00935000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200500001400500160 00640050014000800050020000940070066001140080005001800090028001850100005002130110 01500218015003800233082000400271013000700275014000700282026001100289026001100300 181000800311020000800319020000900327020001100336020001300347021026100360#Vi?t#^2 14#Mai#Gio trnh vn ti v bo him trong ngoi thng#Nguyn Nh Tin#Phm Th anh H#Trnh Th Thu Hng#B.s.: Trnh Th Thu Hng (ch.b.), Nguyn Nh Tin, P hm Thanh H#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a387tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Ngoi thng#388#280027#80000#VV11.12692#VV11.12693#GI-108T#Vn ti# Bo him#Gio trnh#Ngoi thng#Khi qut chung v vn ti v ngoi thng. Gi i thiu cc vn v chuyn ch hng ho xut nhp khu bng ng bin, bng c ontainer, bng ng hng khng, gom hng v vn ti a phng thc, bo him h ng ho chuyn ch bng ng bin v ng hng khng## 00685000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200190001400500130 00330070013000460080005000590090028000640100005000920110015000970820006001120130 00700118014000700125026001100132026001100143026001100154026001100165181000600176 020001000182020000800192020000700200021018800207#Vi?t#^214#Mai#L l t cuc sn g# Ch Ngha# Ch Ngha#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a234tr.^b21cm #303.3#280028#52000#VV11.12694#VV11.12696#VV11.12697#VV11.12695#L600L#Bnh lun #Bi bo#X hi#Gii thiu 78 bi bnh lun ngn vit v nhng vn nng hi c a x hi nh: gio dc, php lut, ngh s quc hi, kinh t, vn ho... n g ti trn cc bo ca Trung ng v H Ni## 00689000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200280001400300370 00420050011000790070011000900080005001010090011001060100005001170110015001220820 00600137013000700143014000700150026001100157026001100168026001100179026001100190 181000600201020000900207020000900216020000800225021015400233#Vi?t#^214#Mai#Bn l nh ngi lm gim c#Bit ngi, dng ngi, bit qun l#Nguyn Duy#Nguyn Du y#^aH.#^aLao ng#2011#^a223tr.^b21cm#658.4#280029#40000#VV11.12698#VV11.12699# VV11.12700#VV11.12701#B105L#Gim c#Lnh o#Qun l#Gii thiu cc k nng to nn bn lnh ngi gim c nh: ch huy c mnh, bit ngi, dng ngi, bi t qun l hp l thnh cng trong kinh doanh## 00690000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200390001400500160 00530070016000690080005000850090028000900100005001180110015001230820006001380130 00700144014000700151026001100158026001100169026001100180026001100191181000600202 020001400208020001500222020001000237021015300247#Vi?t#^214#Mai#Cng ngh IP/MPLS v cc mng ring o#Nguyn Tin Ban#Nguyn Tin Ban#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a319tr.^b24cm#004.6#280030#75000#VV11.12702#VV11.12703#VV11.12705# VV11.12704#C455N#Mng my tnh#Mng thng tin#Cng ngh#Gii thiu tng quan v mng truyn thng. Trnh by cc k thut mng IP, mng MPLS, cng ngh mng ri ng o v mng ring o trn nn IPSec, SSL, MPLS## 00921000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200360001400500180 00500050018000680050012000860050014000980050016001120070061001280080005001890090 02800194010000500222011001500227082000700242013000700249014000700256026001100263 02600110027402600110028502600110029618100080030702000190031502000130033402000110 0347021022500358#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh ngn ng lp trnh C/C++#Nguyn Ngc C ng#Nguyn nh Ngha# Quc Huy#Trn Nghi Ph#Phm Thnh Cng#Nguyn Ngc C ng (ch.b.), Nguyn nh Ngha, Quc Huy...#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2 011#^a190tr.^b24cm#005.13#280031#45000#VV11.12706#VV11.12708#VV11.12709#VV11.12 707#GI-108T#Ngn ng lp trnh#Ngn ng C++#Gio trnh#Gii thiu tng quan v n gn ng lp trnh C/C++. Hng dn cch s dng cc php ton ca C/C++, cc ln h, mng v con tr, cu trc v vo/ra tp, k thut ho, lp trnh hng i tng, km theo bi tp sau mi chng## 00918000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200630001400500130 00770070013000900080005001030090028001080100005001360110015001410820004001560130 00700160014000700167026001100174026001100185026001100196026001100207181000600218 020000800224020001200232020001000244020000900254020002600263021031500289#Vi?t#^2 14#Mai#Cc m hnh c bn trong phn tch v thit k hng i tng#L Vn Ph ng#L Vn Phng#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a227tr.^b24cm#003#280032# 60000#VV11.12710#VV11.12711#VV11.12713#VV11.12712#C101M#Tin hc#M hnh ho#Ph n tch#Thit k#Lp trnh hng i tng#Gii thiu tng quan v m hnh ho ph n mm. Trnh by cc khi nim c bn trong phn tch v thit k hng i t ng. Yu cu h thng v m hnh nghip v. Cc m hnh phn tch, thit k i t ng, ng thi, thit k tng tc, kin trc logic, kin trc vt l, m hnh phn tch v thit k mt ca s dng## 00774000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200190001400500170 00330050017000500070035000670080005001020090028001070100005001350110015001400820 00400155013000700159014000700166026001100173026001100184026001100195026001100206 181000600217020001100223020000800234021024200242#Vi?t#^214#Mai#o c mi trn g#Nguyn c Khin#Nguyn Kim Hong#Nguyn c Khin, Nguyn Kim Hong#^aH.#^aTh ng tin v truyn thng#2011#^a239tr.^b21cm#179#280033#60000#VV11.12714#VV11.12 715#VV11.12717#VV11.12716#108#Mi trng#o c#Gii thiu cc kin thc chun g v mi trng; s tng tc mi trng v sinh thi; dn s v mi trng; o c mi trng; tc ng kinh t x hi v s tham gia ca cng ng; vn ph t trin bn vng v cc gii php bo v mi trng## 00929000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200150001400500130 00290050012000420050017000540050016000710070061000870080005001480090028001530100 00500181011001500186082000400201013000700205014000700212026001100219026001100230 026001100241026001100252181000800263020001100271020001500282021031800297#Vi?t#^2 14#Mai#Ngh thut hc# Vn Khang#Nguyn Trn# Th Minh Tho#Nguyn Ngc nh# Vn Khang, Nguyn Trn, Th Minh Tho, Nguyn Ngc nh#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a320tr.^b21cm#700#280034#85000#VV11.12719#VV11.12721#VV11.1 2718#VV11.12720#NGH250T#Ngh thut#Ngh thut hc#Trnh by ngun gc ca ngh t hut, cc thnh tu c bn ca ngh thut phng Ty, phng ng, ngh thut hi n i v cc phng php sng tc ch yu ca ngh thut v tc phm ngh thut , hnh tng - c s khm ph sng to, thng thc ngh thut v thng thc ngh thut thng qua cc loi hnh v loi th## 00745000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200410001400500170 00550050014000720070032000860080005001180090028001230100005001510110015001560820 00600171013000700177014000700184026001100191026001100202026001100213026001100224 181000700235020001000242020000800252020001000260020000800270021015300278#Vi?t#^2 14#Mai#Thng tn bo ch - L thuyt v k nng#Nguyn Thnh Li#Phm Minh Sn#N guyn Thnh Li, Phm Minh Sn#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a204tr.^b2 1cm#070.4#280035#45000#VV11.12722#VV11.12724#VV11.12725#VV11.12723#TH455T#Thng tn#Bo ch#L thuyt#K nng#Mt s vn l thuyt v thng tn bo ch. Tr nh by l thuyt v bi tp thc hnh v phng vn bo ch, cch vit tin, vit bi thng tn, phng s## 00908000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200400001400500140 00540070019000680080005000870090028000920100005001200110015001250150042001400820 01800182013000700200026001100207026001100218026001100229026001100240181000600251 02000080025702000080026502000030027302000070027602000110028302000090029402000110 0303021025600314#Vi?t#^214#Mai#Lch s ng b x m H (1945 - 2010)#V Minh T hnh#V Minh Thnh b.s.#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a134tr.^b21cm#TT S ghi: Ban Chp hnh ng b x m H#324.2597070959729#280036#VV11.12726#VV11. 12727#VV11.12729#VV11.12728#L302S#Lch s#ng b#X#m H#Qung Ninh#Vit Nam# ng b x#Khi qut chung v x m H, huyn m H, tnh Qung Ninh. Gii thi u chnh quyn x m H ra i t chc xy dng ch mi, tin hnh cuc khn g chin chng thc dn Php, quc M, xy dng, bo v t quc XHCN v thc h in cng cuc i t nc## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820006000568080005000620050021000670020064000880070021001520080 00500173009002800178010000500206011001500211021019000226020001700416020001000433 020001000443020001100453039000400464013000700468#VV11.12730#VV11.12732#VV11.1273 3#VV11.12731#55000#Vi?t#006.6#^214#Nguyn L Chu Thnh#Gio trnh l thuyt v thc hnh v trn my tnh Autocad 2011#Nguyn L Chu Thnh#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a221tr.^b24cm#Trnh by cc vn c bn v AutoCAD, cc l nh v v hiu chnh c bn, cc lnh hiu chnh, quan st v qun l i tng, ghi kch thc v ch trong bn v, nhm i tng v in bn v#Phn mm Autoca d#L thuyt#Thc hnh#Gio trnh#Mai#280037## 00939000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820009000578080005000660020040000710030013001110080005001240090 02800129010000500157011002500162015004300187020001700230020000900247020004400256 020000400300005001300304039000400317013000700321021027800328020001900606#VV11.12 734#VV11.12736#VV11.12737#VV11.12735#Vi?t#GI-106#895.9221#^214#Giang c Tu m t nhn cch mt hn th#Giang C Hi#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a480 tr., 2tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Thi Bnh#Vn hc hin i# Vit Nam#Giang c Tu, 1910-1997, nh th, Vit Nam#Th#Giang C Hi#Mai#280038 #Gii thiu 2 bi vit ca con ng Giang c Tu (lo thnh cch mng, nguyn ch tch UBND tnh Thi Bnh) v s nghip th ca ca ng theo cc ti "ung n c nh ngun", "Bi ca khng chin", "Vit - Lo ngha nng tnh su", cng mt s bi cm nhn ca bn b vit v ng#Nghin cu vn hc## 00857000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050016000730020051000890290 04300140007001600183008000500199009002800204010000500232011001500237021023300252 020001100485039000400496020000700500020001100507013000700518020001800525#VV11.12 739#VV11.12741#VV11.12738#VV11.12740#48000#Vi?t#GI-108T#652#^214#Thi Thanh Tn g#Gio trnh mt m hc & h thng thng tin an ton#Cryptography and secure inf ormation system#Thi Thanh Tng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a212tr.^b 24cm#Tng quan v bo mt thng tin v l thuyt m ho. Gii thiu cc kin th c c bn v m ho kho i xng, qun l, phn phi kho, m ho kho cng khai , ch k v chng thc in t, cng mt s giao thc bo mt thng dng khc#Gi o trnh#Mai#Mt m#Mt m hc#280039#Thng tin an ton## 00840000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020027000790030047001060070 03300153008000500186009002800191010000500219011001500224015002600239021023500265 020001000500020000900510020000800519013000700527039000400534#VV11.12742#VV11.127 44#VV11.12743#50000#Vi?t#B103T#658.15076#^214#H Tn Tuyn#Bi tp qun tr ti chnh#Tm tt l thuyt, bi tp v bi tp gii mu#Ch.b.: H Tn Tuyn, L c Ton#^aH.#^aThng tin v truyn thng#2011#^a178tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Du y Tn#Trnh by tng quan v qun tr ti chnh doanh nghip. Tm tt l thuyt, km bi tp v bi gii mu v phn tch, hoch nh ti chnh, quyt nh u t v ti tr ngn hn, di hn, cng chnh sch c tc trong qun tr ti chnh #Ti chnh#Qun tr#Bi tp#280040#Mai## 01118000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020083000660030089001490070044002380080 00500282009002800287010000500315011001500320021031900335020001200654020001700666 02000090068302000080069200500140070000500170071403900040073101300070073502000290 0742020000900771#VV11.12745#VV11.12746#VV11.12748#VV11.12747#Vi?t#D125A#959.7#^2 14#Du n ca nh bo Nguyn i Quc - H Ch Minh trong cch mng gii phng d n tc#K nim 100 nm ngy Bc H knh yu ra i tm ng cu nc (05/6/1911 - 05/6/2011)...#S.t., b.s.: Quang Hng, Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2011#^a343tr.^b24cm#Gii thiu 26 bi vit ca Nguyn i Quc - H C h Minh theo thi gian sm nht t (1919) ti bi cui cng (1969) v vn gi i phng dn tc ca mt s nc c vn dng, lin h vo cch mng gii phng dn tc Vit Nam v 12 bi vit ca mt s nh khoa hc nghin cu v bi bo c a Nguyn i Quc - H Ch Minh#H Ch Minh#Lch s hin i#Vit Nam#Bi bo# Quang Hng#Nguyn Vn Khoan#Mai#280041#Cch mng gii phng dn tc#Th gii## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050016000660020031000820070039001130080 00500152009002800157010000500185011001500190021026800205020001100473005001400484 039000400498015005700502020001100559020000700570013000700577#VL11.01972#VL11.019 74#VL11.01975#VL11.01973#Vi?t#GI-108T#652#^214#Trn Vn Trng#Gio trnh mt m hc nng cao#Trn Vn Trng (ch.b.), Trn Quang K#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a246tr.^b30cm#Trnh by cc kin thc c bn v mt m hc theo cc ch : dy bt v bt gi ngu nhin, m dng, m khi, bi ton l ga rt ri rc v mt m elliptic, cc hm bm mt m, cc giao thc xc thc - nguyn l c hung v cc phng php hnh thc phn tch giao thc#Gio trnh#Trn Quang K#M ai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#Mt m hc#Mt m#28 0042## 00831000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050012000680020047000800070036001270080 00500163009002800168010000500196011001500201021010700216020001100323005001500334 03900040034901500570035302000180041002000190042802000210044702000100046802000080 0478013000700486#VL11.01976#VL11.01978#VL11.01979#VL11.01977#Vi?t#GI-108T#005.8# ^214#Trn c S#Gio trnh thc hnh an ton h iu hnh mng#Trn c S (ch. b.), Hong S Tng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a247tr.^b30cm#Trnh b y cc phng php v k thut bo m an ton cho cc h iu hnh mng Linux v Windows 2K Server#Gio trnh#Hong S Tng#Mai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph . Hc vin K thut Mt m#H iu hnh mng#H iu hnh Linux#H iu hnh Win dows#Thc hnh#An ton#280043## 00850000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050012000660020034000780070033001120080 00500145009002800150010000500178011001500183021021200198020001100410005001200421 039000400433015005700437020001800494020000700512020001000519013000700529#VL11.01 980#VL11.01982#VL11.01983#VL11.01981#Vi?t#GI-108T#652#^214#Nguyn Bnh#Gio trn h c s l thuyt mt m#Nguyn Bnh (ch.b.), Trn c S#^aH.#^aThng tin v Tr uyn thng#2011#^a215tr.^b30cm#Gm mt s khi nim, nh ngha c bn v c s l thuyt thng tin p dng cho cc h mt. Trnh by cc kin thc c bn v th ut ton mt m kho b mt; mt m kho cng khai; hm bm, xc thc v ch k s#Gio trnh#Trn c S#Mai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#An ton thng tin#Mt m#L thuyt#280044## 00947000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050012000680020057000800070035001370080 00500172009002800177010000500205011001500210021022900225020000900454020001100463 00500140047403900040048801500570049202000180054902000100056702000090057702000160 0586013000700602#VL11.01984#VL11.01987#VL11.01986#VL11.01985#Vi?t#GI-108T#005.8# ^214#Trn c S#Gio trnh phn tch thit k h thng an ton thng tin#Trn c S (ch.b.), Trn Quang K#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a207tr.^b30c m#Gii thiu chung v phn tch thit k h thng thng tin. Cc phng php ti p cn phn tch thit k h thng thng tin. Nhng nguyn l, kho st cc yu c u v phn tch thit k vn hnh kim nh h thng an ton thng tin#My tnh# Gio trnh#Trn Quang K#Mai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut M t m#An ton thng tin#Phn tch#Thit k#H thng bo v#280045## 01037000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050013000680020035000810070037001160080 00500153009002800158010000500186011001500191021038400206020000900590020001100599 005001500610039000400625015005700629020001800686020001200704013000700716#VL11.01 988#VL11.01989#VL11.01991#VL11.01990#Vi?t#GI-108T#005.8#^214#Trn Duy Lai#Gio t rnh an ton th tn in t#Trn Duy Lai (ch.b.), Hong Vn Thc#^aH.#^aThng t in v Truyn thng#2011#^a134tr.^b30cm#Gii thiu h thng th in t v cc v n an ton th in t. Trnh by cc chun s dng cho th tn, an ton ng d ng my ch th tn v ni dung th, an ton th trn my trm, qun tr an ton mt my ch th tn, cc chun an ton s dng mt m, km theo ph lc s an t on ca h th in t Microsoft Exchange, cng cc ng dng v cng c cho s a n ton th tn in t#My tnh#Gio trnh#Hong Vn Thc#Mai#TTS ghi: Ban C y u Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#An ton thng tin#Th in t#280046## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050017000680020035000850070038001200080 00500158009002800163010000500191011001500196021022800211020001800439020001100457 005001200468039000400480015005700484020001800541013000700559#VL11.01992#VL11.019 94#VL11.01995#VL11.01993#Vi?t#GI-108T#005.8#^214#Nguyn nh Vinh#Gio trnh c s an ton thng tin#Nguyn nh Vinh (ch.b.), Trn c S#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2011#^a222tr.^b30cm#Gii thiu m hnh tng qut v cc nguyn l an ton thng tin, cc him ho an ton thng tin, bo m thng tin tng th, cn g cc phng php mt m, phng tin bo v v chnh sch, cc m hnh, tiu ch an ton thng tin#Bo mt thng tin#Gio trnh#Trn c S#Mai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#An ton thng tin#280047## 00857000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050009000680020030000770070031001070080 00500138009002800143010000500171011001500176021024600191020000800437020001100445 005001300456039000400469015005700473020001800530013000700548#VL11.01996#VL11.019 99#VL11.01997#VL11.01998#Vi?t#GI-108T#005.8#^214#L M T#Gio trnh chng thc in t#L M T (ch.b.), Trn Duy Lai#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a2 47tr.^b30cm#Gii thiu mt s khi nim v PKI. Trnh by cc dch v li ca PK I v cc dch v m PKI h tr; qu trnh cp pht, qun l, hu b chng ch; c c k thut v cng ngh c lin quan ti PKI; cc chun v lut v ch k in t, ng dng PKI#in t#Gio trnh#Trn Duy Lai#Mai#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#An ton thng tin#280048## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050019000730020025000920070 01900117008000500136009002800141010000500169011001500174021017000189020001100359 020001000370020001100380039000400391013000700395#VL11.02000#VL11.02003#VL11.0200 1#VL11.02002#95000#Vi?t#T306N#495.6#^214#Katakozawa Shinobu#Ting Nht cho mi ngi#Katakozawa Shinobu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a204tr.^b30cm#Gi i thiu cc hi thoi, t mi, ng php, cu v d, luyn tp, tm tt ting Nh t dng trong i sng hng ngy, trong giao tip cng ty v tn cc a danh, a im#Ting Nht#Giao tip#Gio trnh#Mai#280049## 01020000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820006000658080005000710020017000760070103000930080 00500196009002800201010000500229011001500234015002400249021025200273020000800525 02000140053300500160054700500220056300500160058500500140060100500150061500500110 0630005000600641039000400647013000700651#VL11.02004#VL11.02007#VL11.02006#VL11.0 2005#220000#Vi?t#CCN100L#004.6#^214#CCNA LabPro 2012#B.s.: ng Quang Minh, Bi Nguyn Hong Long, Phm nh Thng, L c Phng ; H..: on Minh Tun...#^aH .#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a377tr.^b27cm#Trung tm tin hc VNPRO#Khi q ut v chng trnh CCNA v cc thut ng, t vit tt. Gii thiu cc kin thc v lnh vc cng ngh mng: a ch IP, chia subnet, VLSM, Summary, cu hnh c bn trn Router, Switch, nh tuyn c bn trn Router, SDM v DHCP, Wireless l an...#Tin hc#Mng my tnh#ng Quang Minh#Bi Nguyn Hong Long#Phm nh Thn g#L c Phng#on Minh Tun#Lm Vn T#H V#Mai#280050## 00860000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020044000880290 04700132007004700179004001800226008000500244009002800249010000500277011001500282 02101340029702000100043102000080044102000110044902000110046000500150047100500130 0486039000400499013000700503#VL11.02008#VL11.02011#VL11.02009#VL11.02010#55000# Vi?t#T306A#428#^214#Nguyn Cm Thanh#Ting Anh chuyn ngnh in t - vin thng #English for Electronics and Telecommunications#Nguyn Cm Thanh, ng c Cng , Vng o Vy#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a184tr.^ b27cm#Gii thiu ng php, k nng c hiu, dch, km cc bi tp ting Anh the o nhng ch c bn ca chuyn ngnh in t - vin thng#Ting Anh#in t#Vi n thng#Gio trnh#ng c Cng#Vng o Vy#Mai#280051## 00490000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650050009000700020020000790030012000990070 00900111008000500120009001800125010000500143011001500148020001700163020000900180 020001200189039000400201013000700205#VN11.03690#VN11.03693#VN11.03691#VN11.03692 #Vi?t#TR254V#895.9223#^214#Triu n#Trn vng my trng#Tiu thuyt#Triu n#^aH .#^aVn ho dn tc#2011#^a351tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Ma i#280052## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050015000660020021000810070015001020080 00500117009001800122010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000400198013000700202#VN11.03694#VN11.03696#VN11.03695#50000#Vi?t#NH556K#895 .9223#^214#Nguyn Anh o#Nhng khc quan hoi#Nguyn Anh o#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a327tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#280053## 00757000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050018000610020029000790070018001080080005001260090 01800131010000500149011001500154021026300169020001000432020000800442020000900450 020000900459039000400468013000700472#VN11.03699#VN11.03697#VN11.03698#Vi?t#NGH30 0L#392.09597#^214#Nguyn Xun Phc#Nghi l i ngi Jrai Tbun#Nguyn Xun Ph c#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a187tr.^b19cm#Khi qut v tc danh, lch s tc ngi, dn s, iu kin t nhin, kinh t, x hi ca ngi Jrai Tbun. Gii t hiu nghi l i ngi t khi sinh ra, trng thnh n khi cht ca Jrai Tbun v vic bo tn, pht huy nhng gi tr nghi l i ngi Jrai Tbun#Phong tc#N ghi l#Vit Nam#Vng i#Mai#280054## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050010000650020033000750070010001080080 00500118009001800123010000500141011001500146020001800161020000900179020001200188 039000400200013000700204#VN11.03700#VN11.03702#VN11.03701#32000#Vi?t#J206L#895. 9223#^214# Anh M#Jerry ln rng hc hi thuc Nam# Anh M#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a171tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#280055## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810006000900820011000968080005001070020041001120030034001530070 04100187008000500228009001800233010000500251011001500256021010000271020001700371 006001300388039000400401020000900405020000700414020000800421013000700429#VV11.12 749#VV11.12750#VV11.12752#VV11.12751#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi ?t#T506N#398.809597#^214#Tc ng ca dao trong mt s sch Hn Nm#Sp xp theo v n ch ci t A - Z#Trn c Cc s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a277tr.^b21cm#Gii thiu v tc ng ca dao Vit Nam trong mt s sch Hn Nm c sp xp theo vn ch ci A - Z#Vn hc dn gian#Trn c Cc#Mai#Vi t Nam#Ca dao#Tc ng#280056## 00744000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810007000900820013000978080005001100020025001150070029001400080 00500169009001800174010000500192011001500197021008100212020001700293005001100310 03900040032102000080032502000090033300500090034200500130035102000070036402000090 0371013000700380020000700387#VV11.12753#VV11.12756#VV11.12755#VV11.12754#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi?t#NG435N#398.80959755#^214#Ngt ngo li qu x Nu#Ng Sao Kim s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a421tr.^b21cm #Gii thiu b su tp v dn ca, ca dao Ty Ho, h khoan Tuy Ho tnh Ph Y n#Vn hc dn gian#L Nht V#Mai#Ph Yn#Vit Nam#L Giang#L Anh Trung#Ca dao# H khoan#280057#Dn ca## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810006000900820011000968080005001070020032001120070059001440080 00500203009001800208010000500226011001500231021025800246020001700504005001100521 03900040053202000070053602000090054302000080055202000070056002000080056700500090 0575005001300584013000700597#VV11.12757#VV11.12758#VV11.12760#VV11.12759#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi?t#N428T#398.809597#^214#Ni th, ni v, th ri Nam B#S.t., b.s., gii thiu: L Nht V, L Giang, L Anh Trung#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a550tr.^b21cm#Gm mt s bi nhn xt v ni th Vn Tin c ng nh cc li ni th khc Nam B v hnh thc ni v, th ri. Gii thiu c c ln iu (28 bi ni th, 31 bi ni v) v b su tp di dng th ca dn g ian (60 bi v, 33 bi th ri) ca ngi dn Nam B#Vn hc dn gian#L Nht V #Mai#Nam B#Vit Nam#Ni th#Ni v#Th ri#L Giang#L Anh Trung#280058## 00662000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810006000900820008000968080005001040020024001090070011001330080 00500144009001800149010000500167011001500172021012200187020000800309020000500317 039000400322005001100326020000700337013000700344020000900351#VV11.12762#VV11.127 63#VV11.12764#VV11.12761#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi?t#K250C#959 .731#^214#K chuyn tn lng Vit#Nguyn To#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a189tr .^b21cm#Gii thiu lai lch mt s tn lng ng a, Thng Ct, i Ct, An Ni , Mc X... ca Vit Nam di hnh thc chuyn k#Lch s#Lng#Mai#Nguyn To#H Ni#280059#Vit Nam## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810006000900820012000968080005001080020042001130070018001550080 00500173009001800178010000500196011001500201021018600216020001700402020000500419 039000400424020000900428005001800437020001000455020000900465013000700474#VV11.12 765#VV11.12766#VV11.12768#VV11.12767#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi ?t#T310H#390.0959727#^214#Tm hiu vn ho dn gian lng Ngc Tr#Nguyn Quang Khi#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a207tr.^b21cm#Gii thiu s lc v lng Ngc Tr, x Bnh nh, huyn Lng Ti tnh Bc Ninh v nhng phong tc tp qun, d i sn vn ho tinh thn, i sng tm linh ca dn lng Ngc Tr trc y#Vn h c dn gian#Lng#Mai#NgcTtr#Nguyn Quang Khi#Lng Ti#Bc Ninh#280060## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810006000900820012000968080005001080020033001130070016001460080 00500162009001800167010000500185011001500190021014100205020002100346020001700367 039000400384020000900388005001600397020000700413013000700420#VV11.12777#VV11.127 79#VV11.12780#VV11.12778#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi?t#L250H#394 .2609597#^214#L hi v n thn ca ngi Vit#Nguyn Minh San#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a253tr.^b21cm#Gii thiu ngun gc ca l hi v n thn. ng thi miu thut mt s l hi v n thn v nhng c im ca l hi v n thn Vi t Nam#Vn ho truyn thng#L hi c truyn#Mai#Vit Nam#Nguyn Minh San#Ph n #280061## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440200011000850410005000961810006001010820012001078080005001190020052001240070 03500176008000500211009001800216010000500234011001500239021024500254020001700499 020001000516005001100526039000400537020001100541020000900552013000700561#VV11.12 781#VV11.12783#VV11.12784#VV11.12782#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Qu ng Ninh#Vi?t#V115H#390.0959745#^214#Vn ho dn gian huyn Qung Ninh (Tnh Qu ng Bnh)#S.t., b.s., gii thiu: Duy Vn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a359tr. ^b21cm#Gii thiu v mnh t, con ngi, ngh nghip - lng ngh truyn thng, tn gio - tn ngng, l hi, tp qun, nghi l, vn hc dn gian, m thc, tra ng phc, kin trc v vn ho dn gian dn tc Vn Kiu huyn Qung Ninh, tnh Qung Bnh#Vn ho dn gian#Phong tc# Duy Vn#Mai#Qung Bnh#Vit Nam#280062 ## 00757000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020031000710070028001020080005001300090 02600135010000500161011001500166021015000181020001000331020000800341020000700349 020001300356005001300369039000400382013000700386015004100393020000900434#VV11.12 785#VV11.12787#VV11.12788#VV11.12786#Vi?t#T506L#392.109597#^214#Tc l sinh c a ph n Thi#Lng Th i, L Xun Hinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a808tr.^b21cm#Gii thiu phong tc tp qun ca ngi Thi v qu trnh sinh ca ph n Thi t lc a tr cn trng nc n cho i, c v l nhp t t in#Phong tc#Sinh #Ph n#Dn tc Thi#L Xun Hinh#Mai#280063#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050013000720020021000850030024001060070 01300130008000500143009002600148010000500174011001500179015004100194021021700235 02000180045202000080047002000120047803900040049002000130049402000090050701300070 0516020000900523#VV11.12789#VV11.12791#VV11.12792#VV11.12790#Vi?t#L250T#393.0959 717#^214#L Vn Chin#L tang ngi Ph N#Thuc nhm dn tc Giy#L Vn Chin# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a360tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam#Khi qut v ngi P N Lai Chu v nhng quan nim v vn ho t m linh. Gii thiu mo tang ca ngi P N vi ngn t, giai iu v hnh nh qu a ngn t, cng trnh t v ni dung cc bi mo tang ca ngi P N#Vn ho c truyn#L tang#Ngi P N#Mai#Dn tc Giy#Lai Chu#280064#Vit Nam## 00977000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500410 00440410005000851810008000900820011000988080005001090020054001140070013001680080 00500181009002600186010000500212011001500217021032300232020001900555039000400574 00500130057802000090059102000090060002000170060902000110062601300070063702000070 0644#VV11.12793#VV11.12796#VV11.12795#VV11.12794#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi?t#NGH250T#398.809597#^214#Ngh thut chi ch trong ca dao v bnh ging ca dao#Triu Nguyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a440tr.^b21cm#Tr nh by nhng vn chung v nhng vn c th trong ca dao chi ch bng ph ng tin ng m, t vng ng ngha, ng php, ni li v so snh v ngh thut ch i ch trong ca dao v vn chng bc hc, v phong cch ca dao a phng. ng thi gii thiu phng thc bnh gii ca dao v bnh gii mt s n v ca dao# Nghin cu vn hc#Mai#Triu Nguyn#Vit Nam#Chi ch#Vn hc dn gian#Bnh gin g#280065#Ca dao## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030048000860070038001340080005001720090 02600177010000500203011001500208005001200223005001100235020001100246020001400257 020001400271039000400285020002000289005001300309013000700322#VV11.12797#VV11.127 98#60000#Vi?t#PH561P#516.24#^214#Phng php gii ton lng gic#Gm 38 ch cho 72 dng ton vi 300 v d...#L Hng c, L Hu Tr, L Bch Ngc#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a452tr.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#Lng gic#Gi i bi ton#Sch c thm#Mai#Ph thng trung hc#L Bch Ngc#280066## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500030049000790070038001280080005001660090 02600171010000500197011001500202005001200217005001100229020000700240020001400247 020001400261039000400275020002000279005001300299013000700312#VV11.12799#VV11.128 00#68000#Vi?t#PH561P#512#^214#Phng php gii ton i s#Gm 41 ch cho 19 9 dng ton vi 380 v d...#L Hng c, L Hu Tr, L Bch Ngc#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a509tr.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#i s#Gii bi to n#Sch c thm#Mai#Ph thng trung hc#L Bch Ngc#280067## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020058000520030048001100070024001580080005001820090 02600187010000500213011001500218005001200233005001100245013000700256020001900263 020001400282020001400296039000400310020002000314#VV11.12801#VV11.12802#45000#Vi ?t#PH561P#516.3#^214#Phng php gii ton hnh hc gii tch trong khng gian#G m 36 ch cho 58 dng ton vi 146 v d...#L Hng c, L Hu Tr#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a302tr.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#280068#Hnh hc gii tch#Gii bi ton#Sch c thm#Mai#Ph thng trung hc## 00826000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020036000740070016001100080 00500126009002600131010000500157011001500162015003300177021028200210020001000492 020001400502020000900516039000400525013000700529#VV11.12804#VV11.12805#VV11.1280 3#42000#Vi?t#T310H#344.597#^214#Bch Dung#Tm hiu lut gio dc cp tiu hc#B ch Dung ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Gii thiu cc thng t, quyt nh ca B Gio dc v o t o v iu l trng tiu hc; tiu chun nh gi cht lng gio dc; ngh gio vin; nh gi, xp loi hc sinh; qui nh chun hiu trng; ph cp dy hc v quy ch cng nhn trng tiu hc t tiu chun quc gia#Php lut#Lut gio dc#Tiu hc#Mai#280069## 00769000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020035000740070016001090080 00500125009002600130010000500156011001500161015003300176013000700209021020600216 020001000422020001400432020000900446020000800455039000400463#VV11.12806#VV11.128 07#VV11.12808#42000#Vi?t#T310H#344.597#^214#Bch Dung#Tm hiu lut gio dc c p mm non#Bch Dung ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a166tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#280070#Gii thiu cc thng t, quyt nh ca B Gio dc v o to v tiu chun nh gi cht lng gio dc trng mm non, c hng trnh gio dc, quy chun hiu trng, gio vin, cc iu l trng mm n on#Php lut#Lut gio dc#Mu gio#Mm non#Mai## 00840000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020038000680080013001060090039001190100 00500158011001500163021027600178013000700454020001000461020001600471020001100487 020000900498020002200507020001700529039000400546#VV11.12809#VV11.12812#VV11.1281 0#VV11.12811#Vi?t#T103L#343.597#^214#Ti liu tuyn truyn kinh t tp th#^aBn h Dng#^aLin minh Hp tc x tnh Bnh Dng#2011#^a125tr.^b21cm#Gii thiu c c vn bn ca Chnh ph, cc b ngnh lin quan v ng k kinh doanh hp tc x , ch ti chnh h tr, t chc v hot ng ca t hp tc, v nng nghip, nng dn, nng thn, chnh sch h tr, khuyn khch pht trin hp tc x trn a tnh Bnh Dng...#280071#Php lut#Kinh t tp th#Bnh Dng#Vit Nam#Ti liu tuyn truyn#Vn bn php qui#Mai## 01225000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820013000538080005000660020032000710030025001030070066001280080 00500194009001800199010000500217011001500222020000600237020001100243005001100254 00500150026500500140028000500150029403900050030901500710031402104840038502000110 0869013000700880#VV11.12814#VV11.12813#VV11.12815#49000#Vi?t#NH100-O#392.309597 58#^214#Nh ca ngi Chm Ninh Thun#Truyn thng v bin i#L Duy i (ch. b.), Phm Vn Dng, V Hng Thut, Phm Minh Phc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^ a263tr.^b21cm#Nh #Ngi Chm#L Duy i#Phm Vn Dng#V Hng Thut#Phm Minh Phc#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Bo tng Dn tc hc Vit Na m#Gii thiu khi qut iu kin t nhin, s phn b dn c, tn ngng tn gi o v t chc x hi gia nh ca ngi Chm Ninh Thun. Trnh by nhng yu t vt cht v k thut v ngi nh ca ngi Chm nh nguyn vt liu, cng c lm nh, n v o lng, kt cu v k thut lp rp b khung, mi sn v vch nh, cch chia phng sinh hot; nhng yu t x hi lin quan n ngi nh v nhng bin i ca ngi nh theo thi gian ph hp vi s giao lu pht trin x hi#Ninh Thun#280072## 01098000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020060000770070052001370220 00400189008000500193009001800198010000500216011001500221015007100236021029900307 02000090060603900050061500500150062000500150063500500170065000500090066700500100 0676013000700686020002100693020002200714#VV11.12816#VV11.12818#VV11.12819#VV11.1 2817#97000#Vi?t#C101C#305.80074#^214#Cc cng trnh nghin cu ca Bo tng Dn tc hc Vit Nam#V Quang Trng, Nguyn Vn Huy, Nguyn Duy Thiu...#T.7#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2011#^a462tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. B o tng Dn tc hc Vit Nam#Tp hp nhng bi vit v mt s lnh vc hot ng nghin cu - su tm, trng by, hot ng gio dc v trnh din, cng tc bo qun, photovoice, phim cng ng v lm vic vi cng ng ca bo tng. Gii th iu nhng chuyn lun kho cu v mt s kha cnh ca i sng v vn ho cc d n tc#Vit Nam#oanh#V Quang Trng#Nguyn Vn Huy#Nguyn Duy Thiu#Lu Hng#La Cng #280073#Bo tng Dn tc hc#Cng trnh nghin cu## 00667000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020017000740030028000910070 01500119008000500134009001800139010000500157011001500162020000800177039000500185 021015600190020000900346005001500355013000700370#VV11.12820#VV11.12823#VV11.1282 2#VV11.12821#100000#Vi?t#V308N#959.7#^214#Vit Nam s lc#T ngun gc n th k XIX#Trn Trng Kim#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a531tr.^b24cm#Lch s#oanh#G ii thiu nhng nt chnh yu ca lch s Vit Nam qua cc thi i thng c, t hi i Bc thuc, thi i t ch, Nam Bc phn tranh v cn kim thi i#Vit Nam#Trn Trng Kim#280074## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020029000730070049001020080 00500151009001900156010000500175011001500180021023800195020001800433020001000451 02000110046103900050047202000110047700500160048800500180050400500100052200500190 0532005001000551013000700561#VV11.12824#VV11.12827#VV11.12826#VV11.12825#40000# Vi?t#GI-108T#005#^214#Gio trnh tin hc i cng#Trn nh Khang, Nguyn Linh Giang, Vn Uy...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a223tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc v thng tin, d liu, h thng my tnh v cc h thng ng dng. Ph ng php gii quyt bi ton, biu din thut ton v cc thut ton thng dng. Gii thiu nhng kin thc nn tng ca ngn ng lp trnh C#Tin hc i cng# Lp trnh#Thut ton#oanh#Gio trnh#Trn nh Khang#Nguyn Linh Giang# Vn Uy #Nguyn Hng Phng# B Lm#280075## 00896000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020014000850070 04300099022000400142221002100146008000500167009001900172010000500191011001400196 02102700021002000140048002000110049400500150050500500120052003900050053201300070 0537005001400544#VL11.02012#VL11.02013#VL11.02015#VL11.02014#35000#Vi?t#H401P#5 43#^214#Trn Th Thu#Ho phn tch#Trn Th Thu, Trn Thu Qunh, V Anh Tun#T .2#Hng dn th nghim#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a79tr.^b27cm#Trnh by cc h thc thc hin th nghim cc phng php phn tch ho hc. Hng dn cch s dng ho cht thit b trong ho phn tch, x l cc s liu thc nghim, xc nh nng dung dch HCI bng Na2B4O7 v xc nh nng dung dch NaOh bng dung dch HCI...#Ho phn tch#Gio trnh#Trn Thu Qunh#V Anh Tun#oanh#280076 #Trn Th Thu## 00988000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020030000530070015000830220004000980080005001020090 01900107010000500126011001500131012002600146015012000172021034100292020000900633 020000600642020001100648039000500659013000700664005001500671#VL11.02016#78000#V i?t#H401D#615#^214#Phan nh Chu#Ho dc v k thut tng hp#Phan nh Chu#T .1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a271tr.^b27cm#T sch i hc, cao ng#TTS gh i: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin K thut Ho hc. B mn Cng ngh Ho dc v Ho cht bo v thc vt#Trnh by mt s kin thc chung v ho dc, n hng kin thc lin quan cu trc v tc dng, v cc yu t nh hng n hot tnh sinh hc ca mt s cht, v dc l, dc ng hc ca thuc. Gii thiu c c thuc tc dng trn h thn kinh trung ng nh cc thuc gy t, gy m, gy ng, thuc ch ng kinh, thuc gim au, an thn...#Ho dc#Thuc#Gio trnh# oanh#280077#Phan nh Chu## 00961000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050016000760020097000920070 02200189008000500211009001100216010000500227011001500232015003700247021026100284 02000100054502000120055502000110056703900050057802000090058301300070059201200360 0599#VL11.02017#VL11.02018#VL11.02019#VL11.02020#328000#Vi?t#B312L#345.597#^214 #Trn Minh Hng#Bnh lun khoa hc lut thi hnh n hnh s v cc quy nh mi nht v thi hnh n hnh s 2011#Trn Minh Hng ch.b.#^aH.#^aHng c#2011#^a6 08tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st Nhn dn#Gii thiu lut thi hnh n hn h s. Cc quy nh v trch nhim hnh s, hnh pht v cc bin php t php tr ong B lut hnh s Vit Nam. Cc ti xm phm hot ng t php trong B lut h nh s Vit Nam. n t hnh v cc phng thc t hnh trn th gii#Php lut# Thi hnh n#n hnh s#oanh#Vit Nam#280078#H thng php lut hnh s Vit Nam# # 00933000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710080005000760090011000810100 00500092011001500097021026900112020001000381039000500391005001600396020001600412 02000090042802000180043700200350045500300300049000700220052001200360054202000100 0578013000700588#VL11.02021#VL11.02022#VL11.02023#VL11.02024#328000#Vi?t#B312L# 345.597#^214#^aH.#^aHng c#2011#^a640tr.^b27cm#Gii thiu cc iu khon c b n v hiu lc ca b lut hnh s. Cc bnh lun khoa hc v cc kha cnh php l ca b lut hnh s: ti phm, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, min t rch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php, quyt nh hnh pht...#Ph p lut#Oanh#Trn Minh Hng#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Bnh lu n khoa hc b lut hnh s# c sa i, b sung 2011#Trn Minh Hng ch.b.#H thng php lut hnh s Vit Nam#Bnh lun#280079## 00664000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630020027000680070062000950080014001570090 02200171010000500193011001500198020001700213005001200230005000900242005001600251 00500120026703900050027902000150028402000090029902000120030800500110032001300070 0331#VN11.03703#VN11.03704#VN11.03705#25000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c tch dn tc Ty#S.t., b.s.: Ma nh Thu (ch.b.), Trn Cu, Nguyn Minh Sn.. .#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a139tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Ma nh Thu#Trn Cu#Nguyn Minh Sn#Ma Th Linh#oanh#Truyn c tch#Vit Nam#Dn tc Ty#Ma nh K#280080## 01064000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020046000560030137001020290038002390070046002770080 01000323009001800333010000500351011001400356020000800370020001000378006001300388 00600140040100600150041503900050043002000130043502101800044802000080062800500220 0636020000800658020000800666020000900674013000700683#VN11.03706#VN11.03707#20000 #Vi?t#D300T#720.959793#^214#Di tch kin trc ngh thut nh th h Dng#Bnh Thu Orchid garden - Ancient house = La Maison de culte de la faille de Dng : Maison ancienne - Jardin des orchides de Bnh Thu#Architectual art vestige D ng's home#Hunh Th Tuyt Nhung ; Dch: Trn Th Su...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a36tr.^b19cm#Lch s#Kin trc#Trn Th Su#Thi Cng Dn#Phan Thnh T m#oanh#Sch tam ng#Gii thiu v lch s v ngh thut kin trc kt hp hi h o c chn lc gia phong cch ng - Ty nhng li rt thun Vit ca nh th c gia tc h Dng Bnh Thu (Cn Th)#Cn Th#Hunh Th Tuyt Nhung#Nh th#D ng h#H Dng#280081## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580070056000770220004001330080005001370090 01300142010000500155011001500160020001700175020000900192020000400201005000800205 00500060021300500210021900500120024000500190025200500080027103900050027901300070 0284#VN11.03708#VN11.03709#75000#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th tnh ng i#Vn c, S n, Nguyn Th nh Hunh... ; c nh ch.b.#T.2#^aH.#^aThanh nin# 2011#^a254tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn c#S n#Nguyn Th nh H unh#Lu Vnh An#Nguyn Ngc Phng#c nh#oanh#280082## 01025000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020030000480070077000780080014001550090022001690100005001910110 03000196020000800226039000500234020000700239015006300246021022500309013000700534 00500180054100500130055900500170057200500120058900500090060100500160061002000210 0626020002400647020000400671#VV11.12828#VV11.12829#Vi?t#NH556K#959.7043#^214#Nh ng k nim mt thi nh#Nguyn Trng Knh, Trn Nht , Nguyn Cng Hun... ; Trng Vit Hi ch.b.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a368tr., 16tr. nh mu^b21cm#Lch s#oanh#Hi k#TTS ghi: Ban lin lc B i c cng Tiu on 20 Ty Nguyn#Gm cc bi vit ca nhng chin s binh chng c cng phc h o li mt qu trnh lch s ho hng t khi thnh lp Tiu on c cng 20 Ty Nguyn vi bao chin cng ly lng gp phn lm nn chin thng lch s 30/4/19 75#280083#Nguyn Trng Knh#Trn Nht #Nguyn Cng Hun#inh B o#Vit Hi#T rng Vit Hi#Khng chin chng M#Tiu on 20 Ty Nguyn#Th## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020011000560030004000670070019000710080014000900090 02200104010000500126011001500131020001700146039000500163020000400168020000900172 005001900181013000700200#VV11.12830#VV11.12831#128000#Vi?t#H401B#895.92214#^214 #Hoa bt t#Th#Trn Th Vn Trung#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a23 1tr.^b20cm#Vn hc hin i#oanh#Th#Vit Nam#Trn Th Vn Trung#280084## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020031000710070020001020080 00500122009001800127010000500145011001500150020001000165039000500175021016500180 005002000345020001100365013000700376020001900383#VV11.12833#VV11.12832#VV11.1283 5#VV11.12834#45000#Vi?t#L527D#428#^214#Luyn dch vn chng Anh - M#Nguyn Th anh Chng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a225tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#Gii thiu nhng cu chuyn ni ting ca Anh - M c hng dn dch ra ting Vit gip cho nhng ngi hc ting Anh lm quen vi k nng dch cc tc phm vn hc#Nguyn Thanh Chng#Ting Vit#280085#K nng dch thut## 01122000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020048000760030017001240070 05000141008000500191009001800196010000500214011001500219020001600234005001400250 00500110026400500120027500500120028703900050029902000170030401500630032102102950 0384020000900679020000800688020002000696005001300716013000700729#VV11.12836#VV11 .12837#VV11.12838#VV11.12839#56000#Vi?t#K312T#338.9597#^214#Kinh t t nhn v vai tr ng lc tng trng#Sch chuyn kho#V Hng Cng (ch.b.), Phm S An, Cng Vn D...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a310tr.^b21cm#Kinh t t nhn#V H ng Cng#Phm S An#Cng Vn D#L Vn Hng#oanh#Sch chuyn kho#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#V tr, vai tr ca khu vc kin h t t nhn i vi tng trng v pht trin kinh t ca Vit Nam giai on 20 01 - 2010. Thc trng v vn pht trin khu vc kinh t t nhn giai on 200 1 - 2010 v nhng quan im, nh hng, xut gii php cho pht trin kinh t giai on 2011 - 2020#Vit Nam#Vai tr#Tng trng kinh t#L Hong Mai#280086 ## 01308000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020034000770030115001110290 04400226007003300270008001800303009003500321010000500356011001500361020000500376 00500160038103900050039701500770040202104220047900500160090102000080091702000140 0925020001200939013000700951#VV11.12843#VV11.12842#VV11.12841#VV11.12840#20000# Vi?t#K600T#621.31028#^214#K thut an ton in cng nghip#Sch s dng cho mn hc thc t khu cng nghip hay thc tp thc t cho sinh vin chuyn ngnh vt l in t...#Electrical safety engineering in industrial#Nguyn Vn Hiu, Nguy n c Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a275tr.^b 21cm#in#Nguyn c Hin#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trn g i hc Khoa hc T nhin#Tng quan v cc khi nim, lnh vc, qui nh, ngh a v v quyn hn trong bo h lao ng. Trnh by nhng vn c bn v an to n in vi mng in h p; in t trng v nh hng n mi trng sng; cc h phng chng st v chy n trong cng trnh cng nghip. Gii thiu mt s khu ch xut v khu cng nghip ca Vit Nam vi nhng vn an ton in. Kt qu kho st mi trng tnh in ti mt s nh my#Nguyn Vn Hiu#An ton#K thu t in#Cng nghip#280087## 00750000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020035000730030021001080070 01600129008001800145009003500163010000500198011001500203020000800218039000500226 021018000231005001600411020002600427013000700453#VV11.12844#VV11.12845#VV11.1284 6#VV11.12847#68000#Vi?t#H250#005.4#^214#H iu hnh ngun m Ubuntu Linux#D hc, d thc hnh#Nguyn Thi Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a206tr.^b24cm#Tin hc#oanh#Hng dn ci t h iu hnh Ubuntu v mi trng lm vic Gnome, cch s dng Libreoffice, s dng Ubuntu vi giao di n dng lnh, k thut qun tr mng my tnh vi Ubuntu...#Nguyn Thi Sn#H iu hnh Ubuntu Linux#280088## 00938000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020040000740290043001140070 01200157008001800169009003500187010000500222011001500227020001100242039000500253 01500740025802102350033200500120056702000080057902000100058702000080059701300070 0605#VV11.12848#VV11.12850#VV11.12851#VV11.12849#55000#Vi?t#NG527L#333.7#^214#N guyn l v cng c qun l mi trng#Environmental management methods and tool s#Ch nh L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a367tr. ^b24cm#Mi trng#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Vin Mi tr ng v Ti nguyn#Tng quan v cc nguyn l, khi nim v cch tip cn qun l mi trng trn th gii. Phng php lun xy dng h thng qun l mi trng, cc cng c qun l mi trng, cc bin php ngn nga v kim sot nhim m i trng...#Ch nh L#Qun l#Nguyn l#Cng c#280089## 01033000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020031000770070066001080080 00500174009002700179010000500206011001500211020001000226005001600236005001600252 00500150026800500130028303900050029600400390030102000110034001500530035102102500 0404013000700654005002200661#VV11.12852#VV11.12853#VV11.12854#VV11.12855#80000# Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio trnh php lut i cng#B.s.: Nguyn Hp Ton ( ch.b.), Nguyn Hu Vin, Phm Vn Luyn...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011# ^a381tr.^b24cm#Php lut#Nguyn Hp Ton#Nguyn Hu Vin#Phm Vn Luyn#Ng Hi Phan#oanh#Ti bn ln th 3 c b sung, chnh l#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#Gii thiu v nh nc Vit Nam v a v php l ca cc c quan trong b my nh nc. Trnh by ni dung ca h thng php l ut l cng c iu chnh cc mi quan h x hi, hnh thc php lut, lut hnh chnh, lut dn s, lut hnh s Vit Nam#280090#Nguyn Th Thanh Thu## 00925000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020053000750070035001280080 00500163009002700168010000500195011001500200020000800215005001400223039000500237 02000110024201500740025302102240032700500130055102000130056402000150057701300070 0592#VV11.12857#VV11.12856#VV11.12859#VV11.12858#54000#Vi?t#GI-108T#658.3#^214# Gio trnh qun l ngun nhn lc trong t chc cng#Ch.b.: Trn Th Thu, V Ho ng Ngn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a245tr.^b24cm#Qun l#V Hong Ng n#oanh#Gio trnh#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t & Qun l ngu n nhn lc#Gii thiu tng quan v qun l ngun nhn lc trong t chc cng. P hn tch cng vic, k hoch ho ngun nhn lc, tuyn dng nhn lc, o to ng un nhn lc, nh gi ngun nhn lc, th lao lao ng, chnh sch qun l#Trn Th Thu#T chc cng#Ngun nhn lc#280091## 00848000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020049000750070024001240080 00500148009002700153010000500180011001500185039000500200020001100205015005200216 02101970026800500120046502000070047702000100048402000100049402000110050401300070 0515#VV11.12860#VV11.12861#VV11.12863#VV11.12862#49000#Vi?t#GI-108T#338.5#^214# Gio trnh nguyn l v tiu chun thm nh gi#V Minh c ch.b., b.s.#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2011#^a225tr.^b24cm#oanh#Gio trnh#TTS ghi: i hc K inh t Quc dn. B mn nh gi#Trnh by nhng ni dung c bn v thm nh gi . Cc nguyn tc thm nh gi, quy trnh thm nh gi ti sn, cc tiu chun v phng php thm nh, t chc v qun l hot ng thm nh gi#V Minh c#Gi c#Thm nh#Nguyn l#Tiu chun#280092## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020028000730070045001010080 00500146009002700151010000500178011001500183020000900198005001600207039000500223 020001100228015005000239021020400289005001400493020000800507013000700515#VV11.12 864#VV11.12866#VV11.12867#VV11.12865#58000#Vi?t#GI-108T#368#^214#Gio trnh kin h t bo him#B.s.: Phm Th nh (ch.b.), Nguyn Vn nh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a263tr.^b24cm#Bo him#Nguyn Vn nh#oanh#Gio trnh#TTS ghi : i hc Kinh t Quc dn. Khoa Bo him#Trnh by tng quan v bo him. Gii thiu mt s nhng ni dung c bn cc loi hnh bo him x hi, bo him tht nghip, bo him y t, bo him thng mi, bo him phi nhn th, bo him nh n th#Phm Th nh#Kinh t#280093## 01188000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020029000770070058001060080 00500164009002700169010000500196011001500201020001000216005001600226039000500242 00400390024702000110028601500460029702103850034302000090072802000080073700500120 0745005001700757005001800774005001500792013000700807#VV11.12868#VV11.12871#VV11. 12869#VV11.12870#95000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh php lut kinh t#N guyn Hp Ton (ch.b.), V Vn Ngc, Nguyn Hong Vn...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a439tr.^b24cm#Php lut#Nguyn Hp Ton#oanh#Ti bn ln th 2 c b sung, chnh l#Gio trnh#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#L l un chung v mi trng php l cho hot ng kinh doanh. Quy ch php l v th nh lp, t chc qun l v hot ng doanh nghip, ch php l v doanh nghi p t nhn v cng ty, cc hnh thc t chc v ch th kinh doanh khc. Gii thi u ni dung php lut hp ng kinh doanh, thng mi, gii quyt tranh chp tro ng kinh doanh v v vic cnh tranh, php lut v ph sn...#Vit Nam#Kinh t#V Vn Ngc#Nguyn Hong Vn#Trn Th Ho Bnh#Nguyn Th Hu#280094## 00776000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020019000710290017000900070 03600107008000500143009002700148010000500175011001500180020000900195005001500204 03900050021902000110022401500510023502101360028600500120042202000090043401300070 0443#VV11.12872#VV11.12873#VV11.12874#VV11.12875#59000#Vi?t#M109L#381#^214#Mark eting lnh th#Marketing places#V Tr Dng (ch.b.), Nguyn c Hi#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2011#^a255tr.^b24cm#Tip th#Nguyn c Hi#oanh#Gio trnh# TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Gii thiu tng quan v marke ting lnh th. Trnh by mt s ni dung c bn ca chin lc marketing lnh th v nhng ng dng ca n#V Tr Dng#Lnh th#280095## 01213000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020057000780030017001350070 06000152008000500212009002700217010000500244011001500249020001100264005001400275 03900050028902000170029401500740031102103200038502000090070502000080071402000080 0722020001000730005001700740005001700757005001500774005001900789013000700808#VV1 1.12876#VV11.12877#VV11.12879#VV11.12878#150000#Vi?t#L427N#338.09597#^214#Logis tics - nhng vn l lun v thc tin Vit Nam#Sch chuyn kho#Ch.b.: ng nh o, V Th Minh Loan, Nguyn Minh Ngc...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn #2011#^a275tr.^b24cm#Kinh doanh#ng nh o#oanh#Sch chuyn kho#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Vin Nghin cu Kinh t v Pht trin#Tp hp nhng bi nghin cu, l lun v hot ng Logistics Vit Nam. Vai tr ngnh dch v Log istics trong nn kinh t th trng, s pht trin dch v, sn xut kinh doanh, u t pht trin c s h tng giao thng, vn ti, nhng hot ng lin quan n Logistics v tnh hnh th trng Logistics Vit Nam...#Vit Nam#Dch v#L lun#Thc tin#V Th Minh Loan#Nguyn Minh Ngc#ng Thu Hng#Phm Th Minh Tho#280096## 00941000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020094000730070051001670080005002180090 02700223010000500250011001500255020001600270020000700286005001500293005001400308 00500170032200500150033903900050035402101640035902000090052301500260053202000090 0558005001700567013000700584#VL11.02025#VL11.02028#VL11.02026#VL11.02027#Vi?t#K6 00Y#337.59705195#^214#K yu hi tho khoa hc quc t: Hp tc kinh t Vit Nam - Hn Quc trin vng ti nm 2020#Nguyn Vn Nam, L Quang Cnh, Nguyn Vn Th ng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a381tr.^b30cm#Quan h kinh t#K y u#Nguyn Vn Nam#L Quang Cnh#Nguyn Vn Thng#Nguyn Hu t#oanh#Tp hp nhn g bi vit ni v quan h hp tc kinh t v trin vng t do thng mi gia Vi t Nam - Hn Quc. Tnh hnh u t trc tip ca Hn Quc vo Vit Nam#Vit Nam #TTS ghi: Qu Hn Quc...#Hn Quc#Nguyn Vit Hng#280097## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020042000530030025000950070034001200080005001540090 02600159010000500185011001500190020000800205020001200213020001400225005001500239 005001800254039000500272020001200277020001100289020000600300013000700306#VV11.12 880#VV11.12881#46000#Vi?t#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu cc dng kim tra ng vn 9#1 tit, hc k, cui nm#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a255tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Sch c thm#Phm Ng c Thm#Phm Th Hng Hoa#oanh#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 9#280098## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030036000760070037001120080005001490090 02600154010000500180011001500185020001200200020001400212005001600226005002000242 039000500262020000800267020000700275013000700282#VV11.12882#VV11.12883#54000#Vi ?t#M458T#807.6#^214#162 v bi vn hay 10#Ngh lun vn hc. Ngh lun x hi #Nguyn c Hng, Nguyn Song Mai Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a296t r.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#Nguyn Song Mai Thi#oanh#Bi vn#Lp 10#280099## 00481000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490070017001000080005001170090026001220100 00500148011001500153020000900168020001400177005001700191039000500208020000700213 013000700220#VV11.12884#VV11.12885#29000#Vi?t#B103G#570#^214#Bi ging trng t m chng trnh chun sinh hc 10#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a152tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#oanh#Lp 10#280100# # 00559000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430030036000740070020001100080005001300090026001350100 00500161011001500166020001000181020001400191005002000205039000500225020000700230 020001900237013000700256004001800263#VV11.12886#28000#Vi?t#B454M#428.0076#^214# 40 trc nghim ting Anh 10#Cc dng bi tp c bn v nng cao#Thn Trng Li n Tn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c th m#Thn Trng Lin Tn#oanh#Lp 10# thi trc nghim#280101#Ti bn ln th 2## 00599000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030036000650070057001010080005001580090026001630100 00500189011001500194020001200209020001400221005001600235005001100251005002000262 039000500282020000800287020000700295013000700302#VV11.12887#54000#Vi?t#M458T#80 7.6#^214#162 v bi vn hay 11#Ngh lun vn hc. Ngh lun x hi#Nguyn c Hng (ch.b.), V Mai Nam, Nguyn Song Mai Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a295tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#V Mai Nam#Nguyn So ng Mai Thi#oanh#Bi vn#Lp 11#280102## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540070017000980080005001150090026001200100 00500146011001500151020001000166020001400176005001700190039000500207020000700212 020001000219020000800229013000700237#VV11.12888#VV11.12889#62000#Vi?t#B103G#428 .0076#^214#Bi ging v li gii chi tit ting Anh 12#Hong Thi Dng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a339tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Hong Thi D ng#Oanh#Lp 12#Bi ging#Bi tp#280103## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030026000760070057001020080005001590090 02600164010000500190011001500195020001200210020001400222005001600236005001100252 005002000263039000500283020000800288020000700296013000700303#VV11.12890#VV11.128 91#60000#Vi?t#M458T#807.6#^214#162 v bi vn hay 12#Luyn thi t ti, i h c#Nguyn c Hng (ch.b.), V Mai Nam, Nguyn Song Mai Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a343tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#V Mai Nam#Nguyn Song Mai Thi#Oanh#Bi vn#Lp 12#280104## 00647000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020088000420030024001300070012001540080005001660090026001710100 00500197011001500202020000700217020001400224005001200238039000500250020000700255 004002900262020001200291020002000303020001500323013000700338#VV11.12892#52000#V i?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii chi tit bi tp trong cu trc thi vt l ca B Gio dc v o to#Phng php trc nghim#Mai Trng #^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a288tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Mai Trng #oanh# t hi#Ti bn c sa cha, b sung#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#2 80105## 00653000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020064000400030007001040070040001110080005001510090026001560100 00500182011001500187020000800202020001400210005001700224039000500241020000800246 004002900254020000700283020000700290020001500297020002000312013000700332#VV11.12 893#50000#Vi?t#GI-462T#300#^214#Gii thiu v hng dn gii chi tit thi tu yn sinh i hc#Khi C#Nguyn Hong Anh, Nguyn Th Thanh Hng#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a263tr.