020000800477013000700485020001900492#VV11.15980#VV11.159 81#VV11.15983#VV11.15982#Vi?t#M458S#398.209597#^214#Mt s phng php in d s u tm vn hc dn gian#Trn Xun Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a366 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Mai #Trn Xun Ton#Trnh by nhng vn chung v khi nim v ni su tm, lu tr vn ho dn gian c truyn. Gii thiu cc bc chun b, trin khai, thu thp , su tm, chnh l, phn loi, ghi chp vn hc dn gian#Su tm#281991#Nghin cu vn hc## 00984000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020086000700070032001560080005001880090 02600193010000500219011001500224015004100239020002100280020001100301005001600312 03900040032800500150033202102730034702000130062002000090063302000090064201300070 0651#VV11.15985#VV11.15987#VV11.15986#VV11.15984#Vi?t#V115H#305.89591#^214#Vn h o truyn thng ca ngi Nng An (x Phc Sen, huyn Qung Uyn, tnh Cao Bng) #Nguyn Th Yn, Hong Th Nhun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a267tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho truyn thng#Qung Uyn#Ho ng Th Nhun#Mai#Nguyn Th Yn#Trnh by tng qut v v tr a l, mi trng t nhin, con ngi, tnh hnh kinh t, vn ho x hi ca x Phc Sen v bn P hia Chang. Gii thiu v vn ho truyn thng v vai tr ca vn ho truyn thn g i vi vi s pht trin kinh t vn ho x hi x Phc Sen#Dn tc Nng#Ph c Sen#Cao Bng#281992## 00839000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570050013000620020033000750070013001080220004001212210 01700125008000500142009002600147010000500173011001500178015004100193021020500234 02000170043902000090045602000170046502000070048203900040048901300070049300500130 0500#VV11.15989#VV11.15988#VV11.15990#Vi?t#T455T#398.60959749#^214#Triu Nguyn# Tng tp vn hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T.6#ng dao, cu #^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a524tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#K hi lc v ng dao v cu x Hu. Gii thiu tuyn chn nhng bi ht ng dao ca la tui nhi ng, thiu nin v cc cu v lnh vc t nhin, vn ho x Hu, c km theo ph lc tra cu chung#Vn hc dn gian#ng dao#Tha Thin - Hu#Cu #Mai#281993#Triu Nguyn## 00812000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020017000540030034000710070016001050080005001210090 02600126010000500152011001500157015006800172021024500240020001700485020000800502 020001200510039000500522013000700527#VV11.15991#56000#Vi?t#L600T#511#^214#Hong Ch Thnh#L thuyt th#L thuyt - Bi tp - Trc nghim#Hong Ch Thnh#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a273tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H N i. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by l thuyt v bi tp v th v tnh lin thng. Hm Grundy v tng cc th. Cc tp n nh. Chu s v sc s. Php duyt th. Chu trnh Euler v chu trnh hamilton. Cp ghp v th hai phn. Bi ton ng i ngn nht...#L thuyt th#Bi tp#Trc nghim#T hu#281994## 00808000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050013000400020025000530070029000780080005001070090026001120100 00500138011001500143015006800158021027000226020000800496020001100504005001500515 039000500530013000700535#VV11.15992#44000#Vi?t#C460S#363.7#^214#Trn T Hiu#C s ho hc mi trng#Trn T Hiu, Nguyn Vn Ni#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa h c T nhin#Gii thiu mt s khi nim v ho hc mi trng. Trnh by nhng v n v ho hc mi trng kh quyn, thu quyn v a quyn. Tc dng v c ch c ca cc cht gy nhim mi trng i vi con ngi. Chu trnh tun hon mt s nguyn t ho hc trong t nhin#Ho hc#Mi trng#Nguyn Vn Ni#Thu# 281995## 00704000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050014000410020028000550070014000830080005000970090026001020100 00500128011001500133015006800148021020300216020000900419020001000428039000500438 013000700443#VV11.15993#32000#Vi?t#NH123M#539.7#^214#ng Huy Uyn#Nhp mn l thuyt ht nhn#ng Huy Uyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a152tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by n hng vn v lc ht nhn, cc trng thi c bn ca deutron, tn x ca neutr on chm bi lc proton. Cc l thuyt v phn r, phn chia, bc x ca ht nhn . L thuyt v cc mu ht nhn#Ht nhn#L thuyt#Thu#281996## 00828000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050014000440020041000580070014000990080005001130090026001180100 00500144011001500149015006800164021024700232020001400479020000900493020002100502 039000500523013000700528020001500535#VV11.15994#30000#Vi?t#PH561P#551.4602#^214 #Phm Vn Hun#Phng php thng k trong hi dng hc#Phm Vn Hun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc T nhin#Khi nim v i lng ngu nhin. Nhng khi nim c bn ca l thuyt x l s liu quan trc. Khi nim v h cc i lng ngu nhin, l thuyt hm ngu nhin v ng dng. ng dng l thuyt hm ngu nhin vo phn tch s liu hi dng hc#Hi dng hc#Thng k#i lng ngu nhin# Thu#281997#Hm ngu nhin## 01016000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020044000640070056001080080005001640090 02600169010000500195011001500200015009400215021021000309020003300519020002500552 02000080057700500170058500500130060200500210061500500180063600500120065403900050 0666013000700671#VV11.15995#VV11.15998#VV11.15996#VV11.15997#Vi?t#N114M#507#^214 #55 nm xy dng v pht trin (1956 - 2011)#Nguyn nh Sang, Phan Vn Hp, Ngu yn Hu Vit Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a135tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin. Khoa Ton - C - Ti n hc#Trnh by lch s, tim nng, thnh tu 55 nm xy dng v pht trin ca Khoa Ton - C - Tin hc, Trng i hc Khoa hc T nhin, i hc Quc gia H Ni. Gii thiu cc b mn ca Khoa Ton - C - Tin hc#Trng i hc Khoa hc T nhin#Khoa Ton - C - Tin hc#Lch s#Nguyn nh Sang#Phan Vn Hp#Nguyn H u Vit Hng#Nguyn Ngc Thng#Phm K Anh#Thu#281998## 00926000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020021000540030031000750070043001060080005001490090 02600154010000500180011001500185015009500200021026200295020001500557020002100572 020001100593005002000604039000500624013000700629#VV11.15999#70000#Vi?t#T120L#15 5.2#^214#Ng Cng Hon#Tm l hc khc bit#Gio trnh dnh cho h c nhn#Ng C ng Hon (ch.b.), Trng Th Khnh H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a340t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn. Khoa Tm l hc#Nhng vn chung ca tm l hc khc bit. Mt s khi nim c bn v cc yu t chi phi nhng khc bit tm l c nhn. Nhng khc b it c nhn v hot ng nhn thc, cm xc, ch, ngn ng, thc v nhn c ch. Con ngi trong nhm v phn loi c nhn#Tm l c nhn#Tm l hc khc bi t#Gio trnh#Trng Th Khnh H#Thu#281999## 01019000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050015000440020017000590030010000760290005000860070077000910080 00500168009002600173010000500199011001500204015008600219021028200305020000800587 02000080059502000110060302000090061400600160062300500180063900500120065703900050 0669013000700674#VV11.16000#80000#Vi?t#NH400H#370.9512#^214#Trn Chiu Anh#Nho hc i Loan#w, Ul#~f#Trn Chiu Anh ; Nguyn Phc Anh dch ; H..: Chu Th Thanh Nga, Bi B Qun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a372tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Trung tm Nghin cu Trung Qu c#Nghin cu nhng vn lin quan n bi cnh Nho hc truyn b vo i Loan di k Minh Trnh. Chu T hc i Loan di thi Thanh. Nho hc i Loan di thi Nht Bn chim ng lm cch no i mt vi nhng p bc ca k thng tr v s thch thc ca nn vn ho mi...#Nho hc#Lch s#Pht trin#i Loan# Nguyn Phc Anh#Chu Th Thanh Nga#Bi B Qun#Thu#282000## 00973000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020040000350030025000750070052001000080005001520090026001570100005001830110 01500188015007800203021022400281020001700505020001100522020000900533020001600542 00500150055800500190057300500130059200500150060500500150062003900050063501300070 0640#VV11.16001#Vi?t#V115H#378.597#^214#Vn ho cht lng trong trng i hc# K yu hi tho khoa hc#Trn Khnh c, Trn Th Bch Liu, Ng Don i...#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a313tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H N i. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gm cc bi nghin cu v vn ho cht lng v pht trin bn vng trong cc trng i hc. Xy dng v pht tri n vn ho cht lng trong trng i hc. Vn ho cht lng trong ging dy - hc tp v kim tra nh gi#Gio dc i hc#Cht lng#Vit Nam#K yu hi th o#Trn Khnh c#Trn Th Bch Liu#Ng Don i#Nguyn Kim Sn#Nguyn Ch Ho# Thu#282001## 00792000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050011000420020031000530070011000840080005000950090026001000100 00500126011001500131015010100146021023600247020000900483020001100492020001100503 039000500514013000700519#VV11.16002#75000#Vi?t#GI-108T#320.6#^214#V Cao m#Gi o trnh khoa hc chnh sch#V Cao m#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a38 2tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Khoa hc Qun l#Gii thiu i cng v chnh sch. c im c bn ca chnh sch. Tc nhn v tc ng ca chnh sch. Kin to x hi hc, hi qu v hiu lc ca chnh sch. T chc thc hin v phn tch chnh sch. Chu n b quyt nh chnh sch#Khoa hc#Chnh sch#Gio trnh#Thu#282002## 00829000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050016000640020033000800070016001130080 00500129009002600134010000500160011001500165015004200180021027200222020001100494 020001100505020001100516039000500527013000700532#VV11.16003#VV11.16004#VV11.1600 5#40000#Vi?t#GI-108T#333.7#^214#Nguyn Tun Anh#Gio trnh x hi hc mi trn g#Nguyn Tun Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a286tr.^b21cm#u ba sc h ghi: i hc Quc gia H Ni#Gii thiu nhp mn x hi hc mi trng. Mt s quan im l thuyt trong nghin cu x hi hc mi trng. Nhng ch c bn ca x hi hc mi trng. Truyn thng mi trng. Mi trng Vit Nam trong bi cnh cng nghip ho, hin i ho v nhng vn t ra#X hi hc#Mi tr ng#Gio trnh#Thu#282003## 00666000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020046000530070015000990080005001140090026001190100 00500145011001500150015006800165021010000233020001000333020000900343020000800352 020001600360039000500376013000700381#VL11.02414#72000#Vi?t#M458S#543#^214#Phm Vn Nhiu#Mt s phng php ph ng dng trong ho hc#Phm Vn Nhiu#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a360tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by l thuyt v bi tp v ph hp th phn t, ph cng hng t ht nhn v ph khi lng#Quang ph#ng dng#Ho hc#Ph ng php ph#Thu#282004## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009001100227010000500238011001400243020000500257020000900262020001400271 005001400285005001300299006001100312039000500323013000700328#VL11.02415#VL11.024 16#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a79tr.^b29cm#To n#Mu gio#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Mai#Thanh Tng#Thu#282005## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009001100227010000500238011001400243020000500257020000900262020001400271 005001400285005001300299006001100312039000500323013000700328#VL11.02417#VL11.024 18#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a79tr.^b29cm#To n#Mu gio#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Mai#Thanh Tng#Thu#282006## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009001100227010000500238011001400243020000500257020000900262020001400271 005001400285005001300299006001100312039000500323013000700328#VL11.02419#VL11.024 20#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.3#^aH.#^aM thut#2011#^a79tr.^b29cm#To n#Mu gio#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Mai#Thanh Tng#Thu#282007## 00417000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610080005000710090011000760100005000870110 01400092020000500106020000900111020001400120005001000134039000500144020000700149 013000700156#VV11.16006#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t s b tp m#Tiu G iu#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Tiu Giu#Thu #Tp t#282008## 00415000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070010000590080005000690090011000740100005000850110 01400090020000500104020000900109020001400118005001000132039000500142020000700147 013000700154#VV11.16007#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t s lm ton#Tiu Gi u#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Tiu Giu#Thu# Tp t#282009## 00399000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070010000600080005000700090011000750100005000860110 01400091020000700105020000900112020001400121005001000135039000500145013000700150 #VV11.16008#10000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen ch s#Tiu Giu#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Ch s#Mu gio#Sch mu gio#Tiu Giu#Thu#282010## 00410000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070010000570220004000670080005000710090011000760100 00500087011001400092020000500106020000900111020001400120005001000134039000500144 013000700149#VV11.16009#10000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vui hc ton#Tiu Giu# T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Tiu Giu#Thu #282011## 00410000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070010000570220004000670080005000710090011000760100 00500087011001400092020000500106020000900111020001400120005001000134039000500144 013000700149#VV11.16010#10000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vui hc ton#Tiu Giu# T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Tiu Giu#Thu #282012## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210024000950080 00500119009001100124010000500135011001400140020001800154020001100172020001300183 006001100196039000500207013000700212019000500219#VV11.16011#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.11#Bn lnh Tiu Th ch Hu#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh#Lng Ngn#Thu#282013#Dch## 00500000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210010000950080 00500105009001100110010000500121011001400126020001800140020001100158020001300169 006001100182039000500193019000500198013000700203#VV11.16012#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.12#Gy nh #^aH.#^ aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Lng Ng n#Thu#Dch#282014## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210024000950080 00500119009001100124010000500135011001400140020001800154020001100172020001300183 006001100196039000500207019000500212013000700217#VV11.16013#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.13#i no in di m vng#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh#Lng Ngn#Thu#Dch#282015## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210028000950080 00500123009001100128010000500139011001400144020001800158020001100176020001300187 006001100200039000500211019000500216013000700221#VV11.16014#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.14#Dng k nh lui thin binh#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Lng Ngn#Thu#Dch#282016## 00515000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210025000950080 00500120009001100125010000500136011001400141020001800155020001100173020001300184 006001100197039000500208019000500213013000700218#VV11.16015#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.15#Ng Khng ln th in nh#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Lng Ngn#Thu#Dch#282017## 00509000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210019000950080 00500114009001100119010000500130011001400135020001800149020001100167020001300178 006001100191039000500202019000500207013000700212#VV11.16016#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.16#T Thin i Th nh#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh# Lng Ngn#Thu#Dch#282018## 00509000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210019000950080 00500114009001100119010000500130011001400135020001800149020001100167020001300178 006001100191039000500202019000500207013000700212#VV11.16017#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.17#i no thin cu ng#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh# Lng Ngn#Thu#Dch#282019## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210027000950080 00500122009001100127010000500138011001400143020001800157020001100175020001300186 006001100199039000500210019000500215013000700220#VV11.16018#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.18#Tu luyn trong l linh n#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Lng Ngn#Thu#Dch#282020## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210029000950080 00500124009001100129010000500140011001400145020001800159020001100177020001300188 006001100201039000500212019000500217013000700222#VV11.16019#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.19#Hu Vng gi H u Vng tht#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn tranh#Lng Ngn#Thu#Dch#282021## 00508000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030020000540070016000740220005000902210018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020001800148020001100166020001300177 006001100190039000500201019000500206013000700211#VV11.16020#29000#Vi?t#T454N#89 5.1#^214#Tn Ng Khng#Phin bn hot hnh#Lng Ngn dch#T.20#Ho nhn kim tin h#^aH.#^aM thut#2011#^a93tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#L ng Ngn#Thu#Dch#282022## 00500000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01300098012004900111020001800160020001400178020001400192006001100206039000500217 013000700222019000500229#VN11.04450#7000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con v bc tru#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a9tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn s kin tr#Gio dc mu gio#Tnh kin tr#Sch mu gio#Thanh Tn g#Thu#282023#Dch## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070016000550080005000710090011000760100005000870110 01300092012004900105020001800154020001400172020001400186006001100200039000500211 019000500216013000700221#VN11.04451#7000#Vi?t#451S#372.21#^214#c sn a th# Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a9tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#Gio dc mu gio#Tnh kin tr#Sch mu gio#Thanh Tng#Thu #Dch#282024## 00498000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070016000590080005000750090011000800100005000910110 01300096012004900109020001800158020001400176020001400190006001100204039000500215 019000500220013000700225#VN11.04452#7000#Vi?t#C566C#372.21#^214#Cu con i ct tc#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a9tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#Gio dc mu gio#Tnh kin tr#Sch mu gio#Thanh Tng# Thu#Dch#282025## 00500000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01300098012004900111020001800160020001400178020001400192006001100206039000500217 019000500222013000700227#VN11.04453#7000#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng ngi sao bin#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a9tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn s kin tr#Gio dc mu gio#Tnh kin tr#Sch mu gio#Thanh Tn g#Thu#Dch#282026## 00499000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410070016000600080005000760090011000810100005000920110 01300097012004900110020001800159020001400177020001400191006001100205039000500216 019000500221013000700226#VN11.04454#7000#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con i hi nm#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a9tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn s kin tr#Gio dc mu gio#Tnh kin tr#Sch mu gio#Thanh Tng #Thu#Dch#282027## 00494000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020014001100070 01600124008000500140009001100145010000500156011001400161020001800175020001400193 020001400207013000700221#VN11.04455#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#7000#Vi?t#T300T#372.21#^214#T ta t tch#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tnh ki n tr#282028## 00496000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020016001100070 01600126008000500142009001100147010000500158011001400163020001800177020001400195 020001400209013000700223#VN11.04456#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#7000#Vi?t#G125H#372.21#^214#Gu hi da hu#Thanh Tn g dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tnh k in tr#282029## 00498000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020017001110070 01600128008000500144009001100149010000500160011001400165020001800179020001400197 020001400211013000700225#VN11.04457#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#7000#Vi?t#NH310C#372.21#^214#Nhm con x lng#Thanh T ng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tnh kin tr#282030## 00499000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020019001100070 01600129008000500145009001100150010000500161011001400166020001800180020001400198 020001400212013000700226#VN11.04458#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#7000#Vi?t#C512C#372.21#^214#Cn con tip khch#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tn h kin tr#282031## 00498000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020018001100070 01600128008000500144009001100149010000500160011001400165020001800179020001400197 020001400211013000700225#VN11.04459#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s kin tr#7000#Vi?t#K305C#372.21#^214#Kin con bit bay#Thanh T ng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tnh kin tr#282032## 00497000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020018001110070 01600129008000500145009001100150010000500161011001400166020001800180020001400198 013000700212020001200219#VN11.04460#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#NG551C#372.21#^214#Nga con qua sng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282 033#S quan tm## 00491000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020013001100070 01600123008000500139009001100144010000500155011001400160020001800174020001400192 013000700206020001200213#VN11.04461#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hoa tuyt#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282034#S quan tm## 00494000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020016001100070 01600126008000500142009001100147010000500158011001400163020001800177020001400195 013000700209020001200216#VN11.04462#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#N431N#372.21#^214#Nng nc tm m#Thanh Tn g dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282035 #S quan tm## 00493000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020014001110070 01600125008000500141009001100146010000500157011001400162020001800176020001400194 013000700208020001200215#VN11.04463#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con b m#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282036# S quan tm## 00498000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020019001110070 01600130008000500146009001100151010000500162011001400167020001800181020001400199 013000700213020001200220#VN11.04464#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng ngi sao nh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#28 2037#S quan tm## 00492000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020013001110070 01600124008000500140009001100145010000500156011001400161020001800175020001400193 013000700207020001200214#VN11.04465#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#CH303M#372.21#^214#Chic m hoa#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282038#S quan tm## 00486000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020008001100070 01600118008000500134009001100139010000500150011001400155020001800169020001400187 013000700201020001200208#VN11.04466#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#T310B#372.21#^214#Tm bn#Thanh Tng dch#^ aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282039#S quan tm## 00492000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810008000920820007001008080005001070020012001120070 01600124008000500140009001100145010000500156011001400161020001800175020001400193 013000700207020001200214#VN11.04467#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#CH500-O#372.21#^214#Ch ong nh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282040#S quan tm## 00490000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020011001110070 01600122008000500138009001100143010000500154011001400159020001800173020001400191 013000700205020001200212#VN11.04468#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#NH450C#372.21#^214#Nh c ci#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282041#S quan tm## 00497000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200490 00320140006000810410005000871810006000920820007000988080005001050020019001100070 01600129008000500145009001100150010000500161011001400166020001800180020001400198 013000700212020001200219#VN11.04469#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s quan tm#7000#Vi?t#H103C#372.21#^214#Hai ch d qua cu#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282 042#S quan tm## 00499000000000277000450002600110000002600110001100600110002203900050003301900050 00380120044000430140006000870410005000931810007000980820007001058080005001120020 00700117007001600124008000500140009001100145010000500156011001400161020001800175 020001400193020000700207013000700214#VN11.04470#VN11.04471#Thanh Tng#Thu#Dch# Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#TH400E#372.21#^214#Th em #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu g io# thc#282043## 00489000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810007000870820007000948080005001010020020001060070 01600126008000500142009001100147010000500158011001400163020001800177020001400195 020000700209013000700216#VN11.04472#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#QU100T#372.21#^214#Qu to ca con kh#Thanh Tn g dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc #282044## 00479000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810006000870820007000938080005001000020011001050070 01600116008000500132009001100137010000500148011001400153020001800167020001400185 020000700199013000700206#VN11.04473#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#B100Q#372.21#^214#Ba qu to#Thanh Tng dch#^aH .#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc#282045## 00486000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810006000870820007000938080005001000020018001050070 01600123008000500139009001100144010000500155011001400160020001800174020001400192 013000700206020000700213#VN11.04474#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#L464A#372.21#^214#Ln anh im danh#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282046# thc## 00483000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810007000870820007000948080005001010020014001060070 01600120008000500136009001100141010000500152011001400157020001800171020001400189 020000700203013000700210#VN11.04475#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#KH300V#372.21#^214#Kh vt trng#Thanh Tng dch #^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc#28204 7## 00487000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810006000870820007000938080005001000020019001050070 01600124008000500140009001100145010000500156011001400161020001800175020001400193 020000700207013000700214#VN11.04476#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#252N#372.21#^214#ch ngi y ging#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc#2 82048## 00479000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810006000870820007000938080005001000020011001050070 01600116008000500132009001100137010000500148011001400153020001800167020001400185 013000700199020000700206#VN11.04477#Thanh Tng#Thu#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#L462C#372.21#^214#Li cm n#Thanh Tng dch#^aH .#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#282049# thc## 00485000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810007000870820007000948080005001010020016001060070 01600122008000500138009001100143010000500154011001400159020001800173020001400191 020000700205013000700212#VN11.04478#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Ch h mt rng#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc#282 050## 00481000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810007000870820007000948080005001010020012001060070 01600118008000500134009001100139010000500150011001400155020001800169020001400187 020000700201013000700208#VN11.04479#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Ch su nh#Thanh Tng dch#^ aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc#282051# # 00488000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200440 00320140006000760410005000821810007000870820007000948080005001010020019001060070 01600125008000500141009001100146010000500157011001400162020001800176020001400194 020000700208013000700215#VN11.04480#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thc#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#By chic khn tay#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# thc# 282052## 00493000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020022001070070 01600129008000500145009001100150010000500161011001400166020001800180020001400198 020000800212013000700220#VN11.04481#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Chut chi li bing#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#282053## 00489000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020018001070070 01600125008000500141009001100146010000500157011001400162020001800176020001400194 020000800208013000700216#VN11.04482#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Cng cha ngha m#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c #282054## 00487000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020016001070070 01600123008000500139009001100144010000500155011001400160020001800174020001400192 020000800206013000700214#VN11.04483#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Cu con mua ko#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#2 82055## 00492000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020021001070070 01600128008000500144009001100149010000500160011001400165020001800179020001400197 020000800211013000700219#VN11.04484#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Kh con thch n ko#Thanh T ng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#282056## 00491000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020020001070070 01600127008000500143009001100148010000500159011001400164020001800178020001400196 020000800210013000700218#VN11.04485#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#n nh i trnh rt#Thanh T ng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#282057## 00494000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020023001070070 01600130008000500146009001100151010000500162011001400167020001800181020001400199 020000800213013000700221#VN11.04486#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Chic bt ch mu xanh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# o c#282058## 00484000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020013001070070 01600120008000500136009001100141010000500152011001400157020001800171020001400189 020000800203013000700211#VN11.04487#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Chic m hoa#Thanh Tng dch #^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#2820 59## 00482000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020011001070070 01600118008000500134009001100139010000500150011001400155020001800169020001400187 020000800201013000700209#VN11.04488#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Bp b vi#Thanh Tng dch#^ aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#282060 ## 00486000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020015001070070 01600122008000500138009001100143010000500154011001400159020001800173020001400191 020000800205013000700213#VN11.04489#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#B cu a th#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#28 2061## 00487000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200450 00320140006000770410005000831810007000880820007000958080005001020020016001070070 01600123008000500139009001100144010000500155011001400160020001800174020001400192 020000800206013000700214#VN11.04490#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn o c#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Vt con hc bay#Thanh Tng d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#o c#2 82062## 00497000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020022001120070 01600134008000500150009001100155010000500166011001400171020001800185020001400203 020000700217013000700224#VN11.04491#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Nhng ch g ng yu#T hanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#S m#282063## 00515000000000277000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020015001120070 01600127008000500143009001100148010000500159011001400164020001800178020001400196 020001000210020001000220013000700230#VN11.04492#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa t on th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Cu con i ng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Thi quen#Sinh hot#282064## 00516000000000277000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020017001120070 01600129008000500145009001100150010000500161011001400166020001800180020001400198 020001000212020000900222013000700231#VN11.04493#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa t on th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Nng tri v ui v#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nhn bit#Nng sn#282065## 00497000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020021001120070 01600133008000500149009001100154010000500165011001400170020001800184020001400202 020000800216013000700224#VN11.04494#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Php thut bin hnh#Th anh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Mu sc#282066## 00500000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020021001120070 01600133008000500149009001100154010000500165011001400170020001800184020001400202 020001100216013000700227#VN11.04495#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Nhng ngi bn thn#Th anh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Kch thc#282067## 00516000000000277000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020016001120070 01600128008000500144009001100149010000500160011001400165020001800179020001400197 020001000211020001000221013000700231#VN11.04496#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa t on th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Cn nh ko gm#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Nhn bit#Hnh dng#282068## 00496000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020018001120070 01600130008000500146009001100151010000500162011001400167020001800181020001400199 020001000213013000700223#VN11.04497#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#Nng tin bn ma#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th i tit#282069## 00499000000000265000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020021001120070 01600133008000500149009001100154010000500165011001400170020001800184020001400202 020001000216013000700226#VN11.04498#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#ch con ng ng ri#Th anh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Thi tit#282070## 00509000000000277000450002600110000000600110001103900050002201900050002701200500 00320140006000820410005000881810007000930820007001008080005001070020011001120070 01600123008000500139009001100144010000500155011001400160020001800174020001400192 020001000206020000800216013000700224#VN11.04499#Thanh Tng#Loan#Dch#Bch khoa t on th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#n hoa qu# Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Nhn bit#Hoa qu#282071## 00514000000000277000450002600110000000600110001103900040002201900050002601200500 00310140006000810410005000871810007000920820007000998080005001060020016001110070 01600127008000500143009001100148010000500159011001400164020001800178020001400196 020001000210020000900220013000700229#VN11.04500#Thanh Tng#TH#Dch#Bch khoa to n th cho b. Rn luyn s hiu bit#7000#Vi?t#PH104Q#372.21#^214#m thanh th v#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Nhn bit#m thanh#282072## 00631000000000253000450002600110000002600110001103900040002202101920002604100050 02181810006002230820007002298080005002360020038002410030029002790080005003080090 01400313010000500327011001400332020000500346020000400351020000900355013000700364 020000600371#VN11.04501#VN11.04502#TH#Gip nhng ngi b bnh AISD ang v s iu tr thuc ARV hiu r phc iu tr v s dng chnh xc cc thuc iu tr ca mnh cng nhng tc dng ph c th gp khi ung cc thuc ARV#Vi?t#309 T#616.97#^214#iu tr thuc khng Vi-rt HIV (ARV)#Hiu bit v phc ca bn #^aH.#^aFHI/Vietnam#2011#^a22tr.^b15cm#AIDS#HIV#iu tr#282073#Thuc## 00631000000000253000450002600110000002600110001103900040002202101920002604100050 02181810006002230820007002298080005002360020038002410030029002790080005003080090 01400313010000500327011001400332020000500346020000400351020000900355013000700364 020000600371#VN11.04503#VN11.04504#TH#Gip nhng ngi b bnh AISD ang v s iu tr thuc ARV hiu r phc iu tr v s dng chnh xc cc thuc iu tr ca mnh cng nhng tc dng ph c th gp khi ung cc thuc ARV#Vi?t#309 T#616.97#^214#iu tr thuc khng Vi-rt HIV (ARV)#Hiu bit v phc ca bn #^aH.#^aFHI/Vietnam#2011#^a22tr.^b15cm#AIDS#HIV#iu tr#282074#Thuc## 00466000000000265000450002600110000000500120001103900040002301400060002704100050 00331810006000380820007000448080005000510020012000560070024000680080012000920090 01700104010000500121011001400126020000900140020001400149020000800163020001100171 005001100182013000700193#VV11.16021#Phng Tho#TH#6000#Vi?t#V510H#372.21#^214 #Vui hc ch#Phng Tho, Thu Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a23tr.^b 24cm#Mu gio#Sch mu gio#Ch ci#Ting Vit#Thu Phng#282075## 00508000000000289000450002600110000000500120001103900040002300400080002701400060 00350410005000411810006000460820007000528080005000590020010000640030009000740070 02400083008001200107009001700119010000500136011001400141020001100155020001400166 020001100180020000900191005001100200013000700211#VV11.16022#Phng Tho#TH#Ti bn#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t#Mu gio#Phng Tho, Thu Phng#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#Ting Vit# Mu gio#Thu Phng#282076## 00487000000000277000450002600110000000500120001103900040002300400080002701400060 00350410005000411810006000460820007000528080005000590020013000640070024000770080 01200101009001700113010000500130011001400135020001100149020001400160020001100174 020000600185005001100191013000700202#VV11.16023#Phng Tho#TH#Ti bn#6000#Vi ?t#T123T#372.21#^214#Tp t ch 1#Phng Tho, Thu Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Tha nh Ho#2011#^a23tr.^b24cm#Ting VIt#Sch c thm#Tp t ch#Lp 1#Thu Phng#2 82077## 00458000000000265000450002600110000000500100001103900040002100400080002501400060 00330410005000391810006000440820007000508080005000570020011000620030020000730070 01000093008001200103009001700115010000500132011001400137020001100151020001400162 020000900176013000700185#VV11.16024#Ngc Diu#TH#Ti bn#6000#Vi?t#T123T#372.2 1#^214#Tp t ch#Mu gio 3 - 4 tui#Ngc Diu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 1#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#Mu gio#282078## 00458000000000265000450002600110000000500100001103900040002100400080002501400060 00330410005000391810006000440820007000508080005000570020011000620030020000730070 01000093008001200103009001700115010000500132011001400137020001100151020001400162 020000900176013000700185#VV11.16025#Ngc Diu#TH#Ti bn#6000#Vi?t#T123T#372.2 1#^214#Tp t ch#Mu gio 4 - 5 tui#Ngc Diu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 1#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#Mu gio#282079## 00458000000000265000450002600110000000500100001103900040002100400080002501400060 00330410005000391810006000440820007000508080005000570020011000620030020000730070 01000093008001200103009001700115010000500132011001400137020001100151020001400162 020000900176013000700185#VV11.16026#Ngc Diu#TH#Ti bn#6000#Vi?t#T123T#372.2 1#^214#Tp t ch#Mu gio 5 - 6 tui#Ngc Diu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 1#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#Mu gio#282080## 00737000000000301000450002600110000003900040001100400180001500500120003302000090 00450140007000540210199000610410005002601810006002650820009002718080005002800020 03700285007001200322008001200334009001700346010000500363011001500368020001600383 020000500399020000400404020001000408020001000418013000700428#VV11.16027#TH#Ti bn ln th 2#L Vn Min#Lam Kinh#25000#Gii thiu v vng t Lam Kinh, qu t rnh xy dng in v cc di tch n miu Lam Kinh. Gii thiu thn th, s ngh ip cng nh lng m, bia k ca 6 v vua v 2 hong hu c an tng Lam Kinh #Vi?t#C101V#959.7009#^214#Cc vua v hong hu tng Lam Kinh#L Vn Vin#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a124tr.^b21cm#Di tch lch s#Lng#Vua#Hong hu#T hanh Ho#282081## 00690000000000265000450002600110000003900040001100500160001502000090003101400070 00400210213000470410005002601810006002650820006002718080005002770020026002820030 02100308007001600329008001200345009001700357010000500374011001500379020000900394 020001400403013000700417#VV11.16028#TH#Nguyn Ngc Mc#Vit Nam#14600#Gm nhn g phng s cp ti nhng t nn x hi nh trm cp, bt cc, c bc, git n gi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n l c ph n thnh cng ca cc chin s cng an#Vi?t#T452A#363.4#^214#Ti c phi b trng pht#Cu chuyn php nh#Nguyn Ngc Mc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2 011#^a127tr.^b21cm#Phng s#T nn x hi#282082## 01148000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020041000450070078000860220004001640080012001680090017001800100005001970110 03000202015005900232021037500291020000800666020000800674020000300682020000900685 02000100069402000080070403900040071201300070071600500170072300500160074000500160 0756005001300772005001300785#VV11.16029#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x in H (1964 - 2010)#Trng Cng Hoan ch.b. ; S.t.: Trng nh Du y, Lc Cng Un, Bi Vn in...#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a188tr., 15tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x in H, huyn B Thc# Gii thiu v min t, con ngi v truyn thng cch mng ca x in H (huy n B Thc, tnh Thanh Ho). Trnh by lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x in H trong cuc khng chin chng thc dn Php xm lc (1945 - 1954), khi phc kinh t v chng M cu nc (1954 -1975), xy dng thc hin i mi qu hng v pht trin kinh t (1975 - 2010)#Lch s#ng b#X#B Th c#Thanh Ho#in H#TH#282083#Trng Cng Hoan#Trng Cng Un#Trng nh Duy #Lc Cng Un#Bi Vn in## 00923000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050017000450020030000620070022000920220004001142210010001180080012001280090 01700140010000500157011002500162015006200187021027600249020000800525020000800533 02000030054102000110054402000090055502000100056402000110057403900050058501300070 0590#VV11.16030#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Trng Cng Hoan#Lch s ng b x in Trung#Trng Cng Hoan b.s.#T.1#1954-2010#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2011#^a156tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x in Trung. H uyn B Thc#Gii thiu chng ng lch s cch mng ca ng b v nhn dn x in Trung. Rt ra nhng bi hc kinh nghim trong cng tc xy dng ng, tro ng cng tc vn dng qun chng,... Biu dng tinh thn cch mng v nhng tm gng tiu biu trong lao ng v trong chin u#Lch s#ng b#X#in Trung# B Thc#Thanh Ho#ng b x#Vanh#282084## 00456000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050014000450020018000590030012000770070014000890080012001030090 01700115010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178039000500190 013000700195#VV11.16031#52000#Vi?t#QU250H#895.92234#^214#Mai Vn Trng#Qu hn g yu du#Tiu thuyt#Mai Vn Trng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a255tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#282085## 00605000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020019000390030004000580070042000620080012001040090017001160100005001330110 01500138015004700153020001700200020000900217020000400226005001200230005001100242 005001400253005001000267005001400277039000500291013000700296#VV11.16032#Vi?t#H56 1V#895.9221008#^214#Hng v ngt ngo#Th# Minh Qu, L Tt c, ng Chu Tu ...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Hu t r 19/9. Thch Thnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Minh Qu#L Tt c#ng C hu Tu#Thanh m#Trnh Huy Lm#Vanh#282086## 00934000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020030000560070047000860080023001330090045001560100 00500201011001500206020001700221020000800238020000800246039000500254004001400259 01200120027302101770028502000090046200500160047100500110048700500150049800500170 0513005000800530020000800538020000700546013000700553#VN11.04505#VN11.04506#60000 #Vi?t#S103G#895.922808#^214#Si Gn tn vn - Ngon v nh#Phm Hong Qun, L V n Sm, Trn Tin Dng...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Phng Nam#2011#^a285tr.^b16cm#Vn hc hin i#Si Gn#Tn vn#Vanh#Ti bn ln 1#Sch b ti#Phc ha v khm ph nhng qun cc, mn n ngon c o v m cht min qu ca vng ng Nam B mang m du n thi gian kh qun ca mt Si Gn lch lm, c xa y k c#Vit Nam#Phm Hong Qun#L Vn Sm#Trn Tin Dng#Hunh Ngc Trng#Nam an#m thc#Mn n#282087## 00930000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020044000560070040001000080023001400090045001630100 00500208011001500213020001700228020000800245020000800253039000500261004001400266 01200120028002102120029202000090050400500110051300500160052400500090054000500170 0549005000700566013000700573#VN11.04507#VN11.04508#50000#Vi?t#S103G#895.922808# ^214#Si Gn tn vn - Hm ph thng ra th gii#L Vn Sm, Dennis Coleman, Qu c Bo...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#201 1#^a235tr.^b16cm#Vn hc hin i#Si Gn#Tn vn#Vanh#Ti bn ln 1#Sch b ti #Phc ho v khm ph nhng con hm trn ph xa ca Si Gn, vi nhng ngi nh khng s cha ng thm tnh, s chia bun vui hay nhng ngi lao ng bnh th ng trong cuc sng vi tinh thn lc quan yu i&#Vit Nam#L Vn Sm#Coleman , Dennis#Quc Bo#Nguyn Huy Tng#Thi A#282088## 00865000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020038000560070042000940080023001360090045001590100 00500204011001500209020001700224020000800241020000800249039000500257004001400262 01200120027602101510028802000090043900500190044800500100046700500090047700500090 0486005001300495013000700508#VN11.04509#VN11.04510#65000#Vi?t#S103G#895.922808# ^214#Si Gn tn vn - Si Gn sau mn bi#Christine Buckley, Trn Khi, Mch Nh a...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a 307tr.^b16cm#Vn hc hin i#Si Gn#Tn vn#Vanh#Ti bn ln 1#Sch b ti#Vi t v nhng con ngi vi nhng k nim, nhng vui bun v ni hn hoan trong tro ng cuc sng mu sinh ni mnh t Si Gn y nng ng, no nhit#Vit Nam#Buc kley, Christine#Trn Khi#Mch Nha#Su Phm#Trn Th NgH#282089## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020012000620290013000740070029000870220 00400116221001600120008002300136009004500159010000500204011001500209020001700224 02000030024102000180024400600100026203900050027201900080027701200330028501300070 0318#VN11.04511#VN11.04512#74000#Vi?t#B100M#813#^214#Watson, Jude#39 manh mi#T he 39 clues#Jude Watson ; Dng Thu dch#T.4#Bc vo ci t#^aH. ; Tp. H Ch M inh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a227tr.^b19cm#Vn hc hi n i#M#Truyn trinh thm#Dng Thu#Vanh#Dch M#B sch Phiu lu k th hp d n#282090## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020012000650290013000770070032000900220 00400122221002000126008002300146009004500169010000500214011001500219020001700234 02000030025102000180025400600100027203900050028201900080028701200330029501300070 0328#VN11.04513#VN11.04514#65000#Vi?t#B100M#813#^214#Carman, Patrick#39 manh m i#The 39 clues#Patrick Carman ; Dng Thu dch#T.5#Vng trn tuyt mt#^aH. ; Tp . H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a190tr.^b19cm#V n hc hin i#M#Truyn trinh thm#Dng Thu#Vanh#Dch M#B sch Phiu lu k th hp dn#282091## 00674000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020012000620290013000740070038000870220 00400125221002100129008002300150009004500173010000500218011001500223020001700238 02000030025502000180025800600190027603900050029501900080030001200330030801300070 0341#VN11.04515#VN11.04516#79000#Vi?t#B100M#813#^214#Watson, Jude#39 manh mi#T he 39 clues#Jude Watson ; Hunh Nguyn Chnh dch#T.6#Trong vng nc thm#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a251tr.^b19 cm#Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#Hunh Nguyn Chnh#Vanh#Dch M#B sch Phiu lu k th hp dn#282092## 00426000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020011000600030004000710070012000750080005000870090 01900092010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000500160 013000700165#VN11.04517#VN11.04518#Vi?t#H401#895.92214#^214#M Vn Tnh#Hoa t l#Th#M Vn Tnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a97tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Vanh#282093## 00464000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020019000610030032000800070013001120080005001250090 01900130010000500149011001400154020001700168020000900185020000400194039000500198 013000700203#VN11.04519#VN11.04520#Vi?t#T550Q#895.92214#^214#Ng Quang #T qu phng vin#Tp th v nh v hoa, cy cnh#Ng Quang #^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#282094## 00441000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020019000630030004000820070016000860080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000500175 013000700180#VN11.04521#VN11.04522#Vi?t#G553V#895.9221#^214#Dng Lc Vng#Gi v ni yu du#Th#Dng Lc Vng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a71tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#282095## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550030004000630070012000670080005000790090 01900084010000500103011001400108020001700122020000400139039000500143005001200148 020000900160013000700169#VN11.04523#VN11.04524#40000#Vi?t#NG400S#895.9221#^214# Ng sen#Th#L Minh Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#L Minh Hi#Vit Nam#282096## 00477000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540020022000590080005000810090019000860100005001050110 01500110020001700125020001200142039000500154005001000159015003800169020000900207 013000700216#VV11.16033#VV11.16035#VV11.16034#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Truyn n gn Thanh Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a406tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truy n ngn#oanh#Thanh Qu#Tn sch ngoi ba: Tuyn truyn ngn#Vit Nam#282097## 00440000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020018000580070008000760080005000840090019000890100 00500108011001500113020001700128020001200145039000500157005000800162020000900170 013000700179#VV11.16036#VV11.16037#VV11.16038#Vi?t#T527T#895.9223#^214#Tuyn tru yn ngn#L Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a471tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tr uyn ngn#oanh#L Minh#Vit Nam#282098## 00756000000000325000450002600110000002600110001102600110002202101530003301400070 01860410005001931810007001980820008002058080005002130020025002180030015002430070 01600258008000500274009001900279010000500298011002500303020000800328020000700336 03900050034300500160034801500330036402000100039702000070040702000090041401300070 0423#VV11.16039#VV11.16040#VV11.16041#Gii thiu cc bi vit tiu biu ca tc gi Thanh Bnh ng cc bo v cc vn ni bt trn 3 lnh vc kinh t, chnh tr, x hi ca t nc#52000#Vi?t#NH556C#300.597#^214#Nhng con ng n im tin#Bt k bo ch#Trn Thanh Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a242tr., 2t r. nh^b21cm#Kinh t#Bt k#oanh#Trn Thanh Bnh#Bt danh tc gi: Chu Trn Ng c#Chnh tr#X hi#Bi vit#282099## 00964000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102450003301400070 02780410005002851810006002900820011002968080005003070020027003120070060003390080 00500399009001900404010000500423011002600428020000900454005001500463005001500478 03900050049301500450049802000090054302000090055202000080056102000110056900500130 0580005001400593013000700607#VV11.16042#VV11.16043#VV11.16044#Gii thiu v lch s hnh thnh v pht trin ca on 331. Nhng ng gp ca cc th h cn b, chin s on 331 cng ng bo dn tc Bc Ty Nguyn xy dng nn nhng vng kinh t pht trin v gi vng an ninh trt t x hi trn a bn#48000#Vi?t# 406B#355.009597#^214#on 331 - Mt chng ng#Nguyn Vn Cu, Nguyn Cnh Di, L Ngc Vin, Trn nh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a306tr., 16tr. nh^b21 cm#Qun i#Nguyn Vn Cu#Nguyn Cnh Di#oanh#TTS ghi: Ban lin lc Truyn th ng on 331#Vit Nam#on 331#Lch s#Pht trin#L Ngc Vin#Trn nh Vn#2821 00## 00440000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020018000440030012000620070009000740080005000830090019000880100 00500107011001500112020001700127020001200144039000500156005000900161020000900170 013000700179#VV11.16045#100000#Vi?t#V122T#895.9223#^214#Vng trng khuyt#Tiu thuyt#Hi Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a427tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#oanh#Hi Ngc#Vit Nam#282101## 00456000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020022000580070014000800080005000940090019000990100 00500118011001500123020001700138020001200155039000500167005001400172020000900186 013000700195#VV11.16046#VV11.16047#VV11.16048#Vi?t#T527T#895.9223#^214#Tuyn tp truyn ngn#L Bin Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a543tr.