^b24cm#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Oanh#L ch s#Ti bn c sa cha, b sung#a l# thi#Sch luyn thi#Ph thng trung hc#280106## 00606000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020070000650070014001350080005001490090 02600154010000500180011001500185020000800200020001400208005001400222039000500236 020000900241020000800250020000300258020001800261020000600279013000700285#VV11.12 894#VV11.12896#VV11.12895#40000#Vi?t#PH121T#912.597#^214#Phn tch bng s liu v biu , lc Vit Nam, c Atlat a l#Nguyn c V#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a197tr.^b24cm#Lc #Sch c thm#Nguyn c V#Oanh#Vit N am#Biu #V#Phn tch s liu#Atlat#280107## 00424000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020009000470030004000560070010000600080012000700090017000820100 00500099011001400104020001700118020000400135039000500139005001000144020000900154 013000700163#VN11.03710#VN11.03711#Vi?t#M551T#895.9221#^214#Ma thm#Th#L Kho nh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Oanh#L Khonh#Vit Nam#280108## 00634000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020008000500030004000580070046000620080012001080090017001200100 00500137011001500142020001700157020000400174005001600178005001100194005001400205 005001500219039000500234020000900239015004300248005002200291013000700313#VN11.03 713#VN11.03712#Vi?t#H454Q#895.9221008#^214#Hn qu#Th#Phng Hi Bnh, B Cu ng, Nga Anh Hong...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a119tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#Phng Hi Bnh# B Cung#Nga Anh Hong#Nguyn Vn Kh#Oanh#Vit Nam #TTS ghi: Cu lc b Th lc bt Hi Phng#Nguyn Th Thu Ngoan#280109## 00785000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020042000720070019001140080 01200133009001700145010000500162011001500167020002000182006000900202039000500211 01900050021602101900022100400140041102000100042502000070043501300070044202000100 0449#VV11.12897#VV11.12898#VV11.12899#VV11.12900#49000#Vi?t#CH311L#158#^214#9 l oi ngi cn phng trong cuc sng#Vit Th bin dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a266tr.^b20cm#Tm l hc ng dng#Vit Th#Oanh#Dch#Gm nhng cu chuyn, nhng kinh nghim gip ta nhn thy r nhng con ngi tiu nhn v ch ra cch phng thn, ng x cn thit trnh nhng rc ri khi i din vi h trong cuc sng#Ti bn ln 1#Con ngi#ng x#280110#Nhn cch## 00637000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020014000500070042000640080012001060090017001180100005001350110 01500140020001700155020000400172005001700176005001100193005000900204005001400213 039000500227020000900232015007400241005001300315013000700328#VV11.12901#VV11.129 02#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp th#Nguyn Quang Tc, V Vn Ng, Phm nh...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Ngu yn Quang Tc#V Vn Ng#Phm nh#Trn nh Lan#Oanh#Vit Nam#TTS ghi: Cu lc b Th Hoa Xun phng Ct Bi - Qun Hi An - Hi Phng#Trn L Bch#280111## 00999000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020035000560070021000910080012001120090017001240100005001410110 03000146020000800176005001200184039000500196021031600201020001000517020000700527 020000800534015009700542020001200639005001300651005001400664013000700678#VV11.12 903#VV11.12904#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng Quang Tr ung#S.t.: Phm Th L...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a134tr., 8 tr. nh m u^b21cm#Lch s#Phm Th L#Oanh#Gii thiu khi qut iu kin t nhin v tru yn thng lch s phng Quang Trung (Hi Phng). Lch s ng b phng Quang T rung trong phong tro u tranh cch mng gp phn vo thng li ca hai cuc kh ng chin chng Php, M v xy dng pht trin t nc trong thi k i mi, cng nghip ho, hin i ho#Hi Phng#Phng#ng b#TTS ghi: ng b qun H ng Bng - Thnh ph Hi Phng. Ban chp hnh ng b phng Quang Trung#Quang Tr ung#Bi Don n#Bi Th Thanh#280112## 01111000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070061001020080012001630090017001750100005001920110 02600197020000800223005001600231039000500247021033200252020001000584020000700594 02000080060101500850060902000090069400500160070300500120071900500180073100500170 0749013000700766#VV11.12905#VV11.12906#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng An Dng (1981 - 2010)#S.t., b.s.: Nguyn nh Nh, Nguyn Th O anh, Mai Vn o...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a127tr., 12tr. nh^b21cm# Lch s#Nguyn nh Nh#Oanh#Khi qut s hnh thnh v truyn thng vn ho, y u nc ca nhn dn phng An Dng (Hi Phng). Qu trnh thnh lp ng b ph ng, cng tc nng cao nng lc lnh o nhm xy dng cp phng vng mnh, ho n thnh cc ch tiu kinh t x hi, xy dng ng b trong sch vng mnh v ph t trin ton din giai on 1981 - 2010#Hi Phng#Phng#ng b#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng An Dng - Qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#An Dng# Nguyn Th Oanh#Mai Vn o#Trn Th Thu Hoi#Nguyn Hng Mnh#280113## 00979000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540080012000590090017000710100005000880110015000930150 04100108021020400149020001000353039000500363020001700368020001000385002008100395 00700610047600500160053702000180055300500140057100500120058500500210059700500160 0618013000700634#VV11.12907#VV11.12909#VV11.12908#Vi?t#C120N#347.59735#^214#^aH i Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a228tr.^b21cm#TTS ghi: S T php thnh ph Hi Phng#Gii thiu v h thng t chc tr gip php l v chc nng nhim v ca t chc tr gip php l. Mt s vn bn php lut v tr gip php l trong ho t ng t tng ni chung v Hi Phng ni ring#Php lut#Oanh#Tr gip php l #Hi Phng#Cm nang thc thi php lut tr gip php l trong hot ng t tng Hi Phng#B.s.: Nguyn Vn Thi (ch.b.), Bi Minh Hin, o Th Mai...#Nguyn Vn Thi#Hot ng t tng#Bi Minh Hin#o Th Mai#Nguyn Th Bch Lin#Trn Quang Minh#280114## 00801000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020031000610290030000920070018001220220 00400140221008600144008001000230009001500240010000500255011001500260021014800275 02000100042302000090043302000040044200500080044603900050045401300070045900500090 0466#VV11.12910#VV11.12911#24000#Vi?t#NG550P#428.2#^214#Minh Hn#Ng php v ch m cu ting Anh#English grammar & punctuation#Minh Hn, Hng S#T.1#Cu hi v cu k, cc dng rt gn, cc t kp, cc ng t v danh t, cch dng t#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a139tr.^b21cm#Hng dn quy tc s dng chun ng php ting Anh vi cc dng cu hi, cu k, cc dng rt gn, cc t kp, cc ng t v danh t, cch dng t#Ting Anh#Ng php#Cu#Hng S#Oanh#280115#Minh Hn# # 00818000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020031000610290030000920070018001220220 00400140221009700144008001000241009001500251010000500266011001500271021015400286 02000090044002000100044902000040045900500080046303900050047101300070047600500090 0483#VV11.12912#VV11.12913#27000#Vi?t#NG550P#428.2#^214#Minh Hn#Ng php v ch m cu ting Anh#English grammar & punctuation#Minh Hn, Hng S#T.2#Cch chm c u chnh xc, cc dng s hu, danh t s nhiu, cc dng rt gn, danh t v ng t#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a159tr.^b21cm#Hng dn quy tc s dng chu n ng php ting Anh trong cch chm cu chnh xc, cc dng s hu, danh t s nhiu, cc dng rt gn, danh t v ng t#Ng php#Ting Anh#Cu#Hng S#Oanh #280116#Minh Hn## 00815000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050009000520020031000610290030000920070018001220220 00400140221009700144008001000241009001500251010000500266011001500271021015100286 02000090043702000100044602000040045600500080046003900050046801300070047300500090 0480#VV11.12914#VV11.12915#Vi?t#NG550P#428.2#^214#32000#Minh Hn#Ng php v ch m cu ting Anh#English grammar & punctuation#Minh Hn, Hng S#T.3#Danh t chu ng v danh t ring, cc i t v tnh t, cc loi cu, cc du trch dn, du phy#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a187tr.^b21cm#Hng dn quy tc s dng chu n ng php ting Anh v danh t chung v danh t ring, cc i t v tnh t, cc loi cu, cc du trch dn, du phy#Ng php#Ting Anh#Cu#Hng S#Oanh#28 0117#Minh Hn## 00819000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050009000520020031000610290030000920070018001220220 00400140221009900144008001000243009001500253010000500268011001500273021015300288 02000090044102000100045002000040046000500080046403900050047201300070047700500090 0484#VV11.12916#VV11.12917#Vi?t#NG550P#428.2#^214#39000#Minh Hn#Ng php v ch m cu ting Anh#English grammar & punctuation#Minh Hn, Hng S#T.4#Ch ng v v ng, cc ng t bt qui tc, cc cu kp, cc trng t, cc du trch dn, d u phy#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a228tr.^b21cm#Hng dn quy tc s dng c hun ng php ting Anh v ch ng v v ng, cc ng t bt qui tc, cc cu k p, cc trng t, cc du trch dn, du phy#Ng php#Ting Anh#Cu#Hng S#Oan h#280118#Minh Hn## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440080010000490090015000590100005000740110015000790210 20100094020001000295039000500305005001100310020000700321002004700328003005100375 007002300426020002000449005001100469013000700480#VV11.12919#VV11.12918#68000#Vi ?t#L104S#158#^214#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a402tr.^b21cm#a ra nhng b q uyt gip bn thnh cng, trong cc mi quan h x hi v cng vic, gip cho b n t tin to c uy tn trong cuc sng nh th hin k nng giao tip, nhn bi t tm l i phng...#Giao tip#Oanh#Minh Thin#ng x#Lm sao nhanh chng kt giao vi ngi khc#96 mo nh thnh cng ln trong cc mi quan h#Minh Thin, Quc Cng#Tm l hc ng dng#Quc Cng#280119## 00985000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440080010000490090015000590100005000740110015000790210 37500094020002000469039000500489005001000494020001100504002003900515003007000554 007002400624020001100648005000700659013000700666020001000673#VV11.12921#VV11.129 20#78000#Vi?t#N114M#658#^214#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a457tr.^b21cm#Nhng kinh nghim ca cc nh lnh o thnh t trong nhiu lnh vc kinh doanh trn th gii ni v nhng tri nghim ca h c c s thnh cng trong cuc s ng v cng vic nh Warren Bennis ginh v tr hng u trong ngh bn hng, nh qun l gii Franhk Begger, Edward Bok thnh cng trong nhng ngi di c t H Lan sang M tr thnh tng bin tp ni ting...#Ngh thut lnh o#Oanh#Cng Minh#Thnh cng#50 tc phm kinh in v s thnh cng#Hc hi s uyn thm tron g cng vic v cuc sng t 50 cun sch hay#B.s.: Cng Minh, H Huy#Kinh doanh# H Huy#280120#Cuc sng## 00716000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080010000510090015000610100005000760110015000810210 19800096020000900294039000500303005001000308020002000318002005100338007002400389 005000700413013000700420020001100427#VV11.12922#VV11.12923#33000#Vi?t#L104T#658 .4#^214#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a192tr.^b21cm#Nhng thnh cng trong giao tip kinh doanh qua cc chin thut v bin php i ph, x l tnh trng b t c, thc hin nhng bc nhng b, gia tng thm quyn... t c tho thu n tt nht#m phn#Oanh#Cng Minh#B quyt thnh cng#Lm th no m phn h iu qu to ra thnh cng#B.s.: Cng Minh, H Huy#H Huy#280121#Kinh doanh## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080010000510090015000610100005000760110015000810200 01700096039000500113019001600118005001200134020001100146020001100157002001200168 003001100180007003300191006000900224013000700233#VV11.12924#VV11.12925#36000#Vi ?t#A107#895.1#^214#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Oanh#Dch Trung Quc#Lu V Tnh#Trung Quc#Truyn di#Anh ng i#Truyn di# Lu V Tnh ; Hi Thu bin dch#Hi Thu#280122## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020015000650030012000800070037000920220 00400129008001000133009001500143010000500158011001500163020001700178020001100195 020001200206006001100218039000500229013000700234019001600241#VV11.12926#VV11.129 27#60000#Vi?t#S111M#895.1#^214#Kim Minh Thc#Sau mt n hn#Tiu thuyt#Kim Min h Thc ; L Chu Sa bin dch#T.1#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a392tr.^b21cm#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#L Chu Sa#KVn#280123#Dch Trung Quc## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020015000650030012000800070037000920220 00400129008001000133009001500143010000500158011001500163020001700178020001100195 020001200206006001100218039000500229019001600234013000700250#VV11.12928#VV11.129 29#60000#Vi?t#S111M#895.1#^214#Kim Minh Thc#Sau mt n hn#Tiu thuyt#Kim Min h Thc ; L Chu Sa bin dch#T.2#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a352tr.^b21cm#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#L Chu Sa#KVn#Dch Trung Quc#280124## 00619000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200040 00328080005000360050022000410020009000630030041000720070022001130080005001350090 01100140010000500151011001500156021015600171020001500327020001100342039000500353 013000700358#VN11.03714#VN11.03715#Vi?t#R100#242#^214#Antn Nguyn Cao Siu#Rabb ouni#Mt trm hai mi li nguyn ca bn tr#Antn Nguyn Cao Siu#^aH.#^aTn g io#2011#^a120tr.^b14cm#Gm 120 li nguyn cha Ba Ngi, cha Gisu, cha Thnh Thn v nhng trit l v c tin, gia nh, ging sinh, hc tp, tnh yu i v i o, s t n...#o Thin cha#Li nguyn#KVn#280125## 00758000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050024000510020028000750070024001030080005001270090 01100132010000500143011001500148021029000163020000900453039000500462020000900467 020000900476013000700485#VN11.03716#VN11.03717#15000#Vi?t#GI-108D#268#^214#Gioa n B. Trn Thi Hun#Gio dc nhn bn Kit gio#Gioan B. Trn Thi Hun#^aH.#^aT n gio#2011#^a130tr.^b19cm#Trnh by khi nim, tm quan trng v gio dc v t rng thnh nhn bn cch c x theo php lch s, nhng c tnh phi c trong giao t; gio dc phi tnh v tm cm; gio dc trng thnh phi tnh trong i sng khit tnh c thn; nhng c tnh thuc hnh ng, tr nng v ch# o Kit#KVn#Gio dc#Nhn bn#280126## 00610000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020020000630070058000830080005001410090011001460100 00500157011001500162021010600177020000900283039000500292019000500297020000900302 013000700311005002600318#VV11.12930#VV11.12931#Vi?t#L462#261.8#^214#McCarthy, P atricia#Li em li bnh an#Patricia McCarthy ; Chuyn ng: Montforrt Phm Quc Huyn#^aH.#^aTn gio#2011#^a287tr.^b21cm#Trit l v s bnh an v c tin cng nh s i hi sng trong ho bnh v s cng chnh ca Thin Cha#o Kit#KV n#Dch#Trit l#280127#Montforrt Phm Quc Huyn## 00592000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050020000420020009000620070020000710080005000910090011000960100 00500107011003000112021012800142020001500270039000500285020000800290020001000298 020001100308013000700319#VV11.12932#VV11.12933#Vi?t#D125C#232#^214#Giuse Nguyn Hu An#Du chn#Giuse Nguyn Hu An#^aH.#^aTn gio#2011#^a496tr., 40tr. nh mu ^b21cm#Gm nhng vit suy t v thn hc, mt s bi suy nim v hun c nhng sinh hot tn gio vn ho qua hnh nh ca Thin Cha#o Thin cha#KVn#Vn h o#Cuc sng#Cha Gisu#280128## 00694000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020057000470070053001040220004001570080005001610090011001660100 00500177011001500182021016900197020001500366020001000381005002000391039000500411 013000700416019000500423#VV11.12934#VV11.12935#Vi?t#NH556B#282.092#^214#Nhng b i ging bt h ca Cha thnh Gioan Maria Vianney#Gioan Maria Vianney ; Phaol V c Thnh chuyn ng#T.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a475tr.^b21cm#Nhng li ging c a Cha thnh Gioan cho tu s v gio dn v li Cha, n Thin cha, thnh l, v o c, s nguyn cu, cc iu rn, tin mng, b tch thnh th....#o Thin Cha#Bi ging#Phaol V c Thnh#KVn#280129#Dch## 00698000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050017000420020025000590070059000840080005001430090011001480100 00500159011001500164021016000179020001500339039000500354019000500359020001100364 005002900375020000900404013000700413#VV11.12936#VV11.12937#Vi?t#C400G#232#^214#F oumond, Maurice#C g mi v Thin Cha?#Maurice Foumond ; Chuyn ng: Phanxic Assisi L Vn Thnh#^aH.#^aTn gio#2011#^a220tr.^b21cm#Nhng l gii v s ra i ca Cha Gisu cng i sng ca Cha i cng mi s tng hp trong c tin ca tu s, ca gio dn, mang li hy vng cho mi ngi#o Thin cha#KVn#Dch #Cha Gisu#Phanxic Assisi L Vn Thnh#Trit l#280130## 01151000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750050018000800020086000980070 01800184008000500202009003300207010000500240011001500245012005700260015004900317 02103690036602000080073502000090074302000100075202000170076203900050077901300070 0784020002200791#VV11.12938#VV11.12941#VV11.12939#VV11.12940#96000#Vi?t#CH120L# 621.3815028#^214#Nguyn Quang Lim#Chm lng t bn dn CdSe, CdTe, InP v CuIn S2: ch to, tnh cht quang v ng dng#Nguyn Quang Lim#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2011#^a266tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v pht trin cng ngh cao#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nghin cu phng php ch to cc chm lng t CdSe, CdZnSe li/ CdS hoc ZnS v. Cng ngh ch to chm lng t bn dn CdTe, CdSe v CdTe (SE)/CdS cu trc li/v trong mi trng nc. Cng ngh ch to chm lng t InP v InP/ZnS cu trc li/v, ch m lng t Cun2. Hnh thi, cu trc v tnh cht quang ca cc chm lng t. ng dng chm lng t bn dn#Ch to#Vt liu#Quang hc#Sch chuyn kho#KVn #280131#Chm lng t bn dn## 00954000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050020000710020018000910070 02000109008000500129009003300134010000500167011001500172012005700187015004900244 02102710029302000060056402000130057002000170058303900050060001300070060502000160 0612#VV11.12942#VV11.12945#VV11.12944#VV11.12943#85000#Vi?t#C000P#572#^214#Nguy n Th Ngc Dao#Cytochrome - P450#Nguyn Th Ngc Dao#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a219tr.^b24cm#B sch chuyn kho ng dng v pht trin cng ngh cao#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trnh by lch s nghi n cu Cytochrome P450, c im cu to v c ch phn ng ca Cytochrome P450, h thng oxygenase (cyt-P450) cc m ng vt, vi sinh vt v thc vt, nh ng gen Cyt-P450 v s biu hin ca chng, nhng nghin cu ng dng ca Cytochr ome P450#Enzym#Ho sinh hc#Sch chuyn kho#KVn#280132#Cytochrome-P450## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740050015000790020019000940070 01500113022000400128004001800132008000500150009003300155010000500188011001500193 021020800208020000400416020000900420020000800429039000500437013000700442#VV11.12 946#VV11.12948#VV11.12949#VV11.12947#145000#Vi?t#N120L#579.609597#^214#Trnh Ta m Kit#Nm ln Vit Nam#Trnh Tam Kit#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a334tr.^b24cm#Gii thiu cc loi nm ln c ghi nhn nc ta t trc n nay; cung cp nhng kin thc c bn v c im, h thng, phng php nghin cu, a dng sinh hc nm ln Vit Nam v m t cc loi nm#Nm#Vit Nam#Nm ln#KVn#280133## 01089000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720050014000770020051000910070 05200142008000500194009003300199010000500232011001500237012006600252015004900318 02102640036702000130063102000210064402000170066503900050068202000090068700500150 0696005002100711013000700732#VV11.12950#VV11.12951#VV11.12952#VV11.12953#105000 #Vi?t#C101H#581.9597#^214#Trn Vn Sung#Cc hp cht thin nhin t mt s cy c Vit Nam#Trn Vn Sung, Trnh Th Thu, Nguyn Th Hong Anh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a268tr.^b24cm#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nh in v Mi trng Vit Nam#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tng quan v tnh hnh nghin cu thc vt Vit Nam v cc hp cht thin nhin c ng nhng hot tnh sinh hc. Kt qu nghin cu cc hp cht thin nhin t mt s cy c Vit Nam thuc h bi la, h cam qut, h hoa mm ch, h long no, h na, h ng gia b#Thc vt hc#Hp cht thin nhin#Sch chuyn kho#KVn#Vit Nam#Trnh Th Thu#Nguyn Th Hong Anh#280134## 00791000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020029000880070 01500117008000500132009003300137010000500170011001500175015006800190021018500258 020001300443020001100456020001000467039000500477013000700482#VL11.02029#VL11.020 30#VL11.02031#VL11.02032#30000#Vi?t#B103G#571.9#^214#Phan Trung Qu#Bi ging c hc mi trng#Phan Trung Qu#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a12 0tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#T rnh by i cng v c hc mi trng, cht c v c, cht c hu c, c h c v bi trong kh quyn, c ch hp th v gy c vi sinh vt, s c mi tr ng do ho cht c hi#c cht hc#Mi trng#Bi ging#KVn#280135## 01142000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050017000770020052000940070 05300146008000500199009003300204010000500237011001500242015006800257021038900325 02000060071402000120072002000230073202000110075500500130076600500130077903900050 0792013000700797#VL11.02033#VL11.02034#VL11.02036#VL11.02035#52000#Vi?t#GI-108T #636.089#^214#Nguyn Nh Thanh#Gio trnh phng php nghin cu dch t hc th y#Nguyn Nh Thanh (ch.b.), L Thanh Ho, Trng Quang#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a247tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c Nng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn, nhng l lun khoa hc m i v dch t hc hin i, phc v cho cc nghin cu m t, phn tch, can thi p, thc hnh dch t hc. Hng dn cc phng php iu tra, o lng, gim s t, thu thp, sp xp d liu, cc phng php nghin cu phn tch, nh gi cc d liu dch t mt cch c bn phng nga, hn ch, ngn chn v thanh ton dch bnh#Th y#Dch t hc#Phng php nghin cu#Gio trnh#L Thanh Ho#Tr ng Quang#KVn#280136## 01233000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440050015000530140008000680410005000761810006000810820009000878080005000960020 05800101007005700159008000500216009003300221010000500254011001500259012006600274 01500490034002102900038902000090067902000150068802000170070303900050072000500130 07250200010007380200012007480200009007600050016007690050014007850050017007990130 00700816#VV11.12954#VV11.12955#VV11.12956#VV11.12957#Min Bc#Trn Trng Ho#125 000#Vi?t#H411#549.9597#^214#Hot ng magma v sinh khong ni mng min Bc V it Nam#Trn Trng Ho (ch.b.), Polyakov G. V., Trn Tun Anh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a368tr.^b24cm#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nhin v Mi trng Vit Nam#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tr nh by cu trc kin to v phn chia hot ng magma min Bc Vit Nam. Gii t hiu chi tit v c im a cht, c s phn chia cc t hp magma; hot ng magma giai on permi - trias; cc t hp magma v sinh khong Kainozoi cng nh ng hot ng lin quan ti va chm n - u #a cht#Khong vt hc#Sch chu yn kho#KVn#A. E., Izokh#Hot ng#Sinh khong#Vit Nam#G. V., Polyakov#Trn T un Anh#A. S., Borisenko#280137## 01086000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050016000750020110000910070 01600201008000500217009003300222010000500255011001500260012006600275015004900341 02103020039002000120069202000080070402000190071202000170073103900050074801300070 0753#VV11.12958#VV11.12959#VV11.12960#VV11.12961#110000#Vi?t#C101L#595.79#^214# Khut ng Long#Cc loi ong k sinh h braconidae (hymenoptera) v kh nng s dng chng trong phng tr su hi Vit Nam#Khut ng Long#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a368tr.^b24cm#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nhi n v Mi trng Vit Nam#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gii thiu chung c im sinh hc, c im hnh thi v h Oks Braconidate nees 181 1; phng php thu thp, x l v lm tiu bn mu Oks; h thng phn loi Oks h Braconidate; vai tr ca cc loi Oks h Braconidate v kh nng li dng chn g trong phng tr cc loi su hi cy trng nng nghip#Ong k sinh#S dng#Ph ng tr su bnh#Sch chuyn kho#KVn#280138## 00871000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102110 00440200012002550410005002671810006002720820006002788080005002840020021002890030 05300310007003900363008000500402009003300407010000500440011001500445020002000460 039000500480019000500485005001500490006001800505012002700523013000700550#VV11.12 962#VV11.12964#VV11.12965#VV11.12963#Gii thiu i cng nhng vn c bn ki nh t hc bn vng. Trnh by nhng lnh vc chin lc ca kinh t hc v chnh sch bn vng trong pht trin kinh t, nng lng, giao thng v thit k sn phm...#Kinh t hc#Vi?t#K312T#330.1#^214#Kinh t hc bn vng#L thuyt kinh t v thc t ca pht trin bn vng#Holger Rogall ; Nguyn Trung Dng dch#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a603tr.^b24cm#Pht trin bn vng#KVn#D ch#Rogall, Holger#Nguyn Trung Dng#C s ca khoa hc kinh t#280139## 00796000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020016000670030025000830070014001080080 01000122009001800132010000500150011001500155021028800170020002000458020001700478 020001100495039000500506013000700511#VV11.12966#VV11.12967#25000#Vi?t#KH103M#00 5.13#^214# Thanh Ngh#Khai m d liu#Minh ho bng ngn ng R# Thanh Ngh#^ aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a125tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v khai m d liu trong cng ngh thng tin. Cung cp cc kin thc c bn v cc gii thu t trong khai m d liu nh: phng php tp hp m hnh, my hc cy quyt nh trong R, gom cm, gii thut lut kt hp, phng php hin th d liu v php gim chiu...#Cng ngh thng tin#Phn mm tin hc#Ngn ng R#KVn#280140## 00788000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020017000620070022000790080010001010090018001110100 00500129011001400134012002700148015005800175021020000233020000900433020001700442 020001900459039000500478020000800483013000700491#VV11.12968#VV11.12969#Vi?t#QU10 5T#658.3#^214#Hunh Th Cm L#Qun tr nhn s#Hunh Th Cm L b.s.#^aCn Th# ^ai hc Cn Th#2011#^a36tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Tng quan v qun tr ngun nhn lc, hoch nh ngun nhn lc, phn tch cng vic, tuyn dng nhn vin, nh gi h iu qu ngun nhn lc, o to v pht trin ngun nhn lc, qun tr tin ln g#Qun tr#Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#Nhn s#280141## 00724000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050016000470020065000630070021001280080010001490090018001590100 00500177011001400182015005800196021014300254020000900397020001700406039000500423 020002300428013000700451#VV11.12970#VV11.12971#Vi?t#PH561P#340.072#^214#Phan Tru ng Hin#Ti liu hng dn hc tp: Phng php nghin cu khoa hc lut#Phan Tr ung Hin b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a21tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Khi qut chung v phng php nghin cu khoa hc lut v phng php thc hin mt cng trnh khoa hc lut, phng ph p phn tch lut vit#Lut hc#Ti liu hc tp#KVn#Phng php nghin cu#2801 42## 00825000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020029000610070021000900080010001110090018001210100 00500139011001400144012002700158015005800185021020300243020000900446020001700455 020001900472039000500491020001100496020000900507013000700516#VV11.12973#VV11.129 72#Vi?t#QU105T#658.5#^214#Trng Ch Tin#Qun tr cht lng sn phm#Trng Ch Tin b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a49tr.^b22cm#Ti liu hng dn h c tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by khi n im v cc vn chung v qun tr cht lng, cht lng sn phm, gi tr ti u v gi tr s dng ca sn phm...; cc cng c kim sot cht lng, cc h thng qun l cht lng#Qun tr#Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#Ch t lng#Sn phm#280143## 00823000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020020000570070039000770080010001160090018001260100 00500144011001400149012002700163015005800190021018800248020000800436020001700444 020001900461039000500480005001900485013000700504020001000511#VV11.12974#VV11.129 75#Vi?t#T305T#332.1#^214#Thi Vn i#Tin t - ngn hng#B.s.: Thi Vn i, Tr n Th Hnh Phc#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a93tr.^b22cm#Ti liu hng d n hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Mt s vn c bn v tin t. Gii thiu h thng ngn hng; tn dng v chnh sch tn dng; ngn hng thng mi; kim sot cung ng tin ca ngn hng trung ng, l m pht, li sut#Tin t#Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#Trn Th Hnh Phc#280144#Ngn hng## 00751000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020005000600070021000650080010000860090018000960100 00500114011001500119012002700134015005800161021020100219020000500420020001700425 020001900442039000500461013000700466#VV11.12976#VV11.12977#Vi?t#TH507#336.2#^214 #Trng ng Lc#Thu#Trng ng Lc b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a10 1tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung t m o to T xa#Trnh by nhng kin thc cn bn v thu i cng, thu gi tr gia tng (GTGT), thu tiu th c bit, thu xut khu, nhp khu, thu thu n hp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu ti nguyn#Thu#Ti liu hc tp#T i liu hng dn#KVn#280145## 01052000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020016000610070065000770080010001420090018001520100 00500170011001500175012002700190015005800217021034800275020001600623020000900639 020001700648020001900665039000500684005002300689005001900712013000700731#VV11.12 978#VV11.12979#Vi?t#L504T#343.597#^214#Nguyn Mai Hn#Lut thng mi#B.s.: Nguy n Mai Hn, on Nguyn Minh Thun, Nguyn Th Hoa Cc#^aCn Th#^ai hc Cn T h#2011#^a132tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn T h. Trung tm o to T xa#Gii thiu nhng quy nh ca php lut v nhng ho t ng thng mi c th nh mua bn hng ho, dch v thng mi, xc tin th ng mi, trung gian thng mi, nhng quyn thng mi, u thu, u gi. Nhng kin thc chung v cc loi hnh doanh nghip: doanh nghip t nhn, cng ty tr ch nhim hu hn, cng ty c phn, cng ty hp danh...#Lut thng mi#Vit Nam #Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#on Nguyn Minh Thun#Nguyn Th Hoa Cc#280146## 00798000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020013000600070023000730080010000960090018001060100 00500124011001400129012002700143015005800170021020900228020001000437020001700447 020001900464039000500483020001300488013000700501#VV11.12980#VV11.12981#Vi?t#L504 S#340#^214#Tng Thanh Phng#Lut so snh#Tng Thanh Phng b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a52tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by tng quan v so snh lut, cc h thng php lut tiu biu trn th gii; quyn chim hu trong lut ca cc n c, ch php l v giao kt hp ng trong lut ca Anh, M, Php, c v Ital ia...#Php lut#Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#Lut so snh#280147## 00867000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020014000660070023000800220005001030080010001080090 01800118010000500136011001400141012002700155015005800182021025400240020001400494 020000900508020001700517020001900534039000500553013000700558#VV11.12982#VV11.129 83#Vi?t#L504L#344.59701#^214#Dip Thnh Nguyn#Lut lao ng#Dip Thnh Nguyn b .s.#Ph.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a97tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc t p#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Khi nim lut Lao ng Vit Nam, quan h php lut lao ng, vic lm v hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic v thi gi ngh ng i, k lut lao ng, an ton lao ng, v sinh lao ng, bnh ngh nghip#Lut lao ng#Vit Nam#Ti liu hc tp#Ti liu hng dn#KVn#280148## 00899000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020014000660070023000800220005001030080010001080090 01800118010000500136011001400141012002700155015005800182021028600240020001400526 020000900540020001700549020001900566039000500585013000700590#VV11.12984#VV11.129 85#Vi?t#L504L#344.59701#^214#Dip Thnh Nguyn#Lut lao ng#Dip Thnh Nguyn b .s.#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a46tr.^b22cm#Ti liu hng dn hc t p#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Tng quan v cng on Vit Nam. Trnh by l lun chung v xut khu lao ng, php lut v ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng; tranh chp lao ng, t hm quyn v trnh t gii quyt tranh cho lao ng c nhn v tp th, nh c ng v gii quyt nh cng#Lut lao ng#Vit Nam#Ti liu hc tp#Ti liu hn g dn#KVn#280149## 00923000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050021000480020028000690070026000970080010001230090018001330100 00500151011001400156012002700170015005800197021026900255020001000524020000900534 020000900543020000900552020001700561020001900578039000500597013000700602#VV11.12 986#VV11.12987#Vi?t#L504H#346.59701#^214#Hunh Th Trc Giang#Lut hn nhn v g ia nh 1#Hunh Th Trc Giang b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a35tr.^b22 cm#Ti liu hng dn hc tp#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o t o T xa#Trnh by cng, mc tiu hc tp v cc ni dung trong lut Hn nhn v gia nh v: kt hn, quan h chung sng nh v chng, xc lp quan h cha m - con rut, xc lp quan h cha m - con nui, quan h gia v v chng, ly h n, nhng vn v quan h cp dng#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Ti li u hc tp#Ti liu hng dn#KVn#280150## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020028000540070016000820080018000980090011001160100 00500127011001500132020000700147020000600154020000900160020001400169005001600183 039000500199013000700204#VV11.12988#VV11.12989#25000#Vi?t#CH462-O#372.89#^214#C hi ch mn a l lp 4#Triu Th Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a1 01tr.^b24cm#a l#Lp 4#Tr chi#Sch c thm#Triu Th Tuyt#KVn#280151## 00844000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020013000880070 01200101008001800113009001100131010000500142011001500147012002600162021027600188 020001300464020001600477020001500493020001000508039000500518013000700523#VV11.12 990#VV11.12993#VV11.12992#VV11.12991#55000#Vi?t#C450#915.9739#^214#L ng Bt #C Hoa L#L ng Bt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a264tr.^b20cm#Vit Nam - Di sn vn ho#Gii thiu lch s, di tch kinh Hoa L qua cc thi vua inh, vua L, vua L Thi T v hnh trnh di t Hoa L ra thnh i La. Gi i thiu thn th ca vua inh Tin Hong, vua L i Hnh, L Long nh, vua L Thi T v mt s cc danh thn, hong hu, hong t...#C Hoa L#Di tch l ch s#Di sn vn ho#Ninh Bnh#KVn#280152## 00800000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020039000710290028001100070 04700138008001800185009001100203010000500214011001500219020000900234006000700243 03900050025001900050025500500170026000600150027702101200029202000110041202000090 0423020001100432013000700443#VV11.12995#VV11.12997#VV11.12996#VV11.12994#95000# Vi?t#H109P#500#^214#Harry Potter v nhng l gii khoa hc#The science of Harry Potter#Roger Highfield ; Dch: H Lan, Phm Vit Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2011#^a415tr.^b20cm#Khoa hc#H Lan#KVn#Dch#Highfield, Roger#Phm Vit Hng #Phn tch nhng ngun gc khi thu ca t tng php thut di mi hnh thc c s khoa hc trong truyn Harry Potter#Gii thch#Ma thut#Php thut#280153## 00586000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020014000710030012000850070 03900097008001800136009001100154010000500165011001500170020001700185020001200202 006001500214039000500229019000900234005001800243020000400261013000700265#VV11.13 001#VV11.12998#VV11.13000#VV11.12999#65000#Vi?t#B105T#823#^214#Bn tay k d#Ti u thuyt#Nigel Richardson ; Nguyn Tu an dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 11#^a314tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Nguyn Tu an#KVn#Dch Anh#Rich ardson, Nigel#Anh#280154## 00603000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020021000710030012000920070 04000104008001800144009001100162010000500173011001500178020001700193020001200210 00600110022203900050023301900080023800500140024602000030026000600070026301300070 0270#VV11.13002#VV11.13004#VV11.13005#VV11.13003#85000#Vi?t#C455C#813#^214#Cng cha chn ngng#Tiu thuyt#Shannon Hale ; Dch: Kim Nhng, L San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a406tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Kim Nhng#KV n#Dch M#Hale, Shannon#M#L San#280155## 00766000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101260 00440200012001700140007001820410005001891810006001940820004002008080005002040020 02000209007006200229008001800291009001100309010000500320011001500325020002100340 02000170036100500170037803900050039501900050040000500130040500600150041801300070 0433#VV11.13007#VV11.13006#VV11.13008#VV11.13009#Nhng cu chuyn khoa hc v c c loi vi sinh vt nh trng chy, b cht, virt, vi khun, bi... c nhn qu a knh hin vi#Vi sinh vt#30000#Vi?t#V300S#579#^214#Vi sinh vt vi tnh#Nick A rnold ; Minh ho: Tony De Saulles ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a143tr.^b20cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Saulles, Tony De# KVn#Dch#Arnold, Nick#Trnh Huy Ninh#280156## 00491000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020008000760070017000840080 01800101009001100119010000500130011001500135020001700150020000800167039000500175 005001700180020000900197013000700206#VV11.13011#VV11.13013#VV11.13010#VV11.13012 #92000#Vi?t#B105V#895.9228#^214#Bn vn#Nguyn Quang Lp#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2011#^a453tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#KVn#Nguyn Quang Lp#Vit N am#280157## 00575000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020013000760030012000890290 01700101007003000118008001800148009001100166010000500177011001500182020001700197 020000500214020001200219039000500231019001000236006000800246013000700254#VV11.13 015#VV11.13014#VV11.13016#65000#Vi?t#M452T#843#^214#Olmi, Vronique#Mi tnh u#Tiu thuyt#Le premier amour#Vronique Olmi ; Thu Hoa dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2011#^a286tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#KVn#Dch Php#T hu Hoa#280158## 00493000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050016000770020009000930070 01600102008001800118009001100136010000500147011001500152020001700167020000900184 020001000193039000500203013000700208#VV11.13017#VV11.13020#VV11.13019#VV11.13018 #40000#Vi?t#D103Ϳ.92244#^214#V c Sao Bin#Di & to#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a206tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun# KVn#280159## 00685000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750020047000800070043001270080 01800170009001100188010000500199011001500204020001700219020000900236020001200245 03900050025701200170026200500110027900500130029000500140030300500100031700500130 0327013000700340#VV11.13021#VV11.13022#VV11.13024#VV11.13023#90000#Vi?t#TR527N# 895.9223408#^214#Truyn ngn hay Tui Tr cui tun 2008 - 2009#Lim Trinh, Phan Th Tn, H Thanh Phc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a331tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#T sch Tui tr#Lim Trinh#Phan Th Tn# H Thanh Phc#Minh Thu#L Minh Nht#280160## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000500277019001400282013000700296#VN11.03 718#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#KVn#Dch Nht Bn#280161## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000500277019001400282013000700296#VN11.03 719#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#KVn#Dch Nht Bn#280162## 00593000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.03720#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#KVn#Dch Nht Bn#280163## 00593000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.03721#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#KVn#Dch Nht Bn#280164## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.03722#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.51#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#280165## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.03723#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.52#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#280166## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220005001060080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186005001900199 006001100218039000500229019001400234012003500248013000700283#VN11.03724#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#KVn#Dch Nht Bn#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#280167## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220005001060080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186005001900199 006001100218039000500229019001400234012003500248013000700283#VN11.03725#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a193tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#KVn#Dch Nht Bn#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#280168## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN11.03 726#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 1tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#280169## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002380800050 00290020018000340030013000520290022000650070031000870220005001180080018001230090 01100141010000500152011001500157012004000172020001700212020000900229020001300238 005001600251006000800267039000500275019001400280013000700294#VN11.03727#14000#V i?t#G107X#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de karakuri#Fujita Kazuh iro ; Hi Th dch#T.31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita K azuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#280170## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.03728#14000#V i?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .46#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#280171## 00565000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002380800050 00290020009000340030013000430070036000560220005000920050017000970060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160019001400175020001700189020000900206 020001300215039000500228012003500233013000700268#VN11.03729#14000#Vi?t#I-312#^2 14#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.47#Takahashi Rumi ko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#280 172## 00584000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070033000680220005001010050018001060060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001800230020000900248020001300257039000500270013000700275#VN11.03730#Vi?t#180 00#H419V#895.6#^214#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dc h#T.19#Higuchi Tachibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#KVn#280173## 00664000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020021000860070 06700107022000400174221001700178008001800195009001100213010000500224011001500229 02000180024402000030026202000120026500600120027700500230028903900040031201900030 0316013000700319#VV11.13025#VV11.13026#VV11.13028#VV11.13027#62000#Vi?t#C125B#8 13#^214#Prineas, Sarah#Cu b trm ma thut#Sarah Prineas ; Thanh Tuyn dch ; M inh ho: Antonio Javier Caparo#Q.3#Tm c bo bi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a325tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Caparo, Antoni o Javier#Hoa#VH#280174## 00725000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520050014000570020010000710030054000810070034001350220004001692210 04500173008001800218009001100236010000500247011001500252019000800267020001700275 02000030029202000270029500600140032203900040033618100050034008200040034580800050 0349013000700354005001400361#VV11.13029#VV11.13030#VV11.13032#VV11.13031#158000 #Vi?t#MacHale, D.J.#Pendragon#Nht k chuyn phiu lu vt khng gian v thi g ian#D.J. MacHale ; ng Phi Bng dch#T.8#Ly hng tm qu kh = The pilgrims of rayne#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a815tr.^b19cm#Dch M#Vn hc hin i #M#Truyn khoa hc vin tng#ng Phi Bng#Hoa#P203#813#^214#280175#MacHale, D .J.## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050007000570020013000640030033000770070007001100080 01800117009001100135010000500146011001500151012003300166020001700199020000900216 020001200225039000400237013000700241#VV11.13033#VV11.13034#90000#Vi?t#TH462X#89 5.922334#^214#L Lu#Thi xa vng#Gii A Hi Nh vn Vit Nam 1986#L Lu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a397tr.^b20cm#T sch Mi nh vn mt tc phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#280176## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020018000670030018000850070013001030080 01800116009001100134010000500145011001500150012003300165020001700198020000900215 020001200224039000400236013000700240015006700247#VV11.13035#VV11.13036#60000#Vi ?t#V258T#895.9223#^214#Trang Th Hy#Vt thng th 13#Tuyn truyn ngn#Trang Th Hy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a256tr.^b20cm#T sch Mi nh vn mt t c phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#280177#Bt danh tc gi: Vn Ph ng M, Minh Phm, Triu Phong, Phm V...## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050008000570020010000650030018000750070008000930080 01800101009001100119010000500130011001500135012003300150020001700183020000900200 020001200209039000400221015008000225013000700305#VV11.13038#VV11.13037#64000#Vi ?t#CH124N#895.922334#^214#V Hnh#Cht ngc#Tuyn truyn ngn#V Hnh#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2011#^a267tr.^b20cm#T sch Mi nh vn mt tc phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#Bt danh tc gi: V Hnh, C Phng Tho, Ngu yn Ph, Minh Hu, Hong Thanh K#280178## 00672000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050011000580020015000690070011000840080018000950090 01100113010000500124011001500129020001700144020000900161020000600170039000400176 021021900180013000700399#VV11.13039#VV11.13040#55000#Vi?t#TR100L#895.9228403#^2 14#Dng Thu#Tr li n hn#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a244t r.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K s#Hoa#Ghi chp li nhng cm nhn su sc ca tc gi trong chuyn i xa qua cc a danh quc gia t chu u n chu v con ngi, chuyn tnh, danh thng, thin nhin, vn ho... vi cm xc 4 ma xun - h - thu - ng#280179## 00597000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00348080005000400050013000450020023000580030060000810070013001410080018001540090 01100172010000500183011001500188012003300203020001700236020000900253020001200262 039000400274013000700278015003400285#VV11.13041#VV11.13042#78000#Vi?t#M501L#^21 4#Ma Vn Khng#Ma l rng trong vn#Gii thng Nh nc v Vn hc Ngh thut , t I, nm 2001#Ma Vn Khng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a330tr.^b20cm# T sch Mi nh vn mt tc phm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#28018 0#Tn tht tc gi: inh Trng on## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020008000740030012000820070018000940080 01800112009001100130010000500141011001500146012003300161020001700194020000900211 020001200220039000400232013000700236#VV11.13043#VV11.13044#71000#Vi?t#124L#895 .922334#^214#Nguyn Quang Sng#t la#Tiu thuyt#Nguyn Quang Sng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a314tr.^b20cm#T sch Mi nh vn mt tc phm#Vn hc h in i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#280181## 00674000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100230027400600100029700800180030700900110032501000050033601300070 0341#VV11.13045#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.83#Kim chung tro tng 11#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#280182## 00674000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100230027400600100029700800180030700900110032501000050033601300070 0341#VV11.13046#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.84#Nht ch phn m dng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#280183## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000400228019001600232012004000248013000700288#VV11.13047#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#280184## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000400228019001600232012004000248013000700288#VV11.13048#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a127tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#280185## 00582000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000400251181000700255082000600262808000500268013000700273#VV11.13049#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.133#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a139tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#Hoa#PH43 1V#895.1#^214#280186## 00582000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000400251181000700255082000600262808000500268013000700273#VV11.13050#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.134#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a139tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#Hoa#PH43 1V#895.1#^214#280187## 00628000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000400298041000500302013000700307#VV11.13 051#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .29#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Hoa#Vi?t#280188## 00679000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050017000720020021000890030 06900110029001700179007003800196008001800234009001100252010000500263011001500268 02000170028302000050030002000120030503900040031701900100032100600150033101300070 0346#VV11.13053#VV11.13055#VV11.13054#VV11.13052#73000#Vi?t#TH121C#843#^214#Aub ert, Brigitte#Thn cht trong rng#Gii thng ln vn hc trinh thm - hnh s Php 1997 : Tiu thuyt#La mort des bois#Brigitte Aubert ; Trn Minh Khi dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a347tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuy t#Hoa#Dch Php#Trn Minh Khi#280189## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020020000590290035000790070010001140080 00500124009002000129010000500149011001500154020001100169020000800180039000400188 015007600192021013200268020001100400013000700411#VN11.03731#VN11.03732#82000#Vi ?t#T550#443#^214#L Kh K#T in Php - Vit#Franais - Vietnamien dictionnai re#L Kh K#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a782tr.^b18cm#Ting Php#T in#Hoa #TTS ghi: Trung tm Khoa hc X hi v Nhn vn Quc gia. Vin Ngn ng hc#Gi i thiu cc t ng Php - Vit, c gii ngha r rng bng ting c km theo v d c th v c sp xp theo trt t ch ci#Ting Vit#280190## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020032000590290057000910070010001480080 00500158009002000163010000500183011001600188020001100204020000800215039000400223 015007600227021015700303020001100460013000700471#VN11.03733#VN11.03734#98000#Vi ?t#T550#443#^214#L Kh K#T in Php - Vit Vit - Php#Dictionnaire Franai s - Vietnamien Vietnamien - Franais#L Kh K#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1 313tr.^b18cm#Ting Php#T in#Hoa#TTS ghi: Trung tm Khoa hc X hi v Nhn vn Quc gia. Vin Ngn ng hc#Gii thiu cc t ng Php - Vit, Vit Php c gii ngha r rng bng ting Vit v ting Php, km theo v d c th, c sp xp theo trt t ch ci#Ting Vit#280191## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020020000640290035000840070010001190080 00500129009002000134010000500154011001500159020001100174020000800185039000400193 015007600197021013500273020001100408013000700419#VN11.03735#VN11.03736#62000#Vi ?t#T550#495.9223#^214#L Kh K#T in Vit - Php#Vietnamien - Franais dicti onnaire#L Kh K#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a533tr.^b18cm#Ting Vit#T i n#Hoa#TTS ghi: Trung tm Khoa hc X hi v Nhn vn Quc gia. Vin Ngn ng h c#Gii thiu cc t ng ting Vit - Php, c gii ngha r rng km theo v d c th v c sp xp theo trt t ch ci ting Vit#Ting Php#280192## 00710000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020020000640070011000840080005000950090 02000100010000500120011001500125020001100140020000800151039000400159021026300163 020001100426013000700437#VN11.03737#VN11.03738#65000#Vi?t#T550#495.603#^214#Kh ang Vit#T in Nht - Vit#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a959tr.^b 18cm#Ting Nht#T in#Hoa#Gii thiu cc t ng ting Nht trong giao tip hn g ngy n cc thut ng thuc nhiu lnh vc khoa hc, kinh t, vn ho,... c phin m bng ting Latinh, c gii ngha r rng bng ting Vit c km theo v d c th v sp xp theo trt t ch ci A - Z#Ting Vit#280193## 00626000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020028000650070011000930080005001040090 02000109010000500129011001500134020001700149039000400166021018400170020001100354 013000700365#VN11.03739#VN11.03740#62000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Khang Vit#T in chnh t ting Vit#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a800tr.^b18c m#T in chnh t#Hoa#Gm cc mc t chnh t ting Vit c sp xp theo th t ca bng ch ci t A - Y, vi trnh t cc du ging theo nhm cao trc, th p sau (khng du, sc. hi, huyn, ng, nng)#Ting Vit#280194## 00937000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020031000880030 02900119007003300148008000500181009004700186010000500233011001500238020002000253 03900040027301900080027700600120028502102860029702000100058302000110059301300070 0604#VV11.13056#VV11.13057#VV11.13059#VV11.13058#35000#Vi?t#B305C#158.1#^214#Jo hnson, Addie#Bin chua cht thnh ngt ngo#T tri chanh n nc chanh#Addie J ohnson ; Chng Ngc dch#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#20 11#^a141tr.^b20cm#Tm l hc ng dng#Hoa#Dch M#Chng Ngc#Gm mt s li khu yn b ch v li sng ca mi con ngi ng bao gi nh mt c hi tt, bi t dng t cch o c chnh bn thn, bin nhng chua cht thnh ngt ngo, bi n nhng thi im cam go thnh nhng kinh nghim qu bu, nhm t thnh cng v hnh phc trong cuc sng#Nhn cch#Hon thin#280195## 00669000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020023000710070036000940080 00500130009002000135010000500155011001500160020000900175039000400184005001500188 021017100203013000700374020001000381#VV11.13060#VV11.13063#VV11.13062#VV11.13061 #80000#Vi?t#M458T#030#^214#100 chuyn l th gii#Phm Danh Ngn tuyn chn, ch nh l#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a287tr.^b20cm#Th gii#Hoa#Phm Danh Ngn# Gii thiu 100 cu chuyn k l xy ra trn th gii v cc vn v thm ho c a nhn loi, v nhng ci cht k b, v kh nng c bit, v th gii ng, t hc vt...#280196#Chuyn l## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020018000860030 07300104007003200177008000500209009004700214010000500261011001500266020001500281 03900040029601900080030000600080030802102050031602000080052101300070052902000110 0536#VV11.13064#VV11.13065#VV11.13067#VV11.13066#43000#Vi?t#C103T#158.1#^214#Pe rron, Mari#Ci ti chn thc#Tm hiu bn ng chn thc t khai sng v cm n hn hnh phc ni tm#Mari Perron ; Th Anh bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a223tr.^b21cm#Tm l c nhn#Hoa#Dch M#Th Anh #Gii thiu v tin trnh tm kim bn ng chn thc, a ra nhng b quyt phn g trnh tiu cc, vt qua s hi, kh khn, t khai sng v cm nhn hnh ph c ni tm dn n thnh cng trong cuc sng#Ci ti#280197#Hon thin## 00986000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020067000530070051001200080005001710090020001760100 00500196011001500201020001100216020001100227039000400238005001000242021030200252 01300070055402000210056102000190058200500120060100500180061300500160063100500130 0647#VV11.13068#VV11.13069#50000#Vi?t#NG404G#327.51#^214#Ngoi giao Cng ho nh n dn Trung Hoa hai mi nm u th k XXI#L Vn M ch.b., Minh Cao, Nguy n Thu Phng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a315tr.^b21cm#Ngoi giao#Trung Qu c#Hoa#L Vn M#Trnh by nhng vn ni bt trong chnh sch i ngoi v qu an h ngoi giao ca Trung Quc 10 nm u th k XXI. ng thi d bo v tnh hnh th gii, khu vc, tnh hnh Trung Quc v cc nhn t tc ng n s iu chnh chin lc v chnh sch i ngoi ca Trung Quc giai on 2011 - 2020#2 80198#Chnh sch i ngoi#Quan h ngoi giao# Minh Cao#Nguyn Thu Phng#Nguy n Thu Hin#Ch Bch Thu## 01037000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020027000750070119001020080 00500221009002000226010000500246011001500251020001700266020000300283039000400286 01900080029000500170029802101790031502000160049402000090051000500160051900500170 0535005001300552005002100565005001900586006001500605005001200620013000700632#VV1 1.13070#VV11.13073#VV11.13072#VV11.13071#98000#Vi?t#L302S#973.931#^214#Lch s v ngy 11 thng 9#Michael H. Hunt, Nick Cullather, Nur Bilge Criss... ; Joanne Meyerowitz ch.b. ; Trnh Th Hng dch ; V Tun Anh h..#^aH.#^aT in Bch kh oa#2011#^a315tr.^b21cm#Lch s hin i#M#Hoa#Dch M#Hunt, Michael H.#Tp hp cc bi vit ca mt s chuyn gia trong cc lnh vc lin quan n khng b, t tng chng M, Trung ng, cc phong tro tn gio chnh thng v cc quan h ngoi giao#S kin lch s#Khng b#Cullather, Nick#Criss, Nur Bilge#Prados, Joh n#Rosenberge, Emily S.#Meyerowitz, Joanne#Trnh Th Hng#V Tun Anh#280199## 00779000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050015000750020024000900030 04400114007002800158008000500186009002000191010000500211011002500216020001200241 039000400253005001200257021016300269020000800432004001800440013000700458#VV11.13 075#VV11.13074#VV11.13076#VV11.13077#150000#Vi?t#T406T#495.17#^214#Trn Vn Ch nh#Ton th t hc ch Hn#Vn ngn - Pht th - Bch thoi - Th php#Trn Vn Chnh, L Anh Minh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a791tr., 8tr. nh^b21cm#Sch t hc#Hoa#L Anh Minh#Gii thiu 228 bi hc t hc ting Hn c phin m, dch ngha, gii thch t mi v ng php t d n kh v mt s bi luyn th php t n gin n nng cao#Ch Hn#Ti bn ln th 1#280200## 00775000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050011000460020014000570030027000710070011000980080005001090090 02000114010000500134011001500139020000900154039000400163015005900167021020900226 020000600435020000800441020000900449020000800458013000700466#VV11.13079#VV11.130 78#Vi?t#L557S#782.109#^214#Trung Kin#Lc s Opera#50 tc phm Opera chn lc#T rung Kin#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a483tr.^b24cm#Th gii#Hoa#TTS ghi: H c vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc#Gii thiu s lc v qu trnh h nh thnh v pht trin ca ngh thut Opera vi nhng tc gi - tc phm ni ti ng v trng phi i din tiu biu trn th gii nh: Opera , Opera o - c , Opera Php...#Opera#Tc gi#Tc phm#Lch s#280201## 00844000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020038000470080005000850090020000900100005001100110031001150390 00400146015009700150021026300247020000800510020001100518020000700529020000800536 013000700544020000800551020000700559#VV11.13080#VV11.13081#Vi?t#NG419H#959.731#^ 214#Ngc H 30 nm xy dng v pht trin#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a174tr. ., 32tr. nh mu^b24cm#Hoa#TTS ghi: ng u - Hi ng nhn dn - U ban nhn d n - U ban Mt trn T quc phng Ngc H#Trnh by khi qut qu trnh hnh t hnh v pht trin 30 nm ca phng Ngc H, qun Ba nh, H Ni. Gii thiu v ng t vn ho ni ting vi cc di tch lch s, truyn thng yu nc, trong cng cuc xy dng t nc ca nhn dn v ng u phng Ngc H#Lch s#Pht trin#Phng#Ngc H#280202#Ba nh#H Ni## 00498000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020027000580030011000850070014000960080006001100090 01700116010000500133011002800138004001800166020001100184039000400195020001700199 020000900216013000700225#VN11.03741#VN11.03742#Vi?t#C514#294.3#^214#Ng Tng Gi ao#Cuc i c Pht Thch Ca#Truyn th#Ng Tng Giao#^aHu#^aNxb. Thun Ho#20 11#^a68tr., 4tr. nh mu^b19cm#Ti bn ln th 2#Truyn th#Hoa#Vn hc hin i #o Pht#280203## 00421000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020008000590030004000670070012000710080006000830090 01700089010000500106011001500111020000900126020000400135039000400139020001700143 013000700160#VN11.03743#VN11.03744#Vi?t#B254T#895.9221#^214#Trn Kim H#Bn th# Th#Trn Kim H#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a136tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Hoa#Vn hc hin i#280204## 00420000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050019000360020017000550030004000720070019000760080006000950090017001010100 00500118011001400123020000900137020000400146039000400150020001700154013000700171 #VN11.03745#Vi?t#R463R#895.9221#^214#Triu Nguyn Phong#Rm r chiu qu#Th#Tri u Nguyn Phong#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a73tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Hoa#Vn h c hin i#280205## 00405000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050014000360020011000500030004000610070014000650080006000790090017000850100 00500102011001500107020000900122020000400131039000400135020001700139013000700156 #VN11.03746#Vi?t#T306L#895.9221#^214#Lng Ngc #Ting lng#Th#Lng Ngc # ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a127tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Hoa#Vn hc hin i#280 206## 00470000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050010000440020016000540030004000700070010000740080006000840090 01700090010000500107011001500112020000900127020000400136039000400140015003600144 020001700180013000700197#VN11.03747#35000#Vi?t#NH118L#895.9221#^214#T Nguyn#N ht l ma xa#Th#T Nguyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a116tr.