^b21cm#Vn hc h in i#Truyn ngn#oanh#L Bin Cng#Vit Nam#282102## 00512000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020022000580070014000800080005000940090019000990100 00500118011001500123020001700138020001200155039000500167005001400172015004400186 020000900230013000700239#VV11.16049#VV11.16051#VV11.16050#Vi?t#T527T#895.9223#^2 14#Tuyn tp truyn ngn#Trn Kim Trc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a503tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#oanh#Trn Kim Trc#Tn sch ngoi ba: Tuyn tp Trn Kim Trc#Vit Nam#282103## 00595000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020017000600030012000770290010000890070 03300099008000500132009004500137010000500182011001500187020001700202020001200219 006001500231039000500246019000800251005001200259020000300271013000700274#VV11.16 052#VV11.16054#VV11.16053#58000#Vi?t#H454H#813#^214#Hn hoang xc o#Tiu thuy t#Cybersona#Fred Yager ; Phm Th Trung dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Phng Nam#2011#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Phm Th Trung#o anh#Dch M#Yager, Fred#M#282104## 00449000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540020012000590070015000710080005000860090019000910100 00500110011001500115020001700130020001200147039000500159005001500164020000900179 013000700188#VV11.16057#VV11.16056#VV11.16055#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Truyn n gn#Phm Sng Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i# Truyn ngn#oanh#Phm Sng Hng#Vit Nam#282105## 00560000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020017000600030012000770070027000890080 00500116009004400121010000500165011001500170020001700185020001200202006001000214 039000500224019000800229005001100237020000300248013000700251#VV11.16058#VV11.160 60#VV11.16059#77000#Vi?t#M558B#813#^214#13 l do ti sao#Tiu thuyt#Jay Asher ; Diu Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a383tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Diu Hng#oanh#Dch M#Asher, Jay#M#282106## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020007000540030004000610070017000650080005000820090 01900087010000500106011001400111020001700125020000400142039000500146005001700151 020000900168013000700177#VV11.16061#VV11.16062#35000#Vi?t#M118#895.9221#^214#M t #Th#ng Quang Vng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#oanh#ng Quang Vng#Vit Nam#282107## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020007000540030004000610070013000650080005000780090 01900083010000500102011001500107020001700122020000400139039000500143005001300148 020000900161013000700170#VV11.16063#VV11.16064#35000#Vi?t#R500H#895.9221#^214#R u hoa#Th#Phm D Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Phm D Thu#Vit Nam#282108## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030009000620070015000710080005000860090 01900091010000500110011001500115020001700130020000400147039000500151005001500156 020000900171013000700180#VV11.16066#VV11.16065#40000#Vi?t#M126#895.9221#^214#M y u#Th chn#Nguyn c Lp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a107tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#oanh#Nguyn c Lp#Vit Nam#282109## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030004000650070013000690080005000820090019000870100 00500106011001500111020001700126020000400143039000500147005001300152020000900165 013000700174#VV11.16067#VV11.16068#Vi?t#T105M#895.9221#^214#Tn mn ng thi#Th #L Vit Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th# oanh#L Vit Hnh#Vit Nam#282110## 00775000000000325000450002600110000002600110001102600110002202101230003301400070 01560410005001631810006001680820006001748080005001800020016001850030039002010070 04600240008000500286009003700291010000500328011001500333020002000348005001700368 00600110038503900050039601900080040100500120040902000100042101300070043102000110 0438#VN11.04525#VN11.04527#VN11.04526#Chia s nhng b quyt thnh cng trong cu c sng, cng vic v gia nh t chnh nhng tri nghim thc t ca Bill Gates #62000#Vi?t#G434M#650.1#^214#Gp mt cho i#Suy ngm v nhng mn qu t cuc sng#Bill Gates, Mary Ann Mackin ; Tng Linh dch#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Sc h Phng Nam#2011#^a235tr.^b18cm#B quyt thnh cng#Mackin, Mary Ann#Tng Linh #oanh#Dch M#Gates, Bill#Cuc sng#282111#Kinh doanh## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003302102860 00400410005003261810006003310820004003378080005003410020019003460030040003650070 03200405008000500437009003700442010000500479011001500484020002000499020002000519 006000800539039000500547019000900552005001800561020001000579013000700589#VN11.04 528#VN11.04529#VN11.04530#70000#a ra nhng im mu cht c bn gip bn t k hm ph bn thn v cuc sng. ng thi ch ra con ng t nh gi bn thn v quan h ca mnh, nh gi khng gian sng, nh gi s thnh t vt cht, s c mnh tm linh, duy tr sc kho tinh thn v th cht dn n thnh cng#V i?t#G400C#158#^214#G ca thin ng#6 cha kho tm linh lm giu cuc sng#Je ffrey A. Wands ; Bo Ho dch#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a2 73tr.^b18cm#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Bo Ho#oanh#Dch Anh#Wands, Jeffrey A.#Cuc sng#282112## 00963000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050017000650020036000820070058001180080 00500176009001100181010000500192011001500197021026000212020001300472005001800485 03900050050301900100050801200270051801500580054502000100060300600170061301300070 0630#VN11.04531#VN11.04532#VN11.04533#90000#Vi?t#NH556L#338.701#^214#Coriat, Be njamin#Nhng l thuyt mi v doanh nghip#Benjamin Coriat, Oliver Weinstein ; N guyn n Phc dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a305tr.^b19cm#Trnh by nhng vn mi v doanh nghip im, doanh nghip th ch, doanh nghip t chc; doanh nghi p v chi ph giao dch; quyn s hu v quan h ngi u quyn, ngi i din hc thuyt tn c in chnh thng mi; cc tp hun, l thi v nng lc...#Doa nh nghip#Weinstein, Oliver#oanh#Dch Php#T sch Tri thc ph thng#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#L thuyt#Nguyn n Phc#28211 3## 00809000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050015000610020020000760070036000960080 00500132009001100137010000500148011001500153021019300168020001000361006001500371 039000500386019000500391012002700396015005500423020001000478013000700488#VN11.04 535#VN11.04534#VN11.04536#60000#Vi?t#TR308H#340#^214#Wacks, Raymond#Trit hc l ut php#Raymond Wacks ; Phm Kiu Tng dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a194tr.^b19cm #Trnh by cc vn v lut t nhin, thuyt thc chng v php l, lut php nh l s din gii, quyn v cng l, lut php v x hi, l thuyt php l ph phn trn quan im ca tc gi#Php lut#Phm Kiu Tng#oanh#Dch#T sch Tri thc ph thng#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc K thut Vit Nam#Trit hc #282114## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020009000770070058000860080 00500144009001100149010000500160011001500165021021600180020000900396006001800405 03900050042301900090042801200270043701500580046402000080052202000110053000600180 0541013000700559#VN11.04538#VN11.04537#VN11.04539#70000#Vi?t#TH308K#745.4#^214# Heskett, John#Thit k#John Heskett ; Dch: Nguyn Thanh Vit, V Kiu Chu Loan #^aH.#^aTri thc#2011#^a246tr.^b19cm#Trnh by cc kin thc c bn v thit k v lch s pht trin thit k, ngha tinh thn, vt, phng tin truyn th ng, mi trng, bn sc, h thng, bi cnh hot ng, tng lai v trin vng ca thit k#Thit k#Nguyn Thanh Vit#oanh#Dch Anh#T sch Tri thc ph thng #TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#Lch s#Ngh thut#V Kiu Chu Loan#282115## 00807000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420210099000490410005001481810006001530820009001598080005001680020010001730070 05200183008000500235009001100240010000500251011001500256006001500271039000500286 01900050029100500140029601500580031002000100036801200270037802000090040500600150 0414013000700429020002100436#VN11.04540#VN11.04542#VN11.04541#Mc, Cc#41000#Gi i thiu s lc v cuc i Cc Mc v hon cnh ra i trit hc Mc, cng h t tng ca ng#Vi?t#K109M#335.4092#^214#Karl Marx#Peter Singer ; Dch: inh H ng Phc, C Phng Ngc#^aH.#^aTri thc#2011#^a204tr.^b19cm#inh Hng Phc#oanh# Dch#Singer, Peter#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#Tri t hc#T sch Tri thc ph thng#Cuc i#C Phng Ngc#282116#Hc thuyt Mc- Lnin## 00724000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101620 00440140007002060410005002131810006002180820007002248080005002310020039002360070 01400275008002300289009002900312010000500341011001500346020000900361039000500370 005001400375013000700389020000900396020000900405020000800414#VV11.16069#VV11.160 71#VV11.16072#VV11.16070#Trnh by bn cht, ngha v trit l ca lao ng v k thut, t a ra cc nhn xt v cuc khng hong kinh t ngy nay v cc gii php, ngh c th#40000#Vi?t#T310V#331.01#^214#Tm v ngha ca lao ng & k thut#Trn Vn Ton#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTri thc ; i hc Hoa Se n#2011#^a106tr.^b20cm#Lao ng#oanh#Trn Vn Ton#282117#K thut#Bn cht# ngh a## 00911000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003302101600 00400410005002001810006002050820006002118080005002170020038002220070082002600080 00500342009001100347010000500358011001400363012005000377005001800427039000500445 01900100045000500190046002000220047902000150050102000090051600600110052500500100 0536013000700546020000800553#VV11.16073#VV11.16074#VV11.16075#32000# cp n vn bnh ng gii gia hc sinh nam v n trong trng hc, thi nhn th c v gii tnh, nhng mt phc tp v xu th pht trin trong x hi#Vi?t#C430G# 305.3#^214#Con gi - con trai vui sng cng nhau#Genevive Fraisse ; Minh ho: E l don Guillermo ; Phn Khanh dch ; Phm Ton h..#^aH.#^aTri thc#2011#^a69tr.^ b20cm#T sch Th vui t duy. Dnh cho la tui trn 11#Guillermo, El don#oanh#D ch Php#Fraisse, Genevive#Sch thanh thiu nin#Bnh ng gii#Con trai#Phn K hanh#Phm Ton#282118#Con gi## 00962000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003302102010 00400410005002411810006002460820007002528080005002590020037002640070089003010080 00500390009001100395010000500406011001400411012006800425005001500493039000500508 01900100051300500270052302000220055002000120057202000100058400600090059400500140 0603013000700617#VV11.16076#VV11.16078#VV11.16077#18000# cp n cc vn v chin tranh, nguyn nhn gy ra chin tranh con ngi v nhng au kh mt m t m chin tranh em li. L gii v nhng cuc chin tranh phi ngha v chin tranh chnh ngha#Vi?t#T103S#355.02#^214#Ti sao con ngi gy ra chin tranh#My riam Revault d'Allonnes ; Minh ho: Jochen Gerner ; Trc o dch ; Phm Anh Tu n h..#^aH.#^aTri thc#2011#^a52tr.^b20cm#T sch Th vui t duy. T sch dnh c ho bn c t 11 tui tr ln#Gerner, Jochen#oanh#Dch Php#Revault d'Allonnes, Myriam#Sch thanh thiu nin#Chin tranh#Trit hc#Trc o#Phm Anh Tun#282119 ## 01018000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020017000760030066000930070 12500159008000500284009001100289010000500300011001500305021018100320020001100501 00500140051203900040052601900100053000400130054002000100055302000090056300500270 0572006001100599005001000610005001700620013000700637#VV11.16080#VV11.16079#VV11. 16081#36000#Vi?t#C430N#301#^214#Robelin, Ccile#Con ngi l g?#i thoi gia con ch Lo thng thi v ng bn trit gia ca n#Ccile Robelin, Jean Robelin ; Myriam Revault d'Allonnes ch.b. ; Phn Khanh dch ; Phm Ton h.. ; Lionel K oechlin minh ho#^aH.#^aTri thc#2011#^a111tr.^b20cm#Thng qua cu chuyn i th oi gia con ch Lo v nh trit gia nhm trnh by cc vn v kh nng hot ng ca con ngi, v hnh phc v cuc sng ca con ngi trong x hi#X hi hc#Robelin, Jean#Hoa#Dch Php#In ln th 2#Con ngi#Trit l#d'Allonnes, Myr iam Revault#Phn Khanh#Phm Ton#Koechlin, Lionel#282120## 00785000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530050015000600020013000750070115000880080 00500203009001100208010000500219011001400224021008900238020000600327039000400333 01900100033700400130034702000100036000500270037000600170039700500100041400500160 0424013000700440#VV11.16082#VV11.16083#VV11.16084#Vi?t#T550D#123#^214#33000#Cas tel, Anissa#T do l g?#Anissa Castel ; Myriam Revault d'Allonnes ch.b. ; Hong Thanh Thu dch ; Phm Ton h.. ; Morgan Navarro minh ho#^aH.#^aTri thc#2011 #^a84tr.^b20cm#Phn tch bn cht ca t do, th no l t do thc s v lm cc h no t c n...#T do#Hoa#Dch Php#In ln th 2#Trit hc#d'Allonnes, M yriam Revault#Hong Thanh Thu#Phm Ton#Navarro, Morgan#282121## 00823000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550050015000620020026000770030033001030070 05500136008000500191009001100196010000500207011001500212021016000227020001800387 03900040040501900090040902000070041802000130042500600170043800600150045502000080 0470013000700478#VV11.16085#VV11.16087#VV11.16086#Vi?t#GI-108D#649#^214#55000#G ordon, Thomas#Gio dc khng trng pht#Khuyn khch tr t gic k lut#Thomas Gordon ; Dch: Nguyn Ngc Dip, Trn Thu Hng#^aH.#^aTri thc#2011#^a276tr.^b2 1cm#Gii thiu cc bc cha m nhng phng php, k nng nui dy con ci hu c h gip gio dc tr con hnh thnh tnh t gic k lut nh cng nh trng hc#Gio dc gia nh#Hoa#Dch Anh#Tr em#Tnh t gic#Nguyn Ngc Dip#Trn Thu Hng#K lut#282122## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510140007000560050014000630020034000770070057001110080 00500168009001100173010000500184011001500189021018600204020001100390020001300401 03900040041401900080041801200170042600600180044300500120046101300070047302000110 0480#VV11.16088#VV11.16089#VV11.16090#Vi?t#B105#150.19#^214#99000#Stein, Murra y#Bn tm hn con ngi ca Jung#Murray Stein ; Bi Lu Phi Khanh dch ; Nguy n Xim h..#^aH.#^aTri thc#2011#^a328tr.^b21cm#Trnh by nhng nt c bn v h c thuyt ca nh tm l hc phn tch ni ting ngi Thu S C. G. Jung vi 9 vn chnh v ci ti thc, nng lng tm thn, c mu v bn nng...#Tm l hc#Phn tm hc#Hoa#Dch M#T sch Dn nhp#Bi Lu Phi Khanh#Nguyn Xim#28 2123#Hc thuyt## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140008000660050014000740020026000880070 07700114008000500191009005300196010000500249011001500254021024000269020001300509 02000090052203900040053101900090053500600180054400500120056202000050057400500180 0579013000700597#VV11.16091#VV11.16094#VV11.16093#VV11.16092#Vi?t#T550H#808.2#^2 14#110000#Frensham, Ray#T hc vit kch bn phim#Ray Frensham ; Trnh Minh Ph ng dch ; H..: V Minh Anh, Trn Phng Hong#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a562tr.^b21cm#Gii thiu cc k nng vit v cc thao tc c bn trong qu trnh hnh thnh mt kch bn phim t nhng tng b an u n khi hon thnh mt kch bn hon chnh nh b cc kch bn, hnh thn h v pht trin tng, sng to nhn vt...#K nng vit#Kch bn#Hoa#Dch Anh #Trnh Minh Phng#V Minh Anh#Phim#Trn Phng Hong#282124## 00845000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050010000650020022000750030033000970070 01000130008000500140009001100145010000500156011001500161021021600176020001900392 02000090041103900040042001500340042402000110045802000090046902000130047802000090 0491013000700500#VV11.16096#VV11.16095#VV11.16097#82000#Vi?t#NH556C#895.922#^21 4#Thu Ton#Nhng con nga th...#Phc ho chn dung - tiu truyn#Thu Ton#^aH .#^aTri thc#2011#^a399tr.^b21cm#Tuyn tp cc bi vit v vn giao lu vn h o thng qua vn hc dch, mt s kinh nghim, yu cu, th php, k nim ca c c dch gi khi dch cc tc phm vn hc nc ngoi v vn hc c ra ting vit hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Tn tht tc gi: Hong Thu Ton#Dch thut#Tc phm#Vn hc dch#Dch gi#282125## 01168000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020065000660030016001310070056001470080 00500203009001100208010000500219011001500224021023900239020001500478005001600493 03900040050902000070051301501130052002000080063302000100064102000090065102000560 0660005002000716005001600736005000900752005001400761013000700775#VV11.16098#VV11 .16100#VV11.16099#110000#Vi?t#TH121T#270.092#^214#Thn th v s nghip ca Lo pold - Michel Cadire (1869 - 1955)#K yu hi tho#Nguyn Thi Hp, Nguyn Tr ng Thng, Grard Moussay...#^aH.#^aTri thc#2011#^a446tr.^b24cm#Gm cc bi nghi n cu v cuc i, thn th, s nghip ca linh mc Lopold - Michel Cadire (1 869 - 1955) - linh mc gio phn Hu thuc hi Tha sai hi ngoi Paris, ng th i l mt nh nghin cu v Hu v Vit Nam ni ting th gii#o Thin cha#Ng uyn Thi Hp#Hoa#K yu#TTS ghi: U ban Vn ho Hi ng Gim mc Vit Nam. To Tng gim mc gio phn Hu. CLB Phaol Nguyn Vn Bnh#Tiu s#S nghip#Linh mc#Lopold - Michel Cadire, Linh mc, (1869 - 1955), Php#Nguyn Trng Thng #Moussay, Grard#o Hng#Trn Vn Ton#282126## 00898000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550050016000600020022000760290021000980070089001190080 00500208009006100213010000500274011001500279021020000294020001200494020000800506 005001600514039000400530020001400534006001400548013000700562005001500569#VV11.16 101#VV11.16102#VV11.16103#Vi?t#NG558B#305.89593#^214#Nguyn Kinh Chi#Ngi Ba-na Kon Tum#Les Bahnar de Kontum#Nguyn Kinh Chi, Nguyn ng Chi ; Nguyn Vn K dch ting Php ; Andrew Hardy bin tp#^aH.#^aTri thc ; Vin Nghin cu Vn h o ; Vin Vin ng Bc c#2011#^a514tr.^b24cm#Gii thiu v tc ngi, dn s, a bn c tr, x hi, cuc sng sinh hot thng nht, phong tc tp qun, vn ho truyn thng... ca ngi Ba Na Kon Tum t na u th k XX n nhng n m 1955#Dn tc hc#Kon Tum#Nguyn ng Chi#Hoa#Dn tc Ba Na#Nguyn Vn K#28212 7#Hardy , Andrew## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050009000770020023000860070 00900109008000500118009001100123010000500134011003000139021018100169020001900350 020000900369039000400378012002100382013000700403020001300410020001300423#VV11.16 104#VV11.16107#VV11.16106#VV11.16105#90000#Vi?t#V115H#895.92209#^214#Inrasara#V n hc Chm khi lun#Inrasara#^aH.#^aTri thc#2011#^a302tr., 16tr. nh mu^b24c m#Trnh by khi qut tin trnh pht trin ca vn hc Chm t khi thu n hi n i, c vn hc dn gian ln vn hc vit, c km theo phn trch dch vn h c Chm sang ting Vit#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#T sch Vn hc Chm#2821 28#Vn hc Chm#Dn tc Chm## 00797000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670050017000740020016000910070 06200107008000500169009005300174010000500227011002500232021015500257020001800412 039000400430019000500434006001600439005001600455020000500471013000700476#VV11.16 108#VV11.16109#VV11.16111#VV11.16110#Vi?t#T550H#791.43#^214#80000#Buckland, War ren#Nghin cu phim#Warren Buckland ; Phm Ninh Giang dch ; Phm Xun Thch h. .#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a361tr., 8tr. nh^b21cm#Trnh by mt cch khoa hc, chuyn su cc kin thc m hc v phim nh, nhng yu t cu thnh mt tc phm phim, cu trc t s v cc th loi phi m...#Ph bnh in nh#Hoa#Dch#Phm Ninh Giang#Phm Xun Thch#Phim#282129## 00797000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050016000630020031000790030091001100290 02100201007001600222008000500238009001100243010000500254011001500259021019600274 020001800470039000400488020000800492013000700500#VV11.16112#VV11.16113#VV11.1611 4#68000#Vi?t#M458N#368.32#^214#Nguyn Thanh An#1001 tng bo him nhn th#N hng ai cn c? Tham gia khi no? Mnh gi bao nhiu? Ngn hay di hn? Khng c th sao?#Life insurance ideas#Nguyn Thanh An#^aH.#^aTri thc#2011#^a320tr.^b21 cm#Trnh by 1001 tng v bo him nhn th nhm gip bn tm hiu vn bo him nhn th nhiu gc khc nhau bn c th t gii p nhng vng m c, bn khoan i vi bo him nhn th#Bo him nhn th#Hoa# tng#282130## 00638000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030018000720070015000900080005001050090 01100110010000500121011001400126021013500140020000800275039000400283012001800287 020001500305020000600320005001500326013000700341#VL11.02421#VL11.02422#22000#Vi ?t#S102H#372.6#^214#Sch hc vn lp mt#To lng ng cm#Nhm Cnh Bum#^aH.#^ aTri thc#2011#^a81tr.^b27cm#Hng dn tr hc mn vn lp 1 thng qua cc tr c hi ng vai dy tr em lng ng cm vi nhng cnh ng khc nhau ca con ng i#Vn hc#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 1#Nhm Cnh Bum#282131## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030022000720070015000940080005001090090 01100114010000500125011001500130021007600145020000800221039000400229012001800233 020001500251020000600266005001500272013000700287#VL11.02423#VL11.02424#32000#Vi ?t#S102H#372.6#^214#Sch hc vn lp hai#Lm ra mt hnh tng#Nhm Cnh Bum#^a H.#^aTri thc#2011#^a117tr.^b27cm#Hng dn tr em nng lc tng tng to r a nhng hnh tng ngh thut#Vn hc#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 2 #Nhm Cnh Bum#282132## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030013000710070015000840080005000990090 01100104010000500115011001500120021009700135020000800232039000400240012001800244 020001500262020000600277005001500283013000700298#VL11.02425#VL11.02426#28000#Vi ?t#S102H#372.6#^214#Sch hc vn lp ba#To ra mt #Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri t hc#2011#^a102tr.^b27cm#Hng dn tr em nng lc lin tng to ra nhng n gha gi trong cc hnh tng ngh thut#Vn hc#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 3#Nhm Cnh bum#282133## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030018000720070015000900080005001050090 01100110010000500121011001500126021011100141020000800252039000400260012001800264 020001500282020000600297005001500303013000700318#VL11.02427#VL11.02428#32000#Vi ?t#S102H#372.6#^214#Sch hc vn lp bn#To ra mt ch #Nhm Cnh Bum#^aH.#^ aTri thc#2011#^a123tr.^b27cm#Hng dn tr em nng lc b cc (sp xp) t m t ti c th bit to ra nhng ch mt cch c thc#Vn hc#Hoa#Gio d c hin i#Sch tham kho#Lp 4#Nhm Cnh Bum#282134## 00666000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030022000790070015001010080005001160090 01100121010000500132011001500137021009500152020001100247039000400258012001800262 004002200280020001500302020000600317020000700323005001500330013000700345#VL11.02 429#VL11.02430#40000#Vi?t#S102H#372.6#^214#Sch hc ting Vit lp mt#Ghi v c ting Vit#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a149tr.^b27cm#Hng dn tr e m phn tch mt m thanh ca ting Vit cc em t ghi v c c ting Vit# Ting Vit#Hoa#Gio dc hin i#Ti bn, c chnh sa#Sch tham kho#Lp 1#Ng m#Nhm Cnh Bum#282135## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030030000790070015001090080005001240090 01100129010000500140011001500145021007600160020001100236039000400247012001800251 020001500269020000600284020000800290005001500298013000700313#VL11.02432#VL11.024 31#41000#Vi?t#S102H#372.6#^214#Sch hc ting Vit lp hai#To v dng t ng t ing Vit#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a151tr.^b27cm#Hng dn tr hiu v s dng thnh tho cch to v dng t ng ting Vit#Ting Vit#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 2#T vng#Nhm Cnh Bum#282136## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030031000790070015001100080005001250090 01100130010000500141011001500146021009800161020001100259039000400270012001800274 020001500292020000600307020000800313005001500321013000700336#VL11.02433#VL11.024 34#33000#Vi?t#S102H#372.6#^214#Sch hc ting Vit lp bn#To v dng vn bn ting Vit#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a121tr.^b27cm#Hng dn tr hc mn ting Vit lp 4 nhm dy tr em t mnh to ra cc loi vn bn ting Vit# Ting Vit#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 4#Vn bn#Nhm Cnh Bum#282 137## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070015000790220010000942210046001040080 00500150009001100155010000500166011001500171005001500186013000700201004000800208 01200180021602100970023402000100033102000060034102000070034702000150035403900040 0369#VL11.02435#VL11.02436#31000#Vi?t#S102H#372.65#^214#Sch hc ting Anh lp mt#Nhm Cnh Bum#Ph.1, T.1#Ting Anh c bn: m - T - Tr chi ngn ng#^aH.# ^aTri thc#2011#^a116tr.^b27cm#Nhm Cnh bum#282138#Ti bn#Gio dc hin i#H ng dn cc em nm vng ng m ting Anh thng qua mt s tr chi ngn ng ph t m, tm t...#Ting Anh#Lp 1#Ng m#Sch tham kho#Hoa## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030034000790070015001130080005001280090 01100133010000500144011001500149021013000164020001000294039000400304012001800308 020001500326020000600341020000800347005001500355013000700370#VL11.02437#VL11.024 38#31000#Vi?t#S102H#372.65#^214#Sch hc ting Anh lp hai#T v loi t - Tr chi ngn ng#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a117tr.^b27cm#Cung cp vn t vng v cc loi t loi ting Anh nh danh t, ng t, tnh t... cho cc em thng qua mt s tr chi ngn ng#Ting Anh#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kh o#Lp 2#T vng#Nhm Cnh Bum#282139## 00632000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070015001130080005001280090 01100133010000500144011001400149021009500163020001900258039000400277012001800281 020001500299020000600314005001500320013000700335#VL11.02439#VL11.02440#20000#Vi ?t#S102H#372.35#^214#Sch hc khoa hc - cng ngh lp mt#Cch khm ph vt ch t#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a73tr.^b27cm#Hng dn tr em t tp khm ph th gii t nhin xung quanh, bt u t nc, khng kh, t#Khoa hc cng ngh#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 1#Nhm Cnh Bum#282140## 00694000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030020000780070015000980080005001130090 01100118010000500129011001400134021016200148020000800310039000400318012001800322 020001500340020000600355020000900361005001500370013000700385#VL11.02442#VL11.024 41#18000#Vi?t#S102H#372.83#^214#Sch hc li sng lp mt#Kh nng t phc v#N hm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a65tr.^b27cm#Hng dn tr c li sng mi v i nhng nng lc sng ng thun, t chc li sng t lp cho tr em thng qua t chc mt chui cng vic t phc v ca tng em#o c#Hoa#Gio dc hin i #Sch tham kho#Lp 1#Li sng#Nhm Cnh Bum#282141## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030027000780070015001050080005001200090 01100125010000500136011001500141021020100156020000800357039000400365012001800369 020001500387020000600402020000900408005001500417013000700432#VL11.02443#VL11.024 44#30000#Vi?t#S102H#372.83#^214#Sch hc li sng lp hai#Nng lc phc v cng ng#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a113tr.^b27cm#Trang b cho tr mc ti u o c c cch thc t chc li sng mi hin i, hnh vi sng t nhin nh ng bit c lp, t ch, bit tm kim s ng thun sng hi ho trong nn v n minh ng i#o c#Hoa#Gio dc hin i#Sch tham kho#Lp 2#Li sng#Nh m Cnh Bum#282142## 00945000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050020000720020014000920030 01500106007007300121008000500194009003600199010000500235011001500240021015100255 02000080040600500180041403900040043201900050043601200360044100400190047702000220 0496020001400518020000900532006002300541013000700564#VL11.02445#VL11.02446#VL11. 02447#VL11.02448#180000#Vi?t#T311H#004#^214#O'leary, Timothy J.#Tin hc c s#P hin bn 2011#Timothy J. O'leary, Linda I. O'leary ; Cao ng Thc hnh FPT dch thut#^aH.#^aTri thc ; Cao ng Thc hnh FPT#2011#^a502tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v tin hc c s nh cng ngh thng tin v Internet, cc phn mm my tnh v ng dng, cc thit b x l thng tin...#Tin hc#O'leary, Lind a I.#Hoa#Dch#T sch Bn quyn FPT - polytechnic#Xut bn ln th 1#Chng trn h my tnh#Mng my tnh#Internet#Cao ng Thc hnh FPT#282143## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050022000540020007000760030004000830070022000870080 00500109009002000114010000500134011001400139015003100153020001700184020000900201 020000400210039000500214013000700219#VN11.04543#VN11.04544#50000#Vi?t#C428M#895 .9221#^214#Phng Quang Chu Vn#Ci m#Th#Phng Quang Chu Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a97tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Trn c Lu#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn#282144## 00611000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820014000568080005000700050011000750020042000860070011001280080 00500139009002000144010000500164011001500169015007700184020001700261020001000278 039000500288020001200293020000900305013000700314#VV11.16115#VV11.16118#VV11.1611 7#VV11.16116#Vi?t#TR527C#398.209597173#^214# Th Tc#Truyn c dn gian dn t c Dao Lai Chu# Th Tc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a178tr.^b21cm#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam. Chi hi Vn ngh dn gian Lai Chu#Vn hc d n gian#Truyn c#KVn#Dn tc Dao#Lai Chu#282145## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050019000710020046000900070019001360080 00500155009002000160010000500180011001500185015004100200021012100241020000900362 039000500371020001700376020000700393020001100400020001300411013000700424#VV11.16 119#VV11.16121#VV11.16122#VV11.16120#Vi?t#S400S#398.809597#^214#Nguyn Phng Ch m#So snh ca dao ngi Vit x Ngh v x Bc#Nguyn Phng Chm#^aH.#^aVn h o Thng tin#2011#^a250tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii t hiu v hai vng vn ho x Ngh v x Bc. S tng ng v s khc bit gia c a dao ngi Vit x Ngh v x Bc#Vit Nam#KVn#Vn hc dn gian#Ca dao#Ngi V it#Dn tc Kinh#282146## 00620000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670050017000720020046000890070035001350080 00500170009002000175010000500195011001500200015004100215020000900256039000500265 020001200270020002400282005001700306013000700323#VV11.16123#VV11.16126#VV11.1612 5#VV11.16124#Vi?t#TR106P#391.009597#^214#Nguyn Khc Tng#Trang phc c truyn c a ngi Dao Vit Nam#Nguyn Khc Tng, Nguyn Anh Cng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#KVn#D n tc Dao#Trang phc truyn thng#Nguyn Anh Cng#282147## 00833000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050017000700020049000870070017001360080 00500153009002000158010000500178011001500183015004100198021024400239020000900483 039000500492020001100497020000900508020000700517013000700524#VV11.16128#VV11.161 27#VV11.16130#VV11.16129#Vi?t#S550T#390.09597#^214#Nguyn Vit Hng#S tch vng phu v tn ngng th Vit Nam#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 011#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng ngh in cu v s tch vng phu trong i sng vn ho dn gian. Kt cu truyn Vng phu vi cc mtp v con ng hnh thnh kiu truyn Vng phu. Mt s vn l lun t tn ngng th n kiu truyn vng phu Vit Nam#Vit Nam#KVn#T n ngng#Th cng#Th #282148## 00851000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820013000578080005000700050013000750020052000880070042001400080 00500182009002000187010000500207011001500212015004100227021011100268020002100379 02000070040003900050040702000240041202000130043602000110044901300070046002000070 0467005001500474005001200489#VV11.16131#VV11.16134#VV11.16132#VV11.16133#Vi?t#NG H250T#790.20959731#^214#L Ngc Canh#Ngh thut biu din truyn thng ngi Vi t H Ty#L Ngc Canh, T ng Hi, Lu Danh Doanh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011 #^a309tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu tng quan x s, vn ho, ngh thut m nhc, ma, sn khu truyn thng ca ngi Vit vng H Ty#Ngh thut biu din#H Ty#KVn#Ngh thut truyn thng#Dn tc Kinh#Ng i Vit#282149#H Ni#Lu Danh Doanh#T ng Hi## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050012000690020047000810070012001280080 00500140009002000145010000500165011001500170015004100185021018900226020001500415 020000900430039000500439020001700444013000700461#VV11.16135#VV11.16137#VV11.1613 8#VV11.16136#Vi?t#V115H#305.8959#^214#Trn Vn i#Vn ho dn gian ca dn tc P u Po Vit Nam#Trn Vn i#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a211tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut mi trng sinh thi t nhin v ng un gc lch s tc ngi Pu Po. Tn ngng dn gian, tri thc dn gian, vn h c ngh thut v tr chi dn gian ca dn tc Pu Po Vit Nam#Dn tc Pu Po#V it Nam#KVn#Vn ho dn gian#282150## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020060000540290047001140070009001610080005001700090 02000175010000500195011001500200020001000215020001400225039000500239020001000244 020000700254020000600261005000900267020001500276013000700291#VV11.16139#VV11.161 40#44000#Vi?t#C101#428.0076#^214#Cc luyn thi ting Anh nng cao dnh cho hc sinh lp 9#Advanced english tests for students in grade 9#Tun Anh#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a255tr.^b21cm#Ting Anh#Sch c thm#KVn#Luyn thi# th i#Lp 9#Tun Anh#Sch luyn thi#282151## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540290046001120070009001580080005001670090 02000172010000500192011001500197020001000212020001400222039000500236020001200241 020000700253020001600260005000900276013000700285#VV11.16142#VV11.16141#45000#Vi ?t#250T#428.0076#^214# thi trc nghim ting Anh cho hc sinh trung hc c s #Multiple choice tests for juniorhigh students#Tun Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin #2011#^a263tr.^b21cm#Ting Anh#Sch c thm#KVn#Trc nghim# thi#Trung hc c s#Tun Anh#282152## 00784000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050018000720020042000900070 02400132008000500156009002000161010000500181011001500186021021600201020000800417 020000900425039000500434020000900439020000400448020001100452013000700463#VV11.16 143#VV11.16144#VV11.16146#VV11.16145#87000#Vi?t#CH527T#909#^214#Nguyn Hong i p#Chuyn tnh ca cc v nhn trong lch s#Nguyn Hong ip ch.b.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a391tr.^b21cm#Gii thiu chuyn tnh ca cc v vua thi xa , cc v Tng thng thi hin i trn khp th gii nh Hong ng Huyn T ng, Khang Hy, Cn Long, Joseph Stalin, Adolf Hitler, cha con Kennedy, Tng Gii Thch...#Lch s#Th gii#KVn#Tnh yu#Vua#Tng thng#282153## 01061000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050017000740020024000910070 01700115008000500132009004900137010000500186011001500191021036200206020000800568 02000090057603900050058501200270059002000170061702000080063402000230064202000210 0665020001800686013000700704#VV11.16148#VV11.16149#VV11.16147#VV11.16150#70000# Vi?t#B112L#782.42#^214#Nguyn ng Ngh#Bay ln t truyn thng#Nguyn ng Ngh #^aH.#^aVn ho Thng tin ; Tp ch Vn ho Ngh thut#2011#^a318tr.^b21cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca ca khc cch mng Vit Nam t 1930 n 1975. Nhn din mt s c trng ca ca khc cch mng Vit Nam t 1930 n 1975. Nhng gi tr ca ca khc cch mng Vit Nam mang tnh nhn bn truyn th ng trong cch tip cn ci bi kt hp vi ci hng v nhng bc chuyn trong t m thc t hng ngoi sang hng ni#m nhc#Vit Nam#KVn#T sch Vn ho Ngh thut#Ph bnh m nhc#Bi ht#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Ca kh c cch mng#282154## 00929000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020026000630030014000890070015001030080005001180090 02000123010000500143011001500148015004300163021040600206020000800612020000900620 020001000629039000500639013000700644#VV11.16151#VV11.16152#Vi?t#T310H#306.09597# ^214#ng Vit Bch#Tm hiu vn ho Vit Nam#Tp tiu lun#ng Vit Bch#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2011#^a433tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit N am#Gm cc bi tiu lun v vn ho Vit Nam trong nhiu vn : vn hc dn gia n, l hi, phong tc th cng, bo tn v pht trin vn ho vn hc ca tt c cc dn tc trn ton quc, nhng s kin lch s dn tc trong th vn, pht hu y vn ho cng ching... Vn vn ho v pht trin cng nhng kin v bo t n, pht huy cc gi tr di tch lch s vn ho - cch mng tiu biu ca th H Ni#Vn ho#Vit Nam#Tiu lun#KVn#282155## 00852000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630050013000680020032000810070019001130220 00400132008000500136009002000141010000500161011001500166021027200181020000800453 02000130046102000070047402000130048102000070049403900050050101300070050600500130 0513#VV11.16154#VV11.16156#VV11.16153#VV11.16155#Vi?t#H100N#959.731#^214#Lu Min h Tr#H Ni - Truyn thng v di sn#Lu Minh Tr ch.b.#T.2#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2011#^a208tr.^b21cm#Gii thiu v truyn thng v di sn vn ho qun Ba nh, H Ni vi nhng s kin lch s, nhn vt lch s v nhng t liu vn hi n v danh thng, di tch v l hi, du n di sn lng hoa Ngc H, lng i Y n vi ch thuc nam, cm lng Vng, bnh cm Hng Than...#Lch s#Truyn thng#D i sn#Qun Ba nh#H Ni#KVn#282156#Lu Minh Tr## 00956000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020032000860070 01800118022000400136008000500140009002000145010000500165011001500170021033300185 02000080051802000160052602000090054203900050055101300070055602000170056301200250 0580005001300605#VV11.16157#VV11.16160#VV11.16159#VV11.16158#42000#Vi?t#V308S#9 59.7#^214#L Thi Dng#Vit s - Nhng du n u tin#L Thi Dng b.s.#T.1#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a234tr.^b21cm#Gii thiu v cc triu i v nhng v vua ng u t nc trong lch s Vit Nam cng nhng s kin lch s nh s kin chiu di , nhng hot ng i ngoi u tin, nn mng u tin ca l ch php v thin vn nc Vit, b lut Hnh th, tuyn ngn c lp u tin v nhng d bn, v vua u tin xung chiu nhn li...#Lch s#S kin lch s#V it Nam#KVn#282157#Nhn vt lch s#T sch Ngn nm s Vit#L Thi Dng## 00848000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020032000860070 01800118022000400136008000500140009002000145010000500165011001500170021022300185 02000080040802000170041602000090043303900070044202000160044901200250046501300070 0490005001300497#VV11.16161#VV11.16163#VV11.16162#VV11.16164#39000#Vi?t#V308S#9 59.7#^214#L Thi Dng#Vit s - Nhng du n u tin#L Thi Dng b.s.#T.2#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a215tr.^b21cm#Gii thiu v lch s nc nh vi nh ng du n u tin: v vua u tin thc hin chnh sch i ngoi, h thng ch vit u tin ca ngi Vit, khoa thi Nho hc u tin v ngi khai khoa, vn bn i t u tin...#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#T.Dung#S kin lch s #T sch Ngn nm s Vit#282158#L Thi Dng## 00805000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020032000860070 01800118022000400136008000500140009002000145010000500165011001500170021018000185 02000080036502000170037302000090039003900070039902000160040601200250042201300070 0447005001300454#VV11.16166#VV11.16165#VV11.16167#VV11.16168#38000#Vi?t#V308S#9 59.7#^214#L Thi Dng#Vit s - Nhng du n u tin#L Thi Dng b.s.#T.3#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a207tr.^b21cm#Gii thiu v lch s nc nh vi nh ng du n u tin: Cu lc b th u tin nc ta, ngi ph n u tin n i v php tr nc; Vua u tin xung chiu t trch ti...#Lch s#Nhn vt l ch s#Vit Nam#T.Dung#S kin lch s#T sch Ngn nm s Vit#282159#L Thi D ng## 00848000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740050016000790020039000950070 01600134008000500150009002000155010000500175011001500180021028700195020000900482 020000800491020000900499039000700508013000700515020002400522#VV11.16169#VV11.161 70#VV11.16172#VV11.16171#180000#Vi?t#M600T#391.009597#^214#Cung Dng Hng#M t hut n phc truyn thng Vit Nam#Cung Dng Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011 #^a266tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v gi thuyt tip cn m thut trang phc. Phn tch nhng v p c trng ca n phc truyn thng mt s dn tc Vit Na m nh: Mng, Dao, Thi, Ty, Vit, Mng, Chm, , Khme. Trnh by c trng, gi tr v m thc ca m thut n phc truyn thng Vit Nam#M thut#N gii# Vit Nam#T.Dung#282160#Trang phc truyn thng## 01088000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020070000700070052001400080005001920090 02000197010000500217011001500222021028400237020001400521020000800535020000900543 02000090055200500130056103900070057400500160058100500170059700500150061401500610 0629013000700690005001800697020001100715#VL11.02449#VL11.02451#VL11.02450#VL11.0 2452#Vi?t#X126D#306.09597#^214#Xy dng v pht trin h thng thit ch vn ho c s (2005 - 2010)#Cc Vn ho c s, V Hng Bng, Nguyn Chu Ton...#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2010#^a510tr.^b29cm#Gii thiu v kt qu nh gi thc hin q uy hoch pht trin h thng thit ch vn ho c s ca ngnh vn ho, th thao v du lch, cng d n xy dng mt s lng, bn, bun vn ho vng c hon c nh c bit, km theo mt s vn bn php quy v qun l thit ch vn ho c s #Vn ho c s#Th ch#Xy dng#Vit Nam#V Hng Bng#T.Dung#Nguyn Chu Ton#Ng uyn Ch Thin#Hong c Thp#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#282161#Cc Vn ho c s#Pht trin## 00887000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750050013000800020070000930070 01300163008000500176009001800181010000500199011001500204021022300219020001600442 020002000458020001100478039000700489015008200496013000700578#VV11.16173#VV11.161 74#VV11.16176#VV11.16175#61000#Vi?t#TH552T#307.1095976#^214#Bi Minh o#Thc t rng pht trin Ty Nguyn v mt s vn pht trin bn vng#Bi Minh o#^aH .#^aKhoa hc x hi#2011#^a298tr.^b21cm#Trnh by v pht trin bn vng v pht trin bn vng vng. Nu thc trng pht trin kinh t, x hi, i sng vn ho v tn gio, mi trng, cng mt s vn t ra, quan im v gii php tro ng pht trin bn vng#Pht trin vng#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#T.Dung#TT S ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Ty Nguyn#2 82162## 00894000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050017000780020052000950070 01700147008000500164009001800169010000500187011002600192021023800218020000700456 020001000463020000800473020002000481039000700501015006500508013000700573#VV11.16 177#VV11.16180#VV11.16178#VV11.16179#90000#Vi?t#V115H#666.095973#^214#Trng Mi nh Hng#Vn ho gm ca ngi Vit vng ng bng sng Hng#Trng Minh Hng#^aH .#^aKhoa hc x hi#2011#^a362tr., 24tr. nh^b21cm#Phn tch vai tr ca gm trong bi cnh t nhin - x hi ng bng sng Hng v trong i sng x hi hi n nay. Gii thiu s lc mt s lng gm th cng ng bng sng Hng cng qu trnh sng to gm v gm trong i sng x hi# gm#Lng ngh#Vn ho#ng b ng Sng Hng#T.Dung#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu V n ho#282163## 01019000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020041000710070054001120080 00500166009001800171010000500189011001500194021028800209020001100497020000700508 02000080051502000070052300500140053003900070054400500150055100500120056600500160 0578005001600594015004000610013000700650#VV11.16181#VV11.16184#VV11.16183#VV11.1 6182#80000#Vi?t#C460C#323#^214#C ch bo m v bo v quyn con ngi#V Khn h Vinh (ch.b.), Nguyn Th Bo, V Minh Chi...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a431 tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v c ch bo m v bo v quyn con ngi, cc yu t tc ng n c ch bo m v bo v quyn con ngi. Trnh by v c ch bo m, bo v nhn quyn ca Lin hp quc, mt s khu vc, Vit Nam v trong mt s lnh vc c th, cho nhng nhm ngi c th#Nhn quyn#C ch#m bo#Bo v#V Khnh Vinh#T.Dung#Nguyn Th Bo#V Minh Chi#Trng Vn Dng#Nguy n Vn ng#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#282164## 01031000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020080000680030052001480080005002000090 02100205010000500226011001500231021033400246020001800580020001000598020001000608 020000900618039000700627020001700634015003600651013000700687020002300694#VN11.04 545#VN11.04546#VN11.04547#27000#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu hc tp l lun chnh tr dnh cho hc vin lp i tng kt np ng#Sa cha, b sung t heo Vn kin i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a211tr.^b19cm#G ii thiu khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam v cng lnh xy dng t n c trong thi k qu ln CNXH (b sung, pht trin nm 2011). Trnh by ni d ung c bn iu l ng Cng sn Vit Nam v cuc vn ng hc tp v lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh, phn u tr thnh ng vin ng cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#ng vin#Bi dng#Vit Nam#T.Dung#Ti liu hc tp#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#282165#ng Cng sn Vit Nam## 00971000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020083000750080005001580090 02100163010000500184011001500189021036700204020000900571020000900580039000700589 020001100596015005900607013000700666020000800673#VN11.04548#VN11.04549#VN11.0455 1#VN11.04550#23000#Vi?t#C101N#328.597#^214#Cc ngh quyt v mt s vn bn qua n trng ti k hp th nht Quc hi kho XIII#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a 159tr.^b19cm#Gii thiu ni dung bi pht biu ca ng ch Nguyn Ph Trng ti k hp th nht Quc hi kho XIII (ngy 21/7/2011) v cc bo co, ngh quyt v sa i, b sung hin php nm 1992; d kin chng trnh xy dng lut, php lnh nm 2012 v iu chnh chng trnh xy dng lut, php lnh 2011; tip t hu, gii trnh v quyt ton ngn sch nh nc nm 2009...#Quc hi#Vit Nam#T. Dung#Ngh quyt#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#28216 6#Bo co## 01030000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020131000670080005001980090021002030100 00500224011001400229021039600243020001000639020000900649039000700658020001700665 020001900682020001600701013000700717020001600724#VN11.04552#VN11.04554#VN11.0455 3#15000#Vi?t#QU600#344.59704#^214#Quy nh ch p dng bin php hnh chnh a vo c s cha bnh v ngi cha thnh nin, ngi t nguyn vo c s ch a bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a83tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Ngh n h s 135/2004/N-CP ca Chnh ph quy nh ch p dng bin php a vo c s cha bnh, t chc hot ng ca c s cha bnh theo Php lnh x l vi phm hnh chnh v ch p dng i vi ngi cha thnh nin, ngi t nguyn vo c s cha bnh; ni dung Ngh nh s 61/2011/N-CP ca Chnh ph sa i, b s ung mt s iu ca Ngh nh s 135/2004/N-CP#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Vn b n php qui#Tui v thnh nin#Pht hnh chnh#282167#C s cha bnh## 00873000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020084000750080005001590090 02100164010000500185011001500190021028800205020001000493020002000503020000900523 039000700532020001800539004001900557013000700576#VN11.04555#VN11.04558#VN11.0455 7#VN11.04556#21000#Vi?t#L504D#344.597#^214#Lut di sn vn ho nm 2001sa i, b sung nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a135tr.^b19cm#Trnh by ton vn lut di sn vn ho, lut sa i, b sung nm 2009 gm 74 iu vi cc phn qui nh v bo v pht huy gi tr di sn vn ho phi vt th, vn ho vt th, qun l nh nc v di sn vn ho, vn khen t hng v x l vi phm... cng cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut di sn vn ho#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#Ti bn c b sung#282168## 00751000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020023000900070 01700113008000500130009002100135010000500156011001500161021025500176020001500431 020001300446039000700459013000700466#VV11.16185#VV11.16186#VV11.16187#VV11.16188 #58000#Vi?t#T401A#341.5#^214#Nguyn Hng Thao#To n cng l quc t#Nguyn Hn g Thao#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a355tr.^b21cm#Trnh by lch s hnh thn h, c cu hot ng ca to n cng l quc t, cng nhng ng gp trong s ph t trin lut quc t. Gii thiu cc v kin v phn quyt, kt lun t vn chn lc in hnh trong qu trnh hot ng ca to n cng l quc t#To n quc t#Lut quc t#T.Dung#282169## 00967000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050014000750020053000890030 01700142007001400159008000500173009002100178010000500199011001500204021030500219 02000090052402000090053302000120054202000100055402000090056403900070057302000170 0580020001300597013000700610#VV11.16189#VV11.16191#VV11.16190#VV11.16192#44000# Vi?t#C101T#345.597#^214#Nguyn Mai B#Cc ti xm phm ngha v, trch nhim ca qun nhn#Sch chuyn kho#Nguyn Mai B#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a254tr .^b21cm#Trnh by nhng vn l lun chung v cc ti xm phm ngha v, trch nhim ca qun nhn. Cc ti phm ngha v, trch nhim ca qun nhn theo quy nh ca php lut hnh s Vit Nam v thc tin p dng, cng vn hon thin b lut hnh s v cc ti xm phm ngha v, trch nhim ca qun nhn#Ti ph m#Ngha v#Trch nhim#Qun nhn#Vit Nam#T.Dung#Sch chuyn kho#Lut hnh s#2 82170## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050012000770020016000890030 01300105007001200118008000500130009001100135010000500146011001500151021025100166 020001600417020000900433039000700442013000700449#VV11.16193#VV11.16196#VV11.1619 5#VV11.16194#48000#Vi?t#L504K#346.59707#^214#V Nht Tn#Lut kinh doanh#Lut k inh t#V Nht Tn#^aH.#^aThng k#2011#^a273tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v lut kinh doanh, a v php l doanh nghip ca loi hnh kinh doanh hp tc x, doanh nghip t nhn, cc cng ty kinh doanh. ng thi gii thiu ni dung hot ng doanh nghip, gii th v ph sn doanh nghip#Lut kinh doan h#Vit Nam#T.Dung#282171## 00941000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020107000680080005001750090021001800100 00500201011001500206021032400221020001000545020000900555039000700564020001300571 015008400584013000700668#VV11.16198#VV11.16199#VV11.16200#VV11.16197#Vi?t#C120N# 349.597#^214#Cm nang php lut v k nng hot ng dnh cho cng chc, vin ch c trung tm gio dc - lao ng x hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a195tr.^ b21cm#Cung cp nhng kin thc php lut v x l vi phm hnh chnh, khiu ni, t co, h tch, h khu, dn s v hn nhn gia nh, hnh s, phng chng ma tu, mi dm v HIV/AIDS, php lut v gii, bnh ng gii, bo v quyn ph n v phng chng bo lc gia nh, cng cc k nng ph bin, gio dc v t vn php lut#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#TTS ghi: Trung tm Nghin cu v h tr php l ; Qu H tr cc sng kin t php#282172## 00898000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050016000510020077000670070039001440080005001830090021001880100 00500209011002600214021020700240020000800447020001100455020001000466020001600476 005001600492039000700508015006500515013000700580020000900587#VV11.16202#VV11.162 01#Vi?t#L302S#363.20959779#^214#Nguyn Vn Bng#Lch s S Cnh st Phng chy C ha chy thnh ph H Ch Minh (1975 - 2011)#B.s.: Nguyn Vn Bng, Nguyn Th T hn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a255tr., 44tr. nh^b21cm#Tng kt nhng hot ng v thnh tu ch yu ca S Cnh st Phng chy cha chy thnh ph H Ch Minh trong cng tc phng chy v cha chy, bo m an ninh trt t v an ton x hi t nm 1975 n nay#Lch s#Phng chy#Cha chy#Tp. H Ch Minh#Nguyn Th Thn#T.Dung#TTS ghi: S Cnh st Phng chy Cha chy thnh ph H Ch Minh #282173#Cnh st## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540080005001020090021001070100005001280110 01500133021018500148020001000333020000700343020000800350020000900358039000700367 004002900374020001100403013000700414#VV11.16203#VV11.16204#98000#Vi?t#TR312T#34 7.597#^214#Trnh t, th tc gii quyt cc v vic dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a670tr.^b21cm#H thng ho cc quy nh c th ca cc vn bn lut v vn bn di lut theo cc ch nh tng ng ca lut v trnh t, th tc gi i quyt cc v vic dn s v thi hnh n dn s#Php lut#Dn s#Th tc#Vit Nam#T.Dung#Ti bn c sa cha, b sung#Gii quyt#282174## 00781000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470050015000520020025000670070020000920080005001120090 01100117010000500128011001500133021030200148020001000450020001000460020000900470 020001000479039000700489013000700496#VL11.02453#VL11.02454#120500#Vi?t#NGH307V# 382#^214#Nguyn Vn Nam#Nghip v xut nhp khu#Nguyn Vn Nam b.s.#^aH.#^aThn g k#2011#^a523tr.^b29cm#Trnh by tng quan v hot ng xut nhp khu. Cc h nh thc giao dch mua bn hng ho xut nhp khu. Nhng iu kin thng mi qu c t (incoterms). Cc quy trnh giao dch, m phn, k kt hp ng xut nhp khu, hp ng mua bn hng ho xut nhp khu, phng tin, phng thc thanh t on...#Xut khu#Nhp khu#Hng ho#Nghip v#T.Dung#282175## 01101000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020047000750030017001220070 05900139008000500198009001800203010000500221011001500226021029300241020001000534 00500150054403900070055902000170056600500120058300500190059500500160061400500190 0630015006500649013000700714020001800721#VV11.16205#VV11.16206#VV11.16207#VV11.1 6208#59000#Vi?t#L305M#341.242#^214#Lin minh chu u hai thp nin u th k X XI#Sch chuyn kho#inh Cng Tun (ch.b.), V Thanh H, Trn Th Thu Huyn...#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a289tr.^b21cm#Phn tch, nh gi thc trng cc vn chnh tr, kinh t, x hi ca Lin minh Chu u (EU) trong giai on 2000 - 2010. Trnh by nhng thch thc v xu hng pht trin chnh tr, kinh t, x hi ca EU giai on 2011 - 2020, cng nhng tc ng ca EU n th gii, khu v c v Vit Nam#Th k 21#inh Cng Tun#T.Dung#Sch chuyn kho#V Thanh H#Trn Th Thu Huyn#inh Cng Hong#inh Th Ngc Linh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#282176#Lin minh Chu u## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020015000620030012000770070066000890080 00500155009001100160010000500171011001400176012001700190020001800207020000400225 02000120022900500150024100600140025603900070027001900090027700600160028601300070 0302#VV11.16209#VV11.16210#18000#Vi?t#L100T#823#^214#John, Louise#L tr k di u#Truyn ngn#Louise John, Vian Oelofsen ; Dch: Trn Minh Anh, Hong Tuyt Mai# ^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Oelofsen, Vian#Trn Minh Anh#T.Dung#Dch Anh#Hong Tuyt Mai#282177## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020009000630030012000720070058000840080 00500142009001100147010000500158011001400163012001700177020001800194020000400212 020001200216005001900228006001900247039000700266019000900273013000700282#VV11.16 211#VV11.16212#18000#Vi?t#E202B#823#^214#Kendal, Penny#Em b c#Truyn ngn#Pen ny Kendal, Claudia Venturini ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a39 tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Venturini, Claudia# Nguyn Th M Dung#T.Dung#Dch Anh#282178## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070078000770080005001550090011001600100 00500171011001400176012001700190020001700207020001500224005001300239039000700252 019000500259005001400264020001800278006001300296006001600309013000700325#VV11.16 214#VV11.16213#18000#Vi?t#B450Q#823#^214#B qun o mi ca Hong #Louise Joh n k ; Minh ho: Serena Curmi ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#^aH.