^b19cm#Vit Nam #Th#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Th Nguyt#Vn hc hin i#280207## 00434000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020011000570030014000680070014000820080006000960090 01700102010000500119011001500124020000900139020000400148039000400152020001700156 013000700173#VN11.03748#40000#Vi?t#B431C#895.9221#^214#H Xun Trch#Bng chiu #Tuyn tp th#H Xun Trch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a157tr.^b19cm#Vit Nam #Th#Hoa#Vn hc hin i#280208## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050014000440020017000580030004000750070014000790080006000930090 01700099010000500116011001400121020000900135020000400144039000400148020001700152 013000700169#VN11.03749#30000#Vi?t#KH506S#895.9221#^214#Trn ng n#Khc sng bn l#Th#Trn ng n#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a91tr.^b19cm#Vit Nam#Th #Hoa#Vn hc hin i#280209## 00703000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020016000700030031000860070014001170080 00600131009001700137010000500154011001500159020000900174020000900183039000400192 021016500196020001700361020000900378020000700387013000700394#VN11.03750#VN11.037 51#50000#Vi?t#H110G#895.922803#^214#o Tm Thanh#Ht go c chn#Tp phng s, bt k, ghi chp#o Tm Thanh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a235tr.^b19cm#Vit Nam#Phng s#Hoa#Gm cc bi phng s, bt k, ghi chp v vng t, con ngi, v tnh hnh kinh t, vn ho, x hi... qua cc cu chuyn lng qu Vnh Linh , Cam L, Khe Sanh...#Vn hc hin i#Ghi chp#Bt k#280210## 00563000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020008000600070016000680080006000840090017000900100 00500107011001500112039000400127021016500131020000900296020000900305013000700314 #VN11.03752#VN11.03753#Vi?t#104H#294.3#^214#Thch Kin nh#m hoa#Thch Kin nh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a463tr.^b19cm#Hoa#Tuyn tp nhng bi vit v kip sng nhn sinh v nhng quan im, nhng ging gii, tri nghim ca tc gi v nhng gio l v con ng tu nghip trong o Pht#o Pht#Trit l#28021 1## 00414000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050010000430020010000530030004000630070010000670080006000770090 01700083010000500100011001400105020000900119020000400128039000400132020001700136 013000700153#VN11.03754#45000#Vi?t#H561T#895.9221#^214#H Vn S#Hng tr#Th# H Vn S#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a94tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Hoa#Vn hc hi n i#280212## 00783000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050022000420020011000640070041000750080006001160090041001220100 00500163011001500168020000400183020000700187039000400194006001300198021020900211 020000800420020000800428020001000436020000700446013000700453020000900460#VV11.13 082#65000#Vi?t#H452K#959.749#^214#Chaigneau, Michel c#Hi k Hu#Michel c C haigneau ; L Trng Sm dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho ; Cng ty Sch Thi i#2011 #^a292tr.^b21cm#Hu#Hi k#Hoa#L Trng Sm#Gm cc bi hi k vit v tnh hnh min Nam nc ta trong mt giai on y bin ng t 1789 n 1824 t cc vn chnh tr, kinh t, vn ho, x hi n i sng vua cha chn cung nh v dn chng...#Lch s#Vn ho#Chnh tr#X hi#280213#Vit Nam## 00726000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050020000360020026000560030035000820070020001170080006001370090017001430100 00500160011001500165020000900180020000900189039000400198015005600202021018700258 020000800445013000700453#VV11.13083#Vi?t#B108G#780.9597#^214#Thn Vn Trng Bnh #Bao gi cho ht t vng?#Cc bi bo v m nhc v i sng#Thn Vn Trng Bn h#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a182tr.^b21cm#Vit Nam#Bi vit#Hoa#TTS ghi: Hc vin m nhc Hu. Vin Nghin cu m nhc#Gm mt s bi vit v m nhc v i sng m nhc Vit Nam vo cui th k 20 v nhng nm u th k 21, phn nh m t s mt tch cc v hn ch ca m nhc thi th trng v hi nhp#m nhc#28 0214## 00802000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290050010000340020057000440070010001010080006001110090017001170100005001340110 01500139020000900154039000400163015009100167021023900258020000800497020001300505 020001100518013000700529#VV11.13084#Vi?t#120N#781.62#^214#Vnh Phc#m nhc c truyn Vit Nam qua bo ch na sau th k XX#Vnh Phc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 011#^a441tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Hc vin m nhc Hu. Vin Nghin cu m nhc. - Tn tht tc gi: Bi Ngc Phc#Gm cc bi nghin cu ph bnh v m nhc c truyn dn gian ng bng v trung du Bc B, Trung B, Nam B, dn ca cc dn tc thiu s, c truyn dn gian tng hp, c truyn chuyn nghip nh c a tr, ht xm, ca Hu, ca nhc ti t...#m nhc#Nhc dn tc#Nghin cu#280215 ## 01120000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020048000560070075001040080006001790090017001850100005002020110 01500207039000400222015007400226005001500300021040600315020000800721020000800729 020000900737020001000746005001300756005001500769005001500784013000700799#VV11.13 085#VV11.13086#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b th trn Gio Li nh (1930 - 2010)#B.s.: V Trung Chnh (ch.b.), Mai Vn Kim, Nguyn Hu Ti, Ngu yn c Th#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a207tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: ng b huy n Gio Linh. Ban chp hnh ng b th trn Gio Linh#V Trung Chnh#Gii thiu v ng t, con ngi v truyn thng lch s v vang ca ng b th trn Gio Lin h (huyn Gio Linh, tnh Qung Tr). Qu trnh lnh o nhn dn ca ng b th trn Gio Linh thi k u tranh ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Ph p xm lc, khng chin chng M cu nc, gii phng qu hng, thc hin cng cuc xy dng v bo v t quc x hi ch ngha giai on (1930 - 2010)#Lch s #ng b#Th trn#Qung Tr#Mai Vn Kim#Nguyn Hu Ti#Nguyn c Th#280216## 00733000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020022000710070017000930080006001100090 01700116010000500133011001500138020001100153039000400164021014700168020000800315 02000160032302000160033902000090035502000100036401300070037402000170038102000090 0398#VV11.13088#VV11.13087#150000#Vi?t#T310V#959.745#^214#Nguyn Ngc Trai#Tm v Qung Bnh xa#Nguyn Ngc Trai#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a403tr.^b23cm#Qu ng Bnh#Hoa#Gii thiu vi nt s lc v a gii - a danh v mt s di tch lch s, vn ho, n, cha, nhng danh nhn, nhn vt ch ca tnh Qung Bnh# Lch s#Di tch lch s#Di tch vn ho#a danh#Danh nhn#280217#Nhn vt lch s#Vit Nam## 00623000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200090 00328080005000410050016000460020035000620070016000970080006001130090017001190100 00500136011002600141020000400167039000400171021014000175020001600315020001100331 020000800342013000700350#VV11.13089#295000#Vi?t#NGH305C#959.7029#^214#Nguyn c Xun#Nghin cu triu Nguyn v Hu xa#Nguyn c Xun#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2011#^a858tr., 80tr. nh^b24cm#Hu#Hoa#Gii thiu v vn ho du lch, lch s t riu Nguyn v Hu xa t (1802 - 1883), km theo mt s bi vit giao lu tranh lun v vn ny#Lch s cn i#Nh Nguyn#Vn ho#280218## 00854000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020042000550070057000970220004001540080006001580090 01700164010000500181011001500186021014000201020000900341020000900350020000900359 03900040036802000400037202000040041200500170041600500200043300500150045300500130 0468005001600481013000700497#VV11.13091#VV11.13090#150000#Vi?t#TR561N#373.597#^ 214#Trng Nguyn Hong - Chn dung & k nim#Nguyn Hu Thun, Thi Th Thanh T hu, Thi Mng Hng...#T.8#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a815tr.^b21cm#Ghi li nh ng k nim p ca cc thy c gio, cc cu hc sinh, nhng k c v bn b v v ngi trng thn yu Nguyn Hong - Qung Tr#Nh gio#Hc sinh#Bi vit#Hoa #Trng ph thng trung hc Nguyn Hong#Th#Nguyn Hu Thun#Thi Th Thanh Thu #Thi Mng Hng#L nh Khi#Nguyn Vn Long#280219## 01071000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020057000470070103001040220004002072210020002110080006002310090 01700237010000500254011001600259021014100275020000800416020002200424020002000446 02000090046602000080047503900040048301300070048701500760049400500180057000500180 0588005001400606005001900620005001400639005001500653005001700668#VV11.13092#VV11 .13093#Vi?t#V115H#016.0390#^214#Vn ho Vit Nam: Tng mc lc cc cng trnh ng hin cu#Phm Th Bng Tm, Nguyn Th Phng, Trn Th Thu... ; B.s., ch.b.: N guyn Ch Bn, Nguyn Hu Thng#T.3#Vn ho phi vt th#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 011#^a1143tr.^b24cm#Gii thiu tng mc lc cc cng trnh nghin cu vn ho ph i vt th bao gm: phong tc tp qun, tn ngng tn gio, vn ngh dn gian... #Vn ho#Cng trnh nghin cu#Vn ho phi vt th#Vit Nam#Th mc#Hoa#280220# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#Phm Th Bng Tm#Nguyn Th Phng#Trn Th Thu#Mai Th Thu Hng#ng Kim Thoa#Ng uyn Ch Bn#Nguyn Hu Thng## 00382000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050009000440020013000530080010000660090015000760100005000910110 01500096020000900111020000400120039000400124020001700128013000700145#VN11.03755# 40000#Vi?t#TH460S#895.9221#^214#S Nhip#Th S Nhip#^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2011#^a135tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Hoa#Vn hc hin i#280221## 00826000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460080013000940090008001070100005001150110030001200200 01000150039000400160015005500164021028200219020000800501020000800509020000300517 020001000520013000700530020001100537#VN11.03756#VN11.03757#Vi?t#B113R#959.759#^2 14#Bc Rung - nhng mc son lch s (1957 - 2010)#^aBnh Thun#^aKnxb.#2011#^a1 80tr., 18tr. nh mu^b19cm#Bc Rung#Hoa#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b x Bc Rung#Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin x Bc Rung (huyn Tnh Linh, tnh Bnh Thun) qua cc mc son lch s: ng b v nhn dn x bc Rung khng chin chng M cu nc, gii phng qu hng, thc hin cng cuc xy dng v bo v t quc x hi ch ngha (1957 - 2010)#Lch s#ng b#X#Tn h Linh#280222#Bnh Thun## 00684000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020078000480080010001260090008001360100005001440110014001490200 00900163020001300172039000400185015005100189021011900240020001000359020001100369 020000900380020001000389013000700399#VV11.13094#VV11.13095#Vi?t#NG558D#324.2597# ^214#Ngi dn nn bit v ch trng, chnh sch php lut xy dng nng thn m i#^aGia Lai#^aKnxb.#2011#^a60tr.^b20cm#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#TTS ghi: U b an nhn dn tnh Gia Lai. S T php#Gm mt s cu hi - p php lut v cc c h trng, chnh sch php lut xy dng nng thn mi ca ng v Nh nc#Php lut#Chnh sch#Xy dng#Nng thn#280223## 00752000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330140007000380020017000450030059000620070055001210080010001760090015001860100 00500201011001500206020000900221020000400230039000400234015008300238005001600321 02000170033702000090035400500160036300500180037900500090039700500130040601300070 0419#VV11.13096#Vi?t#KH506H#895.92208#^214#80000#Khc ht ngy v#Cho mng 180 nm thnh lp v 20 nm ti lp tnh H Tnh#Trng Ngc nh, Nguyn Vn Bnh, Nguyn Trng Bnh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a487tr.^b21cm#Vit Nam#Th#H oa#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch. Hi lin hip Vn hc Ngh thut H Tnh#Trng Ngc nh#Vn hc hin i#Vn xui#Nguyn Vn Bnh#Nguyn Trng Bn h#Xun Cu#V Minh Chu#280224## 00659000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020014000360030004000500070072000540080010001260090015001360100005001510110 02500156020001700181020000900198005000900207039000700216020000400223005001500227 00500110024200500160025300500130026900500150028200500160029700500130031301300070 0326#VV11.13097#Vi?t#D431S#895.9221#^214#Dng sa xanh#Th#Chu Mnh, Trn Quang t, Bi S i... ; Tuyn chn: Nguyn Hu Bn...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011 #^a159tr., 7tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Chu Mnh#T.Dung#Th#Trn Qua ng t#Bi S i#Nguyn Hu Chc#Bch Huy Chu#Nguyn Hu Bn#Lng Hng Quang#Tr n Kim n#280225## 00674000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200130 00298080005000420020030000470070011000770080010000880090015000980100005001130110 01500118021025900133020000700392020000800399039000700407005001100414013000700425 #VV11.13098#30000#Vi?t#S552S#303.40959742#^214#Sc sng t v ngi Ngh An#H Vn Ti#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a111tr.^b21cm#Gm nhng bi vit c ng trn bo, tp ch ni ln th mnh, nhng tim nng to ln ca vng t v con ngi Ngh An cng nhng mt non yu, nhng khuyt im ca tnh Ngh An tr ong trin khai thc hin cc ng li, chnh sch ca ng v Chnh ph#X hi# Ngh An#T.Dung#H Vn Ti#280226## 00993000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020023000310030054000540070046001080080010001540090015001640100005001790110 01500184021036400199020001000563005002200573039000700595005001500602015005400617 020000900671020000500680020001100685013000700696#VV11.13099#Vi?t#B256#639#^214# Bnh ng vt thy sn#Ti liu dng cho sinh vin ngnh nui trng thy sn#Tr n Ngc Hng (ch.b.), Trng Th Thnh Vinh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a235tr .^b24cm#Gii thiu nhng kin thc chung v bnh hc v bnh ng vt thy sn. Trnh by cc bin php tng hp nhm qun l sc khe ng vt thy sn nui, c c chng loi thuc, nguyn tc v cch dng thuc trong nui trng thy sn. Gi i thiu cc bnh ch yu thng gp v phng php chn on, phng v tr bnh cc i tng nui c gi tr kinh t Vit Nam#Chn nui#Trng Th Thnh V inh#T.Dung#Trn Ngc Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Vinh# Thy sn#Bnh#Gio trnh#280227## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030004000500070042000540080010000960090015001060100005001210110 01500126020001600141020000900157006001500166039000700181019000500188005001600193 020001200209006001400221006001500235013000700250#VV11.13100#Vi?t#104N#895.1#^21 4#m Nh thi tho#Th#Nguyn Vn Giao ; Dch: Nguyn Th t...#^aNgh An#^aNxb . Ngh An#2011#^a423tr.^b24cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Nguyn Th t#T.Dung#Dc h#Nguyn Vn Giao#Th ch Hn#Nguyn Hoa L#Phan Xun Lch#280228## 00661000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020055000430080005000980090010001030100005001130110014001180210 17900132020002000311020000800331020000900339039000700348015003700355020000800392 013000700400#VN11.03758#VN11.03759#Vi?t#QU600T#174#^214#Quy tc o c v ng x ngh nghip lut s Vit Nam#^aH.#^aT php#2011#^a39tr.^b15cm#Trnh by 27 qu y tc chun mc o c ca gii lut s ti Vit Nam trong quan h vi khch h ng, vi ng nghip, vi c quan tin hnh t tng v vi cc c quan Nh nc k hc#o c ngh nghip#Lut s#Vit Nam#T.Dung#TTS ghi: Lin on Lut s Vit Nam#Qui tc#280229## 00617000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090010000820100005000920110 01400097021019100111020001000302020001000312020000900322039000700331020001800338 013000700356#VN11.03760#VN11.03761#10000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lut kim ton Nh nc#^aH.#^aT php#2011#^a58tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut Kim ton Nh nc gm 76 iu khon vi cc mc: nhng qui nh chung, a v php l, chc nng, nhim v, quyn hn v t chc ca Kim ton Nh nc... Vit Nam#Php lut#Kim ton#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#280230## 00788000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020041000540080005000950090010001000100005001100110 01400115021028600129020001000415020000900425020000900434039000700443020001800450 020000700468020000900475020000700484013000700491#VN11.03762#VN11.03763#7500#Vi? t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aT php#2 011#^a31tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v b n phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v t r em c hon cnh c bit ni ring, nhng quy nh chung v iu khon thi h nh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Php lut#Chm s c#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#Bo v#Gio dc#Tr em#280231## 00819000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070014000930080005001070090011001120100 00500123011001500128021022600143020000700369020000900376020000700385039000700392 00400390039900500140043801300070045202000080045902000080046701200140047502000040 0489#VN11.03764#VN11.03765#30000#Vi?t#K600T#641.8#^214#K thut ch bin cc m n lu - xt - sp#L Thanh Xun#^aH.#^aThi i#2011#^a227tr.^b19cm#Hng dn c ch chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn lu b, lu tht ln, lu hu, lu d, lu ch; xt chua, xt chua ngt, xt da, xt me, xt gng, xt nm; s p yn, sp tm, sp c, sp ln, sp cua, sp g...#Nu n#Ch bin#Mn n#T.D ung#Ti bn ln th 4, c b sung sa cha#L Thanh Xun#280232#Mn lu#Mn xt# Cooking books#Sp## 00805000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020020000520080005000720090010000770100005000870110 01400092021037900106020001000485020001500495020000900510039000700519020001800526 013000700544#VN11.03766#VN11.03767#7000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^aT php#2011#^a51tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v t chc, bin ch, v kh, trang b ca dn qun t v nng ct, vic o to, b i dng, tp hun cn b v hun luyn dn qun t v nng ct, ch , chnh s ch i vi dn qun t v, kinh ph bo m, qun l nh nc, khen thng v x l vi phm, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lu t dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#280 233## 00717000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090010000790100005000890110 01400094021028900108020001000397020001500407020000900422039000700431020001800438 013000700456#VN11.03768#VN11.03769#7000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi ca o tui#^aH.#^aT php#2011#^a23tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tui, Hi ng i cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui , nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut ngi cao tui#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#280234## 00845000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030034000780080005001120090010001170100 00500127011001400132021035000146020001000496020000900506020000900515039000700524 020001800531020001100549013000700560#VN11.03770#VN11.03771#14000#Vi?t#L504K#346 .597#^214#Lut kinh doanh bo him# c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aT p hp#2011#^a83tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k t on, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm cng c c iu khon thi hnh trong Lut kinh doanh bo him#Php lut#Bo him#Vit Nam #T.Dung#Vn bn php lut#Kinh doanh#280235## 00672000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020027000520070025000790080005001040090011001090100 00500120011001500125021018100140020001100321020000900332039000700341005001500348 004001400363020001000377013000700387#VN11.03772#VN11.03773#28000#Vi?t#CH114S#63 5.9#^214#Chm sc 83 loi chu cnh#Nguyn Kim Dn, nhm NNT#^aH.#^aThi i#201 1#^a158tr.^b19cm#Gii thiu xut x, c im v cch chm sc, v tr t chu cy cnh cho 83 loi cy cnh thng thy thuc loi tng bch, loi cy tp, lo i ngm hoa, loi ngm qu v ngm l#Trng trt#Cy cnh#T.Dung#Nguyn Kim Dn# Ti bn ln 1#Chu cnh#280236## 00617000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020021000540080005000750090010000800100005000900110 01400095021018700109020001000296020001600306020000900322039000700331020001800338 013000700356#VN11.03774#VN11.03775#5500#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu ti nguyn#^aH.#^aT php#2011#^a14tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu ti nguyn#Php lut#T hu ti nguyn#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#280237## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070014000820080005000960090011001010100 00500112011001400117021012600131020001100257020000900268039000700277005000900284 020000900293013000700302020002000309#VN11.03777#VN11.03776#15000#Vi?t#M458N#155 .9#^214#1001 b quyt gi gn tnh yu#i Minh b.s.#^aH.#^aThi i#2011#^a89tr .^b19cm#Trnh by cc b quyt gip gi gn tnh yu trc v sau hn nhn, b q uyt gi gn tnh yu ca ngi bn i dnh cho mnh#Tm l hc#Hn nhn#T.Dung #i Minh#Tnh yu#280238#B quyt thnh cng## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020036000540080005000900090010000950100005001050110 01400110021022700124020001000351020001000361020000900371039000700380020001800387 020001500405020001500420013000700435#VN11.03778#VN11.03779#6500#Vi?t#L504T#343. 59705#^214#Lut thu xut khu, thu nhp khu#^aH.#^aT php#2011#^a25tr.^b19cm #Gii thiu ni dung 13 iu ca Lut thu xut khu, thu nhp khu vi cc mc qui nh v phng php tnh thu v biu thu, k khai thu, np thu, min gi m thu, khiu ni v x l vi phm... km theo iu khon thi hnh#Php lut#Lu t thu#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut#Thu xut khu#Thu nhp khu#280239## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070010000880080005000980090010001030100 00500113011001400118021016200132020001000294020001100304020000900315039000700324 005001000331020001300341012001800354013000700372#VN11.03780#VN11.03781#18000#Vi ?t#T312H#347.597#^214#Tnh hung php lut v cng chng#Ph Thnh#^aH.#^aT ph p#2011#^a63tr.^b19cm#Gm nhng cu hi - p nhng tnh hung php lut v th t c cng chng ni chung, th tc cng chng hp ng, giao dch; quy nh v ph v th lao cng chng#Php lut#Cng chng#Vit Nam#T.Dung#Ph Thnh#Sch hi p#T sch Php lut#280240## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070070000770080005001470090011001520100 00500163011001500168021017700183020001100360005001600371005001400387039000700401 005001800408020000700426013000700433020000900440#VN11.03782#VN11.03783#25000#Vi ?t#S450T#635.9#^214#S tay ngh nhn cy cnh#S.t., b.s.: Nguyn Ngc Thch (ch. b.), Hong Anh Tuyn, ng Linh Chi#^aH.#^aThi i#2011#^a199tr.^b19cm#Trnh b y cc k nng thc hnh v mt s bi thc hnh chm sc cy cnh ca cc ngh n hn. Gii thiu mt s tc phm cy cnh p ca cc ngh nhn c tn tui trn th gii#Trng trt#Hong Anh Tuyn#ng Linh Chi#T.Dung#Nguyn Ngc Thch#S ta y#280241#Cy cnh## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070019000810080005001000090011001050100 00500116011001400121021022400135020001800359039000700377005001400384004001400398 020001100412020000900423013000700432#VN11.03784#VN11.03785#40000#Vi?t#M458T#635 .9#^214#101 iu ct yu trong bonsai#Phm Cao Hon b.s.#^aH.#^aThi i#2011#^a 69tr.^b19cm#Gii thiu xut x ngh thut cy cnh, nguyn tc to hnh kiu mu , mt s cy mu sc quanh nm v cc dng c hu ch ct, ta. Hng dn cc h to dng, chm sc cy trng nhn ging v trng by mt s loi cy cnh#Ngh thut bonsai#T.Dung#Phm Cao Hon#Ti bn ln 5#Trng trt#Cy cnh#280242## 00890000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020085000670070052001520080005002040090 01000209010000500219011001400224021018500238020000900423020000900432020000900441 00500200045003900070047000500150047702000130049202000170050502000080052200500150 0530013000700545#VN11.03786#VN11.03787#VN11.03788#15000#Vi?t#H428#364.109597#^ 214#Hi - p v cc ti xm phm an ninh quc gia v cc ti xm phm hot ng t php# c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa, Nguyn Kim Chi#^aH.#^aT php#2011 #^a58tr.^b19cm#Gii p nhng vn c bn v ti xm phm an ninh quc gia v cc ti xm phm hot ng t php, cch xc nh ngi phm ti, v trch nhim hnh s, hnh pht i vi ti phm #Ti phm#Xm phm#Vit Nam#Nguyn Th Ng c Hoa#T.Dung# c Hng H#Sch hi p#An ninh quc gia#T php#Nguyn Kim Ch i#280243## 00990000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020036000560070052000920080005001440090010001490100 00500159011001500164021039300179020001000572020001500582020000900597005001500606 039000700621005001500628020001800643005002000661013000700681#VN11.03789#VN11.037 90#20000#Vi?t#CH300D#346.59701#^214#Ch dn p dng lut ngi cao tui#Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aT php#2011#^a113tr.^b19cm# Gii thiu cc quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tui, Hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut ngi cao tui. ng thi cung cp mt s vn bn php lut quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut ngi cao tui#Php lu t#Ngi cao tui#Vit Nam# c Hng H#T.Dung#Nguyn V Tin#Vn bn php lu t#Nguyn Th Ngc Hoa#280244## 01193000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540020142000590070075002010080005002760090010002810100 00500291011001400296021034900310020001000659020000900669020000900678005001400687 00500180070103900070071902000180072600500130074401500640075702000080082100500190 0829013000700848#VN11.03791#VN11.03793#VN11.03792#Vi?t#GI-462T#349.597#^214#Gii thiu Ngh nh s 55/2011/N-CP ngy 04 thng 7 nm 2011 quy nh chc nng, n him v, quyn hn v t chc b my ca t chc php ch#L Thnh Long (cb.b.), Nguyn Hng Tuyn, Trn Anh c, Th Thanh Hng#^aH.#^aT php#2011#^a58tr. ^b19cm#Gii thiu mt s ni dung v k hoch trin khai thc hin v ni dung N gh nh s 55/2011/N-CP ngy 04/7/2011 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v t chc b my ca t chc php ch. ng thi cung cp vn b n quy nh v t chc b my, chc nng , nhim v, quyn hn ca cc t chc ph p ch t Trung ng n a phng#Php lut#Php ch#Vit Nam#L Thnh Long#Ng uyn Hng Tuyn#T.Dung#Vn bn php lut#Trn Anh c#TTS ghi: B T php. V C c vn chung v xy dng php lut#T chc# Th Thanh Hng#280245## 00811000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020053000660080005001190090010001240100 00500134011001400139021023000153020001000383020002000393020000900413039000700422 020000900429015004000438020000800478020001600486013000700502#VN11.03794#VN11.037 96#VN11.03795#17000#Vi?t#C120N#343.59709#^214#Cm nang dnh cho ngi tham gia giao thng ng b#^aH.#^aT php#2011#^a79tr.^b19cm# cp n cc hnh vi vi phm giao thng ng b ca ngi iu khin t, xe my, ngi i b v cc m c x pht tng ng. ng thi cung cp nhng thng tin v quy tc an ton giao thng ng b mi ng筜 cng thc hin#Php lut#Giao thng ng b#Vit N am#T.Dung#Cm nang#TTS ghi: Cng ty T vn Cng l H Ni#Vi phm#Pht hnh ch nh#280246## 00889000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030046000890080005001350090010001400100 00500150011001500155021038600170020001000556020001600566020000900582039000700591 020001800598013000700616#VN11.03797#VN11.03798#16000#Vi?t#PH109L#342.597#^214#P hp lnh x l vi phm hnh chnh# c sa i, b sung nm 2007 v nm 2008# ^aH.#^aT php#2011#^a107tr.^b19cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh c sa i, b sung nm 2007 v 2008 vi nhng quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, thm quyn x l vi ph m, cc bin php ngn chn v th tc p dng cc bin php x l hnh chnh kh c, kim tra vic thi hnh x l vi phm, cng tc khen thng, khiu ni v cc iu khon thi hnh#Php lnh#Pht hnh chnh#Vit Nam#T.Dung#Vn bn php lut #280247## 01048000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740020037000790080005001160090 01000121010000500131011001500136021046500151020001000616020000900626020000900635 039000700644020001100651015004600662020000900708013000700717020001000724#VV11.13 101#VV11.13103#VV11.13104#VV11.13102#40000#Vi?t#GI-108T#346.59701#^214#Gio tr nh lut hn nhn v gia nh#^aH.#^aT php#2011#^a298tr.^b21cm#Trnh by khi n im lut hn nhn v gia nh Vit Nam v cc nguyn tc c bn ca ch hn n hn v gia nh Vit Nam. Phn tch cc quy nh trong Lut hn nhn v gia nh Vit Nam v quan h php lut hn nhn v gia nh; kt hn v hu hn; quyn v ngha v ca v v chng, cha m v con, gia cc thnh vin trong gia nh; q uyn v ngha v cp dng gia cc thnh vin trong gia nh; vn chm dt h n nhn v quan h hn nhn c yu t nc ngoi#Php lut#Hn nhn#Vit Nam#T.D ung#Gio trnh#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut#Gia nh#280248#Tru ng cp## 01048000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020034000550070097000890080005001860090010001910100 00500201011001500206021035100221020001700572020000800589005002100597006002100618 039000700639019000500646005001700651005001900668015004000687013000700727#VV11.13 105#VV11.13107#VV11.13106#Vi?t#T103L#362.5#^214#Ti liu k nng t vn php lu t#B.s.: Matthew Hiebert, Trevor C. W. Farrow ; Nguyn Th Kim Thanh dch ; Nguy n Th Vn Anh h..#^aH.#^aT php#2011#^a113tr.^b21cm#Gii thiu vai tr v tnh chuyn nghip ca chuyn gia t vn php lut. Trnh by cc k nng cn thit cho mt cn b t vn php lut nh: lng nghe, t cu hi, ni, giao tip khn g li, xy dng mi quan h vi khch hng, phng vn khch hng... v nhng cn nhc c bit i vi khch hng l nhng ngi d b tn thng v chu thit thi#T vn php lut#K nng#Farrow, Trevor C. W.#Nguyn Th Kim Thanh#T.Dung#D ch#Hiebert, Matthew#Nguyn Th Vn Anh#TTS ghi: B T php. V B tr T php# 280249## 00793000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070015001180080005001330090010001380100 00500148011001500153021027300168020001000441020001100451020000900462039000700471 005001500478020001500493013000700508#VV11.13108#VV11.13109#55000#Vi?t#X207X#343 .597#^214#Xt x s thm v n kinh t - Nhng vn l lun v thc tin#on c Lng#^aH.#^aT php#2011#^a251tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v g iai on xt x s thm v n kinh t ca Vit Nam. Trnh t php lut t tng v xt x s thm v n kinh t v thc tin p dng hin nay. Phng hng v nh ng gii php hon thin php lut v xt x s thm v n kinh t Vit Nam#Ph p lut#n kinh t#Vit Nam#T.Dung#on c Lng#Xt x s thm#280250## 00879000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020034000550070034000890080005001230090010001280100 00500138011001400143021032800157020001000485020000900495020000900504005001500513 039000700528005001800535020000900553013000700562020000800569#VV11.13110#VV11.131 11#19000#Vi?t#M450H#346.59701#^214#M hnh lut hn nhn v gia nh#Nguyn Ph ng Lan, Nguyn Th Lan#^aH.#^aT php#2011#^a83tr.^b21cm#Trnh by di dng m hnh khoa hc c tnh khi qut v h thng cc quy nh ca tng ch nh v q uan h php lut gia v v chng, gia cha m v con, gia cc thnh vin trong gia nh; quan h cp dng; quyn gim h; chm dt hn nhn; quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi trong Lut hn nhn v gia nh#Php lut#Hn nhn#Vit Nam#Nguyn Th Lan#T.Dung#Nguyn Phng Lan#Gia nh#280251#M hnh## 01025000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020039000580030050000970080005001470090010001520100 00500162011001400167021036300181020001000544020001800554020000800572020000900580 039000700589004002800596015010400624013000700728#VV11.13112#VV11.13113#VV11.1311 4#Vi?t#TH107L#346.597#^214#Thnh lp v ng k t cch php nhn#Ti liu tham kho cho nhm t lc v nhm h tr#^aH.#^aT php#2011#^a94tr.^b21cm#Trnh by mt s ni dung c bn lin quan n php nhn nh iu kin c cng nhn l php nhn, quyn v ngha v ca t chc c t cch php nhn. Cung cp thng tin c th v iu kin v quy trnh thnh lp php nhn cho tng loi hnh t c hc v mt s v d thc t ca cc nhm thnh cng trong vic la chn, thn h lp, ng k t cch php nhn#Php lut#T cch php nhn#ng k#Vit Nam#T. Dung#Ti bn c sa i, b sung#TTS ghi: D n Sng kin chnh sch Y t Vit Nam. Chng trnh phi hp ca Lin hp quc v HIV/AIDS#280252## 00858000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020040000620030017001020070016001190080 00500135009001000140010000500150011001500155021029000170020000900460020001000469 020000800479039000700487005001600494020001700510020001000527013000700537#VV11.13 115#VV11.13116#VV11.13117#72000#Vi?t#T450C#320.4#^214#T chc v kim sot quy n lc nh nc#Sch chuyn kho#Thi Vnh Thng#^aH.#^aT php#2011#^a314tr.^b21 cm#Phn tch v l gii cch thc t chc v kim sot quyn lc nh nc trong cc kiu v m hnh nh nc khc nhau nh nh nc phong kin Vit Nam, nh n c t sn; t chc v kim sot quyn lc nh nc ca Nga, Trung u, ng u tr c 1991, nh nc Lin bang Nga v Vit Nam hin nay#Nh nc#Quyn lc#T chc# T.Dung#Thi Vnh Thng#Sch chuyn kho#Kim sot#280253## 00818000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020016000650030017000810070016000980080 00500114009001000119010000500129011001500134021024300149020001000392020000800402 02000100041003900070042000500160042702000170044302000090046001300070046902000160 0476#VV11.13119#VV11.13120#VV11.13118#86000#Vi?t#TH250C#342.597#^214#Th ch c ng v#Sch chuyn kho#Nguyn Cnh Hp#^aH.#^aT php#2011#^a387tr.^b21cm#Nghin cu v lm sng t nhng quy nh ca php lut v cng v, cng chc ca th c h cng v Vit Nam qua cc giai on. ng thi a ra nhng gi hon th in th ch cng v nc ta sau khi ban hnh Lut cn b, cng chc nm 2008#Ph p lut#Cng v#Cng chc#T.Dung#Nguyn Cnh Hp#Sch chuyn kho#Vit Nam#280254 #Th ch cng v## 01046000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020070000660070063001360080005001990090 01000204010000500214011001500219021031600234020001000550020000700560020000900567 00500150057603900070059100500150059802000100061300500200062300500120064300500160 0655013000700671020001800678#VV11.13121#VV11.13122#VV11.13123#140000#Vi?t#CH300 D#342.597#^214#Ch dn p dng, nghin cu, tm hiu, hc tp lut cn b, cng chc#Nguyn V Tin, c Hng H (ch.b.), Nguyn Th Ngc Hoa...#^aH.#^aT ph p#2011#^a601tr.^b24cm#Thng k, tp hp v sp xp cc vn bn gii thch, hn g dn thi hnh Lut cn b, cng chc nm 2008 tng ng vi tng iu khon t ngy Lut c ban hnh gm nhng quy nh v quyn v ngha v ca cn b, cng chc; cn b v cng chc Trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x; qun l c n b, cng chc...#Php lut#Cn b#Vit Nam#Nguyn V Tin#T.Dung# c Hng H #Cng chc#Nguyn Th Ngc Hoa# Minh Lan#Nguyn Xun Lu#280255#Vn bn php lut## 01046000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020089000670070017001560080005001730090 01000178010000500188011001500193021040200208020001000610020000900620020000900629 03900070063800500170064502000130066202000090067502000170068402000120070101300070 0713#VL11.02037#VL11.02039#VL11.02038#100000#Vi?t#T310H#346.59701#^214#Tm hiu nhng quy nh php lut v hn nhn, gia nh v phng, chng bo lc gia nh #Nguyn Vn Trung#^aH.#^aT php#2011#^a298tr.^b27cm#Trnh by di dng hi p cc quy nh php lut v kt hn, quyn v ngha v ca v chng, quan h gia cc thnh vin trong gia nh, quan h cp dng, chm dt hn nhn, trch nhi m hnh s v trch nhim hnh chnh trong vic x l cc hnh vi vi phm v hn nhn v gia nh; quy nh v phng chng bo lc gia nh v cc bin php x l i vi ngi c hnh vi vi phm v bo lc gia nh#Php lut#Hn nhn#Vit N am#T.Dung#Nguyn Vn Trung#Sch hi p#Gia nh#Bo lc gia nh#Phng chng#28 0256## 00949000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460080005001040090010001090100005001190110015001240210 41600139020001000555020000800565020000900573039000700582004002800589015004000617 013000700657020001900664#VL11.02040#VL11.02041#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn nghip v t php x, phng, th trn#^aH.#^aT php#2011#^a431tr.^b2 7cm#Trnh by nhng kin thc c bn v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn c a chnh quyn v cng tc t php c s, ng thi gii thiu mt cch c h th ng cc kin thc v chuyn mn nghip v ca cng chc t php - h tch x, ph ng, th trn nh vn ng k, qun l h tch; chng thc; thi hnh n; xy dng, t kim tra, r sot v h thng ho vn bn quy phm php lut; x l vi phm hnh chnh...#Php lut#T php#Vit Nam#T.Dung#Ti bn c sa i, b sun g#TTS ghi: B T php. V T chc Cn b#280257#Ti liu hng dn## 00956000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460080005000930090010000980100005001080110015001130210 47400128020001000602020000800612020000900620039000700629020001900636015004000655 013000700695#VL11.02042#VL11.02043#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn ng hip v t php cp huyn#^aH.#^aT php#2011#^a323tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn ca phng T php cp huy n, ng thi gii thiu mt cch c h thng cc kin thc v chuyn mn, nghi p v cho cn b t php cp huyn v cc lnh vc: xy dng v thm nh d tho vn bn quy phm php lut; r sot, h thng ho, kim tra v x l vn bn qu y phm php lut; chng thc; ng k v qun l h tch; ho gii c s; tr gip php l; theo di tnh hnh thi hnh php lut...#Php lut#T php#Vit Na m#T.Dung#Ti liu hng dn#TTS ghi: B T php. V T chc Cn b#280258## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020044000620070010001060080005001160090 01100121010000500132011001400137021030200151020000800453039000700461005001000468 020001500478013000700493020000800500#VV11.13124#VV11.13125#VV11.13126#37000#Vi? t#N557#641.8#^214#Nc p v sinh t tri cy ngon - b dng#Tng Vn#^aH.#^a Thi i#2011#^a63tr.^b21cm#Gii thiu s lc v vai tr ca nc p v sinh t tri cy i vi sc kho v c th. Hng dn cch chn, chun b nguyn liu v ch bin cc loi nc sinh t thng dng, cc thc ung tri cy nhit i, cc loi nc tri cy h cam, thc ung cho ba im tm sng, thc ung giu n ng lng#Pha ch#T.Dung#Tng Vn#Nc gii kht#280259#Sinh t## 00580000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620070013000880080005001010090 01100106010000500117011001400122021011100136020000700247020000900254039000700263 005001300270020001200283013000700295#VV11.13127#VV11.13128#VV11.13129#37000#Vi? t#M430C#641.5#^214#Mn chay tt cho sc khe# Kim Trung#^aH.#^aThi i#2011#^ a63tr.^b21cm#Hng dn cch chun b vt liu, cch ch bin v trnh by cc m n n chay thanh m t rau, u, c, qu...#Nu n#Ch bin#T.Dung# Kim Trung# Mn n chay#280260## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070015000680080005000830090011000880100 00500099011001400104021015600118020000700274020000900281039000700290005001500297 020000700312013000700319020000800326020000400334#VV11.13131#VV11.13130#37000#Vi ?t#C101M#641.8#^214#Cc mn xp, lu#Triu Th Chi#^aH.#^aThi i#2011#^a62tr. ^b21cm#Hng dn la chn nguyn liu, ch bin v trnh by cc mn n sp nh sp bp non, sp bng trng, sp hi sn..., lu tm cng, lu c chm, lu cua. ..#Nu n#Ch bin#T.Dung#Triu Th Chi#Mn n#280261#Mn lu#Sp## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500030009000780070013000870080005001000090 01100105010000500116011001400121021011800135020000700253020000900260039000700269 005001300276020001100289020000900300020000800309013000700317#VV11.13132#VV11.131 33#37000#Vi?t#TH552#642#^214#Thc n cm gia nh 3 mn#Min Nam# Kim Trung #^aH.#^aThi i#2011#^a62tr.^b21cm#Hng dn cch chun b vt liu v ch bin 10 thc n cm gia nh min Nam 3 mn gm mn mn, mn canh v mn xo#Nu n #Thc n#T.Dung# Kim Trung#Mn n mn#Mn canh#Mn xo#280262## 00649000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020029000630070013000920080005001050090 01100110010000500121011002500126021016200151020000800313020000800321039000700329 005001300336020001500349013000700364#VV11.13134#VV11.13135#VV11.13136#37000#Vi? t#PH100C#641.8#^214#Pha ch thc ung thng dng# Kim Trung#^aH.#^aThi i#20 11#^a171tr., 8tr. nh^b21cm#Hng dn cch chun b vt liu v cch pha ch ung t cc loi hoa, l, qu, ht thng thng vi nguyn liu b dng nh sa b, sa u nnh, rau cu...#Pha ch# ung#T.Dung# Kim Trung#Nc gii kht #280263## 00631000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020025000610070013000860080005000990090 01100104010000500115011002500120021011300145020000700258020000900265039000700274 005001300281020001100294020000900305013000700314020000800321#VV11.13137#VV11.131 38#VV11.13139#37000#Vi?t#TH552#642#^214#Thc n mn n gia nh# Kim Trung# ^aH.#^aThi i#2011#^a171tr., 8tr. nh^b21cm#Hng dn cch ch bin 30 thc n hng ngy trong gia nh, mi thc n gm 3 mn n c bn l canh, xo, mn#N u n#Thc n#T.Dung# Kim Trung#Mn n mn#Mn canh#280264#Mn xo## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070010000660080005000760090011000810100 00500092011002500097021015100122020000700273020000900280039000700289005001000296 020000700306015003900313013000700352#VV11.13141#VV11.13140#47000#Vi?t#N125A#642 #^214#Nu n hng ngy#Cm Tuyt#^aH.#^aThi i#2011#^a238tr., 8tr. nh^b21cm#H ng dn cch chun b vt liu v cch ch bin cc mn chng, hp, mn xo, m n chin, ram, mn canh, mn nu, mn kho, nng v cc mn tn tr#Nu n#Ch bin#T.Dung#Cm Tuyt#Mn n#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Tuyt#280265## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020026000630070013000890220004001020080 00500106009001100111010000500122011001400127021013400141020000700275020000900282 020001100291020000900302020000800311039000700319013000700326005001300333#VV11.13 142#VV11.13143#37000#Vi?t#TH552#642#^214# Kim Trung#Thc n nu n hng ng y# Kim Trung#T.1#^aH.#^aThi i#2011#^a63tr.^b21cm#Hng dn cch chun b v t liu v ch bin 10 thc n cm gia nh hng ngy; mi thc n gm 3 mn: m n mn, mn canh v mn xo#Nu n#Thc n#Mn n mn#Mn canh#Mn xo#T.Dung#2 80266# Kim Trung## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020026000630070013000890220004001020080 00500106009001100111010000500122011001400127021013400141020000700275020000900282 020001100291020000900302020000800311039000700319013000700326005001300333#VV11.13 144#VV11.13145#37000#Vi?t#TH552#642#^214# Kim Trung#Thc n nu n hng ng y# Kim Trung#T.2#^aH.#^aThi i#2011#^a63tr.^b21cm#Hng dn cch chun b v t liu v ch bin 10 thc n cm gia nh hng ngy; mi thc n gm 3 mn: m n mn, mn canh v mn xo#Nu n#Thc n#Mn n mn#Mn canh#Mn xo#T.Dung#2 80267# Kim Trung## 00624000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000080002901400070 00370410005000441810006000490820006000558080005000610020012000660070015000780080 00500093009001100098010000500109011001400114021017300128020000900301020000700310 039000700317005001500324013000700339#VV11.13146#VV11.13147#Nu n#Mn gi#37000 #Vi?t#C101M#641.8#^214#Cc mn gi#Triu Th Chi#^aH.#^aThi i#2011#^a62tr.^b 21cm#Hng dn cch chun b vt liu, cch ch bin cc mn gi, trn nh b t i chanh, gi b chua cay, gi bao t, gi Tiu, gi g, gi c, gi mc, gi hn , gi s huyt...#Ch bin#Mn n#T.Dung#Triu Th Chi#280268## 00742000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620070047000810080005001280090 01100133010000500144011002600149021014600175020001100321020000900332006001500341 039000700356019000500363005002100368004001400389020001800403013000700421#VV11.13 148#VV11.13150#VV11.13149#35000#Vi?t#B431C#635.9#^214#Bonsai cho mi nh#Penelo pe O'Sullivan ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a195tr., 16tr. n h^b21cm#Gii thiu v Bonsai v nhng tin ch ca Bonsai. Hng dn phng php to dng cc kiu Bonsai v cch chm sc, xn ta, nhn dng cy Bonsai#Trng trt#Cy cnh#Nguyn Kim Dn#T.Dung#Dch#O'Sullivan, Penelope#Ti bn ln 2#Ngh thut Bonsai#280269## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520070015000710080005000860090011000910100 00500102011001500107021011600122020001800238020001100256039000700267005001500274 004003000289013000700319#VV11.13151#VV11.13152#50000#Vi?t#NG430#613.6#^214#Ng n n trc gi#Lng L Hong#^aH.#^aThi i#2011#^a254tr.^b20cm#Tp hp cc b i vit v nhng yu t nh hng ti sc kho v cc bin php phng nga bnh tt, chm sc sc kho#Chm sc sc kho#Phng bnh#T.Dung#Lng L Hong#Ti b n ln th 1 vi ph lc#280270## 00862000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020029000750290026001040070 03300130008000500163009001100168010000500179011001500184021023400199020000800433 02000090044100600130045003900070046301900140047000500130048402000100049701300070 0507020001000514#VV11.13153#VV11.13156#VV11.13154#VV11.13155#49000#Vi?t#V400S#1 70.952#^214#V s o, linh hn Nht Bn#Bushido the soul of Japan#Nitobe Inazo ; L Ngc Tho dch#^aH.#^aThi i#2011#^a223tr.^b20cm#Gii thiu ngha, o c, ngun gc v s o Nht Bn. Trnh by nhng c tnh tt p ca mt v s Samurai da trn cc o c quy phm: nhn, l, ngha, tr, tn. nh hng c a v s o trong i sng tinh thn ca Nht Bn#o c#Nht Bn#L Ngc Tho# T.Dung#Dch Nht Bn#Nitobe Inazo#Tinh thn#280271#V s o## 00988000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020030000740030041001040070 03500145008000500180009001100185010000500196011001500201021034800216020001000564 02000070057400600110058103900070059201900050059900500180060402000100062201300070 0632020001100639#VV11.13157#VV11.13158#VV11.13160#VV11.13159#32000#Vi?t#PH206X# 395.5#^214#Php x giao trong kinh doanh#101 cch ng x kho lo trong giao dc h#Ann Marie Sabath ; Lu Vn Hy dch#^aH.#^aThi i#2011#^a159tr.^b20cm#Cung c p nhng li khuyn v giao tip trong mi trng kinh doanh trong nc v quc t hin nay, gp phn quyt nh thnh cng trong giao dch nh: lm ch cc cuc tip xc kinh doanh ban u, la chn trang phc cng s, cch thc s dng i n thoi, th in t, my fax, nhng iu nn v khng nn khi tin hnh kinh do anh khp th gii...#Nghi thc#ng x#Lu Vn Hy#T.Dung#Dch#Sabath, Ann Marie#G iao tip#280272#Kinh doanh## 00621000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020033000620030012000950070023001070080 00500130009005200135010000500187011001500192020001700207020001100224006000900235 039000700244019001600251005000700267004001400274020001200288013000700300#VV11.13 165#VV11.13167#VV11.13166#78000#Vi?t#M200C#895.1#^214#M chng n tht c nh n ng du#Tiu thuyt#K t ; Hng Ly dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty u t v P ht trin C Nguyt#2011#^a409tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Hng Ly#T.D ung#Dch Trung Quc#K t#Ti bn ln 1#Tiu thuyt#280274## 00892000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020012000730030019000850070 02400104008000500128009001100133010000500144011001500149021034300164020000900507 02000060051600600090052203900070053101900050053800500080054301300070055102000080 0558#VV11.13169#VV11.13171#VV11.13170#VV11.13168#32000#Vi?t#G561T#294.3#^214#G ng thin#Thin gia quy gim#Ty Sn ; Th Gii dch#^aH.#^aThi i#2011#^a157t r.^b20cm#Trnh by nhng tinh ty trong gio l ca c Pht c la chn t h n 50 b Kinh Lun v nhng li dy, giai thoi ca cc v T, c km ch thch, nhng bi k ngn v nhng li bnh gip cc t c th thu hiu c gio l ct li, s khc nhau gia Thin v Gio v gio l v phng php thc hnh i hn khong 400 nm trc#o Pht#Thin#Th Gii#T.Dung#Dch#Ty Sn#2802 75#Gio l## 00461000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540140007000590050014000660020008000800030004000880070 01400092008000500106009001100111010000500122011001500127020000400142039000400146 020001700150020000900167013000700176#VV11.13172#VV11.13173#VV11.13174#Vi?t#TR100 #895.9221#^214#38000#inh Xun Thu#Tr i#Th#inh Xun Thu#^aH.#^aThi i#2 011#^a163tr.^b21cm#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280276## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620140007000670050019000740020043000930070 03900136008000500175009003800180010000500218011001500223039000400238019000500242 006000800247021021000255020000600465020001100471020000900482013000700491#VV11.13 175#VV11.13178#VV11.13177#VV11.13176#Vi?t#TH305#294.3#^214#52000#Dada Jyotirup anada#Thin nh - i tm con ngi tht ca bn#Dada Jyotirupanada ; Th Anh bi n dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a271tr.^b21cm#Hoa#Dch# Th Anh#Trnh by tm lc v thin nh v cc bc thin nh theo tm linh o Pht nhm gip con ngi tm c con ng gic ng, lm ch bn thn, tm c nim vui trong cuc sng v thnh cng trong s nghip#Thin#Thin nh#o P ht#280277## 00657000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050016000730020008000890030 01200097007003900109022000400148221002000152008000500172009001100177010000500188 01100150019302000170020802000110022502000120023603900040024801300070025201900160 0259006001600275005001600291#VV11.13180#VV11.13179#VV11.13181#VV11.13182#75000# Vi?t#V460Q#895.1#^214#ng t Thin#V quan#Tiu thuyt#ng t Thin ; Nhm Hng T T dch#T.1#Truy tm h ly tinh#^aH.#^aThi i#2011#^a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hoa#280278#Dch Trung Quc#Nhm Hng T T# ng t Thin## 00858000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670050014000740020008000880030 05500096007003400151008000500185009001100190010000500201011001500206039000400221 01900140022501500370023900600090027602101650028502000190045002000080046900600150 0477006000900492013000700501#VV11.13183#VV11.13186#VV11.13185#VV11.13184#Vi?t#H4 01#745.92#^214#39000#George Ohsawa#Hoa o#Gii nht Harada ca Hi Vn ho ng phng Nht Php#George Ohsawa ; Dch: Anh Minh...#^aH.#^aThi i#2011#^a192 tr.^b21cm#Hoa#Dch Nht Bn#Tn tht tc gi: Sakurazawa Nyichi#Anh Minh#Tnh b y vi nt c bn v lch s ca ngh thut chi hoa v cy cnh ca ngi Nht Bn. K thut cm hoa, ngh thut bonsai v trit l v hoa ca ngi Nht Bn#N gh thut cm hoa#Cm hoa#Ng Thnh Nhn#Song Anh#280279## 00736000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640050008000710020015000790030 05200094007000800146008000500154009001100159010000500170011001500175020001700190 039000400207021016400211020002100375020000900396013000700405020001000412#VV11.13 188#VV11.13189#VV11.13190#VV11.13187#Vi?t#N452T#001#^214#39000#Ng Ph#Ni tin g 7749#Kin thc tng hp nhng g ni ting trn th gii#Ng Ph#^aH.#^aThi i#2011#^a192tr.^b21cm#Sch thng thc#Hoa#Gii thi mt ngun kin thc tng hp qua cc cu chuyn v nhng ngi thnh cng, nhng b n thin nhin, nhng cng trnh nhn to ni ting trn th gii...#Khoa hc thng thc#Th gii#28 0280#Kin thc## 00787000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140008000440050016000520020020000680030018000880070016001060080 00500122009001100127010000500138011001500143004000800158039000400166021026600170 020000900436020001600445020000800461020000900469013000700478#VV11.13191#VV11.131 92#Vi?t#561X#294.3#^214#130000#Thch Nht Hnh#ng xa my trng#Theo gt ch n bt#Thch Nht Hnh#^aH.#^aThi i#2011#^a721tr.^b24cm#Ti bn#Hoa#Gii thi u cu chuyn l th v cuc i c Pht, nhng tinh thn nguyn thi ca o Ph t, nhng kh khn ca c Pht v mn ca ngi, lm ni bt o c ca Pht nh con ngi kh gn gi vi i thng... nhm khm ph nhiu ci p v tu gic ca o Bt#o Pht#Thch Ca Mu Ni#Gio l#Cuc i#280281## 00868000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600140007000650050011000720020042000830070 01100125008000500136009001900141010000500160011001500165012002600180039000400206 015005000210021025100260020001800511020000900529020000900538013000700547#VV11.13 193#VV11.13196#VV11.13195#VV11.13194#Vi?t#TH523L#660#^214#66500# Ngc C#Thu lc ng dng trong cng ngh ho hc# Ngc C#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a 219tr.^b24cm#T sch i hc, cao ng#Hoa#u ba sch ghi: Trng i hc Bch Khoa H Ni#Cung cp nhng kin thc c s v thu lc trong cng ngh ho hc theo quan im ng dng nh cc vn c bn v thu lc hc, chuyn ng ca h t trong mi trng lng, dng cht lng qua lp vt liu ht c nh, lp lng gi ca vt liu ht...#Cng ngh ho hc#Thu lc#ng dng#280282## 00938000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640050020000710020037000910030 04600128007005600174008000500230009001900235010000500254011001500259020001000274 03900040028401500670028800500120035502102110036702000130057800500140059101300070 0605#VV11.13197#VV11.13199#VV11.13200#VV11.13198#Vi?t#B103G#658#^214#23000#Nguy n Quang Chng#Bi ging mn qun tr hc i cng#Ti liu dng cho sinh vin i hc, cao ng#Nguyn Quang Chng (ch.b.), L Thu Thu, Bi Thanh Nga#^aH.# ^aBch khoa H Ni#2011#^a102tr.^b21cm#Bi ging#Hoa#TTS ghi: Trng i hc B ch Khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#L Thu Thu#Trnh by mt s kin thc c n bn v mn hc qun tr hc i cng nh cc khi nim c bn v qun tr, c ch lp k hoch, cng tc t chc, chc nng lnh o, kim tra v thng tin tr ong qun tr hot ng#Qun tr hc#Bi Thanh Nga#280283## 00704000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020017000710070038000880080005001260090 02000131010000500151011001500156039000400171015004100175006000900216021012500225 020001700350020000700367020000900374020001200383013000700395#VV11.13201#VV11.132 04#VV11.13203#VV11.13202#Vi?t#L250H#394.269597#^214#L hi Dng Then#Triu n s. t., dch thut, nghin cu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a567tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Triu n#Gii thiu v l hi Dng Then ca dn tc Ty vi phn nghi l cp sc, l cng cng nhng li ht, ngh thut tr ong l hi#Vn ho dn gian#L hi#Vit Nam#Dn tc Ty#280284## 00848000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680050018000730020041000910070018001320080 00500150009002000155010000500175011001500180039000400195015004100199021023100240 020000800471020001600479020001100495020000900506020001200515013000700527#VV11.13 205#VV11.13206#VV11.13208#VV11.13207#Vi?t#NH101K#784.1959753#^214#Nguyn Th Tru yn#Nhc kh ca tc ngi H'r Qung Ngi#Nguyn Th Truyn#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2011#^a175tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Trnh b y khi qut chung v a l - t nhin v vn ho dn gian ca tc ngi H'r Qung Ngi. Tm hiu nhc kh ca tc ngi H'r, cc gi tr vn ho, ngh thu t v ra mt s phng hng bo tn, pht huy nhc kh H'r#Nhc c#Nhc c dn tc#Qung Ngi#Nhc kh#Dn tc Hr#280285## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050010000590020012000690070010000810080005000910090 02000096010000500116011001500121039000400136015004100140021021400181020001800395 020000700413020001200420013000700432020000800439#VV11.13209#VV11.13210#VV11.1321 1#Vi?t#H110S#782.42162#^214#Trn Hng#Ht sc ba#Trn Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a250tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut chung v ht sc ba - mt loi hnh vn ngh dn gian c o. Gii t hiu cc li ca, ln iu v m nhc trong ht sc ba ng thi tm hiu v th ca giai iu v tit tu trong ht sc ba#Vn ngh dn gian#Dn ca#Ht sc ba #280286#Bi ht## 00903000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050012000610020078000730070012001510080005001630090 02000168010000500188011001500193039000400208015004100212021023600253020001700489 020000700506020000900513020000800522020001700530013000700547020003500554#VV11.13 212#VV11.13213#VV11.13214#Vi?t#NGH300L#392.09597#^214#T ng Hi#Nghi l v l hi ca cc tc ngi thuc nhm Malayo - Polynesian Vit Nam#T ng Hi#^aH. #^aVn ho Thng tin#2011#^a439tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vi t Nam#Trnh by khi qut chung v nhm tc ngi Malayo - Polynesian min Nam - Vit Nam. Nhng hin tng nghi l v l hi c o ca h nh nghi l - l hi dn gian thuc vng i ngi, vng cy trng v cc l hi cng ng khc.. .#Vn ho dn gian#L hi#Vit Nam#Nghi l#Dn tc thiu s#280287#Nhm tc ng i Malayo - Polynesian## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690050014000740020032000880070014001200080 00500134009002000139010000500159011001500164039000400179015004100183021024000224 020001700464020001600481020000900497020000900506020001000515013000700525#VV11.13 215#VV11.13216#VV11.13218#VV11.13217#Vi?t#TR400D#394.26959741#^214#Trn Th Lin #Tr din dn gian vng ng Sn#Trn Th Lin#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a2 31tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v ng t ng Sn v tnh hnh nghin cu tr din dn gian ng Sn - Thanh Ho. Trnh by nhng c trng c bn ca tr din dn gian ng Sn. Vn bo tn v pht huy tc dng tr din dn gian ng Sn hin nay#Vn ho dn gian#L hi dn gian#ng Sn#Tr din#Thanh Ho#280288## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540140007000590050014000660020027000800070014001070080 00500121009002000126010000500146011001500151039000400166021022000170020001700390 020001700407020000900424013000700433#VV11.13219#VV11.13220#VV11.13221#Vi?t#V115H #390.09597#^214#88000#V Ngc Khnh#Vn ho bn mng Vit Nam#V Ngc Khnh#^a H.#^aVn ho Thng tin#2011#^a514tr.^b21cm#Hoa#Gii thiu s lc v vn ho m ng v kho tng vn ho dn gian ca cc dn tc thiu s. Nghin cu vn ho m ng qua mt s bnh din khc nh lut tc, l hi...v im qua mt vi bn mn g trong cuc sng hin nay#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Vit Nam#280289## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540140007000590050013000660020031000790070036001100080 00500146009002000151010000500171011001500176020001800191039000400209005001600213 021018000229020001100409020001800420013000700438#VV11.13222#VV11.13223#VV11.1322 4#Vi?t#TH504N#495.9223#^214#40000#Trn nh Ba#Thut ng v in tch vn ho#B .s.: Trn nh Ba, Nguyn Th Nhn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a219tr.^b21cm# T in thut ng#Hoa#Nguyn Th Nhn#Gii thiu mt s thut ng v in tch v n ho ting Vit c dng trong vn chng cng nh cuc sng hng ngy, c k m theo gii thch ngha ca cc thut ng, in tch #Ting Vit#in tch v n ho#280290## 00711000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820011000468080005000570140007000620050013000690020028000820070018001100080 00500128009002000133010000500153011001500158039000400173021019200177020001700369 020000800386020000900394020001100403013000700414#VV11.13225#VV11.13226#VV11.1322 7#Vi?t#GI-103T#398.209597#^214#60000#Trng Khang#Giai thoi lch s Vit Nam#T rng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a332tr.^b21cm#Hoa#Gii thiu mt s giai thoi lch s Vit Nam k v cc cuc chin tranh v quc, cc cuc kh i ngha nng dn v lch s bang giao gia nc ta vi cc nc lng ging, c bit l Trung Hoa#Vn hc dn gian#Lch s#Vit Nam#Giai thoi#280291## 00649000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820011000468080005000570140007000620050013000690020029000820070018001110080 00500129009002000134010000500154011001500159039000400174021014900178020001700327 020001100344020000900355013000700364#VV11.13228#VV11.13230#VV11.13229#Vi?t#GI-10 3T#398.209597#^214#46000#Trng Khang#Giai thoi dn gian Vit Nam#Trng Khang b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a255tr.^b21cm#Hoa#Gii thiu mt s giai th oi dn gian Vit Nam hay, d dm, y cht dn d v cuc sng mun mu mun v nhm em li ting ci sng khoi, vui v#Vn hc dn gian#Giai thoi#Vit Nam #280292## 00769000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540140007000590050011000660020032000770070016001090080 00500125009002000130010000500150011001500155039000400170021026000174020000400434 020001700438020000900455020000800464013000700472#VV11.13231#VV11.13233#VV11.1323 2#Vi?t#T310H#959.70092#^214#39000#Thanh Nhn#Tm hiu v cc v vua Vit Nam#Th anh Nhn b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a215tr.^b21cm#Hoa#Gii thiu cc c u chuyn v cuc i v s nghip cc v vua Vit Nam t thi s s n triu Ng uyn nh: An Dng Vng, L Nam , Ng Quyn... v mt s nhn vt lch s c cng ng gp rt ln trong lch s dn tc Vit Nam nh Hai B Trng, B Triu. ..#Vua#Nhn vt lch s#Vit Nam#Lch s#280293## 00725000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460050017000530020039000700070017001090080005001260090 02000131010000500151011001500156039000400171021024500175020000800420020001500428 020000900443013000700452#VV11.13234#VV11.13235#Vi?t#V115H#959.733#^214#70000#Ho ng Mnh Thng#Vn ho Hng Yn - Trn ng tm hiu#Hong Mnh Thng#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a256tr.^b24cm#Hoa#Gm 36 bi vit v vn ho truyn thng, xy dng v pht trin vn ha Hng Yn ngy nay. Gii thiu cc di tch c g i tr lch s - vn ho tiu biu, nghin cu mt s l hi truyn thng, lng truyn thng hiu hc v lng ngh tiu biu#Lch s#Di sn vn ho#Hng Yn#280 294## 00644000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050010000490020029000590070015000880080005001030090 02000108010000500128011001500133012002200148020001300170039000400183021012600187 020001800313020000800331020000800339013000700347#VV11.13236#VV11.13237#Vi?t#C120 N#649#^214#29000#Lm Trinh#Cm nang an ton cho con bn#Lm Trinh b.s.#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a123tr.^b20cm#Tri thc vng cho tr#Sch tra cu#Hoa#a ra cc tnh hung khc nhau gip tr bit cch phng v t bo v bn thn mt c ch an ton trong cc hot ng hng ngy#Gio dc gia nh#Dy con#An ton#2802 95## 00644000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450050011000520020023000630030013000860070016000990080 00500115009002000120010000500140011001500145012003300160020001300193039000400206 021013100210020001800341013000700359#VV11.13238#VV11.13239#Vi?t#M430Q#372.21#^21 4#26000#Thi Qunh#Mn qu ca chut nht#Truyn tranh#Thi Qunh b.s.#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a107tr.^b20cm#30 pht mi ngy dy b ln khn#Truyn tra nh#Hoa#Gm nhiu cu chuyn nh nh nhng bi hc b ch dy b bit cch ng x khn kho trc cc tnh hung trong cuc sng hng ngy#Gio dc mu gio#2802 96## 00641000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450050011000520020020000630030013000830070016000960080 00500112009002000117010000500137011001500142012003300157020001300190039000400203 021013100207020001800338013000700356#VV11.13241#VV11.13240#Vi?t#A103C#372.21#^21 4#26000#Thi Qunh#Ai cng yu mn mo#Truyn tranh#Thi Qunh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a111tr.^b20cm#30 pht mi ngy dy b ln khn#Truyn tranh# Hoa#Gm nhiu cu chuyn nh nh nhng bi hc b ch dy b bit cch ng x kh n kho trc cc tnh hung trong cuc sng hng ngy#Gio dc mu gio#280297# # 00640000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050010000490020027000590070015000860080005001010090 02000106010000500126011001500131012002200146020001300168039000400181021012600185 020001800311020000800329013000700337020000600344#VV11.13243#VV11.13242#Vi?t#C120 N#649#^214#29000#Lm Trinh#Cm nang t v cho con bn#Lm Trinh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a123tr.^b20cm#Tri thc vng cho tr#Sch tra cu#Hoa#a ra cc tnh hung khc nhau gip tr bit cch phng v t bo v bn thn mt cc h an ton trong cc hot ng hng ngy#Gio dc gia nh#Dy con#280298#T v## 00717000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660050012000730020025000850070 01200110008000500122009002000127010000500147011001500152039000400167021024300171 020001000414020000800424013000700432#VV11.13244#VV11.13246#VV11.13247#VV11.13245 #Vi?t#N428L#302.2#^214#27000#Trung Ngha#Ni l gieo, nghe l gt#Trung Ngha#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a145tr.^b21cm#Hoa#Trnh by khi nim c bn v gi ao tip, cch giao tip trong i gia nh, giao tip gia thy v tr, giao ti p vi bng hu v cng ng. ng thi ch ra nhng kha cnh bt cp trong giao tip hoc hng dn cch giao tip c hiu qu#Giao tip#Vn ho#280299## 01115000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530140007000580020060000650030106001250070061002310080 00500292009002100297010000500318011001500323020002000338020001100358039000400369 00500140037302102570038702000100064402000170065402000190067100500160069000500180 0706005000800724005001400732013000700746#VV11.13248#VV11.13249#VV11.13250#Vi?t#G I-108T#335.43#^214#36000#Gio trnh nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin cc trng i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh M c - Lnin, t tng H Ch Minh#Phm Vn Sinh, Phm Quang Phan (ch.b.), Nguyn V it Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a490tr.^b21cm#Ch ngha Mc-Lnin#G io trnh#Hoa#Phm Vn Sinh#Gii thiu nhng vn c bn v th gii quan v p hng php lun trit hc ca ch ngha Mc - Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ng ha Mc - Lnin v ch ngha x hi khoa hc#Nguyn l#Ch ngha x hi#Hc thuy t kinh t#Phm Quang Phan#Nguyn Vit Thng#V Tnh#on c Hiu#280300## 00763000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100050 00380820006000438080005000490140007000540050018000610020005000790070037000840080 00500121009002000126010000500146011001400151012004300165039000400208019000500212 00600130021702101140023002000110034402000090035502000200036402000160038402000180 0400013000700418#VV11.13251#VV11.13253#VV11.13252#Vi?t#T305#650.1#^214#23000#Fo gg, John Milton#Tin#John Milton Fogg ; C Hong c dch#^aH.#^aVn ho Thng t in#2011#^a63tr.^b21cm#T sch Chuyn nghip kinh doanh theo mng#Hoa#Dch#C Ho ng c#Gii thiu mt s kinh nghim, b quyt kim c nhiu tin bng cch ki nh doanh theo mng, kinh doanh a cp...#Kinh doanh#Lm giu#B quyt thnh cng #Kinh doanh mng#Kinh doanh a cp#280301## 00815000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530050014000600020047000740070038001210080 00500159009002000164010000500184011001500189012004300204039000400247019000500251 00600180025602101340027402000210040802000190042902000160044801300070046402000180 0471#VV11.13254#VV11.13255#VV11.13256#Vi?t#C460H#381#^214#29000#Kalench, John#C hi thun li nht trong lch s loi ngi#John Kalench ; Nguyn Thu Dng d ch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a103tr.^b21cm#T sch Chuyn nghip kinh doan h theo mng#Hoa#Dch#Nguyn Thu Dng#Gii thiu thc cht, kh nng thnh cng trong loi hnh kinh doanh theo mng v nhng c hi thun li cho loi hnh ki nh doanh ny#Hot ng kinh doanh#Thng mi in t#Kinh doanh mng#280302#Kinh doanh a cp## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490140007000540050018000610020046000790070041001250080 00500166009002000171010000500191011001500196012004300211039000400254019000900258 006001700267021013500284020001200419020001600431013000700447020001500454#VV11.13 258#VV11.13257#VV11.13259#Vi?t#NH100K#381#^214#35000#Fogg, John Milton#Nh kinh doanh theo mng v i nht th gii#John Milton Fogg ; Nguyn Ngc Long dch#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a171tr.^b21cm#T sch Chuyn nghip kinh doanh the o mng#Hoa#Dch Nga#Nguyn Ngc Long#Gii thiu nhng bi hc, kinh nghim thnh cng trong lnh vc kinh doanh theo mng ca mt s nh kinh doanh thnh t nh t th gii#Kinh nghim#Kinh doanh mng#280303#Nh kinh doanh## 00926000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610050020000680020057000880070057001450080 00500202009002100207010000500228011001500233020001600248020001300264039000400277 00500140028102102360029502000030053102000090053402000080054302000090055100500210 0560013000700581#VV11.13260#VV11.13261#VV11.13262#Vi?t#H428#352.1409597#^214#44 000#Trn Th Thanh Thu#Hi - p v lnh o qun l ca U ban nhn dn cp x #Trn Th Thanh Thu, ng Khc nh, Nguyn Th Tuyt Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a258tr.^b21cm#U ban nhn dn#Sch hi p#Hoa#ng Khc nh#Gii thi u chc nng, nhim v, c cu t chc, ch lm vic; cc k nng lnh o, q un l, iu hnh ca U ban nhn dn cp x; nhng vn thuc phm vi, thm q uyn, chc nng, nhim v ca ngi lnh o U ban nhn dn cp x#X#Lnh o# Qun l#Vit Nam#Nguyn Th Tuyt Mai#280304## 00945000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050019000600020047000790070050001260080005001760090 02100181010000500202011001500207020001300222039000400235005001700239021022200256 02000100047802000100048802000080049802000090050602000030051500500120051801300070 0530015007000537#VV11.13264#VV11.13263#VV11.13265#Vi?t#H428#352.409597#^214#Ph m Th Thanh Vn#Hi - p v qun l ngn sch v ti chnh x#Phm Th Thanh V n, Nguyn Thu Hng, ng Th H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a368tr.^b21cm#S ch hi p#Hoa#Nguyn Thu Hng#Gm 156 cu hi p v nhng vn thc tin t hng xy ra trong vic qun l, s dng ti chnh v ngn sch a bn x, ph ng, th trn km theo 46 biu mu m cp ngn sch x, phng, th trn thng xuyn s dng#Ngn sch#Ti chnh#Qun l#Vit Nam#X#ng Th H#280305#u b a sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00903000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530140007000580050013000650020037000780070037001150080 00500152009002000157010000500177011001400182012004300196039000400239019000800243 00600180025102102370026902000110050602000190051702000160053602000180055201300070 0570#VV11.13266#VV11.13268#VV11.13267#Vi?t#NH556T#381.092#^214#23000#Shriter, T om#Nhng th lnh trong kinh doanh mng#Tom Shriter ; Nguyn Thu Dng dch#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a66tr.^b21cm#T sch Chuyn nghip kinh doanh theo m ng#Hoa#Dch M#Nguyn Thu Dng#Tp hp nhiu bi hc nh nhm tr li cho nhi u vn cp bch ang t ra cho cc th lnh marketing a cp nh: Lm th n o gi t chc lun "sng ng"? Lm cng vic ca th lnh nh th no t hiu qu v nng ng hn?...#Kinh doanh#Thng mi in t#Kinh doanh mng#Kin h doanh a cp#280306## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580050008000650020048000730070008001210080 00500129009002000134010000500154011001500159020000900174039000400183021020800187 020000800395020002100403020001100424020001100435013000700446#VV11.13269#VV11.132 71#VV11.13270#Vi?t#H250T#959.7029#^214#42000# Bang#H thng phng th min Tr ung di triu Nguyn# Bang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a219tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Trnh by v tr chin lc ca cc tnh min Trung. Nghin cu h thng cng trnh phng th cc tnh min Trung di triu Nguyn (1802 - 1885) nh h thng phng th vng bin, h thng phng th vng ni#Lch s#Phng th chin lc#Nh Nguyn#Min Trung#280307## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002218100070003308200110 00408080005000510410005000560140007000610020037000680070015001050080005001200090 06300125010000500188011001500193020000900208020000700217039000400224005001000228 020001700238020000700255020000800262020000900270013000700279#VV11.13272#VV11.132 73#VV11.13274#CH311T#895.922802#^214#Vi?t#23000#999 cu vui v lch s - a danh#Mnh Linh s.t.#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Ph ng ng#2011#^a126tr.^b21cm#Vit Nam#Cu #Hoa#Mnh Linh#Vn hc hin i# v ui#Lch s#a danh#280308## 00558000000000289000450002600110000002600110001102600110002218100070003308200110 00408080005000510410005000560140007000610020027000680070015000950080005001100090 06300115010000500178011001500183020000900198020000700207039000400214005001000218 020001700228020000700245020000900252013000700261#VV11.13275#VV11.13276#VV11.1327 7#CH311T#895.922802#^214#Vi?t#23000#999 cu vui v loi vt#Mnh Linh s.t.#^ aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a127tr. ^b21cm#Vit Nam#Cu #Hoa#Mnh Linh#Vn hc hin i# vui#ng vt#280309## 00554000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560140007000610020025000680070015000930080005001080090 06300113010000500176011001500181020000900196020000700205039000400212005001000216 020001700226020000700243020000700250013000700257#VV11.13278#VV11.13279#VV11.1328 0#Vi?t#CH311T#895.922802#^214#27000#999 cu vui v vt#Mnh Linh s.t.#^aH .#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a150tr.^b 21cm#Vit Nam#Cu #Hoa#Mnh Linh#Vn hc hin i# vui# vt#280310## 00543000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560140007000610020033000680070015001010080005001160090 06300121010000500184011001500189020000900204020000700213039000400220005001000224 020001700234020000700251013000700258#VV11.13281#VV11.13283#VV11.13282#Vi?t#CH311 T#895.922802#^214#35000#999 cu vui thng minh d dm#Mnh Linh s.t.#^aH.#^a Vn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a191tr.^b21cm #Vit Nam#Cu #Hoa#Mnh Linh#Vn hc hin i# vui#280311## 00558000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560140007000610020027000680070015000950080005001100090 06300115010000500178011001500183020000900198020000700207039000400214005001000218 020001700228020000700245020000900252013000700261#VV11.13284#VV11.13285#VV11.1328 6#Vi?t#CH311T#895.922802#^214#23000#999 cu vui v thc vt#Mnh Linh s.t.#^ aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a127tr. ^b21cm#Vit Nam#Cu #Hoa#Mnh Linh#Vn hc hin i# vui#Thc vt#280312## 00656000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020030000460080005000760090020000810100005001010110014001060200 00900120039000400129021020800133020001400341020000900355020004300364013000700407 #VV11.13287#VV11.13288#Vi?t#PH105T#770.92#^214#Phan Thoan - tri tim ngh s#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a97tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Gii thiu v ngh s nhi p nh Phan Thoan v nhng tc phm ngh thut ca ng trong sut thi gian chin tranh ti nay, c bit tm nh "o du kch" c gii thng quc t cng mt s bi th vit v ng#Nh nhip nh#Tc phm#Phan Thoan, nhip nh gia, 1924-, V it Nam#280313## 00548000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520140007000570020026000640030010000900070022001000080 00500122009006300127010000500190011001500195020000900210020001200219039000400231 005001100235020001700246013000700263#VV11.13289#VV11.13290#VV11.13291#Vi?t#CH311 M#808.83#^214#30000#99 truyn ci bn phng#X stress#Nguyn Gia tuyn chn#^ aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a164tr. ^b21cm#Th gii#Truyn ci#Hoa#Nguyn Gia#Vn hc hin i#280314## 00544000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520140007000570020022000640030010000860070022000960080 00500118009006300123010000500186011001500191020000900206020001200215039000400227 005001100231020001700242013000700259#VV11.13292#VV11.13293#VV11.13294#Vi?t#CH311 M#808.83#^214#37000#99 truyn ci thi @#X stress#Nguyn Gia tuyn chn#^aH.# ^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a203tr.^b21 cm#Th gii#Truyn ci#Hoa#Nguyn Gia#Vn hc hin i#280315## 00545000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520140007000570020023000640030010000870070022000970080 00500119009006300124010000500187011001500192020000900207020001200216039000400228 005001100232020001700243013000700260#VV11.13295#VV11.13296#VV11.13297#Vi?t#CH311 M#808.83#^214#33000#99 truyn ci hc tr#X stress#Nguyn Gia tuyn chn#^aH. #^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a183tr.^b2 1cm#Th gii#Truyn ci#Hoa#Nguyn Gia#Vn hc hin i#280316## 00555000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520140007000570020033000640030010000970070022001070080 00500129009006300134010000500197011001500202020000900217020001200226039000400238 005001100242020001700253013000700270#VV11.13299#VV11.13298#VV11.13300#Vi?t#CH311 M#808.83#^214#27000#99 truyn ci tnh yu hn nhn#X stress#Nguyn Gia tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^ a154tr.^b21cm#Th gii#Truyn ci#Hoa#Nguyn Gia#Vn hc hin i#280317## 00550000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560140007000610020024000680030010000920070022001020080 00500124009006300129010000500192011001500197020000900212020001200221039000400233 005001100237020001700248013000700265#VV11.13301#VV11.13303#VV11.13302#Vi?t#CH311 M#398.209597#^214#45000#99 truyn ci dn gian#X stress#Nguyn Gia tuyn chn #^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a247t r.^b21cm#Vit Nam#Truyn ci#Hoa#Nguyn Gia#Vn hc dn gian#280318## 00638000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610020025000680070025000930080005001180090 02000123010000500143011001500148020000900163020001500172039000400187005001400191 021009300205020001600298020000400314020001100318013000700329#VV11.13304#VV11.133 05#VV11.13306#Vi?t#K250C#959.7029092#^214#27000#K chuyn cc vua Nguyn#Tn Th t Bnh s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a135tr.^b21cm#Vit Nam#Truyn lch s#Hoa#Tn Tht Bnh#Gii thiu mt s cu chuyn lch s k v cc vua Gia Long, Minh Mng, Thiu Tr, T c...#Lch s cn i#Vua#Nh Nguyn#280319## 00813000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570140007000620050008000690020039000770070008001160080 00500124009002000129010000500149011001500154004003000169020000900199039000400208 021023500212020001800447020001100465020001200476020000400488013000700492#VV11.13 307#VV11.13309#VV11.13308#Vi?t#NH556K#959.7028092#^214#57000# Bang#Nhng khm ph v hong Quang Trung# Bang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a298tr.^b21c m#Ti bn ln th 6, c b sung#Vit Nam#Hoa#Nghin cu cuc i, s nghip ca vua Quang Trung, vn cc bc mnh b mt v cc con, cc b v v lng m ca n g Hu, c bit v ngh thut dng binh v ti thao lc ca ng trn cc chi n trng Gia nh, Ph Xun, Thng Long#Lch s trung i#Nguyn Hu#Nh Ty Sn #Vua#280320## 00799000000000277000450004100050000080800050000503900050001000201370001500500130 01520050017001650050015001820050014001970070062002110080005002730090008002780100 00500286011001500291015013500306082000700441013000700448026001100455026001100466 020001900477020001600496020000900512#Vi?t#^214#Vanh#Field guide to Dong Van kars t plateau global geopark, Ha Long bay world natural heritage and Cat Ba archipel ago world bio-sphere reserve#Tran Tan Van#Nguyen Dai Trung#Luong Thi Tuat#Ho Tie n Chung#Tran Tan Van, Nguyen Dai Trung, Luong Thi Tuat, Ho Tien Chung#^aH.#^aVIG MR#2010#^a69 p.^b21 cm#At head of the title: The second Asia-pacific geoparks ne twork symposium "Geopark and geotourism for regional sustainable development"#91 5.97#280321#NV11.01597#NV11.01598#Di sn thin nhin#a l t nhin#Vit Nam## 00543000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020049000400030061000890080005001500090011001550100005001660110015001710150 09300186020000700279020000500286020001000291039000500301013000700306#NV11.01599# NV11.01600#Vi?t#362.196#^214#Establishment and registration of legal entities#A reference handbook for self-help groups and support groups#^aH.#^aJudicial#2011# ^a79 p.^b21 cm#At head of title: Health policy initiate Vietnam. Joint United Na tions programme on HIV/AIDS#X hi#AIDS#Kim sot#Vanh#280322## 00523000000000265000450002600110000002600110001102000060002201400080002804100050 00360820004000418080005000450050014000500020019000640070013000830080018000960090 04700114010000500161011001600166020001000182020001200192020001500204039000500219 012002600224013000700250#CDVN.01487#NV11.01601#IELTS#128000#Vi?t#428#^214#Kovac s, Karen#Speaking for IELTS#Karen Kovacs#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a144 p.^b25 cm#Ting Anh#K nng ni#Sch luyn thi#Vanh#Collins English for exams#280323## 00566000000000277000450002600110000002600110001102000060002201400080002804100050 00360820004000418080005000450050012000500020020000620070025000820080018001070090 04700125010000500172011001600177020001000193020001800203020001500221039000500236 005001400241012002600255013000700281#NV11.01602#CDVN.01488#IELTS#128000#Vi?t#42 8#^214#Aish, Fiona#Listening for IELTS#Fiona Aish, Jo Tomlinson#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a144 p.^b25 cm#Ting Anh# K nng nghe hiu#Sch luyn thi#Vanh#Tomlinson, Jo#Collins English for exams#28 0324## 00520000000000265000450002600110000002000060001101400070001704100050002408200040 00298080005000330050017000380020018000550070016000730080018000890090047001070100 00500154011001600159020001000175020001300185020001500198039000500213019000300218 012002600221013000700247#NV11.01603#IELTS#98000#Vi?t#428#^214#Williams, Anneli# Writing for IELTS#Anneli Williams#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Nhn Tr Vit#2011#^a144 p.^b25 cm#Ting Anh#K nng vit#Sch luyn thi#Va nh#XH#Collins English for exams#280325## 00500000000000253000450002600110000002000060001101400070001704100050002408200040 00298080005000330050015000380020018000530070014000710080018000850090047001030100 00500150011001600155020001000171020001200181020001500193039000500208012002600213 013000700239#NV11.01604#IELTS#98000#Vi?t#428#^214#Geyte, Els Van#Reading for IE LTS#Els Van Geyte#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vi t#2011#^a144 p.^b25 cm#Ting Anh#K nng c#Sch luyn thi#Vanh#Collins Englis h for exams#280326## 00583000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000060 00440140008000500410005000581810006000630820004000698080005000730050011000780020 02100089007002400110008001800134009004700152010000500199011001600204020001000220 020001200230020001500242039000500257005001200262013000700274#NV11.01605#CDVN.014 89#CDVN.01490#NV11.01606#IELTS#146000#Vi?t#B100S#428#^214#Zhang Juan#Basic IELT S speaking#Zhang Juan, Alison Wong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Nhn Tr Vit#2011#^a204 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng ni#Sch luyn thi#Va nh#Alison Wong#280327## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050011000500020020000610070011000810080018000920090 04700110010000500157011001600162020001000178020001200188020001500200039000500215 013000700220020000600227#NV11.01607#NV11.01608#128000#Vi?t#B100S#428#^214#Zhang Juan#Basic IELTS reading#Zhang Juan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a187 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#Sch luyn thi# Vanh#280328#IELTS## 00510000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820004000578080005000610050008000660020013000740030028000870070 00900115008000500124009003500129010000500164011001600169020001000185020001800195 020000700213039000500220013000700225#NV11.01609#NV11.01610#CDVN.01492#CDVN.01491 #298000#Vi?t#428#^214#Jim Lee#TOEIC traing#Listening comprehension 860#Lee, Jim #^aH.#^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a312 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu# thi#Vanh#280329## 00866000000000289000450002600110000001400140001104100050002508200060003080800050 00360020097000410030147001380070042002850080005003270090025003320100005003570110 02000362015008700382020001600469020001200485005001100497005001500508005001100523 005002000534005001000554039000500564013000700569#NV11.01611#9786049130243#Vi?t#6 20.1#^214#Proceedings of the international conference on engineering mechanics a nd automation - ICEMA 2010#The 5 anniversary of the faculty of engineering mecha nics and automation, university of engineering and technoligy, Vietnam national university...#Bui Le Hai, Tran Duc Trung, Vu Nhu Lan...#^aH.#^aScience and techn ology#2010#^aiv, 271 p.^b27 cm#At head of the title: University of engineering a nd technology. Institute of mechanics#C hc k thut#T ng ho#Bui Le Hai#Tra n Duc Trung#Vu Nhu Lan#Chu Thi Phuong Dung#T. D. Tan#Vanh#280330## 00775000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200960001500500150 01110050014001260050017001400050015001570050017001720070051001890080005002400090 04300245010000500288011001800293015007200311082001300383013000700396014001400403 026001100417026001100428020001600439020000900455020000900464#Vi?t#^214#Vanh#Inte rnational conference on economic cooperation between: Vietnam and Korea, prospec ts for 2020#Nguyen Van Nam#Le Quang Canh#Nguyen Van Thang#Nguyen Huu Dat#Nguyen Viet Hung#Nguyen Van Nam, Le Quang Canh, Nguyen Van Thang...#^aH.#^aNational eco nomics university pub. house#2010#^aiii, p.^b30 cm#At head of the title: Korea Foundation. National economic university...#337.59705195#280331#9786049097355#NV 11.01613#NV11.01612#Hp tc kinh t#Vit Nam#Hn Quc## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090019000520100005000710110015000760200017000910390 00500108005001400113020000900127020000400136002001100140003000400151007001400155 013000700169#VN11.03799#VN11.03800#Vi?t#R500H#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a182tr.^b15cm#Vn hc hin i#oanh#Trn Ho Bnh#Vit Nam#Th#Ru hoa sen#Th#Trn Ho Bnh#280333## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500080005000550090019000600100005000790110014000840200 01700098039000500115005001300120020000900133020001600142002001600158007001300174 013000700187#VN11.03802#VN11.03801#40000#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Trn Qu Lc#Vit Nam#Truy n ng ngn#Truyn ng ngn#Trn Qu Lc#280334## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430080005000480090019000530100005000720110014000770200017000910390 00500108005001200113020000900125020000400134002001800138003000400156007001200160 013000700172#VN11.03803#VN11.03804#Vi?t#L116-I#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#L Thanh My#Vit Nam#Th#Lng im l n ting#Th#L Thanh My#280335## 00390000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430080005000480090019000530100005000720110015000770200017000920390 00500109005001100114020000900125020000400134002001500138013000700153#VN11.03805# VN11.03806#Vi?t#TH460T#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a247tr.^b19cm #Vn hc hin i#oanh#Thi Giang#Vit Nam#Th#Th Thi Giang#280336## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430080005000480090019000530100005000720110014000770150029000910200 01700120039000500137005000800142020000900150020000400159002001500163003000400178 007000800182013000700190#VN11.03807#VN11.03808#70000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2011#^a96tr.^b19cm#Tn tht tc gi: inh B L#Vn hc hin i#oanh#Sng L#Vit Nam#Th#i mt l rm#Th#Sng L#280337## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001400120020000900134020000400143002002100147003000400168 007001400172013000700186#VN11.03809#VN11.03810#25000#Vi?t#B557C#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a166tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Phm Duy Kho#V it Nam#Th#Bc chn ngi lnh#Th#Phm Duy Kho#280338## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510080005000560090019000610100005000800110014000850200 01700099039000500116005001900121020000900140020000400149002001200153003000400165 007001900169013000700188#VN11.03811#VN11.03812#25000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Nguyn Xun Ph ng#Vit Nam#Th#Gic m qu#Th#Nguyn Xun Phng#280339## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830150 03500098020001700133039000500150005001100155020000900166020000400175002001600179 003000400195007001100199013000700210#VN11.03813#VN11.03814#36000#Vi?t#C551T#895 .9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a115tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phng T hanh Bnh#Vn hc hin i#oanh#Thanh Bnh#Vit Nam#Th#Ca thin ng#Th#Than h Bnh#280340## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110014000830200 01700097039000500114005001200119020000900131020000400140002001400144003000400158 007001200162013000700174#VN11.03815#VN11.03816#50000#Vi?t#M452#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a84tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Xun Phng#Vit Nam#Th#Mi thu v#Th#Xun Phng#280341## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001700120020000900137020001200146002002300158003001600181 007001700197013000700214#VN11.03817#VN11.03818#35000#Vi?t#M462C#895.9223#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a254tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Thch Cng Thn h#Vit Nam#Truyn ngn#Mi chng ta cng ngh#Tp truyn ngn#Thch Cng Thnh#2 80342## 00473000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090019000520100005000710110015000760200017000910390 00500108005001000113020000900123020000400132002002300136003002100159007001000180 013000700190020001000197#VN11.03819#VN11.03820#Vi?t#T527T#895.9221#^214#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2011#^a463tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Thi Hong#Vit Nam#Th #Tuyn trng ca v th#Tuyn chn ln th 1#Thi Hong#280343#Trng ca## 00421000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090019000520100005000710110015000760200017000910390 00500108005001000113020000900123020001200132002001800144007001000162013000700172 #VN11.03821#VN11.03822#Vi?t#T527T#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a5 27tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#H Phng#Vit Nam#Truyn ngn#Tuyn truyn ng n#H Phng#280344## 00663000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430080005000480090019000530100005000720110015000770210186000920200 01700278039000500295005000700300020000900307020001000316002002800326007000700354 020000800361020000900369013000700378#VN11.03823#VN11.03824#Vi?t#T309L#895.92209# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a527tr.^b19cm#Tp hp nhng bi ph bnh, n h gi v vn hc ni chung v mt s tc phm c th ca Vit Nam, nc ngoi nh "i bn", " x Trung Ngha", "u sng trng treo", "Anna Carnina"...#Ph b nh vn hc#oanh#Nh Ca#Vit Nam#Tiu lun#Tiu lun, ph bnh vn hc#Nh Ca#T c gi#Tc phm#280345## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500080005000550090019000600100005000790110015000840200 01700099039000500116005001400121020000900135020000400144002002100148003000400169 007001400173013000700187#VN11.03826#VN11.03825#45000#Vi?t#KH407T#895.9221#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a125tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#on c Bnh# Vit Nam#Th#Khong tri lng gi#Th#on c Bnh#280346## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005000800120020000900128020001200137002001300149003001200162 007000800174013000700182#VN11.03827#VN11.03828#40000#Vi?t#H561B#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a105tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#L Cng#Vit Na m#Th lc bt#Hng b kt#Th lc bt#L Cng#280347## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570080005000620090042000670100005001090110 02500114020001700139039000500156019001000161005001600171020000900187020001000196 002003000206003001000236007003300246006001000279013000700289#VV11.13310#VV11.133 12#VV11.13311#45000#Vi?t#T452N#895.6#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sc h Nh Nam#2011#^a231tr., 8tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#oanh#Dch Nht#Haruki M urakami#Nht Bn#T truyn#Ti ni g khi ni v chy b#T truyn#Haruki Muraka mi ; Thin Nga dch#Thin Nga#280348## 00774000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550080023000600090042000830100005001250110 01500130021014100145020001000286039000500296019001000301005001100311002001400322 003004000336007002900376006001200405013000700417020001700424020001900441#VV11.13 313#VV11.13314#VV11.13315#81000#Vi?t#H419C#140#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNx b. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Nh Nam#2011#^a432tr.^b21cm#Khi nim v trit hc v mt s quan im nhn nhn ca tc gi v cc trng phi trit hc c in, trit hc Hy Lp, trit hc ng i#Trit hc#oanh#Dch Php#Ferry, Luc#Hc c ch sng#Khi lun trit hc dng cho th h tr#Luc Ferry ; L Hng Sm dch#L Hng Sm#280349#Trit hc c i#Trit hc hin i## 00582000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580080005000630090042000680100005001100110 01500115020001700130039000500147019001600152005000800168020001100176020001200187 002002100199003001200220007002800232006001300260013000700273#VV11.13317#VV11.133 18#VV11.13316#52000#Vi?t#CH527T#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Nh Nam#2011#^a299tr.^b21cm#Vn hc hin i#oanh#Dch Trung Quc#Hoa Nam#Tru ng Quc#Tiu thuyt#Chuyn tnh L Giang#Tiu thuyt#Hoa Nam ; V Vn Cng dch #V Vn Cng#280350## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001600120020000900136020000400145002002100149003002100170 007001600191013000700207012002200214#VV11.13320#VV11.13319#39000#Vi?t#N452L#895 .9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a209tr.^b21cm#Vn hc hin i#oanh#Ph m Quang Ngc#Vit Nam#Th#Ni lng ngi xa x#99 bi th khng hay#Phm Quang N gc#280351#T sch Ngi yu th## 00666000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050008000560020016000640030020000800070008001000220 00400108004001900112008000500131009004500136010000500181011001500186021009800201 020001700299020000900316020000700325039000500332013000700337005000800344#VV11.13 321#VV11.13322#88000#Vi?t#H452K#895.922803#^214#Huy Cn#Hi k song i#Tnh b n trong sng#Huy Cn#T.1#Ti bn c b sung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Phng Nam#2011#^a479tr.^b21cm#Ghi li nhng nm thng i hc, lm th, hot ng cch mng ca hai nh th Huy Cn v Xun Diu#Vn hc hin i#Vit Nam#H i k#oanh#280352#Huy Cn## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510080005000560090019000610100005000800110015000850200 01700100039000500117005001300122020000900135020001200144002002500156003001100181 007001300192013000700205#VV11.13323#VV11.13324#65000#Vi?t#NG558N#895.92234#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a293tr.^b20cm#Vn hc hin i#oanh#V Thanh Hoa# Vit Nam#Truyn ngn#Ngi nhn thu linh hn#Tp truyn#V Thanh Hoa#280353## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600140007000650080005000720090011000770100 00500088011001500093021022100108020001000329039000500339020002100344005001300365 002002100378007001300399013000700412020000700419#VV11.13326#VV11.13328#VV11.1332 7#VV11.13325#Vi?t#KH401H#113#^214#80000#^aH.#^aTh gii#2011#^a467tr.^b21cm#Cun g cp nhng tri thc khi qut v bn th v tr t nhin v a ra mt lot kh i nim siu nghim mi qua tc gi mun chng minh mc tiu cui cng ca nh n thc l t n chn l bt t v thc th phi cm gic#Trit hc#oanh#Khoa h c siu nghim#Nguyn Chnh#Khoa hc siu nghim#Nguyn Chnh#280354#V tr## 00642000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700080005000750090011000800100 00500091011002600096021007800122020000800200039000500208005001100213020000900224 02000070023300200200024000300070026000700220026702000100028900500100029901300070 0309#VV11.13329#VV11.13332#VV11.13331#VV11.13330#150000#Vi?t#T312Y#780.92#^214# ^aH.#^aTh gii#2011#^a593tr., 12tr. nh^b21cm#Gii thiu v cuc i v s nghi p sng tc m nhc ca c nhc s Trn Hon#Tiu s#oanh#Thanh Hng#Sng tc#H i k#Tnh yu v m nhc#Hi k#Thanh Hng, Trn Hon#Trn Hon#Trn Hon#280355 ## 00876000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700080005000750090011000800100 00500091011002500096021022300121020000800344039000500352019000500357005001400362 02000100037600200160038600700450040200600130044701300070046002000270046702000150 0494020000900509020000800518#VV11.13333#VV11.13334#VV11.13335#VV11.13336#43000# Vi?t#D300C#943.703#^214#^aH.#^aTh gii#2011#^a163tr., 4tr. nh^b21cm#Tp hp nh ng bi phng s ca tc gi ng trn bo v nhng dng hi k vit trong t ni v ch chin u, s dng cm ca ngi chin s cng sn Tip Khc ch ng li bn pht xt c trong chin tranh th gii 2#Lch s#oanh#Dch#Fucik, Ju lius#Tip Khc#Di chc ca ti#Julius Fucik ; Dng Tt T tuyn chn, dch#Dn g Tt T#280356#Chin tranh chng pht xt#Ngi cng sn#Bi vit#Nht k## 01336000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700080005000750090040000800100 00500120011001500125021018000140039000500320019001000325020002000335005001600355 02000090037100200230038000300600040300700360046301200270049900600140052601300070 05400200010005470200016005570200073005730200067006460200070007130200075007830200 06800858#VV11.13337#VV11.13338#VV11.13339#VV11.13340#50000#Vi?t#NH556T#300.92#^ 214#^aH.#^aTh gii ; Tp ch Vn ho Ngh thut#2011#^a298tr.^b21cm#Gii thiu s nghip nghin cu ca nm nh nhn hc x hi v vn ho ln ca th gii: Mo rgan (M), Levy - Bruhl (Php), Frobenius (c), Malinowski (Anh), Lvi - Straus s (Php)#oanh#Dch Php#Nh nhn hc x hi#Duvignaud, Jean#Th gii#Nhng ting ni mt#Morgan, Levy - Bruhl, Frobenius, Malinowski, Lvi - Strauss#Jean Duv ignaud ; on Vn Chc dch#T sch Vn ho Ngh thut#on Vn Chc#280357#S n ghip#Nh vn ho hc#Morgan, Lewis Henry, Nh nhn hc x hi, nh vn ho, (18 18 - 1881), M#Bruhl, Levy, Nh nhn hc x hi, nh vn ho, (1857 - 1939), Ph p#Frobenius, Lo, Nh nhn hc x hi, nh vn ho, (1873 - 1938), c#Malinows ki, Bronislaw, Nh nhn hc x hi, nh vn ho (1884 - 1942), Anh#Strauss, Lvi , Nh nhn hc x hi, nh vn ho (1908 - 2008), Php## 00988000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720080005000770090028000820100 00500110011001500115021024900130020001600379039000500395005001400400020002100414 00200790043500700550051400600120056902000120058102000090059302000090060200500150 0611013000700626020000500633#VV11.13341#VV11.13344#VV11.13343#VV11.13342#125000 #Vi?t#H411#959.7029#^214#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a459tr.^b24cm#G m nhng phn tch nguyn nhn v ng li chin thut, chin lc ngoi giao c a nc Php nh a ra chnh sch chim ng hn hp, chnh sch bnh trng, t hi k ngng lng, chnh quyn Dupr v hip c nhm cng c c s ti Nam K V it Nam#Lch s cn i#oanh#Trng B Cn#Hot ng ngoi giao#Hot ng ngoi giao ca nc Php nhm cng c c s ti Nam K (1862 - 1874)#Trng B Cn ; V Lu Xun dch ; Nguyn Tha H h..#V Lu Xun#Chin tranh#Min Nam#Vit Nam# Nguyn Tha H#280358#Php## 00637000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350080005000400090019000450100005000640110015000690210153000840200 00800237039000500245005001400250020000900264020000400273002001600277003000400293 007003500297005002000332013000700352#VN11.03829#50000#Vi?t#L302S#959.7#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a113tr.^b19cm#Gii thiu s lc lch s chng gic n goi xm ca cha ng ta t thi Vua Hng dng nc, n gii phng min Nam nm 1975 di hnh thc nhng vn th#Lch s#oanh#Hong Minh K#Vit Nam#Th#Lch s din ca#Th#Hong Minh K, Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Th Kim Dung#280359## 00764000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570080005000620090020000670100005000870110 01500092021011500107020000800222039000500230005001100235004002900246020001000275 00200740028500700260035900500140038502000070039902000170040602000080042301300070 0431#VN11.03831#VN11.03830#VN11.03832#65000#Vi?t#K600N#306.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a307tr.^b19cm#Gii thiu cc k nng thc hnh vn ho cng s , cc nghi thc l tn v nghi thc nh nc p dng trong c quan#Vn ho#oanh# Trn Hong#Ti bn c sa cha, b sung#Nghi thc#K nng thc hnh vn ho cng s, l tn v nghi thc nh nc c quan#Trn Hong, Trn Vit Hoa#Trn Vit Hoa#L tn#C quan nh nc#Cng s#280360## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600080005000650090014000700100005000840110 01500089020001700104039000500121005001700126020000900143020001200152002001800164 003001600182007001700198013000700215#VN11.03833#VN11.03835#VN11.03834#43000#Vi? t#B312M#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#oa nh#Nguyn Thanh Nga#Vit Nam#Truyn ngn#Bnh minh mu tm#Tp truyn ngn#Nguy n Thanh Nga#280361## 00494000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600080005000650090014000700100005000840110 01500089020001700104039000500121005001700126020000900143020001200152002001600164 003001200180007001700192013000700209#VN11.03836#VN11.03838#VN11.03837#39000#Vi? t#H103N#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a180tr.^b19cm#Vn hc hin i#oa nh#Phm Thanh Huyn#Vit Nam#Truyn ngn#Hai na du yu#Truyn ngn#Phm Thanh Huyn#280362## 01082000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030025001060070063001310080005001940090014001990100 00500213011001400218012004000232015004000272020000800312020001700320020000600337 02000130034302000150035600500140037100500210038500500170040600500150042300500160 0438039000700454021025200461013000700713#VV11.13345#VV11.13346#Vi?t#GI-108D#372. 83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 1#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a63tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TTS gh i: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 1#Ngi H Ni#Sc h gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#N guyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu chng trnh v mt s vn chung v ging d y ti liu gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh tiu hc. Hng d n phng php ging dy hc sinh lp 1 theo cch: hi v tr li, cho hi, tro ng ba n, la chn trang phc...#280363## 01079000000000349000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310020059000360030025000950070063001200080005001830090014001880100005002020110 01400207012004000221015004000261020000800301020001700309020000600326020001300332 02000150034500500140036000500210037400500170039500500150041200500160042703900070 0443021027200450013000700722#VV11.13347#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np s ng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 2#B.s.: Nguy n Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a63 tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o t o H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 2#Ngi H Ni#Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#G ii thiu chng trnh v mt s vn chung v ging dy ti liu gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh tiu hc. Hng dn phng php ging d y cho hc sinh lp 2 theo cch: kin ca em, tn trng lng nghe, ba n cng khch v trn ng du lch...#280364## 01079000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030025001060070063001310080005001940090014001990100 00500213011001400218012004000232015004000272020000800312020001700320020000600337 02000130034302000150035600500140037100500210038500500170040600500150042300500160 0438039000700454021024900461013000700710#VV11.13348#VV11.13349#Vi?t#GI-108D#372. 83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 3#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a67tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TTS gh i: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 3#Ngi H Ni#Sc h gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#N guyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu chng trnh v mt s vn chung v ging d y ti liu gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh tiu hc. Hng d n ging dy hc sinh lp 3 bit lng nghe, ni li hay, bit gi sch s bn th n v mi trng xung quanh...#280365## 01103000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030025001060070063001310080005001940090014001990100 00500213011001400218012004000232015004000272020000800312020001700320020000600337 02000130034302000150035600500140037100500210038500500170040600500150042300500160 0438039000700454021027300461013000700734#VV11.13351#VV11.13350#Vi?t#GI-108D#372. 83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 4#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a67tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TTS gh i: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 4#Ngi H Ni#Sc h gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#N guyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu chng trnh v mt s vn chung v ging d y ti liu gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh tiu hc. Hng d n ging dy hc sinh lp 4 bit giao tip, ng x hng ngy i vi ng b, b m, anh ch em trong gia nh, thy c gio, bn b...#280366## 01079000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030025001060070063001310080005001940090014001990100 00500213011001400218012004000232015004000272020000800312020001700320020000600337 02000130034302000150035600500140037100500210038500500170040600500150042300500160 0438039000700454021024900461013000700710#VV11.13353#VV11.13352#Vi?t#GI-108D#372. 83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 5#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a67tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TTS gh i: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 5#Ngi H Ni#Sc h gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#N guyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu chng trnh v mt s vn chung v ging d y ti liu gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh tiu hc. Hng d n ging dy hc sinh lp 5 bit giao tip, ng x hng ngy i vi ngi ln t ui, bn b, ngi lao ng...#280367## 01010000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030025001100070063001350080005001980090014002030100 00500217011001400222012004000236015004000276020000800316020001700324020000600341 02000130034702000150036000500140037500500210038900500170041000500150042700500160 0442039000700458021017600465013000700641#VV11.13354#VV11.13355#Vi?t#GI-108D#306. 409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 6#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^ aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a32tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TT S ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 6#Ngi H Ni #Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi V nh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu ni dung v phng php ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 6 H Ni theo cc bi hc v n ung, trang phc, ni ca ngi h Ni#280368## 01028000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030025001100070063001350080005001980090014002030100 00500217011001400222012004000236015004000276020000800316020001700324020000600341 02000130034702000150036000500140037500500210038900500170041000500150042700500160 0442039000700458021019400465013000700659#VV11.13356#VV11.13357#Vi?t#GI-108D#306. 409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 7#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^ aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a32tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #TT S ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 7#Ngi H Ni #Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi V nh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc n p sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 7 H Ni nh: dy ting ni ca n gi H Ni, giao tip, ng x trong gia nh v nh trng#280369## 01112000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030028001100070063001380080005002010090014002060100 00500220011001400225012004000239015004000279020000800319020001700327020000600344 02000130035002000150036300500140037800500210039200500170041300500150043000500160 0445039000700461021025700468020000600725013000700731#VV11.13358#VV11.13359#Vi?t# GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H N i#Dng cho gio vin lp 8, 9#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a40tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti li u chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 8#Ngi H Ni#Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc O nh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 8, 9 H Ni v tc phong ca ngi H Ni, cch giao tip, ng x ngoi x hi, mi trng t nhi n, khi tham gia giao thng v vi cc di tch, thng cnh#Lp 9#280370## 01027000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030026001100070063001360080005001990090014002040100 00500218011001400223012004000237015004000277020000800317020001700325020000700342 02000130034902000150036200500140037700500210039100500170041200500150042900500160 0444039000700460021019100467013000700658#VV11.13360#VV11.13361#Vi?t#GI-108D#306. 409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 10#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a48tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #T TS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 10#Ngi H N i#Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 10 H Ni nh: xy dng np sn g thanh lch, cc phong cch v giao tip ca ngi H Ni#280371## 01098000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030026001100070063001360080005001990090014002040100 00500218011001400223012004000237015004000277020000800317020001700325020000700342 02000130034902000150036200500140037700500210039100500170041200500150042900500160 0444039000700460021026200467013000700729#VV11.13363#VV11.13362#Vi?t#GI-108D#306. 409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 11#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a60tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #T TS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 11#Ngi H N i#Sch gio vin#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 11 H Ni nh: xy dng np sng thanh lch, vn minh th hin qua ng x ni cng cng, thn thin vi thin nh in, mi trng v giao lu, hi nhp vi quc t#280372## 00795000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030024001060070063001300080005001930090014001980100 00500212011001400217012001900231015004000250020000800290020001700298020000600315 02000130032102000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415039000700431013000700438#VV11.13364#VV11.13365#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 1#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a35tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 1#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280373## 00795000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030024001060070063001300080005001930090014001980100 00500212011001400217012001900231015004000250020000800290020001700298020000600315 02000130032102000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415039000700431013000700438#VV11.13366#VV11.13367#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 2#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 2#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280374## 00795000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030024001060070063001300080005001930090014001980100 00500212011001400217012001900231015004000250020000800290020001700298020000600315 02000130032102000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415039000700431013000700438#VV11.13368#VV11.13369#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 3#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 3#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280375## 00795000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030024001060070063001300080005001930090014001980100 00500212011001400217012001900231015004000250020000800290020001700298020000600315 02000130032102000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415039000700431013000700438#VV11.13370#VV11.13371#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 4#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a31tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 4#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280376## 00795000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020059000470030024001060070063001300080005001930090014001980100 00500212011001400217012001900231015004000250020000800290020001700298020000600315 02000130032102000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415039000700431013000700438#VV11.13372#VV11.13373#Vi?t#GI-108D#372.83#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 5#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a30tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 5#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280377## 00799000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030024001100070063001340080005001970090014002020100 00500216011001400221012001900235015004000254020000800294020001700302020000600319 02000130032502000140033800500140035200500210036600500170038700500150040400500160 0419039000700435013000700442#VV11.13374#VV11.13375#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214# Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 6#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a32tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H N i#o c#Np sng vn ho#Lp 6#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguy n Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280378## 00799000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030024001100070063001340080005001970090014002020100 00500216011001400221012001900235015004000254020000800294020001700302020000600319 02000130032502000140033800500140035200500210036600500170038700500150040400500160 0419039000700435013000700442#VV11.13376#VV11.13377#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214# Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 7#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a28tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H N i#o c#Np sng vn ho#Lp 7#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguy n Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280379## 00820000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030027001100070063001370080005002000090014002050100 00500219011001400224012001900238015004000257020000800297020001700305020000600322 02000130032802000140034100500140035500500210036900500170039000500150040700500160 0422039000700438020000600445013000700451#VV11.13378#VV11.13379#Vi?t#GI-108D#306. 409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 8, 9#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh... #^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a44tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 8#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguy n Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T .Dung#Lp 9#280380## 00801000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030025001100070063001350080005001980090014002030100 00500217011001400222012001900236015004000255020000800295020001700303020000700320 02000130032702000140034000500140035400500210036800500170038900500150040600500160 0421039000700437013000700444#VV11.13380#VV11.13381#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214# Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 10#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a40tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 10#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Ngu yn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280381# # 00801000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020059000510030025001100070063001350080005001980090014002030100 00500217011001400222012001900236015004000255020000800295020001700303020000700320 02000130032702000140034000500140035400500210036800500170038900500150040600500160 0421039000700437013000700444#VV11.13382#VV11.13383#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214# Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 11#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a40tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 11#Ngi H Ni#Sch c thm#Nguyn Hu #Ngu yn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#T.Dung#280382# # 00583000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070046001160220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020001100204020000600215020001400221005001500235 005001600250005001300266039000700279013000700286#VV11.13384#11000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 1#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^ a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung# Xu n Tho#T.Dung#280383## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001400194020001100208020000600219020001400225005001500239 005001600254005001700270039000700287013000700294#VV11.13385#11000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 2#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung#N guyn Thu Hng#T.Dung#280384## 00592000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020032000330030044000650070050001090220004001590080005001630090014001680100 00500182011001500187020001100202020000600213020001400219005001500233005001600248 005001700264039000700281013000700288014000700295#VV11.13386#Vi?t#L527T#372.6#^21 4#Luyn tp ting Vit tiu hc 3#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ngy#Ng uyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a11 0tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung#Nguyn Thu Hng#T.Dung#280385#14000## 00592000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001500194020001100209020000600220020001400226005001500240 005001600255005001700271039000700288013000700295#VV11.13387#15500#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 4#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung# Nguyn Thu Hng#T.Dung#280386## 00592000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001500194020001100209020000600220020001400226005001500240 005001600255005001700271039000700288013000700295#VV11.13388#15000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 5#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung# Nguyn Thu Hng#T.Dung#280387## 00498000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390030009000530070029000620220004000910080005000950090 01400100010000500114011001400119020000500133020000600138020001400144005001800158 005001000176039000700186013000700193020000800200#VV11.13389#9500#Vi?t#E202H#372 .7#^214#Em hc ton 1#Tiu hc#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.1#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#T.Dun g#280388#Bi tp## 00499000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030009000540070029000630220004000920080005000960090 01400101010000500115011001400120020000500134020000600139020001400145005001800159 005001000177039000700187013000700194020000800201#VV11.13390#12000#Vi?t#E202H#37 2.7#^214#Em hc ton 2#Tiu hc#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#T.Du ng#280389#Bi tp## 00492000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070036000540220004000900080005000940090014000990100 00500113011001400118020000500132020000600137020001400143005001800157005001700175 039000700192013000700199020000800206#VV11.13391#12000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 3#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a95t r.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#2803 90#Bi tp## 00493000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070036000540220004000900080005000940090014000990100 00500113011001500118020000500133020000600138020001400144005001800158005001700176 039000700193013000700200020000800207#VV11.13392#13000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a103 tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#280 391#Bi tp## 00475000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070027000540220004000810080005000850090014000900100 00500104011001500109020000500124020000600129020001400135005001000149005001600159 039000700175013000700182020000800189#VV11.13393#14000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tun, Nguyn Ngc Hi#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a114tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Sch c thm#Kiu Tun#Nguyn Ngc Hi#T.Dung#280392#Bi tp## 00673000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070012000600080005000720090021000770100005000980110 01300103020000800116020001700124020000400141039000500145005001200150021022900162 020000900391013000700400#VN11.03840#VN11.03839#Vi?t#T527T#959.7#^214#Lch s n c ta#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a23tr.^b13m#Lch s#Vn hc hi n i#Th#Loan#H Ch Minh#Tc phm bng nhng ng th vn vn sc tch ca H C h Minh vit v lch s Vit Nam t khi bt u hnh thnh vi tn gi Vn Lang, tri qua cc thi k khng chin chng ngoi xm v gi nc n 1945 vi tn n c l Vit Nam#Vit Nam#280393## 00901000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020048000770030055001250080 00500180009002100185010000500206011001500211020001000226020001000236020001700246 039000500263021028200268020000900550020001200559020000900571013000700580#VN11.03 842#VN11.03841#VN11.03844#VN11.03843#20000#Vi?t#T527T#344.59704#^214#Cc quy ch v cnh bo, phng, chng thin tai#p thp nhit i, bo, l lt, ng t, sng thn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a131tr.