#^aKim ng#2011#^a38tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#John, Lo uise#T.Dung#Dch#Curmi, Serena#Vn hc thiu nhi#Phm Mai chi#Hong Tuyt Mai#28 2179## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020017000620030012000790070069000910080 00500160009001100165010000500176011001400181012001700195020001800212020000400230 02000120023400500140024600600180026003900070027801900090028500600160029401300070 0310#VV11.16216#VV11.16215#18000#Vi?t#T510Q#823#^214#Atkins, Jill#Ti qu c b it#Truyn ngn#Jill Atkins, Lauren Tobia ; Dch: Phm Thanh Phng, Hong Tuyt Mai#^aH.#^aKim ng#2011#^a38tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#T ruyn ngn#Tobia, Lauren#Phm Thanh Phng#T.Dung#Dch Anh#Hong Tuyt Mai#28218 0## 00634000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020009000650030012000740070068000860080 00500154009001100159010000500170011001400175012001700189020001800206020000400224 02000120022800500130024000600160025303900070026901900090027600600160028501300070 0301#VV11.16217#VV11.16218#18000#Vi?t#CH519M#823#^214#Wallace, Karen#Chut ma#T ruyn ngn#Karen Wallace, Beccy Blake ; Dch: Hong Tuyt Mai, Trn Hong Hiu#^ aH.#^aKim ng#2011#^a41tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Blake, Beccy#Hong Tuyt Mai#T.Dung#Dch Anh#Trn Hong Hiu#282181## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020016000660030012000820070055000940080 00500149009001100154010000500165011001400170012001700184020001800201020000400219 020001200223005001700235006001700252039000700269019000900276013000700285#VV11.16 219#VV11.16220#18000#Vi?t#GI-103C#823#^214#White, Kathryn#Gii cu c voi#Truy n ngn#Kathryn White, Evelyne Duverne ; Nguyn Quang Huy dch#^aH.#^aKim ng#20 11#^a39tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Duverne, Eve lyne#Nguyn Quang Huy#T.Dung#Dch Anh#282182## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020012000650030012000770070070000890080 00500159009001100164010000500175011001400180012001700194020001800211020000400229 02000120023300500130024500600160025803900070027401900090028100600180029001300070 0308#VV11.16221#VV11.16222#18000#Vi?t#TH104T#823#^214#Wallace, Karen#Thm t m o#Truyn ngn#Karen Wallace, Beccy Blake ; Dch: Hong Tuyt Mai, Phm Thanh Ph ng#^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Tr uyn ngn#Blake, Beccy#Hong Tuyt Mai#T.Dung#Dch Anh#Phm Thanh Phng#282183# # 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020015000620030012000770070053000890080 00500142009001100147010000500158011001400163012001700177020001800194020000400212 020001200216005001600228006001900244039000700263013000700270019000900277#VV11.16 223#VV11.16224#18000#Vi?t#KH500V#823#^214#Orme, David#Khu vn hoang#Truyn ng n#David Orme, Martin Remphry ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a38 tr.^b21cm#Sn ca k chuyn#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Remphry, Martin#Ngu yn Th M Dung#T.Dung#282184#Dch Anh## 00672000000000325000450002600110000002600110001102100790002202000190010101400070 01200410005001271810007001320820009001398080005001480020045001530070014001980080 00500212009001100217010000500228011001400233012001500247020000800262020000900270 02000150027903900070029402000080030102000100030900500090031901300070032802000110 0335#VV11.16225#VV11.16226#Gii thiu v cuc i, tiu s v s nghip vn ch ng ca nh th Quang Dng#Nghin cu vn hc#16000#Vi?t#QU106D#895.9221#^214#Qu ang Dng - Nh th ca x oi v Ty tin#Huy Ton b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a 46tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nh th#Vit Nam#Sch thiu nhi#T.Dung#Tiu s#S ngh ip#Huy Ton#282185#Quang Dng## 00753000000000349000450002600110000002600110001102100810002202000190010301400070 01220410005001291810006001340820009001408080005001490020046001540070042002000080 00500242009001100247010000500258011001400263012001500277020000800292020000900300 00500060030900500110031503900070032602000080033302000100034100500170035102000150 0368013000700383020001300390#VV11.16227#VV11.16228#Gii thiu v cuc i, tiu s v s nghip vn chng ca nh th Lu Trng L#Nghin cu vn hc#16000#Vi ?t#L566T#895.9221#^214#Lu Trng L - Ting thu gieo mi "vn nhn"#B.s.: Nguy n Huy Thng, Nhi, Hong Minh#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b21cm#Nh vn ca em #Nh th#Vit Nam# Nhi#Hong Minh#T.Dung#Tiu s#S nghip#Nguyn Huy Thng#Sc h thiu nhi#282186#Lu Trng L## 00703000000000325000450002600110000002600110001102100760002202000190009801400070 01170410005001241810006001290820009001358080005001440020043001490070018001920080 00500210009001100215010000500226011001400231012001500245020000800260020000900268 02000150027703900070029202000080029902000100030700500130031701300070033002000400 0337#VV11.16229#VV11.16230#Gii thiu v cuc i, tiu s v s nghip vn ch ng ca nh vn Sn Nam#Nghin cu vn hc#16000#Vi?t#S464N#895.9223#^214#Sn Na m - Ht bi nghing mnh nh t qu#L Minh Quc b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a46 tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nh vn#Vit Nam#Sch thiu nhi#T.Dung#Tiu s#S nghi p#L Minh Quc#282187#Sn Nam, Nh vn, (1926-2008), Vit Nam## 00590000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030013000720070035000850080005001200090 01100125010000500136011001400141020001700155020000900172020001600181005001200197 039000700209004001300216020001800229020001300247005000900260013000700269#VV11.16 231#VV11.16232#12000#Vi?t#C125B#398.209597#^214#Cu b Tch Chu#Truyn tranh#Tr anh: Trng Hiu ; Li: Nhin H#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#Trng Hiu#T.Dung#In ln th 2#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#Nhin H#282188## 00635000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030022000690070050000910080005001410090 01100146010000500157011001500162012001300177020001800190020000900208020001200217 00500080022900500090023700500090024600500130025500500080026800500070027603900070 0283013000700290#VV11.16234#VV11.16233#33000#Vi?t#C450G#895.9223#^214#C gio x -tin#Tuyn tp truyn ngn#Thu c, Thu Hon, Song Kh... ; Minh ho: V Thy#^a H.#^aKim ng#2011#^a135tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu c#Thu Hon#Song Kh#T Thanh Lan#L Lin#V Thy#T.Dung#282189## 00500000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020023000380030013000610070013000740220004000872210020000910080 00500111009001100116010000500127011001400132020001800146020000300164020001300167 006000800180039000700188019000800195013000700203#VV11.16235#Vi?t#T429V#813#^214# 27000#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lm Anh dch#T.1#Bn gi mi ca Tom# ^aH.#^aKim ng#2011#^a84tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lm Anh#T.D ung#Dch M#282190## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070016000740220004000902210019000940080 00500113009001100118010000500129011001400134020001800148020000300166020001300169 006001100182039000700193019000800200013000700208#VV11.16236#27000#Vi?t#T429V#81 3#^214#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lc Nguyn dch#T.2#Anh hng di chu t#^aH.#^aKim ng#2011#^a83tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lc Nguy n#T.Dung#Dch M#282191## 00496000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020023000380030013000610070013000740220004000872210016000910080 00500107009001100112010000500123011001400128020001800142020000300160020001300163 006000800176039000700184019000800191013000700199#VV11.16237#Vi?t#T429V#813#^214# 27000#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lm Anh dch#T.3#Cha nhn Tuffy#^aH. #^aKim ng#2011#^a84tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lm Anh#T.Dung# Dch M#282192## 00502000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070016000740220004000902210016000940080 00500110009001100115010000500126011001400131020001800145020000300163020001300166 006001100179039000700190019000800197013000700205#VV11.16238#27000#Vi?t#T429V#81 3#^214#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lc Nguyn dch#T.4#Sn tm kho bu#^ aH.#^aKim ng#2011#^a84tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lc Nguyn#T .Dung#Dch M#282193## 00497000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070013000740220004000872210017000910080 00500108009001100113010000500124011001400129020001800143020000300161020001300164 006000800177039000700185019000800192013000700200#VV11.16239#27000#Vi?t#T429V#81 3#^214#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lm Anh dch#T.5#Th cng ng s#^aH .#^aKim ng#2011#^a84tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lm Anh#T.Dung #Dch M#282194## 00502000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070016000740220004000902210016000940080 00500110009001100115010000500126011001400131020001800145020000300163020001300166 006001100179039000700190013000700197019000800204#VV11.16240#27000#Vi?t#T429V#81 3#^214#Tom v Jerry comic vui#Truyn tranh#Lc Nguyn dch#T.6#Siu nhn Jerry#^ aH.#^aKim ng#2011#^a84tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lc Nguyn#T .Dung#282195#Dch M## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070057000640220004001212210020001250080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001000221005001100231005000900242039000700251013000700258004001300265#VV11.16 241#40000#Vi?t#N450T#895.9223#^214#N tung#Truyn tranh#Li: Kim Thanh, Tin Th nh ; Tranh: Hoi Nam, Tin Thnh#T.1#c nguyn n lng#^aH.#^aKim ng#2011#^ a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Thanh#Tin Thnh#Hoi Nam#T.Dung#282196#In ln th 2## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580410005000651810006000700820009000768080005000850020008000900030 01300098007005900111022000400170221001900174005001200193005001100205005000900216 008000500225009001100230010000500241011001500246013000700261#VV11.16242#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T.Dung#40000#Vi?t#N450T#895.9223#^214#N tung#T ruyn tranh#Li: Dng Thanh, Tin Thnh ; Tranh: Hoi Nam, Tin Thnh#T.2#Huyn thoi ma h#Dng Thanh#Tin Thnh#Hoi Nam#^aH.#^aKim ng#2011#^a160tr.^b21c m#282197## 00537000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580410005000651810006000700820009000768080005000850020008000900030 01300098007005000111022000400161221001600165005001200181005001100193008000500204 009001100209010000500220011001500225013000700240#VV11.16243#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#T.Dung#40000#Vi?t#N450T#895.9223#^214#N tung#Truyn tranh# Li: Dng Thanh ; Tranh: Dng Thanh, Tin Thnh#T.3#Gii cu d mn#Dng Than h#Tin Thnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a160tr.^b21cm#282198## 00625000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560070015000750080005000900090011000950100 00500106011001400111020000900125020000900134039000700143005001500150021016000165 020000500325013000700330020001000337#VV11.16244#VV11.16245#36000#Vi?t#CH310R#59 8.09597#^214#Chim rng Vit Nam#L Hoi Phng#^aH.#^aKim ng#2011#^a79tr.^b21c m#ng vt#Vit Nam#T.Dung#L Hoi Phng#Gii thiu v c im sinh tn, sinh sn, kim n v qu trnh nui con... ca loi chim Vng Anh, chim Tru, chim H ng V, chim Khch, chim Gi ci, chim Ct#Chim#282199#Chim rng## 00588000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001100215006000800226039000700234019001600241013000700257005001000264#VV11.16 246#VV11.16247#Vi?t#B300M#895.1#^214#36000#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.8#^aH.#^aKim ng# 2011#^a170tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#T.Dung#Dch T rung Quc#282200#Girlne Ya## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070033000690220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127020001800141020000900159020001300168005002100181 039000700202013000700209#VV11.16248#22000#Vi?t#X550S#895.9223#^214#X s rau c #Truyn tranh#Tranh, li: Cao Xun Vit Khng#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cao Xun Vit Khng#T.Dung#282201 ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070033000690220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127020001800141020000900159020001300168005002100181 039000700202013000700209#VV11.16249#22000#Vi?t#X550S#895.9223#^214#X s rau c #Truyn tranh#Tranh, li: Cao Xun Vit Khng#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cao Xun Vit Khng#T.Dung#282202 ## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560030030000820070079001120080005001910090 01100196010000500207011001400212020001700226020000900243005001800252039000700270 00400130027702000070029000500150029702000080031200500150032000500110033501300070 0346#VV11.16250#VV11.16251#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Tnh cm la i - Yu v nt#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh Thin, Tr nh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc d n gian#Vit Nam#Trnh Khnh Thin#T.Dung#In ln th 2#Ca dao#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#282203## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560030038000820070076001200080005001960090 01100201010000500212011001400217020001700231020000900248005001500257039000700272 00400130027902000070029200500150029902000080031400500150032200500110033701300070 0348#VV11.16252#VV11.16253#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Tnh cm gia nh - Cng cha ngha m#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H , Trnh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Trnh Khnh H#T.Dung#In ln th 3#Ca dao#Nguyn Hng V#T c ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#282204## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560030032000820070076001140080005001900090 01100195010000500206011001400211020001700225020000900242005001500251039000700266 00400130027302000070028600500150029302000080030800500150031600500110033101300070 0342#VV11.16254#VV11.16255#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Bi hc ng x - C ch th nn#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Tr nh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc d n gian#Vit Nam#Trnh Khnh H#T.Dung#In ln th 2#Ca dao#Nguyn Hng V#Tc ng #Trnh Cm Hng#Vng Linh#282205## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560030035000820070076001170080005001930090 01100198010000500209011001400214020001700228020000900245005001500254039000700269 00400130027602000070028900500150029602000080031100500150031900500110033401300070 0345#VV11.16256#VV11.16257#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Chng phong kin - c nc bo c#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Trnh Khnh H#T.Dung#In ln th 3#Ca dao#Nguyn Hng V#Tc ng#Trnh Cm Hng#Vng Linh#282206## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560030030000820070076001120080005001880090 01100193010000500204011001400209020001700223020000900240005001500249039000700264 00400130027102000070028400500150029102000080030600500150031400500110032901300070 0340#VV11.16258#VV11.16259#15000#Vi?t#C100D#398.909597#^214#Ca dao tc ng bng tranh#Chm bim - c voi i tin#B.s.: Nguyn Hng V, Trnh Khnh H, Trnh Cm Hng ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Trnh Khnh H#T.Dung#In ln th 3#Ca dao#Nguyn Hng V#Tc ng#T rnh Cm Hng#Vng Linh#282207## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030012000710070038000830080005001210090 01100126010000500137011001400142020001800156020000900174005001200183039000700195 020001200202005001400214013000700228#VV11.16260#VV11.16261#17000#Vi?t#C126D#895 .9223#^214#Cy du tnh bn#Truyn ngn#Trn Minh Hp ; Minh ho: Minh Phng#^a H.#^aKim ng#2011#^a83tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Minh Phng#T.Dung#T ruyn ngn#Trn Minh Hp#282208## 00746000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030030000680070095000980080005001930090 01100198010000500209011001400214012004000228020001000268005001400278005002200292 03900070031401900080032100500170032902000130034602000150035902000070037400600200 0381013000700401#VV11.16262#VV11.16263#15000#Vi?t#M501X#428#^214#Ma xun tuyt vi#Sch truyn song ng Vit Anh#Li: Apple Jordan ; Minh ho: Francesco Legra mandi, Gabriella Matta ; Nguyn Th Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b 21cm#Disney Princess. Lm quen vi ting Anh#Ting Anh#Jordan, Apple#Legramandi, Francesco#T.Dung#Dch M#Matta, Gabriella#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Tr em#Ng uyn Th Kim Ngc#282209## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030030000660070077000960080005001730090 01100178010000500189011001400194012004000208020001000248005001900258005001600277 03900040029301900080029700600200030502000130032502000150033801300070035302000070 0360#VV11.16264#VV11.16265#15000#Vi?t#N500H#428#^214#N hn ngt ngo#Sch truy n song ng Vit Anh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Elisa Marucchi ; Nguyn Th Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Princess. Lm quen v i ting Anh#Ting Anh#Lagonegro, Melissa#Marucchi, Elisa#Mai#Dch M#Nguyn Th Kim Ngc#Truyn tranh#Sch thiu nhi#282210#Tr em## 00684000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030030000650070073000950080005001680090 01100173010000500184011001400189012004000203020001000243005001400253005001700267 03900040028401900080028800600200029602000130031602000150032901300070034402000070 0351#VV11.16266#VV11.16267#15000#Vi?t#M501#428#^214#Ma ng c m#Sch truy n song ng Vit Anh#Li: Apple Jordan ; Minh ho: Elisa Marrucchi ; Nguyn Th K im Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Princess. Lm quen vi ti ng Anh#Ting Anh#Jordan, Apple#Marrucchi, Elisa#Mai#Dch M#Nguyn Th Kim Ngc #Truyn tranh#Sch thiu nhi#282211#Tr em## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020018000510030030000690070077000990080005001760090 01100181010000500192011001400197012004000211020001000251005001900261005001600280 03900040029601900080030000600200030802000070032802000130033502000140034801300070 0362#VV11.16268#VV11.16269#15000#Vi?t#GI-119M#428#^214#Gic m cng cha#Sch t ruyn song ng Vit Anh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Pulsar Estudio ; Nguy n Th Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Princess. Lm que n vi ting Anh#Ting Anh#Lagonegro, Melissa#Estudio, Pulsar#Mai#Dch M#Nguyn Th Kim Ngc#Tr em#Truyn tranh#Sch song ng#282212## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030030000700070076001000080005001760090 01100181010000500192011001400197012004000211020001000251005001900261005001500280 03900040029501900080029900600200030702000070032702000130033402000140034701300070 0361#VV11.16270#VV11.16271#15000#Vi?t#H401M#428#^214#Hc ma tht l vui!#Sch truyn song ng Vit Anh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Niall Harding ; Nguy n Th Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Princess. Lm que n vi ting Anh#Ting Anh#Lagonegro, Melissa#Harding, Niall#Mai#Dch M#Nguyn T h Kim Ngc#Tr em#Truyn tranh#Sch song ng#282213## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030030000650070077000950080005001720090 01100177010000500188011001400193012004000207020001000247005001900257005001600276 03900040029201900080029600600200030402000070032402000130033102000140034401300070 0358#VV11.16272#VV11.16273#15000#Vi?t#B450V#428#^214#B vy hon ho#Sch truy n song ng Vit Anh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Elisa Marucchi ; Nguyn T h Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Princess. Lm quen v i ting Anh#Ting Anh#Lagonegro, Melissa#Marucchi, Elisa#Mai#Dch M#Nguyn Th Kim Ngc#Tr em#Truyn tranh#Sch song ng#282214## 00715000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030030000710070086001010080005001870090 01100192010000500203011001400208012004000222020001000262005001900272005002500291 03900040031601900080032000600200032801300070034802000070035502000130036202000140 0375#VV11.16274#VV11.16275#15000#Vi?t#C455C#428#^214#Cng cha v th cng#Sch truyn song ng Vit Anh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Atelier Philippe Ha rchy ; Nguyn Th Kim Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Disney Prince ss. Lm quen vi ting Anh#Ting Anh#Lagonegro, Melissa#Harchy, Atelier Philippe #Mai#Dch M#Nguyn Th Kim Ngc#282215#Tr em#Truyn tranh#Sch song ng## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500070077000670080005001440090011001490100 00500160011001400165012003200179020001800211020000300229020001300232005001300245 006001500258005002700273039000400300019000800304004001300312013000700325#VV11.16 276#VV11.16277#16000#Vi?t#TR103T#813#^214#Tri tim can m#Li: Lara Bergen ; H o s truyn tranh Disney minh ho ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a 35tr.^b21cm#Walt Disney's. Cng cha ti ba#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Be rgen, Lara#Trn Ngc Dip#Ho s truyn tranh Disney#Mai#Dch M#In ln th 2#28 2216## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020018000510070077000690080005001460090011001510100 00500162011001400167012003200181020001800213020000300231020001300234005001300247 006001500260005002700275039000400302019000800306004001300314013000700327#VV11.16 278#VV11.16279#16000#Vi?t#GI-103C#813#^214#Gii cu hong t#Li: Lara Bergen ; Ho s truyn tranh Disney minh ho ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2011# ^a35tr.^b21cm#Walt Disney's. Cng cha ti ba#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh# Bergen, Lara#Trn Ngc Dip#Ho s truyn tranh Disney#Mai#Dch M#In ln th 2# 282217## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070078000800080005001580090011001630100 00500174011001400179012004300193020001800236020000300254020001300257005001300270 005001600283006001500299005001100314039000400325019000800329013000700337#VV11.16 280#VV11.16281#18000#Vi?t#N106L#813#^214#Nng L Lem v chic nhn ngc#Li: La ra Bergen ; Minh ho: Hng Iboix, Valeria Turati ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKi m ng#2011#^a24tr.^b23cm#Disney Princess. Cng cha v trang sc#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara#Turati, Valeria#Trn Ngc Dip#Hng Iboix#Ma i#Dch M#282218## 00669000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070081000850080005001660090011001710100 00500182011001400187012004300201020001800244020000300262020001300265005001300278 005001900291006001500310005001100325039000400336013000700340019000800347#VV11.16 282#VV11.16283#18000#Vi?t#C455C#813#^214#Cng cha Jasmine v ngi sao Ba T#L i: Lara Bergen ; Minh ho: Hng Iboix, Cristina Spagnoli ; Trn Ngc Dip dch#^ aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b23cm#Disney Princess. Cng cha v trang sc#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara#Spagnoli, Cristina#Trn Ngc Dip#H ng Iboix#Mai#282219#Dch M## 00811000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500030013000770070119000900220004002090040 01300213008000500226009001100231010000500242011001400247012001600261020001800277 02000030029502000130029800500210031100500200033200500220035200500160037400500130 0390006001500403039000400418013000700422019000800429#VV11.16284#VV11.16285#24000 #Vi?t#TR527V#813#^214#Truyn v 3 nng cng cha#Truyn tranh#Li: Stephanie Ca lmenson, Michael Teitelbaum, Catherine McCafferty ; Minh ho: Francesc Mateu... ; Trn Ngc Dip dch#T.1#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Calmenson, Stephanie#Teitelbaum, Mic hael#McCafferty, Catherine#Mateu, Francesc#DiCicco, Sue#Trn Ngc Dip#Mai#28222 0#Dch M## 00789000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500030013000770070105000900220004001950040 01300199008000500212009001100217010000500228011001400233012001600247020001800263 02000030028102000130028400500160029700500180031300500160033100500180034700500160 0365006001500381039000400396019000800400013000700408#VV11.16287#VV11.16286#24000 #Vi?t#TR527V#813#^214#Truyn v 3 nng cng cha#Truyn tranh#Li: K. Emily Hut ta, Jennifer Liberts, Annie Auerbach ; Minh ho: Darrell Baker... ; Trn Ngc Di p dch#T.2#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hutta, K. Emily#Liberts, Jennifer#Auerbach, Annie# Liberts, Jennifer#Auerbach, Annie#Trn Ngc Dip#Mai#Dch M#282221## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070064000590080005001230090011001280100005001390110 01400144012003300158020001800191020001000209020001400219005001800233005001700251 006001000268039000400278019000500282013000700287#VV11.16288#16000#Vi?t#M430Q#37 2.21#^214#Mn qu cho Bi-n#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui# Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Mai#Dch#282222## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070064000610080005001250090011001300100005001410110 01400146012003300160020001800193020001000211020001400221005001800235005001700253 006001000270039000400280019000500284013000700289#VV11.16289#16000#Vi?t#C513C#37 2.21#^214#Cng chi vi Bi-n#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; T hu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tu i#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#T hu Dung#Mai#Dch#282223## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070064000610080005001250090011001300100005001410110 01400146012003300160020001800193020001000211020001400221005001800235005001700253 006001000270039000400280019000500284013000700289#VV11.16290#16000#Vi?t#B312V#37 2.21#^214#Bi-n v bc c voi#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; T hu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tu i#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#T hu Dung#Mai#Dch#282224## 00588000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070064000630080005001270090011001320100005001430110 01400148012003300162020001800195020001000213020001400223005001800237005001700255 006001000272039000400282019000500286013000700291#VV11.16291#16000#Vi?t#B312V#37 2.21#^214#Bi-n v ch gu bng#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 t ui#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de #Thu Dung#Mai#Dch#282225## 00589000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070064000640080005001280090011001330100005001440110 01400149012003300163020001800196020001000214020001400224005001800238005001700256 006001000273039000400283019000500287013000700292#VV11.16292#16000#Vi?t#B312V#37 2.21#^214#Bi-n v lu i tuyt#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera d e#Thu Dung#Mai#Dch#282226## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070064000610080005001250090011001300100005001410110 01400146012003300160020001800193020001000211020001400221005001800235005001700253 006001000270039000400280019000500284013000700289#VV11.16293#16000#Vi?t#C558L#37 2.21#^214#Ci ln no, Bi-n#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; T hu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tu i#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#T hu Dung#Mai#Dch#282227## 00589000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070064000640080005001280090011001330100005001440110 01400149012003300163020001800196020001000214020001400224005001800238005001700256 006001000273039000400283019000500287013000700292#VV11.16294#16000#Vi?t#B312V#37 2.21#^214#Bi-n v ngi nh bng#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera d e#Thu Dung#Mai#Dch#282228## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070064000590080005001230090011001280100005001390110 01400144012003300158020001800191020001000209020001400219005001800233005001700251 006001000268039000400278013000700282019000500289#VV11.16295#16000#Vi?t#450C#37 2.21#^214# chi cho Bi-n#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui# Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Mai#282229#Dch## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390030013000550070051000680080005001190090011001240100 00500135011001400140012001300154020001800167020000300185020001300188005001600201 006000800217039000400225013000700229019000800236004001300244#VV11.16296#16000#V i?t#O-404C#813#^214#Oi, cp bin!#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bric klin ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ngn H#TH#282230#Dch M#In ln th 2## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390030013000570070051000700080005001210090011001260100 00500137011001400142012001300156020001800169020000300187020001300190005001600203 006000800219039000400227019000800231004001300239013000700252#VV11.16297#16000#V i?t#TR121#813#^214#Trn u kt thc#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Br icklin ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc th iu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ngn H#TH#Dch M#In ln th 2#282231# # 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070052000690080005001210090011001260100 00500137011001400142012001300156020001800169020000300187020001300190005001600203 006000900219039000400228019000800232004001300240013000700253#VV11.16298#16000#V i?t#S309Q#813#^214#Siu quy ph nh#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bri cklin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc th iu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ky Minh#TH#Dch M#In ln th 2#282232 ## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390030013000620070052000750080005001270090011001320100 00500143011001400148012001300162020001800175020000300193020001300196005001600209 006000900225039000400234019000800238004001300246013000700259#VV11.16299#16000#V i?t#CH527T#813#^214#Chuyn tu phng ng#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kev in Bricklin ; Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Vit Anh#TH#Dch M#In ln th 2# 282233## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380030013000530070052000660080005001180090011001230100 00500134011001400139012001300153020001800166020000300184020001300187005001600200 006000900216039000400225019000800229004001300237013000700250#VV11.16300#16000#V i?t#C514D#813#^214#Cuc diu hnh#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Brickl in ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ky Minh#TH#Dch M#In ln th 2#282234## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380030013000630070052000760080005001280090011001330100 00500144011001400149012001300163020001800176020000300194020001300197005001600210 006000900226039000400235019000800239004001300247013000700260#VV11.16301#16000#V i?t#107S#813#^214#nh sng, my bay, din!#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Ke vin Bricklin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ky Minh#TH#Dch M#In ln th 2 #282235## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030013000480070057000610080005001180090011001230100 00500134011001400139012001300153020001800166020000300184020001300187005001600200 006001400216039000400230019000800234004001300242013000700255#VV11.16302#16000#V i?t#561#813#^214#ng ua#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Bi Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Bi Thu Linh#TH#Dch M#In ln th 2#2822 36## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660070052000790080005001310090011001360100 00500147011001400152012001300166020001800179020000300197020001300200005001600213 006000900229039000400238019000800242004001300250013000700263#VV11.16303#16000#V i?t#253N#813#^214#m nng trn sa mc Sahara#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry# Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ky Minh#TH#Dch M#In ln th 2#282237## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030013000690070052000820080005001340090011001390100 00500150011001400155012001300169020001800182020000300200020001300203005001600216 006000900232039000400241019000800245013000700253004001300260#VV11.16304#16000#V i?t#CH527P#813#^214#Chuyn phiu lu ti rp xic#Truyn tranh#Thit k, trnh b y: Kevin Bricklin ; Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jer ry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Vit Anh#TH#Dch M#282238 #In ln th 2## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070052000720080005001240090011001290100 00500140011001400145012001300159020001800172020000300190020001300193005001600206 006000900222039000400231019000800235004001300243013000700256#VV11.16305#16000#V i?t#103C#813#^214#i chin bo tng#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b21cm#Tom v Jerry#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bricklin, Kevin#Ky Minh#TH#Dch M#In ln th 2#282 239## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030022000830070041001050080005001460090 01100151010000500162011001400167012003400181020001800215020001000233006001000243 005001400253039000400267019000500271004001300276020000700289013000700296#VV11.16 307#VV11.16306#30000#Vi?t#CH100M#649#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Gic m ca chut con#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2011# ^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#TH#Dch#In ln th 2#Tr em#282240## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030018000830070041001010080005001420090 01100147010000500158011001400163012003400177020001800211020001000229006001000239 005001400249039000400263019000500267004001300272020000700285013000700292#VV11.16 308#VV11.16309#30000#Vi?t#CH100M#649#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Ai q uan trng hn#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a45 tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Truyn k#Hng Oan h#T Nh Nguyn#TH#Dch#In ln th 2#Tr em#282241## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030013000830070041000960080005001370090 01100142010000500153011001400158012003400172020001800206020001000224006001000234 005001400244039000400258019000500262004001300267020000700280013000700287#VV11.16 310#VV11.16311#30000#Vi?t#CH100M#649#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Hoa Tm Xun#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a45tr.^b 24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#TH#Dch#In ln th 2#Tr em#282242## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030025000830070041001080080005001490090 01100154010000500165011001400170012003400184020001800218020001000236006001000246 005001400256039000400270019000500274004001300279020000700292013000700299#VV11.16 312#VV11.16313#30000#Vi?t#CH100M#649#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Tin g n di nh trng#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#20 11#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Truyn k#H ng Oanh#T Nh Nguyn#TH#Dch#In ln th 2#Tr em#282243## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030022000830070041001050080005001460090 01100151010000500162011001400167012003400181020001800215020001000233006001000243 005001400253039000400267019000500271004001300276020000700289013000700296#VV11.16 314#VV11.16315#30000#Vi?t#CH100M#649#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#G t rng v kin vng#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2011# ^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#TH#Dch#In ln th 2#Tr em#282244## 00532000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200070 00308080005000370020034000420030017000760070015000930080005001080090011001130100 00500124011001400129012001400143020001800157020001400175006001000189039000400199 019000500203020001800208020000900226013000700235#VV11.16316#Vi?t#35000#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#Ch mo v tranh#Thanh Lan dch#^aH .#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th anh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282245## 00540000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200070 00308080005000370020034000420030025000760070015001010080005001160090011001210100 00500132011001400137012001400151020001800165020001400183006001000197039000400207 019000500211020001800216020000900234013000700243#VV11.16317#Vi?t#35000#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#C my thi gian thn k#Thanh Lan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282246## 00548000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200070 00308080005000370020034000420030033000760070015001090080005001240090011001290100 00500140011001400145012001400159020001800173020001400191006001000205039000400215 019000500219020001800224020000900242013000700251#VV11.16318#Vi?t#35000#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#Cuc trn chy ca th gii t#Th anh Lan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc mu gio# Sch mu gio#Thanh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282247## 00545000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420030030000760070015001060080005001210090011001260100 00500137011001400142012001400156020001800170020001400188006001000202039000400212 019000500216020001800221020000900239013000700248#VV11.16319#35000#Vi?t#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#Cu b dng cm v trng thn#Thanh Lan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc mu gio#Sc h mu gio#Thanh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282248## 00539000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200070 00308080005000370020034000420030024000760070015001000080005001150090011001200100 00500131011001400136012001400150020001800164020001400182006001000196039000400206 019000500210020001800215020000900233013000700242#VV11.16320#Vi?t#35000#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#Chic bm tc bin hnh#Thanh Lan d ch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282249## 00556000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200070 00308080005000370020034000420030041000760070015001170080005001320090011001370100 00500148011001400153012001400167020001800181020001400199006001000213039000400223 019000500227020001800232020000900250013000700259#VV11.16321#Vi?t#35000#NH556C#3 72.21#^214#Nhng cu chuyn phiu lu k th#Cuc phiu lu ca ngi ngoi hnh tinh#Thanh Lan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b26cm#Pht trin 3Q#Gio dc m u gio#Sch mu gio#Thanh Lan#TH#Dch#Ch s thng minh#Dn hnh#282250## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070021000510080005000720090011000770100005000880110 01400093012002800107020001800135006001600153039000400169019000500173020001000178 020001400188013000700202#VV11.16322#28500#Vi?t#561N#372.21#^214#ng nt#Nguy n Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Disney. Khi u thng minh# Gio dc mu gio#Nguyn Kim Diu#TH#Dch#ng nt#Sch mu gio#282251## 00462000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410070021000480080005000690090011000740100005000850110 01400090012002000104020001800124006001600142039000500158019000500163020000700168 013000700175020001400182#VV11.16323#28500#Vi?t#S450#372.21#^214#S m#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc m u gio#Nguyn Kim Diu#Vanh#Dch#S m#282252#Sch mu gio## 00468000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070021000510080005000720090011000770100005000880110 01400093012002000107020001800127006001600145039000500161019000500166020001000171 013000700181020001400188#VV11.16324#28500#Vi?t#H312K#372.21#^214#Hnh khi#Nguy n Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Nguyn Kim Diu#Vanh#Dch#Hnh khi#282253#Sch mu gio## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070021000490080005000700090011000750100005000860110 01400091012002000105020001800125020000800143006001600151039000500167013000700172 019000500179020001400184#VV11.16325#28500#Vi?t#M111S#372.21#^214#Mu sc#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc m u gio#Mu sc#Nguyn Kim Diu#Vanh#282254#Dch#Sch mu gio## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070059000760080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170020000900188020001300197005001100210039000500221 004001300226005000800239005001100247013000700258#VL11.00076#50000#Vi?t#D250M#89 5.9223#^214#D mn phiu lu k#Truyn tranh#Tranh: Trng Qua ; Truyn: T Hoi ; Minh ho: Nguyn Ti#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Trng Qua#Vanh#In ln th 9#T Hoi#Nguyn Ti#282255## 00662000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030022000710070064000930080005001570090 01100162010000500173011001500178012001300193020001700206020000900223020001200232 00500190024400500110026300500070027400500070028100500140028800500100030203900050 0312013000700317#VV11.16326#VV11.16327#30000#Vi?t#T254T#895.9223#^214#Tn trm m mng#Tuyn tp truyn ngn#ng Th Hnh Dung, T Anh Anh, Su Bin... ; Minh h o: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a147tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#ng Th Hnh Dung#T Anh Anh#Su Bin#Bc H#Trn Minh Hp#T hin Nh#Vanh#282256## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000800161020001200169039000500181019001300186 005001500199006001500214013000700229#VV11.16329#VV11.16328#22000#Vi?t#V506C#894 #^214#Vc - Ch ch dng cm#Fekete Istvn ; Gip Vn Chung dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hungari#Truyn ngn#Vanh#Dch Hungary#Istv n, Fekete#Gip Vn Chung#282257## 00741000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030024000750070033000990080005001320090 01100137010000500148011001400153012002000167020000900187020000700196005001000203 039000500213020001300218005001100231021016300242020001500405013000700420#VV11.16 330#VV11.16331#20000#Vi?t#TH550T#646.7#^214#Th thay i thi quen#9 bc lm m i bn thn#Mn Nguyn ; Minh ho: Ph Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a83tr.^b21cm# K nng sng cho b#Gio dc#Tr em#Ph Khnh#Vanh#K nng sng#Mn Nguyn#Cung cp nhng kin thc b ch cho cc bn nh qua nhng cu chuyn trong cuc sng vi nhng tnh hung ng nh v cch x l hiu qu nhng rc ri vng phi#S ch thiu nhi#282258## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550070013000780080005000910090011000960100 00500107011001500112020001700127020000900144020001200153039000500165005001300170 013000700183#VV11.16332#VV11.16333#70000#Vi?t#H527T#895.92234#^214#Huyn thoi lc a MU#T c Qunh#^aH.#^aKim ng#2011#^a275tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#Vanh#T c Qunh#282259## 00900000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530070047000690080005001160090011001210100 00500132011001500137020000600152020000300158020000800161005001700169039000500186 01900080019102000080019902103190020700500180052600600160054401300070056002000070 0567#VV11.16334#VV11.16335#60000#Vi?t#L462N#362.198#^214#Li nhn li#Brooke , Keith Desserich ; Nguyn Th Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a259tr.^b23cm#U n o#M#Nht k#Desserich, Keith#Vanh#Dch M#Ung th#Gii thiu cun nht k ca mt em b mc bnh u no c cha m em vit li vi nhng tnh cm chn thnh v lng xt thng v hn ca h ri h c ngh lc vt qua s phn v th nh lp nn mt t chc t thin mang tn "vic cu cha bt u t y" nhm gi p nhng tr em mang trong mnh cn bnh ung th#Desserich, Brooke#Nguyn Th Hng#282260#Tr em## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020024000520070019000760080005000950090011001000100 00500111011001500116020000900131020001500140006001400155039000500169019001600174 020001100190020002100201021015100222013000700373#VV11.16336#VV11.16337#118000#V i?t#B305N#567.9#^214#Bin nin s khng long#Thi Tm Giao dch#^aH.#^aKim ng# 2011#^a219tr.^b21cm#ng vt#Sch thiu nhi#Thi Tm Giao#Vanh#Dch Trung Quc#K hng long#Khoa hc thng thc#Cung cp nhng kin thc v khng long cho c em nh vi nhng thng tin v nin i, chiu cao, c trng c bn, mi trng sn g... ca loi vt ny#282261## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030053000710070019001240080005001430090 01100148010000500159011001400164020000900178020001500187006001400202039000500216 019001600221004001300237012001700250020000900267020000900276013000700285#VV11.16 339#VV11.16338#35000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi quan st#Ni dung phong p h, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a6 5tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#Trn La Giang#Vanh#Dch Trung Quc#In ln th 2#Chi vui hc ti#Tr chi#Quan st#282262## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030053000710070019001240080005001430090 01100148010000500159011001400164020000900178020001500187006001400202039000500216 019001600221004001300237012001700250020000900267020000500276013000700281#VV11.16 340#VV11.16341#35000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi ton hc#Ni dung phong p h, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a6 5tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#Trn La Giang#Vanh#Dch Trung Quc#In ln th 2#Chi vui hc ti#Tr chi#Ton#282263## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030053000720070019001250080005001440090 01100149010000500160011001400165020000900179020001500188006001400203039000500217 019001600222004001300238012001700251020000900268020001000277013000700287#VV11.16 342#VV11.16343#35000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi nhn bit#Ni dung phong ph, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a 65tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#Trn La Giang#Vanh#Dch Trung Quc#In ln th 2#Chi vui hc ti#Tr chi#Nhn thc#282264## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030053000710070019001240080005001430090 01100148010000500159011001400164020000900178020001500187006001400202039000500216 019001600221004001300237012001700250020000900267020000700276013000700283#VV11.16 344#VV11.16345#35000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi v tranh#Ni dung phong p h, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a6 5tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#Trn La Giang#Vanh#Dch Trung Quc#In ln th 2#Chi vui hc ti#Tr chi#Tp v#282265## 00439000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400080005000520090011000570100005000680110014000730200 02100087039000500108004001300113015006900126013000700195020000700202#VV11.16346# 16000#Vi?t#S450L#371.8#^214#S lin i#^aH.#^aKim ng#2011#^a68tr.^b26cm#i TNTP H Ch Minh#Vanh#In ln th 4#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Mi nh. Hi ng Trung ng#282266#S tay## 00871000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020063000380030055001010220004001562210109001600080005002690090011002740100 00500285011001500290015002800305020000900333020001100342020001300353020000900366 039000500375013000700380021017900387020001500566#VV11.16347#Vi?t#K258Q#338.70959 7#^214#Kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Vit Nam nm 2009#Business r esults of all enterprises of Vietnam in 2009#T.2#Kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Vit Nam nm 2007, 2008, 2009 theo phn ngnh Kinh t VSIC 2007#^a H.#^aThng k#2011#^a925tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Sn xut#Kinh doan h#Doanh nghip#Vit Nam#vanh#282267#Cung cp s liu doanh nghip nm 2007-2009 theo VSIC 2007. Cc ch tiu tng hp phn theo tnh, thnh ph v lnh th cng nhng ch tiu tng hp ca mt s ngnh kinh t khc#Ch s kinh t## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540070034000630080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020000900150020001300159005000800172039000500180 004001300185005000900198013000700207#VL11.02455#VL11.02456#35000#Vi?t#K310#895 .9223#^214#Kim ng#Truyn: T Hoi ; Tranh: Mai Long#^aH.#^aKim ng#2011#^a31t r.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#Vanh#In ln th 7#Mai L ong#282268## 00502000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430070043000670080005001100090011001150100005001260110 01400131020001800145020000900163020001300172005001700185039000500202004001300207 005000900220013000700229#VL11.02457#50000#Vi?t#L100C#895.9223#^214#L c thu s u ch vng#Truyn: Nguyn Huy Tng ; Tranh: Vn Minh#^aH.#^aKim ng#2011#^a47 tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Huy Tng#Vanh#In ln t h 4#Vn Minh#282269## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430030013000530070021000660080005000870090011000920100 00500103011001400108020001800122020000900140020001300149005000900162039000500171 013000700176#VL11.02458#35000#Vi?t#108H#895.9223#^214#o hoang#Tranh truyn#T ranh, li: Vn Minh#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Vn Minh#Vanh#282270## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700600170031300500160033003900050034601900140035100500160036501300070 0381#VN11.04559#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Ng uyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Vanh#Dch Nht Bn#Miyazaki Masaru#282271## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700600170031300500160033003900050034601900140035100500160036501300070 0381#VN11.04560#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Ng uyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Vanh#Dch Nht Bn#Miyazaki Masaru#282272## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700600170031300500160033003900050034601900140035100500160036501300070 0381#VN11.04561#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Ng uyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Vanh#Dch Nht Bn#Miyazaki Masaru#282273## 00714000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601300070035101900140035800500160 0372#VN11.04562#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#282274#Dch Nht Bn#Nguyn Thng Vu## 00714000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601900140035101300070036500500160 0372#VN11.04563#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a202tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282275#Nguyn Thng Vu## 00714000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601900140035101300070036500500160 0372#VN11.04564#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282276#Nguyn Thng Vu## 00714000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601900140035101300070036500500160 0372#VN11.04565#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282277#Nguyn Thng Vu## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601900140035101300070036500500160 0372#VN11.04566#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a205tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282278#Nguyn Thng Vu## 00714000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220004002000080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267005001700280 00500160029700500160031300600170032903900050034601900140035101300070036500500160 0372#VN11.04567#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mi tani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282279#Nguyn Thng Vu## 00715000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220005002000080005002050090 01100210010000500221011001500226020001800241020000900259020001300268005001700281 00500160029800500160031400600170033003900050034701900140035201300070036600500160 0373#VN11.04568#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a197tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#M itani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282280#Nguyn Thng Vu## 00715000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220005002000080005002050090 01100210010000500221011001500226020001800241020000900259020001300268005001700281 00500160029800500160031400600170033003900050034701900140035201300070036600500160 0373#VN11.04569#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#M itani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282281#Nguyn Thng Vu## 00715000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070120000800220005002000080005002050090 01100210010000500221011001500226020001800241020000900259020001300268005001700281 00500160029800500160031400600170033003900050034701900140035201300070036600500160 0373#VN11.04570#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c bit#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Miyazaki Masaru#M itani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#oanh#Dch Nht Bn#282282#Nguyn Thng Vu## 00513000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001300158005001500171 006001100186039000500197019001400202013000700216#VN11.04571#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Minh Trang dch#T.10#^aH.#^aKim ng# 2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Minh Trang#oanh#Dch Hn Quc#282283## 00513000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001300158005001500171 006001100186039000500197019001400202013000700216#VN11.04572#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Minh Trang dch#T.11#^aH.