^b19cm#Thin tai#Php lut#V n bn php qui#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v nhim v v quyn h n ca cc ngnh, cc cp trong vic thng xuyn theo di, thu thp v x l th ng tin ra cc thng bo, d bo v p thp nhit i, bo, l, ng t, cn h bo sng thn v chuyn cc tin n cc c quan hu trch#Vit Nam#Phng ch ng#Cnh bo#280394## 00740000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020096000530080005001490090021001540100005001750110 01500180020001000195020001600205020001700221039000500238021018500243020000900428 020001200437020000600449013000700455#VN11.03845#VN11.03846#29000#Vi?t#T527T#346 .597#^214#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc chng khon v kinh doanh x s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a211tr.^b19cm#Php lu t#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Loan#Gm mt s ngh nh, thng t ca Chnh ph v hnh vi vi phm, mc pht v hnh thc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc chng khon, th trng chng khon v kinh doanh x s#Vit Nam#Chng khon#X s#280395## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020063000750080005001380090 02100143010000500164011001400169020001000183020001600193020001700209039000500226 021015300231020000900384020000900393013000700402#VN11.03847#VN11.03850#VN11.0384 9#VN11.03848#13000#Vi?t#T527T#344.597#^214#Quy nh v x pht vi phm hnh ch nh trong lnh vc gio dc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a63tr.^b19cm#Php lu t#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Loan#Gm cc ngh nh ca Chnh ph qui nh cc hnh thc x pht, mc pht, thm quyn x pht, th tc x pht x pht h nh chnh trong lnh vc gio dc#Vit Nam#Gio dc#280396## 00752000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020044000640080005001080090021001130100 00500134011001400139020001000153020001300163020001700176039000500193021027200198 020000900470013000700479#VN11.03851#VN11.03852#VN11.03853#13000#Vi?t#T527T#346. 597#^214#Quy nh v h tr php l cho doanh nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a67tr.^b19cm#Php lut#Doanh nghip#Vn bn php qui#Loan#Gm cc ngh quy t, quyt nh ca Chnh ph v h tr php l cho doanh nghip v thng t lin tch cu B Ti chnh - B T php hng dn vic lp d ton, qun l, s dng v quyt ton kinh ph ngn sch nh nc m bo cho cng tc h tr php l ch o doanh nghip#Vit Nam#280397## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020091000640080005001550090021001600100 00500181011001500186020001000201020000700211020001800218039000500236021016000241 020000900401020001200410020000800422013000700430020000800437#VN11.03854#VN11.038 56#VN11.03855#17000#Vi?t#T527T#343.597#^214#Quy nh php lut v tm gi ngi , qun l tang vt, phng tin theo th tc hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2011#^a102tr.^b19cm#Php lut#V kh#Vn bn php lut#Loan#Bao gm nhng ngh nh mi ca chnh ph v vic p dng hnh thc x pht hnh chnh: x pht tr c xut, tm gi ngi, qun l tang vt, phng tin tm gi#Vit Nam#Vt liu n#Qun l#280398#S dng## 00837000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020065000640080005001290090021001340100 00500155011001500160020001000175020001600185020001700201039000500218021028200223 020000900505020001800514020000800532013000700540#VN11.03857#VN11.03859#VN11.0385 8#21000#Vi?t#T527T#344.597#^214#Quy nh v bin php x l hnh chnh a vo trng gio dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a139tr.^b19cm#Php lut#Pht h nh chnh#Vn bn php qui#Loan#Mt s quy nh php lut v vic p dng bin p hp x l hnh chnh, th tc p dng bin php a vo trng gio dng; t ch c, qun l trng gio dng; ch qun l, gio dc, n, mc, , hc tp...; khiu ni, t co, khi kin hnh chnh, khen thng v x l vi phm...#Vit N am#Trng gio dng#Vi phm#280399## 00682000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020072000640080005001360090021001410100 00500162011001400167020001000181020001600191020001700207039000500224021015100229 020000900380020000800389013000700397#VN11.03860#VN11.03862#VN11.03861#12000#Vi? t#T527T#343.597#^214#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a55tr.^b19cm#Php lut#Pht hnh ch nh#Vn bn php qui#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v hnh vi vi ph m, hnh thc x pht, mc x pht, thm quyn, th tc x pht hnh chnh trong lnh vc k ton#Vit Nam#K ton#280400## 00748000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020065000640080005001290090021001340100 00500155011001400160020001000174020000800184020001800192039000500210021018800215 020000900403020000800412020000700420020001200427013000700439#VN11.03863#VN11.038 65#VN11.03864#10000#Vi?t#T527T#343.597#^214#Php lnh qun l, s dng v kh, vt liu n v cng c h tr#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a55tr.^b19cm#Php lnh#Qun l#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu ni dung, nhng quy nh chung, c c iu khon thi hnh v qun l, s dng v kh; vt liu n; s dng cng c h tr; qun l nh nc v v kh, vt liu n, cng c h tr#Vit Nam#S dng #V kh#Vt liu n#280401## 01023000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020030000780030015001080070 03400123008000500157009002100162010000500183011001500188020000800203020001000211 02000150022100600140023603900050025001900050025500500140026002103890027402000150 0663013000700678#VN11.03866#VN11.03869#VN11.03868#VN11.03867#21000#Vi?t#T527T#9 59.704092#^214#V Nguyn Gip - Mt cuc i#Sch tham kho#Alain Ruscio ; Nguy n Vn S dch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a129tr.^b19cm#Tiu s#S nghip#S ch tham kho#Nguyn Vn S#Loan#Dch#Ruscio, Alain#Ghi li cuc phng vn ca t c gi vi i tng V Nguyn Gip v cuc i v s nghip ca i tng trong tin trnh pht trin v thng li ca cch mng Vit Nam. Tc gi cng a ra n hng suy ngh, nh gi ring ca ng, ca cc hc gi phng Ty v mt s nhn vt v s kin c lin quan ti Cch mng thng Tm, cuc khng chin chng th c dn Php v quc M ca dn tc ta#V Nguyn Gip#280402## 00986000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070052001060080005001580090021001630100 00500184011001400189020001100203020000700214020001300221005001500234005002000249 03900050026902103200027402000090059402000130060301300070061601200290062302000080 0652#VN11.03870#VN11.03871#15000#Vi?t#T527T#346.597#^214#Hi - p chnh sch h tr php l cho doanh nghip#Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc H oa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a75tr.^b19cm#Chnh sch#H tr#Sch hi p# c Hng H#Nguyn Th Ngc Hoa#Loan#Gm nhng thng tin cn thit gip cho do anh nghip, doanh nhn nm bt c kin thc c bn v php lut, nhng quy n h ca Chnh ph v h tr php l cho doanh nghip h pht huy tt mi tim l c, hn ch c ri ro, to nn tng vng chc thc hin cng cuc y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Vit Nam#Doanh nghip#280403#T sch Php lut Doanh nhn#Php l## 00904000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020030000770070052001070080 00500159009002100164010000500185011001500190020001000205020001500215020001300230 00500150024300500200025803900050027802102510028302000090053401300070054301200280 0550#VN11.03872#VN11.03873#VN11.03874#VN11.03875#20000#Vi?t#T527T#346.59701#^21 4#Hi - p lut ngi cao tui#Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a115tr.^b19cm#Php lut#Ngi cao tui#Sch hi p# c Hng H#Nguyn Th Ngc Hoa#Loan#Gm 69 cu hi - p quy nh c th quyn v ngha v ca ngi cao tui, th hin v tr ca ngi ln tui tr ong gia nh v x hi; trch nhim ca gia nh, ca nh nc v x hi trong v ic phng dng, chm sc, pht huy vai tr ngi cao tui#Vit Nam#280404#T s ch Php lut ph thng## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020064000570070032001210080005001530090021001580100 00500179011001500184020000900199020000900208020001300217005001600230039000500246 021014400251020000900395020001000404013000700414004001800421012002800439#VN11.03 876#VN11.03877#21000#Vi?t#T527T#364.1509597#^214#Hi - p v cc ti xm phm tnh mng, sc kho ca con ngi# c Hng H, Trnh Tin Vit#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a170tr.^b19cm#Ti phm#Xm phm#Sch hi p#Trnh Tin Vit#L oan#Gm 37 cu hi - p v nhng vn ti phm xm phm tnh mng, sc kho c a con ngi v cc hnh pht c th p dng i vi ngi phm ti#Vit Nam#Con ngi#280405#Ti bn ln th 1#T sch Php lut ph thng## 00636000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020054000550080005001090090021001140100005001350110 01500140020001000155020001000165039000500175021017100180020000900351020001500360 013000700375#VN11.03878#VN11.03879#31000#Vi?t#T527T#343.59709#^214#Lut bu ch nh nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a223tr .^b19cm#Php lut#Bu chnh#Loan#Gii thiu mt s vn bn php lut quy nh v hot ng bu chnh; quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng bu chnh v qun l nh nc v hot ng ny#Vit Nam#Lut bu chnh#280406## 00933000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020065000770080005001420090 02100147010000500168011001500173020001000188020001000198020001800208039000500226 021034700231020000900578020002600587020001100613013000700624#VN11.03880#VN11.038 81#VN11.03882#VN11.03883#18000#Vi?t#T527T#346.59707#^214#Lut trng ti thng mi nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a107t r.^b19cm#Php lut#Trng ti#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu mt s quy nh p hp lut v thm quyn ca trng ti thng mi, cc hnh thc trng ti, t ch c trng ti, trng ti vin; trnh t, th tc trng ti; quyn, ngha v v tr ch nhim ca cc bn trong t tng trng ti; thm quyn ca to n i vi hot ng trng ti; t chc v hot ng ca trng ti nc ngoi ti Vit Nam...#V it Nam#Lut trng ti thng mi#Thng mi#280407## 00674000000000265000450002600110000002600110001100400190002201400070004104100050 00481810006000530820010000598080005000690020051000740080005001250090021001300100 00500151011001400156020001000170020001600180020001800196039000500214021017300219 020000900392013000700401#VN11.03885#VN11.03884#Ti bn c b sung#15000#Vi?t#T5 27T#343.59705#^214#Lut thu ti nguyn v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a83tr.^b19cm#Php lut#Thu ti nguyn#Vn bn php lut#L oan#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu , min v gim thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut thu ti nguyn#Vit Nam#280408## 00822000000000265000450002600110000002600110001100400190002201400070004104100050 00481810006000530820010000598080005000690020058000740080005001320090021001370100 00500158011001500163020001000178020001400188020001800202039000500220021031500225 020000900540013000700549#VN11.03886#VN11.03887#Ti bn c b sung#38000#Vi?t#T5 27T#344.59702#^214#Lut bo him y t nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a287tr.^b19cm#Php lut#Bo him y t#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu chi tit v hng dn thc hin mt s iu ca Lut bo hi m y t v vic ban hnh m s ghi trn th bo him, trch nhim v phng thc ng k khm cha bnh ban u, chuyn tuyn khm cha bnh bo him y t, qui nh mc thu, ch thu, np, qun l v s dng ph cp li, i th bo him y t#Vit Nam#280409## 00774000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020054000550080005001090090021001140100005001350110 01500140020001000155020001300165020001800178039000500196021030300201020000900504 013000700513#VN11.03888#VN11.03889#29000#Vi?t#T527T#346.59704#^214#Lut t ai nm 2003 sa i, b sung nm 2009, 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a210tr .^b19cm#Php lut#Lut t ai#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu nhng qui nh trong Lut t ai v quyn ca nh nc vi t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Vit Nam#280410## 00767000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020081000770080005001580090 02100163010000500184011001400189020001000203020001000213020001800223039000500241 021017500246020000900421020002000430020000800450013000700458#VN11.03890#VN11.038 92#VN11.03893#VN11.03891#10000#Vi?t#T527T#343.59705#^214#Lut thu s dng t ai phi nng nghip nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a34tr.^b19cm#Php lut#Lut thu#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu m t s iu quy nh v cn c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min th u, gim thu v mt s iu khon thi hnh Lut thu s dng t phi nng nghi p#Vit Nam#t phi nng nghip#S dng#280411## 00756000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020029000770080005001060090 02100111010000500132011001500137020001000152020001100162020001800173039000500191 021024100196020000900437020001300446013000700459#VN11.03894#VN11.03895#VN11.0389 7#VN11.03896#12000#Vi?t#T527T#346.59704#^214#Lut kinh doanh bt ng sn#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2011#^a210tr.^b19cm#Php lut#Kinh doanh#Vn bn php lut# Loan#Gii thiu ni dung Lut kinh doanh bt ng sn gm 81 iu khon vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v kinh doanh nh, cng trnh xy dng, ki nh doanh quyn s dng t, kinh doanh dch v bt ng sn... v iu khon thi hnh#Vit Nam#Bt ng sn#280412## 01104000000000361000450002600110000002600110001100400350002201400070005704100050 00641810006000690820010000758080005000850020018000900030072001080070066001800080 00500246009002100251010000500272011001500277020001000292020002400302020001000326 00500170033600500160035300500140036900500160038303900050039902102720040402000090 0676015003300685005001700718013000700735#VN11.03898#VN11.03899#In ln th 11 c sa cha, b sung#43000#Vi?t#T527T#340.09597#^214#Mn hc php lut#Tp bi gi ng dng trong cc trng trung hc chuyn nghip v dy ngh#B.s.: Nguyn Ngc H in (ch.b.), Nguyn c Bnh, Phm Kim Dung...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a 315tr.^b19cm#Php lut#Trung hc chuyn nghip#Bi ging#Nguyn Ngc Hin#Nguyn c Bnh#Phm Kim Dung#Trn Ngc ng#Loan#Trnh by nhng tri thc c bn v Nh nc v php lut ni chung, Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam ni ring, h thng php lut v mt s lnh vc php lut thit yu ni ring nh Lut hin php, Lut hnh chnh, Lut lao ng. Lut dn s, Lut t ai...#Vi t Nam#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hong Phc Hip#280413## 01055000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020046000720030071001180080005001890090 02100194010000500215011001500220020001100235020001200246020001700258039000500275 021038700280020000900667015005500676013000700731020001500738#VN11.03901#VN11.039 03#VN11.03902#VN11.03900#Vi?t#T527T#364.1609597#^214#Ti liu bi dng v phng , chng tham nhng#Dnh cho ging vin, gio vin cc trng i hc, cao ng, trung cp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a195tr.^b19cm#Tham nhng#Phng chng#T i liu hc tp#Loan#Trnh by khi nim, nguyn nhn, iu kin v tc hi ca tham nhng. ng li, ch trng ca ng v nhng t tng ch o ca Ch tc h H Ch Minh v u tranh phng, chng tham nhng. Phn tch cc gii php phn g nga, pht hin tham nhng; x l ngi c hnh vi tham nhng; vai tr, trch nhim ca cc c quan, t chc, n v, c nhn trong u tranh phng, chng tha m nhng#Vit Nam#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Thanh tra#280414#S ch gio vin## 00926000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020046000720030175001180080005002930090 02100298010000500319011001500324020001100339020001200350020001700362039000500379 021015400384020000900538015005500547013000700602020001500609#VN11.03904#VN11.039 05#VN11.03906#VN11.03907#Vi?t#T527T#364.1609597#^214#Ti liu bi dng v phng , chng tham nhng#Dnh cho ging vin, gio vin cc trng hnh chnh, qun l nghip v thuc t chc ng, c quan nh nc; trng thuc lc lng v trang , thuc t chc chnh tr, x hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a240tr.^b19cm# Tham nhng#Phng chng#Ti liu hc tp#Loan#Trnh by nhng vn c bn v th am nhng. Quan im ca ng v t tng H Ch Minh v phng, chng tham nhng. Cc gii php phng, chng tham nhng#Vit Nam#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. V in Khoa hc Thanh tra#280415#Sch gio vin## 01034000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020046000720030050001180080005001680090 02100173010000500194011001500199020001100214020001200225020001700237039000500254 021038700259020000900646015005500655013000700710020001500717#VN11.03908#VN11.039 09#VN11.03911#VN11.03910#Vi?t#T527T#364.1609597#^214#Ti liu bi dng v phng , chng tham nhng#Dnh cho gio vin cc trng trung hc ph thng#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2011#^a135tr.^b19cm#Tham nhng#Phng chng#Ti liu hc tp#Loan# Trnh by khi nim, nguyn nhn, iu kin v tc hi ca tham nhng. ng li , ch trng ca ng v nhng t tng ch o ca Ch tch H Ch Minh v u tranh phng, chng tham nhng. Phn tch cc gii php phng nga, pht hin tha m nhng; x l ngi c hnh vi tham nhng; vai tr, trch nhim ca cc c quan , t chc, n v, c nhn trong u tranh phng, chng tham nhng#Vit Nam#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Thanh tra#280416#Sch gio vin## 01214000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200310 00440410005000751810006000800820009000868080005000950020095001000070067001950080 00500262009002100267010000500288011001500293020000900308020001100317005001100328 00500220033900500170036100500140037803900050039202102990039702000090069602000070 0705015007000712013000700782020000800789020000700797020000300804020000900807#VV1 1.13415#VV11.13416#VV11.13417#VV11.13418#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T52 7T#338.9597#^214#K nng lp v ch o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi cp x, phng, th trn#L Vn Ho, Nguyn Th Phng Lan, Nguyn Hong Quy, L Ton Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a327tr.^b21cm#K hoch#Pht t rin#L Vn Ho#Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Hong Quy#L Ton Thng#Loan#Trnh by nhng ni dung c bn v cng tc lp v ch o thc hin k hoch pht tri n kinh t - x hi, h thng cc ch tiu v phng php tnh ch tiu, h thn g biu mu v hng dn s dng cc biu mu trong cng tc xy dng k hoch ph t trin kinh t - x hi cp x, phng, th trn#Vit Nam#Phng#u ba sc h ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#280417#Kinh t#X hi #X#Th trn## 00793000000000313000450002600110000002600110001100400190002201200310004104100050 00721810006000770820011000838080005000940020027000990070007001260080005001330090 02100138010000500159011001500164020001700179020002000196020000700216039000500223 005000700228021014600235020000900381015007000390020001200460013000700472#VV11.13 419#VV11.13420#Xut bn ln th 7#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#959. 704092#^214#Va i ng va k chuyn#T. Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1 04tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#Hi k#Loan#T. Lan#Gii thiu n hng mu chuyn v i hot ng cch mng ca Bc do chnh Bc k li trn n g Bc ra mt trn trong Chin dch Bin gii nm 1950#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#H Ch Minh#280418## 00822000000000301000450002600110000002600110001100400180002201200310004004100050 00711810006000760820004000828080005000860020021000910070040001120080005001520090 02100157010000500178011001500183020002100198020001800219005001100237005001400248 005001700262039000500279005001200284021021700296013000700513#VV11.13421#VV11.134 22#Ti bn ln th 3#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#172#^214#V o c cch mng#H Ch Minh ; Tuyn chn: L Vn Yn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a212tr.^b21cm#T tng H Ch Minh#o c cch mng#L Vn Yn#V Quang Vi nh#Nguyn Duy Quang#Loan#H Ch Minh#Gm mt s tc phm v bi vit ca Ch tc h H Ch Minh th hin t tng o c cch mng ca Ngi v vn i sng m i, cn kim lim chnh, thc hnh tit kim, chng tham , lng ph, chng bnh quan liu...#280419## 01219000000000385000450002600110000002600110001100400180002201200310004004100050 00711810006000760820012000828080005000940020056000990070055001550080005002100090 02100215010000500236011001500241020001700256020000700273020001300280005001400293 00500140030700500140032103900050033502103080034002000070064801501210065502000100 0776020000300786020000900789005001300798005001500811013000700826#VV11.13423#VV11 .13424#Ti bn ln th 2#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#352.1409597#^ 214#Cm nang cng tc t chc - cn b x, phng, th trn#Nguyn c H (ch.b. ), Phm Vn ng, Tun Ngha...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a350tr.^b21cm #Cng tc t chc#Cn b#Sch tra cu#Nguyn c H#Phm Vn ng# Tun Ngha# Loan#Gii thiu v tr php l, chc nng, nhim v, c cu, quyn hn ca hi ng nhn dn cp x. Vn tuyn dng, s dng, k lut, o to, bi dng cn b, cng chc cp x. T chc, hot ng ca thn v t dn ph trn cc mt t chc ho gii, thc hin dn ch trc tip v quy ch t chc hot ng#Phng# TTS ghi: Ban T chc Trung ng. V C s ng. - u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Cng chc#X#Th trn#V Thnh Nam#Kiu Cao Chung#280420## 00807000000000313000450002600110000002600110001100400180002201200310004004100050 00711810006000760820011000828080005000930020050000980070014001480080005001620090 02100167010000500188011001500193020001700208020002000225020000300245039000500248 005001400253021013600267020000900403015006200412020001200474013000700486#VV11.13 425#VV11.13426#Ti bn ln th 7#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#959.7 04092#^214#Nhng mu chuyn v i hot ng ca H Ch tch#Trn Dn Tin#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2011#^a172tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#K #Loan#Trn Dn Tin#Nhng mu chuyn v i hot ng ca H ch tch t lc ra i tm ng cu nc cho n nhng nm u ca cuc khng chin chng Php#Vit Nam#TTS ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#H Ch Minh#2 80421## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200310 00440410005000751810006000800820009000868080005000950020054001000070052001540080 00500206009002100211010000500232011001500237020002100252020000300273039000500276 005001500281021013000296020000900426015007000435020001200505013000700517#VV11.13 428#VV11.13427#VV11.13430#VV11.13429#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#3 27.2092#^214#Nhng cu chuyn v Bc H trong hot ng ngoi giao#B.s.: Nguyn c Ti, Bi Hng Thu, L Thanh Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a148tr.^b 21cm#Hot ng ngoi giao#K#Loan#Nguyn c Ti#Gm nhng cu chuyn ghi li ho t ng ngoi giao ca Ch tch H Ch Minh trong phng php, phong cch v ngh thut ngoi giao#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#H Ch Minh#280422## 00794000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200310 00440410005000751810006000800820011000868080005000970020020001020030007001220070 01900129008000500148009002100153010000500174011001500179020000800194020000700202 00500070020903900050021600500060022102101520022701500700037902000120044901300070 0461#VV11.13431#VV11.13432#VV11.13433#VV11.13434#T sch X - phng - th trn# Vi?t#T527T#959.704092#^214#Bc H vit di chc#Hi k#V K ; Th K ghi#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2011#^a132tr.^b21cm#Di chc#Hi k#Th K#Loan#V K#Ghi li giai on Bc H vit di chc (1965-1969) v bt tch di chc, nguyn vn cc b n vit di chc, cc ti liu tuyt mt ca Ch tch H Ch Minh#u ba sch ghi : Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#H Ch Minh#280423## 01235000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200310 00440410005000751810006000800820009000868080005000950020024001000030021001240070 06700145008000500212009002100217010000500238011001500243020002200258020001300280 00500150029300500150030803900050032302103130032802000090064101500700065002000230 0720020002100743020001600764005001800780005001600798005001600814013000700830#VV1 1.13435#VV11.13438#VV11.13437#VV11.13436#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T52 7T#959.7043#^214#i thng ma xun 1975#S kin - Hi v p#B.s.: Hong Phong H (ch.b.), Nguyn c Ti, Bi Th Hng Thu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011# ^a200tr.^b21cm#Chin dch Ty Nguyn#Sch hi p#Hong Phong H#Nguyn c Ti# Loan#Gii thiu nhng din bin lch s v cuc tng tin cng v ni dy ma xu n 1975 c bit l ba chin dch ln: chin dch Ty Nguyn, chin dch Hu - Nng v chin dch H Ch Minh cng mt s s kin chnh trong cuc khng chi n chng M cu nc t hip nh Pari ti khi kt thc chin dch H Ch Minh#Vi t Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Chi n dch H Ch Minh#Khng chin chng M#S kin lch s#Bi Th Hng Thu#Nguy n Kim Thoa#Nguyn Kiu Anh#280424## 00871000000000349000450002600110000002600110001100400080002201200310003004100050 00611810006000660820008000728080005000800020070000850070010001550080005001650090 02100170010000500191011001500196020001000211020001300221039000500234005001000239 02101420024902000090039101500700040002000090047002000070047902000100048602000070 0496013000700503020001100510#VV11.13439#VV11.13440#Ti bn#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#343.597#^214#Hi - p v gim st u t gim st cn b t i cng ng khu dn c#Bch Loan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a108tr.^b21cm# Php lut#Sch hi p#Loan#Bch Loan#Gm nhng cu hi p cc quy nh php lu t v hot ng gim st u t ca cng ng v cng tc gim st cn b, cng chc ti khu dn c#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x , phng, th trn#Gim st#u t#Cng ng#Cn b#280425#Khu dn c## 00935000000000349000450002600110000002600110001100400290002201200310005104100050 00821810006000870820010000938080005001030020097001080070038002050080005002430090 02100248010000500269011001500274020001000289020001300299005001300312039000500325 00500160033002101080034602000090045401500700046302000160053302000110054902000100 0560020000800570013000700578#VV11.13441#VV11.13442#Ti bn c sa cha, b sung# T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#344.59705#^214#Hi - p v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t v phng chy, cha chy#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), V Huy Khnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a154tr.^b21cm#Ph p lut#Sch hi p#V Huy Khnh#Loan#Nguyn Ngc Anh#Gm nhng cu hi p v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t v phng chy cha ch y#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th tr n#Pht hnh chnh#Phng chy#Cha chy#An ninh#280426## 00929000000000313000450002600110000002600110001100400180002201200310004004100050 00711810006000760820008000828080005000900020082000950070032001770080005002090090 02100214010000500235011001400240020001000254020001300264005001600277039000500293 005001500298021020300313020000900516015007000525020001300595013000700608#VV11.13 443#VV11.13444#Ti bn ln th 1#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#342.5 97#^214#Hi - p v quy trnh bu, min nhim bi nhim trng thn t trng t dn ph#inh Cng Tun, Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a92tr. ^b21cm#Php lut#Sch hi p#Dng Bch Long#Loan#inh Cng Tun#Gii thiu nh ng ni dung c bn ca qui nh php lut v qui trnh bu, bi min trng thn , t trng t dn ph v nhng quyn hn, trch nhim, chnh sch i vi trn g thn, t trng t dn ph#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut b n Sch x, phng, th trn#Cn b c s#280427## 01065000000000361000450002600110000002600110001100400290002201200310005104100050 00821810006000870820010000938080005001030020059001080070050001670080005002170090 02100222010000500243011001500248020001000263020001300273005001600286039000500302 00500160030702102490032302000090057201500700058102000070065102000070065802000090 0665020000900674020001300683013000700696#VV11.13445#VV11.13446#Ti bn c sa ch a, b sung#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#342.59708#^214#Hi - p p hp lut v bo v, chm sc v gio dc tr em#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh , Nguyn Vn Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a210tr.^b21cm#Php lut#Sch h i p#Nguyn Xun Anh#Loan#Dng Bch Long#Gii thiu nhng ni dung c bn ca php lut v bo v, chm sc, gio dc tr em, cc quyn c bn v bn phn c a tr em, bo v quyn tr em trong lnh vc dn s, hn nhn v gia nh, bo v , chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Tr em#Bo v#Chm sc#Gio dc#Quyn tr em#280428## 00953000000000337000450002600110000002600110001100400080002201200310003004100050 00611810006000660820010000728080005000820020089000870070016001760080005001920090 02100197010000500218011001500223020001000238020001300248039000500261005001600266 02102090028202000090049101500700050002000080057002000110057802000070058902000120 0596013000700608#VV11.13447#VV11.13448#Ti bn#T sch X - phng - th trn#Vi ?t#T527T#346.59704#^214#Hi - p php lut v bi thng thit hi, h tr ti nh c khi nh nc thu hi t#Nguyn Xun Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011# ^a278tr.^b21cm#Php lut#Sch hi p#Loan#Nguyn Xun Anh#Gii p nhng tnh h ung quy nh v bi thng thit hi, h tr ti nh c c th khi nh nc th u hi t, c bit lin quan n cc t chc, c nhn thng qua nhng qui nh trong cc vn bn php lut#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#t ai#Bi thng#H tr#Ti nh c#280429## 00806000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301200310 00440410005000751810006000800820008000868080005000940020029000990070008001280080 00500136009002100141010000500162011001500167020000800182020001300190039000500203 005000800208021017400216020000900390015007000399020001600469013000700485#VV11.13 449#VV11.13450#VV11.13451#VV11.13452#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#3 42.597#^214#Hi - p v dn ch c s#Lan Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011# ^a131tr.^b21cm#Dn ch#Sch hi p#Loan#Lan Anh#Gm 86 cu hi v p v cc qu y nh ca php lut trong vic thc hin dn ch x, phng, th trn, trong c quan nh nc, cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn#Vit Nam#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Qui ch dn ch#28 0430## 01079000000000361000450002600110000002600110001100400290002201200310005104100050 00821810006000870820006000938080005000990020044001040070065001480080005002130090 02100218010000500239011001400244020000800258020001300266005001600279005001700295 00500190031203900050033102102070033601501070054302000150065002000070066502000060 0672013000700678005001500685005001700700#VV11.13453#VV11.13454#Ti bn c sa ch a, b sung#T sch X - phng - th trn#Vi?t#T527T#363.3#^214#Hi - p v b o v an ninh trt t c s#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Xun Ton, L Th H ng Phng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a84tr.^b21cm#An ninh#Sch hi p# Nguyn Ngc Anh#Nguyn Xun Ton#L Th Hng Phng#Loan#Gm 71 cu hi p nhn g vn chung v bo v an ninh, trt t c s; vai tr, trch nhim ca cng an, dn qun t v, bo v c quan, doanh nghip, bo v dn ph trong bo v a n ninh, trt t c s#TTS ghi: B Cng an. V Php ch. - u ba sch ghi: H i ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Trt t tr an#Bo v#C s#2 80431#Nguyn Duy Ng#Nguyn Vn Thnh## 00947000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020114000750070057001890080 00500246009002100251010000500272011001500277020003400292005001800326005001400344 039000500358005001500363021021600378020001500594020001700609013000700626#VV11.13 455#VV11.13458#VV11.13457#VV11.13456#62000#Vi?t#T527T#335.412#^214#Quan im ki nh t v chnh tr v thi k qu ln ch ngha x hi trong mt s tc phm kinh in Mc - Lnin#Phm Ngc Dng (ch.b.), Nguyn Khc Thanh, Ng Vn Lng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a382tr.^b21cm#Kinh t chnh tr hc Mc - Lnin#N guyn Khc Thanh#Ng Vn Lng#Loan#Phm Ngc Dng#Trnh by quan im kinh t v chnh tr v thi k qu ln ch ngha x hi trong mt s tc phm kinh i n Mc - Lnin. Mt s tc phm ch yu ca C. Mc, Ph. ngghen, V.I. Lnin v q u ln ch ngha x hi#Thi k qu #Ch ngha x hi#280432## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020019000760030039000950070 01500134008000500149009002100154010000500175011001500180020002100195020000700216 020000900223039000500232005001500237021020200252013000700454#VV11.13460#VV11.134 61#VV11.13462#VV11.13459#87000#Vi?t#T527T#959.7043#^214#Nhng ngy mu la#Phn g s - bt k t nm 1966 n 1979#Hong Tun Nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011 #^a479tr.^b21cm#Chin tranh Vit Nam#Bt k#Phng s#Loan#Hong Tun Nh#Ghi li y nhng cm th v v ng khi la chin tranh, v cuc chin phi ngha do quc M tin hnh Vit Nam, v nhng con ngi tht dng cm chin u v hy sinh ginh li c lp dn tc#280433## 00851000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020060000770070015001370080 00500152009002100157010000500178011001500183020001900198039000500217005001500222 021030000237020000900537020000800546013000700554#VV11.13463#VV11.13464#VV11.1346 6#VV11.13465#76000#Vi?t#T527T#320.09597#^214#Qu trnh i mi h thng chnh t r Vit Nam (1986-2011)#Phm Ngc Trm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a408tr. ^b21cm#H thng chnh tr#Loan#Phm Ngc Trm#Trnh by khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin h thng chnh tr nc ta; qu trnh i mi h thng ch nh tr Vit Nam qua 2 giai on: 1986-1996 v 1996-2011; i mi v tng cn g vai tr ca mt trn v cc on th - pht huy dn ch, m rng khi i on kt ton dn (1996-2011)#Vit Nam#i mi#280434## 01000000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200190 00338080005000520020045000570070061001020080005001630090021001680100005001890110 02600194020000800220005001400228005001600242039000500258005001500263021031700278 020001000595015004900605020000800654013000700662020000700669020001000676#VV11.13 467#VV11.13468#Vi?t#T527T#324.25970709597177#^214#Lch s ng b th x Mng L ay (1971-2011)#B.s.: Nng Minh Qun (ch.b.), Nng Th Thu, Trn Quc Vng#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2011#^a348tr., 20tr. nh^b21cm#Lch s#Nng Th Thu#Trn Quc Vng#Loan#Nng Minh Qun#Trnh by qu trnh ra i, pht trin v trng thnh ca ng b th x Mng Lay, tnh in Bin t 1971- 2011. Qu trnh lnh o ca ng b th x trong cuc khng chin chng quc M ginh chnh quy n, xy dng v bo v t quc, tip tc s nghip i mi thc hin cng nghip ho, hin i ho qu hng#Mng Lay#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th x M ng Lay#ng b#280435#Th x#in Bin## 00953000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020048000500070059000980080005001570090021001620100005001830110 02600188020001900214005001200233005001700245039000500262021024700267015004700514 020000800561020001000569005001900579005001700598005001700615013000700632#VV11.13 470#VV11.13469#Vi?t#T527T#388.0959736#^214#Lch s ngnh giao thng vn ti tnh Thi Bnh#B.s.: Li Duy Mc, Ng Th Kim Hon, Trn Th Thu Hng...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a223tr., 25tr. nh^b21cm#Giao thng vn ti#Li Duy Mc#Ng Th Kim Hon#Loan#Ghi li chng ng 65 nm xy dng v pht trin ngnh giao thng vn ti tnh Thi Bnh. Phn nh v b dy lch s v nhng ng gp to l n ca ngnh giao thng vn ti trong s nghip cch mng gii phng dn tc v cch mng x hi ch ngha#TTS ghi: S Giao thng Vn ti tnh Thi Bnh#Lch s #Thi Bnh#Trn Th Thu Hng#Nguyn Th Nhung#Nguyn Vn Phong#280436## 01040000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020044000560070044001000080005001440090021001490100005001700110 02600175020001400201005001300215039000500228005001600233021041700249020001000666 015004800676020000800724020001100732013000700743#VV11.13472#VV11.13471#Vi?t#T527 T#324.2597070959774#^214#Lch s ng b huyn Du Ting (1975-2011)#B.s.: Nguy n Vn Bnh (ch.b.), H Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a416tr., 38tr. nh^b21cm#ng b huyn#H Vn Thng#Loan#Nguyn Vn Bnh#Gii thiu v tr a l, con ngi v truyn thng u tranh cch mng ng b huyn Du Ting (tnh Bnh Dng). Nhng thnh tu ni bt ca ng b v nhn dn huyn Du Ting tro ng vic thc hin hai nhim v chin lc a phng; thc hin ng li i mi ca ng; xy dng, cng c t chc, pht trin kinh t x hi; xy dng ph t trin kinh t - x hi theo hng y mnh cng nghip ho, hin i ho#Du T ing#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Du Ting#Lch s#Bnh Dng#280437## 01060000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020053000560070053001090080005001620090021001670100005001880110 03000193020000800223005001300231039000500244021031100249020001000560015004500570 02000080061502000090062302000030063200500140063500500150064900500130066400500160 0677013000700693020001000700#VV11.13473#VV11.13474#Vi?t#T527T#324.2597070959736# ^214#Lch s ng b v nhn dn x Ty Lng (1927-2005)#B.s.: Bi Kim Tht, Ph m Ngc Yn, T Minh Thuyt...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a319tr., 18tr. n h mu^b21cm#Lch s#Bi Kim Tht#Loan#Khi qut qu trnh hnh thnh t ai, c dn, lng x v nhng truyn thng tt p ca x Ty Lng (huyn Tin Hi, t nh Thi Bnh). ng b v nhn dn Ty Lng trong s nghip khng chin chng P hp v chng M (1954-1975) cng nh trong cng cuc khi phc v pht trin kin h t i ln ch ngha x hi#Ty Lng#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ty L ng#ng b#Tin Hi#X#Phm Ngc Yn#T Minh Thuyt#Bi Vn Bch#Hong Ngc Cn h#280438#Thi Bnh## 01197000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020091000660070052001570220005002092210 02700214008001800241009001400259010000500273011001500278015003300293020001200326 02000200033802000170035802000070037500500180038200500150040000500140041500500140 04290050013004430130007004560390005004630210294004680200009007620200010007710200 00600781#VL11.01471#VL11.01472#VL11.01474#VL11.01473#Vi?t#K600Y#338.1#^214#K y u hi ngh khoa hc pht trin nng nghip bn vng thch ng vi s bin i kh hu#Bi Th Cm Hng, Trn Nhn Dng, Nguyn Bo V...#Ph.1#Nng hc, chn nu i, th y#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2010#^a585tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th#Nng nghip#Pht trin bn vng#Bin i kh hu#K yu#Bi Th C m Hng#Trn Nhn Dng#Nguyn Bo V#Nguyn B Ph#Trn Vn Hu#280439#Loan#Gm nhiu bi nghin cu v vn pht trin nng nghip bn vng thch ng vi s bin i kh hu; nh hng ca phn bn n s sinh trng v nng sut cy n ng nghip; cc cht dinh dng v cc dch bnh trong chn nui t gim th iu tc hi ca chng n mi trng xung t nhin#Nng hc#Chn nui#Th y## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002200400180003301400070 00510410005000581810006000630820006000698080005000750020047000800070039001270080 00500166009002100171010000500192011001500197020001200212005001500224039000500239 005001500244021017300259020002000432013000700452#VL11.01475#VL11.01477#VL11.0147 6#Ti bn ln th 3#80000#Vi?t#T527T#338.1#^214#H thng trong pht trin nng nghip bn vng#Trn Danh Thn (ch.b.), Nguyn Huy Tr#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a135tr.^b27cm#Nng nghip#Nguyn Huy Tr#Loan#Trn Danh Thn#Gii thiu k hi nim chung v h thng v h thng trong nng nghip; cc thnh phn, h th ng bn vng; cc phng php nghin cu pht trin h thng nng nghip bn vng #Pht trin bn vng#280440## 00744000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020051000560080005001070090021001120100005001330110 01400138020000800152039000500160021013900165015008800304020000900392020002000401 020002000421013000700441020001800448#VL11.01478#VL11.01479#VL11.01480#Vi?t#T527T #363.19#^214#Quy chun k thut quc gia v nng sn, thc phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a58tr.^b27cm#An ton#Loan#Gii thiu cc quy chun quc gia v q uy ch qun l m bo v sinh an ton thc phm i vi cc c s ch bin hng nng sn, thc phm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. V Khoa h c - Cng ngh v Mi trng#Nng sn#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#28 0441#V sinh thc phm## 00804000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020040000680080005001080090014001130100 00500127011001500132015008600147021024400233020000900477020002000486039000500506 013000700511020002000518#VL11.01481#VL11.01483#VL11.01482#VL11.01484#Vi?t#QU600C #627.02#^214#Quy chun k thut quc gia v thu li#^aH.#^aNng nghip#2011#^a1 19tr.^b19cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. V Khoa hc Cng n gh v Mi trng#Gii thiu cc quy chun k thut quc gia v thnh phn, ni dung lp bo co u t, d n u t v bo co kinh t k thut cc d n thu li; v thnh phn, ni dung h s thit k k thut v thit k bn v thi cn g cng trnh thu li#Thu li#Tiu chun k thut#Thu#280442#Tiu chun nh n c## 00898000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600020040000650080005001050090014001100100 00500124011001500129015008600144021029000230020000900520020000900529020001800538 039000500556013000700561020002000568020002000588#VL11.01486#VL11.01488#VL11.0148 7#VL11.01485#Vi?t#QU600C#664#^214#Quy chun k thut quc gia v thu sn#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a138tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. V Khoa hc Cng ngh v Mi trng#Gii thiu cc quy chun k thut quc gi a v iu kin m bo an ton thc phm i vi cc c s sn xut kinh doanh t hu sn, c s ch bin thu sn n lin, c s sn xut hp thu sn, c s ch bin thu sn kh, c s sn xut nc mm, c s sn xut nhuyn th hai m nh v...#Ch bin#Thu sn#An ton thc phm#Thu#280443#Tiu chun k thut#Ti u chun nh nc## 00695000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020031000750070013001060040 02900119008000500148009001400153010000500167011001500172021015800187020002000345 020001000365020001800375039000500393013000700398#VN11.03912#VN11.03914#VN11.0391 3#56000#Vi?t#B300Q#338.1#^214#Nguyn Thin#B quyt lm giu t chn nui#Nguy n Thin#Ti bn ln th 7 c b sung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a222tr.^b21cm#Gii thiu cch la chn nhng vt nui ph hp vi th hiu ca ngi tiu dng v 17 b quyt lm giu t chn nui. Mt s gng mt lm giu t chn nui#Kinh t nng nghip#Chn nui#B quyt lm giu#Thu#280444## 00703000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020039000650070014001040040018001180080 00500136009001400141010000500155011001400160021020600174020001000380020000300390 020002000393039000500413013000700418#VN11.03915#VN11.03916#20000#Vi?t#B300Q#636 .5#^214#Nguyn Hu V#B quyt thnh cng trong chn nui g#Nguyn Hu V#Ti b n ln th 6#^aH.#^aNng nghip#2011#^a99tr.^b19cm#Gii thiu mt s ging g n i v ging g nhp ngoi. Hng dn cch chun b chung tri, k thut nui d ng, chm sc, ch bin thc n, phng tr bnh cho g v mt s b quyt chn nu i g thnh cng#Chn nui#G#B quyt thnh cng#Thu#280445## 00745000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020065000640070013001290040018001420080 00500160009001400165010000500179011001500184021019600199020000800395020000900403 020002200412020000900434039000500443013000700448#VN11.03917#VN11.03918#37200#Vi ?t#123T#636.5#^214#Bi c Lng#p trng gia cm bng phng php th cng c t ruyn c ci tin#Bi c Lng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a123tr .^b19cm#Tm hiu sinh l sinh sn gia cm. Gii thiu cc iu kin p trng g ia cm nhn to bng phng php th cng, c truyn c ci tin v p t nhin cng mt s bnh l thng gp khi p trng#Gia cm#p trng#Phng php c truy n#Sinh sn#Thu#280446## 00679000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020044000660070016001100040018001260080 00500144009001400149010000500163011001400168021017600182020001600358020000500374 020001000379039000500389013000700394#VN11.03919#VN11.03920#12000#Vi?t#NH254H#63 2#^214#Nguyn Vn nh#Nhn hi cy trng v bin php phng chng#Nguyn Vn nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a55tr.^b19cm#Gii thiu khi nim chung v nhn hi cy. Mt s loi nhn hi cy trng quan trng v bin php ph ng chng nhn hin i Vit Nam. Phng php iu tra v nhn nui nhn#Bo v thc vt#Nhn#Cy trng#Thu#280447## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020055000660070013001210040039001340080 00500173009001400178010000500192011001500197021024200212020001400454020000900468 020000800477020000800485020001400493039000500507013000700512#VN11.03921#VN11.039 22#49200#Vi?t#B256#636.089#^214#u Ngc Ho#Bnh c cht gia sc, gia cm, ch, mo v th cnh#u Ngc Ho#Ti bn ln th 1 c b sung, sa cha#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a176tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc v lnh vc cht c t h y p dng phng chng bnh cho vt nui. Cc loi ng c i vi gia s c, gia cm, ch, mo v th cnh nh ng c thuc bo v thc vt, ng c cc halogen mch vng, cht dit c...#Bnh ng vt#c cht#Gia sc#Gia cm#ng v t nui#Thu#280448## 00709000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520040039000840080005001230090014001280100 00500142011001400147015005100161021019900212020001000411020000300421020000700424 039000500431013000700436#VN11.03923#VN11.03924#28800#Vi?t#CH115N#636.5#^214#Ch n nui g th vn v g ty#Ti bn ln th 4 c sa cha, b sung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a96tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Khoa hc K thut Chn nui Vit Nam#Tr nh by nhng kin thc v chn ging, la thc n, k thut p trng, k thut n ui, chung tri, sn chi,... trong nui g th vn v g ty. Mt s bnh g thng gp v phng php phng tr#Chn nui#G#G ty#Thu#280449## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020039000690070018001080080005001260090 01400131010000500145011001500150021021800165020001000383020000800393020000800401 039000500409013000700414004001400421#VN11.03925#VN11.03926#45000#Vi?t#S550D#636 .3#^214#Nguyn Xun Trch#S dng ph phm nui gia sc nhai li#Nguyn Xun Tr ch#^aH.#^aNng nghip#2011#^a180tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc v c s sinh l v dinh dng hc lin quan n vic s dng thc n x th gia sc nhai l i v a ra cc bin php nhm nng cao kh nng s dng ph phm lm thc n c ho gia sc nhai li#Chn nui#Gia sc#Thc n#Thu#280450#Ti bn ln 4## 00690000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020023000650070013000880040018001010080 00500119009001400124010000500138011001400143021018100157020001000338020000500348 039000500353013000700358015004700365#VN11.03927#VN11.03928#21600#Vi?t#CH115N#63 6.2#^214#Mai Vn Snh#Chn nui tru nng h#Mai Vn Snh#Ti bn ln th 2#^aH. #^aNng nghip#2011#^a72tr.^b19cm#Gii thiu cc ging tru hin c Vit Nam. Hng dn cch nhn ging tru, chun b chung tri, cc loi thc n, k thut nui dng tru v hun luyn s dng tru cy ko...#Chn nui#Tru#Thu#28045 1#u ba sch ghi: Vin Chn nui; Hi ng Anh## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020026000650070013000910040014001040080 00500118009001400123010000500137011001400142015004700156021016900203020001000372 020000800382039000500390013000700395#VN11.03929#VN11.03930#22800#Vi?t#CH115N#63 6.2#^214#Mai Vn Snh#Chn nui b tht nng h#Mai Vn Snh#Ti bn ln 1#^aH.# ^aNng nghip#2011#^a76tr.^b19cm#u ba sch ghi: Vin Chn nui; Hi ng Anh# Gii thiu mt s ging b chuyn dng v kim dng tht. Hng dn cch nhn gi ng b tht, chun b chung tri, thc n, k thut nui dng v k thut v b o b...#Chn nui#B tht#Thu#280452## 00873000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020030000680070050000980040014001480080 00500162009001400167010000500181011001400186012003700200021025800237020001000495 020000300505005001700508005001600525039000500541013000700546020000600553#VN11.03 931#VN11.03932#18200#Vi?t#NGH250C#636.5#^214#Phng c Tin#Ngh chn nui g h ng trng#Phng c Tin, Nguyn Qu Khim, L Th Thu Hin#Ti bn ln 2#^aH.# ^aNng nghip#2011#^a60tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu tnh hnh nghin cu, sn xut g hng trng trong v ngoi nc. Mt s ging g hng trng v iu kin chn nui an ton sinh hc. Hng dn k thut c hn nui g sinh sn, cc nhm thc n chn nui g v mt s bnh thng gp gia cm#Chn nui#G#Nguyn Qu Khim#L Th Thu Hin#Thu#280453#G ## 00817000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020023000680070050000910040014001410080 00500155009001400160010000500174011001400179012003700193021022200230020001000452 020000800462005001700470005001600487039000500503013000700508#VN11.03933#VN11.039 34#18200#Vi?t#NGH250C#636.5#^214#Phng c Tin#Ngh chn nui g tht#Phng c Tin, Nguyn Qu Khim, L Th Thu Hin#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2011# ^a52tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu v tnh hnh pht trin chn nui g tht v iu kin chn nui an ton sinh hc. Hng dn ch un b chung tri v dng c trc khi nui, k thut chn nui g sinh sn v mt s bnh thng gp gia cm#Chn nui#G tht#Nguyn Qu Khim#L Th Thu H in#Thu#280454## 00644000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020031000660070013000970040014001100080 00500124009001400129010000500143011001400148021018900162020001000351020000500361 039000500366013000700371#VN11.03935#VN11.03936#24000#Vi?t#B300Q#636.935#^214#Ng uyn Thin#B quyt lm giu t nui nhm#Nguyn Thin#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a48tr.^b21cm#Gii thiu gi tr kinh t ca ngh nui nhm, c i m hnh thi v tp tnh ca nhm. Hng dn k thut nui nhm sinh sn v k t hut nui nhm ly tht. B quyt lm giu t nui nhm#Chn nui#Nhm#Thu#2804 55## 00750000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020058000640070034001220080005001560090 01400161010000500175011001400180021023800194020001100432020001100443005001800454 039000500472013000700477#VN11.03937#VN11.03938#20000#Vi?t#X550L#634#^214#Phm A nh Cng#X l ra hoa v hn ch rng hoa, rng qu cho cy n qu#Phm Anh Cn g, Nguyn Mnh Chinh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a71tr.^b19cm#Gii thiu khi qut v s sinh trng v pht trin ca thc vt; nguyn l v c ch ca s ra hoa v cc iu kin cy ra hoa. Trnh by cc bin php x l ra hoa cho cc lo i cy n qu v cc bin php hn ch rng hoa, rng qu#Trng trt#Cy n qu#N guyn Mnh Chinh#Thu#280456## 00706000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020059000650070013001240080005001370090 01400142010000500156011001500161021024500176020001000421020000900431039000500440 013000700445#VN11.03939#VN11.03940#30000#Vi?t#CH310Y#636.6#^214#Nguyn Chung#Ch im yn - u t & k thut xy dng nh khai thc t yn#Nguyn Chung#^aH.#^aNn g nghip#2011#^a143tr.^b19cm#Gii thiu c im sinh thi ca loi chim yn cho t n c. Trnh by k thut xy dng nh yn khai thc ly t v k thut lp tm vn di trn trong nh chim yn lm t. Gi tr v cc bin php b o v khai thc t yn bn vng#Chn nui#Chim yn#Thu#280457## 00914000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070060000790040018001390080005001570090 01400162010000500176011001500181021030100196020000600497020000700503005001600510 005001500526005001600541005001500557005001600572039000500588013000700593#VN11.03 941#VN11.03942#39600#Vi?t#S450T#636.089#^214#S tay cn b th y c s#Trn Mn h Giang (ch.b.), Phm ng Vnh, Hong Th Thng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNn g nghip#2011#^a155tr.^b19cm#Trnh by nhng kin thc v vacxin v khng sinh c ng nh cch s dng chng trong cng tc th y. ng thi miu t cc triu ch ng lm sng, bnh tch v phc iu tr cho tng bnh gia sc, gia cm do s iu vi trn, vi trng, k sinh trng, bnh ng sinh sn, bnh cm g Avian Inf luenza...#Th y#S tay#Trn Mnh Giang#Phm ng Vnh#Hong Th Thng#Vng c Cht#Nguyn Vn Phc#Thu#280458## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680070017000920040030001090080 00500139009001400144010000500158011001500163021018300178020001900361020000300380 020000700383039000500390013000700395#VN11.03943#VN11.03944#28000#Vi?t#S450T#639 .3#^214#Nguyn Duy Khot#S tay nui c gia nh#Nguyn Duy Khot#Ti bn ln th 4 c sa cha#^aH.#^aNng nghip#2011#^a110tr.^b19cm#Trnh by c im sinh h c cc loi c nui, k thut ng c con, vn chuyn c ging, k thut chn n ui c tht cc loi ao khc nhau v phng php phng tr mt s bnh c#Ch n nui gia nh#C#S tay#Thu#280459## 00811000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020024000650070016000890040019001050080 00500124009001400129010000500143011001400148021032500162020000900487020001000496 020001500506039000500521013000700526#VN11.03945#VN11.03946#17000#Vi?t#H561D#639 #^214#Nguyn Ln Hng#Hng dn nui giun t#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln th 10 #^aH.#^aNng nghip#2011#^a48tr.^b19cm#Gii thiu mt s c im ca giun t n i chung v giun qu ni ring. Hng dn k thut chn ging, chun b thc n, ch nui, cho phn v th ging, cch chm sc, ngn nga ch hi khi tin hn h nui giun qu. Phng php ch bin v s dng giun t. Tc dng ca giun t trong gii quyt vn nhim mi trng#Giun t#Chn nui#Sch hng dn#Th u#280460## 00797000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020054000650070012001190040018001310080 00500149009001400154010000500168011001500173021022900188020001300417020001600430 020001700446020001100463020000900474039000500483013000700488#VN11.03947#VN11.039 48#25000#Vi?t#H561D#636.089#^214#Bi Qu Huy#Hng dn phng, chng nhit thn v l mm long mng#Bi Qu Huy#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a143t r.^b19cm#Hng dn k thut phng chng, chn on, iu tr bnh l mm long m ng, bnh nhit thn gia sc. Cc vn bn ch o v hng dn ca Chnh ph v B Nng nghip v Pht trin Nng thn v phng, chng dch l mm long mng#B nh gia sc#Bnh nhit thn#L mm long mng#Phng bnh#iu tr#Thu#280461## 00786000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020049000680070016001170080005001330090 01400138010000500152011001400157021030000171020001000471020000800481020000400489 020000300493039000500496013000700501#VN11.03949#VN11.03950#15400#Vi?t#M458S#636 .08#^214#Phm Quang Hng#Mt s cng thc phi trn thc n cho ln v g#Phm Q uang Hng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a44tr.^b19cm#Trnh by nhng c s phi trn thc n, vai tr dinh dng, gi tr v tiu chun dinh dng ca mt s loi th c n, lng thc n thu nhn ca ln v g. Gii thiu mt s cng thc v ph ng php phi trn thc n ph hp vi nhu cu sinh trng, pht trin v cho sn phm ca tng loi ln, g#Chn nui#Thc n#Ln#G#Thu#280462## 00763000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020044000490030051000930040018001440080005001620090 01400167010000500181011001400186015007500200021019400275020001000469020000600479 039000500485013000700490#VN11.03951#VN11.03952#11500#Vi?t#H561D#632#^214#Hng dn cc bin php phng tr chut hi#Ngoi ng rung, trn iu v trong kh u dn c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aNng nghip#2011#^a31tr.^b19cm#TTS ghi: S N ng nghip v PTNT H Ni. Chi cc Bo v Thc vt thnh ph#Trnh by c im s inh hc c bn v tc hi ca chut. Hng dn cc bin php phng nga, dit tr chut ngoi ng, dit chut bo v iu, trong khu dn c v cng tc t c hc thc hin#Phng tr#Chut#Thu#280463## 00832000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020029000660070028000950040018001230080 00500141009001400146010000500160011001500165021033400180020001000514020000400524 005001400528039000500542013000700547#VN11.03953#VN11.03954#28000#Vi?t#K600T#636 .932#^214#Nguyn Thin#K thut chn nui th ngoi#Nguyn Thin, inh Vn Bnh# Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a112tr.^b21cm#Tnh hnh sn xut v ngha kinh t ca chn nui th. Mt s c im sinh hc ca th v ngun gc, phn loi, tnh nng sn xut mt s ging th ngoi. Hng dn k thut chn n ui th ngoi; trng v ch mt s loi cy thc n cho th; cch phng v tr b nh thng xy ra th. S dng v ch bin cc loi sn phm ca th#Chn nui #Th#inh Vn Bnh#Thu#280464## 00796000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020044000680070017001120040018001290080 00500147009001400152010000500166011001500171021027500186020001000461020000300471 020001100474020000900485039000500494013000700499#VN11.03955#VN11.03956#40200#Vi ?t#K600T#636.5#^214#Nguyn Xun Bnh#K thut chn nui v phng tr bnh cho g #Nguyn Xun Bnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a154tr.^b21cm#Gii thiu mt s ging g ni v g ngoi nh g ta vng, g tu vng, g c, g chu yn trng, g nui ly tht, g va ly tht va trng. Hng dn k thut chn ging, phi hp khu phn n, chm sc, chn on v t phng tr mt s b nh thng gp cho g ti nh#Chn nui#G#Phng bnh#iu tr#Thu#280465## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020061000640070013001250040018001380080 00500156009001400161010000500175011001500180021018800195020001000383020000800393 020000900401020001800410039000500428013000700433#VN11.03957#VN11.03958#31200#Vi ?t#109D#636.5#^214#Bi c Lng#p dng k thut mi trong p trng gia cm t hiu qu cao#Bi c Lng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng nghip#2011#^a104tr.^b2 1cm#Tm hiu cu to v s pht trin ca phi trng gia cm. Phng php sn xu t gia cm con mt ngy tui cht lng cao. Quy trnh k thut p trng gia cm nhn to bng my p cng ngh#Chn nui#Gia cm#p trng#p trng nhn to#Thu #280466## 00789000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020026000610070012000870040030000990080 00500129009001400134010000500148011001500153021032500168020001000493020000800503 039000500511013000700516#VN11.03959#VN11.03960#40200#Vi?t#K600T#638#^214#Bi Qu Huy#K thut mi nui ong mt#Bi Qu Huy#Ti bn ln th 3 c sa cha#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a160tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v ngh nui ong mt; phn l oi v cu to c th ong; cc c im sinh hc ca ong mt. Hng dn chun b cc dng c cn thit nui ong; k thut chn ging, to cha, nhn n ong; t chc qun l n ong v bin php phng tr su bnh hi ong. Phng php th u hoch v khai thc cc sn phm ong#Chn nui#Ong mt#Thu#280467## 00695000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020042000630070020001050040018001250080 00500143009001400148010000500162011001400167021022000181020001100401020000500412 039000500417013000700422#VN11.03961#VN11.03962#14000#Vi?t#K600T#634#^214#Ng H ng Bnh#K thut trng bi, bo qun v ch bin#Ng Hng Bnh ch.b.#Ti bn l n th 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a40tr.^b19cm#Gii thiu v mt s ging bi n i ting ca nc ta v cc yu cu ngoi cnh v iu kin kh hu, t ai t rng bi. Hng dn k thut nhn ging, trng, chm sc, phng tr su bnh v thu hoch, bo qun bi#Trng trt#Bi#Thu#280468## 00809000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020028000660070028000940040018001220080 00500140009001400145010000500159011001500164021031200179020001000491020000400501 005001400505039000500519013000700524#VN11.03964#VN11.03963#22600#Vi?t#K600T#636 .932#^214#Nguyn Thin#K thut chn nui th tht#Nguyn Thin, inh Vn Bnh#T i bn ln th 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a107tr.^b21cm#Trnh by khi qut tnh hnh sn xut v ngha kinh t ca chn nui th; cc kin thc c bn v c im sinh hc, ngun gc phn loi v tnh nng sn xut ca mt s ging th n goi. Hng dn k thut chn ging, lm chung tri, chun b thc n, nui d ng, chm sc, v sinh v phng tr bnh cho th#Chn nui#Th#inh Vn Bnh#Thu #280469## 00974000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020063000510070068001140040018001820080005002000090 01400205010000500219011001500224021025900239020001100498020000400509020000400513 02000040051700500120052100500180053300500190055100500140057000500180058403900050 0602013000700607020001000614#VN11.03965#VN11.03966#26000#Vi?t#K600T#631.5#^214# K thut trng cc ging lc, u , rau qu v cy n c mi#B.s.: Trng ch (ch.b.), Lu Th Hng oan, Nguyn Thin Lng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng nghip#2011#^a108tr.^b19cm#Gii thiu ngun gc, nhng c tnh ch yu, yu c u k thut v hng dn k thut gieo trng cc ging lc, ging u xanh, u t ng, u n qu, ging ci bp, ci xanh, ci ngt, t, ging c chua, da chu t, da hu v ging khoai ty, khoai lang, sn#Trng trt#Lc#u#Rau#Trng c h#Lu Th Hng oan#Nguyn Thin Lng#on Kim Long#Nguyn Thanh Minh#Thu#2804 70#Cy c c## 00674000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050007000510020037000580070007000950040041001020080 00500143009001400148010000500162011001500167021019600182020001000378020000800388 039000500396013000700401#VN11.03967#VN11.03968#49000#Vi?t#K600T#636.4#^214#Lu K#K thut nui ln ni mn sai con#Lu K#Ti bn ln th 5 c sa cha v b sung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a196tr.