#^aKim ng# 2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Minh Trang#oanh#Dch Hn Quc#282284## 00513000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001300158005001500171 006001100186039000500197019001400202013000700216#VN11.04573#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Minh Trang dch#T.12#^aH.#^aKim ng# 2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Minh Trang#oanh#Dch Hn Quc#282285## 00513000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001300158005001500171 006001100186039000500197019001400202013000700216#VN11.04574#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Hi Phng dch#T.13#^aH.#^aKim ng# 2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Hi P hng#oanh#Dch Hn Quc#282286## 00513000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001300158005001500171 006001100186039000500197019001400202013000700216#VN11.04575#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Hi Phng dch#T.14#^aH.#^aKim ng# 2011#^a169tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Hi P hng#oanh#Dch Hn Quc#282287## 00535000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070038000830220004001210080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 039000500201019001400206013000700220006001800227#VN11.04576#Kim Yeon Joo#18000# Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cnh bm#Truyn tranh#Kim Yeon Joo ; Nguyn Hi Ph ng dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a153tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#oanh#Dch Hn Quc#282288#Nguyn Hi Phng## 00535000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070038000830220004001210080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 039000500201019001400206013000700220006001800227#VN11.04577#Kim Yeon Joo#18000# Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cnh bm#Truyn tranh#Kim Yeon Joo ; Nguyn Hi Ph ng dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#oanh#Dch Hn Quc#282289#Nguyn Hi Phng## 00536000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070038000830220005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 039000500202019001400207013000700221006001800228#VN11.04578#Kim Yeon Joo#18000# Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cnh bm#Truyn tranh#Kim Yeon Joo ; Nguyn Hi Ph ng dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a155tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#oanh#Dch Hn Quc#282290#Nguyn Hi Phng## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN11.04579#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#oanh#Dch Nht Bn#2 82291## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN11.04580#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a234tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#oanh#Dch Nht Bn#2 82292## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133012003500148020001700183020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN11.04581#16000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a218tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#282293## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070044000750220005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212020001300221 005001500234006002200249039000500271019001400276013000700290#VN11.04582#16000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Nguyn H Nguyt Minh dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Tranh truyn dnh c ho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Nguyn H Nguyt Minh#oanh#Dch Nht Bn#282294## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070044000750220005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212020001300221 005001500234006002200249039000500271019001400276013000700290#VN11.04583#16000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Nguyn H Nguyt Minh dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2011#^a212tr.^b18cm#Tranh truyn dnh c ho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Nguyn H Nguyt Minh#oanh#Dch Nht Bn#282295## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220004000992210021001030080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 039000500200019001400205005001500219006001100234013000700245#VN11.04584#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.3#Gp mt Silvet Suede#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#282296## 00551000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020012000410030013000530070033000660220004000992210018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 039000500197019001400202005001500216006001100231013000700242#VN11.04585#Vi?t#O-4 31#895.6#^214#16000#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.5#4 bc th ni di#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#282297## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210074000990080 00500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227020001300236 005001600249006001000265039000500275019001400280013000700294#VN11.04586#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.3# Ngh cho k th cuc i khi v gi mi thc s l di ngong! Bc thit!#^aH.#^ aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki So rachi#Thanh Vn#oanh#Dch Nht Bn#282298## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210039000990080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001600214006001000230039000500240019001400245013000700259#VN11.04587#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.4# Cha con thng ging nhau nhng ci d#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#oanh#Dch Nht Bn# 282299## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070054000710220005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193005001700206 005001800223006001100241039000500252019001400257013000700271#VN11.04588#16000#V i?t#457B#895.6#^214#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara S hintaro ; Thu Hng dch#T.21#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mugiwara Shintaro#Thu Hng#oanh#D ch Nht Bn#282300## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070054000710220005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193005001700206 005001800223006001100241039000500252019001400257013000700271#VN11.04589#16000#V i?t#457B#895.6#^214#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara S hintaro ; Thu Hng dch#T.22#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mugiwara Shintaro#Thu Hng#oanh#D ch Nht Bn#282301## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244013000700249019001400256#VN11.04590#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#oanh#282302#Dc h Hn Quc## 00532000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220005000890050018000940060016001120080005001280090 01100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196020001300205 014000700218041000500225039000500230013000700235#VN11.04591#PS610#895.6#^214#Psy ren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.15#Toshiaki Iwashiro #Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2011#^a202tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#16000#Vi?t#oanh#282303## 00525000000000289000450002600110000001400070001100200160001800300130003400700330 00470220005000801810006000850820006000918080005000970050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000500218041000500223013000700228#VN11.04592#16000#Lovely childr en#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.24#L435C#895.6#^214#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Vi?t#282304## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070034000680220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001600182 006001100198039000500209019001400214013000700228#VN11.04593#20000#Vi?t#515N#89 5.6#^214#ui nga xinh#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Thanh Thu dch#T.3#^aH.# ^aKim ng#2011#^a282tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megumi Mi zusawa#Thanh Thu#oanh#Dch Nht Bn#282305## 00533000000000289000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300020016000350030013000510290014000640070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001500191 006001100206013000700217019001400224041000500238#VN11.04594#15000#T304T#895.6#^ 214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashinoki ; Thanh Thu dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a173tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Chan Kashinoki#Thanh Thu#282306#Dch Nht Bn#Vi?t## 00533000000000289000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300020016000350030013000510290014000640070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001500191 006001100206019001400217013000700231041000500238#VN11.04595#15000#T304T#895.6#^ 214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashinoki ; Thanh Thu dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Chan Kashinoki#Thanh Thu#Dch Nht Bn#282307#Vi?t## 00550000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300020016000350030013000510290014000640070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001500191 006001100206019001400217039000500231013000700236041000500243#VN11.04596#15000#T 304T#895.6#^214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashinoki ; Than h Thu dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Chan Kashinoki#Thanh Thu#Dch Nht Bn#oanh#282308#Vi?t## 00550000000000301000450002600110000003900050001101400070001604100050002318100060 00280820006000348080005000400020016000450030013000610290014000740070033000880220 00400121008000500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179 020001300188005001500201006001100216019001400227013000700241#VN11.04597#oanh#150 00#Vi?t#T304T#895.6#^214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashin oki ; Thanh Thu dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Chan Kashinoki#Thanh Thu#Dch Nht Bn#282309## 00537000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210006001300227013000700240#VN11.04598#N550T#895.6#^214#170 00#Vi?t#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a213tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# oanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#282310## 00537000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210006001300227013000700240#VN11.04599#N550T#895.6#^214#170 00#Vi?t#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# oanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#282311## 00537000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210006001300227013000700240#VN11.04600#N550T#895.6#^214#170 00#Vi?t#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# oanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#282312## 00537000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210006001300227013000700240#VN11.04601#N550T#895.6#^214#170 00#Vi?t#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# oanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#282313## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210006001300227013000700240#VN11.04602#Vi?t#N550T#895.6#^21 4#17000#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# oanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#282314## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070041000660220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001200187 005001000199006001100209039000500220019001400225013000700239#VN11.04603#15000#V i?t#H201K#895.7#^214#Hello Komang#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Thanh Th u dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Park In Seo#Choi Sang#Thanh Thu#oanh#Dch Hn Quc#282315## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070041000660220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001200187 005001000199006001100209039000500220019001400225013000700239#VN11.04604#15000#V i?t#H201K#895.7#^214#Hello Komang#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Thanh Th u dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Park In Seo#Choi Sang#Thanh Thu#oanh#Dch Hn Quc#282316## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070043000660220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001200189 005001000201006001300211039000500224019001400229013000700243#VN11.04605#15000#V i?t#H201K#895.7#^214#Hello Komang#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Trn Thu Cc dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Trn Thu Cc#oanh#Dch Hn Quc#282317## 00614000000000313000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200017001240200009001410200 01300150039000500163181000600168082000600174808000500180014000700185041000500192 002002000197003001300217007004700230022000500277006001100282013000700293#VN11.04 606#Jeon Kuek Jin#^aH.#^aKim ng#2011#Yang Jae Hyun#^a174tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#oanh #H307K#895.7#^214#15000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Ya ng Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.53#Thanh Thu#282318## 00614000000000313000450002600110000000800050001100900110001601000050002700500140 00320050014000460110015000600120035000750190014001100200017001240200009001410200 01300150039000500163181000600168082000600174808000500180014000700185041000500192 002002000197003001300217007004700230022000500277006001100282013000700293#VN11.04 607#^aH.#^aKim ng#2011#Yang Jae Hyun#Jeon Kuek Jin#^a182tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#oanh #H307K#895.7#^214#15000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Ya ng Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.54#Thanh Thu#282319## 00542000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290018000670070028000850220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001200193006000900205039000500214019001400219013000700233#VN11.04608#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Thanh H dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Fujiki Syun#Thanh H#oanh#Dch Nht Bn#282320## 00542000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290018000670070028000850220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001200193006000900205039000500214019001400219013000700233#VN11.04609#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Thanh H dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Fujiki Syun#Thanh H#oanh#Dch Nht Bn#282321## 00556000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290018000670070035000850220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001200200006001600212039000500228019001400233013000700247#VN11.04610#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Trnh Thu Giang dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a207tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#282322## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290018000670070035000850220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186 005001200199006001600211039000400227019001400231013000700245#VN11.04611#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Trnh Thu Giang dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Trnh Thu Giang#Hoa#Dch Nht Bn#282323## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235013000700239019001400246 00400130026002000180027302000090029102000130030000500160031300500160032900600110 0345005001600356#VN11.04612#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#282324#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235019001400239004001300253 02000180026602000090028402000130029300500160030600500160032200600110033800500160 0349013000700365#VN11.04613#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#282325## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235019001400239004001300253 02000180026602000090028402000130029300500160030600500160032200600110033800500160 0349013000700365#VN11.04614#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#282326## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235019001400239004001300253 02000180026602000090028402000130029300500160030600500160032200600110033800500160 0349013000700365#VN11.04615#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#282327## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235019001400239004001300253 02000180026602000090028402000130029300500160030600500160032200600110033800500160 0349013000700365#VN11.04616#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#282328## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011003200183012002000215039000400235019001400239004001300253 02000180026602000090028402000130029300500160030600500160032200600110033800500160 0349013000700365#VN11.04617#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Doraemon game comic#Hoa#Dch Nht Bn#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#282329## 00655000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020051000410030061000920070042001530080005001950090011002000100 00500211011001500216020001800231020000900249005001300258039000400271019001400275 012003400289020001300323006002200336013000700358#VN11.04618#18000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan super digest book 20+ plus#Gii thiu tng qu t t tp 1 n tp 20 ca b truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn Th Bch Hng d ch#^aH.#^aKim ng#2011#^a233tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Aoyama Gosho# Hoa#Dch Nht Bn#Sch dnh cho la tui thiu nin#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Hng#282330## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255013000700266019001400273039000400287#VN11.04 619#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.56#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#282331#Dch Nht Bn#Hoa## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 620#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.57#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282332## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 621#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.58#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282333## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 622#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.59#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282334## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 623#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.60#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a177tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282335## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410050013000460020010000590030016000690070013000850080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159039000400168020001200172 013000700184#VN11.04624#50000#Vi?t#GI-435B#895.92214#^214#Thng Giang#Git bu n#Tp th lc bt#Thng Giang#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a154tr.^b18cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Hoa#Th lc bt#282336## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 625#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.61#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282337## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 626#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.62#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282338## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 627#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.63#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282339## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 628#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.64#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a177tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282340## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 629#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.65#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282341## 00582000000000301000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250020024000300030013000540070031000670220005000980040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142012003400157020001800191020000900209020001300218 005001300231006001100244019001400255039000400269013000700273#16000#Vi?t#TH104T# 895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T .66#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a177tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282342## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 630#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.67#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282343## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 631#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.68#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282344## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 632#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.69#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282345## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255019001400266039000400280013000700284#VN11.04 633#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.70#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm #Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Hoa#282346## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070026000850080005001110090011001160100 00500127011001400132021015300146020001800299020000900317005001500326039000400341 020001500345020001400360013000700374020001000381#VN11.04634#VN11.04635#20000#Vi ?t#CH500T#394.26#^214#Ch Tu k chuyn Tt Trung thu#L Phng Lin s.t., b.s.# ^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b19cm#Thng qua nhng cu chuyn nh nhm gip cc em nh khm ph nhiu iu th v v Tt trung thu vi cc tr chi l th nh m a ln, rc n, ph c...#Vn ho c truyn#Vit Nam#L Phng Lin#Hoa#Sch t hiu nhi#Tt trung thu#282347#Phong tc## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030019000720070048000910080005001390090 01100144010000500155011001400160021007400174020000900248005001000257039000400267 020001700271012001600288020000900304005001800313013000700331020001500338#VN11.04 637#VN11.04636#20000#Vi?t#N556N#398.809597#^214#Nng nng n n#Cu ht yu th ng#Hiu Minh s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2011#^a43tr. ^b19cm#Gii thiu mt s bi ht ng dao dnh cho b v n tnh, o hiu ngha #Vit Nam#Hiu Minh#Hoa#Vn hc dn gian#ng dao cho b#ng dao#Nguyn Quang T on#282348#Sch thiu nhi## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020020000560030015000760070048000910080005001390090 01100144010000500155011001400160021008500174020000900259005001000268039000400278 012001600282020001700298020000900315005001800324013000700342020001500349#VN11.04 638#VN11.04639#20000#Vi?t#455T#398.809597#^214#ng trng ng trng#Bi hc l th#Hiu Minh s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2011#^a43tr. ^b19cm#Gii thiu mt s bi ng dao cho b thm kin thc v thin nhin, v c uc sng...#Vit Nam#Hiu Minh#Hoa#ng dao cho b#Vn hc dn gian#ng dao#Ngu yn Quang Ton#282349#Sch thiu nhi## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020020000570030016000770070048000930080005001410090 01100146010000500157011001400162021006100176020001700237020000900254005001000263 03900040027301200160027702000180029302000090031100500180032001300070033802000150 0345#VN11.04640#VN11.04641#20000#Vi?t#CH300C#398.809597#^214#Chi chi chnh chn h#Tr chi dn d#Hiu Minh s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Quang Ton#^aH.#^aKim n g#2011#^a43tr.^b19cm#Gii thiu mt s li ht ng dao trong cc tr chi dn d #Vn hc dn gian#Vit Nam#Hiu Minh#Hoa#ng dao cho b#Tr chi dn gian#ng dao#Nguyn Quang Ton#282350#Sch thiu nhi## 00536000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020010000420030013000520070039000650080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157005001500166039000400181012001800185 020001300203005001000216004001300226013000700239#VN11.04642#8500#Vi?t#M200V#895 .9223#^214#M v con#Truyn tranh#Tranh: ng Hng Qun ; Li: Hng Phc#^aH.#^a Kim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng Hng Qun#Hoa#Nhng bi hc tt#Truyn tranh#Hng Phc#In ln th 2#282351## 00537000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020008000430030013000510070040000640080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157005001600166039000400182012001800186 004001300204020001300217005001000230013000700240#VN11.04643#8500#Vi?t#NH101H#89 5.9223#^214#Nhc h#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^a Kim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh T#Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282352## 00550000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138020001800152020000900170005001600179039000400195012001800199 004001300217020001300230005001000243013000700253#VN11.04644#8500#Vi?t#TH400T#89 5.9223#^214#Th trng thch din#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh T#Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282353## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070039000730080005001120090011001170100 00500128011001400133020001800147020000900165005001600174039000400190012001800194 004001300212020001300225005000900238013000700247#VN11.04645#8500#Vi?t#V428N#895 .9223#^214#Voi nh v sn ca#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Thu Hng #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh H#H oa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Thu Hng#282354## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020025000430030013000680070040000810080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156020000900174005001600183039000400199012001800203 004001300221020001300234005001000247013000700257#VN11.04646#8500#Vi?t#NH556Q#89 5.9223#^214#Nhng qung sng vy gi#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn T hanh T#Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282355## 00547000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137020001800151020000900169005001400178039000400192012001800196 004001300214020001300227005001000240013000700250#VN11.04647#8500#Vi?t#X312X#895 .9223#^214#Xinh Xinh thch i hc#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Anh Tun #Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282356## 00538000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020010000420030013000520070040000650080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020000900158005001600167039000400183012001800187 004001300205020001300218005001000231013000700241#VN11.04648#8500#Vi?t#B100A#895 .9223#^214#Ba anh em#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Ch Kin ; Li: Hng Phc#^aH.#^ aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Ch Kin#Hoa#Nhn g bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282357## 00534000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020008000420030013000500070039000630080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000900155005001600164039000400180012001800184 004001300202020001300215005000900228013000700237#VN11.04649#8500#Vi?t#452B#895 .9223#^214#i bn#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Thu Hng#^aH.#^aKi m ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh H#Hoa#Nhng b i hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Thu Hng#282358## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070040000700080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020000900163005001600172039000400188012001800192 004001300210020001300223005001000236013000700246#VN11.04650#8500#Vi?t#C430X#895 .9223#^214#Con xin li m#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^ aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh T#Hoa #Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282359## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070038000700080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000900161005001400170039000400184012001800188 004001300206020001300219005001000232013000700242#VN11.04651#8500#Vi?t#R501#895 .9223#^214#Ra i chi#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: Hng Phc#^aH .#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Anh Tun#Hoa#Nh ng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282360## 00526000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030004000580070040000620080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000900155005001600164039000400180012001800184 004001300202020000400215005001000219013000700229#VN11.04652#8500#Vi?t#C107C#895 .9221#^214#Cnh cam lc m#Th#Tranh: Nguyn Thanh H ; Th: Ngn Vnh#^aH.#^aKi m ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh H#Hoa#Nhng b i hc tt#In ln th 2#Th#Ngn Vnh#282361## 00550000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138020001800152020000900170005001600179039000400195012001800199 004001300217020001300230005001000243013000700253#VN11.04653#8500#Vi?t#CH400M#89 5.9223#^214#Ch, mo v chut x#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh T#Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282362## 00556000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020027000430030013000700070040000830080005001230090011001280100 00500139011001400144020001800158020000900176005001600185039000400201012001800205 004001300223020001300236005001000249013000700259#VN11.04654#8500#Vi?t#CH500N#89 5.9223#^214#Ch nga non v bc b ci#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li : Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Thanh H#Hoa#Nhng bi hc tt#In ln th 2#Truyn tranh#Hng Phc#282363## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050015000560020008000710030004000790070015000830080 00500098009001100103010000500114011001400119020001800133020000900151039000400160 020000400164013000700168#VN11.04655#VN11.04656#15000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214 #ng Chn Nhn#Gic m#Th#ng Chn Nhn#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Hoa#Th#282364## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070041000860080005001270090011001320100 00500143011001700148020001800165005001600183039000400199012002300203004001300226 020001500239005001100254020000800265020001000273013000700283#VN11.04657#VN11.046 58#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn chi n gian?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Qunh Lin#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu g io#Nguyn Kim Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Qunh Lin#o c#Tnh cch#282365## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070039000760080005001150090011001200100 00500131011001700136020001800153005001600171039000400187012002300191004001300214 020001500227005000900242020000800251020001000259013000700269#VN11.04659#VN11.046 60#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t nn nghe li?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu gio#Nguyn K im Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Hng Nga#o c# Tnh cch#282366## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070039000820080005001210090011001260100 00500137011001700142020001800159005001600177039000400193012002300197004001300220 020001500233005000900248020000800257020001000265013000700275#VN11.04661#VN11.046 62#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn nh ln?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu gio#Ng uyn Kim Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Hng Nga# o c#Tnh cch#282367## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070039000810080005001200090011001250100 00500136011001700141020001800158005001600176039000400192012002300196004001300219 020001500232005000900247020000800256020001000264013000700274#VN11.04663#VN11.046 64#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn m nheo?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu gio#Ngu yn Kim Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Hng Nga#o c#Tnh cch#282368## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070041000800080005001210090011001260100 00500137011001700142020001800159005001600177039000400193012002300197004001300220 020001500233005001100248020000800259020001000267013000700277#VN11.04666#VN11.046 65#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn ch k?#Tranh: Nguyn Kim D un ; Li: Qunh Lin#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu gio#Ng uyn Kim Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Qunh Lin# o c#Tnh cch#282369## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070041000810080005001220090011001270100 00500138011001700143020001800160005001600178039000400194012002300198004001300221 020001500234005001100249020000800260020001000268013000700278#VN11.04667#VN11.046 68#12500#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn cu th?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Qunh Lin#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b18x19cm#Gio dc mu gio#N guyn Kim Dun#Hoa# em lun ngoan ngon#In ln th 5#Sch thiu nhi#Qunh Lin #o c#Tnh cch#282370## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030013000780070021000910080005001120090 01100117010000500128011001400133020001800147020000300165006001600168039000400184 019000800188012004300196004001300239020001300252013000700265#VN11.04669#VN11.046 70#30000#Vi?t#H419C#813#^214#Hc cch c x nh cng cha#Truyn tranh#Nguyn K im Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Nguyn Kim Diu#Hoa#Dch M#Disney Princess. Cng cha giu yu thng#In ln th 2#Truyn tranh#282371## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070052000790080005001310090011001360100 00500147011001400152012004300166020001800209020000300227020001300230005001400243 005000700257006000800264039000500272019000800277013000700285#VN11.04671#VN11.046 72#10000#Vi?t#C514P#813#^214#Cuc phiu lu ca c heo nh#Li: Lyra Spenser ; Minh ho: Disney ; M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney Prince ss. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Spenser, Lyra#Di sney#M Dung#KVn#Dch M#282372## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020014000500070051000640080005001150090011001200100 00500131011001400136012004300150020001800193020000300211020001300214005001300227 005000700240006000800247039000500255019000800260013000700268#VN11.04673#VN11.046 74#10000#Vi?t#NG558B#813#^214#Ngi bn mi#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Disney ; M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha gi u yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara#Disney#M Dung#KVn #Dch M#282373## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730080005001360090011001410100 00500152011001400157012004300171020001800214020000300232020001300235005002200248 005000700270006001100277039000500288019000800293013000700301#VN11.04675#VN11.046 76#12000#Vi?t#B515D#813#^214#Bui d tic hong cung#Li: Catherine McCafferty ; Minh ho: Disney ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney P rincess. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#McCafferty, Catherine#Disney#Thu Dng#KVn#Dch M#282374## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070064000710080005001350090011001400100 00500151011001400156012004300170020001800213020000300231020001300234005001600247 005001100263006001600274039000500290019000800295013000700303#VN11.04677#VN11.046 78#12000#Vi?t#C455C#813#^214#Cng cha v ma xun#Li: Mary Man-Kong ; Minh ho : Bob Berry ; Phm Phng Chi dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney Pr incess. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Man-Kong, Ma rry#Berry, Bob#Phm Phng Chi#KVn#Dch M#282375## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070063000710080005001340090011001390100 00500150011001400155012004300169020001800212020000300230020001300233005001900246 005001400265006000800279039000500287019000800292013000700300#VN11.04679#VN11.046 80#12000#Vi?t#C455C#813#^214#Cng cha v ma xun#Li: Melissa Lagonegro ; Min h ho: Peter Emslie ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney Pri ncess. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lagonegro, Me lissa#Emslie, Peter#Vit H#KVn#Dch M#282376## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070091000750080005001660090011001710100 00500182011001400187012004300201020001800244020000300262020001300265005001300278 005001500291006001600306039000500322019000800327005002500335013000700360#VN11.04 681#VN11.04682#12000#Vi?t#L302S#813#^214#Lch s nh mt cng cha#Li: Melissa Aps ; Minh ho: Niall Harding, Atelier Philippe Harchy ; Phm Phng Chi dch#^ aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Aps, Melissa#Harding, Niall#Phm Phng Chi#KVn# Dch M#Harchy, Atelier Philippe#282377## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070075000750080005001500090011001550100 00500166011001400171012004300185020001800228020000300246020001300249005002300262 005001700285006001600302039000500318013000700323019000800330#VN11.04684#VN11.046 83#12000#Vi?t#L400L#813#^214#L Lem v N-en thn tin#Li: Andrea Posner Sanch ez ; Tranh: Elisa Marrucchi ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^ b19cm#Disney Princess. Cng cha giu yu thng#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tra nh#Sanchez, Andrea Posner#Marrucchi, Elisa#Nguyn Kim Diu#KVn#282378#Dch M## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020052000530070074001050080005001790090011001840100 00500195011001400200012001400214020001800228020000500246020001400251005001700265 005001700282006001500299039000500314019001000319020000900329013000700338#VN11.04 685#VN11.04686#15000#Vi?t#455-O#372.21#^214#ng i, ti sao chu khng c l m iu mnh mun?#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#P hp#Sch mu gio#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#KVn#Dch Ph p#Trit l#282379## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530070074000800080005001540090011001590100 00500170011001400175012001400189020001800203020000500221020001400226005001700240 005001700257006001500274039000500289019001000294020000900304013000700313#VN11.04 687#VN11.04688#15000#Vi?t#B450-O#372.21#^214#B i, ti sao b yu con?#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Php#Sch mu gio#Brenifi er, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#KVn#Dch Php#Trit l#282380## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070074000850080005001590090011001640100 00500175011001400180012001400194020001800208020000500226020001400231005001700245 005001700262006001500279039000500294019001000299020000900309013000700318#VN11.04 689#VN11.04690#15000#Vi?t#C450-O#372.21#^214#C i, ti sao con phi i hc?#L i k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Php#Sch mu gio#Br enifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#KVn#Dch Php#Trit l#282381## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020036000530070074000890080005001630090011001680100 00500179011001400184012001400198020001800212020000500230020001400235005001700249 005001700266006001500283039000500298019001000303020000900313013000700322#VN11.04 691#VN11.04692#15000#Vi?t#M200-O#372.21#^214#M i, ti sao con c mt trn i ?#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#^aH. #^aKim ng#2011#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Php#Sch mu gi o#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#KVn#Dch Php#Trit l#28238 2## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020015000730070019000880080005001070090 01100112010000500123011001400128020001800142020000900160020001200169039000500181 013000700186#VN11.04693#VN11.04694#21000#Vi?t#T112C#895.9223#^214#Nguyn Th Ki m Ho#Tay ch tay em#Nguyn Th Kim Ho#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#282383## 00432000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020016000650070011000810080005000920090 01100097010000500108011001400113020001800127020000900145020001200154039000500166 013000700171#VN11.04695#VN11.04696#14000#Vi?t#561V#895.9223#^214#o Hi S# ng v xa lm#o Hi S#^aH.#^aKim ng#2011#^a75tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn ngn#KVn#282384## 00646000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540080005000710090011000760100005000870110 01400092020001000106020000900116020000700125039000500132004002500137021018900162 020002200351013000700373#VN11.04697#VN11.04698#12000#Vi?t#S450T#324.2597#^214#S tay on vin#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b19cm#on vin#Vit Nam#S tay#KV n#In ln th 3 c sa cha#Gii thiu nh ngha v on thanh nin, biu tng c on, bi ht on, Hi. Cch s dng s on vin. Cc hnh thc khen thng ca on v nhng hng dn ghi thng tin trong s tay#on TNCS H Ch Minh#28 2385## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020025000710070017000960080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020000900166020001200175039000500187 013000700192#VN11.04699#VN11.04700#21000#Vi?t#C126#895.9223#^214#o Trung Ngu yn#Cy n thn ca om m#o Trung Nguyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b19cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#282386## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020023000690070040000920080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000700186020001200193006001600205 039000500221019001200226013000700238#VN11.04701#VN11.04702#32000#Vi?t#K300N#891 .8#^214#Grabowski, Andrej#K ngh h vi nh vn#Andrej Grabowski ; Nguyn Vn T hi dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ba Lan#Tiu thuy t#Nguyn Vn Thi#KVn#Dch Ba Lan#282387## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050021000520020013000730070042000860080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020000400182020001200186039000500198 013000700203019000900210006001500219#VN11.04704#VN11.04703#40000#Vi?t#B100T#891 .73#^214#Olesa, Iuri Caclovit#Ba tn bo #Iuri Caclovit Olesa ; on Phan Chn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a239tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Tiu thuyt#KVn# 282388#Dch Nga#on Phan Chn## 00732000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540020009000590030028000680070041000960080005001370090 06300142010000500205011001500210020001700225020000900242020000400251039000500255 00500130026000500150027300500080028800500110029600500130030701300070032001500790 0327#VN11.04705#VN11.04706#16000#Vi?t#GI-435N#895.9221008#^214#Git nh#Tuyn t p th nhiu tc gi#Lm Sn Dng, L Thun Khanh, Th Ln...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn#Lm Sn Dng#L Thun Khanh#Th Ln#Lng Ngc#V c N gha#282389#TTS ghi: K nim 20 nm ngy Quc t Ngi cao tui (01.10.1991 - 0 1.10.2011)## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020019000720030008000910070017000990080 00500116009001900121010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VN11.04707#VN11.04708#40000#Vi?t#M118T#895.92214#^214# Phm Bi Anh Th#Mt tri ngc dc#Tp th#Phm Bi Anh Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#282390## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050014000570020017000710070014000880080005001020090 01900107010000500126011003000131020001700161020000900178020000400187039000500191 013000700196#VN11.04709#VN11.04710#35000#Vi?t#TH460T#895.922134#^214#Lng Minh V#Th t y ba l#Lng Minh V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a86tr., 3tr. tr anh mu^b17cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#282391## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020008000720030004000800070018000840080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000400176013000700180#VN11.04711#VN11.04712#50000#Vi?t#T550T#895.9221#^214#H ong nh Nguyn#T tnh#Th#Hong nh Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a13 6tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#282392## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020024000630030008000870070009000950080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000400178013000700182#VN11.04713#VN11.04714#50000#Vi?t#C510#895.9221#^214# nh Thu#Ci u t li tui th#Tp th#nh Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 136tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#282393## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020009000700030004000790070015000830080 00500098009001900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000400171013000700175#VN11.04716#VN11.04715#35000#Vi?t#TH460T#895.9221#^214# Tng Th Phit#Th tnh#Th#Tng Th Phit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a78tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#282394## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050016000530020005000690030004000740070016000780080 00500094009001900099010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000400167013000700171#VN11.04717#VN11.04718#30000#Vi?t#M517#895.9221#^214#Th i Dng Liu#Mun#Th#Thi Dng Liu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a99tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#282395## 00570000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020010000680030004000780290013000820070 04100095008000500136009001900141010000500160011001500165020001700180020000900197 020000400206039000400210013000700214006001600221006000700237006001200244#VV11.16 348#VV11.16349#50000#Vi?t#L506K#895.9221#^214#Trn Hu Dng#Lc 0 gi#Th#At ze ro hour#Trn Hu Dng ; Dch: Nguyn Tin Vn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 127tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#282396#Nguyn Tin Vn#L Lan#Due mer, Joe## 00613000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050007000600020011000670030012000780070 03700090008000500127009006100132010000500193011001500198020001700213020001000230 020001200240006001000252039000400262019001500266005001100281013000700292#VV11.16 350#VV11.16351#VV11.16352#80000#Vi?t#C430T#823#^214#Nam L#Con thuyn#Truyn ng n#Nam L ; Dch: Thin Nga, Thun Thc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a398tr.^b21cm#Vn hc hin i#xtrylia#Tiu th uyt#Thin Nga#Mai#Dch xtrylia#Thun Thc#282397## 00862000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820013000528080005000650050015000700020025000850030031001100070 01500141008000500156009001900161010000500180011001500185021025500200013000700455 02000190046202000080048102000090048902000170049802000080051502000090052303900040 0532#VV11.16353#VV11.16354#VV11.16355#90000#Vi?t#NH556D#895.92209004#^214#Bi C ng Thun#Nhng dng sng vn chy#L lun v ph bnh vn chng#Bi Cng Thun #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a347tr.^b21cm#Gii thiu cc bi chuyn lun vit v mt th h vn chng tr, tp hp nhng khun mt vn tr ng i: Nguyn Ngc T, Phong ip, Trn Thu Hng, Dng Thu, Phan Hn Nhin... cng bi Phon g ip phng vn nh vn Bi Cng Thun v tc phm ca ng#282398#Nghin cu v n hc#L lun#Ph bnh#Vn hc hin i#Nh vn#Vit Nam#Mai## 00616000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050026000610020012000870030012000990070 04900111008000500160009006100165010000500226011001500231020001700246020000300263 020001200266006001700278039000400295019000800299013000700307#VV11.16356#VV11.163 57#VV11.16358#115000#Vi?t#V300#813#^214#Phillips, Susan Elizabeth#V l em# Tiu thuyt#Susan Elizabeth Phillips ; Nguyn Ngc Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a590tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Ngc Thu#Mai#Dch M#282399## 00575000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050011000610020013000720030012000850070 02600097008000500123009006100128010000500189011001500194020001700209020000500226 020001200231006000900243039000400252013000700256019001000263#VV11.16359#VV11.163 61#VV11.16360#105000#Vi?t#253#843#^214#Levy, Marc#m u tin#Tiu thuyt#Ma rc Levy ; Bo Linh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g Nh Nam#2011#^a545tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Bo Linh#Mai#282 400#Dch Php## 00736000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050015000390020027000540070028000810040008001090080005001170090 01100122010000500133011001500138021025800153020000800411005001200419039000400431 020000600435020001000441013000700451#VV11.16362#90000#Vi?t#NH308V#720#^214#Phm Ngc ng#Nhit v kh hu kin trc#Phm Ngc ng, Phm Hi H#Ti bn#^aH.#^ aXy dng#2011#^a328tr.^b24cm#Gii thiu v kh hu ngoi nh v c im kh h u cc vng ca Vit Nam. Trnh by nhng tc ng ca cc yu t kh hu ti con ngi v cc cng trnh xy dng. Phng php thit k cc cng trnh xy dng ph hp vi ma ng, ma h, m, thong gi#Kh hu#Phm Hi H#Mai#Nhit#Ki n trc#282401## 00777000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020015000540030049000690070027001180040008001450080 00500153009001100158010000500169011001500174021026100189020001500450020001100465 005001200476039000400488013000700492#VV11.16363#83000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Lu Th Trnh#C hc kt cu#Dnh cho h cao ng cc ngnh k thut xy dng#Lu T h Trnh, Vn Bnh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a298tr.^b24cm#Phn tch cu to hnh hc ca cc h phng v cch xc nh ni lc trong h phng tnh nh chu ti trng bt ng, di ng, xc nh chuyn v trong h thanh phng n h i tuyn tnh, siu tnh v phng php phn phi cc m men, phng php tnh g n ng#C hc kt cu#Gio trnh# Vn Bnh#Mai#282402## 00742000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400070049000780080005001270090011001320100005001430110 01500148021018000163020000800343020000900351005001400360005001100374039000400385 005001400389020001100403020001100414013000700425004000800432#VV11.16364#66000#V i?t#M112T#621.8#^214#My - Thit b v h thng nghin mn#V Lim Chnh (ch.b.) , Quc Quang, Cao Vn M#^aH.#^aXy dng#2011#^a226tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v qu trnh nghin, my nghin, my nghin trc, my nghin ng b nh ln, thit b phn ly v cc s nghin mn thng gp trong sn xut xi m ng#My mc#Thit b# Quc Quang#Cao Vn M#Mai#V Lim Chnh#Nghin mn#My n ghin#282403#Ti bn## 01110000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820012000648080005000760020025000810030024001060070 06400130008000500194009001100199010000500210011001500215021038900230020000800619 02000120062702000070063900500180064600500150066400500180067900500150069700500150 0712039000400727013000700731020001000738#VV11.16365#VV11.16368#VV11.16367#VV11.1 6366#60000#Vi?t#NH100-O#728.0959731#^214#Nh ti nh c H Ni#Thc trng v gii php#L Th Bch Thun (ch.b.), Nguyn Vn Hi, o Th Tin Ngc...#^aH.# ^aXy dng#2011#^a169tr.^b24cm#Trnh by tng quan chnh sch, m hnh pht tri n nh ti nh c trn th gii. Khi nim ti nh c v qu trnh hnh thnh pht trin ca nh ti nh c Vit Nam. Thc trng quy hoch, kin trc c c d n nh ti nh c xy dng H Ni v c s khoa hc xy dng m hnh nh ti nh c H Ni n nm 2020, c km theo cc gii php nng cao c ht lng qui hoch#Nh ca#Ti nh c#H Ni#L Th Bch Thun#Nguyn Vn Hi# o Th Tin Ngc#L Th Thu H# Trc Phng#Mai#282404#Kin trc## 00828000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350050020000400020030000600070063000900040008001530080005001610090 01100166010000500177011001800182021017500200006001100375006000900386006002000395 00500150041501300070043003900040043701900050044102000090044602000090045501500380 0464#VV11.16369#110000#Vi?t#TH308K#729#^214#Ching, Francis D.K.#Thit k ni th t c minh ho#Francis D.K. Ching ; Dch: Thi Hong... ; Nguyn Kim Chi h..#T i bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a297tr.^b21x31cm#Trnh by nhng kin thc chung v khng gian ni tht, cc phng php, nguyn l v b phn cu thnh trong thit k ni tht v h thng k thut trong mi trng ni tht#Thi Hong#Vn on# Nguyn Thanh Nguyn#Nguyn Kim Chi#282405#Mai#Dch#Thit k#Ni tht#Tn sch ng oi ba: Thit k ni tht## 00888000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350020112000400070041001520040008001930080005002010090011002060100 00500217011001800222012005500240021019400295006001600489006001300505039000500518 013000700523019000500530020001000535020000900545020000900554020001100563#VV11.16 370#105000#Vi?t#PH121T#720#^214#Phn tch phng php to hnh qua hnh v nhn g tc phm kin trc ni ting ca cc kin trc s ln th gii#Bin dch: Nguy n Ngc Gi, V nh Dip#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a284tr.^b21x30cm#T sch Trng i hc Kin trc thnh ph H Ch Minh#Tp trung phn tch 88 cng trn h kin trc, biu hin thng qua tng mt bng, mt ct v cc hnh v phn tch . Phn bit miu t m thc in hnh hoc tm sng tc hnh khi ca kin tr c#Nguyn Ngc Gi#V nh Dip#Thu#282406#dch#Kin trc#Thit k#To hnh#Cng trnh## 01155000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020160000710290168002310080 00500399009001100404010000500415011001400420012002000434015005300454039000500507 02102540051202000200076602000110078602000120079702000040080901300070081302000090 0820#VL11.02459#VL11.02462#VL11.02461#VL11.02460#22000#Vi?t#B108V#692#^214#Bo v cng trnh xy dng phng chng mi cho cng trnh xy dng mi. Bo v cng trnh xy dng dit v phng chng mi cho cng trnh xy dng ang s dng#Prot ection of building, prevention and protection from termites for new building wor k. Protection of building, control and prevention of termites in existing buildi ngs#^aH.