^b19cm#Mt s c im chung cn bit v con ln, ging ln, kh nng sinh sn ca ln ni. Hng dn cch chn ging, l m chung tri, cch nui dng, chm sc, v phng cha bnh cho ln ni, ln c on#Chn nui#Ln ni#Thu#280471## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020018000680070017000860040018001030080 00500121009001400126010000500140011001400145012003500159021016100194020000800355 020001000363039000500373013000700378#VN11.03970#VN11.03969#18200#Vi?t#NGH250N#6 38#^214#Nguyn Vn Khang#Ngh nui ong mt#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 3#^a H.#^aNng nghip#2011#^a52tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c im sinh hc ca ong mt, gi tr kinh t ca ngh nui ong mt. Hng dn k thut nui, phng php phng v cha bnh thng thng cho ong mt#Ong mt# Chn nui#Thu#280472## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020069000620070045001310040039001760080 00500215009001400220010000500234011001500239021021700254020001000471020000400481 020000300485005001300488005001700501039000500518013000700523#VN11.03971#VN11.039 72#30000#Vi?t#X401#636#^214#Nguyn Thin#Xo i gim ngho bng phng thc c hn nui kt hp vt - c - la#Nguyn Thin, L Xun ng, Nguyn Cng Quc#Ti bn ln th 4 c sa cha, b sung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a120tr.^b19cm#Trnh by c im sinh hc v kh nng sn xut ca mt s loi c nui m, h, a o; cc phng thc kt hp nui c, vt rung la; trnh by cc qui trnh k thut chn nui vt - c - ln v cy trng kt hp#Chn nui#Vt#C#L Xun n g#Nguyn Cng Quc#Thu#280473## 00707000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020032000590070031000910080005001220090014001270100 00500141011001400146021025600160020001100416020000400427020001000431039000500441 013000700446#VV11.13475#VV11.13476#Vi?t#K600T#633.1#^214#on Don Tun#K thut ti cho thm canh la#on Don Tun, Trn Vit Dng#^aH.#^aNng nghip#2011#^ a24tr.^b21cm#Trnh by k thut lm m, chm sc m, k thut lm t cy, mt cy, k thut s dng phn bn, phng tr c di, su bnh cho la. ng thi gii thiu m hnh k thut v ch ti thm canh-tit kim nc cho la canh tc theo thm canh ci tin#Trng trt#La#Ti tiu#Thu#280474## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070067000770080005001440090014001490100 00500163011001400168021013900182020001000321020000300331005001500334005001900349 00500200036800500180038800500150040603900050042100400400042602000070046601300070 0473#VV11.13477#VV11.13478#23800#Vi?t#K600T#636.5#^214#K thut chn nui g Sa o#Phng c Tin (ch.b.), Bch Th Thanh Dn, Nguyn Th Kim Oanh...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a67tr.^b21cm#Gii thiu nhng c im sinh hc, kh nng sn xut v k thut chm sc, nui dng p trng, cc bin php th y phng bnh cho g Sao#Chn nui#G#Phng c Tin#Bch Th Thanh Dn#Nguyn Th Kim Oanh#Phm Th Minh Thu#Nguyn Th Nga#Thu#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#G Sao#28 0475## 00852000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020040000600070050001000080005001500090 01400155010000500169011001500174021024300189020001100432020000900443005001400452 005001200466005001900478005001100497005001800508039000500526013000700531#VV11.13 479#VV11.13480#VV11.13481#41600#Vi?t#K600T#633#^214#K thut gy trng mt s l oi rau rng#Trn Minh c, L Th Din, V Th Minh Phng...#^aH.#^aNng nghi p#2011#^a128tr.^b21cm#Gii thiu nhng thng tin v c im nhn bit, k thut gieo m v gy trng mt s loi cy rau rng bn a c dng ph bin, c g i tr kinh t v c kh nng pht trin nh: bu t dy, rau cch, ci hoang, cng cua, chua me t...#Trng trt#Rau rng#Trn Minh c#L Th Din#V Th Mi nh Phng#Nguyn Hi#Nguyn Th Thng#Thu#280476## 00891000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020055000510070052001060040030001580080005001880090 01400193010000500207011001400212021021400226020001000440020000800450020001100458 00500190046900500150048800500140050300500170051700500190053403900050055301300070 0558#VV11.13482#VV11.13483#18000#Vi?t#H561D#636.5#^214#Hng dn k thut chn trng mi gia cm 01 ngy tui#Bch Th Thanh Dn, Phng c Tin, inh Th Xun ..#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aNng nghip#2011#^a48tr.^b21cm#Gii thi u tm quan trng ca vic chn trng mi gia cm. Trnh by v s phn b gii t nh gia cm, cc phng php xc nh gii tnh gia cm non 1 ngy tui cng n h mt s yu cu v cc bc chn trng mi#Chn nui#Gia cm#Chn ging#Bch T h Thanh Dn#Phng c Tin#inh Th Xun#Nguyn Qu Khim#Phm Th Kim Thanh#Th u#280477## 00829000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020043000640070027001070040030001340080 00500164009001400169010000500183011001500188021028500203020001000488020000400498 020001200502005001300514039000500527013000700532#VV11.13485#VV11.13484#52000#Vi ?t#K600T#636.4#^214#Nguyn Thin#K thut chn nui v chung tri nui ln#Nguy n Thin, V Trng Ht#Ti bn ln th 3 c sa cha#^aH.#^aNng nghip#2011#^a1 80tr.^b21cm#Trnh by k thut chn nui ln ni sinh sn, nui ln con, ln c ging v ln tht. Gii thiu cc kiu chung tri ln cng nghip; phng php tnh s lng v thit k cc chung cho tng loi ln; cch x l phn v ch t thi chn nui ln v trang thit b trong chung ln#Chn nui#Ln#Chung tr i#V Trng Ht#Thu#280478## 00781000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020076000740070025001500080 00500175009001400180010000500194011001400199021017600213020001100389020001400400 020000900414039000500423013000700428005001200435020001300447020000700460#VV11.13 486#VV11.13488#VV11.13487#32200#Vi?t#K600T#633.8#^214#Bi Th i#K thut trn g ba loi cy thuc nam nhu, chc mu v c dm trn t rng#Bi Th i, L T h Din#^aH.#^aNng nghip#2011#^a72tr.^b21cm#Tng quan v ti nguyn cy thuc v s cn thit gy trng cy thuc nam trn t rng. Mt s nghin cu v k t hut gieo m, gy trng ba loi cy nhu, chc mu v c dm#Trng trt#Cy thu c nam#Cy nhu#Thu#280479#L Th Din#Cy chc mu#C dm## 00842000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020047000660070040001130220004001532210 06500157004001800222008000500240009001400245010000500259011001500264021014500279 02000110042402000040043502000090043902000160044800600130046403900050047701300070 0482005001500489#VV11.13490#VV11.13489#33700#Vi?t#H428#635.9#^214#Jiang Qing H ai#Hi p v k thut nui trng hoa v cy cnh#Jiang Qing Hai ; Trn Vn Mo bin dch#T.2#K thut nui trng hoa v cy cnh ngoi tri (Cy hoa thn c)#T i bn ln th 6#^aH.#^aNng nghip#2011#^a143tr.^b21cm#Gm nhiu cu hi p v k thut trng hoa v cy cnh sng 1-2 nm, hoa thn c sng nhiu nm. Cc ph ng php phng tr su bnh v bo qun#Trng trt#Hoa#Cy cnh#Cy hoa thn c #Trn Vn Mo#Thu#280480#Jiang Qing Hai## 00851000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020047000660070040001130220004001532210 07200157004001800229008000500247009001400252010000500266011001400271021013200285 02000110041702000040042802000090043202000120044100600130045303900050046601300070 0471005001500478020000800493#VV11.13491#VV11.13492#22400#Vi?t#H428#635.9#^214# Jiang Qing Hai#Hi p v k thut nui trng hoa v cy cnh#Jiang Qing Hai ; T rn Vn Mo bin dch#T.3#K thut nui trng hoa v cy cnh ngoi tri (Cy b i v cy thn g)#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a84tr.^b21cm#Gii t hiu mt s k thut nui trng hoa, cy cnh ngoi tri c bit l cy bi v cy thn g v phng php phng tr su bnh#Trng trt#Hoa#Cy cnh#Cy thn g #Trn Vn Mo#Thu#280481#Jiang Qing Hai#Cy bi## 00840000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070059000900040018001490080005001670090 01400172010000500186011001500191021018200206020000400388020000500392020000900397 02000070040600500130041300500180042600500150044400500150045900500160047403900050 0490013000700495#VV11.13493#VV11.13494#71500#Vi?t#M458S#636.4#^214#Mt s bnh quan trng gy hi cho ln#Phm S Lng (ch.b.), Phng Quc Chng, Nguyn Hu N am...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a195tr.^b21cm#Gii thiu mt s bnh quan trng gy hi cho ln nh bnh do virut, bnh do vi khun, do k sinh trng, bnh ni v sn khoa; cc loi vacxin mi v thuc iu tr mi dng cho ln#Ln#Bnh#iu tr#Vacxin#Phm S Lng#Phng Quc Chng#Nguyn Hu Nam#Nguy n Vn Th#Bch Quc Thng#Thu#280482## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020051000680070033001190040029001520080 00500181009001400186010000500200011001500205021025200220020001000472020000300482 020000800485005001500493039000500508013000700513#VV11.13495#VV11.13496#57800#Vi ?t#N515B#636.2#^214#Phng Quc Qung#Nui b tht thm canh trong nng h v tra ng tri#Phng Quc Qung, Hong Kim Giao#Ti bn ln th 1 c b sung#^aH.#^aNn g nghip#2011#^a176tr.^b21cm#Gii thiu c im sinh hc b tht, cng tc gin g v k thut sinh sn b tht; cch xy dng chung nui b tht quy m nng h v trang tri. Mt s bnh thng gp b tht v bin php phng tr. Sn p hm chn nui v cng ngh sau thu hoch#Chn nui#B#B tht#Hong Kim Giao#Thu #280483## 00898000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020059000620070057001210080005001780090 01400183010000500197011001400202021022900216020000400445020000500449020001100454 03900050046500500130047000500150048300500160049800500130051400500170052702000090 0544013000700553#VV11.13497#VV11.13498#VV11.13499#15500#Vi?t#S111B#636.4#^214#6 bnh quan trng do vi khun ln v bin php phng tr#Phm S Lng (ch.b.), Nguyn B Hin, Hunh Th M L...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a40tr.^b21cm#Phn t ch nguyn nhn, triu chng, chn on, iu tr v cch phng mt s loi bnh ln nh vim ng h hp, vim mng phi truyn nhim, vim rut hoi t, bn h ph thng, bnh thi lot da tht, bnh do chlamydia gy ra#Ln#Bnh#Phng bn h#Thu#Phm S Lng#Nguyn B Hin#Hunh Th M L# Ngc Thu#Nguyn Th Hng #iu tr#280484## 00876000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020061000510070060001120080005001720090014001770100 00500191011001400196021020800210020000400418020001900422020001100441039000500452 01300070045700500130046400500180047700500160049500500140051100500160052502000090 0541#VV11.13500#VV11.13501#21500#Vi?t#T104B#636.4#^214#8 bnh k sinh trng qua n trng ln v bin php phng tr#Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Quc Doanh, Ng uyn Hu Hng...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a56tr.^b21cm#Phn tch nguyn nhn, tr iu chng, chn on, phng php iu tr v cch phng mt s bnh k sinh tr ng ln nh bnh cu trng, sn l, sn dy, giun a, giun phi, giun d dy, giun kt ht, giun bao#Ln#Bnh k sinh trng#Phng bnh#Thu#280485#Phm S Ln g#Nguyn Quc Doanh#Nguyn Hu Hng#Nguyn Hu V#Nguyn Vn Din#iu tr## 00821000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020042000670070050001090080005001590090 01400164010000500178011001400183021020200197020001000399020000800409020001300417 03900050043002000080043502000090044300500160045200500140046801300070048202000060 0489#VV11.13502#VV11.13503#31000#Vi?t#T104M#636#^214#Nguyn Ngc Thanh#85 cu h i p chn nui, th y, thu sn#Nguyn Ngc Thanh, Nguyn Quc Huy, inh Vn M i#^aH.#^aNng nghip#2011#^a80tr.^b21cm#Gm 85 cu hi v p v cch nui, th c n, cch phng v tr bnh cho g, ln, tru b, mt s gia, sc gia cm v n ui trng thu sn; ng thi gii p cc vn v cng tc th y trong chn n ui#Chn nui#Gia sc#Sch hi p#Thu#Gia cm#Thu sn#Nguyn Quc Huy#inh V n Mi#280486#Th y## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020074000620070011001360040018001470080 00500165009001400170010000500184011001500189021014600204020001000350020000300360 020000600363020001300369039000500382013000700387#VV11.13504#VV11.13505#70000#Vi ?t#M458T#636.5#^214#L Vn Nm#100 cu hi v p quan trng dnh cho cn b th y v ngi chn nui g#L Vn Nm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a 352tr.^b21cm#Gm 100 cu hi v p v cch nui cc loi g, thc n cho g, gi ng g, mt s loi bnh thng gp v cch phng, iu tr cc loi bnh g#C hn nui#G#Th y#Sch hi p#Thu#280487## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020039000650070012001040040031001160080 00500147009001400152010000500166011001500171021011900186020001400305020000500319 020001300324039000500337013000700342#VV11.13506#VV11.13507#39600#Vi?t#M458T#636 .089#^214#Bi Qu Huy#126 cu hi - p v bnh ca vt nui#Bi Qu Huy#Ti bn ln th 4, c sa cha#^aH.#^aNng nghip#2011#^a116tr.^b21cm#Gm 126 cu hi p v cc bnh v cch phng chng, iu tr bnh tru b, nga, d, cu, ln, ch, th, c, tm...#ng vt nui#Bnh#Sch hi p#Thu#280488## 00640000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020065000420080005001070090014001120100005001260110014001310150 06100145021014700206020000800353020000600361020001900367039000500386013000700391 #VV11.13508#VV11.13509#Vi?t#T103L#627#^214#Ti liu hng dn x l gi u nhn g s c ca trong ma l#^aH.#^aNng nghip#2011#^a20tr.^b21cm#u ba sch g hi: Cc Qun l iu v Phng chng lt bo#Tm hiu v l r mi v qu trnh st l iu trong ma l. Hng dn cc bin php x l gi u i v i nhng s c ca trong ma l# iu#S c#Ti liu hng dn#Thu#280489## 00829000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530070056000780080005001340090014001390100 00500153011001500158021017600173020001300349020000500362020000300367020000500370 02000040037500500130037900500150039200500150040700500170042200500140043903900050 0453013000700458004001400465#VV11.13510#VV11.13511#56000#Vi?t#B256T#636.089#^21 4#Bnh tru b nga v ln#Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Hu Nam, Nguyn Hu Th. ..#^aH.#^aNng nghip#2011#^a196tr.^b21cm#Cung cp nhng hiu bit v mt s bn h quan trng thng gp tru b, nga, ln. Cc loi thuc iu tr v kinh ng him trong phng v iu tr bnh trong nc v khu vc#Bnh gia sc#Tru#B#N ga#Ln#Phm S Lng#Nguyn Hu Nam#Nguyn Hu Th#Nguyn Vn Quang#Trn Th Hn h#Thu#280490#Ti bn ln 1## 00765000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020027000570070013000840220004000972210054001010040 01800155008000500173009001400178010000500192011001500197021013400212020001200346 02000070035802000110036502000110037603900040038701300070039101400070039800500130 0405020000900418#VV11.13512#VV11.13513#Vi?t#S550D#579.5#^214#Trn Vn Mo#S dn g vi sinh vt c ch#Trn Vn Mo#T.1#Nui trng ch bin nm n v nm lm thu c cha bnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a200tr.^b21cm#Gii thiu cng ngh sn xut nm n, nm lm thuc cha bnh v mt s bi thuc cha bnh thng thng bng cc loi nm thng gp#Vi sinh vt#Nm n#Trng trt#Phng b nh#TH#280491#65000#Trn Vn Mo#iu tr## 00758000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020027000570070013000840220004000972210053001010040 01800154008000500172009001400177010000500191011001500196021015700211020001200368 020001400380020001900394039000400413014000700417013000700424005001300431#VV11.13 515#VV11.13514#Vi?t#S550D#579.5#^214#Trn Vn Mo#S dng vi sinh vt c ch#Tr n Vn Mo#T.2#ng dng nm cng sinh v sinh vt phng tr su hi#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a196tr.^b21cm#Gii thiu k thut sn xut nm r cng sinh, cch s dng vi sinh vt gy bnh cn trng v mt s vn lm tng hiu qu phng tr su bng vi sinh vt#Vi sinh vt#Nm cng sinh#Phng tr su bnh#TH#63700#280492#Trn Vn Mo## 01236000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050016000550020077000710030060001480070016002080080 00500224009001400229010000500243011001500248021045900263020001800722020000900740 02000070074902000090075603900040076501500850076901300070085402000110086102000090 0872020001700881#VV11.13516#VV11.13517#VV11.13518#Vi?t#NGH305C#632#^214#Nguyn V n Tut#Nghin cu v ng dng cc tc nhn, ch phm sinh hc trong bo v thc vt#Sch chuyn kho dng cho nghin cu, ng dng v ging dy#Nguyn Vn Tut #^aH.#^aNng nghip#2011#^a120tr.^b21cm#Khi qut tnh hnh nghin cu sn xut v s dng ch phm sinh hc bo v thc vt trn th gii v Vit Nam. Nghin c u s dng nm c ch phng tr c lng vc Vit Nam. Nghin cu vi sinh v t hu hiu trong phng tr mt s su bnh hi chnh trn cy ng. Nghin cu v hon thin cng ngh sn xut ch phm sinh hc c cht lng cao, ph rng tr su bnh hi cy trng. Hiu qu cc ch phm sinh hc i vi cc loi su bn h hi cy trng...#Ch phm sinh hc#Tc nhn#Bo v#Thc vt#TH#TTS ghi: B N ng nghip v Pht trin nng thn. Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#280493#Ng hin cu#ng dng#Sch chuyn kho## 00694000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020051000600030017001110070016001280080005001440090 01400149010000500163011001500168021016600183020001100349020001100360020001700371 039000400388013000700392020001700399#VV11.13519#VV11.13520#Vi?t#C126S#633.6#^214 #Mai Thch Honh#Cy sinh sn v tnh vi chn to ging khoai lang#Sch chuyn kho#Mai Thch Honh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a260tr.^b21cm#Trnh by nhng c tnh c bn cy sinh sn v tnh. Cc k thut lai to, chn lc v nhn ging cy khoai lang v nhng iu kin sinh thi thch nghi ca chng#Khoai lang#Ch n ging#Sinh sn v tnh#TH#280494#Sch chuyn kho## 00896000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020043000440070055000870040018001420080005001600090014001650100 00500179011001500184021021500199020001300414020000900427020001100436039000400447 01400070045102000050045802000030046300500130046600500140047900500150049300500150 0508005001600523013000700539#VV11.13521#VV11.13522#Vi?t#M458S#636.2#^214#Mt s bnh quan trng gy hi cho tru b#Phm S Lng (ch.b.), Hong Vn Nm, Nguyn Hu Nam...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a284tr.^b21cm#Gii thiu n hng kinh nghim v chn on phng tr mt s bnh ch yu gy hi cho tru b nh bnh do virut v prion, bnh do vi khun, do k sinh trng. Gii thiu cc l oi thuc v vacxin phng bnh cho tru b#Bnh gia sc#iu tr#Phng bnh#TH# 84500#Tru#B#Phm S Lng#Hong Vn Nm#Nguyn Hu Nam#Nguyn B Hin#Nguyn V n Din#280495## 00796000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440080005001020090014001070100005001210110014001260210 27400140020000400414020000900418020001100427039000400438015006500442020000900507 020000700516013000700523#VV11.13523#VV11.13524#Vi?t#S450T#633.1#^214#S tay ghi chp tnh hnh sn xut la theo hng VietGap#^aH.#^aNng nghip#2011#^a24tr.^b 21cm#Hng dn nng dn ghi chp tnh hnh canh tc la, cc thng tin v gng l a, bin php x l ht ging, phng php gieo s, ngy lm c b, p b, dn c trn rung, v sinh ng rung, lm t, bm nc, ngm, , x l ht ging, phun thuc tr c, s la, bn phn...#La#Sn xut#Trng trt#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Trng trt#Ghi chp#S tay#280496## 00844000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020029000440070018000730080005000910090014000960100005001100110 01500115021037400130020000400504020000900508039000400517014000700521005001300528 020000700541013000700548020001100555#VV11.13525#VV11.13526#Vi?t#S450T#635.9#^214 #S tay ng dng hoa cy cnh#Trn Vn Mo s.t.#^aH.#^aNng nghip#2011#^a108tr. ^b21cm#Hng dn k thut trng v chm sc mt s loi hoa cy cnh. Gii thiu v cch dng hoa trong nhng ngy l tt, dng hoa chc mng; tng trng c c loi hoa trong vic tng hoa, mua hoa, thng thc hoa; nhn bit hoa c hi, tc dng ca hoa trang tr trong nh, cch trnh by trang tr hoa trong nh; x y dng ni trng hoa thng phm v quc hoa ca mt s nc#Hoa#Cy cnh#TH#35 100#Trn Vn Mo#S tay#280497#Trng trt## 00743000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050013000450020026000580070027000840040014001110080005001250090 01400130010000500144011001500149021023600164020000400400020000800404020001000412 039000400422014000700426005001300433013000700446#VV11.13527#VV11.13528#Vi?t#TH55 2A#636.4#^214#Nguyn Thin#Thc n v nui dng ln#Nguyn Thin, V Duy Ging# Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a156tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v n hu cu dinh dng ca ln, mi quan h ca thc n v nui dng c tc ng tc h cc n nng sut sinh sn, nng sut v cht lng tht, hiu qu s dng th c n nhm pht trin kinh t trong chn nui ln#Ln#Thc n#Chn nui#TH#50700 #V Duy Ging#280498## 00910000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020062000440070069001060040014001750080005001890090014001940100 00500208011001500213021023800228020000400466020001800470039000400488014000700492 00500130049902000110051202000090052300500160053200500140054800500150056201300070 0577#VV11.13529#VV11.13530#Vi?t#C101B#636.4#^214#Cc bnh truyn nhim thng g p ln v bin php phng tr#Phm S Lng (ch.b.), Trng Vn Dung, Hong Vn Nm, Trn Duy Khanh#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a260tr.^b21cm#Gii th iu mt s bnh truyn nhim thng gp ln do virus hoc vi khun gy ra nh bnh cm, bng vim no, dch t... Cc bin php chung v chn on v phng tr bnh cho ln v mt s loi thuc, vacxin dng iu tr bnh cho ln#Ln#Bnh truyn nhim#TH#74000#Phm S Lng#Phng bnh#iu tr#Trng Vn Dung#Hong V n Nm#Trn Duy Khanh#280499## 00685000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020024000600070057000840080005001410090014001460100 00500160011001500165021016400180020000400344020001000348039000400358014000700362 005001400369005001700383013000700400#VV11.13531#VV11.13532#Vi?t#N515C#636.7#^214 #Phm Ngc Thch#Nui ch trong gia nh#Phm Ngc Thch (ch.b.), Nguyn Hu V, Nguyn Th Huyn#^aH.#^aNng nghip#2011#^a122tr.^b21cm#Cung cp nhng kin th c c bn v cc ging ch, tp tnh sinh hc ca ch, cch chn ging, k thut nui dy ch v bin php iu tr cc bnh thng gp ch#Ch#Chn nui#TH#4 0500#Nguyn Hu V#Nguyn Th Huyn#280500## 00825000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020031000800070039001110080 00500150009001400155010000500169011001500174021021100189020001100400039000400411 014000700415015006800422020001000490005001600500013000700516#VV11.13533#VV11.135 34#VV11.13536#VV11.13535#Vi?t#B103G#634.9#^214#on Vn im#Bi ging lm nghi p i cng#on Vn im (ch.b.), Nguyn Thu Thu#^aH.#^aNng nghip#2010#^a156 tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v rng, s hnh thnh h sinh thi rng, cu t rc rng, quy lut vn ng ca rng, s dng hp l ti nguyn rng, rng v m i trng sinh thi, rng v vn rng, pht trin vn rng...#Lm nghip#TH#2800 0#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Bi ging #Nguyn Thu Thu#280501## 00865000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050013000550020058000680070028001260080005001540090 01400159010000500173011001500178021029100193020001100484020000900495039000400504 014000700508020000800515005001400523013000700537020001900544#VV11.13537#VV11.135 38#VV11.13539#Vi?t#H561D#635.9#^214#Trn Vn Mo#Hng dn trng cy cnh lm s ch khng kh trong phng #Trn Vn Mo, Trn Tun Kha#^aH.#^aNng nghip#2011#^ a116tr.^b21cm#Gii thiu s nhim thng gp v tc hi ca cc vt nhim tr ong nh, tc dng gim st s nhim ca cy cnh c bit l cc cy c kh n ng hp thu mnh cc cht nhim ho hc, cc cht nhim vt l v cht nhi m sinh vt, ng thi hng dn cch gy trng v chm sc chng#Trng trt#Cy cnh#TH#37700#Nh ca#Trn Tun Kha#280502#Lm sch khng kh## 00720000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020039000570070013000960080005001090090014001140100 00500128011001400133021014400147020001000291020000500301039000400306015008100310 020001200391020001100403020000900414013000700423#VV11.13540#VV11.13541#Vi?t#N515 V#636.6#^214#Bi Hu on#Nui v phng tr bnh cho chim b cu#Bi Hu on#^a H.#^aNng nghip#2010#^a84tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut nui chim b cu, cch phng v tr bnh cho chim b cu. Mt s hnh nh v ch n nui chim b cu#Chn nui#Chim#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin n ng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Chim b cu#Phng bnh#iu tr#280503## 00704000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020036000570070013000930080005001060090014001110100 00500125011001400130021015100144020001000295020000900305039000400314015008100318 020001100399020000900410013000700419#VV11.13542#VV11.13543#Vi?t#N515V#636.5#^214 #Bi Hu on#Nui v phng tr bnh cho chim ct#Bi Hu on#^aH.#^aNng nghi p#2010#^a96tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut nui chim ct, phng php p trng ct nhn to, cch phng v tr mt s bnh thng thng c ho chim ct#Chn nui#Chim ct#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng t hn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Phng bnh#iu tr#280504## 00730000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020049000440080005000930090014000980100005001120110015001170210 23700132020000500369020001100374039000400385014000700389015006300396020001000459 013000700469#VV11.13545#VV11.13544#Vi?t#S102P#634.9#^214#Sch ph cp cng tc p hng chy, cha chy rng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a168tr.^b21cm#Trnh by bn c ht chy rng v tnh cch ca m chy. Cc phng php xc nh v d bo c hy rng. Gii thiu nhng bin php ch yu phng chy rng v k thut cha chy. Mt s vn v an ton lao ng trong cha chy rng#Rng#Phng chy#TH #70000#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Kim lm#Cha ch y#280505## 01080000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020072000630070063001350080005001980090014002030100 00500217011003000222021031000252020002000562020000800582039000400590015004900594 00500160064300500170065902000090067602000080068502000090069301300070070202000450 0709#VV11.13546#VV11.13547#Vi?t#L302S#338.709597#^214#u Xun Lun#Lch s Cng ty c phn C in v Xy dng Vit Nam - Meco (1956-2011)#B.s.: u Xun Lun (ch.b.), Nguyn Vn Lanh, Nguyn Vn Lng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a204tr., 32t r. nh mu^b21cm#Ghi li chng ng lch s v vang gn lin vi qu trnh ra i, xy dng, pht trin v trng thnh ca Cng ty c phn C in v Xy dng Vit Nam qua cc thi k i mi sn xut kinh doanh, ch ng u t v i m i cng ngh k thut, m rng lin doanh, lin kt hp tc trong nc v nc ng oi...#Kinh t cng nghip#C in#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin n ng thn#Nguyn Vn Lanh#Nguyn Vn Lng#Xy dng#Lch s#Vit Nam#280506#Cng t y C phn C in v Xy dng Vit Nam## 00611000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020040000630070034001030080005001370090014001420100 00500156011001500161021013100176020000300307039000400310014000700314020000900321 020000800330013000700338#VV11.13548#VV11.13549#Vi?t#M458S#571.1#^214# Th Than h Hng#Mt s vn v sinh l c v gip xc# Th Thanh Hng, Nguyn Vn T #^aH.#^aNng nghip#2010#^a152tr.^b24cm#Trnh by c im i sng, sinh l m u, sinh l h hp, sinh l tiu ho, iu ho p sut thm thu v lt xc c v gip xc#C#TH#61000#Gip xc#Sinh l#280507## 01023000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050015000680020031000830070056001140080 00500170009001400175010000500189011001500194021036100209039000400570014000700574 015006800581005001600649005001600665020001100681020001000692013000700702#VL11.02 044#VL11.02047#VL11.02046#VL11.02045#Vi?t#GI-108T#631.5#^214#Nguyn ch Tn#Gio trnh cy trng i cng#Nguyn ch Tn (ch.b), Nguyn Xun Mai, Nguyn Tt C nh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a216tr.^b27cm#Nhng kin thc c bn v c im sin h hc, yu cu sinh thi ca mt s cy trng chia theo cc nhm cy lng thc, nhm cy cng nghip, nhm cy rau, nhm cy n qu. Nhm b tr s dng bn v ng, hp l ngun ti nguyn kh hu, t ai, ngun nc, m bo tnh a dng s inh hc gp phn nng cao nng sut, cht lng nng sn mang li hiu qu kinh t#TH#40000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H N i#Nguyn Xun Mai#Nguyn Tt Cnh#Gio trnh#Cy trng#280508## 00951000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020025000730070068000980220 00400166004001800170008000500188009001400193010000500207011001500212015006800227 03900040029501300070029902102130030602000140051902000110053300500160054400500170 0560005001100577005001300588#VL11.02048#VL11.02049#VL11.02051#VL11.02050#32000# Vi?t#GI-108T#339#^214#Gio trnh kinh t v m#Nguyn Phc Th (ch.b.), Nguyn T t Thng, L B Chc, Trn Vn c#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNng nghip#2010 #^a155tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#TH#280509#Trnh by i cng v kinh t hc v kinh t hc v m; tng sn phm v thu nhp quc dn; tng cu v chnh sch ti kho; tin t v chnh s ch tin t; tng cung v chu k kinh doanh; tht nghip v lm pht#Kinh t v m #Gio trnh#Nguyn Phc Th#Nguyn Tt Thng#L B Chc#Trn Vn c## 00859000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050013000690020028000820070013001100080 00500123009001400128010000500142011001500147021029300162020001700455039000400472 014000700476015006800483020001100551013000700562#VL11.02052#VL11.02055#VL11.0205 4#VL11.02053#Vi?t#GI-108T#333.95#^214#L Mnh Dng#Gio trnh a dng sinh hc#L Mnh Dng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a151tr.^b27cm#Gii thiu cc khi nim v o lng a dng sinh hc. Trnh by s phn b v gi tr ca a dng sinh hc, s suy thoi a dng sinh hc v nhng mi e do i vi a dng sinh hc, ph ng php bo tn a dng sinh hc. a dng sinh hc Vit Nam v mi quan h vi s pht trin bn vng#a dng sinh hc#TH#30000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gio trnh#280510## 01008000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630020024000680070058000920080005001500090 01400155010000500169011001500174021032700189020001100516039000400527015004100531 00500150057200500120058700500120059900500180061100500140062902000110064302000090 0654013000700663#VL11.02056#VL11.02057#VL11.02059#VL11.02058#Vi?t#GI-108T#633.7# ^214#Gio trnh cy thuc l#B.s.: Trn ng Kin (ch.b.), Mnh Ln, Trn Vn M...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a148tr.^b27cm#Gii thiu ngun gc v lch s ph t trin cy thuc l, phn loi v c im sinh vt hc ca cy thuc l. Trn h by k thut canh tc cy thuc l t ch lun canh v thi v gieo trng n quy trnh sn xut cy ging, trng v chm sc; phng php thu hoch v s ch; phn cp v bo qun thuc l sau khi thu hoch#Trng trt#TH#TTS ghi: T ng cng ty Thuc l Vit Nam#Trn ng Kin# Mnh Ln#Trn Vn M#ng Th Thu Tho#To Ngc Tun#Gio trnh#Thuc l#280511## 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050016000660020040000820070045001220080 00500167009001400172010000500186011001500191021024400206020000900450039000400459 014000700463015006800470005001400538020001000552020001000562013000700572#VL11.02 060#VL11.02061#VL11.02063#VL11.02062#Vi?t#B103G#631.8#^214#L Th Bch o#Bi g ing phn tch phn bn, cy trng#B.s.: L Th Bch o (ch.b.), Nguyn Nh H# ^aH.#^aNng nghip#2010#^a187tr.^b27cm#Gii thiu cc phng php phn tch phn bn, cy trng. Nguyn tc ly mu, x l v bo qun phn bn v cy trng. X c nh m, hm lng cht kh ca ca mu phn bn v tro ca cy trng. Ph ng php cng ph mu phn bn v cy trng#Phn bn#TH#37000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Nguyn Nh H#Bi ging#Cy t rng#280512## 00956000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050013000690020050000820030035001320070 01300167008000500180009001400185010000500199011001500204021027800219020001100497 03900040050801400070051201500680051902000090058702000190059602000080061501300070 0623#VL11.02064#VL11.02067#VL11.02066#VL11.02065#Vi?t#B103T#636.0076#^214#ng V Bnh#Bi tp di truyn s lng v chn ging vt nui#Dng cho h i hc v sau i hc#ng V Bnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a159tr.^b27cm#Gii thiu cc c ng thc tnh ton v h ph, quan h di truyn v h s cn huyt; hip phng sai di truyn v cc tham s di truyn; ch s chn lc; hiu qu chn lc v ti n b di truyn; c tnh gi tr ging gii cc bi tp di truyn s lng v chn ging vt nui#Chn ging#TH#32000#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng nghip H Ni#Vt nui#Di truyn s lng#Bi tp#280513## 00991000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050015000660020032000810030021001130070 03700134008000500171009001400176010000500190011001500195021032300210020001000533 03900040054301400070054701500680055400500140062202000100063602000120064601300070 0658#VL11.02068#VL11.02070#VL11.02071#VL11.02069#Vi?t#B103G#577.5#^214#Trn Danh Thn#Bi ging sinh thi nng nghip#Chng trnh i hc#Trn Danh Thn (ch.b) , Trn c Vin#^aH.#^aNng nghip#2010#^a136tr.^b27cm#Trnh by nhng c s l lun ca sinh thi hc nng nghip, cc yu t nh hng n t tng ca sinh t hi hc nng nghip. Cc c im, sinh thi, hot ng ca h sinh thi nng ng hip. Cc ch tiu v nguyn tc thit k h sinh thi nng nghip bn vng. Vn qun l sinh thi su bnh, c di v t nng nghip#Sinh thi#TH#30000# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trn c Vin #Bi ging#Nng nghip#280514## 01024000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530050019000580020075000770030046001520070019001980080 00500217009001400222010000500236011001500241021025600256020001000512039000400522 01500650052602000170059101300070060802000190061502000110063402000090064502000080 0654020000800662020000400670#VL11.02072#VL11.02073#VL11.02074#Vi?t#NH556B#636.08 9#^214#Nguyn Th Kim Lan#Nhng bnh k sinh trng ph bin gia cm, ln v lo i nhai li Vit Nam#Sch chuyn kho dng cho o to sau i hc#Nguyn Th Ki m Lan#^aH.#^aNng nghip#2011#^a330tr.^b27cm#Trnh by v c im hnh thi, c u to, c im dch t, c im bnh l v lm sng ca bnh k sinh trng v hng dn phng php chn on, iu tr cc bnh k sinh trng thng gp c c loi vt nui gia cm, ln, loi nhai li nh tru, b, d#Chn nui#TH#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng lm H Ni#Sch chuyn kho#280 515#Bnh k sinh trng#Phng bnh#iu tr#Gia cm#Gia sc#Ln## 00930000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050013000670020019000800030030000990070 02700129008000500156009001400161010000500175011001500180021031200195020001000507 03900040051701400070052101500360052800500130056402000090057702000110058601300070 0597#VL11.02075#VL11.02076#VL11.02077#VL11.02078#Vi?t#TR113#526.9#^214#Chu Th Bnh#Trc a a chnh#Gio trnh i hc Lm nghip#Chu Th Bnh, V Xun nh #^aH.#^aNng nghip#2011#^a156tr.^b27cm#Trnh by mt s vn v a chnh v qun l lnh th; a gii hnh chnh v qun l s dng t; bn a chnh v c s ton hc ca bn a chnh; s li to a chnh; k thut xy dng bn a chnh; lu tr v cp nht t liu a chnh; ng dng tin hc trong qun l thng tin t ai#a chnh#TH#57000#TTS ghi: Trng i hc L m nghip#V Xun nh#Trc a#Gio trnh#280516## 00927000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020049000430070057000920080018001490090014001670100005001810110 01500186021021100201020000900412039000400421014000700425005001500432020001900447 02000180046602000070048400500170049100500120050800500160052000500150053601300070 0551020000900558020001000567#VL11.02079#VL11.02080#Vi?t#KH401H#664#^214#Khoa hc - Cng ngh surimi v sn phm m phng#Trn Th Luyn (ch.b.), Nguyn Trng C n, Vn Ninh...#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2010#^a211tr.^b27cm#Khi qut chung v surimi v sn phm m phng. Gii thiu khoa hc v cng ngh sn xut surimi v sn phm m phng ca th gii v Vit Nam. Thu hi protein t nc r a c xay trong cng ngh sn xut surimi#Thu sn#TH#45000#Trn Th Luyn#Khoa hc cng ngh#Sn phm m phng#Surimi#Nguyn Trng Cn# Vn Ninh#Nguyn Anh Tun#Trang S Trung#280517#Ch bin#Thc phm## 00853000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020083000610070016001440080018001600090014001780100 00500192011001500197021027500212020001900487039000400506014000700510020000900517 020001300526020000800539020000900547013000700556#VL11.02081#VL11.02082#Vi?t#CH12 4T#660.6#^214#Phan Phc Hin#Cht th cp thc vt - Ngun gc, c im sinh h o, k thut ch bin v s dng#Phan Phc Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip #2010#^a170tr.^b27cm#Trnh by ngun gc, vai tr sinh hc, c ch bo v sinh v t ca cht th cp thc vt. Nghin cu c im sinh ho, k thut chit xut v s dng cht th cp ca mt s loi thc vt nh cy bp dm, cy hoa li, c y xun hoa, cy nhu, cy cam tho dy, cy hng phn#Cng ngh sinh hc#TH#4 5000#Thc vt#Cht th cp#S dng#Ch bin#280518## 00966000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020081000590030028001400070048001680080005002160090 01400221010000500235011001500240021025500255020001000510039000400520015008100524 005001400605005001700619020000300636020001800639013000700657#VL11.02083#VL11.020 84#Vi?t#T103L#636.3#^214#Nguyn Kim Lin#Ti liu tp hun k thut chn nui d thm canh, an ton v v sinh mi trng#Dng cho cn b khuyn nng#Nguyn Kim Lin, inh Vn Bnh, Phng Quc Qung#^aH.#^aNng nghip#2010#^a146tr.^b27cm#Trn h by nhng kin thc c bn v tp tnh v c im sinh hc ca d; ging v c ng tc chn ging; thc n; phng php chm sc nui dng d; cch phng v t r mt s bnh thng gp d; k thut ch bin sn phm x l cht thi chn nui d...#Chn nui#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#inh Vn Bnh#Phng Quc Qung#D#Ti liu tp hun#28 0519## 00777000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020047000430080005000900090014000950100005001090110015001140210 28300129020001600412039000400428015008800432020002000520013000700540#VL11.02085# VL11.02086#Vi?t#QU600C#632#^214#Quy chun k thut quc gia v bo v thc vt#^ aH.#^aNng nghip#2010#^a271tr.^b27cm#Gii thiu 22 quy chun quc gia v bo v thc vt gm nhng vn : quy chun cc thuc bo v thc vt phng tr su v nhn hi cy trng, x l ng gi bng g trong thng mi quc t, quy chun v thuc tr bnh phng tr bnh bc l, quy nh v thuc tr b xt hi l... #Bo v thc vt#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. V Khoa h c - Cng ngh v Mi trng#Tiu chun nh nc#280520## 00919000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020047000580080005001050090014001100100005001240110 01500129021038600144020001000530039000400540015008800544020000600632020002000638 013000700658#VL11.02087#VL11.02088#VL11.02089#Vi?t#QU600C#636.089#^214#Quy chun k thut quc gia v chn nui th y#^aH.#^aNng nghip#2010#^a118tr.^b27cm#Gi i thiu 11 quy chun quc gia v chn nui th y gm cc vn : quy chun v th c n chn nui, hm lng khng sinh, ho dc, vi sinh vt v kim loi nng t i a cho php trong thc n hn hp hon chnh cho g, vt, b, b; quy nh v trang tri chn nui ln, gia cm an ton sinh hc; ly mu thuc th y kim tra cht lng; v sinh c s ng gi tht gia sc gia cm...#Chn nui#TH#TT S ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. V Khoa hc - Cng ngh v Mi tr ng#Th y#Tiu chun nh nc#280521## 00828000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020076000510040014001270080005001410090014001460100005001600110 01500165021016800180020001000348039000400358015009800362020001700460020001000477 020000900487013000700496020000800503020000600511020000900517#VL11.02090#VL11.020 91#Vi?t#GI-462T#354.509597#^214#Gii thiu mt s vn bn quy phm php lut v ging cy trng v phn bn#B sung ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a311tr.^b27cm #Gii thiu cc vn bn qui phm php lut qui nh v sn xut, kinh doanh, qu n l cht lng v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ging cy trng v phn bn#Php lut#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Tr ng trt - Trung tm Khuyn nng Quc gia#Vn bn php qui#Cy trng#Phn bn#280 522#Qun l#Ging#Vit Nam## 01103000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020052000440070073000960080005001690090014001740100005001880110 01500193021035000208020001700558039000400575015007900579005002100658005001700679 00500160069602000070071202000100071902000090072901300070073800500150074500500170 0760#VL11.02093#VL11.02092#Vi?t#H450T#378.3#^214#H tr hc sinh, sinh vin thi t thi: Mt hng i#B.s.: Nguyn Th Ngc Thu (ch.b.), Nguyn Vit Tng, Trnh nh Thu...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a399tr.^b31cm#Gm nhng bi vit v d n "Nhng no ng n i hc" (PHE) vi h thng chnh sch u i cho hc sinh , sinh vin thit thi Vit Nam. Cc m hnh v bi hc h tr sinh vin thit thi. Cc hot ng h tr hc sinh sinh vin thit thi tip cn gio dc i hc. Chin lc v gii php h tr sinh vin thit thi ti cc trng i hc. ..#Gio dc i hc#TH#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni. D n Nhng no ng n i hc#Nguyn Th Ngc Thu#Nguyn Vit Tng#Trnh nh Thu#H tr#Sinh vin#Hc sinh#280523#Nguyn Hu Tn#Nguyn Tt Thng## 01040000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050016000680020062000840070069001460080 00500215009001400220010000500234011001400239021019300253020001800446020001800464 02000090048203900040049101500980049500600130059300600130060600500120061901300070 0631012003500638020001700673#VL11.02094#VL11.02097#VL11.02096#VL11.02095#Vi?t#NH 123M#363.19#^214#Fazil, Aamir M.#Nhp mn m hnh ho nh gi nguy c: Trng t m vo thu sn#Aamir M. Fazil ; Dch: L nh Tng, Hunh L Tm ; c Hnh h ..#^aH.#^aNng nghip#2010#^a55tr.^b29cm#Gii thiu v phn tch, qun l, nh gi v truyn thng nguy c an ton thc phm thu sn. Cc phng php m hnh ho v cc m hnh dng trong nh gi nguy c an ton thc phm thu sn#V si nh thc phm#An ton thc phm#Thu sn#TH#TTS ghi: B Nng nghip v Pht tri n nng thn. Cc Qun l cht lng Nng Lm sn v Thu sn#L nh Tng#Hunh L Tm# c Hnh#280524#Ti liu k thut thu sn ca FAO#nh gi nguy c## 01177000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020108000680070074001760080005002500090 01400255010000500269011001500274021019900289020001100488020001000499020001100509 02000100052003900040053001900090053401500980054300600180064100500130065902000180 0672020002500690005001600715012004100731005001200772013000700784#VL11.02098#VL11 .02101#VL11.02100#VL11.02099#Vi?t#PH121T#363.19#^214#Phn tch nguy c an ton t hc phm - Hng dn cho cc c quan c thm quyn v an ton thc phm quc gia #Bi Th Qunh Chi dch ; H..: L nh Tng, Nguyn T Cng, c Hnh#^aH.# ^aNng nghip#2010#^a105tr.^b31cm#Gii thiu v phn tch nguy c an ton thc p hm. Cc nguyn tc qun l v phng php nh gi nguy c an ton thc phm. C c yu t truyn thng then cht ca phn tch nguy c an ton thc phm#B TK T VQG#Thc phm#B TK TVQG#Phn tch#TH#Dch Anh#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Qun l cht lng Nng Lm sn v Thu sn#Bi Th Qunh Chi#L nh Hng#An ton thc phm#Nguy c an ton th phm#Nguyn T Cng#Ti liu thc phm v dinh dng ca FAO# c Hnh#280525## 00798000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020025000320070054000570080018001110090014001290100005001430110015001480210 18000163020002000343039000400363014000700367005001200374005001500386005001400401 005001300415005001200428013000700440020001100447020001600458020001000474#VL11.02 102#Vi?t#TH552T#664#^214#Thc tp vi sinh vt hc#m Sao Mai (ch.b.), Trnh Ng c Nam, Bi Hng Qun...#^aTp. H Ch Minh#^aCng nghip#2011#^a219tr.^b27cm#Gii thiu cc phng php nghin cu vi sinh vt hc, cc th nghim nghin cu, c c vi sinh vt dng trong cng nghip thc phm v cc phng php kim nghim vi sinh thc phm#Cng ngh thc phm#TH#56000#m Sao Mai#Trnh Ngc Nam#Bi H ng Qun#L Hng Tha#o Hng H#280526#Th nghim#Vi sinh vt hc#Thc phm## 00761000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020047000680030029001150080010001440090 04000154010000500194011001500199021023300214020001000447039000400457020001800461 020000900479013000700488#VL11.02103#VL11.02104#VL11.02106#VL11.02105#Vi?t#T103L# 349.597#^214#Ti liu tp hun kin thc php lut nm 2011#Ti liu tuyn truy n ni b#^aCn Th#^aHi Nng dn ; S T php Tp. Cn Th#2011#^a101tr.^b29cm#C ung cp nhng quy nh v lut bo v quyn li ngi tiu dng; lut thu bo v mi trng; lut thanh tra; min, gim thu s dng t nng nghip; quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc phng, chng bo lc gia nh#Php lu t#TH#Ti liu tp hun#Vit Nam#280527## 01089000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050014000700020018000840070122001020080 01000224009001000234010000500244011001500249021012900264020001600393039000400409 01400080041301500480042100500200046900500130048900500160050200500190051800500170 05370060020005540060017005740060015005910200009006060200053006150130007006680200 00400675#VL11.02108#VL11.02110#VL11.02107#VL11.02109#Vi?t#T527T#895.92212#^214#N guyn Vn L#Tuyn tp th vn#Ch nh Nguyn Vn L ; B.s., h..: Trn Th Bn g Thanh, Phm Vn nh, Vng Th Hng... ; Dch: Hng Phc Minh Anh...#^aCn T h#^aCn Th#2011#^a931tr.^b27cm#Gii thiu khi qut tiu s, cuc i, s nghi p ca danh s Ch nh Nguyn Vn L v cc tc phm th c tuyn chn ca n g#Vn hc cn i#TH#250000#TTS ghi: Hi Nng dn - S T php Tp. Cn Th#Tr n Th Bng Thanh#Phm Vn nh#Vng Th Hng#Nguyn Quang Thng#Nguyn Vn Thi u#Hng Phc Minh Anh#Nguyn Ngc Bnh#Nguyn Hu Chi#Vit Nam#Ch nh Nguyn Vn L, danh s, 1795-1868, Vit Nam#280528#Th## 00687000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020027000590070020000860080005001060090011001110100 00500122011003400127021017600161020000900337039000400346015004600350020001000396 020000800406013000700414#VN11.03973#VN11.03974#Vi?t#T500P#294.3#^214#Thch T Qu ang#Tu Pht nghi thc yu lc#Thch T Quang b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a478tr. ^b16cm. - Trn b 3 quyn#Trnh by nhng kin thc c bn trong o Pht: tu h nh, tam qui, nim Pht, th Pht, l bi, thin nh, cch thc trc khi hnh l , mt s kinh Pht cho nhng nh tu Pht#o Pht#TH#u ba sch ghi: Gio h i Pht gio Vit Nam#Kinh Pht#Gio l#280529## 00478000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050007000480020012000550030004000670070031000710080005001020090 01100107010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163039000400167 013000700171020001400178006000800192#VN11.03975#VN11.03976#Vi?t#B522H#895.92214# ^214#Tr V#Bt hoa m#Th#Tr V ; Dch Anh ng: Tu Tm#^aH.#^aTn gio#2011# ^a87tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#280530#Sch song ng#Tu Tm## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030004000750070043000790220005001220050 01300127005001000140005001500150008000500165009001800170010000500188011001500193 01500460020802000170025402000090027102000040028003900040028400500110028800500140 0299013000700313#VN11.03977#VN11.03978#50000#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sc H Gm#Th#Nguyn Phong, Trnh Phn, ng Th Phc...#T.10#Nguyn Phong#Xu n Phc#Trn Kim Quang#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a159tr.^b19cm#TTS ghi: Cu l c b th ca Hng sc H Gm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#Trnh Phn#ng Th Phc#280531## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020012000660030015000780070012000930080 00500105009001800110010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000400177013000700181#VN11.03980#VN11.03979#25000#Vi?t#B552T#895.9221#^214#T hin Hng#Bc tm th#Th ng lut#Thin Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a 85tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#280532## 00663000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070027000610080005000880090011000930100005001040110 01500109021025200124020000900376039000400385006001700389013000700406020000800413 #VN11.03981#VN11.03982#Vi?t#L104C#294.3#^214#Lm ch vn mnh#Thch Minh Quang b in dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a146tr.^b19cm#Gm nhng li rn dy ca Vin Liu Phm v tu nhn tch c, ng li c x vi ngi i sao cho c o c, c nhn ngha, c lng tng thn tng tr, b c lm lnh ci i vn mnh xu c, kh au, thnh vn mnh tt p, hnh phc cho mnh#o Pht#TH#Thch Minh Quang#280533#Gio l## 00434000000000241000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500160 00220020020000380070016000580080005000740090011000790100005000900110013000950200 00900108039000400117015003500121020000900156020001100165013000700176020000900183 #Vi?t#103B#294.3#^214#Thch Vnh Minh#i bi tm la ni#Thch Vnh Minh#^aH.# ^aTn gio#2011#^a8tr.^b30cm#o Pht#TH#Tn sch ngoi ba ghi: Ch i Bi#Th n ch#Ch i Bi#280534#Nim ch## 00497000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020021000590030011000800070015000910080005001060090 01100111010000500122011001400127021004800141020000900189039000400198020001000202 020001200212013000700224#VV11.13550#VV11.13551#Vi?t#K312V#294.3#^214#Thch Hu ng#Kinh Vu Lan bo hiu#Din ngha#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a55tr.^ b21cm#Gii thiu ton vn bi kinh Vu Lan v bo hiu#o Pht#TH#Kinh Pht#Kin h Vu Lan#280535## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050015000550020015000700030023000850070014001080080 00500122009001100127010000500138011001400143021021200157020001500369039000400384 019000500388020000700393013000700400020000900407020000700416020000800423#VV11.13 553#VV11.13552#VV11.13554#Vi?t#T120L#248.8#^214#Lombroso, Gina#Tm l n gii# i chiu vi nam gii#Gina Lombroso#^aH.#^aTn gio#2011#^a97tr.^b21cm#Phn tch tm hn n gii, nhng b n ni tm hn n gii, tr tu n gii qua i chiu vi nam gii; quan nim ca nam v n v tnh yu; i mi cch gio dc ngi t r theo con ng tnh yu ca Cha Gisu#o Thin Cha#TH#Dch#Ph n#280536# Nam gii#Tm l#Gio l## 00752000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050019000500020017000690070046000860040035001320080005001670090 01800172010000500190011001500195021011700210020001800327039000400345014000700349 00500160035602000090037202000090038102000110039002000080040102000100040901300070 0419#VV11.13555#VV11.13556#Vi?t#455A#959.7024092#^214#Hong Dng Chng#ng A nhn kit#S.t., b.s.: Hong Dng Chng, Trnh Th Nga#In ln th 3, c sa ch a, b sung#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a196tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v cu c i v s nghip ca cc v hong , thi s v cc trang n kit ca vng t riu ng A#Lch s trung i#TH#35000#Trnh Thanh Nga#Vit Nam#Nh Trn#Doanh nhn#Tiu s#S nghip#280537## 00681000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020031000550070011000860080005000970090011001020100 00500113011001500118021018300133020000900316039000400325015006300329020000800392 020000800400013000700408#VV11.13557#VV11.13558#Vi?t#N106T#294.3#^214#Hunh Lin# Nng tin c Hnh - c Hng#Hunh Lin#^aH.#^aTn gio#2011#^a187tr.^b21cm#G m nhng rn dy v tu dng o c, nhm gio ho cc ni c tu tp sa mnh v cng l nhng bi n hun cho tt c ph n ni chung qua cu chuyn nng tin c Hnh v c Hng#o Pht#TH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ni gii H phi Kht s#Gio l#Tu hnh#280538## 00491000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050017000430020018000600070017000780080005000950090011001000100 00500111011001500116021005700131020001500188039000400203020000800207020001500215 013000700230#VV11.13559#VV11.13560#Vi?t#NH124K#232#^214#Pi Ng Phc Hu#Nht k c Gisu#Pi Ng Phc Hu#^aH.#^aTn gio#2010#^a101tr.^b21cm#Ghi li nhng kh onh khc tc gi tng nh v c Gisu#o Thin cha#TH#Nht k#c cha Gi su#280539## 00724000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020013000600290014000730070034000870080005001210090 01100126010000500137011001500142020001500157039000500172019000500177021022700182 020001900409006001100428013000700439#VV11.13561#VV11.13562#Vi?t#462T#248#^214#S chryvers, Joseph#i tn hin#Le don de soi#Jos. Schrijvers ; Hng Chung dch#^a H.#^aTn gio#2011#^a219tr.^b21cm#o Thin cha#Vanh#Dch#Khi qut nhng nguy n tc v ngha ca vic tn hin i vi Cha. a ra mt s phng php thc hnh vic tn hin gia cc cng vic v tn hin trong cn th thch vi nhng kt qu tt p t c t vic tn hin ny#i sng tinh thn#Hng Chung#2805 40## 00636000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020014000550070015000690080005000840090011000890100 00500100011001500105012003400120039000500154013000700159021019900166020000900365 020000800374#VV11.13564#VV11.13563#Vi?t#NH118L#294.3#^214#nh Phc#Nht l b #nh Phc b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a189tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = The ravada#Vanh#280541#Tp hp nhng on kinh, nhng li c Pht dy trong Tng Ki nh Suttantapitaka chia theo tng ti, tng ch c lin quan n nhau v c Pht, Gio php, tng chng, c s, cha m - con ci...#o Pht#Gio l## 00652000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020020000560070035000760080005001110090011001160100 00500127011001500132021018700147020000900334020000900343006001700352039000500369 013000700374019000500381#VV11.13566#VV11.13565#Vi?t#NH121T#294.3#^214#Tnh Khng #Nhn thc Pht gio#Tnh Khng ; Thch Nhun Chu dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a2 20tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc v Pht gio; mc tiu ca nn gio dc Ph t gio; cc khoa mc ch yu trong vic tu hc Pht php, tin trnh tu hc v n gh thut trong nn gio dc Pht gio#o Pht#Pht hc#Thch Nhun Chu#Vanh#2 80542#Dch## 00626000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050024000420020037000660070052001030080005001550090011001600100 00500171011001500176039000500191019000500196020000900201005001600210013000700226 021009700233020000800330020001000338#VV11.13568#VV11.13567#Vi?t#S455#233#^214#B althasar, Hans Urs von#Sng n s theo tinh thn Kit gio#Hans Urs von Balthas ar ; ng Xun Thnh chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a137tr.^b21cm#Vanh#Dch# o Kit#ng Xun Thnh#280543#Phn tch, ging gii v l sng ca con ngi h ng ti c n s theo tinh thn ca Kit gio#L sng#Con ngi## 00746000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050013000430020033000560030042000890070043001310080005001740090 01100179010000500190011001500195021015600210020001500366020000800381006002000389 039000500409019000500414013000700419020000900426020000900435#VV11.13569#VV11.135 70#Vi?t#NG103#234#^214#John Paul II#Ngi dng nn h l nam l n#Gio l v tnh yu hay thn hc thn xc#Gioan Phaol II ; Luy Nguyn Anh Tun dch#^aH.# ^aTn gio#2011#^a387tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi gio l ca Gio hong Gioan Phaol II v tnh dc, tnh yu, hn nhn - gia nh, tng hp nn thnh mt th thn hc mi v thn xc#o Thin cha#Gio l#Luy Nguyn Anh Tun#Vanh#Dch# 280544#Tnh yu#Thn hc## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050015000590020026000740070030001000080005001300090 01800135010000500153011001500158020001300173020002100186020001700207005001400224 039000500238013000700243020000900250021026700259020001800526#VV11.13571#VV11.135 73#VV11.13572#Vi?t#V115H#305.89593#^214#Hong Kim Ngc#Vn ho truyn thng Cho #Hong Kim Ngc, Hong Tun C#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a237tr.^b21cm#Dn t c Cho#Vn ho truyn thng#Vn ho vt cht#Hong Tun C#Vanh#280545#Vit Nam# Trnh by khi qut v dn c, a vc c tr, c trng v nhn chng, ngn ng v lch s tc ngi Cho trong i gia nh cc dn tc Vit Nam. Nghin cu n hng gi tr v vn ho vt cht, vn ho tinh thn, np sng x hi v mt s l ut tc ca tc ngi Cho#Vn ho tinh thn## 00861000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020038000460030018000840070026001020080005001280090011001330100 00500144011001500149021018100164020001500345020001100360006002100371039000500392 01900050039702000090040202000100041101300070042102000370042802000080046501500620 0473#VV11.13574#VV11.13575#Vi?t#552G#270.092#^214#c Gioan XXIII Chn phc Gi o hong#Tm hn & nht k#Phr Trn Vn Thng dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a415t r.^b20cm#Ghi li nhng hot ng trong 70 nm cuc i t mt chng sinh 14 tui (1895) n ngi Gio hong ca c Gio hong Gioan XXIII v nhng cng hin c a ng i vi Thin Cha gio#o Thin cha#Gio hong#Phr Trn Vn Thng#Van h#Dch#Cuc i#S nghip#280546#Gioan XXIII, Gio hong, (1881-1963)#Nht k#T n sch ngoi bi ghi: c Chn phc Gio hong Gioan XXIII## 00736000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020065000420070047001070080005001540090011001590100005001700110 01500175021014900190020001600339020000900355039000500364005001800369006002300387 013000700410019000900417020003200426#VV11.13576#VV11.13577#Vi?t#C514#271#^214#C uc i thnh n Faustina Kowalska tng lng thng xt cha#Sophia Michalenk o ; Matthias M. Ngc nh dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a447tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i v s mng ca ch thnh Faustina (1905 - 1938), nhng hot ng cng nh nhng ng gp ca thnh n i vi Thin cha gio#Thin cha gio#Thnh n #Vanh#Sophia Michalenko#M. Ngc nh, Matthias#280547#Dch Anh#Faustina, Thnh n , (1905-1938)## 00868000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480050012000530020030000650070039000950080005001340090 01100139010000500150011001500155020001500170039000500185019000500190021034200195 020001100537013000700548005001500555020000800570#VV11.13578#VV11.13579#VV11.1358 0#Vi?t#N114M#220#^214#Sevin, Marc#50 t kho hiu kinh thnh#Marc Sevin ; Tr n Vn Huyn chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a265tr.^b21cm#o Thin cha#Vanh#D ch#Gii thiu 50 t kho hiu Kinh thnh, vi 18 t kho bit v ngun g c, s hnh thnh, ngn ng s dng trong cun Kinh thnh; 22 t kho hiu r hn v l phng tin nh mc nhng tnh cch tiu biu ca tng cun sch r ing l trong ton b cun Kinh thnh v 10 t kho c cun Kinh thnh v t nim tin vo Thin Cha#Kinh thnh#280548#Trn Vn Huyn#T kho## 00639000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050017000430020020000600070017000800080005000970090011001020100 00500113011001500118020001500133020000800148039000500156021020500161020001200366 013000700378#VV11.13581#VV11.13582#Vi?t#NH124K#266#^214#Pio Ng Phc Hu#Nht k truyn gio#Pio Ng Phc Hu#^aH.#^aTn gio#2011#^a292tr.^b21cm#o Thin cha #Nht k#Vanh#Ghi li nhng hot ng trong hnh trnh i rao ging Tin Mng cho nhng con ngi tht th min Ty Nam B ca linh mc Pio Ng Phc Hu v v cuc sng ca gio dn nhng a danh m linh mc ti#Truyn gio#280549## 00584000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020031000670070014000980080005001120090 01100117010000500128011001500133020000900148039000500157021015500162020000600317 013000700323#VV11.13583#VV11.13584#36000#Vi?t#GI-103T#294.3#^214#Thch o Tm# Giai thoi thin s Triu Chu#Thch o Tm#^aH.#^aTn gio#2011#^a179tr.^b21cm #o Pht#Vanh#Gm nhng giai thoi v cuc sng n gin, li khai th dy o hm hnh, d dm, kinh nghim tu hnh v ngh thut sng gio ho ca thin s T riu Chu#Thin#280550## 00774000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020018000660070038000840080005001220090 01100127010000500138011001500143020000900158039000500167019000500172012003400177 021019800211013000700409020000800416020001000424006001500434005001100449#VV11.13 585#VV11.13587#VV11.13588#VV11.13586#Vi?t#B100M#294.3#^214#38 php hnh phc#Mah a Thongkham dch ; Bnh Anson h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a453tr.^b20cm#o Pht# Vanh#Dch#Pht gio nguyn thu = Theravada#Trnh by 10 k ngn vi 38 php nh m to nn mt i sng hnh phc gia trn th, tm thanh tnh khng vng b n tin ti danh li, v cui cng l c gii thot ni Nit bn sau khi qua i#280551#Gio l#Hnh phc#Maha Thongkham#Bnh Anson## 00398000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020018000560070012000740080005000860090011000910100 00500102011001500107020000900122020000900131020000400140039000500144013000700149 #VV11.13589#VV11.13590#Vi?t#C430#294.3#^214#Nguyn Hng#Con ng tu Pht#Nguy n Hng#^aH.#^aTn gio#2011#^a336tr.^b21cm#o Pht#Vit Nam#Th#Vanh#280552## 00972000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020064000480070062001120080005001740090021001790100005002000110 01500205015007000220021020200290020001000492020001100502020000700513020001000520 02000140053000500130054400500170055700500130057400500120058700500230059903900050 0622013000700627#VL11.02111#VL11.02112#Vi?t#KH401B#370.9597#^214#Khoa bng Bc B v Thanh Ho qua ti liu Mc bn triu Nguyn#B.s.: Phm Th Hu (ch.b.), Ngu yn Xun Hoi, Phm Th Yn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a694tr.^b28cm#TT S ghi: Cc Vn th Lu tr Nh nc. Trung tm Lu tr Quc gia IV#Cung cp nhn g thng tin v cc nh khoa bng cc tnh Bc Ninh, Hi Dng, Hng Yn, Nam n h, Ninh Bnh, Sn Ty, Thi Bnh v Thanh Ho i khoa v Trung khoa, c kh c trn Mc bn triu Nguyn#Khoa bng#Nh Nguyn#Bc B#Thanh Ho#Nh khoa bng #Phm Th Hu#Nguyn Xun Hoi#Phm Th Yn#Bi Th Mai#Nguyn Th Nht Phng#V anh#280553## 00818000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050010000440020056000540070010001100040008001200080005001280090 01100133010000500144011001400149021024000163020001300403020001100416039000500427 015003400432013000700466020000800473020001800481020001700499#VN11.03983#22000#V i?t#H561D#624.10285#^214# Vn #Hng dn s dng phn mm tnh n nh mi d c SLOPE/W# Vn #Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a80tr.^b21cm#Hng dn s dn g phn mm Slope/W ca Canada trong vic gii cc bi ton v a k thut v m i trng k thut xy dng, cc bi ton tnh ton kim tra s n nh ca mi d c nn t. S dng cc chc nng nng cao ca phn mm Slope/W#a k thut# n nh#Vanh#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#280554#Mi dc#Phn mm ng dng# Phn mm Slope/W## 01055000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050018000410020032000590070087000910040008001780080005001860090 01100191010000500202011001500207021039700222020000900619020000900628039000500637 01900050064200500160064700600160066300600120067900600160069100500150070701300070 0722#VV11.13591#165000#Vi?t#M431C#624.1#^214#Prakash, Shamsher#Mng cc trong t hc t xy dng#Shamsher Prakash, Hari D. Sharma ; Bin dch: Phm Ngc Khnh... ; Nguyn Kim Chi h..