#^aXy dng#2011#^a36tr.^b31cm#Tiu chun quc gia#Gm 2 tiu chun: TCV N 7958 : 2008, TCVN 8268 : 2009#Thu#Gii thiu 2 tiu chun: TCVN 7958 : 2008, TCVN 8268 : 2009 ca Trung tm nghin cu pht trin vt liu xy dng qui nh v phng php k thut bo v cng trnh xy dng phng chng mi cho cng trn h xy dng mi v cng trnh xy dng ang s dng#Tiu chun k thut#Cng trn h#Phng chng#Mi#282407#Xy dng## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020083000720030080001550080 00500235009001100240010000500251011001400256012002000270039000500290021015300295 020001700448020001000465020000900475004001500484013000700499020000700506#VL11.02 464#VL11.02463#VL11.02465#VL11.02466#23000#Vi?t#QU600H#715#^214#Quy hoch cy x anh s dng hn ch v chuyn dng trong th tiu chun thit k#Greenery pla nning for funtionnal and specific areas in urban - design standards#^aH.#^aXy d ng#2011#^a36tr.^b31cm#Tiu chun quc gia#Thu#Gii thiu tiu chun TCVN 8270 - 2009 ca Vin Kin trc, Qui hoch th - b Xy dng qui nh v vn quy hoch cy xanh chuyn dng trong th#Tiu chun ngnh#Qui hoch#Cy xanh#Xu t bn ln 1#282408# th## 00963000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020044000710290046001150080 00500161009001100166010000500177011001400182012002000196015007600216039000500292 013000700297021029200304020002000596020001100616020000800627020001400635#VL11.02 468#VL11.02470#VL11.02467#VL11.02469#33000#Vi?t#H250C#691#^214#H cht kt dnh gc nha Epoxy cho b tng#Epoxy resin base bonding systems for concrete#^aH.#^ aXy dng#2011#^a57tr.^b31cm#Tiu chun quc gia#Gm 3 tiu chun: TCVN 7951 : 2 008, TCVN 7952-1-11 : 2008, TCVN 7953 : 2008#Thu#282409#Gii thiu 3 tiu chun : TCVN 7951 : 2008, TCVN 7952-1-11 : 2008, TCVN 7953 : 2008 ca Vin Vt liu x y dng, b xy dng qui nh v: phm vi p dng, ti liu vin dn, thnh phn cu to, thnh phn ho hc, yu cu k thut v phng php th h cht kt dn h gc nha epoxy cho b tng#Tiu chun k thut#Nha Epoxy#B tng#Cht kt dn h## 00800000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050014000760020045000900070 01400135008000500149009001100154010000500165011001500170039000500185013000700190 021025000197020000900447020000800456020000900464020000700473020000600480#VL11.02 471#VL11.02472#VL11.02474#VL11.02473#55000#Vi?t#QU105L#692.068#^214#Bi Ngc To n#Qun l vt t thit b trong d n xy dng#Bi Ngc Ton#^aH.#^aXy dng#20 11#^a154tr.^b27cm#Thu#282410#Cung cp nhng kin thc v qun l vt t v thi t b trong cc d n xy dng. Logistics v vn dng trong qun l d n, mua v thu my mc thit b, la chn v mua sm my mc thit b phc v d n xy d ng, qun l khai thc my mc thit b#Thit b#Qun l#Xy dng#Vt t#D n## 00917000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050010000780020069000880070 03500157008000500192009001100197010000500208011001500213015006500228039000500293 01300070029802101910030502000110049602000090050702000170051602000170053302000130 0550005001600563#VL11.02475#VL11.02476#VL11.02478#VL11.02477#69000#Vi?t#PH121M# 624.10285#^214# Vn #Phn mm SLOPE/W ng dng vo tnh ton n nh trt s u cng trnh# Vn (ch.b.), Nguyn Quc Ti#^aH.#^aXy dng#2011#^a198tr.^b 27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut hng hi#Thu#28241 1#Gii thiu c s l thuyt ca cc phng php tnh n nh mi dc trong Phn mm SLOPE/W. Hng dn s dng phn mm tnh n nh mi dc SLOPE/W. Mt s b i mu tnh bng phn mm SLOPE/W#Cng trnh#Xy dng#Tin hc ng dng#Phn mm S LOPE/W#a k thut#Nguyn Quc Ti## 00839000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050011000730020016000840070 02900100008000500129009001100134010000500145011001500150005001700165039000500182 013000700187021033000194020001600524020000900540#VL11.02479#VL11.02480#VL11.0248 2#VL11.02481#58000#Vi?t#C455T#624.1#^214#L Vn Lc#Cng trnh ngm#L Vn Lc, Hong Phng Hoa#^aH.#^aXy dng#2011#^a163tr.^b27cm#Hong Phng Hoa#Thu#2824 12#Gii thiu khi nim chung v cng trnh ngm v khi nim k thut c bn v cng trnh ngm. Kho st k thut phc v v xy dng cng trnh ngm choc cc loi cng trnh ngm khc nhau nh: ng st, ng xe in ngm, ng t, ng d nc. Ti trng v tnh ton kt cu ngm. Thit k thng gi trong cn g trnh ngm#Cng trnh ngm#Xy dng## 00695000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050014000760020031000900070 01400121008000500135009001100140010000500151011001500156039000500171013000700176 021015900183020001600342020000900358020000900367020001700376#VL11.02483#VL11.024 86#VL11.02485#VL11.02484#137000#Vi?t#B108H#624.028#^214#Bi Mnh Hng#Bo h la o ng trong xy dng#Bi Mnh Hng#^aH.#^aXy dng#2011#^a376tr.^b27cm#Thu#282 413#Nhng vn chung v bo h lao ng. K thut an ton lao ng trong xy d ng. V sinh lao ng trong xy dng. Mt s ch , chnh sch v bo h lao ng#Bo h lao ng#Xy dng#K thut#An ton lao ng## 00632000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050016000400020028000560070059000840040008001430080005001510090 01100156010000500167011001500172005001500187005001800202039000500220013000700225 021009400232020001700326020001100343#VL11.02487#73000#Vi?t#GI-108T#531#^214#Kh ng Don in#Gio trnh c hc l thuyt#Khng Don in (ch.b.), Nguyn Thc An , Nguyn nh Chiu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a244tr.^b27cm#Nguyn Thc An#N guyn nh Chiu#Thu#282414#Trnh by mt s kin thc c bn v tnh hc, ng hc, ng lc hc v cc nguyn l c hc#C hc l thuyt#Gio trnh## 00779000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050013000420020033000550070026000880040008001140080005001220090 01100127010000500138011001500143005001200158039000500170013000700175020000900182 020000900191020001100200021029000211#VL11.02488#57000#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#N guyn B V#Gio trnh lp nh mc xy dng#Nguyn B V, Bi Vn Ym#Ti bn#^ aH.#^aXy dng#2011#^a185tr.^b27cm#Bi Vn Ym#Thu#282415#Xy dng#nh mc#Gi o trnh#Gii thiu khi qut v h thng tiu chun xy dng v lp nh mc xy dng. Nhng kin thc c bn v nh mc xy dng v cc phng php thu thp t hng tin lp nh mc xy dng. Thit k cc loi nh mc xy dng. nh mc d ton v nh mc d ton tng hp xy dng cng trnh## 00721000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020050000550070015001050040008001200080005001280090 01100133010000500144011001500149015004500164021018600209020001600395020000900411 020001100420039000500431013000700436#VL11.02489#72000#Vi?t#T312T#628.3#^214#Tr nh Xun Lai#Tnh ton thit k cc cng trnh x l nc thi#Trnh Xun Lai#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a240tr.^b27cm#TTS ghi: Cng ty T vn cp thot nc s 2#S lc ngun gc lu lng v cht lng nc thi. Gii thiu cc phng php x l nc thi: x l s b, x l sinh hc, x l bng b.... Cc tnh t on la chn cc thit b x l#X l nc thi#Thit k#Cng trnh#Thu#282416# # 00719000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370050017000420020069000590070017001280040008001450080005001530090 01100158010000500169011001500174039000500189013000700194021019200201020000900393 020001400402020000700416020001800423#VL11.02490#128000#Vi?t#TH308K#388.4#^214#N guyn Xun Vinh#Thit k cng trnh h tng th v giao thng cng cng thnh ph#Nguyn Xun Vinh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a432tr.^b27cm#Thu#282417#Tr nh by nhng ni dung c bn tnh ton, thit k cc ng ph th cng c c cng trnh h tng. Gii thiu cc phng thc v phng tin ca h thng v n chuyn giao thng cng cng#Thit k#C s h tng# th#Giao thng th## 00655000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050018000400020015000580070018000730220004000910040008000950080 00500103009001100108010000500119011001500124013000700139021018200146020001500328 020001100343039000500354005001800359#VL11.02491#64000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Ngu yn Vn Phng#C hc kt cu#Nguyn Vn Phng#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011 #^a209tr.^b27cm#282418#Phn tch cu to hnh hc ca cc h thanh phng. Xc nh ni lc trong h phng tnh nh chu ti bt ng v di ng. Xc nh chuy n v trong h thanh phng n hi tuyn tnh#C hc kt cu#Gio trnh#Loan#Nguy n Vn Phng## 00620000000000265000450002600110000002101820001101400070019304100050020018100070 02050820006002128080005002180020011002230070017002340080005002510090011002560100 00500267011001500272020000700287020000400294020001900298039000500317004000800322 005001700330013000700347#VL11.02492#Trnh by mt s kin thc c bn v bn ch t vt l ca t, phn b ng sut trong t, bin dng ca t nn, sc chu t i ca t v p lc ngang ca t tc dng ln tng chn#95000#Vi?t#PH104Q#624 .1#^214#C hc t#Nguyn nh Dng#^aH.#^aXy dng#2011#^a321tr.^b27cm#C hc# t#Ti liu tham kho#Loan#Ti bn#Nguyn nh Dng#282419## 00782000000000301000450002600110000002102430001101400070025404100050026118100070 02660820006002738080005002790020050002840070017003340080005003510090011003560100 00500367011001500372020000900387020000700396020001900403039000500422004000800427 005001700435020000900452020000600461013000700467020000600474#VL11.02493#Khi ni m chung v t vn v t vn xy dng. C s php l cho hot ng t vn xy dn g. Quy chun xy dng v tiu chun xy dng. T vn gim st thi cng xy dng cng trnh, kho st xy dng, qun l d n u t xy dng cng trnh...#75000 #Vi?t#PH104Q#624.1#^214#T vn d n v t vn gim st thi cng xy dng#Trnh Quc Thng#^aH.#^aXy dng#2011#^a262tr.^b27cm#Xy dng#T vn#Ti liu tham kh o#Loan#Ti bn#Trnh Quc Thng#Gim st#D n#282420#D n## 00957000000000301000450002600110000002103650001101400070037604100050038318100070 03880820006003958080005004010020058004060070039004640080005005030090011005080100 00500519011001500524020001300539020001000552020001100562005001300573039000500586 004000800591005001900599015002200618020000800640013000700648#VL11.02494#Nhng v n chung v phn tch hot ng kinh t trong doanh nghip. Phn tch tnh hn h thc hin k hoch sn xut sn phm ca doanh nghip; tnh hnh qun l, s d ng lao ng; s dng ti sn c nh dng vo sn xut ca doanh nghip; tnh h nh qun l v s dng nguyn vt liu. Phn tch gi thnh sn phm, tnh hnh hot ng ti chnh ca doanh nghip#45000#Vi?t#PH104Q#338.7#^214#Gio trnh ph n tch hot ng kinh t trong doanh nghip#B.s.: Nguyn Thin Chnh, Trn Th Nh#^aH.#^aXy dng#2011#^a134tr.^b27cm#Doanh nghip#Hot ng#Gio trnh#Trn T h Nh#Loan#Ti bn#Nguyn Thin Chnh#TTS ghi: B Xy dng#Kinh t#282421## 01026000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820009000648080005000730050018000780020072000960070 05700168022000400225008000500229009001100234010000500245011001500250020000900265 00500110027400500180028501300070030300500180031002102950032802000090062302000090 0632020001300641020002200654#VL11.02495#VL11.02496#VL11.02497#VL11.02498#125000 #Vi?t#PH121T#624.0285#^214#Nguyn Vit Trung#Phn tch v thit k kt cu xy d ng bng phn mm SAP 200 version 14#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Lan, Tr ng Minh Phc#T.1#^aH.#^aXy dng#2011#^a383tr.^b27cm#Xy dng#Nguyn Lan#Trng Minh Phc#282422#Nguyn Vit Trung#Gii thiu chung v SAP2000 V14, m hnh k t cu, giao din ca SAP2000 V14. Trnh by v d phn tch v thit k cu gin thp, tnh ton khung phng b tng ct thp bng SAP2000 V14; v d tnh ni l c dm cu c hng giai on khai thc, thit k cu dm BTCT thng, tnh cu dy vng...#Thit k#Xy dng#Phn mm SAP#Phn mm SAP 2000 V14## 00683000000000241000450002600110000002101930001104100050020418100070020908200060 02168080005002220020059002270080010002860090018002960100005003140110014003190200 01000333020000700343039000500350015005900355020000900414013000700423020001100430 #VL11.02499#Thng tin v ngy thng, tng s lng dng, nhn hiu... cho ng i nng dn ghi chp nhng thng tin cn thit trong qu trnh chun b tri sn xut ging c tra ng bng sng Cu Long#Vi?t#PH104Q#639.3#^214#S nht k n ui cho tri sn xut ging c tra p dng BMP#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011# ^a56tr.^b27cm#Chn nui#C tra#Loan#TTS ghi: Pht trin BMP cho nui c tra BSCL, Vit Nam#C ging#282423#S nht k## 00796000000000265000450002600110000002600110001102102290002201400070025104100050 02581810007002630820010002708080005002800020126002850080005004110090021004160100 00500437011001500442020001000457020001600467020001700483039000500500020000900505 020000900514013000700523#VN11.04719#VN11.04720#Gii thiu mt s quy nh php lut v hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh; khiu ni, t co, khen thng v x l vi phm... trong lnh vc hng hi#10000#Vi?t#PH104Q#343.59709#^214#Ngh nh s 48/2011/N-CP ngy 21 thng 6 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc hng hi#^aH.#^aGiao thng vn ti#2011#^a102tr.^b15c m#Php lut#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Loan#Vit Nam#Hng hi#282424## 00819000000000277000450002600110000002600110001102101980002201400070022004100050 02271810007002320820010002398080005002490020147002540080005004010090021004060100 00500427011001500432020001000447020001600457020001700473039000500490020000900495 020001100504020001900515013000700534#VN11.04721#VN11.04722#Gii thiu mt s quy nh php lut v hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#20000#Vi?t#PH104Q#343.59709#^214#Ngh nh s 60/2011/N-CP ng y 20 thng 7 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong l nh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng vn ti#2011#^a180tr.^b1 5cm#Ngh nh#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Loan#Vit Nam#Giao thng#ng th u ni a#282425## 00943000000000277000450002600110000002600110001102104160002201400070043804100050 04451810007004500820010004578080005004670020067004720080005005390090021005440100 00500565011001500570020001000585020001400595020001800609039000500627020000900632 020000900641020000800650013000700658#VN11.04723#VN11.04724#Gii thiu ni dung P hp lnh th tc bt gi tu bin nm 2008 vi 72 iu qui nh th tc bt gi tu bin, th tu bin ang b bt gi v bt gi li tu bin m bo gii q uyt khiu ni hng hi, th tc bt gi tu bin, th tu bin ang b bt gi thi hnh n, thc hin tng tr t php v iu khon thi hnh. Mt s v n bn ca Chnh ph hng dn thi hnh nhng ni dung c th ca Php lnh#15000 #Vi?t#PH104Q#343.59709#^214#Php lnh th tc bt gi tu bin v ngh nh h ng dn thi hnh#^aH.#^aGiao thng vn ti#2011#^a120tr.^b15cm#Php lnh#Lut hn g hi#Vn bn php lut#Loan#Vit Nam#Tu bin#Bt gi#282426## 00771000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102660003301400070 02990410005003061810007003110820006003188080005003240020024003290070012003530080 00500365009002100370010000500391011001500396020001000411039000500421005001200426 020001800438013000700456020000900463020000900472#VN11.04725#VN11.04727#VN11.0472 6#Gii thiu cc loi hnh ng st cao tc trn th gii. Cc nguyn tc v l a chn thit k tuyn ng st cao tc. Tnh ton kh gii hn kin trc ca ng st cao tc. Nghin cu h thng cc thng s thit k hnh hc v cu to ng st cao tc Vit Nam#48000#Vi?t#PH104Q#625.1#^214#Tuyn ng st cao t c#Phm Vn K#^aH.#^aGiao thng vn ti#2011#^a240tr.^b19cm#ng st#Loan#Phm Vn K#ng st cao tc#282427#Thit k#K thut## 00810000000000301000450002600110000002600110001102101700002201400070019204100050 01991810007002040820010002118080005002210020042002260030065002680080005003330090 02100338010000500359011001500364020001000379020001100389020001700400039000500417 004002900422015003200451020000900483020000900492013000700501#VN11.04728#VN11.047 29#Gii thiu lut giao thng ng b, vn bn hng dn thi hnh lut giao th ng ng b, h thng bin bo v 405 cu hi - p dng st hch li xe c g ii ng b#40000#Vi?t#PH104Q#343.59709#^214#Ti liu hc tp lut giao thng ng b#Dng cho o to, st hch cp giy php li xe c gii ng b#^aH.#^ aGiao thng vn ti#2011#^a316tr.^b19cm#Php lut#Giao thng#Ti liu hc tp#Lo an#Ti bn c sa cha, b sung#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Vit Nam#ng b #282428## 00777000000000277000450002600110000002600110001102600110002202101910003304100050 02241810007002290820006002368080005002420020041002470070018002880080005003060090 02100311010000500332011001400337020001100351020000800362039000500370005001300375 015008500388013000700473020001900480#VN11.04730#VN11.04731#VN11.04732#Tm hiu c c quy nh php lut ca Nh nc v bo m trt t an ton giao thng. Vn ng, tuyn truyn cho ton dn c thi ng x chun mc, vn minh, lch s khi tham gia giao thng#Vi?t#PH104Q#306.4#^214#Vn ho giao thng - nhng iu cn bit#on Vn Bu b.s.#^aH.#^aGiao thng vn ti#2011#^a45tr.^b19cm#Giao thng#V n ho#Loan#on Vn Bu#TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia ; Cng o n Giao thng Vn ti Vit Nam#282429#An ton giao thng## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050019000660020053000850030022001380070 07700160008000500237009002100242010000500263011001500268021014500283020000700428 02000110043502000100044600500150045603900070047102000110047801500810048900500170 0570013000700587020001000594#VV11.16371#VV11.16372#VV11.16374#VV11.16373#Vi?t#GI -108T#622#^214#Nguyn Minh Khng#Gio trnh cha chy c s du m v sn phm du m#Dng cho h trung cp#B.s.: Nguyn Minh Khng (ch.b.), Phng Vn Cng ; Trng nh Hng chnh l#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a163tr.^b21cm#Trnh b y k thut cha chy ging phun du kh, c s ch bin du m v kh ho lng, kho b cha du m v sn phm du m, ca hng xng du#Du m#Phng chy#Cha chy#Phng Vn Cng#T.Dung#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Phng chy cha c hy. Khoa Cha chy. - Lu hnh ni b#Trng nh Hng#282430#Trung cp## 00905000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050010000600020039000700070010001090080 00500119009002100124010000500145011001500150021034300165020001100508020000500519 039000700524004003900531020000900570013000700579020001700586#VV11.16375#VV11.163 76#VV11.16377#45000#Vi?t#450T#627#^214#Nguyn Vi# tin cy ca cc cng trnh bn cng#Nguyn Vi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a211tr.^b21cm#Trnh by v n hng tin dn n s cn thit phi tnh kt cu xy dng theo tin cy. C s ca l thuyt xc sut trong tnh ton tin cy ca cc cng trnh cng. P hn b thng k ca cc i lng c dng trong tnh ton cc cng trnh bn c ng. Tnh ton cc cng trnh bn v tin cy v x l thng k cc s liu th nghim#Cng trnh#Cng#T.Dung#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Bn cng# 282431#Kt cu xy dng## 00827000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020071000720080005001430090021001480100 00500169011001500174021021800189020000800407020001000415020001900425020000900444 039000700453015008200460013000700542#VV11.16378#VV11.16380#VV11.16381#VV11.16379 #Vi?t#B454M#331.8709597#^214#45 nm cng on giao thng vn ti Vit Nam (18/11 /1966 - 18/11/2011)#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a207tr.^b25cm#Gii thiu qu trnh ra i, pht trin ca cng on giao thng vn ti Vit Nam v t chc, hot ng cc cng on cp trn c s, c s trc thuc, cc cng on giao th ng vn ti a phng giai on 1966 - 2011#Lch s#Cng on#Giao thng vn ti #Vit Nam#T.Dung#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Giao thn g Vn ti Vit Nam#282432## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020039000700030052001090080005001610090 02100166010000500187011001400192021024200206020002500448020000900473039000700482 020001300489013000700502#VL11.02500#VL11.02503#VL11.02501#VL11.02502#Vi?t#H428V# 343.59709#^214#Hi v p v lut giao thng ng b#Ti liu hc v thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a18tr.^b28cm#Gm 120 c u hi v li gii p v cc quy nh ca bin bo hiu ng b, tc cho ph p xe m t, xe gn my tham gia giao thng, tui ca ngi li xe m t... tron g lut giao thng ng b, dnh cho thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#Lut gi ao thng ng b#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#282433## 00960000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020096000700030048001660290094002140080 00500308009002100313010000500334011001400339021015100353020001900504020001700523 02000080054002000090054803900070055702000170056401500320058102000140061301300070 0627#VL11.02505#VL11.02504#VL11.02507#VL11.02506#Vi?t#K250H#344.59704#^214#K ho ch hnh ng ng ph vi bin i kh hu ca B Giao thng Vn ti giai on 2 011 - 2015#Decision No. 199/Q-BGTVT dated 26 January 2011#Action plan of the Mi nistry of Transport to respond to climate change in the period 2011-2015#^aH.#^a Giao thng Vn ti#2011#^a24tr.^b30cm#Gii thiu mc tiu, ni dung v cc gii php thc hin k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu ca B Giao thng Vn ti giai on 2011-2015#Giao thng vn ti#Bin i kh hu#i ph#Vit Na m#T.Dung#Vn bn php qui#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Sch song ng#282434## 00991000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020090000700030043001600290098002030080 00500301009002100306010000500327011001400332021017000346020001900516020001900535 02000070055402000060056102000090056703900070057602000170058301500320060002000140 0632013000700646#VL11.02508#VL11.02509#VL11.02511#VL11.02510#Vi?t#250A#344.5970 4#^214# n kim sot kh thi xe m t, xe gn my tham gia giao thng ti cc tnh, thnh ph#Decision No. 909/Q-TTg dated 17 June 2011#Exhausted gas emissi on control plan for in - use motorcycles and mopeds in the provinces and city#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a20tr.^b30cm#Gii thiu mc tiu, nhim v, cc gi i php thc hin v t chc thc hin n kim sot kh thi xe m t, xe gn my tham gia giao thng ti cc tnh, thnh ph gm#Giao thng vn ti#Kim so t kh thi#Xe my# n#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php qui#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Sch song ng#282435## 00971000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020070000700030043001400290069001830080 00500252009002100257010000500278011001400283021019600297020001900493020001900512 02000100053102000060054102000090054703900070055602000170056301500320058001300070 0612020001400619#VL11.02512#VL11.02515#VL11.02514#VL11.02513#Vi?t#250A#344.5970 4#^214# n kim sot nhim mi trng trong hot ng giao thng vn ti#Dec ision No. 855/Q-TTg dated 06 June 2011#The scheme on enviromental pollution con trol in transport activities#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a28tr.^b30cm#Gii t hiu quan im, ni dung, cc nhim v c bn, c ch chnh sch, kinh ph v t chc thc hin n kim sot nhim mi trng trong hot ng giao thng v n ti ca Th tng Chnh ph#Giao thng vn ti# nhim mi trng#Kim sot# n#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php qui#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#282436#Sch song ng## 00723000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050016000670020013000830070016000960220 00400112004004000116008000500156009002100161010000500182011001500187021016500202 020001300367039000700380013000700387005001600394020001100410#VL11.02516#VL11.025 19#VL11.02518#VL11.02517#Vi?t#CH300T#621.8#^214#Trng Tt ch#Chi tit my#Tr ng Tt ch#T.2#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2011#^a192tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v truyn ng trc vt, c c chi tit , ni v l xo, trc trt, ln, khp ni, l xo v hng dn s b thit k chi tit my#Chi tit my#T.Dung#282437#Trng Tt ch#Gio trn h## 00815000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050010000640020019000740030040000930070 01000133008000500143009002100148010000500169011001500174021017600189020001300365 02000160037802000100039403900070040402000110041101300070042202000050042902000080 0434020001300442020001000455#VL11.02520#VL11.02523#VL11.02522#VL11.02521#Vi?t#K6 00T#621#^214#L B Sn#K thut i cng#Dnh cho sinh vin ngnh in - in t #L B Sn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a178tr.^b27cm#Trnh by nhng kin t hc c bn v khoa hc vt liu, c hc vt rn, cht lng, truyn dn nhit v an ton in, km theo cc bi tp, cu hi hng dn t hc sau mi phn#Vt li u hc#C hc cht rn#Cht lng#T.Dung#Gio trnh#282438#in#An ton#Truyn nh it#Dn nhit## 01004000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020066000700080005001360090021001410100 00500162011001500167021041300182020001000595020000900605020000800614020000800622 020000900630039000700639020001700646013000700663015003200670#VL11.02524#VL11.025 26#VL11.02527#VL11.02525#Vi?t#M458S#343.59709#^214#Mt s quy nh mi v cng t c bo m an ton, an ninh hng hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a151tr.^b27 cm#Gii thiu cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v B Giao thng Vn ti qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc hng hi; bo co iu tra tai n n hng hi; p dng sa i, b sung nm 2002 ca Cng c quc t v an ton sinh mng con ngi trn bin nm 1974 ban hnh km theo B lut quc t v an n inh tu bin v cng bin; qui nh v tip nhn, truyn b v x l thng tin a n ninh hng hi#Php lut#Hng hi#An ton#An ninh#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php qui#282439#TTS ghi: B Giao thng Vn ti## 00964000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020037000640070052001010080005001530090 02100158010000500179011001500184021032100199020000800520020001000528020001600538 00500130055403900070056700500130057400500130058700500180060000500130061801300070 0631#VL11.02528#VL11.02531#VL11.02530#VL11.02529#Vi?t#C455N#693#^214#Cng ngh b tng v kt cu b tng#Phm Duy Hu (ch.b.), o Vn ng, Phm Duy Anh...#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a260tr.^b27cm#Nu ln nhng yu cu v cht lng v cng ngh b tng. Trnh by v cng thc thnh phn b tng, b tng ti, c ng ngh ch to b tng, ph gia b tng, cng b tng, bin dng n hi, co ngt v t bin ca b tng, b tng c bit v phng php sn xut, cng n gh b tng cht lng cao v b tng t dm#B tng#Cng ngh#Kt cu b tng#P hm Duy Hu#T.Dung#o Vn ng#Phm Duy Anh#Nguyn Thanh Sang#Mai nh Lc#2824 40## 00939000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020025000770070059001020080 00500161009002100166010000500187011001500192021024600207020001700453020000800470 00500160047803900070049400400350050100500160053600500140055200500150056600500130 0581013000700594#VL11.02532#VL11.02535#VL11.02534#VL11.02533#95000#Vi?t#B103T#6 20.10076#^214#Bi tp sc bn vt liu#Nguyn Xun Lu (ch.b.), Lng Xun Bnh, Phm Vn Dch...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a380tr.^b27cm#Gm cc bi tp v cc hnh thc bin dng c bn ca kt cu, cc dng chu lc phc tp, ng hc v n nh, tnh ton cc loi kt cu c trng ring ca mt s chuyn ng nh nh ng dy, v mng, thanh cong, dy mm, dm trn nn n hi...#Sc bn v t liu#Bi tp#Nguyn Xun Lu#T.Dung#Ti bn ln 2 c sa cha, b sung#Lng X un Bnh#Phm Vn Dch#Trnh Xun Sn#V Vn Thnh#282441## 00668000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050014000760020043000900070 01400133008000500147009002100152010000500173011001500178021013700193020001300330 020001300343020000800356039000700364013000700371#VL11.02536#VL11.02537#VL11.0253 9#VL11.02538#90000#Vi?t#B103T#621.8076#^214#o Ngc Bin#Bi tp c s thit k my v chi tit my#o Ngc Bin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a295tr.^b27c m#Tm tt l thuyt v gii thiu cc phng php k nng gii cc bi tp v m i ghp cc chi tit my, truyn ng c kh, trc v ln#Thit k my#Chi tit my#Bi tp#T.Dung#282442## 00960000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050023000660020088000890070045001770080 00500222009001400227010000500241011001500246021031300261020001200574020001000586 020001900596020000800615005002100623039000700644013000700651#VL11.02540#VL11.025 41#VL11.02543#VL11.02542#Vi?t#C126T#631.5#^214#Nguyn Th Phng Tho#Cy trng cng ngh sinh hc: nh gi an ton i vi mi trng v sc kho con ngi#Ng uyn Th Phng Tho, Nguyn Th Thu Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a115tr.^b29c m#Gii thiu tng quan v cy trng cng ngh sinh hc (CNSH). Phn tch c s k hoa hc nh gi an ton cy trng CNSH. Cung cp cc minh chng khoa hc v mc an ton ca cy trng CNSH c nh gi trn c s khoa hc ti nhiu qu c gia trn th gii. Nghin cu trin vng cy trng CNSH trong tng lai#Nng nghip#Cy trng#Cng ngh sinh hc#An ton#Nguyn Th Thu Linh#T.Dung#282443## 00499000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020010000600030012000700070010000820080005000920090 01400097010000500111011001500116020001700131020001200148012002800160039000700188 005001000195020000900205013000700214#VV11.16382#VV11.16383#VV11.16384#Vi?t#C125S #895.922334#^214#Cu sng#Tiu thuyt#Ngc Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a191tr .^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#T sch Thng Long 1000 nm#T.Dung#Ngc Gia o#Vit Nam#282444## 01034000000000313000450002600110000002600110001102103530002204100050037518100060 03800820018003868080005004040020043004090070063004520080005005150090014005200100 00500534011002800539020000800567020000800575020000300583005001500586039000700601 015004500608020001000653005003500663013000700698020000800705020000700713#VV11.16 386#VV11.16385#Gii thiu v min t, con ngi v truyn thng cch mng ca x Mng Lm (huyn Sng M, tnh Sn La). Trnh by lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Mng Lm trong cuc khng chin chng thc dn Php xm lc (1945-1954), chng M cu nc (1955-1975), xy dng v bo v qu hn g (1976-1985) v pht trin kinh t (1986-2010)#Vi?t#L302S#324.2597070959718#^21 4#Lch s ng b x Mng Lm (1945 - 2010)#S.t., b.s.: Ban Thng v ng u x Mng Lm, Trn Nguyn M#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a171tr., 1tr. bn ^b21cm# Lch s#ng b#X#Trn Nguyn M#T.Dung#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Mn g Lm#Mng Lm#Ban Thng v ng u x Mng Lm#282445#Sng M#Sn La## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002202101800003302000170 02130410005002301810007002350820011002428080005002530020038002580070079002960080 00500375009001400380010000500394011001500399020001900414020001700433005001200450 03900070046201200280046902000070049700500120050400500080051600500120052400500080 0536005001700544013000700561#VV11.16388#VV11.16389#VV11.16387#Tp hp nhng bi vit ca bn b ng nghip vit v nh vn Nguyn Huy Tng (1912-1960) v mt s tham lun trong Hi tho c t chc nhn dp k nim 50 nm ngy mt ca n g#Nguyn Huy Tng#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Huy Tng - Mt nh vn H Ni#Lu Vn Li, Nguyn Hng, T Hoi... ; Nguyn Huy Thng tuyn chn, gii th iu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a275tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#L u Vn Li#T.Dung#T sch Thng Long 1000 nm#H Ni#Nguyn Hng#T Hoi#Nguyn Tun#Kim Ln#Nguyn Huy Thng#282446## 00599000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050015000610020017000760030012000930070 03500105008000500140009005600145010000500201011001500206020001700221020000700238 020001200245006001400257039000700271013000700278019001200285#VV11.16390#VV11.163 91#VV11.16392#105000#Vi?t#103C#813#^214#Doctorow, Cory#i chin Hacker#Tiu t huyt#Cory Doctorow ; Tng Linh dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a531tr.^b21cm#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt# Tng Linh#T.Dung#282447#Dch Canaa## 00697000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070053000860040018001390080005001570090 01400162010000500176011001500181020001200196020001400208020001200222020001400234 00500120024803900070026000500170026700500130028400500150029700500160031201300070 0328020000600335020000600341#VV11.16393#VV11.16394#27500#Vi?t#V115K#372.62#^214 #Vn k chuyn - Vn miu t 1 - 2#B.s.: T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a128tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn k chuyn#Vn miu t#Sch c thm#T c Hin#T.Dung#Nguyn Mai Khanh#Trn Y n Lan#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#282448#Lp 1#Lp 2## 00745000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030094000830070051001770040013002280080 00500241009001400246010000500260011001500265020001200280020000600292020000800298 02000140030600500120032003900070033200500180033900500160035700500130037300500140 0386013000700400#VV11.16395#VV11.16396#27500#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi tp lm vn chn lc 6#Dng cho hc sinh lp 8 THCS t c, t hc v n luyn v n ln hc kh, hc gii Ng vn#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Vit Ng a...#In ln th 3#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi v n#Sch c thm#T c Hin#T.Dung#Nguyn Trung Kin#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Phm c Minh#282449## 00733000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030094000830070045001770040013002220080 00500235009001400240010000500254011001500259020001200274020000600286020000800292 02000140030000500120031403900070032600500120033300500160034500500130036100500140 0374013000700388#VV11.16397#VV11.16398#36000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi tp lm vn chn lc 8#Dng cho hc sinh lp 8 THCS t c, t hc v n luyn v n ln hc kh, hc gii Ng vn#T c Hin, L Thun An, Nguyn Vit Nga...#I n ln th 2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a180tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sc h c thm#T c Hin#T.Dung#L Thun An#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Phm c Minh#282450## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020055000550030059001100070013001690040018001820080 00500200009001400205010000500219011001500224020001000239020000600249020002000255 020001400275005001300289039000700302013000700309#VV11.16399#VV11.16400#36000#Vi ?t#TR431T#428.0076#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 6#B in son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Ng Vn Minh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a180tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Cu hi trc ngh im#Sch c thm#Ng Vn Minh#T.Dung#282451## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020055000550030059001100070013001690040018001820080 00500200009001400205010000500219011001500224020001000239020000600249020002000255 020001400275005001300289039000700302013000700309#VV11.16401#VV11.16402#39000#Vi ?t#TR431T#428.0076#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 7#B in son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Ng Vn Minh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a196tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Cu hi trc ngh im#Sch c thm#Ng Vn Minh#T.Dung#282452## 01021000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102090 00440140007002530410005002601810006002650820011002718080005002820020096002870070 05500383008000500438009001800443010000500461011001500466020000700481020000900488 02000100049700500150050700500160052203900070053801500560054500500110060100500170 0612005001400629013000700643020000900650#VV11.16403#VV11.16406#VV11.16405#VV11.1 6404#Trnh by khi qut v t duy v li sng. c im t duy v li sng truy n thng ca ngi Vit Nam, cng s thay i ca t duy v li sng ca con ng i Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp quc t#55000#Vi?t#113#306.4095 97#^214#c im t duy v li sng ca con ngi Vit Nam hin nay: Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Ngc H (ch.b.), Nguyn Vn Phc, T Duy Hp...#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a259tr.^b21cm#T duy#Np sng#Con ngi#Nguyn Ngc H#Nguyn Vn Phc#T.Dung#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Trit h c#T Duy Hp#Lng Hng Quang#Nguyn Hu #282453#Vit Nam## 00883000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020047000900030 01700137007001600154008000500170009001800175010000500193011001500198021025100213 02000110046402000080047503900070048302000170049002000100050702000120051702000090 0529013000700538#VV11.16407#VV11.16408#VV11.16410#VV11.16409#60000#Vi?t#NH500C# 158.1#^214#L Th Thu Thu#Nhu cu thnh t ngh nghip ca tr thc tr#Sch c huyn kho#L Th Thu Thu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a234tr.^b21cm#Trnh by tng quan tnh hnh nghin cu v c s l lun v nhu cu thnh t ngh nghip ca tr thc tr. Phn tch thc trng v cc yu t tc ng cng nh xu hng pht trin v bin php nng cao nhu cu thnh t ngh nghip ca tr thc tr #Tm l hc#Nhu cu#T.Dung#Sch chuyn kho#Thnh t#Ngh nghip#Tr thc#28245 4## 01110000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102880 00440140007003320410005003391810006003440820007003508080005003570020073003620070 05900435008000500494009001800499010000500517011001500522020001700537020001000554 02000090056400500170057300500120059003900070060201500760060902000090068500500170 0694005001400711005001600725013000700741#VV11.16411#VV11.16412#VV11.16414#VV11.1 6413#Nu ln thc trng v nhng c im ni bt ca kinh t th gii giai on 2000-2010. D bo s pht trin ca kinh t th gii n nm 2020. Phn tch t c ng ca kinh t th gii n Vit Nam v mt s gi v chnh sch pht t rin kinh t trong nc ph hp vi kinh t th gii#42000#Vi?t#K312T#330.91#^2 14#Kinh t th gii hai thp k u th k 21: Xu hng v tc ng ch yu#Nguy n Thanh c (ch.b.), V Hi Minh, L Th Thu Hng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 11#^a194tr.^b21cm#Kinh t th gii#Th k 21#Xu hng#Nguyn Thanh c#V Hi Mi nh#T.Dung#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Tc ng#L Th Thu Hng#Phm Anh Tun#Nguyn Hng Thu#282455## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030040000660070014001060040009001200080005001290090 02600134010000500160011001500165020000700180020000600187020001400193005001400207 039000700221013000700228#VV11.16415#27000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l c bn v nng cao 6#Tm tt l thuyt & phng php gii...#L Th Thu H#In ln 2#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#L Th T hu H#T.Dung#282456## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030040000660070014001060040009001200080005001290090 02600134010000500160011001500165020000700180020000600187020001400193005001400207 039000700221013000700228#VV11.16416#35000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l c bn v nng cao 7#Tm tt l thuyt & phng php gii...#L Th Thu H#In ln 2#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a180tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#L Th T hu H#T.Dung#282457## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540030054001020070017001560040009001730080 00500182009002600187010000500213011001500218020000800233020000600241020000800247 020001200255020001400267005001700281039000700298013000700305#VV11.16417#VV11.164 18#35000#Vi?t#PH121D#546.076#^214#Phn dng v phng php gii bi tp ho hc 9#n tp v rn k nng gii cc dng bi tp in hnh#Cao Th Thin An#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a213tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Cao Th Thin An#T.Dung#282458## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030047000780070007001250220004001320040 00900136008000500145009002600150010000500176011001500181020000500196020000600201 020000800207020001400215005000700229039000700236013000700243#VV11.16419#VV11.164 20#35000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton in hnh 9#Rn k nng gii bi tp v luyn thi cui cp#L c#T.1#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 1#^a210tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#L c#T.Dung#282459## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030053000880070013001410220004001540080 00500158009002600163010000500189011001500194020000700209020000700216020001400223 005001300237039000700250013000700257#VV11.16421#VV11.16422#40000#Vi?t#B452D#512 #^214#Bi dng hc sinh gii ton i s 10#Bin son theo chng trnh c bn & nng cao mi...#L Hong Ph#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a239tr.^ b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#L Hong Ph#T.Dung#282460## 00531000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380030056000790070013001350040009001480080005001570090 02600162010000500188011001500193020000900208020000700217020001400224005001300238 039000700251013000700258#VV11.16423#53000#Vi?t#B452D#516#^214#Bi dng hc sin h gii ton hnh hc 10#Dnh cho HS lp 10 n tp & nng cao k nng lm bi...# L Hong Ph#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a318tr.^b24cm#Hnh h c#Lp 10#Sch c thm#L Hong Ph#T.Dung#282461## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020057000540030075001110070010001860040009001960080 00500205009002600210010000500236011001500241020000700256020000700263020000800270 020001400278005001000292039000700302013000700309#VV11.16424#VV11.16425#28000#Vi ?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp vt l 10# Chng trnh c bn v nng cao. Bin son theo chng trnh v SGK mi...#Trn Ngc#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#B i tp#Sch c thm#Trn Ngc#T.Dung#282462## 00575000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540030067001010070012001680080005001800090 02600185010000500211011001500216020001100231020000700242020001400249005001200263 039000700275020000800282013000700290#VV11.16426#VV11.16427#40000#Vi?t#H401H#547 .0076#^214#Ho hc hu c 11 - Bi tp & phng php gii#Bin son theo chun k in thc, k nng v chng trnh SGK mi...#Phm S Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a240tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 11#Sch c thm#Phm S Lu#T.Dung#B i tp#282463## 00614000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020054000390030097000930070017001900040009002070080005002160090 02600221010000500247011001500252020000700267020001000274020000700284020001400291 005001700305039000700322013000700329#VV11.16428#52000#Vi?t#PH121D#512#^214#Phn dng & phng php gii ton i s gii tch 11#Rn k nng gii cc dng ton in hnh, chun b cho cc k thi Quc gia do B GD & T t chc#Trn Th Vn Anh#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a319tr.^b24cm#i s#Gii tch #Lp 11#Sch c thm#Trn Th Vn Anh#T.Dung#282464## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530030067000990070012001660080005001780090 02600183010000500209011001500214020001000229020000700239020001400246005001200260 039000700272020000800279013000700287#VV11.16429#VV11.16430#29000#Vi?t#H401H#546 .076#^214#Ho hc v c 11 - Bi tp & phng php gii#Bin son theo chun ki n thc, k nng v chng trnh SGK mi...#Phm S Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a171tr.^b24cm#Ho v c#Lp 11#Sch c thm#Phm S Lu#T.Dung#Bi tp#282465## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490030025000950070007001200220004001270040 00900131008000500140009002600145010000500171011001500176015005700191020000700248 020001000255020000700265020001400272005000700286039000700293013000700300#VV11.16 431#VV11.16432#43500#Vi?t#C101D#512#^214#Cc dng ton in hnh i s - gii tch 11#Rn k nng gii ton...#L c#T.2#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a263tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Cc dng ton in hnh gii tch 11 #i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#L c#T.Dung#282466## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020055000550030067001100070041001770220004002180040 00900222008000500231009002600236010000500262011001500267020000900282020000700291 02000080029802000140030600500130032000500120033300500140034503900070035901300070 0366#VV11.16433#VV11.16434#45000#Vi?t#PH121L#516.0076#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp ton 11#Bin son theo chng trnh c bn v nng ca o mi ca B GD&T...#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#T.2#In ln 2#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a240tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#L Th Hng#Nguyn Kim#H Xun Thng#T.Dung#282467## 00585000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380030110000790070013001890040009002020080005002110090 02600216010000500242011001500247020000900262020000700271020001400278005001300292 039000700305013000700312#VV11.16435#49000#Vi?t#B452D#516#^214#Bi dng hc sin h gii ton hnh hc 11#Dnh cho HS lp 11 n tp & nng cao k nng lm bi. Ch un b cho cc k thi quc gia cho B GD & T t chc#L Hong Ph#In ln 2#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a298tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#L Hong Ph#T.Dung#282468## 00628000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020047000420030051000890070039001400040009001790080005001880090 02600193010000500219011001500224020000700239020000700246020001400253005001000267 005001400277039000700291005001300298020000800311013000700319#VV11.16436#44000#V i?t#C101D#530.076#^214#Cc dng bi tp v phng php gii vt l 12#Bin son theo chng trnh v SGK phn ban mi...#L Th An, Phan Tin Anh, Tn Tht Ng# In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a262tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Sch c thm#L Th An#Phan Tin Anh#T.Dung#Tn Tht Ng#Bi tp#282469## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530030067001110070012001780080005001900090 02600195010000500221011001500226020000800241020001000249020000700259020001400266 005001200280039000700292020000800299013000700307#VV11.16437#VV11.16438#45000#Vi ?t#H401H#546.076#^214#Ho hc i cng - v c 12 - Bi tp & phng php gii# Bin son theo chun kin thc, k nng v chng trnh SGK mi...#Phm S Lu#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a271tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 12#Sch c thm#Phm S Lu#T.Dung#Bi tp#282470## 00575000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540030067001010070012001680080005001800090 02600185010000500211011001500216020001100231020000700242020000800249020001400257 005001200271039000700283013000700290#VV11.16439#VV11.16440#31000#Vi?t#H401H#547 .0076#^214#Ho hc hu c 12 - Bi tp & phng php gii#Bin son theo chun k in thc, k nng v chng trnh SGK mi...#Phm S Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a187tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Phm S Lu# T.Dung#282471## 00719000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030086000690070035001550220004001900040 00900194008000500203009002600208010000500234011001500239020000800254020000700262 02000070026902000120027602000110028802000080029902000140030700500140032100500200 0335039000700355013000700362#VV11.16441#VV11.16442#32000#Vi?t#454L#807#^214#n luyn ng vn 12#Dnh cho HS chng trnh c bn & nng cao n tp & chun b c ho k thi THPT quc gia#L Nguyn Cn, Nguyn Th Ngn Hoa#T.1#In ln 2#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a192tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#n tp#Tp lm vn#Ti ng Vit#Vn hc#Sch c thm#L Nguyn Cn#Nguyn Th Ngn Hoa#T.Dung#282472## 00651000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020046000550030126001010070011002270040009002380080 00500247009002600252010000500278011001500283020000900298020000700307020000800314 020001400322005001100336039000700347013000700354#VV11.16443#VV11.16444#39000#Vi ?t#PH121D#516.0076#^214#Phn dng & phng php gii ton hnh hc 12#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK phn ban mi. Bi dng v rn k nng gii c c dng ton in hnh thng gp...#Trn B H#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a233tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trn B H#T.Du ng#282473## 00687000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020064000440030085001080070041001930040009002340080005002430090 02600248010000500274011001500279020000900294020000700303020000800310020001400318 005001300332005001200345039000700357005001400364013000700378#VV11.16445#53000#V i?t#PH121L#516.0076#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp ton hn h hc 12#Tm tt l thuyt. Phn loi v phng php gii cc dng ton c bn v nng cao...#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#In ln 2#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a320tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#L Th Hng#Nguyn Kim#T.Dung#H Xun Thng#282474## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020057000430030041001000070010001410040009001510080005001600090 02600165010000500191011001500196020000700211020000700218020000800225020001400233 005001000247039000700257013000700264#VV11.16446#45500#Vi?t#PH121L#530.076#^214# Phn loi v phng php gii cc dng bi tp vt l 12#Dnh cho hc sinh ban K HTN v ban c bn#Trn Ngc#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a274tr .^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trn Ngc#T.Dung#282475## 00612000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020059000430030049001020070030001510040009001810080005001900090 02600195010000500221011001500226020000900241020000700250020000800257020001400265 005001600279005001300295039000700308013000700315#VV11.16447#46000#Vi?t#PH121L#5 76.076#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp sinh hc 12#B tr ki n thc theo chng trnh v SGK mi...#Nguyn Hi Tin, Trn Dng H#In ln 3#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a280tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Tin#Trn Dng H#T.Dung#282476## 00626000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020041000420030111000830070017001940040009002110080005002200090 02600225010000500251011001500256020001100271020000700282020001400289005001700303 039000700320020001400327013000700341#VV11.16448#51000#Vi?t#PH561P#516.24#^214#P hng php gii ton t lun lng gic#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v rn k nng lm bi. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD & T t chc#Trn Th Vn Anh#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a311tr.^b24cm#Lng gic#L p 12#Sch c thm#Trn Th Vn Anh#T.Dung#Gii bi ton#282477## 00619000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020060000430030059001030070017001620080005001790090026001840100 00500210011001500215020000800230020000700238020001100245020001400256005001700270 039000700287020002000294020000800314013000700322#VV11.16449#45000#Vi?t#T450H#54 7.0076#^214#T hp cu hi v bi tp trc nghim ho hc - Phn hu c#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Cao Th Thin An#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a283tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Sch c thm#C ao Th Thin An#T.Dung#Cu hi trc nghim#Bi tp#282478## 00664000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020057000420030107000990070015002060220004002210040009002250080 00500234009002600239010000500265011001500270020000700285020000700292020001200299 020000800311020001400319005001500333039000700348013000700355#VV11.16450#56500#V i?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc nghim vt l# Dnh cho HS 12 n tp v nng cao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD v T t chc#Hong Danh Ti#T.2#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a342tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Hong Danh Ti#T.Dung#282479## 00715000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020092000430030067001350070017002020040009002190080005002280090 02600233010000500259011001500264020000700279020000700286020001200293020001400305 00500170031903900070033602000080034302000070035102000090035802000150036701300070 0382#VV11.16451#45500#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia mn a l ca B Gio dc & o to#Bin son theo ni d ung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Nguyn Trng c#In ln 2#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a276tr.^b24cm#a l#Lp 12#a kinh t#Sch c t hm#Nguyn Trng c#T.Dung#Bi tp# thi#Vit Nam#Sch luyn thi#282480## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020031000420030030000730070017001030040009001200080005001290090 02600134010000500160011001500165020000900180020000700189020000700196020001400203 005001700217039000700234013000700241#VV11.16452#46000#Vi?t#T455-O#576.76#^214#T ng n tp kin thc sinh hc#Tt nghip - tuyn sinh H...#Hunh Quc Thnh#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a280tr.^b24cm#Sinh hc#n tp#Lp 12# Sch c thm#Hunh Quc Thnh#T.Dung#282481## 00682000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020053000430030087000960070027001830040009002100080005002190090 02600224010000500250011001500255020000700270020000700277020000700284020001400291 005001000305005001600315039000700331012001600338013000700354020000700361#VV11.16 453#48000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii nhanh cc bi ton vt l t rng tm#Dnh cho HS khi 11, 12 n tp v luyn thi... theo hng ra thi mi ca B GD & T#Trn Ngc, Trn Hoi Giang#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a291tr.^b24cm#Vt l#n tp#Lp 11#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Hoi Gi ang#T.Dung#Dy tt hc tt#282482#Lp 12## 01176000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020066000440030022001100290071001320070053002030080005002560090 03300261010000500294011001500299021024300314020001600557020001300573020001700586 00500180060303900070062102000140062800500170064200500130065900500130067200500150 0685015011900700013000700819#VV11.16454#VV11.16455#Vi?t#H452N#530.4#^214#Hi ngh Vt l cht rn v Khoa hc vt liu ton quc ln th 7#Programme & abstracts #The 7th national conference on solid state physics & materials science#ng Th Diu Thu, Trn Th Kim Chi, V c Chnh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2011#^a304tr.^b24cm#Tuyn tp cc cng trnh nghin cu khoa hc v vt l c bo co ti hi ngh khoa hc vt l cht rn ton quc theo cc lnh vc vt l vt liu t v siu dn, vt l bn dn v in mi, vt liu, linh kin bn dn v cc vt liu khc#Vt l cht rn#Vt liu hc#Bo co khoa hc#ng Th Diu Thu#T.Dung#Sch song ng#Trn Th Kim Chi#V c Chnh#Phm Thu Nga#inh D uy Khng#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Vietnam Materials Research Society ; Institute of Materials Science, VAST#282483## 00673000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020042000420030093000840070029001770040035002060080005002410090 02600246010000500272011001500277020000900292020001900301020000700320020001400327 005001700341005001100358039000700369013000700376#VV11.16456#52000#Vi?t#B450#57 6.076#^214#B thi trc nghim khch quan sinh hc#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v chun b cho cc k thi quc gia do B GD & T t chc...