#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a742tr.^b21cm#Gii thiu v cc loi cc v vt liu lm cc v cc thng s ca t dng phn tch v t hit k cc. Phn tch v thit k mng cc chu ti trng tnh thng ng, chu ti trng ngang, ti trng ng, trong mi trng c bng thng xuyn, ti tr ng ti hn ca cc mnh. Phng php tnh ton cc, cc kt qu nghin cu th n ghim trong phng, th nghim m hnh v th nghim hin trng#Mng cc#Xy dn g#Vanh#Dch#Sharma, Hari D.#Phm Ngc Khnh#L Mnh Ln#Trinh nh Chm#Nguyn K im Chi#280555## 00798000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050017000390020037000560030047000930290025001400070017001650040 00800182008000500190009001100195010000500206011001500211021024300226020001100469 020000600480020001000486039000500496013000700501#VV11.13592#53000#Vi?t#TH561T#7 28#^214#Nguyn Tin ch#Thng thc cuc sng trong ngi nh#Application of the ory of changes and feng shui#Basic of life in a house#Nguyn Tin ch#Ti bn#^ aH.#^aXy dng#2011#^a227tr.^b21cm#Hng dn phng php b cc hp l mt bng nh, k thut lm cho ngi nh lun c vng kh, sa cha nhng h hng trong ngi nh; ng thi to dng mi quan h gia cc thnh vin trong gia nh v cuc sng tm linh trong mi ngi nh#Phong thu#Nh #Cuc sng#Vanh#280556## 01011000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020041000680070054001090080005001630090 01400168010000500182011001500187015007600202021021600278020000800494020000900502 02000110051102000070052202000070052900500160053600500160055200500170056800500150 0585005001600600039000500616013000700621020000900628#VV11.13593#VV11.13594#VV11. 13596#VV11.13595#Vi?t#K600Y#959.731#^214#K yu hi tho khoa hc thnh c Di n#Nguyn Xun Cu, Phm Quang Long, Nguyn Don Tun...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a178tr.^b21cm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch - U ban nhn dn huyn an Phng#Gm cc bi tham lun ti Hi tho khoa hc thnh c Din, a ra n hng c liu, lun chng c cn c xc thc lin quan n ngun gc thnh c D in v lch s, vn ho, con ngi trn mnh t H M- an Phng#Lch s#Thnh c#an Phng#H Ni#K yu#Nguyn Xun Cu#Phm Quang Long#Nguyn Don Tun#T ng Trung Tn#Nguyn Vn Nht#Vanh#280557#Hi tho## 00897000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020017000860070 01500103008000500118009001100123010000500134011001500139021039900154020002500553 020000900578020000800587039000500595013000700600#VV11.13597#VV11.13598#VV11.1360 0#VV11.13599#56000#Vi?t#C455T#693#^214#Phm Huy Chnh#Cng tc b tng#Phm Huy Chnh#^aH.#^aXy dng#2011#^a188tr.^b24cm#Gii thiu cng ngh thi cng b tng i vi kt cu b tng ct thp ton khi thng qua cc cng tc c th nh: t hit k, ch to v lp dng vn khun; gia cng v lp t ct thp thng; thi t k thnh phn hn hp b tng, , m v bo dng b tng. Trnh by cc v n lin quan n vic ch to, lp t v cng kocots thpd ng lc trong c c kt cu b tng ct thp ng sut trc#Kt cu b tng ct thp#Thi cng#B t ng#Vanh#280558## 00888000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050018000660020015000840070047000990220 00400146221001300150008000500163009001100168010000500179011001500184015005700199 02101860025602000150044202000130045702000110047000500130048100500140049403900050 0508013000700513005001800520#VV11.13601#VV11.13602#VV11.13604#VV11.13603#Vi?t#C4 60H#624.1#^214#Bch V Hong Lan#C hc kt cu#Bch V Hong Lan, Trn Vn Dn, Trn Minh Thi#T.1#H tnh nh#^aH.#^aXy dng#2011#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Kin trc thnh ph H Ch Minh#Tm hiu cu to hnh hc ca cc h phng. Phn tch tnh cht chu lc ca kt cu nh cch xc nh ni lc tron g h phng tnh nh chu ti trng bt ng v chu ti trng di ng#C hc k t cu#H tnh nh#Gio trnh#Trn Vn Dn#Trn Minh Thi#Vanh#280559#Bch V Ho ng Lan## 00884000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050018000380020056000560070067001120040008001790080005001870090 01100192010000500203011001500208021028600223020002500509020001000534020001600544 005001600560005002300576013000700599#VV11.13605#36000#Vi?t#T312T#693#^214#Nguy n Vit Trung#Tnh ton kt cu b tng ct thp theo m hnh gin o#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Dng Minh Tun, Nguyn Th Tuyt Trinh#Ti bn#^aH.#^aXy dng# 2011#^a115tr.^b24cm#Khi nim v l thuyt tnh ton kt cu b tng ct thp th eo m hnh gin o (m hnh chng v ging). p dng phng php gin o phn tch ng sut cc b v thit k vng khng lin tc. Mt s v d tnh p dng m hnh gin o v mt s lu khi vn dng phng php gin o#Kt cu b tn g ct thp#Tnh ton#M hnh gin o#Dng Minh Tun#Nguyn Th Tuyt Trinh#2805 60## 00949000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020018000410070045000590220004001040040008001080080005001160090 01100121010000500132011001600137015006100153006001400214006001200228006001500240 00500150025503900050027001900100027502102800028502000050056502000060057002000090 0576013000700585020000700592#VV11.13606#176000#Vi?t#S450T#628.1#^214#S tay x l nc#Dch: Nguyn Vn T... ; Trnh Xun Lai h..#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng #2011#^a1533tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trung tm o to ngnh Nc v Mi tr ng#Nguyn Vn T#o Vn Tn#Nguyn B Toi#Trnh Xun Lai#Vanh#Dch Php#Cung c p cc kin thc v x l s b nc, kt bng - tuyn ni, phng php sinh hc hiu kh, ln men Mtan, thit b lc nc, phng php trao i ion hin i, tch loi bng mng lc, kh kh v lm thong, xy ho - kh trng, c c bn v iu ho tch nc khi bn...#Nc#X l#K thut#280561#S tay## 00586000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050013000410020020000540070013000740040008000870080005000950090 01100100010000500111011001500116020000900131039000500140020000900145013000700154 021014800161020001100309#VL11.02113#125000#Vi?t#N254M#624.1#^214#Chu Ngc n#N n mng cng trnh#Chu Ngc n#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a397tr.^b27cm#Xy dng#Vanh#Nn mng#280562#Gii thiu tng quan v nn mng, c hc t. Trnh b y kin thc v mng nng, cc chu ti trng ng, cc chu ti ngang v mng c c, gia c nn#Cng trnh## 00974000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070064000560040008001200080005001280090011001330100 00500144011001500149015010300164020001000267039000500277020000800282005001400290 00500170030400500140032100500150033500500150035001300070036502102420037202000110 0614020001100625#VL11.02114#85000#Vi?t#C125T#721#^214#Cu to kin trc#B.s.: P hm Vit Anh, Nguyn Khc Sinh (ch.b.), V Hng Cng...#Ti bn#^aH.#^aXy dng #2011#^a284tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni. Khoa Kin trc. B mn Cu to v Trang thit b cng trnh#Kin trc#Vanh#Cu to#Phm Vit Anh #Nguyn Khc Sinh#V Hng Cng#Vng Hi Long#Nguyn Lan Anh#280563#Gii thiu v cc b phn c bn ca cng trnh kin trc. Trnh by cu to cc b phn c u kt nn mt ngi nh hay cng trnh nh nn v mng, tng v vch ngn, khung , dm, sn, mi, cu thang, ca v cc b phn cu to hon thin khc#Cng trn h#Gio trnh## 00969000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020045000390030043000840070032001270040008001590080005001670090 01100172010000500183011001500188020001600203020001700219020000900236020001700245 020000800262039000500270013000700275019000500282021035100287005001700638#VL11.02 115#85000#Vi?t#TH308K#693#^214#Thit k kt cu b tng v b tng ct thp#Ti u chun Chu u Eurocode EN 1992 - 1- 1#Nguyn Trung Ho dch, ch gii#Ti bn# ^aH.#^aXy dng#2011#^a278tr.^b27cm#Kt cu b tng#B tng ct thp#Thit k#Ti u chun ngnh#Chu u#Vanh#280564#Dch#Gii thiu nhng c s chung dnh cho th it k kt cu b tng, b tng ct thp v b tng ng sut trc c ch to t ct liu nh v thng thng cng vi cc quy tc c th cho kt cu nh v t hit k, vt liu, bn lu v lp bo v ct thp, trng thi gii hn bn v s dng, cu to chi tit ct thp v thanh cng ng sut trc...#Nguyn Tr ung Ho## 01147000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370020039000420070076000810040008001570080005001650090011001700100 00500181011001500186015008500201020000400286039000500290019000900295020000400304 02000110030800500170031900500150033600500170035100500150036801300070038302104100 0390020000900800#VL11.02116#108000#Vi?t#CH300D#624.1#^214#Ch dn thit k nn nh v cng trnh#B.s.: E. A. Xorottran (ch.b.), V. V. Mikheev, M. G. Ephrmov, A. V. Vrnxki#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a355tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Nn v Cng trnh ngm mang tn N. M. Ghcxvanp#Nn#Vanh#Dch Nga #Nh#Cng trnh#Xorottran, E. A.#Mikheev, V. V.#Ephrmov, M. G..#Vrnxki, A. V.# 280565#Cung cp cc ch dn chi tit ho nhng tiu chun v tn t nn v ph ng php xcnh cc gi tr, c trng ca t; nguyn tc thit nn v d bo s bin i mc nc ngm; vn su mt mng; tnh nn theo bin dng v the o kh nng chu ti; nhng c im thit k nn nh v cng trnh xy trn cc loi t ln t, t trng n, t than bn no nc, trn bn, trn t luvi, trn t p...#Thit k## 00942000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020037000410070076000780040008001540080005001620090011001670100 00500178011001500183015004200198020001000240039000500250020000900255020001100264 02000070027500500140028200500140029600500160031000500150032601300070034102102680 0348#VL11.02117#79000#Vi?t#QU600H#307.1#^214#Quy hoch xy dng pht trin t h#B.s.: Nguyn Th B (ch.b.), L Trng Bnh, Trn Trng Hanh, Nguyn T Lng#T i bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a258tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Qui hoch#Vanh#Xy dng#Pht trin# th#Nguyn Th B#L Trng Bnh#Trn Trng Hanh#Nguyn T Lng#280566#Trnh by khi nim v th v qu trnh pht trin th. Tng hp cc vn thit k quy hoch ci to v xy dng th v cc mt dn s, t ai, c s kinh t k thut, khng gian th, quy hoc h xy dng cc khu chc nng, quy hoch ci to thnh ph...## 00881000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050014000410020048000550070014001030040008001170080005001250090 01100130010000500141011001500146020000900161039000500170020000600175020000800181 020001000189013000700199021039700206#VL11.02118#85000#Vi?t#QU105L#338.4#^214#B i Ngc Ton#Qun l d n xy dng - Lp v thm nh d n#Bi Ngc Ton#Ti b n#^aH.#^aXy dng#2011#^a278tr.^b27cm#Xy dng#Vanh#D n#Qun l#Thm nh#2805 67#Hng dn lp v thm nh d n u t xy dng cng trnh. Phng php xy dng cc ni dung ca d n xy dng v mt s phng php so snh, la chn ph ng n ca d n xy dng. Cch xc nh chi ph s dng vn v gi tr ca tin theo thi gian. Cc ch tiu hiu qu trong nh gi d n u t. Phn tch t i chnh, kinh t-x hi d n xy dng. Qun l ri ro d n v thm nh d n# # 00733000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050020000440020029000640070020000930040008001130080005001210090 01100126010000500137011001500142015002200157020001800179039000500197020001100202 013000700213021022600220020000900446#VL11.02119#67000#Vi?t#GI-108T#351.597#^214 #Nguyn Th Minh Hi#Gio trnh son tho vn bn#Nguyn Th Minh Hi#Ti bn#^a H.#^aXy dng#2011#^a205tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Son tho vn bn#Vanh#G io trnh#280568#Gii thiu nhng quy nh chung v vn bn. Cung cp khi nim, yu cu v ni dung, hnh thc v cc phng php son tho vn bn php quy, v n bn hnh chnh, vn bn hp ng cng mt s vn bn hp ng kinh t tham kh o#Vit Nam## 00815000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050013000390020029000520070013000810040008000940080005001020090 01100107010000500118011001500123015005100138020001700189020001600206020001100222 039000500233013000700238021029200245#VL11.02120#128000#Vi?t#C460H#690#^214#V M nh Hng#C hc v kt cu cng trnh#V Mnh Hng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011# ^a440tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh#Kt cu xy d ng#C hc xy dng#Cng trnh#Vanh#280569#Cung cp kin thc c bn v c hc t nh, c hc vt liu v c hc kt cu. Trnh by v cu kin c bn btng ct t hp v khi xy, cu kin c bn thp - g; cc b phn kt cu cng trnh nh s n, mi, khung sn, cu thang, vng; kt cu nh cao tng, kt cu chuyn dn g v nn mng## 00862000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050009000410020020000500030035000700070009001050220004001142210 01900118004000800137008000500145009001100150010000500161011001500166021028100181 02000090046202000170047102000090048803900040049702000190050101300070052000500090 0527#VL11.02121#93000#Vi?t#TH308K#625.7#^214#Don Hoa#Thit k ng t#ng ngoi th v ng th#Don Hoa#T.1#ng ngoi th#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a314tr.^b27cm#Trnh by c s qun l k thut thit k ng t; c ng tc kho st thit k; k thut thit k cc yu t k thut ng ngoi th, ng t theo AASHTO; thit k v kim tra s n nh ca nn ng; thit k gia cng nn ng bng vi nhn to v thit k mt ng...#ng b#n g giao thng#Thit k#Hoa#ng ngoi th#280570#Don Hoa## 00769000000000289000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280140007000330050013000400020029000530070057000820080005001390090011001440100 00500155011001500160020001100175039000400186021020500190020001800395005001700413 020001300430020001100443005001800454013000700472#VL11.02122#Vi?t#GI-108T#691#^21 4#70000#T Thanh Vn#Gio trnh kt cu thp - g#T Thanh Vn (ch.b), Nguyn N gc Thc, Trn Th Kim Thy#^aH.#^aXy dng#2011#^a232tr.^b27cm#Gio trnh#Hoa#T rnh by nhng kin thc c bn v kt cu thp v kt cu g trong xy dng nh u nhc im, phm vi s dng, cc yu cu, cch tnh ton cu kin c bn, s lin kt trong kt cu thp, kt cu g...#Vt liu xy dng#Nguyn Ngc Thc#K t cu thp#Kt cu g#Trn Th Kim Thy#280571## 00784000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320050008000390020020000470030083000670070025001500080005001750090 01100180010000500191011001500196004000800211039000400219021017600223020001000399 005001600409020001000425020002000435020002000455013000700475#VL11.02123#Vi?t#QU1 06H#729#^214#90000#Vit H#Quang hc kin trc#Dng cho sinh vin ngnh kin tr c, xy dng, cc n v thit k ng dng thc t#Vit H, Nguyn Ngc Gi#^aH. #^aXy dng#2011#^a299tr.^b27cm#Ti bn#Hoa#Trnh by nhng kin thc chung v c u to, c im k thut c s ca ngh thut chiu sng. Cc tiu chun, phn g php tnh ton chiu sng nhn to v chiu sng t nhin#Quang hc#Nguyn Ng c Gi#Kin trc#Chiu sng t nhin#Chiu sng nhn to#280572## 00998000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640140007000690050017000760020088000930070 05700181008000500238009001100243010000500254011001500259039000400274019000300278 02102890028102000170057002000180058700500170060502000090062202000090063100500130 0640013000700653#VL11.02124#VL11.02125#VL11.02126#VL11.02127#Vi?t#H561D#624.0285 #^214#56000#Nghim Mnh Hin#Hng dn s dng phn mm phn tch v thit k k t cu xy dng KCW 2010 version 5.00#Nghim Mnh Hin (ch.b.), Hong Ngc Phong , L Khc Hng#^aH.#^aXy dng#2011#^a158tr.^b27cm#Hoa#KT#Trnh by nhng kh n ng chnh ca phn mm KCW 2010 version 5.00 trong m hnh ho v phn tch. Cc quy c c bn v to , h thng d liu ca cc phn t hu hn v ca chng trnh. Cc menu v cc thao tc s dng menu. Xy dng m hnh tnh ton v mt s v d tnh ton c th#Tin hc ng dng#Phn mm KCW 2010#Hong Ngc Phong#T hit k#Xy dng#L Khc Hng#280573## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630140007000680020034000750290039001090080 00500148009001100153010000500164011001400169004001500183039000400198021025200202 020002000454020000900474020000900483020000900492020001600501013000700517#VL11.02 128#VL11.02131#VL11.02130#VL11.02129#Vi?t#TR561M#727.02#^214#20000#Trng mm n on - yu cu thit k#Secondary school - Design requirements#^aH.#^aXy dng#201 1#^a28tr.^b31cm#Xut bn ln 2#Hoa#Trnh by cc quy nh chung, yu cu v khu t xy dng v quy hoch tng mt bng, ni dung cng trnh v yu cu v gii php thit k kin trc v mt s yu cu thit k h thng k thut khc nh h thng cp thot nc, chiu sng, chng n...#Tiu chun nh nc#Vit Nam#Xy dng#Thit k#Trng mu gio#280574## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630140007000680020035000750290039001100080 00500149009001100154010000500165011001400170004001500184039000400199021025200203 020002000455020000900475020000900484020000900493020001600502013000700518#VL11.02 132#VL11.02135#VL11.02134#VL11.02133#Vi?t#TR561T#727.02#^214#20000#Trng tiu hc - yu cu thit k#Secondary school - Design requirements#^aH.#^aXy dng#20 11#^a22tr.^b31cm#Xut bn ln 2#Hoa#Trnh by cc quy nh chung, yu cu v khu t xy dng v quy hoch tng mt bng, ni dung cng trnh v yu cu v gii php thit k kin trc v mt s yu cu thit k h thng k thut khc nh h thng cp thot nc, chiu sng, chng n...#Tiu chun nh nc#Vit Nam#Xy dng#Thit k#Trng tiu hc#280575## 00841000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630140007000680020036000750290039001110080 00500150009001100155010000500166011001400171004001500185039000400200021025200204 020002000456020000900476020000900485020000900494020001700503013000700520#VL11.02 136#VL11.02139#VL11.02138#VL11.02137#Vi?t#TR561T#727.02#^214#20000#Trng trung hc - yu cu thit k#Secondary school - Design requirements#^aH.#^aXy dng#2 011#^a24tr.^b31cm#Xut bn ln 2#Hoa#Trnh by cc quy nh chung, yu cu v kh u t xy dng v quy hoch tng mt bng, ni dung cng trnh v yu cu v gi i php thit k kin trc v mt s yu cu thit k h thng k thut khc nh h thng cp thot nc, chiu sng, chng n...#Tiu chun nh nc#Vit Nam#X y dng#Thit k#Trng trung hc#280576## 00775000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020051000360290055000870220005001422210009001470040008001560080005001640090 01100169010000500180011001400185039000400199013000700203014000700210021018900217 020000900406020001900415020002000434020000900454020001000463#VL11.02140#Vi?t#QU6 00C#625.702#^214#Quy chun k thut quc gia cng trnh ngm th#Vietnam buil ding code for urban underground structures#Ph.2#Gara t#Ti bn#^aH.#^aXy dng #2011#^a32tr.^b31cm#Hoa#280577#15000#Gii thiu ni dung quy chun k thut xy dng cng trnh gara t, cch b tr gara t, cc gii php quy hoch khng gian v kt cu, cc h thng k thut v cc yu cu v khai thc#Vit Nam#Qui chun nh nc#Tiu chun k thut#Xy dng#Gara t## 01008000000000385000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020043000340290046000770070069001230220005001922210045001970040008002420080 00500250009001100255010000500266011001500271039000400286013000700290014000800297 01500220030502101440032702000200047102000090049102000160050002000180051602000090 0534005001700543005001700560005001600577005001500593005001400608#VL11.02141#Vi?t #T527T#691.02#^214#Tuyn tp tiu chun xy dng ca Vit Nam#Proceedings of Vie tnam construction standards#B.s.: Nguyn Mnh Kim (ch.b.), Nguyn Tin ch, Ng uyn Th Hng...#T.10#Phng php th : Xi mng, vi, thch cao...#Ti bn#^aH.# ^aXy dng#2011#^a422tr.^b31cm#Hoa#280578#250000#TTS ghi: B Xy dng#Trnh b y cc phng php th vi cc vt liu xy dng nh xi mng, vi, thch cao, ct liu xy dng... theo tiu chun xy dng ca Vit Nam#Tiu chun nh nc#Xy dng#Phng php th#Vt liu xy dng#Vit Nam#Nguyn Mnh Kim#Nguyn Tin c h#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Lm#V Quc Chinh## 01042000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020061000730070100001340080005002340090 01800239010000500257011001500262020000700277039000400284015006600288021016800354 02000080052202000070053000500210053700500170055800500170057500500140059200500170 0606005001200623005001600635013000700651020001000658#VL11.02142#VL11.02143#VL11. 02144#VL11.02145#Vi?t#S111M#332.10959731#^214#60 nm xy dng v pht trin ngn hng H Ni (1951 - 2011)#Nguyn Th Mai Sng, Trn Quang Ngha, Nguyn Ngc O nh... ; B.s.: Nguyn Th Mai Sng (ch.b.)...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a120 tr.^b28cm#K yu#Hoa#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam. Chi nhnh thnh ph H Ni#Ghi li nhng s kin, hnh nh hot ng, thnh tu t c v chn dun g cc th h cn b c nhiu cng lao ng gp cho s nghip pht trin ngnh ng n hng th #Lch s#H Ni#Nguyn Th Mai Sng#Trn Quang Ngha#Nguyn Ngc Onh#L nh Trung#Nguyn Xun Lut#Phm Vn V#Nguyn Vn Hng#280579#Ngn hng ## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050016000780020024000940070 01600118022000400134008000500138009001900143010000500162011001500167021026600182 02000090044802000070045702000100046402000090047403900040048301300070048700500160 0494#VV11.13607#VV11.13609#VV11.13610#VV11.13608#150000#Vi?t#452T#303.49597#^2 14#Nguyn Trn Bt#i thoi vi tng lai#Nguyn Trn Bt#T.1#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2011#^a623tr.^b21cm#Bn lun v nhng tng mi, nhng kin to tng l ai trn nhiu lnh vc khc nhau ca cuc sng nh kinh t - chnh tr - i ngo i ca Vit Nam, cc d n kinh t qun l u t nc ngoi, mt s vn x h i... trong cc cuc trao i thng thn vi tc gi#i sng#X hi#Tng lai#V it Nam#Hoa#280580#Nguyn Trn Bt## 00939000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050016000780020024000940070 01600118022000400134008000500138009001900143010000500162011001500167021036900182 02000090055102000070056002000100056702000090057703900040058601300070059000500160 0597#VV11.13611#VV11.13614#VV11.13613#VV11.13612#150000#Vi?t#452T#303.49597#^2 14#Nguyn Trn Bt#i thoi vi tng lai#Nguyn Trn Bt#T.2#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2011#^a679tr.^b21cm#Bn lun v nhng tng mi, nhng kin to tng l ai trn nhiu lnh vc khc nhau ca cuc sng nh kinh t - chnh tr - i ngo i ca Vit Nam, cc d n kinh t qun l u t nc ngoi, mt s vn x h i, ci cch gio dc, tnh a dng ca vn ho, vn ho gia nh, vn CEO, n hng vn x hi dn s... trong cc cuc trao i thng thn vi tc gi#i sng#X hi#Tng lai#Vit Nam#Hoa#280581#Nguyn Trn Bt## 00833000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660050016000730020025000890030 01400114007001600128008000500144009001900149010000500168011001500173004000800188 02000100019603900040020602102520021002000090046202000080047102000210047901300070 0500#VV11.13615#VV11.13617#VV11.13618#VV11.13616#Vi?t#C103C#303.4#^214#98000#Ng uyn Trn Bt#Ci cch & s pht trin#Tp tiu lun#Nguyn Trn Bt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a455tr.^b21cm#Ti bn#Tiu lun#Hoa#Trnh by l lun chung v ci cch nh quan im v ci cch, ni dung v phng php lun ci cch. Tn h hnh vn ci cch cc nc th gii th ba trong bi cnh ton cu ho v mt s ni dung ci cch v kinh t, chnh tr, vn ho, gio dc#Ci cch#L l un#Nc ang pht trin#280582## 00595000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600140007000650050014000720020028000860070 03100114008000500145009006100150010000500211011001500216020001100231039000400242 019000800246020001800254020000300272006001100275013000700286#VV11.13620#VV11.136 22#VV11.13621#VV11.13619#Vi?t#TH205B#813#^214#58000#Grisham, John#Theodore Boon e: lut s nh#John Grisham ; Nguyn Huy dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a294tr.^b21cm#Truyn di#Hoa#Dch M#Vn h c thiu nhi#M#Nguyn Huy#280583## 00890000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530050009000600020063000690070009001320080 00500141009001900146010000500165011001500170020001200185039000400197015003100201 021033600232020001600568020000900584013000700593#VV11.13623#VV11.13625#VV11.1362 4#Vi?t#M458C#801#^214#69000#Cao Hng#Mt chng ng i mi l lun vn hc Vi t Nam (1986 - 2011)#Cao Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a319tr.^b21cm#Chuyn lun#Hoa#Tn tht tc gi: Cao Th Hng#Trnh by mt bc tranh ton cnh din mo l lun vn hc Vit Nam t 1986 - 2011; lm r tng bc vn ng i mi t duy l lun vn hc trn bn vn c bn (vn hc v chnh tr, vn hc v h in thc, phng php sng tc, tnh dn tc v tnh hin i); ghi nhn s m r ng giao lu, tip thu l lun vn hc hin i th gii#L lun vn hc#Vit Na m#280584## 00599000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550080005000600090061000650100005001260110 01500131020001800146039000500164019000900169005001300178020000400191020001200195 002002500207007003000232006001100262012001700273013000700290#VV11.13626#VV11.136 27#VV11.13628#54000#Vi?t#B450N#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2011#^a279tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch Anh#B lyton, Enid#Anh#Tiu thuyt#B nm ti nh bun lu#Enid Blyton ; Trang Rose d ch#Trang Rose#B nm lng danh#280585## 00726000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660080005000710090019000760100 00500095011001500100021017300115020000800288039000500296005001600301004001800317 020001000335002002000345003001400365007001600379020001000395013000700405#VV11.13 629#VV11.13632#VV11.13631#VV11.13630#55000#Vi?t#V115H#306#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a270tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tiu lun v vn ho, cu trc ca vn ho, mi quan h gia vn ho v lch s, kinh t; bn sc vn ho v x u th ton cu ho, vn ho chnh tr...#Vn ho#oanh#Nguyn Trn Bt#Ti bn l n th 3#Tiu lun#Vn ho & con ngi#Tp tiu lun#Nguyn Trn Bt#Con ngi#28 0586## 00789000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670080005000720090019000770100 00500096011001500101021020200116020000600318039000500324005001600329004000800345 02000100035300200190036300300100038200700160039202000120040802000130042002000110 0433013000700444#VV11.13633#VV11.13635#VV11.13636#VV11.13634#120000#Vi?t#C452N# 123#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a511tr.^b21cm#Tp hp nhng bi nghin c u trit l v t do, khng gian tinh thn, hnh trnh i tm t do, bin chng c a qu kh, hnh phc, chnh tr hc ca t do, t chc v rn luyn nn dn ch , ton cu ho#T do#oanh#Nguyn Trn Bt#Ti bn#Tiu lun#Ci ngun cm hng#T iu lun#Nguyn Trn Bt#Dn ch ho#Ton cu ho#Nhn quyn#280587## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490080005000540090061000590100005001200110015001250200 01700140039000500157005002200162020000900184020000400193002000300197003000400200 007002200204013000700226#VV11.13637#VV11.13638#30000#Vi?t#H460#895.92214#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a113tr.^b 20cm#Vn hc hin i#oanh#Nguyn Th Hong Linh#Vit Nam#Th#H#Th#Nguyn Th Hong Linh#280588## 00615000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550080005000600090061000650100005001260110 01500131020001700146039000500163019000800168005001500176020000300191020001200194 002003700206007004300243006001000286006001000296013000700306#VV11.13639#VV11.136 40#VV11.13641#82000#Vi?t#M501H#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2011#^a416tr.^b21cm#Vn hc hin i#oanh#Dch M#Bra shares, Ann#M#Tiu thuyt#Ma h th t ca qun jeans may mn#Ann Brashares ; Dch: Phan Uyn, Thin Nga#Phan Uyn#Thin Nga#280589## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570080005000620090043000670100005001100110 01500115020001700130039000500147019001600152005001100168020001100179020001200190 002001700202007003500219006001700254013000700271#VV11.13642#VV11.13643#VV11.1364 4#72000#Vi?t#L121#895.1#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Vn Vit#2 011#^a379tr.^b21cm#Vn hc hin i#oanh#Dch Trung Quc#Ni Xo Nhi#Trung Quc#T iu thuyt#Ln u bit yu#Ni Xo Nhi ; ng Th Vn Anh dch#ng Th Vn Anh# 280590## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500080005000550090045000600100005001050110014001100200 01700124039000500141005000800146020000900154020000400163002001200167003000400179 007000800183013000700191#VV11.13645#VV11.13646#70000#Vi?t#TH123K#895.9221#^214# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a36tr.^b21cm#Vn hc hi n i#oanh#H Trn#Vit Nam#Th#Thp k yu#Th#H Trn#280591## 00667000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550080005000600090061000650100005001260110 01500131020001800146039000500164019000900169005001800178020000400196020001100200 002002300211007005800234006001300292012003200305005000900337013000700346#VV11.13 648#VV11.13647#VV11.13649#60000#Vi?t#W309N#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a300tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#oan h#Dch Anh#Crompton, Richmal#Anh#Truyn di#William, nhng tr nh#Richmal Cromp ton ; o Ngc Lam dch ; Minh ho: Thu Hng#o Ngc Lam#Vn hc thiu nhi Anh kinh in#Thu Hng#280592## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510080005000560090019000610100005000800110015000850200 01700100039000500117005001500122020000900137020000400146002003300150003000400183 007001500187013000700202015003600209#VN11.03984#VN11.03985#105000#Vi?t#NG558#8 95.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a312tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#T rng Lan Anh#Vit Nam#Th#Ngi n b mc chic o chong#Th#Trng Lan Anh#2 80593#Tn tht tc gi: Trng Th Phng## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520080005000570090019000620100005000810110015000860200 01700101039000500118005001600123020000900139020000400148002001400152003000400166 007001600170013000700186#VN11.03986#VN11.03987#69000#Vi?t#TH520B#895.922134#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a215tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Nguyn Thu Kha#Vit Nam#Th#Thu binh nh#Th#Nguyn Thu Kha#280594## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090045000590100005001040110015001090200 01800124039000500142005000900147020000900156020001200165002001800177007000900195 013000700204015003200211#VN11.03988#VN11.03989#52000#Vi?t#T515T#895.9223#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a265tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#oanh#Vn Bin#Vit Nam#Truyn ngn#Tui th mun mu#Vn Bin#280595#Tn tht tc gi: Phm Vn Bin## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520080005000570090045000620100005001070110015001120200 01700127039000500144005001200149020000900161020001200170002000800182007001200190 013000700202#VN11.03990#VN11.03991#50000#Vi?t#GI-119M#895.92234#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a249tr.^b18cm#Vn hc hin i#oan h#Phm Phng#Vit Nam#Truyn ngn#Gic m#Phm Phng#280596## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001100120020000900131020000400140002001900144003001700163 007001100180013000700191#VN11.03992#VN11.03993#30000#Vi?t#S462N#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a156tr.^b18cm#Vn hc hin i#oanh#Giang Qun#Vit Nam#Th#Si nh si thng#Th tnh bn cu#Giang Qun#280597## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001600120020000900136020000400145002001600149003000400165 007001600169013000700185#VN11.03994#VN11.03995#35000#Vi?t#M103A#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Nguyn Mu Miu #Vit Nam#Th#Mi m gia nh#Th#Nguyn Mu Miu#280598## 00481000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630080005000680090019000730100005000920110 01500097020001700112039000500129005000900134020000900143020000800152002001900160 003000800179007000900187013000700196#VN11.03996#VN11.03997#VN11.03998#27000#Vi? t#NH550C#895.922808#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a110tr.^b19cm#Vn hc hi n i#oanh#Phm Qu#Vit Nam#Tn vn#Nh cn gi thong#Tn vn#Phm Qu#280599# # 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200090 00328080005000410080005000460090019000510100005000700110015000750200017000900390 00500107005001700112020000900129020000400138002000300142003000400145007001700149 013000700166#VN11.03999#VN11.04000#Vi?t#G400#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a138tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Nguyn Thnh Ng#Vit Nam#Th#G#Th #Nguyn Thnh Ng#280600## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110014000830200 01700097039000500114005001100119020000900130020000400139002000900143003000400152 007001100156013000700167#VN11.04001#VN11.04002#28000#Vi?t#N207X#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#V Vn Lu#Vit Nam#Th#Nt xun#Th#V Vn Lu#280601## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001200120020000900132020000400141002001100145003000400156 007001200160013000700172#VN11.04004#VN11.04003#35000#Vi?t#N428V#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#Hoi Nghim#Vi t Nam#Th#Ni vi em#Th#Hoi Nghim#280602## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090019000590100005000780110015000830200 01700098039000500115005001000120020000900130020000400139002001600143003000400159 007001000163013000700173#VN11.04005#VN11.04006#35000#Vi?t#V250L#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#on Tiu#Vit Nam#Th#V li ngy xa#Th#on Tiu#280603## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400080005000450090011000500100005000610110015000660210199000810200 00900280039000500289019000900294005001100303004001400314020001500328002003400343 003001500377007003400392006001600426020000800442020001000450013000700460#VV11.13 650#VV11.13651#25000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a159tr.^b20cm#Gm nh ng bi thuyt php, din thuyt v vn p ca c Dalai Lama v tm quan trng ca tnh yu thng, lng v tha, s bao dung m con ngi phi hng n x y dng mt cuc sng tt p hn#o Pht#oanh#Dch Anh#Dalai Lama#Ti bn ln 1 #Sch tham kho#Tr hu ngi sng trong cuc sng#Sch tham kho#Dalai Lama ; Hu nh Vn Thanh dch#Hunh Vn Thanh#Gio l#Cuc sng#280604## 00993000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090011000600100005000710110015000760150 04300091021024200134039000500376020000900381020000900390002003600399007004900435 00500140048401200330049802000100053102000100054100500160055100500140056700500120 0581005001400593013000700607020001700614#VV11.13652#VV11.13653#75000#Vi?t#C120N #344.59701#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a424tr.^b21cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by k nng t vn v mt s lnh vc php lut. Gii thiu cc vn bn ca nh nc v tng lin on v t chc, hot ng t vn php lu t; cc vn bn php php lut v lao ng v cng on, cng mt s tnh hung t vn php lut#oanh#Vit Nam#Cm nang#Cm nang t vn php lut cng on#Nguy n Duy Vy, L Thanh Khng, Trn Thanh H...#Nguyn Duy Vy#T sch Cng on cp trn c s#Php lut#Cng on#L Thanh Khng#Trn Thanh H#V L Thanh#L n h Qung#280605#T vn php lut## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620080005000670090011000720100005000830110 01500088015004300103021016700146020001000313039000500323005001500328020000900343 002007200352007002000424020000900444020001000453013000700463012003300470#VV11.13 654#VV11.13655#VV11.13656#19000#Vi?t#H112G#331.809597#^214#^aH.#^aLao ng#2011 #^a107tr.^b21cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu v t chc v hot ng ca cng on. Hng dn k nng tip xc v vn ng cng nhn la o ng gia nhp t chc cng on v tham gia hot ng cng on#Cng on#oanh #Phm Tun Minh#Vit Nam#Hy gia nhp cng on v quyn v li ch hp php ch nh ng ca mnh#Phm Tun Minh b.s.#Gia nhp#Quyn li#280606#T sch Cng on cp trn c s## 01028000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720080005000770090011000820100 00500093011001500098015008300113021024400196039000500440005001400445020000900459 02000130046800200570048100700360053800500150057402000100058902000090059901200330 0608013000700641020000800648020001000656#VV11.13658#VV11.13657#VV11.13660#VV11.1 3659#29000#Vi?t#H428#344.59701#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a159tr.^b21cm#u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on cp trn c s#Gm cc cu hi - p v i tng v phm vi p dng k lut lao ng, ni quy lao ng, cc hnh thc x l vi phm k lut v vic p dng cc hnh thc x l v i phm k lut lao ng. Nhng quy nh v k lut i vi cng chc, vin chc #oanh#V nh Quyn#Vit Nam#Sch hi p#Hi - p v k lut lao ng, k lut i vi cng chc#B.s.: V nh Quyn, Trng Vn Ti#Trng Vn Ti#Php lut# Lao ng#T sch Cng on cp trn c s#280607#K lut#Cng chc## 00871000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590080005000640090011000690100005000800110 01500085015008300100021019600183020001000379039000500389005001500394020000900409 002005500418007002000473012003300493020001600526013000700542020000800549#VV11.13 661#VV11.13662#VV11.13663#41000#Vi?t#M458T#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a 227tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on cp trn c s#Gii thiu 120 tnh hung php lut tiu biu thng gp v x p ht vi phm hnh chnh trong i sng, theo tng lnh vc chuyn bit v cch gi i quyt, x l vi phm c th trong mi trng hp#Php lut#oanh#Dng Quang H #Vit Nam#120 tnh hung php lut v x pht vi phm hnh chnh#Dng Quang H b.s.#T sch Cng on cp trn c s#Pht hnh chnh#280608#Vi phm## 00894000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590080005000640090011000690100005000800110 01500085015008300100021019300183020001000376039000500386005001500391020000900406 00200550041500700200047002000120049001200330050202000130053501300070054802000130 0555#VV11.13664#VV11.13665#VV11.13666#35000#Vi?t#M458T#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a199tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh c ho Cng on cp trn c s#a ra 120 tnh hung php lut tiu biu v lut d n s v lut hnh s thng gp trong i sng, theo tng lnh vc chuyn bit v cch gii quyt, x l vi phm c th trong mi trng hp#Php lut#oanh#Dn g Quang H#Vit Nam#120 tnh hung php lut v lut dn s - lut hnh s#Dng Quang H b.s.#Lut dn s#T sch Cng on cp trn c s#Lut hnh s#280609# Sch hi p## 00902000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720080005000770090011000820100 00500093011001500098015008300113021016600196020001000362039000500372005001500377 02000090039200200600040100700200046102000160048101200330049702000140053001300070 0544020001300551#VV11.13667#VV11.13668#VV11.13669#VV11.13670#35000#Vi?t#M458T#3 44.59702#^214#^aH.#^aLao ng#2011#^a171tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch dnh cho Cng on cp trn c s#Trnh by di dng hi - p 120 tnh hung php lut tiu biu trong lnh vc bo him x hi, bo him y t v cch gii quyt, x l c th trong mi trng hp#Php lut#oanh#Dng Quang H#Vit Nam#120 tnh hung php lut v bo him x hi - bo him y t#D ng Quang H b.s.#Bo him x hi#T sch Cng on cp trn c s#Bo him y t #280610#Sch hi p## 01378000000000409000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630080005000680090011000730100005000840110 01400089015006000103021040200163020001000565039000500575004001400580020000900594 00200800060300300450068300700550072800500160078302000300079901200330082902000150 08620050016008770050012008930050013009050050014009180130007009320200010009390200 01900949#VV11.13671#VV11.13673#VV11.13672#20000#Vi?t#H411#331.8809597#^214#^aH .#^aLao ng#2011#^a91tr.^b21cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam ; Cn g on Nauy#Gii thiu cc k nng c bn v nhim v trng tm ca cng on c s trong cc doanh nghip khu vc kinh t ngoi nh nc khi vn ng, tp hp ngi lao ng gia nhp v tham gia hot ng cng on; thc hin quy ch dn c h v thng lng tp th doanh nghip; gii quyt tranh chp lao ng v t chc, lnh o nh cng; gim st, kim tra thc hin php lut - cng on ti doanh nghip#Cng on#oanh#Ti bn ln 1#Vit Nam#Hot ng cng on c s tr ong cc doanh nghip khu vc kinh t ngoi nh nc#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: ng Quang iu, Nguyn Vn Dng, L Thanh H...#ng Qua ng iu#Doanh nghip ngoi quc doanh#T sch Cng on cp trn c s#Ngi lao ng#Nguyn Vn Dng#L Thanh H# Ngc ng#Phm Cng By#280611#Hot ng#T i liu tham kho## 00775000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550080005000600090036000650100005001010110 01500106021017100121020002200292039000500314019000900319005001400328002002500342 029003100367007003400398006001400432020002000446013000700466#VV11.13674#VV11.136 76#VV11.13675#55000#Vi?t#556G#658#^214#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vi t#2011#^a272tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi hc v kinh nghim trong qun l v iu hnh doanh nghip gia nh, ng thi ch ra nhng hnh ng cn nm m bo thnh cng trong kinh doanh#Qun tr doanh nghip#oanh#Dch Anh#Crosbie, Al an#ng giao n cho con bn#Don't leave it to the children#Alan Crosbie ; o H ng Lan dch#o Hng Lan#B quyt thnh cng#280612## 00484000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090049000590100005001080110015001130200 01700128039000500145005001500150020000900165020001200174002002200186007001500208 013000700223#VV11.13677#VV11.13678#52000#Vi?t#N428V#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a143tr.^b21cm#Vn hc hin i#oa nh#Phm ng Hng#Vit Nam#Th lc bt#Tuyn tp th lc bt#Phm ng Hng#2806 13## 00634000000000337000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520140007000570410005000641810006000690820012000758080005000870020 01500092003000400107007004300111022000500154005001300159005000800172005001700180 00500120019700500100020900800050021900900110022401000050023501100150024001500340 0255013000700289#VV11.13679#VV11.13680#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#50000 #Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng t Vit#Th#Trn Xun T, Nh Li, Thng Ho i Nhn...#T.21#Trn Xun T#Nh Li#Thng Hoi Nhn#Trn Vn H#Thi Bnh#^aH. #^aLao ng#2011#^a250tr.^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#280614## 01096000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020028000750030062001030070 05000165008002300215009003800238010000500276011001500281020000900296039000700305 01900050031200600110031702103930032800600110072101300070073202000110073902000200 0750#VV11.13682#VV11.13681#VV11.13683#55000#Vi?t#K104S#658#^214#Vittachi, Nury# Kama Sutra trong kinh doanh#Nhng nguyn tc qun tr t cc tc phm kinh in ca n #Nury Vittachi ; Bin dch: Trung Nht, Tng Khi#^aH. ; Tp. H Ch Mi nh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a278tr.^b21cm#Qun tr#T.Dung#Dc h#Trung Nht# cp n nhng mi quan h giao tip trong kinh doanh nh quan h vi i th, vi nhn vin, vi khch hng v vi cuc sng x hi ni chung. H ng dn ngi lnh o bit cch xy dng cho mnh mt i ng vng mnh ph t trin doanh nghip. ng thi a ra nhng li khuyn ng vi tng tnh hung, thi im, i tng... cho cc nh lnh o trong vic i x, i ng nhn vi n...#Tng Khi#280615#Kinh doanh#B quyt thnh cng## 01050000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050016000750020046000910030 04500137007004400182008000500226009001100231010000500242011001400247020001700261 03900070027802102650028501500370055000500130058701200330060001300070063302000130 0640020000900653020000700662020001900669#VV11.13684#VV11.13685#VV11.13686#VV11.1 3687#20000#Vi?t#TH561L#331.89#^214#ng Quang iu#Thng lng k kt tho c lao ng tp th#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: ng Quang iu (ch.b.), V Minh Tin#^aH.#^aLao ng#2011#^a95tr.^b21cm#Lao ng tp th#T .Dung#Trnh by nhng vn chung v thng lng tp th v tho c lao ng tp th. Nu ln thc trng, thch thc v nhng gii php cho t chc cng on trong thng lng tho c lao ng tp th v mt s k nng thng lng, k kt tho c lao ng tp th#TTS ghi: Vin Cng nhn - Cng on#V Minh Tin #T sch Cng on cp trn c s#280616#Thng lng#Tho c#K kt#Ti liu t ham kho## 00825000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050015000770020033000920070 01500125008000500140009001100145010000500156011001500161020001000176020001800186 03900070020402102240021101200330043501300070046802000090047502000070048402000080 0491#VV11.13688#VV11.13689#VV11.13690#VV11.13691#28000#Vi?t#K600N#344.59701#^21 4#Trn Thu Trang#K nng k kt hp ng lao ng#Trn Thu Trang#^aH.#^aLao ng #2011#^a155tr.^b21cm#Php lut#Hp ng lao ng#T.Dung#Trnh by nhng vn v k nng quanh vic k kt hp ng lao ng nh: i tng p dng, ch th h p ng, nguyn tc giao kt, hnh thc giao kt, thi gian th vic... v mt s tnh hung v hp ng lao ng c th#T sch Cng on cp trn c s#280617# Vit Nam#K kt#K nng## 00552000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050012000410020022000530030012000750290005000870070029000920080 00500121009003600126010000500162011001500167020001700182020001100199020001200210 039000700222019001600229006001000245013000700255#VV11.13692#110000#Vi?t#V300H#8 95.1#^214#Tinh D Anh#V hn thu bt c d#Tiu thuyt# #Tinh D Anh ; Mai Q uyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a591tr.^b21cm#Vn hc h in i#Trung Quc#Tiu thuyt#T.Dung#Dch Trung Quc#Mai Quyn#280618## 00830000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020165000710070017002360080005002530090 01100258010000500269011001500274020001800289020000900307039000700316021018000323 020001300503013000700516020002900523#VV11.13693#VV11.13694#195000#Vi?t#M125S#35 1.597#^214#Nguyn Th Qunh#Mu son tho vn bn php quy, hnh chnh, vn phn g, t php, t chc, nhn s, kinh doanh, hp ng thng dng trong doanh nghi p v n v hnh chnh s nghip#Nguyn Th Qunh#^aH.#^aLao ng#2011#^a760tr.^ b21cm#Son tho vn bn#Vit Nam#T.Dung#Gii thiu ni dung cc mu n theo quy nh ca php lut v hnh chnh, vn phng, hnh chnh t php v cc mu hp ng dng trong doanh nghip v n v hnh chnh s nghip#Doanh nghip#280619# C quan hnh chnh s nghip## 00885000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620080005000670090049000720100005001210110 01500126021014200141020001900283039000700302020000900309002003200318007005900350 02000160040900500090042502000160043402000040045000500130045400500110046700500110 0478005001300489005001400502013000700516#VV11.13695#VV11.13697#VV11.13696#99000 #Vi?t#NG527C#895.92212#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng T y#2011#^a518tr.^b21cm#Gii thiu nhng tc phm tiu biu ca Nguyn Cng Tr v nhng cng trnh nghin cu v c im vn th cng nh con ngi v cuc i ng#Nghin cu vn hc#T.Dung#Vit Nam#Nguyn Cng Tr cuc i v th#L Thc, Lu Trng L, Trng Tu... ; on T Huyn b.s.#Nguyn Cng Tr#L Thc#Vn h c cn i#Th#Lu Trng L#Trng Tu#Nguyn Lc#Trng Chnh#on T Huyn#280 620## 00905000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020042000780030015001200070 05100135008000500186009001100191010000500202011001500207021021900222020001200441 02000090045300500140046200600160047603900070049201300070049901900160050602000150 0522020000800537020001000545#VV11.13698#VV11.13699#VV11.13700#90000#Vi?t#M458T# 355.0092#^214#Lu Hi Sinh#100 nh qun s c nh hng n th gii#Sch tham k ho#Lu Hi Sinh, Ph Quang Hi ; Nguyn Gia Linh dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a56 6tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip v nhng chin cng ca 100 nh qu n s ti ba, danh ting c nh hng ln n th gii t thi c i n hin i nh: Tn T, Ceda, Alexandr, Napoleng, Suzukov, V Nguyn Gip...#Nh qun s #Th gii#Ph Quang Hi#Nguyn Gia Linh#T.Dung#280621#Dch Trung Quc#Sch tham kho#Tiu s#S nghip## 00616000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020034000700030012001040290 00800116007003100124008000500155009003600160010000500196011001500201020001700216 020001100233020001200244039000700256019001600263006001600279013000700295#VV11.13 701#VV11.13703#VV11.13702#85000#Vi?t#N500H#895.1#^214#M ng#N hn u ca c ng cha yu tinh#Tiu thuyt#l;;#M ng ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a422tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Ti u thuyt#T.Dung#Dch Trung Quc#Nguyn c Vnh#280622## 00955000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050008000660020032000740030015001060070 04100121008000500162009001100167010000500178011001500183020001400198020001100212 02000150022303900070023801900160024500500080026102102990026902000080056802000100 0576006001200586013000700598#VV11.13704#VV11.13705#VV11.13706#60000#Vi?t#454G# 352.23092#^214#M Linh#n Gia Bo - Nh qun l ti ba#Sch tham kho#M Linh, L Minh ; Hng Phng bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a349tr.^b21cm#Chnh tr gia #Trung Quc#Sch tham kho#T.Dung#Dch Trung Quc#L Minh#Gii thiu v cuc i v s nghip ca Th tng Trung Quc n Gia Bo. Phn tch nhng chnh sch ch nh tr, kinh t, vn ho ca v Th tng ny. So snh im ging v khc trong ng li hot ng chnh tr ca ng vi H Cm o, Chu Dung C, cng s phi hp gia chnh tr H v kinh t n#Tiu s#S nghip#Hng Phng#280623## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020016000630030012000790290006000910070 02800097008000500125009003600130010000500166011001500171020001700186020001100203 020001200214039000700226019001600233006001000249013000700259#VV11.13707#VV11.137 08#100000#Vi?t#A103L#895.1#^214#Tin Chanh#Ai l ai ca ai#Tiu thuyt#/#Ti n Chanh ; Mai Quyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a487tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#T.Dung#Dch Trung Quc#Mai Quyn# 280624## 00884000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020016000710290024000870070 03300111008000500144009004900149010000500198011001500203020001500218020000700233 03900070024001900100024700600160025702101850027302000190045800400350047701300070 0512020000600519020000900525#VV11.13709#VV11.13711#VV11.13710#92000#Vi?t#S550K# 938#^214#Vayrac, E.#S k thanh hoa#Le parfum des humanites#E. Vayrac ; Nguyn V n Vnh dch#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a471tr. ^b21cm#Lch s c i#Hy Lp#T.Dung#Dch Php#Nguyn Vn Vnh#Gii thiu nn vn ho Hy Lp, La M c i thi k pht trin cc thnh cch y hai, ba nghn n m thng qua nhng cu chuyn v cuc sng ca ngi dn, ca vua cha quan li t hi #Vn ho phng Ty#Ti bn theo ng bn in ln th 1#280625#La M#Vn mi nh## 00477000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050009000670020014000760030012000900070 00900102008000500111009001100116010000500127011001500132020001700147020000900164 020001200173039000700185013000700192#VV11.13712#VV11.13713#VV11.13714#65000#Vi? t#H450C#895.922334#^214#Th Dng#H chiu bun#Tiu thuyt#Th Dng#^aH.#^aLao ng#2011#^a335tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dung#280626## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050009000560020014000650030012000790070009000910080 00500100009001100105010000500116011001500121020001700136020000900153020001200162 039000700174013000700181#VV11.13715#VV11.13716#115000#Vi?t#M458N#895.92234#^214 #Th Dng#Mt na l s#Tiu thuyt#Th Dng#^aH.#^aLao ng#2011#^a586tr.^b21cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dung#280627## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020010000640030012000740070009000860080 00500095009001100100010000500111011001500116020001700131020000900148020001200157 039000700169013000700176#VV11.13718#VV11.13717#80000#Vi?t#T312C#895.92234#^214# Th Dng#Tnh cui#Tiu thuyt#Th Dng#^aH.#^aLao ng#2011#^a407tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dung#280628## 00600000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020059000640030011001230070009001340080 00500143009001100148010000500159011001500164020001700179020000900196020000500205 039000700210015009800217013000700315#VV11.13719#VV11.13720#60000#Vi?t#CH527T#89 5.9222#^214#Th Dng#Chuyn tnh d dang; Gi bit trong ngy thng; Tnh cui# B ba kch#Th Dng#^aH.#^aLao ng#2011#^a277tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Kch#T.Dung#Tn sch ngoi ba: B tiu thuyt kch Chuyn tnh d dang; Gi b it trong ngy thng; ng li#280629## 00968000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050037000600020046000970070064001430080 02300207009003800230010000500268011001500273039000700288019000500295006000900300 021032700309020000500636006000900641013000700650020000900657#VV11.13721#VV11.137 22#VV11.13723#52000#Vi?t#Y609C#181#^214#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada#Yo ga - Con ng dn n s hp nht hon ho#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ; Dch: Th Hng, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a271tr.^b21cm#T.Dung#Dch#Th Hng#Ging gii trit l su xa ca yoga, khm ph nhng cu hi lin quan n bn cht ca thc, nhng k thut v thin nh, nghip qu, ci cht, s ti sinh v s m tinh thn. Tp luy n yoga tm n s hp nht trong tnh yu, gia thc c th v thc ti c ao, gia bn ng v siu ng, gia linh hn v Thng #Yga#Kin Vn#280630#Tr it l## 00616000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020023000770030012001000290 00700112007003700119008000500156009003600161010000500197011001500202020001700217 020001100234020001200245039000700257019001600264006001500280013000700295#VV11.13 724#VV11.13725#VV11.13726#68000#Vi?t#S550M#895.1#^214#Hi Cp Bo Bi#S m hoc ca Lucifer#Tiu thuyt#2 #Hi Cp Bo Bi ; ng Hng Dip dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a345tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Ti u thuyt#T.Dung#Dch Trung Quc#ng Hng Dip#280631## 00940000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020034000710070045001050080 02300150009003800173010000500211011001500216020000800231039000700239019000500246 006001100251021031200262020001600574006000900590013000700599020002000606#VV11.13 727#VV11.13728#VV11.13729#54000#Vi?t#T103T#153#^214#T Quang #Talmud - Tinh ho a tr tu Do Thi#T Quang ; Bin dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a279tr.^b21cm#Tr tu#T.Dung#D ch#Tin Thnh#Nghin cu tr tu ca ngi Do Thi qua vic phn tch nhng kh a cnh tinh hoa nht ca b tc phm Talmud ni ting v rt ra nhng bi hc p dng mi lnh vc: vn ho, khoa hc, cng ngh, kinh doanh, gio dc, i nh n x th... t c thnh cng trong s nghip cng nh hnh phc trong cu c sng#Dn tc Do Thi#Kin Vn#280632#B quyt thnh cng## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020025000770030015001020070 05000117008002300167009003800190010000500228011001500233020000800248020000900256 03900070026501900050027200600110027702102370028800600090052501300070053402000110 0541#VV11.13730#VV11.13732#VV11.13731#76000#Vi?t#V513#951#^214#Harrer, Heinric h#Vng t thing Ty Tng#Sch tham kho#Heinrich Harrer ; Bin dch: Tuyt Min h, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a 375tr.^b21cm#Lch s#Ty Tng#T.Dung#Dch#Tuyt Minh#Tc gi ghi li nhng khm ph, hiu bit th v ca ng v thin nhin, lch s, c trng vn ho, phong tc tp qun, con ngi ca vng t Ty Tng, c bit l cuc gp g vi v Ph t sng trong thi gian by nm ng lu tr y#Kin Vn#280633#Trung Quc## 00716000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050015000680020021000830030003001040070 01500107008000500122009001100127010000500138011002600143020001700169020000900186 020000300195039000700198021019400205020000800399013000700407#VV11.13733#VV11.137 35#VV11.13734#45000#Vi?t#TH205C#895.922803#^214#V Th Thu Tr#Theo chn ngng vng#K#V Th Thu Tr#^aH.#^aLao ng#2011#^a157tr., 12tr. nh^b20cm#Vn hc hi n i#Th gii#K#T.Dung#Gm cc bi vit v cm xc, tnh cm v nhng k nim v cnh p, cuc sng con ngi, vn ho qua cc chuyn i: Nht Bn, Singapor e, Malaysia, Hn Quc, Trung Quc, Thi Lan, c, Italia...#Du hnh#280634## 00987000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020036000620070088000980080023001860090 03800209010000500247011001500252020000600267039000700273019000500280005000700285 02102210029202000110051300500160052400500140054000500150055400500140056900600120 0583006001400595013000700609020000900616#VV11.13737#VV11.13736#VV11.13738#57000 #Vi?t#M109T#615.8#^214#Massage tr bch bnh bng hnh nh#B.s.: Tra V, Thiu V nh Hng, Tn Mai Quyn... ; Bin dch: N. Kin Vn, L Tin Thnh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a302tr.^b21cm#Matxa#T.Dung #Dch#Tra V#Gii thiu cc kin thc c bn v xoa bp huyt v. Trnh by chi tit phng php xoa bp huyt v tr bnh nh cm mo, au u, st, ho, hen su yn, vim ph qun mn tnh... v phng php xoa bp huyt v dng sinh#Phng bnh#Thiu Vnh Hng#Tn Mai Quyn#Kim Thin Ngc#Ng Vn Xuyn#N. Kin Vn#L T in Thnh#280635#iu tr## 00602000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540050014000590020022000730070014000950220004001092210 02600113008000500139009001100144010000500155011001500160020001700175020000900192 020000400201039000700205013000700212015003600219005001400255020001900269#VV11.13 739#VV11.13740#VV11.13741#Vi?t#NG517N#895.9221#^214#Trn Thn Mc#Ngun nc gi ng Tin#Trn Thn Mc#T.2#Tuyn th vn 2001 - 2011#^aH.#^aLao ng#2011#^a263tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#280636#Tn bt danh tc gi: Phan L inh Dn#Trn Thn Mc#Nghin cu vn hc## 00746000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050020000640020027000840070035001110080 00500146009001100151010000500162011001500167020000700182039000700189019000500196 006000900201021020300210020001200413013000700425020001200432#VV11.13742#VV11.137 43#VV11.13744#90000#Vi?t#TH107N#610.69#^214#Lapierre, Dominique#Thnh nhn gia i thng#Dominique Lapierre ; Vit Th dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a478tr.^b21 cm#Bc s#T.Dung#Dch#Vit Th#Ghi li nhng cu chuyn c tht v lng bc i, nhng n lc ca cc bc s, c bit l cc s thuc dng Tha Sai Bc i (do m Teresa sng lp) gip bnh nhn thuc cc nc ngho chng li bnh tt#Tnh n guyn#280637#Lng bc i## 00645000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070047000710220004001180080 00500122009001100127010000500138011001500143015004000158020001700198020000900215 02000040022400500160022800500140024400500120025800500130027000500100028303900070 0293013000700300#VN11.04007#VN11.04008#35000#Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng i#Th#Trn Trung Tun, Thanh Lim, Trn Th An...#T.4#^aH.#^aLao ng#2011# ^a119tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Chin thng#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Trn Trung Tun# Thanh Lim#Trn Th An#g nh nh#Kiu Bng#T.Dung#280 638## 00526000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050017000480020016000650030004000810070017000850220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179005001700186015003300203#VN11.04009#VN11.04010#Vi?t#CH30 9K#895.9221#^214#Nguyn Kin Quc#Chiu khng tt#Th#Nguyn Kin Quc#T.2#^aH.# ^aLao ng#2011#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#280639#Nguy n Kin Quc#Tn bt danh tc gi: Hong Phc## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070053000750220005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195005001600199 005001600215005001600231005001800247005001700265039000700282013000700289#VN11.04 011#VN11.04012#44000#Vi?t#TH460L#895.9221008#^214#Th lng Kh Lm#Nguyn Tun Anh, Nguyn B Cng, Nguyn Thanh Ba...#T.11#^aH.#^aLao ng#2011#^a173tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Tun Anh#Nguyn B Cng#Nguyn Thanh Ba# Nguyn Trng Bnh#Nguyn Hng Cng#T.Dung#280640## 00731000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020019000630070011000820080005000930090 02600098010000500124011001500129020000900144039000700153021025700160020001000417 013000700427020001100434020000800445#VN11.04013#VN11.04014#23500#Vi?t#PH431C#37 1.1#^214#V Duy Yn#Phong cch s phm#V Duy Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a176tr.^b19cm#Gio dc#T.Dung#Gii thiu khi nim, c im, vai tr v ngha ca phong cch s phm. Trnh by nguyn tc phong cch s phm v ni d ung phong cch s phm trong cc hot ng c bn ca ngi gio vin. Hng dn rn luyn phong cch s phm i vi ngi gio vin#Gio vin#280641#Phong cc h#S phm## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540050020000590020020000790030004000990070020001030080 00500123009002600128010000500154011002700159020001700186020000900203020000400212 039000700216013000700223#VV11.13745#VV11.13747#VV11.13746#Vi?t#TR430N#895.9221#^ 214#Nguyn Trng Khot#Trn ngha vn tnh#Th#Nguyn Trng Khot#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a358tr. ; 27tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #T.Dung#280642## 00995000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050016000540020083000700030017001530070016001700080 00500186009002600191010000500217011001500222020001000237020000900247020001700256 03900070027302102840028002000130056401500450057701300070062202000100062902000080 0639020001000647#VV11.13748#VV11.13749#85500#Vi?t#NH556V#345.597#^214#Trnh Qu c Ton#Nhng vn l lun v thc tin v hnh pht b sung trong lut hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#Trnh Quc Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a474tr.