#Nguyn Vit Nh n, Hunh Nht#Ti bn ln 3 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a315tr.^b24cm#Sinh hc# thi trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Vi t Nhn#Hunh Nht#T.Dung#282484## 01150000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020163000450030073002080290054002810080010003350090021003450100 00500366011001400371021042000385020001000805020001600815020002400831039000500855 013000700860020001700867#VV11.16457#VV11.16458#Vi?t#107H#333.76#^214#nh hng ca bin i kh hu n s dng t ng bng sng Cu Long: S thch ng ca cc h thng canh tc trn nn la (D n CLUES) (ACIAR: SMCN/2009/021)#Adaptat ion of rice-based cropping systems (CLUES) (ACIAR: SMCN/2009/021)#Climate change affecting land use in the Mekong delta#^aCn Th#^ai hc Cn Th...#2011#^a30 tr.^b21cm#Gm cc nghin cu v nh hng ca bin i kh hu n s dng t dng bng sng Cu Long: nh gi s tn thng v tc ng theo khng gian. C i thin kh nng chu ngp v chu mn ca cc ging la a phng v cc dng cao sn. Qun l tng hp ngun ti nguyn v cy trng thch ng vi s thay i ca mi trng. Phn tch h thng canh tc v cc iu kin kinh t x hi t i cc nng h sn xut la...#nh hng#t nng nghip#ng bng sng Cu Long# Thu#282485#Bin i kh hu## 00811000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020049000610030049001100070022001590080010001810090 00700191010000500198011001400203015010500217021017300322020001000495020000300505 020001300508039000500521013000700526#VV11.16460#VV11.16459#Vi?t#T103L#307.72#^21 4#Nguyn Anh Thu#Ti liu hi - p xy dng nng thn mi cp x#Phc v cho c ng tc tuyn truyn trong nhn dn#Nguyn Anh Thu ch.b.#^aCn Th#^aKnxb#2011# ^a31tr.^b20cm#u ba sch ghi: Ban Ch o chng trnh mc tiu quc gia v x y dng nng thn mi thnh ph Cn Th#Gm nhng cu hi p v nhng nguyn tc c bn xy dng nng thn mi cp x. Cc ni dung cn thc hin theo quyt n h 491/Q-TTg ngy 14 thng 4 nm 2009 ca Th tng#Nng thn#X#Sch hi p#Th u#282486## 00851000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020056000640030017001200070019001370080 01000156009001800166010000500184011001400189021028500203020001000488020000900498 020000900507020000400516039000500520013000700525020001700532#VV11.16461#VV11.164 62#54400#Vi?t#CH556L#661#^214#Phan Vn Thm#Chng luyn c bit v k thut s n xut cn tuyt i#Sch chuyn kho#Phan Vn Thm b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a90tr.^b24cm#Khi nim chung v chng ct cht lng, chng luyn v c hng luyn c bit. Tng quan v cn tuyt i v cc phng php cn tuyt i . C s l thuyt ca cng ngh sn xut cn tuyt i. Phng php chng ho - l kt hp. Mt s loi thp thng dng trong qu trnh truyn khi#Chng ct#K thut#Sn xut#Cn#Thu#282487#Sch chuyn kho## 00964000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050019000500020045000690290045001140070053001590080 01800212009004700230010000500277011001500282021027300297020001300570020001000583 020000900593020000800602005001700610006001100627039000500638013000700643#VV11.16 463#VV11.16464#220000#Vi?t#K600N#808#^214#McMillan, Kathleen#K nng vit kho lun v lun vn i hc#How to write dissertations & project reports#Kathleen McMillan, Jonathan Weyers ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a399tr.^b24cm#Gii thiu cch tin hnh, ch n ti cho kho lun v lun vn i hc. Hng dn lp k hoch nghin cu. K nng tm kim v chn lc thng tin. p dng cc k thut nghin cu. X l d liu v s liu. Vit bi nhp th nht. K nng bin tp, c li v trnh b y#K nng vit#Kho lun#Lun vn#i hc#Weyers, Jonathan#L Huy Lm#Thu#2824 88## 00893000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020014000620070033000760040026001090080 01800135009002300153010000500176011001500181015005500196021029700251020001400548 020001000562005001900572039000500591013000700596#VV11.16465#VV11.16466#76000#Vi ?t#K312T#339#^214#Nguyn Nh #Kinh t v m#Nguyn Nh , Trn Th Bch Dung#T i bn ln 2, c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a266tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh#Khi qut v kinh t v m. Cch tnh sn lng quc gia. L thuyt xc nh sn lng cn bng quc gia. Chnh sch ti kho v chnh sch ngoi thng. Tin t ngn hng v chnh sch tin t. M hnh IS-LM v m hnh tng cung cu. Lm pht v tht nghip. Phn tch v m trong nn kinh t m#Kinh t v m#L thuyt#Trn Th Bch Dung# Thu#282489## 01004000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070059001010040042001600080018002020090 02300220010000500243011001500248015005500263021025800318020001400576020000800590 02000120059800500130061000500190062300500120064200500120065403900050066601300070 0671#VV11.16467#VV11.16468#76000#Vi?t#T429T#339.076#^214#Tm tt, bi tp, trc nghim kinh t hc vi m#Nguyn Nh , Trn Th Bch Dung, Trn B Th, Lm Mn h H#Ti bn ln th 8, c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a299tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Mi nh#Trnh by l thuyt v bi tp v kinh t v m. Cch tnh sn lng quc gia . L thuyt xc nh sn lng quc gia. Tng cu chnh sch ti kho v ngoi t hng. Tin t ngn hng v chnh sch tin t. Hn hp chnh sch ti kho v c hnh sch tin t...#Kinh t v m#Bi tp#Trc nghim#Nguyn Nh #Trn Th Bc h Dung#Trn B Th#Lm Mnh H#Thu#282490## 00945000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020014000510070058000650040037001230080018001600090 02300178010000500201011001500206015005500221021026400276020001400540020001000554 005001100564005001300575005001900588005001200607039000500619013000700624#VV11.16 469#VV11.16470#76000#Vi?t#K312T#338.5#^214#Kinh t vi m#L Bo Lm, Nguyn Nh , Trn Th Bch Dung, Trn B Th#Ti bn ln 6, c sa cha & b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc K inh t thnh ph H Ch Minh#Trnh by nhng vn c bn v kinh t hc. Cu, cung v gi th trng. L thuyt la chn ca ngi tiu dng. L thuyt v sn xut v chi ph. Th trng cnh tranh hon ton. Th trng c quyn hon to n v khng hon ton. Th trng cc yu t sn xut#Kinh t vi m#L thuyt#L Bo Lm#Nguyn Nh #Trn Th Bch Dung#Trn B Th#Thu#282491## 00917000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020045000670030068001120290039001800070 05600219008001800275009002300293010000500316011001500321021021200336020001000548 020000900558005002100567005001500588039000500603013000700608#VV11.16472#VV11.164 71#28000#Vi?t#C101L#428#^214#Phm Th M Trang#Cc li thng gp khi s dng t h ting Anh#Sch dnh cho hc sinh, sinh vin v nhng ngi ang hc ting Anh #Common mistake in using English tenses#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh, Hong Trng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a164tr.^b24cm#Cun g cp kin thc v cch s dng cc th ting Anh nh: hin ti n, hin ti ti p din, qu kh n, qu kh tip din... Gii thiu cc li thng gp, phn t ch nguyn nhn v cch s dng ng cc th ny#Ting Anh#Ng php# Ngc Ph ng Trinh#Hong Trng#Thu#282492## 00932000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020049000670030068001160290048001840070 05600232008001800288009002300306010000500329011001500334021019400349020001000543 020000900553005002100562005001500583039000500598013000700603020000800610#VV11.16 473#VV11.16474#26000#Vi?t#C101L#428#^214#Phm Th M Trang#Cc li thng gp k hi s dng t loi ting Anh#Sch dnh cho hc sinh, sinh vin v nhng ngi a ng hc ting Anh#Common mistake in using English parts of speech#Phm Th M Tra ng, Ngc Phng Trinh, Hong Trng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2011#^a159tr.^b24cm#Cung cp kin thc v s t, mo t, danh t, ng t, cm ng t... Gii thiu nhng li thng gp khi s dng ting Anh. Phn tch ngu yn nhn v trnh by ng php ng ca cc t loi ny#Ting Anh#Ng php# Ng c Phng Trinh#Hong Trng#Thu#282493#T loi## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030023000730070022000960080018001180090023001360100 00500159011001400164020001000178020000700188020000900195020001400204005001200218 005000900230039000500239013000700244#VV11.16475#7000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn - T mu - Tp vit#Dnh cho b 5 - 6 tui#Quang Khnh, Yn Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#K chuyn#T mu#Tp vit #Sch mu gio#Quang Khnh#Yn Bnh#Thu#282494## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030023000730070022000960080018001180090023001360100 00500159011001400164020001000178020000700188020000900195020001400204005001200218 005000900230039000500239013000700244#VV11.16476#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn - T mu - Tp vit#Dnh cho b 5 - 6 tui#Quang Khnh, Yn Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr.^b24cm#K chuyn#T mu#Tp vit #Sch mu gio#Quang Khnh#Yn Bnh#Thu#282495## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030023000730070022000960080018001180090023001360100 00500159011001400164020001000178020000700188020000900195020001400204005001200218 005000900230039000500239013000700244#VV11.16477#7000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn - T mu - Tp vit#Dnh cho b 5 - 6 tui#Quang Khnh, Yn Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#K chuyn#T mu#Tp vit #Sch mu gio#Quang Khnh#Yn Bnh#Thu#282496## 00878000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020017000670290015000840070051000990080 01800150009002300168010000500191011001500196021027200211020001100483020001000494 020000800504006001200512006001000524039000500534013000700539012001800546#VV11.16 478#VV11.16479#45000#Vi?t#V563L#155.9#^214#Beattie, Melody#Vt ln ni au#The grief club#Melody Beattie ; Bin dch: V Hng nh, Minh Ti#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a239tr.^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn v nhng ni au khi mt i ngi thn, i din vi bnh tt, khi bn cm thy khng c che ch, khi ngi thn t t...nhng h bit ng dy sng nhng ngy thng c ngha, thm ch cho n nhng khonh khc cui cng ca cuc i#Tm l hc#Cuc sng#Ni au#V Hng nh#Minh Ti#Thu#282497#Ht ging tm hn## 00718000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020030000520070032000820080018001140090023001320100 00500155011001500160021023800175020002000413020001000433006000900443013000700452 019000500459#VV11.16480#30000#Vi?t#T550N#158.1#^214#Janki, Dadi#T ni tm hn g ra bn ngoi#Dadi Janki ; Minh Chi bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a151tr.^b21cm#Cun sch chia s nhng quy tc v cch thc c m t cuc sng thanh thn, an nhin v trn y nim vui qua nhng phn tch tm l chi tit v d hiu km theo nhiu v d v dn chng ca chnh tc gi v nh ng con ngi c tht khc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Minh Chi#282498#Dch## 00811000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020061000640030056001250290050001810070 02700231008001800258009002300276010000500299011001500304021012800319020001000447 020002000457020000900477005001100486039000500497013000700502#VV11.16481#VV11.164 82#12000#Vi?t#B100T#428#^214#Hong Trng#360 ng t bt quy tc v cch dn g cc th trong ting Anh#Bng ng t bt quy tc thng dng trong ting Anh.. .#360 irregular verbs and uses of tenses in English#Hong Trng, L Nh Thu#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a114tr.^b21cm#Gii thiu 360 ng t bt quy tc ting Anh v cc v d minh ho v cch s dng. Hng dn cch d ng cc th trong ting Anh#Ting Anh#ng t bt qui tc#Ng php#L Nh Thu#Th u#282499## 00743000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020036000710070038001070080018001450090 02300163010000500186011001500191021019100206020001700397020000700414020001500421 005001700436039000500453013000700458#VV11.16483#VV11.16484#60000#Vi?t#L527T#495 .1#^214#Nguyn Th Thu Hng#Luyn thi chng ch A - B ting Hoa#Nguyn Th Thu H ng, Trng Gia Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a299tr.^b21 cm#Hng dn k nng luyn thi chng ch A - B ting Hoa. Trnh by kin thc v t loi, thnh phn cu, cc dng cu. K nng thi vn p v vit vn. Gii th iu cc bi tp v cc thi mu#Ting Trung Quc# thi#Sch luyn thi#Trng Gia Quyn#Thu#282500## 00622000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380290023000660070023000890080018001120090023001300100 00500153011001500158021015500173020001100328020000900339006000800348039000500356 013000700361#VV11.16485#72000#Vi?t#V115P#448#^214#Vn phm ting Php cn bn#L a grammaire pour tous#Ban bin dch: Hon V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a351tr.^b21cm#Gii thiu vn phm ting Php cn bn nh: s tng h p - cc quy tc chnh trong ting Php. Cch s dng ng t, gii t, tnh t, trng t, mo t...#Ting Php#Ng Php#Hon V#Thu#282501## 00671000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020050000570030029001070070008001360080 01800144009002300162010000500185011001500190021014400205020001000349020001300359 039000500372013000700377020000900384#VV11.16486#VV11.16487#42000#Vi?t#B454M#428 #^214#an Vn#40 bi lun ting Anh thi chng ch B, C v TOEIC#Ngn ng - Du l ch - Mua sm#an Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a151tr.^b21c m#Hng dn k nng vit luyn thi chng ch B, C v TOEIC. Gii thiu k nng v it th, vit bi lun v cc ch ngn ng, du lch v mua sm#Ting Anh#K n ng vit#Thu#282502#Bi lun## 00751000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200130 00298080005000420050018000470020051000650070018001160080018001340090023001520100 00500175011001500180012001900195021020300214020000800417020001900425020000900444 020000800453039000500461013000700466#VV11.16488#90000#Vi?t#L302S#327.59705957#^ 214#Phm Th Ngc Thu#Lch s quan h Vit Nam - Singapore (1965 - 2005)#Phm Th Ngc Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a330tr.^b21cm#T sch Nghin cu#Gii thiu lch s quan h Vit Nam - Singapore t 1965 - 2005. c im, v th v trin vng ca quan h Vit Nam - Singapore. Nhng s kin quan t rng trong quan h Vit Nam - Singapore (1973 - 2005)#Lch s#Quan h ngoi giao #Vit Nam#Xingapo#Thu#282503## 00712000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050018000580020029000760070018001050080018001230090 02300141010000500164011001500169013000700184021021000191020000700401020000400408 020000800412020000900420039000500429#VV11.16489#VV11.16490#48000#Vi?t#C100T#781 .62009597#^214#Nguyn Qung Tun#Ca tr - Nhc th hn thng#Nguyn Qung Tun# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a247tr.^b21cm#282504#Gii thiu c a tr - di sn vn ho nhn loi. Mt s bi ht ni v bi th theo li ca tr c sng tc nhn dp Hi Bo tn di sn ch Nm, M tng Gii thng Balaban c ho hc gi Nguyn Qung Tun nm 2010#Ca tr#Th#Ht ni#Vit Nam#Thu## 00818000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020040000650070014001050220004001192210 03500123008001800158009002300176010000500199011001500204012005000219021017300269 020001800442020000900460020000900469039000500478013000700483005001400490#VV11.16 491#VV11.16492#40000#Vi?t#S552K#613.9#^214#o Xun Dng#Sc kho tnh dc dnh cho v chng tr#o Xun Dng#T.1#Nhng vn chung v tnh dc nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a156tr.^b21cm#T sch Sc kho v Nng cao cht lng cuc sng#Trnh by mt s iu cn bit khi quyt nh tin n hn nhn. Bc tranh nhiu mu sc ca i sng tnh dc. Gii thiu mt s trc tr c v chc nng tnh dc nam gii#Sc kho tnh dc#Tnh dc#Nam gii#Thu#2825 05#o Xun Dng## 00772000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020040000650070014001050220004001192210 01200123008001800135009002300153010000500176011001500181012005000196021015200246 020001800398020000900416020000700425039000500432013000700437005001400444#VV11.16 493#VV11.16494#40000#Vi?t#S552K#613.9#^214#o Xun Dng#Sc kho tnh dc dnh cho v chng tr#o Xun Dng#T.2#Tnh dc n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a172tr.^b21cm#T sch Sc kho v Nng cao cht lng cuc sng#G ii thiu nhng vn ca tnh dc n. Bc tranh nhiu mu sc ca tnh dc n. Trnh by mt s ri lon chc nng tnh dc n v t vn tnh dc n#Sc kho tnh dc#Tnh dc#Ph n#Thu#282506#o Xun Dng## 00887000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390050017000440020047000610030026001080290051001340070017001850080 02300202009004800225010000500273011001500278021025900293020001300552020001000565 020002200575039000500597013000700602#VV11.16495#250000#Vi?t#T550T#428.0071#^214 #Nguyn Quc Hng#T tng gio hc Php - Nhn bit v sng to#English languag e teaching#Methodological ideology - Acquisition and creation#Nguyn Quc Hng#^ aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tp on gio dc UNET#2011#^a197 tr.^b26cm#Trnh by v t tng gio hc php trong ging dy ting Anh. Gii th iu v chng trnh dy ting Anh Follow me. Nc Anh v gio hc php Anh. Ch ng trnh ting Anh trn sng. Phng php dy ting Anh c media. Ting Anh trn sng i ting ni Vit Nam#Gio dc hc#Ting Anh#Phng php ging dy#Thu#2 82507## 00777000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020022000350290023000570070054000800080018001340090023001520100005001750110 01500180021014400195020001100339020000800350020001000358020000900368005000800377 00500100038500500100039500500110040500500120041600500110042803900050043901300070 0444#VL11.02544#Vi?t#D408N#338.092#^214#Doanh nhn ng thi#Contemporary bussi ness#Hng V, Khc Kiu, Ngc Hnh... ; Hong Dng (ch.b.)#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2011#^a225tr.^b28cm#Gii thiu tiu s v s nghip ca mt s doanh nhn Vit Nam ng thi nh: Nguyn Nht Minh, L Duy Minh, Nguyn vn Minh, o Vn Lng...#Doanh nhn#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Hng V#Khc Kiu# Ngc Hnh#Khc Qung#Thin Phong#Hong Dng#Thu#282508## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050016000720020019000880070 01600107008000500123009002300128010000500151011001500156021029200171020001100463 020001800474020000700492020000900499039000500508013000700513#VL11.02545#VL11.025 47#VL11.02548#VL11.02546#120000#Vi?t#250B#613#^214#Nguyn Hu Hnh# b yu k hn ln#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a209tr.^b27cm#Gii thi u v dinh dng v chm sc, nui dng v phng bnh cho b t thai k cho n 16 tui. Hng dn phng php rn luyn, pht trin k nng c bn, xy dng t hi quen cho tr. Mt s phng php ng x vi tr em. Nhng cu hi thng gp trong qu trnh chm sc v nui dng tr#Dinh dng#Chm sc sc kho#Tr em# Gio dc#Thu#282509## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050018000750020025000930070 01800118022000400136221002200140008000500162009002300167010000500190011001500195 021018700210020001500397020001000412039000500422013000700427005001800434#VL11.02 549#VL11.02551#VL11.02552#VL11.02550#95000#Vi?t#X550L#621.382#^214#Nguyn Quc Trung#X l tn hiu v lc s#Nguyn Quc Trung#T.3#Chng trnh nng cao#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a357tr.^b27cm#Trnh by cu trc v nhy ca b lc s. Biu din h thng ri rc trong khng gian trng thi. Lc s nhiu nh p. Bin i Fourier nhanh. Bin i Hilbert v h thng pha ti thiu#X l tn hiu#B lc s#Thu#282510#Nguyn Quc Trung## 00888000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020063000310030058000940070055001520080005002070090023002120100005002350110 01500240021017600255020002000431020001300451020000900464020000700473005001900480 005001900499005001200518005001300530005001900543039000500562013000700567#VL11.02 553#Vi?t#M458S#004#^214#Mt s vn chn lc ca cng ngh thng tin v truyn thng#K yu hi tho quc gia Hng Yn, 19-20 thng 8 nm 2010#Hong Th Lan G iao, Nguyn Th Lan Anh, L Huy Thp...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a399tr .^b27cm#Gii thiu ton vn cc bi nghin cu v ch : Cc cng ngh tnh to n hin i c trnh by ti hi tho "Mt s vn chn lc ca cng ngh th ng tin v truyn thng"#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Hi tho#K yu#Hong T h Lan Giao#Nguyn Th Lan Anh#L Huy Thp#Bi Th Hng#Lu Th Bch Hng#Thu# 282511## 00824000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050018000640020087000820070018001690080 00500187009001900192010000500211011001500216021027100231020001600502020000800518 020000800526039000500534013000700539#VN11.04733#VN11.04736#VN11.04735#VN11.04734 #Vi?t#H466T#070#^214#Nguyn Trung Kin#Hp tc quc t trong hot ng bo ch - Nhng vn t ra i vi cng tc an ninh#Nguyn Trung Kin#^aH.#^aCng an n hn dn#2011#^a311tr.^b19cm#Gii thiu tnh hnh hp tc quc t v bo ch c l in quan n cng tc an ninh. Thc trng cng tc m bo an ninh hp tc quc t trong lnh vc bo ch. D bo v cc gii php nhm nng cao hiu qu cng t c m bo an ninh hp tc quc t trong hot ng bo ch#Hp tc quc t#Bo c h#An ninh#Thu#282512## 00842000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070040000670220006001070050015001130050 01000128005001000138005001100148005000800159008000500167009001900172010000500191 01100140019601200180021002102320022802000140046002000090047402000090048303900050 0492013000700497#VV11.16496#VV11.16497#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Phan Vn Lng, Hong Lm, ng Thi...#T.235#Phan Vn Lng#Hong Lm#ng Thi#Tun Thanh#Minh T#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuy n #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n p hng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Thu#282513## 00837000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070032000670220006000990050012001050050 00700117005000800124005001500132005001500147008000500162009001900167010000500186 01100140019101200180020502102320022302000140045502000090046902000090047803900050 0487013000700492#VV11.16498#VV11.16499#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Trung Thanh, T. Ho, P. Thu...#T.236#Trung Thanh#T. Ho#P. Thu#Tn Minh Th anh#Phan Vn Lng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn # Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Thu#282514## 00832000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070034000670220006001010050010001070050 01000117005000900127005001200136005000900148008000500157009001900162010000500181 01100140018601200180020002102320021802000140045002000090046402000090047303900050 0482013000700487#VV11.16500#VV11.16501#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Xun Linh, Hng Qun, Anh Tun...#T.237#Xun Linh#Hng Qun#Anh Tun#Chnh T hanh#Xun Mai#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm n hng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi #Vit Nam#Phng s#Thu#282515## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050015000780020033000930070 01500126008000500141009001900146010000500165011001500170020001800185039000500203 013000700208021025800215020000700473020000900480#VV11.16502#VV11.16504#VV11.1650 5#VV11.16503#40000#Vi?t#NH556N#302.09597#^214#Nguyn Vn Hc#Nhng ngi tng m t thi lm l#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a246tr.^b21cm#C nh n in hnh#Thu#282516#Gii thiu v nhng qu kh bun, nhng cnh i trong n hng bc i lm lc ca mi ngi nhng c bit nhn mnh n thnh qu hin t i v tng lai ti sng ang ch h pha trc. H bit nhn nhn li, sn g cuc i lng thin, c ch cho x hi#X hi#Vit Nam## 00989000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050018000770020053000950030 01500148007001800163008000500181009001900186010000500205011001500210021036500225 02000100059002000090060002000080060902000190061702000150063603900050065101300070 0656#VV11.16506#VV11.16507#VV11.16509#VV11.16508#75000#Vi?t#TH103L#320.9593#^21 4#Nguyn nh Thun#Thi Lan gii m nn chnh tr v can thip qun i#Sch th am kho#Nguyn nh Thun#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a439tr.^b21cm#Lch s h nh thnh v pht trin ca Thi Lan trc nm 1932. Nghin cu s pht trin ca qun i v vai tr ca lc lng ny trn chnh trng Thi Lan t sau nm 193 2 cho n nhng nm 1970. Tm hiu hot ng ca h thng chnh tr Thi Lan tro ng giai on chuyn giao v tranh ginh nh hng gia hai th lc chnh l qun i v cc ng phi chnh tr...#Chnh tr#Qun i#Lch s#H thng chnh tr #Sch tham kho#Thu#282517## 00847000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050018000740020032000920070 02300124008000500147009001900152010000500171011001500176021032300191020001200514 020001000526039000500536013000700541020000900548#VV11.16511#VV11.16510#VV11.1651 2#VV11.16513#66000#Vi?t#CH300S#152.4#^214#Nguyn Phng Ho#Ch s tnh cm ca nh qun l#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a303tr.^b21cm# Gii thiu s khc bit v mi quan h gia ba ch s IQ, EQ, AQ. Tm quan trng ca ch s EQ i vi cc nh qun l. Ging gii phng php nng cao ch s E Q gip cc nh qun l doanh nghip, cc nh qun l cp cao mi t chc nhn thc y mnh hn, thng qua bi dng trnh EQ nng cao hiu qu qun l#Nh qun l#Ch s EQ#Thu#282518#Tnh cm## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020036000910070 02300127008000500150009001900155010000500174011001500179021030100194020000800495 020001300503039000500516013000700521020002000528#VV11.16514#VV11.16517#VV11.1651 6#VV11.16515#80000#Vi?t#K250H#338.7#^214#Nguyn Phng Ho#K hoch chin lc ca Coca - cola#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a383tr.^b21 cm#Phn tch ton din nhng nhn t gp phn thnh cng trong tin trnh lch s hng trm nm phn u tr thnh mt trong nhng thng hiu hng u th gii ca Coca - cola nh: Duy tr qung co v thng hiu, cao cht lng sn ph m, chin lc qung co, m hnh kinh doanh, knh phn phi...#Lch s#Doanh ng hip#Thu#282519#Cng ti Coca - cola## 00569000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000030 00440140007000470410005000541810006000590820004000658080005000690050013000740020 01000087003002300097007002800120008000500148009001900153010000500172011001500177 020001700192020001800209039000400227019000800231006000900239013000700248#VV11.16 518#VV11.16521#VV11.16520#VV11.16519#M#75000#Vi?t#L104C#813#^214#Koontz, Dean# Lm chng#Tiu thuyt trinh thm#Dean Koontz ; Thu Hng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a431tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#Hoa#Dch M#Thu Hng #282520## 00703000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050018000710020034000890070 02300123008000500146009001900151010000500170011001500175021017700190020001800367 039000400385020000800389020000900397013000700406#VV11.16522#VV11.16525#VV11.1652 4#VV11.16523#92000#Vi?t#L104C#649#^214#Nguyn Phng Ho#Lm cha m - Ngh thu t cuc sng#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b21cm#C ung cp nhng kin thc c bn cho cc bc ph huynh trong ngh thut gio dc, nui dy con ci nhm gip h tm c nhng phng php gio dc con tr t hi u qu tt nht#Gio dc gia nh#Hoa#Dy con#Nui tr#282521## 01374000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810006000580820011000648080005000750020063000800070059001430080 00500202009001900207010000500226011002500231015004600256021059600302005001800898 03900040091602000200092002000110094000500160095100500140096700500150098100500130 0996013000701009020000801016#VV11.16526#VV11.16529#VV11.16528#VV11.16527#Vit Na m#Vi?t#L302S#363.209597#^214#Lch s lc lng cnh st giao thng ng thu (1 954 - 2000)#B.s.: Nguyn Trng Khu, Dng Ngc Tin, Ng c Thch...#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a248tr., 7tr. nh^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cc Cnh st ng thu#Ghi li qu trnh lch s pht trin v trng thnh ca lc lng c nh st giao thng ng thu qua cc thi k xy dng bo v min Bc, u tranh gii phng min Nam thng nht t nc (1954 -1975); xy dng v bo v T qu c (1976 - 1986); gi gn trt t an ton x hi trn ng thu, phc v cuc u tranh chng "din bin ho bnh" ca cc th lc th ch, bo v cng cuc "c ng nghip ho, hin i ho" t nc (1986 - 2000). ng thi tng kt, rt ra nhng bi hc kinh nghim phc v nhim v m bo trt t an ton giao thng, gi gn trt t x hi trn ng thu ni a#Nguyn Trng Khu#Hoa#Cnh st gi ao thng#ng thu#Dng Ngc Tin#Ng c Thch#Nguyn Vn Vui#ng Ngc #28 2522#Lch s## 00955000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003304100050 00421810008000470820010000558080005000650020042000700070053001120080005001650090 01900170010000500189011001500194015003700209021021700246005001500463020001100478 03900040048900500130049300500120050602000100051800500130052800500180054101300070 0559020001700566020002200583#VV11.16530#VV11.16531#VV11.16532#Vit Nam#Vi?t#GI-1 08T#344.59704#^214#Gio trnh lut ngi khuyt tt Vit Nam#Nguyn Hu Ch (ch. b.), Ngn Bnh, Th Dung...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a351tr.^b21cm#T TS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi qut v lut ngi khuyt tt Vit Nam. Php lut quc t v quyn ca ngi khuyt tt v cc ch chm sc sc kho, gio dc, dy ngh v vic lm, cc hot ng x hi... i vi ngi khuyt tt#Nguyn Hu Ch#Gio trnh#Hoa# Ngn Bnh# Th Dung#Php lut#o Th Hng#Trn Th Thu Lm#282523#Ngi khuyt tt#Lut ngi khuyt tt## 00865000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810006000650820012000718080005000830020032000880030 08400120007008000204008000500284009001900289010000500308011001500313020001000328 03900040033800500190034202000170036100500130037800500220039100500200041300500150 0433005001000448005001300458005001300471013000700484#VV11.16533#VV11.16536#VV11. 16535#VV11.16534#Vit Nam#60000#Vi?t#S550H#895.9223408#^214#S hi sinh t tron g tuyt vng#Nhng tc phm c gii trong cuc thi "S hi hn v nim tin h ng thin - 2011"#Trn Th Hong Mai, ng Vn Th, Nguyn Th Qunh Ngc... ; B. s.: T Ho...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a319tr.^b24cm#T truyn#Hoa#Trn Th Hong Mai#Vn hc hin i#ng Vn Th#Nguyn Th Qunh Ngc#Hunh Th Vn Khanh#H Th Lan Anh# T Ho#Ng c Hng#V Vn Chung#282524## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810007000580820008000658080005000730020072000780080005001500090 01900155010000500174011003000179015009100209021016600300020001700466039000400483 020000800487020001200495013000700507020000800514#VL11.02554#VL11.02557#VL11.0255 6#VL11.02555#Vit Nam#Vi?t#NH556Q#344.597#^214#Nhng quy nh ca ng, Nh nc v B Cng an v thi ua, khen thng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a367tr., 16 tr. nh mu^b27cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng Cng an nhn dn. Cc Cng tc Chnh tr#Gm cc ch th, b lut, ngh nh, quyt nh, th ng t... ca ng, Nh nc v B Cng an hng dn v cng tc thi ua, khen t hng trong ngnh cng an nhn dn#Vn bn php qui#Hoa#Thi ua#Khen thng#2825 25#Cng an## 00987000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020051000690070050001200080005001700090 01900175010000500194011001500199021030600214005001600520039000400536020001900540 02000090055900500160056800500130058400500130059700500160061001300070062602000080 0633020000800641#VL11.02558#VL11.02559#VL11.02560#VL11.02561#Vi?t#A105N#338.9597 #^214#An ninh kinh t v nn kinh t th trng Vit Nam#Phm Minh Chnh, Nguyn Vn Bnh, Phm Qu Ng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a192tr.^b27cm#Tp hp c c bi vit v mt s vn an ninh kinh t v nn kinh t th trng Vit Nam cc kha cnh an ninh ti chnh, tin t, kim ch lm pht, phng chng ti p hm xuyn quc gia, ti phm cng ngh cao, vt qua khng hong, chin lc kin h t bin v hng ti pht trin nng lng bn vng...#Phm Minh Chnh#Hoa#Kin h t th trng#Vit Nam#Nguyn Vn Bnh#Phm Qu Ng#Trn Vn Ho#Nguyn Khc c#282526#An ninh#Kinh t## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070031001120080005001430090014001480100 00500162011001500167020000800182020001400190039000400204005001700208020000700225 020000700232004004000239005001300279013000700292#VV11.16537#VV11.16538#51500#Vi ?t#T527C#546.076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ho hc #Nguyn Vn Thoi, Phm Thi An#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a332tr.^b24cm#Ho hc#S ch c thm#Hoa#Nguyn Vn Thoi#Lp 10# thi#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#Phm Thi An#282527## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520070028001080080005001360090014001410100 00500155011001500160020000500175020001400180039000400194005001600198020000700214 020000700221004004000228005001100268013000700279#VV11.16539#VV11.16540#52500#Vi ?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ton#Ngu yn Ngc m, T Hu Ph#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a351tr.^b24cm#Ton#Sch c th m#Hoa#Nguyn Ngc m#Lp 10# thi#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung#T Hu Ph#282528## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070013001020220004001152210025001190080 00500144009001400149010000500163011001500168020000800183020001000191020001400201 005001300215039000400228013000700232015007600239020000800315020000700323#VV11.16 542#VV11.16541#65100#Vi?t#C460S#546#^214#C s l thuyt nng cao v bi tp ch n lc ho hc#o Hu Vinh#T.1#Dng cho hc sinh lp 10#^aH.#^aNxb. H Ni#2011 #^a403tr.^b24cm#Ho hc#L thuyt#Sch c thm#o Hu Vinh#Hoa#282529#Tn sch ngoi ba: C s l thuyt nng cao v bi tp chn lc ho hc 10#Bi tp#Lp 10## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070013001050080005001180090014001230100 00500137011001500142020000800157020001400165039000400179005001300183020001000196 013000700206020000800213020000700221#VV11.16543#VV11.16544#65300#Vi?t#C460S#546 #^214#C s l thuyt nng cao v bi tp chn lc ho hc 11#o Hu Vinh#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a407tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hoa#o Hu Vinh#L thuy t#282530#Bi tp#Lp 11## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530070044001110080005001550090014001600100 00500174011001500179020000700194020001400201039000400215005001700219020000700236 020000700243004002000250005001400270013000700284#VV11.16545#VV11.16546#49500#Vi ?t#T527C#530.076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn vt l# Tuyn chn: Nguyn Quang Hu, Lng Tt t#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a311tr.^b24 cm#Vt l#Sch c thm#Hoa#Nguyn Quang Hu#Lp 10# thi#Ti bn, c b sung#L ng Tt t#282531## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030086001020070015001880220004002032210 06100207008000500268009001400273010000500287011001500292020000700307020000700314 020001400321005001500335039000400350013000700354020001500361#VV11.16547#VV11.165 48#53000#Vi?t#K305T#530#^214#Kin thc c bn nng cao vt l trung hc ph th ng#Sch tham kho dng cho hc sinh kh gii THPT, hc sinh n thi vo i hc, Cao ng#V Thanh Khit#T.1#Dng cho hc sinh lp 10 Ban c bn v Ban khoa hc t nhin#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a351tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#V T hanh Khit#Hoa#282532#Sch luyn thi## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030086001020070015001880220004002032210 02500207008000500232009001400237010000500251011001500256020000700271020000700278 020001400285005001500299039000400314013000700318020001500325#VV11.16549#VV11.165 50#45500#Vi?t#K305T#537#^214#Kin thc c bn nng cao vt l trung hc ph th ng#Sch tham kho dng cho hc sinh kh gii THPT, hc sinh n thi vo i hc, Cao ng#V Thanh Khit#T.2#Dng cho hc sinh lp 11#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a3 04tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#V Thanh Khit#Hoa#282533#Sch luyn thi ## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030086001020070015001880220004002032210 02500207008000500232009001400237010000500251011001500256020000700271020000700278 020001400285005001500299039000400314013000700318020001500325#VV11.16551#VV11.165 52#48000#Vi?t#K305T#530#^214#Kin thc c bn nng cao vt l trung hc ph th ng#Sch tham kho dng cho hc sinh kh gii THPT, hc sinh n thi vo i hc, Cao ng#V Thanh Khit#T.3#Dng cho hc sinh lp 12#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a3 11tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Sch c thm#V Thanh Khit#Hoa#282534#Sch luyn thi ## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050016000710020059000870070016001460080 00500162009001400167010000500181011001500186021019200201020000800393039000400401 012002800405020001200433020001000445020000900455013000700464#VV11.16553#VV11.165 54#VV11.16556#VV11.16555#Vi?t#H450C#959.704092#^214#Trn nh Hunh#H Ch Minh - ng trng mun dm, dng hin v to sng#Trn nh Hunh#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a587tr.^b21cm#Nghin cu v cuc i v s nghip cng nh nhng t tn g cch mng ca Ch tch H Ch Minh trn nhiu mt cng tc nh xy dng nh n c php quyn, quan nim v dn ch, ng Cng sn...#Tiu s#Hoa#T sch Thng Long 1000 nm#H Ch Minh#S nghip#T tng#282535## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050016000720020026000880070016001140080 00500130009001800135010000500153011001500158015004100173021026800214020001700482 03900040049902000090050302000090051201300070052102000050052802000090053302000100 0542#VV11.16557#VV11.16558#VV11.16559#VV11.16560#Vi?t#V115H#390.0959725#^214#Ngu yn Thu Minh#Vn ho dn gian lng Mai#Nguyn Thu Minh#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 11#^a164tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng nt in hnh v vn ho dn gian lng Mai, huyn Hip Ho tnh Bc Giang c th hin trong i sng kinh t - x hi, ngnh ngh, vn ho vt cht, vn ho tin h thn v cc thit ch vn ho truyn thng, cc tit l chnh v l hi ca l ng Mai#Vn ho dn gian#Hoa#Lng Mai#Mai nh#282536#Lng#Hip Ho#Bc Giang## 00876000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020044000780070042001220080 00500164009001800169010000500187011001500192021010900207020000800316020000700324 00500120033103900040034301500780034702000080042502000090043302000090044200500090 0451005000800460005001500468005001200483013000700495#VV11.16561#VV11.16562#VV11. 16563#VV11.16564#104000#Vi?t#N104B#300.95977#^214#Nam B nhn t vn ho, vn h c v ngn ng#V Vn Ngc (ch.b.), Phan Anh, T Uyn...#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2011#^a555tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit nghin cu nhiu vn v vng t Nam B di gc ca vn ho, vn hc v ngn ng#Vn ho#Nam B#V Vn Ngc#Hoa# TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin Bn vng vng Nam B#V n hc#Ngn ng#Vit Nam#Phan Anh#T Uyn#Hunh Cng Tn#Ph Vn Hn#282537## 00977000000000277000450002600110000002600110001102000060002202000210002802104180 00490410005004671810006004720820004004788080005004820020091004870080005005780090 01400583010000500597011001500602020001900617039000500636015002500641020001100666 020000600677013000700683020000900690#VL11.02562#VL11.02563#ASEAN#Hip nh thn g mi#Gii thiu cc Hip nh khu vc thng mi t do gia ASEAN - Trung Quc (ACFTA) v ASEAN - n (AIFTA). Tp hp cc vn bn php l cho vic thc hin hin cc quy c trong hip nh trn. im li tnh hnh quan h thng mi gi a Vit Nam v Trung Quc, Vit Nam - n . Phn tch tng qut hip nh ACFTA , AIFTA v cu trc, l trnh cam kt thu quan v tc ng ca hip nh n n thng mi nc ta#Vi?t#C101H#382#^214#Cc hip nh khu vc thng mi t do ASEAN - Trung Quc (ACFTA) v ASEAN - n (AIFTA)#^aH.#^aCng thng#2011#^ a444tr.^b27cm#Quan h thng mi#oanh#TTS ghi: B Cng thng#Trung Quc#n # 282538#Vit Nam## 00871000000000265000450002600110000002600110001102000060002202000210002802103630 00490410005004121810006004170820004004238080005004270020060004320080005004920090 01400497010000500511011001500516020001900531039000500550015002500555020000900580 013000700589020000900596#VL11.02564#VL11.02565#ASEAN#Hip nh thng mi#Gii t hiu v Hip nh khu vc thng mi t do gia ASEAN v Hn Quc (AKFTA). Tp h p cc vn bn php l cho vic thc hin hin cc quy c trong hip nh trn. im li tnh hnh quan h thng mi gia Vit Nam v Hn Quc. Phn tch tng qut hip nh AKFTA v cu trc, l trnh cam kt thu quan v tc ng ca hip nh n n thng mi nc ta#Vi?t#H307#382#^214#Hip nh khu vc thn g mi t do ASEAN & Hn Quc (AKFTA)#^aH.#^aCng thng#2011#^a531tr.^b27cm#Quan h thng mi#oanh#TTS ghi: B Cng thng#Hn Quc#282539#Vit Nam## 00963000000000265000450002600110000002600110001102000060002202104020002804100050 04301810006004350820004004418080005004450020116004500080005005660090014005710100 00500585011001500590020001900605020001800624039000500642015002500647020000900672 020000900681013000700690#VL11.02566#VL11.02567#ASEAN#Gii thiu cc Hip nh i tc kinh t ton din ASEAN - Nht Bn (AJCEP) v gia Vit Nam - Nht Bn (VJ EPA). Tp hp cc vn bn php l cho vic thc hin cc quy c trong hip n h trn. im li tnh hnh quan h thng mi gia Vit Nam v Nht Bn. Phn t ch tng qut hip nh AJCEP v VJEPA v cu trc, l trnh cam kt thu quan v tc ng ca hip nh n n thng mi nc ta#Vi?t#H307#382#^214#Hip nh i tc kinh t ton din ASEAN - Nht Bn (AJCEP). Hip nh i tc kinh t Vit Nam - Nht Bn (VJEPA)#^aH.#^aCng thng#2011#^a618tr.^b27cm#Quan h th ng mi#Hip nh kinh t#oanh#TTS ghi: B Cng thng#Vit Nam#Nht Bn#28254 0## 00898000000000253000450002600110000002600110001102103830002204100050040518100060 04100820004004168080005004200020088004250080005005130090014005180100005005320110 01500537020002100552039000500573015002500578020000900603020000600612020001900618 013000700637#VL11.02568#VL11.02569#Gii thiu v Hip nh thng mi hng ho A SEAN trong khu vc thng mi t do ASEAN. Tp hp cc vn bn php l cho vic thc hin cc quy c trong hip nh trn. im li tnh hnh quan h, hp tc thng mi gia Vit Nam v ASEAN. Phn tch tng qut hip nh AJCEP v VJEP A v cu trc, l trnh cam kt thu quan v tc ng ca hip nh n n t hng mi nc ta#Vi?t#H307#382#^214#Hip nh thng mi hng ho ASEAN (ATIGA ) trong khu vc thng mi t do ASEAN (AFTA)#^aH.#^aCng thng#2011#^a542tr.^b 27cm#Hip nh thng mi#oanh#TTS ghi: B Cng thng#Vit Nam#ASEAN#Quan h t hng mi#282541## 00778000000000253000450002600110000002600110001102600110002202102470003304100050 02801810006002850820007002918080005002980020063003030080005003660090019003710100 00500390011001500395020001700410039000500427015006800432020000900500020000800509 013000700517#VV11.16565#VV11.16567#VV11.16566#Cung cp chi tit cc thng tin v i hi Th dc Th thao ton quc ln th VI nm 2010 nh l khai mc, b mc i hi, cng tc thng tin truyn thng, i ngoi, cng tc t chc gii, iu l gii, cc mn thi, ni dung thi, lch thi u...#Vi?t#K258Q#796.44#^214#Kt qu i hi Th dc Th thao ton quc ln th VI nm 2010#^aH.#^aTh dc Th th ao#2011#^a299tr.^b21cm#Th dc th thao#oanh#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Tng cc Th dc Th thao#Vit Nam#i hi#282542## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002202101810003301400070 02140410005002211810007002260820006002338080005002390020022002440070057002660080 00500323009001900328010000500347011001500352020000900367006001300376039000500389 019000500394004003400399020001200433020000700445006001600452013000700468#VN11.04 737#VN11.04738#VN11.04739#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cn g sc so p dng trong c tng nh: thun pho honh xe ph trc xe, ngh thu t nhng n m, v b quyt nhng song m...#55000#Vi?t#QU124T#794.1#^214#Qu t trung b tn ch#S.t., bin dch, bnh ch: L Kim Tng, Hong nh Hng#^aH. #^aTh dc Th thao#2011#^a303tr.^b19cm#C tng#L Kim Tng#oanh#Dch#In ln t h 2, c sa cha b sung#Chin thut#Th c#Hong nh Hng#282543## 00661000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101510003301400070 01840410005001911810006001960820006002028080005002080020028002130070020002410080 00500261009001900266010000500285011001500290020000900305006001000314039000500324 019001600329020001200345020000700357013000700364#VN11.04740#VN11.04741#VN11.0474 2#Gii thiu nhng kin thc c bn v c tng. Trnh by mt s k xo v th on chin thut chi c c 3 giai on khai cc, trung cc v tn cc#50000# Vi?t#T312H#794.1#^214#Tinh hoa khai cuc c tng#ng Bnh bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a257tr.^b19cm#C tng#ng Bnh#oanh#Dch Trung Quc#Chin thut#Th c#282544## 00948000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820009000538080005000620050013000670020026000800070085001060080 00500191009004900196010000500245011001500250021026200265020000900527039000500536 00600160054102000100055702000110056700600150057800500130059301300070060602000090 0613#VV11.16568#VV11.16570#VV11.16569#198000#Vi?t#QU451T#370.9597#^214#Cao Xun Dc#Quc triu hng khoa lc#Cao Xun Dc ; Dch: Nguyn Thu Nga, Nguyn Th Lm ; Cao T Thanh h.., gii thiu#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a853tr.^b24cm#Ghi chp chnh xc v th thc, kt qu ca 47 kho a thi Hng v tiu s vn tt ca 5226 ngi u c nhn, hng cng ca c n c di triu nh Nguyn t khoa u tin nm inh Mo, Gia Long th 6 (1807) n khoa cui cng nm Mu Ng, Khi nh th 3 (1918)#Gio dc#oanh#Nguyn Thu Ng a#Thi Hng#Nh Nguyn#Nguyn Th Lm#Cao T Thanh#282545#Vit Nam## 00662000000000277000450002600110000002600110001102600110002202101510003301400080 01840410005001921810006001970820004002038080005002070020026002120070016002380080 00500254009001100259010000500270011001500275020000800290039000500298005001600303 015004300319020001500362013000700377#VV11.16571#VV11.16573#VV11.16572#Trnh by mt s vn v bn cht d lun x hi v hot ng bo ch, mi quan h tc ng ca bo ch v d lun x hi, nh bo v d lun x hi#115000#Vi?t#B108C# 070#^214#Bo ch v d lun x hi#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aLao ng#2011#^a398tr. ^b22cm#Bo ch#oanh#Nguyn Vn Dng#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#D lun x hi#282546## 00545000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020015000540070037000690080005001060090053001110100 00500164011001500169020001700184020001200201006001900213039000500232019000800237 005001200245020000300257013000700260#VV11.16574#VV11.16576#VV11.16575#88000#Vi? t#813#^214#Hn nhn amat#Anne Tyler ; H Th Thanh Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a451tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#H Th Thanh Huyn#oanh#Dch M#Tyler, Anne#M#282547## 00607000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020017000620030012000790070024000910080 00500115009003600120010000500156011001500161020001700176020001200193006000800205 039000500213019001600218005000900234015003200243020001100275013000700286#VV11.16 578#VV11.16577#VV11.16579#88000#Vi?t#B518T#895.1#^214#Bung tay yu#Tiu thu yt#Nh Mng ; Tu Lm dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a438t r.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Tu Lm#oanh#Dch Trung Quc#Nh Nng#Tn tht tc gi: Ph nh nh#Trung Quc#282548## 00945000000000325000450002600110000002600110001102600110002202102660003301400070 02990410005003061810006003110820008003178080005003250020058003300070020003880080 00500408009001100413010000500424011001500429020001000444020000800454039000500462 00500150046701500740048202000090055601200240056502000100058901300070059902000130 0606#VV11.16580#VV11.16582#VV11.16581#Gm cc cu hi p tm hiu nhng quy n h php lut v ni ng k khai sinh, khai t, sa li tn cho ng vi giy kha i sinh, ci chnh h tch, cp li bn chnh giy khai sinh, iu kin mang hai quc tch, th tc xin giy chng nhn c quc tch Vit Nam...#38000#Vi?t#M458 T#342.597#^214#120 tnh hung php lut v h khu - h tch - quc tch#Dng Q uang H b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a211tr.^b21cm#Php lut#H khu#oanh#Dng Qu ang H#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on c s #Vit Nam#T sch Cng on c s#Quc tch#282549#Sch hi p## 01048000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102020003300500120 02350050015002470140007002620410005002691810006002740820007002808080005002870020 09600292007007600388008000500464009001100469010000500480011001500485020001000500 02000130051000500140052300500180053703900050055501500720056002000090063201200330 0641020001700674013000700691#VV11.16584#VV11.16583#VV11.16585#Trnh by nhng v n chung v quan h lao ng trong cc doanh nghip. Gii thiu nhng nhim v c bn v trng tm ca cng on c s cc doanh nghip Vit Nam trong vic x y dng quan h lao ng#L Thanh H#ng Quang Hp#19000#Vi?t#V103T#331.87#^214 #Vai tr, nhim v ca cng on trong vic xy dng quan h lao ng hi ho cc doanh nghip#B.s.: L Thanh H (ch.b.), ng Quang Hp, Trn Ngc nh, Nguy n Thanh Tng#^aH.#^aLao ng#2011#^a108tr.^b21cm#Cng on#Doanh nghip#Trn Ng c nh#Nguyn Thanh Tng#oanh#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin C ng nhn v Cng on#Vit Nam#T sch Cng on cp trn c s#Quan h lao ng# 282550## 01014000000000337000450002600110000002600110001102600110002202102990003301400070 03320410005003391810006003440820008003508080005003580020056003630070020004190080 00500439009001100444010000500455011001500460020001000475020000800485039000500493 00500150049801500830051302000090059601200330060502000090063802000090064701300070 0656020001300663#VV11.16586#VV11.16587#VV11.16588#Gm cc cu hi p tm hiu n hng quy nh php lut v din tch ti thiu tch s , th tc tng bt ng sn cho nhiu ngi, xy nh trn t mua bng giy vit tay, ng k li gi y ng k kt hn, quyn nui con v chia ti sn khi ly hn, th tc nhp h k hu cho con ngoi gi th...#23000#Vi?t#M458T#346.597#^214#120 tnh hung php lut v t ai - hn nhn gia nh#Dng Quang H b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a2 55tr.^b21cm#Php lut#t ai#oanh#Dng Quang H#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on cp trn c s#Vit Nam#T sch Cng on cp trn c s#Hn nhn#Gia nh#282551#Sch hi p## 01003000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102220003301400070 02550410005002621810008002670820010002758080005002850020065002900070071003550080 00500426009001100431010000500442011001500447020001000462020000900472005001400481 00500140049503900050050901500430051402000090055701200330056601300070059900500150 0606005001900621020001300640#VV11.16589#VV11.16590#VV11.16591#Gm cc cu hi p tm hiu mt s tnh hung php lut v hp ng lao ng, thi gian lm vic, ngh ngi v lm thm gi, ni quy lao ng, k lut lao ng, bo him x hi, tranh chp lao ng v nh cng lao ng#23000#Vi?t#GI-103#344.59701#^214#G ii p tnh hung php lut lao ng dnh cho cn b cng on#B.s.: V nh Qu yn, Trn Thu Tho, Trng Vn Ti, ng Th Ngc Loan#^aH.#^aLao ng#2011#^a13 2tr.^b21cm#Php lut#Lao ng#V nh Quyn#Trn Thu Tho#oanh#TTS ghi: Tng Li n on Lao ng Vit Nam#Vit Nam#T sch Cng on cp trn c s#282552#Trn g Vn Ti#ng Th Ngc Loan#Sch hi p## 01030000000000313000450002600110000002600110001102600110002202103290003301400070 03620410005003691810006003740820008003808080005003880020104003930070020004970080 00500517009001100522010000500533011001500538020001000553020001000563039000500573 005001500578015007400593020000900667012002400676020000900700013000700709#VV11.16 593#VV11.16592#VV11.16594#Gii thiu mt s quy nh mi v ti chnh v kim tr a ti chnh ca Nh nc, Tng lin on Lao ng Vit Nam hng dn thc hin c h t ch v s dng bin ch v kinh ph qun l hnh chnh, phng php v trnh t kim tra chp hnh iu l cng on, kim tra khi c du hiu vi phm v kim tra ti chnh cng on...#54000#Vi?t#M458S#343.597#^214#Mt s quy n h mi ca Nh nc v Tng Lin on Lao ng Vit Nam v ti chnh v kim tra ti chnh#Dng Quang H b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a299tr.^b21cm#Php lut#Ti chnh#oanh#Dng Quang H#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on c s#Vit Nam#T sch Cng on c s#Kim tra#282553## 00566000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820007000458080005000520020010000570070037000670080005001040090049001090100 00500158011001500163020001700178020001200195006001400207039000500221019000900226 004001300235005001700248020000400265013000700269#VV11.16595#VV11.16597#VV11.1659 6#65000#Vi?t#891.73#^214#Git rng#Mikhail Prisvin ; on T Huyn dch#^aH.#^a Lao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a282tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#on T Huyn#oanh#Dch Nga#In ln th 1#Prisvin, Mikhail#Nga#28 2554## 00760000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020020000640030010000840070092000940080 00500186009001400191010000500205011001500210020001700225020000400242005001600246 00500200026203900050028201900080028702000030029500500190029800500130031700500170 0330006001200347006001000359006001000369013000700379#VV11.16599#VV11.16600#VV11. 16598#40000#Vi?t#T550Q#831.008#^214#T qu hng Mozart#Tuyn th#Nikolaus Lena u, Rainer Maria Rilke, Ingeborg Bachmann... ; Tuyn chn, dch: Quang Chin...#^ aH.#^aLao ng...#2011#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Lenau, Nikolaus#Rilke , Rainer Maria#oanh#Dch o#o#Bachmann, Ingeborg#Fried, Erich#Kiessling, Franz# Quang Chin#Bng Vit#Hong nh#282555## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020027000670030012000940290004001060070 03700110008000500147009003600152010000500188011001500193020001700208020001100225 020001200236006001500248039000500263019001600268013000700284#VV11.16601#VV11.166 02#86000#Vi?t#NH124K#895.1#^214#Nhn Hi Trung#Nht k chy trn tnh yu#Tiu thuyt#1#Nhn Hi Trung ; ng Hng Dip dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch B ch Vit#2011#^a428tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#ng Hng D ip#Vanh#Dch Trung Quc#282556## 00645000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050017000630020018000800070017000980080 00500115009004900120010000500169011001500174021013900189039000500328020000900333 013000700342020000900349020000900358#VV11.16603#VV11.16605#VV11.16604#40000#Vi? t#H419C#370.15#^214#Nguyn Cnh Ton#Hc cch sng to#Nguyn Cnh Ton#^aH.#^aL ao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a202tr.^b21cm#Trnh by i cng v sng to ni chung v ng dng ca sng to trong cc lnh vc ton hc , trong dy v hc v trong qun l gio dc#Vanh#Sng to#282557#Gio dc#Ton hc## 00603000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050007000620020028000690030012000970290 00700109007002900116008000500145009003600150010000500186011001500191020001700206 020001100223020001200234006001500246039000500261013000700266019001600273#VV11.16 606#VV11.16608#VV11.16607#85000#Vi?t#C450C#895.1#^214#Li V#C ch nh xinh p ca ti#Tiu thuyt#s#Li V ; Trn Thanh o dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a422tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#T rn Thanh o#Vanh#282558#Dch Trung Quc## 00653000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020031000750070013001060080 00500119009001100124010000500135011001500140021020500155020000900360039000500369 020000600374013000700380#VV11.16609#VV11.16610#VV11.16611#40000#Vi?t#T305L#294. 3#^214#Bi Bin Ho#Thin l g? v cch vo thin#Bi Bin Ho#^aH.#^aLao ng# 2011#^a183tr.^b21cm#Trnh by v phng php tp luyn thin, tp luyn thin th eo phi Yoga, thin nh ca kh cng Kung Fu Trung Hoa, thin nh Pht gio, i tha thin v gii thiu mt s thin s ni ting xa v nay#o Pht#Vanh#T hin#282559## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050028000600020012000880070044001000080 00500144009004900149010000500198011001500203020001200218039000500230019001000235 020000500245020001800250006001000268013000700278012001800285#VV11.16612#VV11.166 14#VV11.16613#30000#Vi?t#H407T#843#^214#Saint - Exupry, Antoine de#Hong t b #Antoine de Saint - Exupry ; Chu Din dch#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a121tr.^b21cm#Truyn ngn#Vanh#Dch Php#Php#Vn hc t hiu nhi#Chu Din#282560#ng Ty tc phm## 00611000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050016000630020010000790030012000890070 03600101008000500137009004900142010000500191011001500196020001700211020001200228 039000500240019000900245020000400254006001400258013000700272012001800279#VV11.16 615#VV11.16617#VV11.16616#30000#Vi?t#253T#891.73#^214#Dostoevski, Ph.#m trn g#Tiu thuyt#Ph. Dostoevski ; on T Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2011#^a121tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vanh#D ch Nga#Nga#on T Huyn#282561#ng Ty tc phm## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020012000660030004000780070012000820080 00500094009001100099010000500110011001500115020001700130020000400147039000500151 020000900156013000700165#VV11.16618#VV11.16619#85000#Vi?t#300T#895.9221#^214#L Tun Lc#i tm vng#Th#L Tun Lc#^aH.#^aLao ng#2011#^a135tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#Vanh#Vit Nam#282562## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020011000670030004000780070012000820080 00500094009001100099010000500110011001500115020001700130020000400147039000500151 020000900156013000700165#VV11.16621#VV11.16620#25000#Vi?t#CH309X#895.9221#^214# Phm Hu L#Chiu xanh#Th#Phm Hu L#^aH.#^aLao ng#2011#^a107tr.^b20cm#Vn h c hin i#Th#Vanh#Vit Nam#282563## 00905000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670050015000720020049000870070026001360080 00500162009001100167010000500178011001500183015004100198021025200239020001900491 02000100051003900050052002000090052501300070053402000170054102000090055802000120 0567#VV11.16622#VV11.16623#VV11.16624#VV11.16625#Vi?t#TH500T#398.209597#^214#Ngu yn Vn Bn#Th Thim - Ting ci dn gian c o x Qung#Nguyn Vn Bn s.t. , b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a214tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v ni dung v ngha ting ci ca nhn vt vn ha dn gian Th Thim v nhng tc ng x hi ca ting ci giu sc chin u, mang m tnh nhn vn trong kho tng vn hc dn gian Vit Nam. Gii thiu mt s truyn c i ca Th Thim#Nghin cu vn hc#Qung Nam#Vanh#Vit Nam#282564#Vn hc dn gi an#Tc phm#Truyn ci## 00962000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820012000578080005000690020042000740070048001160080005001640090 01100169010000500180011001500185015004100200021024300241020002700484039000500511 02000090051600500120052502000230053700500140056000500170057400500110059100500150 0602013000700617#VV11.16626#VV11.16627#VV11.16628#VV11.16629#Vi?t#NGH250V#680.09 59738#^214#Ngh v lng ngh truyn thng Nam nh# nh Th, Lu Tun Hng, Nguyn Vn Nhin...#^aH.#^aLao ng#2010#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s ngh, lng ngh truyn thng tiu biu ca t nh Nam nh nh ngh lm mui Vn L; lng hoa, cy cnh V Kh; lng ngh n- nga An Ph; ngh c ng th trn Lm; lng c ng, c bc ng Qu; ng h sn Ct ng...#Ngh th cng truyn thng#Vanh#Nam nh# nh Th#Lng n gh truyn thng#Lu Tun Hng#Nguyn Vn Nhin#H c Th#Trn ng Ngc#282565 ## 01109000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050015000710020024000860030041001100070 07000151008000500221009001100226010000500237011001500242015004100257021031100298 02000190060903900050062802000170063302000090065001300070065900500200066600500080 0686006001000694020000900704020000700713020001500720#VV11.16630#VV11.16633#VV11. 16632#VV11.16631#Vi?t#S550T#398.209597#^214#Phan Xun Vin#S thi tc ngi Sti ng#Krng K Laas ot hn nng R Ling Mas#Phan Xun Vin, Phng Th Thanh Li ; iu M ht k ; iu Hch dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a181tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu tm tt tc phm v phn tch tnh tru yn thng, tnh din xng cng ng, tnh rng ln ca ni dung tc phm, cng nh nhng gi tr vn ha tinh thn ca tc ngi Sting qua tc phm Krng K L aas ot hn nng R Ling Mas. Ni dung vn bn tc phm bng ting Sting v b n dch ra ting Vit#Nghin cu vn hc#Vanh#Vn ho dn gian#Vit Nam#282566#P hng Th Thanh Li#iu M#iu Hch#Tc phm#S thi#Dn tc Xting## 00899000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050013000720020022000850030022001070070 01300129008000500142009001100147010000500158011001500163015004100178021026100219 02000170048003900050049702000110050202000100051301300070052302000130053002000100 0543020000800553#VV11.16635#VV11.16636#VV11.16637#VV11.16634#Vi?t#M561B#390.0959 742#^214#Qun Vi Min#Mng Bn huyn thoi#Qua mo v dn ca Thi#Qun Vi Min#^ aH.#^aLao ng#2010#^a308tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v tn ngng dn gian Thi, phong tc Thi, nim dn gian Thi Mng B n - Ngh An thng qua cc ng mo nh Mo tin hn ma ln tri, mo thu ca v tr i, mo Then Bu, Then Bc, mo v ln Ph Bn; dn ca Thi v ln Ph Bn, Ph Dua , v Then Bu...#Vn ho dn gian#Vanh#Tn ngng#Phong tc#282567#Dn tc Thi# Mng Bn#Ngh An## 00714000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050012000690020017000810070012000980080 00500110009001100115010000500126011001500131015004100146021016000187020000900347 039000500356020000800361020000800369020000800377020000800385013000700393#VV11.16 638#VV11.16641#VV11.16640#VV11.16639#Vi?t#124P#915.9755#^214#Trn S Hu#t Ph tri Yn#Trn S Hu#^aH.#^aLao ng#2011#^a566tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v vng t Ph Yn vi nhng nt chnh v thin nh in, i sng kinh t - x hi, i sng tinh thn, mt s di tch, thng cnh v nhn vt lch s#t nc#vanh#Lch s#Kinh t#Vn ho#Ph Yn#282568## 00859000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050015000720020044000870070015001310220 00400146221000600150008000500156009001100161010000500172011001500177020001700192 02000200020902000130022902000140024202000100025603900050026601300070027100500150 0278021022800293#VV11.16643#VV11.16642#VV11.16644#VV11.16645#Vi?t#T550L#390.0959 741#^214#Hong Anh Nhn#T liu tn ngng dn gian Mng Thanh Ho#Hong Anh Nh n#T.1#L ma#^aH.#^aLao ng#2011#^a254tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Tn ngng dn gian#L thn linh#Dn tc Mng#Thanh Ho#Vanh#282569#Hong Anh Nhn#Tm hiu v nghi l cng ma lng v ma nh ca ngi Mng Thanh Ho, thng qua tr nh by cch ng x ca ngi sng v hn ca ngi sng i vi ngi cht v h n ngi cht trong quan h gia nh, lng xm, qu hng## 00814000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050015000720020044000870070015001310220 00400146221001500150008000500165009001100170010000500181011001500186020001700201 02000200021802000140023802000100025202000110026203900050027301300070027800500150 0285021017600300#VV11.16646#VV11.16649#VV11.16648#VV11.16647#Vi?t#T550L#390.0959 741#^214#Hong Anh Nhn#T liu tn ngng dn gian Mng Thanh Ho#Hong Anh Nh n#T.2#Tn ngng va#^aH.#^aLao ng#2011#^a192tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Tn n gng dn gian#Dn tc Mng#Thanh Ho#L gi va#Vanh#282570#Hong Anh Nhn#Gi i thiu cc l hi gi va ca ngi Mng  Thanh Ha nh l gi va tr b lc , l cu va ht nm v l cu va cho con gi vi mong mun gi va cho bnh y n, mnh kho## 00808000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050010000720020026000820030048001080070 01000156008000500166009001100171010000500182011001500187015004100202021015200243 02000170039502000080041203900050042002000100042502000080043502000130044302000070 0456013000700463#VV11.16650#VV11.16652#VV11.16653#VV11.16651#Vi?t#L462C#393.0959 718#^214#L V Vn#Li ca tang l dng h Sa#Dn tc Thi vng Mc Chu Bc Yn, tnh Sn La#L V Vn#^aH.#^aLao ng#2011#^a202tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu mt vi c im ca ngi Thi vng Mc Chu, Sn La. Ngun gc dng h Sa v cc th tc nghi l trong m tang, li ca a tang ca dng h#Vn ho dn gian#Bc Yn#Vanh#Phong tc#Tang l#Dn tc Thi#Sn La# 282571## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050012000720020031000840030031001150070 02800146008000500174009001100179010000500190011001500195015004100210021023600251 020001700487020001000504039000500514020000800519005001500527013000700542#VV11.16 654#VV11.16656#VV11.16657#VV11.16655#Vi?t#V115H#390.0959742#^214#Phan B Hm#Vn ho dn gian lng Lin Tr#Huyn Yn Thnh - Tnh Ngh An#Phan B Hm, Nguyn T m Cm#^aH.#^aLao ng#2011#^a300tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v lng Lin Tr, huyn Yn Thnh tnh Ngh An v nhng nt vn ha dn gian trong vn hc dn gian, di tch lch s - vn ho, l hi, phong tc tp qun, cc ngh truyn thng v vn ho m thc ca lng Lin Tr# Vn ho dn gian#Yn Thnh#Vanh#Ngh An#Nguyn Tm Cm#282572## 00673000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050013000710020032000840070013001160080 00500129009001100134010000500145011001500150015004100165021013100206020001700337 020000900354020000800363039000500371013000700376#VV11.16658#VV11.16659#VV11.1666 1#VV11.16660#Vi?t#T506N#398.909597#^214#Triu Nguyn#Tc ng thng m - tng gii#Triu Nguyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a479tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp v gii ngha 2056 n v tc ng thng dng trong giao tip, ng x v i sng x hi, i sng tinh thn ca con ngi#Vn hc dn gi an#Vit Nam#Tc ng#Vanh#282573## 00911000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020025000610070047000860220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020000700173020001000180020001000190020000900200 00500110020900500140022000500170023400500120025100500130026303900040027601300070 0280015004100287021021200328020000900540#VV11.16662#VV11.16664#VV11.16663#Vi?t#T 123T#390.0959752#^214#Tp tc l hi t Qung#V Vn Ho, Bi Vn Ting, Hong Hng Vit...#T.3#^aH.#^aLao ng#2011#^a860tr.^b21cm#L hi#Phong tc#Qung Nam #Vit Nam#V Vn Ho#Bi Vn Ting#Hong Hng Vit#H Tn Tun#Vn Thu Bch#TH #282574#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu tp tc v l hi c a vng t Qung Nam, Nng trong nng nghip, ng nghip, thng nghip, sinh hot gia nh, sinh hot x hi. Nhng nh hng trit l v t tng ngoi lai vo tp tc, l hi#Tp qun## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050014000710020091000850070014001760080 00500190009001100195010000500206011001500211015004100226039000400267021022700271 02000170049802000090051501300070052402000170053102000070054802000090055502000070 0564020000700571020000800578#VV11.16665#VV11.16666#VV11.16668#VV11.16667#Vi?t#5 56X#398.909597#^214#Trn Thu Anh#ng x c truyn vi t nhin v x hi ca ng i Vit chu th Bc B qua ca dao, tc ng#Trn Thu Anh#^aH.#^aLao ng#2011# ^a276tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Gm cc bi nghin c u v ng x c truyn vi t nhin v x hi nh tri, t, nc, kh hu, h s inh thi; m hnh c truyn v m hnh mi v ng x vi t nhin v x hi ca ngi Vit chu th Bc B qua ca dao, tc ng#Vn ho dn gian#Vit Nam#282575# Vn hc dn gian#ng x#T nhin#X hi#Ca dao#Tc ng## 00702000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050014000720020037000860070014001230080 00500137009001100142010000500153011001500158015004100173039000400214021011300218 020001700331020000900348013000700357020000300364020001200367020000900379#VV11.16 670#VV11.16669#VV11.16672#VV11.16671#Vi?t#V115H#390.0959727#^214#Chu Quang Tr#V n ho dn gian Gia ng - Bc Ninh#Chu Quang Tr#^aH.#^aLao ng#2011#^a230tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Gii thiu v a l, lch s , cng trnh kin trc, l hi, vn hc dn gian x Gia ng, Thun Thnh, Bc N inh#Vn ho dn gian#Gia ng#282576#X#Thun Thnh#Bc Ninh## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050013000710020030000840070013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148015004100163039000400204021020700208 020001900415020000900434020001700443013000700460020001200467#VV11.16673#VV11.166 75#VV11.16676#VV11.16674#Vi?t#T310H#398.209597#^214#Triu Nguyn#Tm hiu truyn ci Vit Nam#Triu Nguyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a428tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#TH# cp n tnh hnh nghin cu truyn ci Vit Na m; cch xc nh truyn ci, ngh thut, ni dung truyn ci; ng thi so sn h truyn ci Vit Nam vi truyn ci mt s nc, cng mt s vn khc#Nghi n cu vn hc#Vit Nam#Vn hc dn gian#282577#Truyn ci## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050012000720020030000840070012001140080 00500126009001100131010000500142011001500147015004100162039000400203021022800207 020000800435020001700443020001100460020000700471013000700478020000900485#VV11.16 677#VV11.16678#VV11.16680#VV11.16679#Vi?t#301C#390.0959738#^214#Bi Vn Tam#a ch vn ho x Hin Khanh#Bi Vn Tam#^aH.#^aLao ng#2011#^a224tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Khi qut chung v x Hin Khnh, huyn V Bn, tnh Nam nh cng nhng c im a l, x hi, truyn thng cch mng , phong tc tp qun, tn gio, tn ngng dn gian, kin trc, l tt v vn h c dn gian ca vng t ny#a ch#Vn ho dn gian#Hin Khnh#V Bn#282578#Na m nh## 00597000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050014000590020019000730070060000920080005001520090 01100157010000500168011001500173015004100188039000400229020001800233020000900251 005001400260005001600274013000700290020001000297#VV11.16681#VV11.16682#VV11.1668 3#Vi?t#H406V#895.92211#^214#Bi Vn Cng#Hon Vng ca tch#B.s.: Bi Vn Cng (ch.b.), Nguyn T Nh, Nguyn Vn im#^aH.#^aLao ng#2011#^a606tr.^b21cm#TT S ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Vn hc trung i#Vit Nam#Nguyn T N h#Nguyn Vn im#282579#Trng ca## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050009000690020051000780070009001290080 00500138009001100143010000500154011001500159015004100174039000400215021022600219 020000800445020000300453020001000456013000700466020000700473020000900480#VV11.16 684#VV11.16685#VV11.16686#VV11.16687#Vi?t#301C#915.9712#^214#Triu n#a ch x Hng Vit, huyn Ho An - tnh Cao Bng#Triu n#^aH.#^aLao ng#2011#^a337tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Khi qut chung v x Hng V it, huyn Ho An, tnh Cao Bng cng nhng c im a l, lch s, chnh tr, kinh t, vn ho x hi, gio dc, y t, th thao, phong tc tp qun, tn ng ng, tn gio, di tch lch s vn ho#a ch#X#Hng Vit#282580#Ho An#Cao Bn g## 00817000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050011000710020058000820070011001400080 00500151009001100156010000500167011001500172015004100187039000400228021016400232 02000170039602000190041302000090043202000090044101300070045002000080045702000070 0465020000700472#VV11.16688#VV11.16690#VV11.16691#VV11.16689#Vi?t#S550P#398.9095 97#^214# Th By#S phn nh quan h gia nh, x hi trong tc ng ca dao# Th By#^aH.#^aLao ng#2011#^a421tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Gm nhng bi nghin cu v quan h gia nh, x hi trong tc ng ca d ao, ng thi so snh nhng im tng ng v khc bit trong tc ng ca dao c a ngi Vit#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Gia nh#282581#Tc ng #Ca dao#X hi## 00835000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050018000690020021000870070018001080080 00500126009001100131010000500142011001500147015004100162039000400203021024500207 02000080045202000050046002000080046502000090047301300070048202000090048902000110 0498#VV11.16692#VV11.16695#VV11.16694#VV11.16693#Vi?t#301C#915.9745#^214#ng T h Kim Lin#a ch lng c Ph#ng Th Kim Lin#^aH.#^aLao ng#2011#^a411tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Gii thiu khi qut chung v lng c Ph, x c Ninh, thnh ph ng Hi, tnh Qung Bnh cng nhng c im a l, vn ho x hi, phong tc tp qun, tn gio, tn ngng, vn ho m thc, xy dng, kin trc, l tt v vn ngh dn gian#a ch#Lng#c Ph# c Ninh#282582#ng Hi#Qung Bnh## 00844000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050014000720020030000860070044001160080 00500160009001100165010000500176011001500181015004100196039000400237021016100241 02000170040202000080041902000100042700500140043700500140045101300070046502000070 0472020000500479020001000484#VV11.16697#VV11.16699#VV11.16698#VV11.16696#Vi?t#V1 15H#390.0959731#^214#V Quang Lin#Vn ho dn gian lng Tri Ch#V Quang Lin, V Quang Dng, inh Hng Hi#^aH.#^aLao ng#2011#^a350tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#TH#Gii thiu v vng t, con ngi v vn hc dn g ian, di tch vn ho, tn ngng, phong tc c truyn ca lng Tri Ch, x Ch Trung, huyn Ph Xuyn, H Ni#Vn ho dn gian#Tri Ch#Tri Trung#V Quang Dng# inh Hng Hi#282583#H Ni#Lng#Ph Xuyn## 00749000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690020044000740070040001180080005001580090 01100163010000500174011001500179015004100194039000400235020001700239013000700256 020000800263020001400271020000900285021014100294006001200435#VV11.16700#VV11.167 03#VV11.16702#VV11.16701#Vi?t#NH556B#398.80959741#^214#Nhng bi ca m ci ng i Mng Thanh Ho#Cao Sn Hi s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aLao ng#2011# ^a317tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Vn hc dn gian#282 584#Bi ht#Dn tc Mng#Vit Nam#Vi nt v ngi Mng Thanh Ho v tc l ci xin. Gii thiu nhng bi ca m ci ngi Mng Thanh Ho bng ting Mn g v ting Vit#Cao Sn Hi## 00760000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050012000700020045000820070012001270080 00500139009001100144010000500155011003000160015004100190039000400231021014100235 020001700376020001800393020000800411013000700419020001700426020000300443#VV11.16 705#VV11.16707#VV11.16706#VV11.16704#Vi?t#100T#398.09597#^214#Trn S Hu# tr ong i sng vn ho dn gian Ph Yn#Trn S Hu#^aH.#^aLao ng#2011#^a219tr ., 20tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#Gm cc bi nghin cu v c trng ca trong khung cnh thin nhin, trong i sng vt cht v i sng tinh thn ca con ngi Ph Yn#Vn ho dn gian#Vn ho tinh t hn#Ph Yn#282585#Vn ho vt cht### 00738000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050017000720020029000890070017001180080 00500135009001100140010000500151011001500156015004100171039000400212013000700216 021013400223020000900357020002700366020000900393020000900402020001300411#VV11.16 708#VV11.16709#VV11.16710#VV11.16711#Vi?t#G453S#738.0959727#^214#Trng Minh Hn g#Gm snh nu lng Ph Lng#Trng Minh Hng#^aH.#^aLao ng#2011#^a310tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#TH#282586#Gii thiu chung v gm snh nu v ngh gm snh nu Ph Lng. Trnh by ngh thut, tim nng v th c trang gm snh nu Ph Lng#Ngh gm#Ngh th cng truyn thng#Ph Lng#Bc N inh#Gm snh nu## 00991000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020020000480070071000680080005001390090011001440100005001550110 01400160015004000174039000400214021019700218020000800415020000700423005001600430 00500170044602000370046300500080050000500170050800500160052501300070054100500140 0548005001500562005002000577020000900597020001100606#VL11.02570#VL11.02571#Vi?t# N114M#373.59731#^214#50 nm trn ma hoa#Hong Thanh Vn, V Th Minh Hin, Ct Vn... ; B.s.: Bi Kim Thng...#^aH.#^aLao ng#2011#^a60tr.^b27cm#u ba sch ghi: Trng THPT Qung Oai#TH#Gm cc bi vit, trang nh v qu trnh hnh th nh, pht trin, cng nhng k nim, hi c v tnh thy tr, tnh b bn, tnh ng nghip... v ngi trng thn yu THPT Qung Oai, Ba V, H Ni#Lch s#H N i#Hong Thanh Vn#V Th Minh Hin#Trng ph thng trung hc Qung Oai#Ct Vn #Nguyn Quang Cao#L Thanh Phng#282587#Bi Kim Thng#Nguyn Vn Ti#Nguyn Th Thu Bnh#Bi vit#Pht trin## 00825000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020028000560030052000840080005001360090011001410100 00500152011001500157039000400172021031800176020001000494020000900504020000800513 020000800521013000700529020001100536#VL11.02572#VL11.02574#VL11.02573#Vi?t#K600N #331.88#^214#K nng hot ng cng on#Ti liu dng cho cn b cng on c s trng hc#^aH.#^aLao ng#2011#^a503tr.^b27cm#TH#Trnh by nhng quan im c a ng cng sn Vit Nam v t tng H Ch Minh v giai cp cng nhn v t ch c cng on. Nhng hiu bit v k nng t chc, hot ng ca cng on c s trng hc. Nhng vn bn nh nc lin quan n gio vin, cng nhn, vin chc lao ng v t chc hot ng ca cng on c s#Cng on#Vit Nam#K nng#T chc#282588#Trng hc## 00789000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020056000480080005001040090011001090100005001200110015001250150 05600140039000400196021025200200020001700452020000900469020001800478020000700496 020001300503013000700516#VL11.02575#VL11.02576#Vi?t#T103L#344.59701#^214#Ti li u tp hun cng tc t chc, cn b doanh nghip#^aH.#^aLao ng#2011#^a581tr.^b 27cm#TTS ghi: S Ni v thnh ph H Ni. - Lu hnh ni b#TH#Gii thiu cc vn bn chung v vn bn c th v b nhim, min nhim cn b, lun chuyn cn b lnh o v qun l, chuyn i v tr cng tc cn b, quy hoch cn b, ch tin lng, tin thng... km theo cc chuyn v k nng hnh chnh#Cn g tc t chc#Vit Nam#Vn bn php lut#Cn b#Doanh nghip#282589## 01116000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820008000468080005000540050009000590020246000680030045003140070009003590080 00500368009001100373010000500384011001500389039000400404021031200408020001000720 020000900730020001700739020000900756013000700765020001000772020002000782#VL11.02 578#VL11.02577#VL11.02579#298000#Vi?t#343.597#^214#Xun Mai#Quy chun, tiu chu n trong hot ng xy dng sut vn u t v quy nh mi nht v cht lng c ng trnh chi ph qun l d n bo co tnh hnh thc hin vn u t xy dng c bn, lp, qun l, quyt ton chi ph u t, thi cng xy dng#Thng t s 8 6/2011/TT-BTC ngy 17/6/2011...#Xun Mai#^aH.#^aLao ng#2011#^a854tr.^b27cm#TH #Gm nhng quy nh mi v lp v qun l d n, iu chnh n gi, lp d ton v quyt ton, qun l chi ph d n u t xy dng cng trnh; v qui hoch, kho st xy dng; m bo cht lng cng trnh; v nh sinh vin, nh c t hu nhp thp; v th; u thu v sut vn u t xy dng cng trnh#Php lu t#Vit Nam#Vn bn php qui#Xy dng#282590#Qui chun#Tiu chun nh nc## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050009000650020175000740030046002490070 00900295008000500304009001100309010000500320011001500325039000400340021019900344 020001000543020000900553020001800562013000700580020000700587020001000594#VL11.02 580#VL11.02582#VL11.02581#298000#Vi?t#T310H#342.597#^214#Hng Ly#Tm hiu lut cn b, cng chc, lut vin chc v ch , chnh sch mi v quyn li, ngha v v trch nhim i vi cn b, cng chc bo him x hi - y t - tht nghi m#Thng t s 03/2011/TT-BNV ngy 25/01/2011...#Hng Ly#^aH.#^aLao ng#2011#^a 720tr.^b27cm#TH#Gii thiu ton vn ni dung lut cn b, cng chc. Trnh by nhng quy nh v nhng vn bn mi v cn b, cng chc; quy nh v lng hu v bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip#Php lut#Vit Nam#Vn b n php lut#282591#Cn b#Cng chc## 01207000000000373000450002102600000004100050026018100070026508200040027280800050 02760020026002810030097003070290026004040070052004300080005004820090011004870100 00500498011001500503020001700518020001300535005002100548039000500569015011100574 02000090068502000090069401300070070302000180071002000170072800500110074500500150 0756005001900771005001200790020001700802020001400819#Gm cc bo co khoa hc v h thng qun tr chin lc da trn tri thc cho cc doanh nghip; phn tch thc trng ca vic khai thc v qun tr tri thc trong bi cnh hin nay; ng thi a ra cc m hnh, kinh nghim v qun tr chin lc tri thc...#Vi?t#PH 104Q#658#^214#Hi tho khoa hc quc t#Thch thc, nhn t v trin vng = Conf rence internationale : Le management stratgique des co#Confrence internationa le#Nguyn Th Bch Loan, o L c, Nguyn Th Vn...#^aH.#^aThng k#2011#^a50 9tr.^b29cm#Kinh t tri thc#Doanh nghip#Nguyn Th Bch Loan#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Thng mi ; Association internationale Francophone d' Intel lgence economique#Vit Nam#Qun tr#282592#Hi tho khoa hc#Bo co khoa hc# o L c#Nguyn Th Vn#Nguyn Phng Linh# Th Bnh#Hi tho quc t#Sch son g ng## 00904000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103650 00440140007004090410005004161810007004210820006004288080005004340020018004390070 02300457008000500480009001100485010000500496011001500501020000900516020000900525 039000500534005001800539015005000557013000700607#VL11.02584#VL11.02585#VL11.0258 3#VL11.02586#Gii thiu mt s kin thc v bn hng, qun tr bn hng, k nng bn hng, nhng tnh hung bn hng c bit v qun tr bn hng, gim c bn hng, lp k hoch, phn tch v d bo bn hng, thit lp ch tiu v ngn s ch, qun l nng sut khu vc bn hng, xy dng v qun l lc lng bn hng, cng vn bn hng v qun tr bn hng trong th k 21#45000#Vi?t#PH104Q#658 .8#^214#Qun tr bn hng#H Th Thu Dng b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a170tr.^b 27cm#Qun tr#Bn hng#Loan#H Th Thu Dng#TTS ghi: Trng i hc M thnh ph H Ch Minh#282593## 00931000000000313000450002600110000002600110001102103040002204100050032618100070 03310820014003388080005003520020053003570070021004100080005004310090011004360100 00500447011001600452020000800468020000700476020000800483039000500491005001500496 015005100511020000900562020001100571013000700582020001700589020001100606#VL11.02 587#VL11.02588#Bo co chnh tr v ngh quyt i hi i biu ng Cng sn Vi t Nam kho XI; chin lc pht trin kinh t - x hi 2011-2020. ng thi gii thiu cc bo co chnh tr v ngh quyt i hi v k hoch pht trin kinh t - x hi v mi trng cc tnh - thnh ph, qun, huyn giai on 2011-2015#V i?t#PH104Q#324.259707155#^214#Kinh t - x hi - mi trng Vit Nam (2011 - 201 5)#Nguyn Tin D ch.b.#^aH.#^aThng k#2011#^a1589tr.^b27cm#Kinh t#X hi#Bo co#Loan#Nguyn Tin D#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Vit Nam#Mi trng#282594#i hi i biu#Ngh quyt## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101930 00440140007002370410005002441810007002490820007002568080005002630020026002680070 01300294008000500307009003300312010000500345011001500350020000800365020001000373 039000500383005001300388015006800401013000700469020001400476#VL11.02589#VL11.025 92#VL11.02591#VL11.02590#Gii thiu nhng khi nim, nhng kin thc c bn v c s d liu, m hnh d liu thc th - lin kt, t chc d liu vt l, l th uyt thit k c s d liu quan h v ti u ho cu hi#32000#Vi?t#PH104Q#005 .74#^214#Bi ging c s d liu 1#Hong Th H#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a130tr.^b27cm#Tin hc#Bi ging#Loan#Hong Th H#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#282595#C s d liu## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102550 00440140007002990410005003061810007003110820006003188080005003240020025003290070 01500354008000500369009001100374010000500385011001500390020000900405020000600414 020001300420039000500433005001500438015005000453013000700503#VV11.16713#VV11.167 15#VV11.16714#VV11.16712#Gm nhng cu hi - p v d n v qun tr d n; la chn, thit k t chc, xy dng i ng d n, c cu t chc, lp k hoch, n gn sch cho d n; ng thi phn b ngun lc, kim sot, qun tr ri ro d n v hp ng, nh gi, kt thc d n#38000#Vi?t#PH104Q#658.4#^214#Hi - p qun tr d n#Trnh Thu Anh#^aH.#^aThng k#2011#^a180tr.^b21cm#Qun tr#D n #Sch hi p#Loan#Trnh Thu Anh#TTS ghi: Trng i hc M thnh ph H Ch M inh#282596## 00539000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020024000740070015000980080 00500113009001100118010000500129011001400134020000900148020000600157020000900163 039000500172005001500177015005000192013000700242#VV11.16716#VV11.16717#VV11.1671 9#VV11.16718#18000#Vi?t#PH104Q#658.4#^214#Cm nang qun tr d n#Trnh Thu An h#^aH.#^aThng k#2011#^a59tr.^b21cm#Qun tr#D n#Cm nang#Loan#Trnh Thu Anh #TTS ghi: Trng i hc M thnh ph H Ch Minh#282597## 00727000000000229000450002102670000004100050026718100070027208200110027980800050 02900020078002950080005003730090011003780100005003890110015003940200008004090200 00700417039000500424015003600429020000800465013000700473020001700480#Cung cp c c s liu thng k phn nh tnh hnh kinh t - x hi ca tnh H Tnh trong 20 nm qua (1991-2011) trn cc lnh vc: lao ng v dn s, ti khon quc gia, nng, lm, ng nghip, cng nghip, thng mi v gi c, vn ti v bu in, g io dc v y t#Vi?t#PH104Q#330.959743#^214#Tnh hnh kinh t - x hi tnh H T nh sau 20 nm ti lp tnh (1991 - 2011)#^aH.#^aThng k#2011#^a125tr.^b24cm#Ki nh t#X hi#Loan#TTS ghi: Cc Thng k tnh H Tnh#H Tnh#282598#S liu th ng k## 00612000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101210 00440140007001650410005001721810007001770820006001848080005001900020024001950070 01100219008000500230009001100235010000500246011001500251020001100266020000900277 039000500286005001100291013000700302020001300309#VV11.16720#VV11.16721#VV11.1672 3#VV11.16722#Gii thiu tng quan v k hoch kinh doanh, k hoch b phn v qu y trnh, hng dn, thc hnh lp k hoch kinh doanh#52000#Vi?t#PH104Q#658.4#^ 214#Lp k hoch kinh doanh#V Th Qu#^aH.#^aThng k#2011#^a221tr.^b24cm#Kinh doanh#K hoch#Loan#V Th Qu#282599#Doanh nghip## 00813000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102400 00440410005002841810007002890820008002968080005003040020026003090070021003350080 00500356009001100361010000500372011001500377020000900392020000900401039000500410 005001600415015007700431013000700508020000800515#VV11.16724#VV11.16725#VV11.1672 7#VV11.16726#Gii thiu tm tt l thuyt v cc bi tp v xc sut ca bin c v cc cng thc tnh xc sut, i lng ngu nhin, phn phi xc xut, lut s ln v cc nh l thi gian cng cc mu ngu nhin, c lng, kim nh tr ong thng k#Vi?t#PH104Q#519.076#^214#Bi tp xc sut thng k#Hong Ngc Nhm b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a277tr.^b24cm#Xc sut#Thng k#Loan#Hong Ngc Nhm# TTS ghi: Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh. Khoa Ton - Thng k#282 600#Bi tp## 00917000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102500 00440140007002940410005003011810007003060820008003138080005003210020058003260070 04100384008000500425009001100430010000500441011001500446020001800461020000800479 005001900487039000500506005001400511015006200525020000900587013000700596#VV11.16 728#VV11.16731#VV11.16730#VV11.16729#Gii thiu tm tt ni dung l thuyt v m t s bi tp v kinh t hc vi m, cung cu v c ch hot ng ca th trng; hnh vi ca ngi tiu dng v ca hng; th trng cnh tranh hon ho, c quy n thun tu v th trng cc yu t sn xut#74500#Vi?t#PH104Q#339.076#^214#B i tp v hng dn phng php gii kinh t hc v m 1#Ch.b.: Phan Th Cng, N inh Th Hong Lan#^aH.#^aThng k#2011#^a307tr.^b24cm#Kinh t hc v m#Bi tp# Ninh Th Hong Lan#Loan#Phan Th Cng#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B m n Kinh t hc v m#Bi gii#282601## 00915000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102050 00440140007002490410005002561810007002610820004002688080005002720020050002770070 06600327008000500393009001100398010000500409011001500414020000800429020001000437 02000110044700500180045803900050047600500110048101500440049202000130053600500210 0549013000700570#VV11.16732#VV11.16733#VV11.16735#VV11.16734#Trnh by nhng vn c bn v t chc hch ton k ton, t chc hch ton ban u, t chc vn dng h thng ti khon k ton, s k ton, t chc hch ton v bo co k to n, t chc b my k ton#50000#Vi?t#PH104Q#657#^214#Gio trnh t chc hch to n k ton doanh nghip#B.s.: H M Hnh (ch.b.), Nguyn Hong Dng, Nguyn Th Thanh Ho#^aH.#^aThng k#2011#^a339tr.^b24cm#K ton#Hch ton#Gio trnh#Nguy n Hong Dng#Loan#H M Hnh#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Kinh t#Doanh n ghip#Nguyn Th Thanh Ho#282602## 01203000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103310 00440140007003750410005003821810007003870820004003948080005003980020018004030030 03100421007007000452008000500522009001100527010000500538011001500543020001800558 02000100057602000110058600500160059703900050061301501090061800500170072700500180 0744005001600762005001500778013000700793020000800800020000900808#VV11.16737#VV11 .16736#VV11.16738#VV11.16739#Cung cp nhng kin thc c bn v vai tr, nhim v , t chc, ni dung cng tc k ton; k ton vn bng tin mt, cc khon phi thu, tr; k ton ti sn c nh, nguyn vt liu, cng c, dng c, hng ho; k ton cc khon phi tr ngi lao ng, k ton chi ph sn xut... km theo bi tp v phn hng dn gii bi tp#94000#Vi?t#PH104Q#657#^214#K ton ti chnh#L thuyt - bi tp - bi gii#B.s.: L Th Thanh H, Nguyn Qunh Hoa (ch .b.), Mai Th Trc Ngn...#^aH.#^aThng k#2011#^a501tr.^b24cm#K ton ti chnh #L thuyt#Gio trnh#L Th Thanh H#Loan#Tn sch ngoi ba: Gio trnh k to n ti chnh. - TTS ghi: Trng i hc Ngn hng thnh ph H Ch Minh#Nguyn Q unh Hoa#Mai Th Trc Ngn#Nguyn Vn Phc#Ng Kim Phng#282603#Bi tp#Bi gi i## 01094000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102400 00440140007002840410005002911810007002960820004003038080005003070020032003120290 04500344007006800389008000500457009001100462010000500473011001500478020000900493 02000110050202000110051300500170052403900050054100400400054601500360058600500150 0622005001700637005001600654005001800670020001300688013000700701#VV11.16741#VV11 .16740#VV11.16742#VV11.16743#Trnh by i tng, phng php nghin cu, h th ng, chc nng marketing, nhu cu... ca cng ty thng mi. Nghin cu cc quyt nh v qun tr gi kinh doanh, qun tr knh marketing, qun tr mng phn ph i... ca cng ty thng mi#65500#Vi?t#PH104Q#381#^214#Gio trnh marketing th ng mi#Business marketing management and technology#B.s.: Nguyn Bch Khoa, Ca o Tun Khanh (ch.b.), Nguyn Tin Dng...#^aH.#^aThng k#2011#^a514tr.^b24cm#Ti p th#Thng mi#Gio trnh#Nguyn Bch Khoa#Loan#Ti bn ln th 5, c sa ch a, b sung#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Cao Tun Khanh#Nguyn Tin Dng#N guyn Th Ninh#Phan Th Hoi Thu#Doanh nghip#282604## 01029000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102610 00440140007003050410005003121810007003170820004003248080005003280020029003330030 03100362007006400393008000500457009001100462010000500473011001500478020000800493 02000100050102000110051100500160052203900050053801500570054300500120060000500170 0612005001700629005001400646013000700660#VV11.16745#VV11.16744#VV11.16746#VV11.1 6747#Gii thiu cc kin thc c bn v k ton, chng t k ton, ti khon k ton; kim k, tnh gi cc i tng k ton, tng hp - cn i v k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu ca doanh nghip; s k ton v hnh thc k ton; t chc cng tc k ton#84000#Vi?t#PH104Q#657#^214#Gio trnh nguyn l k to n#L thuyt - bi tp - bi gii#B.s.: L Th Thanh H, Trn Th K (ch.b.), Ng uyn Qunh Hoa...#^aH.#^aThng k#2011#^a402tr.^b24cm#K ton#Nguyn l#Gio tr nh#L Th Thanh H#Loan#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng thnh ph H Ch Minh #Trn Th K#Nguyn Qunh Hoa#L V Ngc Thanh#L Hong Oanh#282605## 00795000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102770 00440140007003210410005003281810007003330820004003408080005003440020039003490070 01500388008000500403009001100408010000500419011001500424020000900439020001900448 020001100467039000500478005001500483013000700498#VV11.16748#VV11.16749#VV11.1675 0#VV11.16751#Cung cp nhng kin thc c bn v kinh doanh quc t, lin kt kin h t quc t, mi trng vn ho trong kinh doanh quc t, hoch nh chin lc ton cu, chin lc marketing v sn xut trong kinh doanh quc t, qun l t chc, qun tr nhn s trong cng ty a quc gia#52000#Vi?t#PH104Q#658#^214#Gi o trnh qun tr kinh doanh quc t#Nguyn Vn Nam#^aH.#^aThng k#2011#^a293tr .^b24cm#Qun tr#Kinh doanh quc t#Gio trnh#Loan#Nguyn Vn Nam#282606## 00981000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101970 00440140007002410410005002481810007002530820006002608080005002660020041002710070 08700312008000500399009001100404010000500415011001500420020001100435020001100446 02000110045700500180046800500180048603900050050401500650050900500180057400500160 0592013000700608020001600615#VV11.16752#VV11.16753#VV11.16755#VV11.16754#Gii th iu tng quan mn hc qun tr logistics kinh doanh. Trnh by v dch v khch hng, qun tr d tr, vn chuyn, qun tr cc hot ng logistics h tr cng t chc v kim tra logistics#55000#Vi?t#PH104Q#658.5#^214#Gio trnh qun tr logistics kinh doanh#B.s.: Nguyn Thng Thi, An Th Thanh Nhn (ch.b.), Lc Th Thu Hng, Nguyn Vn Minh#^aH.#^aThng k#2011#^a238tr.^b24cm#Kinh doanh#Thn g mi#Gio trnh#Nguyn Thng Thi#An Th Thanh Nhn#Loan#TTS ghi: Trng i h c Thng mi. B mn Logistics kinh doanh#Lc Th Thu Hng#Nguyn Vn Minh#282 607#Dch v hu cn## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101670 00440140007002110410005002181810007002230820006002308080005002360020047002410070 04500288008000500333009001100338010000500349011001500354020001900369020001100388 020001100399005001300410039000500423005001700428015006300445013000700508#VV11.16 756#VV11.16757#VV11.16759#VV11.16758#Trnh by khi qut v thng mi in t v thanh ton in t; cc phng tin thanh ton; h thng thanh ton; an ninh; la chn gii php trong thanh ton in t#35000#Vi?t#PH104Q#658.8#^214#Gio t rnh thanh ton trong thng mi in t#B.s.: Nguyn Vn Thanh (ch.b.), Nguyn Hong#^aH.#^aThng k#2011#^a151tr.^b24cm#Thng mi in t#Thanh ton#Gio tr nh#Nguyn Hong#Loan#Nguyn Vn Thanh#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B m n Qun tr ti chnh#282608## 00977000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102400 00440140007002840410005002911810007002960820004003038080005003070020033003120070 07100345008000500416009001100421010000500432011001500437020002200452020001100474 00500160048503900050050101500560050600500150056200500210057700500180059800500160 0616013000700632#VV11.16760#VV11.16761#VV11.16763#VV11.16762#Trnh by nhng ki n thc c bn v qun tr doanh nghip, mi trng kinh doanh, to lp doanh ngh ip, qun tr chin lc, nhn s, cng ngh, tiu th, chi ph kinh doanh, vn ho doanh nghip v hiu qu kinh t ca sn xut kinh doanh#45000#Vi?t#PH104Q# 658#^214#Gio trnh qun tr doanh nghip#B.s.: H Th Diu nh (ch.b.), Trn Th L Na, Hong Th Cm Thng...#^aH.#^aThng k#2011#^a391tr.^b24cm#Qun tr do anh nghip#Gio trnh#H Th Diu nh#Loan#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Q un tr kinh doanh#Trn Th L Na#Hong Th Cm Thng#Thi Th Kim Oanh#Trn Qu ang Bch#282609## 00863000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020006000490070056000550220004001112210019001150080 00500134009001100139010000500150011001400155012002400169020001800193020001000211 02000150022100500090023600500080024500500090025303900070026201300070026902102610 0276#VV11.16764#VV11.16765#Vi?t#T400M#649#^214#26000#T m#Ho Bnh b.s. ; Minh ho: V Ngc ; Trnh by: ng Ty#T.4#V nhng chuyn i#^aH.#^aLao ng#2011# ^a52tr.^b20cm#Con hi hay M dy ng#Gio dc gia nh#Kin thc#Sch thiu nhi #Ho Bnh#V Ngc#ng Ty#T.Dung#282610#Gii thch cho b nhng iu thc mc b c th gp trn nhng chuyn i nh ti sao li say tu xe, ti sao trn cc c on ng cong ngi ta li lm nghing i, ti sao t chy li cun ln nhiu b i ct, ti sao khng c dng nc cha chy xng du...## 00827000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020006000490070056000550220004001112210013001150080 00500128009001100133010000500144011001400149012002400163020001800187020001000205 02000150021500500090023000500080023900500090024703900070025601300070026302102310 0270#VV11.16766#VV11.16767#Vi?t#T400M#649#^214#26000#T m#Ho Bnh b.s. ; Minh ho: V Ngc ; Trnh by: ng Ty#T.5#Nhiu chuyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a51tr .^b20cm#Con hi hay M dy ng#Gio dc gia nh#Kin thc#Sch thiu nhi#Ho B nh#V Ngc#ng Ty#T.Dung#282611#Gii thch cho b nhng iu thc mc ca b v th gii xung quanh nh v sao m ma h c nhiu sao hn m ma ng, v s ao ban ngy khng nhn thy sao, ti sao bu tri mu xanh, ti sao sau cn ma li xut hin cu vng...## 00844000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020006000490070056000550220004001112210017001150080 00500132009001100137010000500148011001400153012002400167020001800191020001000209 02000150021900500090023400500080024300500090025103900070026001300070026702102440 0274#VV11.16768#VV11.16769#26000#Vi?t#T400M#649#^214#T m#Ho Bnh b.s. ; Minh ho: V Ngc ; Trnh by: ng Ty#T.6#V nhng ngy l#^aH.#^aLao ng#2011#^a 51tr.^b20cm#Con hi hay M dy ng#Gio dc gia nh#Kin thc#Sch thiu nhi#H o Bnh#V Ngc#ng Ty#T.Dung#282612#Gii thch cho b nhng iu thc mc ca b v cc ngy l tt nh ti sao li c Dng lch v m lch, ti sao li c nm nhun, lch c tnh nh th no, ti sao nhng ngy Tt m lch li khng trng vo mt ngy dng lch nht nh...## 00834000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020006000490070056000550220004001112210014001150080 00500129009001100134010000500145011001400150012002400164020001800188020001000206 02000150021600500090023100500080024000500090024803900070025701300070026402102370 0271#VV11.16770#VV11.16771#26000#Vi?t#T400M#649#^214#T m#Ho Bnh b.s. ; Minh ho: V Ngc ; Trnh by: ng Ty#T.7#T nh ra ng#^aH.#^aLao ng#2011#^a51t r.^b20cm#Con hi hay M dy ng#Gio dc gia nh#Kin thc#Sch thiu nhi#Ho Bnh#V Ngc#ng Ty#T.Dung#282613#Gii thch cho b nhng iu thc mc ca b v th gii v x hi xung quanh nh ti sao gi l H Ni 36 ph phng, ti s ao nhit c th tng khi b m, ti sao chn lun phi m, ti sao vt thng lin da th s cm thy nga...## 00846000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020006000490070056000550220004001112210019001150080 00500134009001100139010000500150011001400155012002400169020001800193020001000211 02000150022100500090023600500080024500500090025303900070026201300070026902102440 0276#VV11.16772#VV11.16773#26000#Vi?t#T400M#649#^214#T m#Ho Bnh b.s. ; Minh ho: V Ngc ; Trnh by: ng Ty#T.8#Trn tri di t#^aH.#^aLao ng#2011# ^a51tr.^b20cm#Con hi hay M dy ng#Gio dc gia nh#Kin thc#Sch thiu nhi #Ho Bnh#V Ngc#ng Ty#T.Dung#282614#Gii thch cho b nhng iu thc mc c a b v th gii xung quanh nh ti sao mt chun chun va to va trn, ti sa o ong mt bay i xa ly mt hoa m khng b lc ng, ti sao bm c i cnh xinh p, ti sao su li bin thnh bm...## 00926000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020028000480070052000760080005001280090011001330100005001440110 01400149015007000163021028700233020001000520020001400530020000900544005001400553 039000700567005001600574005001400590020001300604013000700617#VN11.04743#VN11.047 44#Vi?t#T310H#344.59702#^214#Tm hiu lut bo him y t#B.s.: Mai c Chnh, Ng uyn Duy Vy, H Th Kim Ngn#^aH.#^aLao ng#2011#^a58tr.^b15cm#TTS ghi: Tng L in on Lao ng Vit Nam ; Bo him x hi Vit Nam#Gii thch v lut bo hi m y t vi cc quy nh chung v cc quy nh c th v i tng, mc ng, tr ch nhim, phng thc ng bo him; phm vi, quyn li hng bo him y t; th tc ng k, khm bnh, cha bnh bo him y t; thanh ton chi ph khm cha b nh bo him y t...#Php lut#Bo him y t#Vit Nam#Nguyn Duy Vy#T.Dung#H Th Kim Ngn#Mai c Chnh#Sch hi p#282615## 00765000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020030000480070052000780080005001300090011001350100005001460110 01400151015007000165021012200235020001000357020001600367020000900383005001400392 039000700406005001600413005001400429020001300443013000700456#VN11.04745#VN11.047 46#Vi?t#T310H#344.59702#^214#Tm hiu lut bo him x hi#B.s.: Mai c Chnh, Nguyn Duy Vy, H Th Kim Ngn#^aH.#^aLao ng#2011#^a98tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam ; Bo him x hi Vit Nam#Gii thch v lut bo h im x hi vi cc quy nh v bo him x hi bt buc, bo him t nguyn, bo him tht nghip#Php lut#Bo him x hi#Vit Nam#Nguyn Duy Vy#T.Dung#H Th Kim Ngn#Mai c Chnh#Sch hi p#282616## 00624000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020017000500070034000670080005001010090011001060100005001170140 00700122011001500129015004000144020001700184020000900201005001000210039000700220 00500100022700500090023700500170024600500140026302000040027702000100028101300070 0291#VN11.04747#VN11.04748#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn th Ph L#Trn Bn h, Phm Bnh, inh Cm...#^aH.#^aLao ng#2011#35000#^a130tr.^b19cm#u ba sc h ghi: CLB Th vn Sng Chu#Vn hc hin i#Vit Nam#Trn Bnh#T.Dung#Phm Bn h#inh Cm#Nguyn Dng Cm#Phm Phc Cu#Th#Tuyn tp#282617## 00482000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030004000620070012000660080005000780090011000830100 00500094014000700099011001400106015002800120020001700148020000900165039000700174 005001200181020000400193013000700197#VN11.04749#VN11.04750#Vi?t#452B#895.9221#^ 214#i b sng La#Th#Trn S Lc#^aH.#^aLao ng#2011#50000#^a99tr.^b19cm#Bt danh tc gi: Thin Lc#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Trn S Lc#Th#282618 ## 00487000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020016000470030004000630070011000670080005000780090011000830100 00500094014000700099011001400106015003400120020001700154020000900171039000700180 005001100187020000400198013000700202#VN11.04751#VN11.04752#Vi?t#N452A#895.9221#^ 214#Ni m tnh qu#Th#oan Huyn#^aH.#^aLao ng#2011#30000#^a87tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn n on#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#oan Huyn#Th#2 82619## 00770000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020057000570070014001140080005001280090011001330100 00500144014000700149011002400156021015800180020001600338020001000354020000800364 03900070037200500140037901300070039302000110040002000160041102000100042702000070 0437#VN11.04753#VN11.04754#VN11.04755#Vi?t#312N#959.731#^214#nh Ngc Khnh di tch lch s - kin trc - ngh thut#L Quang Hinh#^aH.#^aLao ng#2011#25000 #^a118tr., 4tr.mu^b19cm#Gii thiu s , sc phong v nhng gi tr v xy dn g, kin trc, ngh thut cng nhng cu chuyn lch s gn vi s tn ti ca nh Ngc Khnh (H Ni)#Di tch lch s#Kin trc#Ba nh#T.Dung#L Quang Hinh#28 2620#Ngh thut#nh Ngc Khnh#nh lng#H Ni## 00719000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020086000610080005001470090011001520100005001630110 01500168015004300183021015300226020003300379020000900412020000900421039000700430 013000700437020000900444#VN11.04756#VN11.04757#VN11.04758#Vi?t#V115K#331.8709597 #^214#Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit N am (Kho X)#^aH.#^aLao ng#2011#^a156tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao n g Vit Nam#Tp hp cc vn kin, ngh quyt ca Hi ngh ln th 7 Ban chp hnh Tng lin on Lao ng Vit Nam, cc bo co tng kt cng tc cng on nm 2 011#Tng lin on lao ng Vit Nam#Hi ngh#Vit Nam#T.Dung#282621#Vn kin## 00716000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020056000710080005001270090034001320100 00500166011001400171015001600185021017300201020000700374020001700381020000900398 039000700407013000700414020001700421#VN11.04759#VN11.04760#VN11.04761#VN11.04762 #Vi?t#V115B#353.709597#^214#Vn bn ch o v qun l ca ng, Nh nc v l hi#^aH.#^aB Vn ho, Th thao v Du lch#2011#^a64tr.^b19cm#Lu hnh ni b#T p hp cc quan im ch o ca ng v Nh nc v l hi v cng tc qun l l hi c trnh by trong Hin php, Lut di sn vn ho, ngh nh, ch th, t hng t...#L hi#Qun l nh nc#Vit Nam#T.Dung#282622#Vn bn php qui## 01211000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020055000780070053001330220 00400186221007300190008000500263009002800268010000500296011001500301015010700316 00500130042300500150043600500140045100500200046500500150048503900070050001300070 0507021026800514020000800782020000900790020001700799020000900816#VL11.02593#VL11 .02596#VL11.02594#VL11.02595#95000#Vi?t#T103L#354.709597#^214#Ti liu bi dn g chc danh bin tp vin, phng vin#B.s.: Phm Xun M, ng Cng Minh, H Huy Phng...#T.1#ng li chnh sch ca ng v php lut Nh nc v bo ch, x ut bn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a326tr.^b27cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Trng o to, Bi dng cn b qun l Thng tin v Truy n thng#Phm Xun M#ng Cng Minh#H Huy Phng#Nguyn Thu Vn Anh#inh Vn H ng#T.Dung#282623#Trnh by v ng li, chnh sch ca ng v Nh nc hin nay v bo ch, xut bn, thng tin i ngoi, dn tc, tn gio... Nu ln thc trng cng tc qun l nh nc v bo ch, xut bn. Gii thiu ni dung cc v n bn lut c lin quan n bo ch, xut bn#Bo ch#Xut bn#Qun l nh nc #Vit Nam## 01186000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020055000720070064001270220 00400191221005400195008000500249009002800254010000500282011001500287015010700302 00500240040900500150043300500140044800500140046200500140047603900070049001300070 0497021025000504020000800754020000900762020001000771020001900781#VL11.02597#VL11 .02599#VL11.02598#VL11.02600#130000#Vi?t#T103L#070#^214#Ti liu bi dng chc danh bin tp vin, phng vin#B.s.: Nguyn Th Trng Giang, Dng Xun Sn, P hm Vn Thu...#T.2#Mt s ni dung c bn v nghip v bo ch, xut bn#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2011#^a440tr.^b27cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Trng o to, Bi dng cn b qun l Thng tin v Truyn thng#Nguyn Th Trng Giang#Dng Xun Sn#Phm Vn Thu#H Huy Phng#inh Ngc Sn#T.Dun g#282624#Trnh by v o c ngh nghip v trch nhim x hi ca nh bo. Nu ln c s l lun bo ch, xut bn. Phn tch cc loi hnh bo ch, xut bn. Gii thiu lch s bo ch, xut bn. T chc v hot ng ca c quan bo ch v nh xut bn...#Bo ch#Xut bn#Nghip v#Ti liu bi dng## 01155000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020044000530070053000970080005001500090028001550100 00500183011001500188015011400203021035400317020001200671020001000683020000900693 00500180070203900070072001300070072700500130073400500110074700500170075800500130 0775020001000788020000700798#VL11.02601#VL11.02603#VL11.02602#Vi?t#K600Y#302#^21 4#K yu mi m bin cng (10/2008 - 5/2011)#B.s.: Nguyn Xun Qung, L Thi N gc, L Nh c...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a152tr.^b27cm#TTS ghi : U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam - B T lnh B i Bin phng - B o tng Qun i nhn dn#Trnh by qu trnh lnh o, ch o, trin khai thc hin t vn ng "Mi m cho ngi ngho ni bin gii, hi o" ca B T ln h B i Bin phng nhm gip nhn dn khu vc bin gii xy dng nh i on k t, lm cc cng tc dn sinh. Nhng ghi nhn v danh sch khen thng nhng n g gp ca cc c nhn, tp th ng gp cho t vn ng#Ngi ngho#Bin gi i#Vit Nam#Nguyn Xun Qung#T.Dung#282625#L Thi Ngc#L Nh c#Nguyn ng T ng#V Thanh Sn#Quyn gp#K yu## 01147000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020108000560080005001640090028001690100005001970110 01500202015004100217021055200258020001100810020000800821020000900829039000700838 013000700845020000900852020000800861#VL11.02604#VL11.02605#VL11.02606#Vi?t#K258Q #384.02#^214#Kt qu iu tra thng k ton quc hin trng ph cp dch v in thoi, internet v nghe - nhn nm 2010#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^ a207tr.^b27cm#TTS ghi: : B Thng tin v Truyn thng#Gii thiu mc ich, cn c php l, qu trnh t chc thc hin iu tra thng k ton quc hin trng p h cp dch v in thoi, internet v nghe - nhn nm 2010. Cung cp cc s li u c bn v kt qu iu tra v phn tch hin trng v h tng, dch v thng t in, truyn thng, hin trng cung cp, s dng cc dch v in thoi, internet v nghe - nhn theo cc nhm i tng khc nhau. Cung cp kt qu ca cuc iu tra thng qua cc biu s liu tng hp c nc v nhm biu theo tnh, thnh p h. Gii thiu cc mu phiu iu tra thng k#Vin thng#S dng#Vit Nam#T.Dun g#282626#Thng k#Ph cp## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550020063000600070058001230080005001810090028001860100 00500214011001500219015003600234021014600270020002600416020000800442020001100450 02000080046100500160046900500170048500500140050200500180051600500140053403900070 0548013000700555#VL11.02608#VL11.02609#VL11.02607#Vi?t#TR561#378.59721#^214#Tr ng i hc Hng Vng - Chng ng na th k 1961 - 2011#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Trn Trng Khanh, Nguyn Vn K...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a11 0tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Hng Vng#Gii thiu lch s ra i, qu tr nh xy dng, pht trin v hot ng trong 50 nm ca trng i hc Hng Vng (tnh Ph Th) t 1961 n 2011#Trng i hc Hng Vng#Lch s#Pht trin#Ph Th#Nguyn Vn Hng#Trn Trng Khanh#Nguyn Vn K#Nguyn Ngc Qunh#Cao Vn T hnh#T.Dung#282627## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050018000620020029000800070048001090040 03600157008000500193009002800198010000500226011001500231015005300246021025200299 020000800551020001000559020001100569005001500580039000500595013000700600#VV11.16 774#VV11.16776#VV11.16775#50000#Vi?t#GI-108T#657#^214#inh Th Kim Ngc#Gio tr nh nguyn l k ton#B.s.: inh Th Kim Ngc (ch.b.), Hong Th Hnh#Ti bn c b sung, chnh sa ln 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a160tr.^b24cm# TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th#Gii thiu bn cht, i t ng v phng php hch ton k ton; phng php chng t k ton, ti khon k ton; tnh gi v k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu; tng hp cn i k ton; s k ton v hnh thc k ton; t chc cng tc k ton#K ton#Nguyn l #Gio trnh#Hong Th Hnh#Thu#282628## 00885000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050013000640020030000770070065001070080 00500172009002800177010000500205011001500210015005300225005001900278005001700297 039000500314013000700319021021100326020001300537020001000550020001100560#VV11.16 777#VV11.16779#VV11.16778#45000#Vi?t#GI-108T#001.4#^214#ng Qu Mo#Gio trnh nguyn l thng k#B.s.: ng Qu Mo (ch.b.), Nguyn Th T Uyn, L Th Thanh Vn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a140tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th#Nguyn Th T Uyn#L Th Thanh Vn#Thu#282629#T rnh by nhng vn chung ca nguyn l thng k. Phn tch qu trnh nghin c u thng k, iu tra chn mu, phn t thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, dy s thi gian v ch s thng k#Thng k hc#Nguyn l#Gio tr nh## 00922000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020042000920070 04200134008000500176009002800181010000500209011001500214005001000229039000500239 01300070024401500530025102102290030402000210053302000180055402000130057202000110 0585#VV11.16780#VV11.16781#VV11.16783#VV11.16782#55000#Vi?t#GI-108T#338.7#^214# H Th Kim Chung#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#B.s.: H Th Kim Chun g (ch.b.), L Hi L#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a188tr.^b24cm#L Hi L#Thu#282630#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th#Trnh by c s l lun ca phn tch hot ng kinh doanh. Phn tch kt qu, yu t ch y u trong sn xut kinh doanh, chi ph, gi thnh sn phm hng ho v tnh hnh tiu th, li nhun, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Hot ng kinh doanh#P hn tch kinh t#Doanh nghip#Gio trnh## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020017000680030053000850080005001380090 02800143010000500171011001500176015007200191039000500263013000700268021015400275 020000800429020000800437020001600445020000700461#VV11.16784#VV11.16785#VV11.1678 7#VV11.16786#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin#Dng cho sinh vin o to theo chng trnh tn ch#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a172tr.^b24cm# TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Thu#282 631#Gii thiu v Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th v mt s quy ch h c sinh, sinh vin; quy ch v chng trnh o to ca B Gio dc v trng# o to#Hc tp#Trng cao ng#S tay## 00857000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020052000880290 05600140007001700196004001400213008000500227009002800232010000500260011001500265 03900050028001300070028502102040029202000110049602000090050702000060051602000090 0522#VV11.16788#VV11.16789#VV11.16791#VV11.16790#68000#Vi?t#H561D#690#^214#Nguy n Tin ch#Hng dn p dng phong thu hc trong xy dng nh#Guide to applic ation of Fang Shui in building of houses#Nguyn Tin ch#Ti bn ln 1#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2011#^a373tr.^b21cm#Thu#282632#Trnh by tng quan v phong thu v mt s thuyt c bn ng dng phong thu trong thit k v xy dn g nh. Phong thu a l nh , cch by tr khng gian nh , chn ngy khi c ng v hng ng th#Phong thu#Xy dng#Nh #Thit k## 00929000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020040000670030065001070070046001720080 00500218009002800223010000500251011002500256005001800281005000800299005001700307 00500170032400500160034103900050035701300070036202101400036902000180050902000090 0527020000400536015003900540#VV11.16792#VV11.16793#VV11.16795#VV11.16794#Vi?t#B5 52T#808.86#^214#Bc thng ip khn thit ca rng xanh#Nhng bc th ot gii cuc thi vit th quc t UPU ln th 40#Charle Gitterns, Wang Sa, Jonathan And rew...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a213tr., 4tr. nh^b21cm#Gitterns, Charle#Wang Sa#Andrew, Jonathan#Jiagae, Charlene#Hunh Minh Hiu#Thu#282633#Gi i thiu nhng bc th ot gii cuc thi vit th quc t UPU ln th 40 v cc bc th ot gii quc gia ca cc em hc sinh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Th gii#Th#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng## 00807000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050015000730020025000880070 01500113008000500128009002800133010000500161011001500166015005000181039000500231 013000700236021024900243020001400492020001100506#VV11.16797#VV11.16796#VV11.1679 9#VV11.16798#60000#Vi?t#GI-108T#339#^214#Bi Quang Bnh#Gio trnh kinh t v m #Bi Quang Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a232tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Nng. Trng i hc Kinh t#Thu#282634#Trnh by cc vn c bn v kinh t hc v m, o lng cc bin s c bn ca kinh t v m, sn xut v tng trng kinh t, tit kim u t v h thng ti chnh, tin t v chnh s ch tin t, tht nghip, nn kinh t m, tng cung tng cu#Kinh t v m#Gio trnh## 00771000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050013000740020020000870070 03400107008000500141009002800146010000500174011001500179005001300194039000500207 013000700212015002600219021018100245020000900426020001100435020001100446#VV11.16 800#VV11.16801#VV11.16803#VV11.16802#48000#Vi?t#QU105T#658.4#^214#H Tn Tuyn# Qun tr chin lc#Ch.b.: H Tn Tuyn, Phm Th Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a261tr.^b21cm#Phm Th Tm#Thu#282635#TTS ghi: i hc Duy Tn#Gi i thiu chung v chin lc v qun tr chin lc. Phn tch mi trng bn ng oi, bn trong v chn, thc thi, kim sot chin lc kinh doanh v chin lc kinh doanh quc t#Qun tr#Kinh doanh#Chin lc## 01135000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020037000740030017001110070 05300128008000500181009002800186010000500214011001500219015010200234005001300336 00500130034900500140036200500120037600500120038803900050040001300070040502103210 0412020000900733020001100742020002000753#VV11.16804#VV11.16807#VV11.16806#VV11.1 6805#60000#Vi?t#C107T#331.11#^214#Cnh tranh trong tuyn chn nhn lc#Sch chu yn kho#V Thanh Sn (ch.b.), L Thanh Tm, Quang Vinh...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a308tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I#V Thanh Sn#L Thanh T m# Quang Vinh# c Qun#T Th on#Thu#282636#Gii thiu khi qut v ngu n nhn lc v th trng sc lao ng trong nn kinh t. Lun gii khi nim c nh tranh trong tuyn chn ngun nhn lc v thc trng cnh tranh, xc tin, th trng sc lao ng Vit Nam. Mt s kinh nghim tuyn chn v ngun nhn lc trong khu vc cng v t Vit Nam v trn th gii#Nhn lc#Cnh tranh#Th tr ng lao ng## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020030000900070 01700120008000500137009002800142010000500170011001500175039000500190013000700195 021012700202020001600329020001000345020000900355#VV11.16808#VV11.16811#VV11.1681 0#VV11.16809#50000#Vi?t#120D#133.8#^214#Nguyn Tin ch#m dng cuc sng i thng#Nguyn Tin ch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a259tr.^b21cm#T hu#282637# cp mt s vn v con ngi v v tr, cuc sng i thng, l m vic ln trong i ngi, cuc sng tn ngng, an tng#Thuyt m dng#Cuc s ng#Khoa hc## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020019000900070 02900109004001900138008001800157009003500175010000500210011001500215005001200230 039000500242013000700247021019500254020001900449020001100468#VV11.16812#VV11.168 13#VV11.16814#VV11.16815#68000#Vi?t#TH561M#658.8#^214#Nguyn Hoi Anh#Thng m i in t#Nguyn Hoi Anh, Ao Thu Hoi#Ti bn c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a337tr.^b21cm#Ao Thu Hoi#Thu#282638#Gii thiu tng quan v thng mi in t; c s pht trin v cc hnh thc giao d ch, thanh ton in t; xy dng gii php thng mi in t v doanh nghip Vi t Nam vi thng mi in t#Thng mi in t#Gio trnh## 00548000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050015000770020016000920030 01200108007001500120008001800135009003500153010000500188011001500193020001700208 020000900225020001200234039000500246013000700251#VV11.16816#VV11.16817#VV11.1681 8#VV11.16819#42000#Vi?t#S111C#895.92234#^214#Hn Th Khng#Sau chin tranh#Ti u thuyt#Hn Th Khng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 1#^a331tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#282639## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050020000760020017000960030 02400113007002000137008001800157009003500175010000500210011001500215039000500230 013000700235021014500242020000800387020000900395020001000404020000900414#VV11.16 820#VV11.16821#VV11.16822#VV11.16823#50000#Vi?t#C100N#780.9597#^214#Trn Trng ng n#Ca nhc Vit Nam#Thng thc - bnh lun#Trn Trng ng n#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a224tr.^b21cm#Thu#282640#Tp h p cc bi ph bnh, tiu lun, nghin cu... v tn nhc Vit Nam vi cc s ki n ca nhc, bi ht, nhc s, ca s, th hiu cng chng...#Ca nhc#Ph bnh#Bn h lun#Vit Nam## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020018000740030003000920070 01000095004002900105008001800134009003500152010000500187011001500192021019300207 020001700400020000900417020000300426039000500429013000700434#VV11.16824#VV11.168 25#VV11.16826#65000#Vi?t#V108H#959.704#^214#Bnh Lang#Vo hang git cp#K#Bnh Lang#Ti bn ln th 2 c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2011#^a303tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v cuc chin u dng cm ca nh n dn c nc trong hai cuc khng chin chng Php v M, v thi k thng nh t t nc, xy dng ch ngha x hi ca qun, dn Vit Nam#Lch s hin i#Vi t Nam#K#Thu#282641## 00942000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020050000450070053000950080018001480090035001660100005002010110 01500206005000900221005001100230005001000241005001000251005001400261006001000275 03900050028501300070029002102550029702000090055201200250056102000160058602000140 0602#VV11.16827#VV11.16828#Vi?t#TH107#294.3#^214#Thnh c v s tch linh ng ca B tt a Tng#n Thun, Hong Nht, m Nhin ... ; o Quang dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a244tr.^b21cm#n Thun#Hong Nht#m Nhin#Vng Cn#Lm Chn Hng#o Quang#Thu#282642#Gm cc bi thuyt gio v Thnh c ca B Tt a Tng v php mn thc tp ca ngi. Nhng li khuyn dnh cho cc ch thin hu tu tnh kinh a Tng B Tt. Cc bi l bi, tr nim, tng kinh v nhng linh nghim cu , cu kh ca B Tt a Tng#o Pht#T sch m mm tu gic#B tt a tng#Kinh a tng## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050011000610020029000720290052001010070 01100153004001800164008001800182009003500200010000500235011001500240021023500255 020001000490020001900500020001300519039000500532013000700537#VV11.16829#VV11.168 30#VV11.16831#120000#Vi?t#V308Ƭ#^214#Vng ng#Vit & dch ng cu Anh v n#Writing and translating English sentences correctly#Vng ng#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a662tr.^b21cm#im qua mt s qui tc vn phm Anh vn thit yu, cc th loi cu n gin, cu k p, cu phc, cu hn hp v mt s li trong khi dch v vit nh: li v ng t, li v danh t, li linh tinh, vn phm b sung vit, dch ng#Ting Anh #K nng dch thut#K nng vit#Thu#282643## 00861000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050011000730020039000840030 04900123007003100172008001800203009003500221010000500256011001500261012002900276 00500130030503900050031801300070032302101570033002000100048702000090049702000080 0506020000900514#VV11.16832#VV11.16834#VV11.16835#VV11.16833#40000#Vi?t#556D#1 33.3#^214#Thanh Tng#ng dng dch l vo cuc sng thc t#Di nhn quan ca c c nh nghin cu Ty phng#B.s.: Thanh Tng, Nht Chi Lan#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a231tr.^b21cm#Cm nang dnh cho doanh nh n#Nht Chi Lan#Thu#282644#Gii thiu v qu dch v cch gieo qu dch, gip bi t c hin ti v tng lai x th cho ph hp, t c thnh cng, gim t ht bi trong cuc sng#Kinh dch#ng dng#D on#Qu dch## 01040000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050016000730020026000890030 07500115007006500190008001800255009007900273010000500352011001500357005001800372 00600080039000600150039803900050041301300070041801900050042502101970043002000120 0627020001000639020001900649020001000668#VV11.16836#VV11.16837#VV11.16839#VV11.1 6838#95000#Vi?t#S550N#658.4#^214#Bennett, Nathan#S nghip l mt tr chi#Vn dng l thuyt tr chi nhm t c cc mc tiu ngh nghip ca bn#Nathan Be nnett, Stephen A. Miles ; Dch: Hin L, Vi Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; i hc Hoa Sen ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a 355tr.^b21cm#Miles, Stephen A.#Hin L#Vi Tho Nguyn#Thu#282645#Dch#Gii thi u phng thc vn dng l thuyt tr chi h thng v phn tch cc quyt n h ngh nghip mt cch hiu qu, t nng cao kh nng a ra quyt nh c c s v mang tnh chin lc#Ngh nghip#S nghip#L thuyt tr chi#iu hnh## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050014000660020030000800030024001100070 01400134008001800148009003500166010000500201011001500206021029900221020001700520 020002200537020002100559020001700580020000800597039000500605013000700610#VV11.16 840#VV11.16841#VV11.16842#75000#Vi?t#NH124K#959.7043#^214#Trn Vn Thu#Nht k thanh nin xung phong#Trng Sn, 1965 - 1969#Trn Vn Thu#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a406tr.^b21cm#Nht k ca mt thanh nin xung phong ghi li nhng ngy tham gia duy tr con ng Trng Sn mu la th i chin. Cuc sng ngy thng ca nhng thanh nin xung phong ti tuyn la: l m ng, sa ng, duy tr cuc sng ca mnh v ng i gia ni rng gi nhi u thiu thn, nhiu him ho...#Vn hc hin i#Thanh nin xung phong#Khng ch in chng M#ng Trng Sn#Nht k#Thu#282646## 00641000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020025000500030018000750070044000930080018001370090035001550100 00500190011001500195015002600210020001700236020000900253020000400262005001400266 005000800280005000900288005000900297005000900306039000500315013000700320#VV11.16 844#VV11.16843#Vi?t#V106V#895.9221008#^214#Vang vng li yu thng#Th nhiu t c gi#V nh Chung (ch.b.), Dim i, Thanh An...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a713tr.^b21cm#TTS ghi: Hoi Nam thi x#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#V nh Chung#Dim i#Thanh An#Thnh An#Hng Anh#Thu#282647# # 00940000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820008000648080005000720020043000770070063001200080 01800183009003500201010000500236011001500241012006000256021018400316020001300500 02000160051302000090052900500160053800500130055400500100056703900050057701300070 0582005001300589#VV11.16845#VV11.16847#VV11.16848#VV11.16846#112000#Vi?t#NG558C #305.899#^214#Ngi Chm Si Gn thnh ph H Ch Minh#Phan Vn Dp, Vng Ho ng Tr ; Ch.b.: Cao T Thanh, Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a367tr.^b22cm#100 cu hi p v Gia nh - Si Gn thnh ph H Ch Minh#Gm 100 cu hi p v ngi Chm thnh ph H Ch Minh nh: Tng quan v ngi Chm Vit Nam. Nhng nhm a phng ca ngi Chm. S hnh th nh cng ng ngi Chm Nam B...#Dn tc Chm#Tp. H Ch Minh#Vit Nam#Vng Hong Tr#Cao T Thanh#Hong Mai#Thu#282648#Phan Vn Dp## 01085000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020062000790070071001410080 01800212009003500230010000500265011001500270012006000285021024100345020000800586 02000080059402000160060202000130061800500150063100500120064600500130065800500100 0671039000500681013000700686005000900693020000900702#VV11.16849#VV11.16851#VV11. 16852#VV11.16850#114000#Vi?t#M458T#779.959779#^214#100 cu hi p v M thut Si Gn - Thnh ph H Ch Minh#Uyn Huy, Trng Phi c, L B Thanh ; Ch.b.: Cao T Thanh, Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#20 11#^a355tr.^b22cm#100 cu hi p v Gia nh - Si Gn thnh ph H Ch Minh#G m 100 cu hi p v m thut Si Gn thnh ph H Ch Minh nh: Tng quan v hi ho Si Gn trc khi Php xm lc Vit Nam. Qu trnh du nhp ca hi ho Phng Ty vo Si Gn. S khc nhau gia hi ho Phng ng v Phng Ty...#H i ho#Lch s#Tp. H Ch Minh#Sch hi p#Trng Phi c#L B Thanh#Cao T Th anh#Hong Mai#Thu#282649#Uyn Huy#M thut## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050012000740020056000860070 03300142008001800175009003500193010000500228011001500233012006000248021016000308 020001600468020001600484020001300500005001000513039000500523013000700528#VV11.16 853#VV11.16854#VV11.16856#VV11.16855#122000#Vi?t#M458T#895.1#^214#Nguyn Khu#1 00 cu hi p v vn hc Hn Nm Gia nh - Si Gn#Ch.b.: Nguyn Khu, Cao T Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a413tr.^b22cm #100 cu hi p v Gia nh - Si Gn thnh ph H Ch Minh#Gm 100 cu hi p v vn hc Hn Nm Si Gn - Gia nh nh: Hon cnh ra i ca vn hc Hn N m Gia nh, ch Nm l g, c im ca ch Nm Nam B...#Vn hc Hn Nm#Tp. H Ch Minh#Sch hi p#Hong Mai#Thu#282650## 00611000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020011000750070035000860080 02300121009007700144010000500221011001500226020001700241020000900258020001200267 006001600279039000500295013000700300019001400307#VV11.16857#VV11.16858#VV11.1685 9#60000#Vi?t#TH109T#895.6#^214#Ekuni Kaori#Thp Tokyo#Ekuni Kaori ; Trn Thanh Bnh dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho v truyn thng Nh Nam#2011#^a307tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Trn Thanh Bnh#Thu#282651#Dch Nht Bn## 00559000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050011000660020011000770030012000880070 01100100008001800111009003500129010000500164011001500169015003500184020001700219 020000900236020001200245039000500257013000700262#VV11.16860#VV11.16861#VV11.1686 2#75000#Vi?t#L462N#895.92234#^214#Vn M Lan#Li nguyn#Tiu thuyt#Vn M Lan# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a406tr.^b20cm#Tn th t ca tc gi: Hng Th Lan#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#282652## 00799000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050016000750020022000910030 03300113007001600146008001800162009003500180010000500215011001500220021016700235 020000900402020000800411020001000419020004400429039000500473013000700478#VV11.16 863#VV11.16864#VV11.16865#VV11.16866#55000#Vi?t#C450C#270.092#^214#Nguyn nh u#C c Lopold Cadire#T Vit Nam hc n Vit Nam ho#Nguyn nh u#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a179tr.^b21cm#Gm cc bi bo vit v cuc i, s nghip ca linh mc Lopold Cadire. Gii thiu ng nh mt ngi nghin cu v Vit Nam v cc tc phm vit v Vit Nam ca ng#Linh mc#Tiu s#S nghip#Cadire, Lopold, linh mc, 1869-1955, Php#Thu#282653## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020015000660030011000810070010000920080 01800102009003500120010000500155011001500160020001700175020000900192020000400201 039000500205013000700210#VV11.16867#VV11.16868#30000#Vi?t#B205M#895.922134#^214 #Bi Ging#Bo my b bn#Di co th#Bi Ging#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2011#^a109tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#28265 4## 00548000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050009000670020019000760030004000950070 00900099008001800108009003500126010000500161011001500166015003500181020001700216 020000900233020000400242039000500246013000700251#VV11.16869#VV11.16870#VV11.1687 1#30000#Vi?t#NG100B#895.92214#^214#ng Sm#Ng ba ng chiu#Th#ng Sm#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a119tr.^b20cm#Tn tht c a tc gi: ng Lc Sm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282655## 00529000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050014000670020017000810030016000980070 01400114008001800128009003500146010000500181011001500186020001700201020000900218 020001200227039000500239013000700244#VV11.16874#VV11.16872#VV11.16873#49000#Vi? t#TH205D#895.92234#^214#Kiu Bch Hu#Theo du loa kn#Tp truyn ngn#Kiu Bch Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a260tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#282656## 00467000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020007000630030014000700070015000840080018000990090 03500117010000500152011001400157020001700171020000900188020000400197039000500201 013000700206#VV11.16875#VV11.16876#Vi?t#451A#895.92214#^214#Nguyn Hng T#c m#Tuyn tp th#Nguyn Hng T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a87tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282657## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020012000720030004000840070018000880080 01800106009003500124010000500159011001500164020001700179020000900196020000400205 039000500209013000700214#VV11.16877#VV11.16878#45000#Vi?t#S431P#895.9221#^214#P hm Th Mai Khoa#Sng pha l#Th#Phm Th Mai Khoa#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a107tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#2 82658## 00540000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050012000660020029000780030024001070070 01200131008001800143009003500161010000500196011001500201020001700216020000900233 020000800242039000500250013000700255#VV11.16879#VV11.16881#VV11.16880#52000#Vi? t#NH556N#895.9228#^214#H Th Hnh#Nhng ngn n du trong m#Tp vn & ph b n tranh#H Th Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a 213tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thu#282659## 00891000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050025000650020025000900070077001150080 01800192009005300210010000500263011001500268020000900283020000800292020001000300 02000530031000500230036300600190038600600200040500600170042503900050044201300070 0447019001000454021007700464#VV11.16882#VV11.16883#VV11.16884#70000#Vi?t#C514# 791.4302#^214#Loridan-Ivens, Marceline#Cuc i balagan ca ti#Marceline Lorida n-Ivens, Elisabeth D. Inandiak ; Dch: Lng Th Mai Trm...#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; i hc Hoa Sen#2011#^a275tr.^b21cm#o din #Tiu s#S nghip#Loridan-Ivens, Marceline, o din phim, 1928-, Php#Inandiak , Elizabeth D.#Lng Th Mai Trm#Nguyn Th Ngc Anh#Nguyn Chu Ngc#Thu#2826 60#Dch Php#Tiu s v s nghip ca n o din phim ngi Php Marceline Lori dan-Ivens## 00648000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050017000650020022000820070017001040080 01800121009003500139010000500174011001500179021013900194020000700333020000900340 020000900349039000500358013000700363#VV11.16885#VV11.16887#VV11.16886#65000#Vi? t#L116N#300.9597#^214#Khng Thnh Ngc#Lng nghe li ca i#Khng Thnh Ngc#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a249tr.^b21cm#Tp hp c c bi vit trn bo Cng gio v Dn tc vit v nhng vn ca i sng x h i nh: Vn hc, gio dc, cuc sng, tn gio...#X hi#i sng#Bi vit#Thu# 282661## 00632000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570020013000620030012000750070054000870080018001410090 03500159010000500194011001500199020001700214020000900231020000400240005001700244 005000800261005001600269005000900285005001200294039000500306013000700311#VV11.16 888#VV11.16890#VV11.16889#Vi?t#TR460V#895.9221008#^214#Tr v c x#Tp th vn# Nguyn Ngc Giao (ch.b.), L Nim, Knh Lng Giang...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a174tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ngu yn Ngc Giao#L Nim#Knh Lng Giang#M Giang#Chiu Thanh#Thu#282662## 00694000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020064000450070015001090080018001240090035001420100005001770110 01400182021020000196020000900396020000800405006001000413039000500423013000700428 019000500435#VV11.16891#VV11.16892#Vi?t#PH124T#294.3#^214#Pht thuyt kinh dit ti trng th v thn ch bo v hi nhi#Khng Tr dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a63tr.^b21cm#Gii thiu nhng li thuyt gi ng ca c Pht v Dit ti trng th v nhng cnh ng thng tm, au kh ca cc hi nhi gip ai mun thnh tm sm hi gii nghip v c gii thot , an lc#o Pht#Gio l#Khng Tr#Thu#282663#Dch## 00593000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020037000790070037001160080 00500153009001900158010000500177011001500182020001700197020000900214020001500223 006001400238039000500252013000700257019001400264005001300278#VV11.16893#VV11.168 94#VV11.16896#VV11.16895#65000#Vi?t#M458T#398.2095195#^214#100 chuyn ngy xa c sc Hn Quc#Seo Jeong Oh k ; Ngc Luyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a432tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Hn Quc#Truyn c tch# Ngc Luyn#Thu#28 2664#Dch Hn Quc#Seo Jeong Oh## 00781000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050010000650020025000750030003001000070 01000103008000500113009001900118010000500137011001500142021019600157020001700353 02000210037002000110039102000070040202000090040902000100041802000030042803900050 0431013000700436#VV11.16897#VV11.16898#VV11.16899#95000#Vi?t#H527T#959.7043#^21 4#nh Knh#Huyn thoi tu khng s#K#nh Knh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a391tr.^b21cm#Ghi li mt cch chn thc nhng k nim, nhng cu chuyn ca cn b chin s v nhn dn tng tham gia lm nhim v vn chuyn v kh trn bi n trong nhng nm khng chin chng M cu nc#Vn hc hin i#Khng chin c hng M#Vn chuyn#V kh#Vit Nam#Bin ng#K#Thu#282665## 00718000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050017000650020029000820030012001110070 01700123008000500140009001900145010000500164011001500169021018700184020000700371 020000800378020000900386039000500395013000700400020000900407#VV11.16900#VV11.169 01#VV11.16902#58000#Vi?t#V121#300.9597#^214#Phm Nguyn Toan#Vn khng phi l tin...#Nghe & ngh#Phm Nguyn Toan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a303tr.^b 21cm#Tp hp cc bi vit trn cc bo vit v cch nhn, cch ngh nghim tc t h hin quan im ca ngi lm bo v trch nhim ca mt cng dn vi cc vn kinh t, x hi ca t nc#X hi#Kinh t#Vit Nam#Thu#282666#Bi vit## 00823000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020043000900030 00900133007001600142008000500158009001900163010000500182011001500187012002600202 021024100228020001000469020000900479020000900488039000500497013000700502#VV11.16 903#VV11.16904#VV11.16906#VV11.16905#28000#Vi?t#NH100N#133.8#^214#Hong Anh S ng#Nh ngoi cm ting vng t nhng linh hn#Phng s#Hong Anh Sng#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a142tr.^b21cm#Th gii vn ho tm linh#Gm nhng phng s gip bn c khai m v quan nim "o" v ""i", hiu sng r hn v th gii tm linh huyn b vi nhng chim nghim, khi qut c tnh cht l thuyt trn c s thc tin sinh ng ca nh vn ho tm linh Phan Oanh#Ngoi cm#Tm linh #Phng s#Thu#282667## 00693000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020043000470030055000900070048001450080005001930090019001980100 00500217011001500222012002200237020001700259020000900276020001000285005001400295 005001700309005001500326005001200341005001400353039000500367013000700372#VV11.16 907#50000#Vi?t#TH460#895.9221408#^214#Th ng thnh ph Hng Yn (2002 - 201 1)#Nhn k nim 180 nm thnh lp tnh Hng Yn 1831-2011# Khnh Tng, V Ngc Bo, Nguyn Trn Bnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a250tr.^b21cm#T sch Ng i yu th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng# Khnh Tng#Nguyn Trn Bnh#D ng Vn Cch# Hu Dc#Cao Xun ng#Thu#282668## 00678000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020029000740070035001030080 00500138009002000143010000500163011001500168021015600183020002000339020001100359 006001400370006000900384013000700393#VV11.16908#VV11.16911#VV11.16909#VV11.16910 #38000#Vi?t#QU600N#650.1#^214#Qu nhn gip bn pht trin#Bin dch: L Tin T hnh, Kin Vn#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a183tr.^b20cm#Tm hiu v cch m cc doanh nhn thnh t, cc chnh tr gia, nhng nh qun l ni ting thc hin thnh cng trong s nghip v trong kinh doanh#B quyt thnh cng#Kinh doanh#L Tin Thnh#Kin Vn#282669## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050020000720020019000920030 02200111007004700133008002300180009004700203010000500250011001500255012002600270 021012600296020000900422020001000431006001600441039000500457013000700462#VV11.16 913#VV11.16914#VV11.16915#VV11.16912#50000#Vi?t#CH430L#170#^214#Stoddard, Alexa ndra#Chn la hnh phc#Cha kho vui sng#Alexandra Stoddard ; Hunh Vn Tha nh bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn La ng#2011#^a246tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio dc#Cung cp nhng trit l v hnh phc. a ra nhng phng cch thc tin gip bn ri xa bt hnh la chn hnh phc cho mnh#Trit l#Hnh phc#Hunh Vn Thanh#Thu#282670## 00845000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00600106808000500112002005500117003001800172007002300190008002300213009004700236 01000050028301100150028802101620030302000080046502000140047300500080048703900050 0495013000700500#CDVN.01524#VV11.16916#VV11.16917#VV11.16919#CDVN.01525#CDVN.015 26#CDVN.01523#VV11.16918#42000#Vi?t#C101T#005.5#^214#Cc tuyt chiu Microsoft Word 2010 bng hnh minh ho#C km CD bi tp#VL.Comp tng hp, b.s.#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a160tr.^b21cm# Gm cc bi hc v Microsoft Word 2010. Trnh by cc th thut v vn bn, to bng v biu , ho, tu bin Word, cc th thut c bit v th thut in n#Tin hc#Phn mm Word#VL.Comp#Thu#282671## 00840000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00700106808000500113002005600118003001800174007002300192008002300215009004700238 01000050028501100150029002101540030502000080045902000150046700500080048203900050 0490013000700495#VV11.16920#VV11.16921#VV11.16922#CDVN.01519#CDVN.01521#CDVN.015 22#CDVN.01520#VV11.16923#45000#Vi?t#C101T#005.54#^214#Cc tuyt chiu Microsoft Excel 2010 bng hnh minh ho#C km CD bi tp#VL.Comp tng hp, b.s.#^aH. ; T p. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a183tr.^b21c m#Gm cc bi hc v Microsoft Excel 2010. Trnh by cc th thut v nh dng bng tnh, x l bng tnh, tu bin Excel, in n v cc th thut phm tt#Tin hc#Phn mm Excel#VL.Comp#Thu#282672## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020052000730070017001250080005001420090 02000147010000500167011001500172021019400187020001900381020001700400020001200417 020001000429020000900439039000500448013000700453#VV11.16924#VV11.16925#60000#Vi ?t#H104Y#398.209597#^214#Nguyn Hong Yn#Hm hi thoi trong truyn ci dn gian Vit Nam#Nguyn Hong Yn#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a227tr.^b21cm#Mt s vn l thuyt c bn v hm hi thoi trong truyn ci dn gian Vit Na m. Cc nguyn tc cng tc v php lch s vi hm trong truyn ci. Lp lun v ch th trong truyn ci#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#Truyn ci#H i thoi#Vit Nam#Thu#282673## 00760000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020025000530290006000780070019000840080005001030090 02000108010000500128011001500133021020000148020001000348020001600358020000900374 020001800383020001400401006001400415039000500429013000700434019000500441#VV11.16 926#VV11.16927#350000#Vi?t#B450L#345.52#^214#B lut hnh s Nht Bn#,#Tr n Th Hin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a197tr.^b20cm#Gii thiu v B lu t hnh s ca Nht Bn bao gm: Nhng quy nh chung, cc iu khon c bn, h nh pht, cch tnh thi gian, n treo, th ra trc hn, thi hiu ca n v xo n, cc ti danh...#Php lut#B lut hnh s#Nht Bn#Vn bn php lut#Sch s ong ng#Trn Th Hin#Thu#282674#Dch## 00662000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020025000640070016000890080005001050090020001100100 00500130011001500135021016900150020001700319020000900336020000800345020000800353 039000500361013000700366020001100373#VV11.16928#VV11.16929#Vi?t#V115H#398.09597# ^214#Nguyn Thi Sn#Vn ho tm linh x Ngh#Nguyn Thi Sn#^aH.#^aT in Bc h khoa#2011#^a190tr.^b21cm#Tm hiu v i sng tm linh v i sng tm linh x Ngh. Gii thiu mt s a im tm linh tiu biu ca x Ngh nh: n ng Ho ng Mi, n Bch M, n Cung...#Vn ho dn gian#Tm linh#Ngh An#H Tnh#Th u#282675#Tn ngng## 00566000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050011000530020039000640070011001030080005001140090 02000119010000500139011001500144021010700159020000700266020000900273020000600282 039000500288013000700293#VV11.16930#VV11.16931#80000#Vi?t#KH400K#372.01#^214#V Ngc H#Kh khn tm l ca hc sinh u lp 1#V Ngc H#^aH.#^aT in Bch k hoa#2011#^a270tr.^b24cm#C s l lun v kh khn tm l ca hc sinh u lp 1. Thc trng kh khn tm l ca hc sinh u lp 1#Tm l#Hc sinh#Lp 1#Thu#28 2676## 01013000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050015000770020018000920030 05300110007002700163004003500190008000500225009002300230010000500253011001500258 02103600027302000140063302000090064702000080065600500110066403900050067501300070 0680#VV11.16932#VV11.16933#VV11.16935#VV11.16934#75000#Vi?t#TH308K#621.3028#^21 4#Ng Hng Quang#Thit k cp in#D ton, th tc thit k, thit k thc t, lp t#Ng Hng Quang, V Vn Tm#In ln th 9, c sa cha, b sung#^aH.#^aKho a hc v K thut#2011#^a330tr.^b24cm#Nhng vn chung v h thng cp in. T hit k h thng cp in cho khu vc cng nghip, nng thn, th. Thit k c hiu sng, lp t t in b nng cao h s cng sut, trm bin p v phn c kh ng dy ti in. Th tc trin khai cc bc thc hin mt cng trnh cp in. Gii thiu mt s mch t ng ho trong cng nghip v trong gia nh#H thng in#Thit k#Lp t#V Vn Tm#Thu#282677## 01021000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050014000730020028000870030 07800115007001400193004003700207008000500244009002300249010000500272011001500277 01500420029202103070033402000140064102000170065502000110067203900050068301300070 0688#VV11.16937#VV11.16936#VV11.16938#VV11.16939#27000#Vi?t#GI-108T#519#^214#D ng Thu V#Gio trnh phng php tnh#Dng cho sinh vin trng i hc Bch k hoa H Ni v cc trng i hc khc#Dng Thu V#In ln th 6, c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a186tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Bch khoa H Ni#Cung cp mt s thut ton c bn v s xp x v sai s. Tn h gn ng nghim thc ca phng trnh i s v siu vit. Gii h thng phn g trnh i s tuyn tnh. a thc ni suy v phng php bnh phng b nht. T nh gn ng o hm v tch phn xc nh. Gii gn ng phng trnh vi phn t hng#Ton ng dng#Phng php tnh#Gio trnh#Thu#282678## 00860000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540030018000820070065001000040018001650080 00500183009003900188010000500227011001500232021016700247020001100414020001700425 00500180044200500170046000500170047700500130049400500150050703900050052201300070 0527#VN11.04763#VN11.04764#56000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in chnh t tin g Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Quc Khnh (ch.b.), Nguyn nh Phc, Nguyn Min h Chu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa ; Nh sch Tr Tu#2011#^a6 95tr.^b18cm#Gii thiu nhng t thng dng dng trong sch gio khoa ph thng, trong i sng hng ngy, nhng t kh nh vn, kh pht m... gip vit ng c hnh t ting Vit#Ting Vit#T in chnh t#Nguyn Quc Khnh#Nguyn nh Ph c#Nguyn Minh Chu#Bi Hng Qu#Bi Thanh Bnh#Thu#282679## 00866000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540030018000970070058001150040042001730080 00500215009003900220010000500259011001500264021013500279020001100414020001400425 02000140043902000080045300500180046100500170047900500100049600500100050603900050 0516013000700521#VN11.04765#VN11.04766#47000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in ng ngha - tri ngha ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Quc Khnh, Trn Trn g Dng, nh Phc, Minh Chu#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^aT in Bch khoa ; Nh sch Tr Tu#2011#^a451tr.^b18cm#Cung cp nhng nhm t ng ngha - tri ngha v gii thch c minh ho ngha ca cc cp t ng ngha - tri ngha trong ting Vit#Ting Vit#T ng ngha#T tri ngha#T in#Ng uyn Quc Khnh#Trn Trng Dng#nh Phc#Minh Chu#Thu#282680## 00739000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020016000560030021000720070065000930080005001580090 01900163010000500182011001500187020001600202020001700218020000900235020001200244 00500110025600500160026700500120028300500110029500500100030600600100031600600070 0326006001500333039000500348013000700353019000500360#VN11.04767#VN11.04768#69000 #Vi?t#NH556#808.83008#^214#Nhng m trng#Truyn ngn chn lc#Daudet, A., Do stoievski, I., Maugham, S.... ; Dch: Trn Vit...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a327tr.^b19cm#Vn hc cn i#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ngn#Daudet, A.# Dostoievski, I.#Maugham, S.#Puskin, A.#Bunin, I.#Trn Vit#Anh V#Phm Mnh Hng #Thu#282681#Dch## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020018000620030016000800070007000960080 00500103009001900108010000500127011001500132015003300147020001700180020000900197 020001200206039000500218013000700223#VN11.04769#VN11.04770#60000#Vi?t#R556T#895 .92234#^214#L Vn#Rng thm c liu#Tp truyn ngn#L Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a246tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: L Vn Cn#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Thu#282682## 00662000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020013000570030018000700070047000880080005001350090 01900140010000500159011001500164015004200179020001700221020000900238020000400247 00500140025100500160026500500120028100500170029300500140031003900050032401300070 0329#VN11.04771#VN11.04772#50000#Vi?t#M305#895.9221408#^214#Min t ha#Th n hiu tc gi#Phan Hu Gin, Nguyn Gia Tnh, Bi Vn Ht...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a148tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam Gia Lm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phan Hu Gin#Nguyn Gia Tnh#Bi Vn Ht#Nguyn ng Chn#Bi ng Sinh#Thu#282683## 00422000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020014000560030004000700070009000740080005000830090 01900088010000500107011001400112020001700126020000900143020000400152039000500156 013000700161#VN11.04773#VN11.04774#Vi?t#H454T#895.9221#^214#Ng Long#Hn thi gi an#Th#Ng Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a81tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282684## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020013000710030004000840070016000880080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN11.04775#VN11.04776#35000#Vi?t#M551T#895.92214#^214# Trn Thanh Xun#Ma thng ba#Th#Trn Thanh Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282685## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050011000550020019000660030004000850070011000890080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN11.04777#VN11.04778#120000#Vi?t#V200N#895.9221#^214# L Vn Lc#V ni ru mt tri#Th#L Vn Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a331t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282686## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020017000650030004000820070010000860080 01800096009003500114010000500149011001400154020001700168020000900185020000400194 039000500198013000700203#VN11.04779#VN11.04780#29000#Vi?t#TH250N#895.9221#^214# Bo Hong#Th non hn bin#Th#Bo Hong#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2011#^a62tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282687## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020021000640030004000850070010000890080 01800099009003500117010000500152011001400157015003400171020001700205020000900222 020000400231039000500235013000700240#VN11.04782#VN11.04781#35000#Vi?t#124N#895 .9221#^214#Bo Hong#t nc chuyn mnh#Th#Bo Hong#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a94tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: L Xun Hu y#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282688## 00564000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020020000580030004000780070023000820080018001050090 03500123010000500158011001500163015005400178020001700232020000900249020000400258 005001200262039000500274013000700279#VN11.04783#VN11.04784#Vi?t#V122T#895.92214# ^214#c Thnh#Vng trng vin mn#Th#c Thnh, Thanh Huyn#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Pha n Hin c, Nguyn Th Thnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Huyn#Thu#2826 89## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020019000700070014000890080018001030090 03500121010000500156011001400161015003000175020001700205020000900222020000400231 039000500235013000700240#VN11.04786#VN11.04785#50000#Vi?t#TH460T#895.92214#^214 #Ng Thnh Lu#Th tnh hong hn#Ng Thnh Lu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a99tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: Hc Vn#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu#282690## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020028000650030019000930070011001120080 01800123009003500141010000500176011001500181020001700196020000900213020000800222 039000500230013000700235#VN11.04787#VN11.04788#24000#Vi?t#B552T#895.9228#^214#L u V Ln#Bc tnh vt ca sng khi#Nhng bi suy nim#Lu V Ln#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tp vn#Thu#282691## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020017000540030004000710070007000750080018000820090 03500100010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180039000500184 013000700189#VN11.04789#VN11.04790#Vi?t#B517#895.9221#^214#Vn H#Bun ng Ph ng#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a43tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282692## 00455000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020022000540030004000760070007000800080018000870090 03500105010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185039000500189 013000700194#VN11.04791#VN11.04792#Vi?t#S108M#895.9221#^214#Vn H#Sao ma thu k hng n#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a 35tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282693## 00452000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020019000540030004000730070007000770080018000840090 03500102010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182039000500186 013000700191#VN11.04793#VN11.04794#Vi?t#T120S#895.9221#^214#Vn H#Tm s ngn p hng#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a27t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#282694## 00952000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020062000750080018001370090 03500155010000500190011001400195015003800209021030300247020001500550020000800565 020001600573020001400589020000800603020001500611039000500626013000700631#VN11.04 795#VN11.04796#VN11.04798#VN11.04797#15000#Vi?t#S460L#959.777#^214#S lc v k hu di tch lch s Cn o v nhng truyn thuyt#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Qun l Di tch Cn o# Khi qut v a l, nhn vn Cn o. Tm hiu v di tch lch s Cn o: H t hng nh t, cc s t, khu nh cha o, cu ma thin lnh, cu tu lich s 914 , cng qun, ngha trang Hng Dng. Gii thiu v cc t nhn Cn o trong cc giai on lch s. Mt s s tch v truyn thuyt v Cn o#Nh t Cn o#L ch s#Di tch lch s#Truyn thuyt#Cn o#B Ra-VngTu#Thu#282695## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050009000570020009000660030004000750070009000790080 01800088009003500106010000500141011001400146015003700160020001700197020000900214 020000400223039000500227013000700232#VN11.04799#VN11.04800#16000#Vi?t#GI-400X#8 95.92214#^214#H Giang#Gi xun#Th#H Giang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a71tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: inh Thanh Mo#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#282696## 00836000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050013000610020022000740070013000960220 00400109008001800113009006100131010000500192011001500197020000900212039000500221 013000700226021026600233020001100499020001100510005001300521#VN11.04801#VN11.048 03#VN11.04802#68000#Vi?t#TH550G#613#^214# Hng Ngc#Th gi ngi bn rn# Hng Ngc#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sc h Phng Nam#2011#^a261tr.^b17cm#Sc kho#Thu#282697#Gm nhng cu chuyn vit v nhng vn nh: vn ho trong cch cho nhau, nhng bnh tt thng thng t rong la tui hc tr, vit cho cc b m sinh con u lng, lm quen vi stress , bnh bo ph.... Nhng bi vit c bn n trn c gc vn ho v y khoa# Dinh dng#Phng bnh# Hng Ngc## 00521000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020019000490030004000680070018000720080018000900090079001080100 00500187011001500192020001700207020000400224039000500228005001800233020000900251 013000700260#VN11.04804#VN11.04805#Vi?t#406K#895.922134#^214#on khc cho mnh #Th#Nguyn nh Chin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; H i Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a105tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th #KVn#Nguyn nh Chin#Vit Nam#282698## 00903000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020016000560030088000720070027001600080018001870090 07900205010000500284011001500289020001900304006001600323039000500339021013600344 02000090048002000080048902000090049702000110050602000100051702000430052701300070 0570#VN11.04806#VN11.04807#VN11.04808#Vi?t#TH460H#895.6#^214#Th haiku Basho#Ti liu dnh cho hc sinh, sinh vin, gio vin ng vn v bn c yu thch th h aiku#Phng Hoi Ngc dch, b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a152tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#Phng Hoi Ngc#KVn#Gii thiu v phn tch, nghin cu ni dung cng n hng bin php ngh thut mt s bi th haiku (th bt c) ca nh th Matsuo B asho#Nht Bn#Tc gi#Tc phm#Th bt c#Th haiku#Matsuo Basho, Nh th, 1644- 1694, Nht Bn#282699## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020018000560030004000740070007000780080018000850090 03500103010000500138011001400143020001700157020000400174039000500178005000700183 020000900190013000700199#VN11.04809#VN11.04810#19000#Vi?t#NG558E#895.92214#^214 #Ngi em mng c#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2011#^a40tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vn H#Vit Nam#282700## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020010000570030004000670070013000710080018000840090 03500102010000500137011001400142020001700156020000400173039000500177005001300182 020000900195013000700204#VN11.04812#VN11.04811#19000#Vi?t#KH300T#895.922134#^21 4#Khi ta 50#Th#Qun Vn Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2011#^a49tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Qun Vn Hi#Vit Nam#282701## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070009000760080018000850090 03500103010000500138011001400143020001700157020000400174039000500178005000900183 020000900192015003500201013000700236#VN11.04813#VN11.04814#30000#Vi?t#M126T#895 .9221#^214#My trng cn bay#Th#Thi Anh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2011#^a67tr.^b17cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Thi Anh#Vit Nam#T n tht tc gi: Nguyn Hng Thi#282702## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070014000660080018000800090 03500098010000500133011001500138020001700153020000400170039000500174005001400179 020000900193013000700202#VN11.04815#VN11.04816#30000#Vi?t#M501M#895.9221#^214#M a mn#Th#L Tin Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#20 11#^a177tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#L Tin Quang#Vit Nam#282703## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070012000750080018000870090035001050100 00500140011001400145020001700159020000400176039000500180005001200185020000900197 013000700206#VN11.04817#VN11.04818#30000#Vi?t#T123T#895.9221#^214#Tp th k ni m 2011#Thi Vn M#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a 90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Thi Vn M#Vit Nam#282704## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070018000790080018000970090035001150100 00500150011001500155020000900170020000900179039000500188005001800193021012800211 020000800339013000700347#VN11.04819#VN11.04820#40000#Vi?t#H107T#294.3#^214#Hnh trnh tu hc Pht php#Thch Thin Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2011#^a238tr.^b19cm#o Pht#Pht hc#KVn#Thch Thin Phng#Gii thiu v hnh trnh tu hc Pht php, nim tin vo Tam Bo, pht tm quy y Tam Bo, th tr nhng gii cm ca nh Pht...#Tu hnh#282705## 00710000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050016000730020038000890070 01600127022000400143008001800147009003500165010000500200011001500205021008600220 02000110030602000130031702000130033002000130034303900050035601300070036100500160 0368#VN11.04821#VN11.04822#VN11.04824#VN11.04823#80000#Vi?t#T306N#495.6#^214#Tr n Vit Thanh#Ting Nht dnh cho ngi mi bt u#Trn Vit Thanh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a426tr.^b19cm#Hng dn c b n trong vic hc ting Nht, cch vit v c ch Hn trong ting Nht#Ting Nh t#K nng vit#Ch Hiragana#Ch Katakana#KVn#282706#Trn Vit Thanh## 00611000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020017000450070009000620080018000710090035000890100005001240110 01400129020000900143020000800152039000500160005000900165021016800174020000800342 013000700350#VN11.04825#VN11.04826#Vi?t#CH100M#294.3#^214#Cha m chn tht#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a34tr.^b19cm#o Pht#Gio l#KVn#Hnh Hu#Gio l ca o Pht v x th giao tip ca ngi tu hnh chnh php i vi tnh cha, tnh m phi gi ch hiu nhng nm trong khu n php ca o tu c c o#Tu hnh#282707## 00524000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020010000440070009000540080018000630090035000810100005001160110 01400121020000900135020000800144039000500152005000900157021008900166020000800255 013000700263#VN11.04827#VN11.04828#Vi?t#T100L#294.3#^214#Ta l ai?#Hnh Hu#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a22tr.^b19cm#o Pht#Gi o l#KVn#Hnh Hu#Gio l ca nh Pht v s tu hnh, v s t gic, gic ng c vin thnh chnh qu#Tu hnh#282708## 00573000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440070009000720080018000810090035000990100005001340110 01400139020000900153020000800162039000500170005000900175021012000184020000800304 013000700312#VN11.04829#VN11.04830#Vi?t#X504G#294.3#^214#Xut gia, hon gia, ti gia#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^ b19cm#o Pht#Gio l#KVn#Hnh Hu#Gio l ca nh Pht v s tu hnh, v o tu ca ngi xut gia, ngha cuc sng ca ngi hon gia v khi ti gia#Tu hnh#282709## 00542000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450070009000650080018000740090035000920100005001270110 01400132020000900146020000800155039000500163005000900168021011600177013000700293 #VN11.04831#VN11.04832#Vi?t#CH303B#294.3#^214#Chic b chnh php#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a22tr.^b19cm#o Pht#Gio l#KVn#Hnh Hu#Nhng gio l ca Nh Lai v sinh t, hnh trang tu hnh ca m i ngi vt qua bn ng xu v kh au phin no#282710## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030015000510070018000660080018000840090035001020100 00500137011001700142012001700159020000700176020000900183020001400192005001000206 005000700216039000500223013000700228#VN11.04833#12000#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp v#D v - d xo#Thu Sng, M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2011#^a18tr.^b12x21cm#T sch Ti khn#Tp v#Mu gio#Sch mu gi o#Thu Sng#M Tn#KVn#282711## 00847000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020035000710070072001060080 00500178009002800183010000500211011001500216015005100231021013700282020001900419 00500130043803900050045100500150045600500160047100500110048702000160049801300070 0514#VN11.04834#VN11.04835#VN11.04836#VN11.04837#14000#Vi?t#T103L#361#^214#Ti liu nghip v cng tc x hi#B.s.: o Vn Dng (ch.b.), Phm Mnh Hng, Trn g Anh Tun, L Huy Sm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a155tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Chp hnh Trung ng. Ban Tuyn gio#Gm cng tc tham mu v cc lnh vc bo v, chm sc v gio dc tr em; lnh vc dn s; chm sc sc kho nh n dn; th dc th thao#Ti liu nghip v#o Vn Dng#KVn#Phm Mnh Hng#Tr ng Anh Tun#L Duy Sm#Cng tc x hi#282712## 01043000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020047000710070063001180080 00500181009002800186010000500214011001500219015005100234021028500285020000800570 02000190057800500140059703900050061102000090061600500150062500500150064000500150 0655005001600670013000700686#VN11.04838#VN11.04839#VN11.04841#VN11.04840#15500# Vi?t#T103L#070#^214#Ti liu nghip v cng tc bo ch - xut bn#B.s.: Nguyn Th K (ch.b.), Nguyn An Tim, Don Th Thun...#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2011#^a171tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Chp hnh Trung ng. Ban Tuyn gio#Nhng quan im c bn ca ch ngha Mc - Lnin v ng Cng sn Vit Nam v bo ch, xut bn. Mt s vn cn quan tm trong hot ng xut bn hin nay. Cng t c tham mu cho cp u, chnh quyn trong ch o, qun l bo ch, xut bn c c ban, b, ngnh, on th, a phng#Bo ch#Ti liu nghip v#Nguyn Th K# KVn#Xut bn#Nguyn An Tim#Don Th Thun#V nh Thng#Nguyn Vn Hng#28271 3## 01019000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020054000860070 06000140008000500200009002800205010000500233011001500238015005100253021030300304 02000150060702000110062202000190063300500130065200500160066503900050068101300070 0686#VN11.04842#VN11.04843#VN11.04845#VN11.04844#11000#Vi?t#T103L#302#^214#Phm Chin Khu#Ti liu nghip v cng tc nghin cu d lun x hi#B.s.: Phm Chi n Khu (ch.b.), V Ho Quang, Th Thanh H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 11#^a119tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Chp hnh Trung ng. Ban Tuyn gio#Trnh by c s l lun v thc tin ca cng tc nghin cu d lun x hi. Cc phng ph p nh tnh, nh lng trong nghin cu d lun x hi. Nm bt d lun x hi thng qua mng li cng tc vin. S dng cc kt qu nghin cu, nm bt d lu n x hi phc v cng tc lnh o, qun l x hi#D lun x hi#Nghin cu#T i liu nghip v#V Ho Quang# Th Thanh H#KVn#282714## 00641000000000301000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810007000430820011000508080005000610020011000660030013000770070010000900080 01800100009006200118010000500180011001400185005001000199012005500209020001300264 039000400277020001700281020001800298020001600316013000700332#VL11.02610#VL11.026 11#Vit Nam#15000#Vi?t#CH301N#398.209597#^214#Chia ngng#Truyn tranh#Tiu Giu #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn #2011#^a16tr.^b27cm#Tiu Giu#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Truyn vui dn gian#Truyn tranh#Hoa#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#282715# # 00768000000000325000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810006000430820009000498080005000580020071000630030013001340070010001470080 01800157009006200175010000500237011001400242005001000256012006600266020001300332 03900040034502000160034902000170036502000210038202000170040302000150042001300070 0435#VL11.02612#VL11.02613#Vit Nam#15000#Vi?t#A107H#959.7043#^214#Anh hng Vi t Nam: Nguyn Vn Tri (1940 - 1964) - Hy nh ly li ti#Truyn tranh#Tiu Gi u#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn v n#2011#^a16tr.^b27cm#Tiu Giu#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc a nh hng Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Vn Tri#Lch s hin i#Khng chin c hng M#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi#282716## 00825000000000325000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810006000430820009000498080005000580020068000630030013001310070010001440080 01800154009006200172010000500234011001400239005001000253012006600263020001300329 03900040034202000170034602000740036302000230043702000170046002000150047701300070 0492#VL11.02614#VL11.02615#Vit Nam#15000#Vi?t#A107H#959.7041#^214#Anh hng Vi t Nam: Mc Th Bi (1927 - 1951) - N chin s du kch#Truyn tranh#Tiu Giu#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2 011#^a16tr.^b27cm#Tiu Giu#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Lch s hin i#Mc Th Bi, Anh hng lc lng v trang nhn dn, 1927 - 1951, Vit Nam#Khng chin chng Php#Nhn vt lch s #Sch thiu nhi#282717##