^b21cm#Php lut#Vit Nam#Sch chuyn kho#T.Dung#Trnh by nhng vn chung v hnh pht b sung. Gii thiu cc hnh pht b sung trong php lut hn h s Vit Nam hin hnh. Nu ln thc tin p dng hnh pht b sung ca to n cc cp, cng nhu cu, quan im c bn v cc gii php nng cao hiu qu p d ng hnh pht b sung#Lut hnh s#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#2 80643#Hnh pht#L lun#Thc tin## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020032000600030056000920070011001480080 00500159009002600164010000500190011001500195020001100210020001700221039000700238 021024300245020000800488013000700496020001000503#VV11.13750#VV11.13751#55000#Vi ?t#L300L#418#^214#V Vn i#L lun v thc tin dch thut#Sch chuyn kho ph c v o to i hc v sau i hc#V Vn i#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a277tr.^b21cm#Dch thut#Sch chuyn kho#T.Dung#Trnh by nhng quan im c bn v dch thut. ng thi phn tch v a ra nhng kin gii trong vn l thuyt ngn ng hc v dch thut; ngn ng hc x hi v dch thut; l thu yt dch gii ngha; loi hnh dch v cc th php dch#L lun#280644#Thc ti n## 00947000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020048000670030017001150070028001320080 00500160009002600165010000500191011001500196020000800211020001700219039000700236 021032000243020002000563015004200583005001300625013000700638#VV11.13752#VV11.137 53#32000#Vi?t#TH250C#338.91#^214#Trn Vn Tng#Th ch - Yu t quyt nh tng trng kinh t#Sch chuyn kho#Trn Vn Tng, V c Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a212tr.^b21cm#Th ch#Sch chuyn kho#T.Dung#Nghin cu l th uyt th ch t gc li ch kinh t. Trnh by v vn th ch l yu t c bn trong vic thc y tng trng kinh t v l mt trong nhng nguyn nhn l m Lin x sp , cng nh tng trng kinh t ti cc quc gia ng , Trung Q uc v bi hc kinh nghim y mnh ci cch th ch Vit Nam#Tng trng kinh t#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#V c Thanh#280645## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070031000820080005001130090026001180100 00500144011001500149020000800164020001400172005001700186005001300203039000500216 020000600221013000700227020000800234#VV11.13754#VV11.13755#39000#Vi?t#T527T#546 .076#^214#B tr v nng cao ho hc 9#Nguyn Vn Chanh, Phm Th Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Vn Chanh# Phm Th Lan#Loan#Lp 9#280646#Bi tp## 00599000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020066000540070025001200080005001450090026001500100 00500176011001500181020001900196020001500215005001200230005001200242039000500254 020002000259020000900279020001400288013000700302#VV11.13756#VV11.13757#55000#Vi ?t#T527T#516.3076#^214#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc mn ton hnh g ii tch#Trn Phng, L Hng c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a346tr.^b 24cm#Hnh hc gii tch#Sch luyn thi#Trn Phng#L Hng c#Loan#Ph thng tr ung hc#Bi ton#Sch c thm#280647## 00958000000000277000450002600110000002600110001101200190002201400070004104100050 00481810006000530820006000598080005000650020032000700070013001020080005001150090 02600120010000500146011001500151020001800166020001100184039000500195005001300200 021041800213015004200631013000700673#VV11.13758#VV11.13759#T sch Gio trnh#46 000#Vi?t#T527T#535.8#^214#Quang ph phn t hai nguyn t#Phm Vn Bn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a219tr.^b24cm#Quang ph phn t#Gio trnh#Loan#Ph m Vn Bn#Nhng quy lut thc nghim v quang ph, phn t hai nguyn t. i c ng v chuyn ng trong phn t v ngun gc ca quang ph phn t. Quang ph q uay v dao ng ca phn t hai nguyn t. L thuyt v ph tn x raman. Trng thi in t ca phn t hai nguyn t. Quang ph in t ca phn t hai nguyn t. Mt s ngun bc x kch thch phn t. Mt s phng php kch thch phn t v thu quang ph phn t#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#280648## 00736000000000301000450002600110000002600110001101200190002201400070004104100050 00481810006000530820008000598080005000670020037000720030015001090070018001240080 00500142009002600147010000500173011001500178020001400193020001100207039000500218 005001800223021011000241015006800351020000800419013000700427#VV11.13760#VV11.137 61#T sch Gio trnh#45000#Vi?t#T527T#515.076#^214#Hng dn gii bi tp hm bin phc#Phn tip theo#Nguyn Thu Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a205tr.^b24cm#Hm bin phc#Gio trnh#Loan#Nguyn Thu Thanh#Gm mt s bi tp hm bin phc v nhng hng dn li gii c th v nh x bo gic, php bin i Laplace#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin# Bi tp#280649## 00978000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020026000740030050001000070 05300150008000500203009001100208010000500219011001500224020000500239020001100244 00500120025500500150026700500130028200500160029503900050031102101480031601500840 0464005001300548020000500561020001000566020000900576013000700585#VV11.13762#VV11 .13763#VV11.13765#VV11.13764#28000#Vi?t#T527T#629.28#^214#Gio trnh cng ngh t#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#Phm T Nh, Nguyn c N am (ch.b.), Hong Vn Ba...#^aH.#^aLao ng#2011#^a128tr.^b24cm# t#Gio trnh# Phm T Nh#Nguyn c Nam#Hong Vn Ba#Hong Vn Thng#Loan#Trnh by nguyn nh n hng hc v hng dn kin thc sa cha, bo dng h thng khi ng v n h la, cc loi my v thit b my trong t...#TTS ghi: Tng cc Dy ngh. Tr ng cao ng ngh C kh nng nghip. Khoa ng lc#V Quang Huy#in#Bo dng #Sa cha#280650## 00971000000000301000450002600110000002600110001101200170002201400070003904100050 00461810006000510820007000578080005000640020049000690030036001180070014001540080 00500168009002600173010000500199011001500204020001100219020001100230039000500241 005001400246021028400260020002300544015009500567013000700662#VV11.13766#VV11.137 67#T sch Khoa hc#68000#Vi?t#T527T#150.72#^214#Gio trnh cc phng php ngh in cu tm l hc#Dng cho o to c nhn tm l hc#Hong Mc Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a334tr.^b24cm#Tm l hc#Gio trnh#Loan#Hong Mc Lan #Gii thiu v phng php lun v tin trnh nghin cu tm l hc. Xy dng c s l lun v la chn khch th nghin cu. Cc phng php nghin cu tm l hc. Trnh by v cc loi o lng v phng php x l, phn tch thng k th ng dng nht trong cc nghin cu tm l hc#Phng php nghin cu#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Tm l h c#280651## 00809000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550030030000840070022001140080005001360090 02600141010000500167011001500172020000800187020001100195039000500206005002200211 021018700233020000900420015005100429013000700480020002000487#VV11.13769#VV11.137 68#42000#Vi?t#T527T#895.92209#^214#Trch ging vn hc Vit Nam#Dng cho sinh v in nc ngoi#Nguyn Th Thanh Xun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a162tr .^b24cm#Vn hc#Gio trnh#Loan#Nguyn Th Thanh Xun#Gii thiu s lc v trc h ging mt s tc phm vn hc dn gian Vit Nam. Chn dung, tiu s, s nghip th vn ca mt s tc gi. Tm tt v trch on t mt vi tc phm in hnh #Vit Nam#TTS ghi: Trng i hc H Ni. Khoa Vit Nam hc#280652#Trch ging vn hc## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 013000700199019001400206006001800220#VN11.04015#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#20 11#^a162tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#2806 53#Dch Hn Quc#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04016#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#20 11#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280654#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04017#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#20 11#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280655#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04018#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#20 11#^a155tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280656#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04019#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#20 11#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280657#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04020#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#20 11#^a156tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280658#Nguyn Hi Phng## 00516000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020017000330030013000500070038000630220004001010080005001050090011001100100 00500121011001500126020001800141020000900159020001300168005001300181039000500194 019001400199013000700213006001800220#VN11.04021#Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cn h bm#Truyn tranh#Kim Yeon-joo ; Nguyn Hi Phng dch#T.7#^aH.#^aKim ng#20 11#^a152tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Yeon-joo#Loan#Dch Hn Quc#280659#Nguyn Hi Phng## 00506000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000500190019001400195013000700209#VN11.04022#18000#Vi?t#R521#895 .7#^214#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011 #^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#L oan#Dch Hn Quc#280660## 00506000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000500190019001400195013000700209#VN11.04023#18000#Vi?t#R521#895 .7#^214#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011 #^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#L oan#Dch Hn Quc#280661## 00506000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000500190019001400195013000700209#VN11.04024#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011 #^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#L oan#Dch Hn Quc#280662## 00506000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000500190019001400195013000700209#VN11.04025#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011 #^a200tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#L oan#Dch Hn Quc#280663## 00506000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000500190019001400195013000700209#VN11.04026#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011 #^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#L oan#Dch Hn Quc#280664## 00512000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020001800130020000900148020001300157005001500170 006001100185039000500196019001400201013000700215#VN11.04027#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Minh Trang dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2 011#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Minh T rang#Thu#Dch Hn Quc#280665## 00512000000000289000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020005000390030013000440070033000570220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020001800130020000900148020001300157005001500170 006001100185039000500196019001400201013000700215#VN11.04028#Vi?t#R521#895.7#^214 #18000#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Minh Trang dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2 011#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Minh T rang#Thu#Dch Hn Quc#280666## 00562000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390005000330140007000380020014000450030013000590070034000720220005001062210 02500111008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190 020001300199005001600212006001100228019001400239013000700253#VN11.04029#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Thu#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguy t dch#T.19#Cuc thnh chin m mu#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#280667 ## 00557000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002303900050 00280410005000330140007000380020014000450030013000590070034000720220005001062210 02000111008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185 020001300194005001600207006001100223019001400234013000700248#VN11.04030#D000G#89 5.6#^214#Thu#Vi?t#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguy t dch#T.20#Ting gi ca Judas#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#280668## 00552000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100060002108200060 00278080005000330140007000380020014000450030013000590070034000720220005001062210 01500111008000500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180 020001300189005001600202006001100218019001400229013000700243#VN11.04031#Thu#Vi? t#D000G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguy t dch#T.21#Little goodbye#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#280669## 00547000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100060002108200060 00278080005000330140007000380020014000450030013000590070034000720220005001062210 01000111008000500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175 020001300184005001600197006001100213019001400224013000700238#VN11.04032#Thu#Vi? t#D000G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguy t dch#T.22#nh mnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#280670## 00682000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220005001712210029001760080 00500205009001100210010000500221011001500226020001800241020000900259020001300268 00500130028100500140029400600120030800600100032003900050033001900140033501300070 0349#VN11.04033#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.11#Tiu v thit k nhn vt#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh H ng#Thu Tin#Thu#Dch Nht Bn#280671## 00684000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220005001712210031001760080 00500207009001100212010000500223011001500228020001800243020000900261020001300270 00500130028300500140029600600120031000600100032203900050033201900140033701300070 0351#VN11.04034#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.12#Nh vn v ho s truyn tranh#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hng#Thu Tin#Thu#Dch Nht Bn#280672## 00694000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220005001712210041001760080 00500217009001100222010000500233011001500238020001800253020000900271020001300280 00500130029300500140030600600120032000600100033203900050034201900140034701300070 0361#VN11.04035#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.13#Ngi hm m v yu t ci nhn u tin#^aH.#^aKim ng#20 11#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi O bata#Thanh Hng#Thu Tin#Thu#Dch Nht Bn#280673## 00566000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000500238019001400243013000700257#VN11.04036#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#28 0674## 00566000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000500238019001400243013000700257#VN11.04037#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a235tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#28 0675## 00566000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000500238019001400243013000700257#VN11.04038#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#28 0676## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN11.04039#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#2 80677## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 039000500208013000700213019001400220006001300234#VN11.04040#17000#Vi?t#N550T#89 5.6#^214#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kozueko Morimoto#Thu#280678#Dch Nht Bn#V Minh Hin## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210013000700227006001300234#VN11.04041#17000#Vi?t#N550T#89 5.6#^214#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thu#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#280679#V Minh Hin## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070037000740220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 019001400196005001700210013000700227006001300234#VN11.04042#17000#Vi?t#N550T#89 5.6#^214#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thu#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#280680#V Minh Hin## 00519000000000277000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020021000340030013000550070037000680220004001050080005001090090011001140100 00500125011001500130020001800145020000900163020001300172039000500185019001400190 005001700204013000700221006001300228#VN11.04043#Vi?t#895.6#^214#17000#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch#T.4#^aH.#^aKim n g#2011#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#Dch Nht Bn #Kozueko Morimoto#280681#V Minh Hin## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000500201019001400206013000700220#VN11.04044#16000#Vi?t#L104H#89 5.6#^214#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.4#^aH.#^aK im ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#Thu#Dch Nht Bn#280682## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000500201019001400206013000700220#VN11.04045#16000#Vi?t#L104H#89 5.6#^214#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.5#^aH.#^aK im ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#Thu#Dch Nht Bn#280683## 00577000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200160002300300130 00390070036000520220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140120 03500129019001400164005001300178006001600191181000600207082000600213808000500219 020001700224020000900241020001300250039000500263013000700268#VN11.04046#Vi?t#160 00#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trnh Thu Giang dch#T.13#^aH.#^ aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#M atsuri Hino#Trnh Thu Giang#H307S#895.6#^214#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tr anh#Thu#280684## 00552000000000289000450018100070000008200060000780800050001301400070001804100050 00250020024000300030013000540070031000670220005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124012003400139005001300173019001400186006001100200020001800211 020000900229020001300238039000400251013000700255#TH104T#895.6#^214#16000#Vi?t#T hm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.71#^aH.#^aK im ng#2011#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TH#280685## 00537000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900040 00510140007000550410005000621810007000670820006000748080005000800020026000850030 01300111007003400124022000500158005001200163006001500175008000500190009001100195 010000500206011001500211019001400226013000700240#VN11.04048#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#THa#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei# Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.14#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^ aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#280686## 00579000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290008000640070030000720220005001020050 01200107008000500119009001100124010000500135011001500140019001400155006001100169 020001700180020000900197020001300206039000400219012003500223013000700258#VN11.04 049#16000#Vi?t#B112M#895.6#^214#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; N hm Lesix dch#T.19#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Dch Nht B n#Nhm Lesix#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#THa#Tranh truyn dnh cho l a tui 16+#280687## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070034000680220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001600182 006001100198039000400209013000700213019001400220#VN11.04050#20000#Vi?t#515N#89 5.6#^214#ui nga xinh#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Thanh Thu dch#T.1#^aH.# ^aKim ng#2011#^a287tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megumi Mi zusawa#Thanh Thu#TH#280688#Dch Nht Bn## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070034000680220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001600182 006001100198039000400209019001400213013000700227#VN11.04051#20000#Vi?t#515N#89 5.6#^214#ui nga xinh#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Thanh Thu dch#T.2#^aH.# ^aKim ng#2011#^a295tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megumi Mi zusawa#Thanh Thu#TH#Dch Nht Bn#280689## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290019000670070029000860220004001150080 00500119009001100124010000500135011001500140020001700155020000900172020001300181 005001200194005001500206039000400221013000700225019001400232#VN11.04052#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My first Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Thu Trang dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht B n#Truyn tranh#Fujiki Syun#Thu Trang dch#TH#280690#Dch Nht Bn## 00545000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540290018000670070028000850220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001300179 005001200192005001400204039000400218019001400222013000700236#VN11.04053#16000#V i?t#A103C#895.6#^214#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Thanh H dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn# Truyn tranh#Fujiki Syun#Thanh H dch#TH#Dch Nht Bn#280691## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030013000510070061000640220005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151020001800166020000900184020001300193005001900206005001800225 006001600243039000400259013000700263019001400270014000700284#VN11.04054#Vi?t#45 7B#895.6#^214#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko.F.Fujio Pro, Mugiwara Shinta ro ; Bi Th Anh o dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko.F.Fujio Pro#Mugiwara Shintaro#Bi Th Anh o# TH#280692#Dch Nht Bn#16000## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210045000990080 00500144009001100149010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207 005001600220006001000236039000400246013000700250019001400257#VN11.04055#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.1# Khng c c qu no m tc li qun t nhin#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#TH#280693#D ch Nht Bn## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210048000990080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001600223006001000239039000400249019001400253013000700267#VN11.04056#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.2# eo bm v kin tr ch cch nhau mt bc chn#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#TH#Dch N ht Bn#280694## 00545000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070040000660220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001300173005001100186 005001000197006001100207039000400218013000700222019001400229#VN11.04057#15000#V i?t#H201K#895.7#^214#Hello Komang#Truyn tranh#Park Inseo, Choi Sang ; Thanh Thu dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Inseo#Choi Sang#Thanh Thu#TH#280695#Dch Hn Quc## 00545000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070040000660220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001300173005001100186 005001000197006001100207039000400218019001400222013000700236#VN11.04058#15000#V i?t#H201K#895.7#^214#Hello Komang#Truyn tranh#Park Inseo, Choi Sang ; Thanh Thu dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Inseo#Choi Sang#Thanh Thu#TH#Dch Hn Quc#280696## 00559000000000289000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020046000440030013000900070036001030220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206 005001200219006001700231019001400248013000700262#VN11.04059#TH#16000#Vi?t#V501 C#895.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yos hio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#280697## 00559000000000289000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020046000440030013000900070036001030220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206 005001200219006001700231019001400248013000700262#VN11.04060#TH#16000#Vi?t#V501 C#895.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yos hio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#280698## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020046000440030013000900070036001030220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206 005001200219006001700231019001400248013000700262#VN11.04061#16000#Vi?t#TH#V501 C#895.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yos hio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#280699## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020046000440030013000900070036001030220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206 005001200219006001700231019001400248013000700262#VN11.04062#16000#Vi?t#TH#V501 C#895.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yos hio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#280700## 00551000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220004000992210019001030080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 039000400198013000700202019001400209005001500223006001100238#VN11.04063#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.1#Th v ong a th#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#TH#280701#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220004000992210029001030080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 039000400208019001400212013000700226005001500233006001100248#VN11.04064#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.2#Bc th gi ca Jiggy Pepper#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TH#Dch Nht Bn#280702#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn# # 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202 005001900215006001100234019001400245039000400259013000700263#VN11.04065#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.9#Gii u ma ng#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn# TH#280703## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220005001172210023001220080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001900221006001100240019001400251039000400265013000700269#VN11.04066#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.10#Ch c mt cu tr li#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nh t Bn#TH#280704## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220005001172210026001220080 00500148009001100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211 005001900224006001100243019001400254039000400268013000700272#VN11.04067#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.11#i bng r trng Seirin#^aH.#^aKim ng#2011#^a201tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Hoa#280705## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220005001172210009001220080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 005001900207006001100226019001400237039000400251013000700255#VN11.04068#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.12#Lng tin#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Hoa#2807 06## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220005001172210022001220080 00500144009001100149010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207 005001900220006001100239019001400250039000400264013000700268#VN11.04069#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.13#Ln ny s thnh cng#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Hoa#280707## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001300166039000400179020001800183020000900201 005001700210013000700227#VN11.04070#Vi?t#B101H#895.9223#^214#12500#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2011#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cng ty Phan Th#280708## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001300166039000400179020001800183020000900201 005001700210013000700227#VN11.04071#Vi?t#B101H#895.9223#^214#12500#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2011#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cng ty Phan Th#280709## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001300166039000400179020001800183020000900201 005001700210013000700227#VN11.04072#Vi?t#B101H#895.9223#^214#12500#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2011#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cng ty Phan Th#280710## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001300166039000400179020001800183020000900201 005001700210013000700227#VN11.04073#Vi?t#B101H#895.9223#^214#12500#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2011#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cng ty Phan Th#280711## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001300166039000400179020001800183020000900201 005001700210013000700227#VN11.04074#Vi?t#B101H#895.9223#^214#12500#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2011#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cng ty Phan Th#280712## 00422000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050010000540020008000640070010000720080005000820090 01100087010000500098011001500103020001200118039000400130020001800134020000900152 013000700161#VN11.04075#VN11.04076#Vi?t#H106M#895.9223#^214#40000#Ngc Chu#Han g ma#Ngc Chu#^aH.#^aKim ng#2011#^a281tr.^b19cm#Truyn ngn#Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#280713## 00526000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020019000420030013000610070036000740080005001100090011001150100 00500126011001400131012002900145020001300174039000400187005000800191020001800199 020000900217005001500226013000700241#VN11.04077#Vi?t#C430Q#895.9223#^214#9000#C on qu thng minh#Truyn tranh#Ngn H b.s., Tranh: Bi Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Ngn H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bi Thanh Thu#280714## 00525000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020017000430030013000600070036000730080005001090090011001140100 00500125011001400130012002900144020001300173039000400186005000800190020001800198 020000900216005001500225013000700240#VN11.04078#Vi?t#CH400C#895.9223#^214#9000# Ch con ng yu#Truyn tranh#Ngn H b.s., Tranh: Bi Thanh Thu#^aH.#^aKim n g#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Ngn H#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Bi Thanh Thu#280715## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020017000420030013000590070042000720080005001140090011001190100 00500130011001400135012002900149020001300178039000400191005001600195020001800211 020000900229005001200238013000700250#VN11.04079#Vi?t#B200K#895.9223#^214#9000#B k chuyn ny#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKi m ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Nguyn T hanh H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280716## 00529000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020019000420030013000610070038000740080005001120090011001170100 00500128011001400133012002900147020001300176039000400189005001600193020001800209 020000900227005000800236013000700244#VN11.04080#Vi?t#B112G#895.9223#^214#9000#B ay gia tri xanh#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Tha nh T#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hi Vn#280717## 00531000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020015000420030013000570070041000700080005001110090011001160100 00500127011001400132012002900146020001300175039000400188005001900192020001800211 020000900229005000800238013000700246#VN11.04081#Vi?t#125L#895.9223#^214#9000# u l ch si#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh Hng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Than h Hng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Ngn H#280718## 00527000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020019000430030013000620070036000750080005001110090011001160100 00500127011001400132012002900146020001300175039000400188005000800192020001800200 020000900218005001500227013000700242#VN11.04082#Vi?t#NH107T#895.9223#^214#9000# Nhanh tr thng h#Truyn tranh#Ngn H b.s., Tranh: Bi Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Ngn H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bi Thanh Thu#280719## 00537000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020021000420030013000630070041000760080005001170090011001220100 00500133011001400138012002900152020001300181039000400194005001600198020001800214 020000900232005001100241013000700252#VN11.04083#Vi?t#H110S#895.9223#^214#9000#H t sng v n hng#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Lan Phng#^aH.#^ aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Nguy n Thanh T#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Lan Phng#280720## 00523000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020016000420030013000580070036000710080005001070090011001120100 00500123011001400128012002900142020001300171039000400184005000800188020001800196 020000900214005001500223013000700238#VN11.04084#Vi?t#G100C#895.9223#^214#9000#G con bit li#Truyn tranh#Ngn H b.s., Tranh: Bi Thanh Thu#^aH.#^aKim ng# 2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Ngn H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bi Thanh Thu#280721## 00529000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020019000420030013000610070038000740080005001120090011001170100 00500128011001400133012002900147020001300176039000400189005001200193020001800205 020000900223005001200232013000700244#VN11.04085#Vi?t#B103H#895.9223#^214#9000#B i hc giao thng#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh#Truyn tranh#Hoa#Bi Hi Na m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280722## 00565000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020020000420030013000620070053000750080005001280090011001330100 00500144011001400149012002900163020001300192039000400205005000800209020001800217 020000900235005001200244005001200256013000700268#VN11.04086#Vi?t#A103T#895.9223# ^214#9000#Ai trong gng th?#Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: Bi Hi Nam ; Th: Vng Trng#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Thng minh #Truyn tranh#Hoa#Hng H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bi Hi Nam#Vng Trng#280 723## 00530000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020022000420030013000640070038000770080005001150090011001200100 00500131011001400136012002700150020001300177039000400190005001600194020001800210 020000900228005000800237013000700245#VN11.04087#Vi?t#B103H#895.9223#^214#9000#B i hc ca th trng#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Hi Vn#^aH.#^aK im ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Th anh H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hi Vn#280724## 00527000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020018000430030013000610070038000740080005001120090011001170100 00500128011001400133012002700147020001300174039000400187005001600191020001800207 020000900225005000800234013000700242#VN11.04088#Vi?t#CH310S#895.9223#^214#9000# Chim su tt bng#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Thanh T#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hi Vn#280725## 00529000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020020000430030013000630070038000760080005001140090011001190100 00500130011001400135012002700149020001300176039000400189005001200193020001800205 020000900223005001200232013000700244#VN11.04089#Vi?t#CH527M#895.9223#^214#9000# Chuyn mo v chut#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKi m ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Bi Hi Na m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280726## 00522000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020014000420030013000560070038000690080005001070090011001120100 00500123011001400128012002700142020001300169039000400182005001200186020001800198 020000900216005001200225013000700237#VN11.04090#Vi?t#C400C#895.9223#^214#9000#C ch g con#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKim ng# 2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Bi Hi Nam#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280727## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020008000420030013000500070048000630080005001110090011001160100 00500127011001400132012002600146020001300172039000400185005001600189020001800205 020000900223005001800232013000700250#VN11.04091#Vi?t#C566B#895.9223#^214#9000#C u bn#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b tt bng#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Thanh H #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn nh Qung#280728## 00526000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020010000420030013000520070042000650080005001070090011001120100 00500123011001400128012002700142020001300169039000400182005001600186020001800202 020000900220005001200229013000700241#VN11.04092#Vi?t#G100V#895.9223#^214#9000#G v vt#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKim ng# 2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Nguyn Thanh H#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280729## 00521000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020017000420030013000590070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129012002600143020001300169039000400182005000800186020001800194 020000900212005001500221013000700236#VN11.04093#Vi?t#M458C#895.9223#^214#9000#M t cuc thi bi#Truyn tranh#Ngn H b.s., Tranh: Bi Thanh Thu#^aH.#^aKim ng #2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b tt bng#Truyn tranh#Hoa#Ngn H#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Bi Thanh Thu#280730## 00529000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020020000430030013000630070038000760080005001140090011001190100 00500130011001400135012002700149020001300176039000400189005001200193020001800205 020000900223005001200232013000700244#VN11.04094#Vi?t#NH556N#895.9223#^214#9000# Nhng ngi bn tt#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKi m ng#2011#^a10tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Tt bng#Truyn tranh#Hoa#Bi Hi Na m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Vng Trng#280731## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020000900101020001300110002001900123003001300142007003700155005001500192 012002700207005000800234013000700242#VN11.04095#9000#Vi?t#QU100M#895.9223#^214# ^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh# Qu mmg sinh nht#Truyn tranh#Tranh: Bi Thanh Thu ; Ngn H b.s.#Bi Thanh T hu#Chuyn k cho b. Tt bng#Ngn H#280732## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001900122003001300141007003600154012002700190 005001300217013000700230005000800237#VN11.04096#9000#Vi?t#T120L#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#T m lng thm tho#Truyn tranh#Tranh: Bi Thuy Thu ; Li: Ngn H#Chuyn k cho b. Tt bng#Bi Thu Thu#280733#Ngn H## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001600122003001300138007003700151012003000188 005001500218013000700233005000800240#VN11.04097#9000#Vi?t#M205C#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#M o ch, mo em#Truyn tranh#Tranh: Bi Thanh Thu ; Ngn H b.s.#Chuyn k cho b . Ngoan ngon#Bi Thanh Thu#280734#Ngn H## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001600122003001300138007003700151012003000188 005001500218013000700233005000800240#VN11.04098#9000#Vi?t#N304V#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#N im vui ca m#Truyn tranh#Tranh: Bi Thanh Thu ; Ngn H b.s.#Chuyn k cho b . Ngoan ngon#Bi Thanh Thu#280735#Ngn H## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001500122003001300137007003700150012003000187 005001500217013000700232005000800239#VN11.04099#9000#Vi?t#M458N#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#M t ngy xa m#Truyn tranh#Tranh: Bi Thanh Thu ; Ngn H b.s.#Chuyn k cho b . Ngoan ngon#Bi Thanh Thu#280736#Ngn H## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001600122003001300138007003800151005001200189 012003000201005001200231013000700243#VN11.04100#9000#Vi?t#C430#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#C on ln khn#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#Bi Hi Nam#Ch uyn k cho b. Ngoan ngon#Vng Trng#280737## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001400122003001300136007004500149005001400194 012002900208005001700237013000700254#VN11.04101#9000#Vi?t#D250C#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#D con i ch#Truyn tranh#Tranh: inh Nhn Qu ; Li: Nguyn Ch Thut#inh Nhn Qu#Chuyn k cho b ngoan ngon#Nguyn Ch Thut#280738## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002002700122003001300149007003800162005001200200 012003000212005001200242013000700254#VN11.04102#9000#Vi?t#452B#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh# i bng tai ca th trng#Truyn tranh#Tranh: Bi Hi Nam ; Li: Vng Trng#Bi Hi Nam#Chuyn k cho b. Ngoan ngon#Vng Trng#280739## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002001700122003001300139007003700152012003000189 005001600219013000700235005000700242#VN11.04103#9000#Vi?t#B100C#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#B a con kin li#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: L Lan#Chuyn k cho b. Ngoan ngon#Nguyn Thanh T#280740#L Lan## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020000400109002002000113003000400133007003500137005001000172 012003000182005001600212013000700228#VN11.04104#9000#Vi?t#B515T#895.9221#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Th#Bui ti t rong vn#Th#Thanh Ho ; Tranh: Nguyn Thanh T#Thanh Ho#Chuyn k cho b. Ngo an ngon#Nguyn Thanh T#280741## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370080005000420090011000470100005000580110014000630200018000770390 00500095020000900100020001300109002002100122003001300143007004100156012003000197 005001500227013000700242005001200249#VN11.04105#9000#Vi?t#C103X#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh#C i xanh v chim su#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Thanh Hng#Chuyn k cho b. Ngoan ngon#Phng Duy Tng#280742#Thanh Hng## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020000900101020001300110002001700123003001300140007003700153012003000190 005001500220013000700235005000800242#VN11.04106#9000#Vi?t#CH500R#895.9223#^214# ^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn tranh# Ch ra dng cm#Truyn tranh#Tranh: Bi Thanh Thu ; Ngn H b.s.#Chuyn k cho b. Ngoan ngon#Bi Thanh Thu#280743#Ngn H## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780200 01000092039000500102020001300107005001500120020000900135020001500144002003100159 007004900190020002000239013000700259005001100266#VN11.04107#VN11.04108#11000#Vi ?t#CH500T#394.269597#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a19tr.^b19cm#Phong tc#oanh#Tt oan ng#L Phng Lin#Vit Nam#Sch thiu nhi#Ch Tu k chuyn Tt oan ng#L Phng Lin s.t., b.s. ; Minh ho: Vng Linh#L hi truyn thng#280744#Vng Linh## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780200 01000092039000500102005001500107020000900122020001500131002002900146007004900175 020002000224020001000244013000700254005001100261#VN11.04109#VN11.04110#11000#Vi ?t#CH500T#394.269597#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b19cm#Phong tc#oanh#L P hng Lin#Vit Nam#Sch thiu nhi#Ch Tu k chuyn Tt Vu lan#L Phng Lin s .t., b.s. ; Minh ho: Vng Linh#L hi truyn thng#L Vu lan#280745#Vng Linh ## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440080005000490090011000540100005000650110014000700200 01800084039000500102019000800107020000300115020001300118002003100131003001300162 00700890017500500200026401200380028400500200032200500150034200600120035701300070 0369#VN11.04111#VN11.04112#15000#Vi?t#H112T#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Hy th nhn theo cch c a ti#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Minh ho: S.I. International, Tere sa Lester ; Thu Nguyt dch#Ball, Jacqueline A.#Disney Princess. Cng cha ti ng x#International, S.I.#Lester, Teresa#Thu Nguyt#280746## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340080005000390090011000440100005000550110014000600200018000740390 00500092019000800097020000300105020001300108002002100121003001300142007007500155 005002000230012003800250005002100288006001200309013000700321#VN11.04113#15000#V i?t#TH107C#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#D ch M#M#Truyn tranh#Thnh cng ngt ngo#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Minh ho: Caveman Productions ; Thu Nguyt dch#Ball, Jacqueline A.#Disney Pr incess. Cng cha ti ng x#Productions, Caveman#Thu Nguyt#280747## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330080005000380090011000430100005000540110014000590200018000730390 00500091019000800096020000300104020001300107002000800120003001300128007006900141 005001500210012003800225005002100263006001200284013000700296#VN11.04114#15000#V i?t#L462H#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dc h M#M#Truyn tranh#Li ha#Truyn tranh#Li: S. R. Baecker ; Minh ho: S.I. In ternational ; Thu Nguyt dch#Baecker, S. R.#Disney Princess. Cng cha ti ng x#International, S. I.#Thu Nguyt#280748## 00631000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330080005000380090011000430100005000540110014000590200018000730390 00500091019000800096020000300104020001300107002001500120003001300135007008900148 005001700237012003800254005001800292006001200310013000700322#VN11.04115#15000#V i?t#556D#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dc h M#M#Truyn tranh#ng dng li!#Truyn tranh#Li: Kristen Behrens, Monique P eterson ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch#Behrens, Kristen#Disne y Princess. Cng cha ti ng x#Peterson, Monique#Thu Nguyt#280749## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330080005000380090011000430100005000540110014000590200018000730390 00500091019000800096020000300104020001300107002001700120003001300137007007100150 005002000221012003800241005001700279006001200296013000700308#VN11.04116#15000#V i?t#B105M#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dc h M#M#Truyn tranh#Bn mi ca Chip#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Min h ho: Duendes Del Sur ; Thu Nguyt dch#Ball, Jacqueline A.#Disney Princess. C ng cha ti ng x#Sur, Duendes Del#Thu Nguyt#280750## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340080005000390090011000440100005000550110014000600200018000740390 00500092019000800097020000300105020001300108002001900121003001300140007007000153 005001600223012003800239005002000277006001200297013000700309#VN11.04117#15000#V i?t#NH101H#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#D ch M#M#Truyn tranh#Nhc hi i dng#Truyn tranh#Li: Annie Auerbach ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch#Auerbach, Annie#Disney Princess. Cn g cha ti ng x#International, S.I.#Thu Nguyt#280751## 00626000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330080005000380090011000430100005000540110014000590200018000730390 00500091019000800096020000300104020001300107002001800120003001300138007007500151 005002000226012003800246005002100284006001200305013000700317#VN11.04118#15000#V i?t#B515S#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a33tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dc h M#M#Truyn tranh#Bui sng ln xn#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Mi nh ho: Caveman Productions ; Thu Nguyt dch#Ball, Jacqueline A.#Disney Prince ss. Cng cha ti ng x#Productions, Caveman#Thu Nguyt#280752## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340080005000390090011000440100005000550110014000600200018000740390 00500092019000800097020000300105020001300108002001700121003001300138007007100151 005001700222012003800239005002000277006001200297013000700309#VN11.04119#15000#V i?t#CH500C#813#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#oanh#D ch M#M#Truyn tranh#Ch chim k diu#Truyn tranh#Li: Cynthia Stierle ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch#Stierle, Cynthia#Disney Princess. Cn g cha ti ng x#International, S.I.#Thu Nguyt#280753## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020001400101002001800115003002400133007001400157006000900171020000700180 020000800187020001400195013000700209#VN11.04120#25000#Vi?t#TH200-I#372.21#^214# ^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b19cm#Gio dc mu gio#oanh#Sch mu gio#Th IQ t hng minh#Dnh cho tr 0 - 5 tui#Thanh An dch#Thanh An#S m#Mu sc#T tri ngha#280754## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020001400101002001800115003002400133007001400157006000900171020001200180 020001000192013000700202#VN11.04121#25000#Vi?t#TH200-I#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a40tr.^b19cm#Gio dc mu gio#oanh#Sch mu gio#Th IQ thng minh#D nh cho tr 0 - 5 tui#Thanh An dch#Thanh An#Thin nhin#Cuc sng#280755## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020001400101002001800115003002400133007001400157006000900171020000900180 013000700189#VN11.04122#25000#Vi?t#TH200-I#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a4 0tr.^b19cm#Gio dc mu gio#oanh#Sch mu gio#Th IQ thng minh#Dnh cho tr 0 - 5 tui#Thanh An dch#Thanh An#ng vt#280756## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380080005000430090011000480100005000590110014000640200018000780390 00500096020001400101002001800115003002400133007001400157006000900171020000900180 013000700189#VN11.04123#25000#Vi?t#TH200-I#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2011#^a4 0tr.^b19cm#Gio dc mu gio#oanh#Sch mu gio#Th IQ thng minh#Dnh cho tr 0 - 5 tui#Thanh An dch#Thanh An#Gia nh#280757## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520080005000570090011000620100005000730110014000780200 01800092039000500110004001400115020000900129020001300138002001100151003001300162 00700350017500500130021001200310022302000170025402000160027100500080028701300070 0295#VV11.13770#VV11.13771#12500#Vi?t#TH102S#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#20 11#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#oanh#In ln th 12#Vit Nam#Truyn tranh#Thc h Sanh#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Hng H b.s.#T Thc Bnh#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Hng H#280758## 00624000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020008000560030013000640070034000770080005001110090 01100116010000500127011001400132012003100146020001800177020001700195020001300212 00500120022503900070023700400140024402000090025802000160026700500080028301300070 0291#VV11.13772#VV11.13773#12500#Vi?t#C126K#398.209597#^214#Cy kh#Truyn tran h#Tranh: Nguyn Bch ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Nguyn Bc h#T.Dung#In ln th 12#Vit Nam#Truyn dn gian#Hng H#280759## 00630000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450040013000500200009000630140007000720020016000790030013000950070 03300108008000500141009001100146010000500157011001400162012003100176020001800207 02000170022502000130024200500090025503900070026402000160027100500100028701300070 0297#VV11.13774#VV11.13775#Vi?t#CH527R#398.209597#^214#In ln th 6#Vit Nam#125 00#Chuyn ra vng#Truyn tranh#Tranh: H Qung ; Li: V T Nam#^aH.#^aKim n g#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc d n gian#Truyn tranh#H Qung#T.Dung#Truyn dn gian#V T Nam#280760## 00634000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040014000490200009000630140007000720020016000790030013000950070 03500108008000500143009001100148010000500159011001400164012003100178020001800209 02000170022702000130024400500130025703900070027002000160027700500080029301300070 0301#VV11.13776#VV11.13777#Vi?t#S550T#398.209597#^214#In ln th 11#Vit Nam#125 00#S tch H Gm#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#V Duy Ngha#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280761## 00632000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040014000490200009000630140007000720020016000790030013000950070 03400108008000500142009001100147010000500158011001400163012003100177020001800208 02000170022602000130024300500120025603900070026802000160027500500080029101300070 0299#VV11.13778#VV11.13779#Vi?t#A103M#398.209597#^214#In ln th 10#Vit Nam#125 00#Ai mua hnh ti#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc d n gian#Truyn tranh#Nguyn Bch#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280762## 00646000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040014000490200009000630140007000720020028000790030013001070070 03500120008000500155009001100160010000500171011001400176012003100190020001800221 02000170023902000130025600500130026903900070028202000160028900500080030501300070 0313#VV11.13780#VV11.13781#Vi?t#S550T#398.209597#^214#In ln th 11#Vit Nam#125 00#S tch bnh chng bnh dy#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Hng H b.s.# ^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#T Thc Bnh#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#28 0763## 00638000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040013000490200009000620140007000710020023000780030013001010070 03400114008000500148009001100153010000500164011001400169012003100183020001800214 02000170023202000130024900500120026203900070027402000160028100500080029701300070 0305#VV11.13782#VV11.13783#Vi?t#N106C#398.209597#^214#In ln th 2#Vit Nam#1250 0#Nng cng cha nhn xa#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Hng H b.s.#^aH.#^a Kim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#T Huy Long#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280764## 00628000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040013000490200009000620140007000710020013000780030013000910070 03400104008000500138009001100143010000500154011001400159012003100173020001800204 02000170022202000130023900500120025203900070026402000160027100500080028701300070 0295#VV11.13784#VV11.13785#Vi?t#C558R#398.209597#^214#In ln th 4#Vit Nam#1250 0#Ci ra vng#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2 011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn g ian#Truyn tranh#L Minh Hi#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280765## 00656000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450040013000500200009000630140007000720020034000790030013001130070 03700126008000500163009001100168010000500179011001400184012003100198020001800229 02000170024702000130026400500150027703900070029202000160029900500080031501300070 0323#VV11.13786#VV11.13787#Vi?t#CH100M#398.209597#^214#In ln th 2#Vit Nam#125 00#Cha m nui con bng tri bng b#Truyn tranh#Tranh: Kim Seung Hyun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Kim Seung Hyun#T.Dung#Truyn dn gian# Hng H#280766## 00629000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040014000490200009000630140007000720020017000790030013000960070 03200109008000500141009001100146010000500157011001400162012003100176020001800207 02000170022502000130024200500100025503900070026502000160027200500080028801300070 0296#VV11.13788#VV11.13789#Vi?t#N460N#398.209597#^214#In ln th 11#Vit Nam#125 00#N nh cha Chm#Truyn tranh#Tranh: L Thu H ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim n g#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc d n gian#Truyn tranh#L Thu H#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280767## 00641000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040014000490200009000630140007000720020017000790030013000960070 03800109008000500147009001100152010000500163011001400168012003100182020001800213 02000170023102000130024800500130026103900070027402000160028100500110029701300070 0308#VV11.13790#VV11.13791#Vi?t#C126T#398.209597#^214#In ln th 10#Vit Nam#125 00#Cy tre trm t#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Tho Hng b.s.#^aH.#^aK im ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Ng Mnh Ln#T.Dung#Truyn dn gian#Tho Hng#280768# # 00631000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040013000490200009000620140007000710020020000780030013000980070 03200111008000500143009001100148010000500159011001400164012003100178020001800209 02000170022702000130024400500090025703900070026602000160027300500090028901300070 0298#VV11.13792#VV11.13793#Vi?t#S464T#398.209597#^214#In ln th 7#Vit Nam#1250 0#Sn Tinh, Thu Tinh#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Li: An Cng#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Mai Long#T.Dung#Truyn dn gian#An Cng#280769## 00625000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440040013000490200009000620140007000710020012000780030013000900070 03300103008000500136009001100141010000500152011001400157012003100171020001800202 02000170022002000130023700500100025003900070026002000160026700500090028301300070 0292#VV11.13794#VV11.13795#Vi?t#N114H#398.209597#^214#In ln th 8#Vit Nam#1250 0#Nm h vng#Truyn tranh#Tranh: Phm Tun ; Thu Anh b.s.#^aH.#^aKim ng#201 1#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gia n#Truyn tranh#Phm Tun#T.Dung#Truyn dn gian#Thu Anh#280770## 00620000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330040014000380200009000520140007000610020017000680030013000850070039000980080 00500137009001100142010000500153011001400158012003100172020001800203020001700221 020001300238005001700251039000700268020001600275005000800291013000700299#VV11.13 796#Vi?t#S550T#398.209597#^214#In ln th 11#Vit Nam#12500#S tch tru cau#Tr uyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b 21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tr anh#Nguyn Cng Hoan#T.Dung#Truyn dn gian#Hng H#280771## 00667000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450200009000500140007000590020015000660030013000810070039000940080 00500133009001100138010000500149011001400154012001600168020001500184020005800199 02000130025700500150027003900070028502000150029200500100030701300070031702000170 0324#VV11.13797#VV11.13798#Vi?t#A105D#959.7012092#^214#Vit Nam#12500#An Dng Vng#Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Thnh Nam#^aH.#^aKim ng#2011#^ a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Lch s c i#An Dng Vng, Vua nc u Lc, 179 Tr. CN - ?, Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Vit H#T.Dung#Sch thiu nhi#Thnh Na m#280772#Nhn vt lch s## 00629000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450200009000500140007000590020011000660030013000770070044000900080 00500134009001100139010000500150011001400155012001600169020001800185020001300203 00500150021603900070023102000150023800500150025302000110026802000170027901300070 0296#VV11.13799#VV11.13800#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#Vit Nam#12500#L Thi T #Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2011# ^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Lch s trung i#Truyn tranh#Nguyn Vit H#T.Du ng#Sch thiu nhi#Bi Vit Thanh#L Thi T#Nhn vt lch s#280773## 00624000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460200009000510140007000600020016000670030013000830070039000960080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020001300204 00500150021703900070023202000150023900500100025402000170026402000100028101300070 0291#VV11.13801#VV11.13802#Vi?t#NG450V#959.7021092#^214#Vit Nam#12500#Ng Vn g Quyn#Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Thnh Nam#^aH.#^aKim ng#2011 #^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Lch s trung i#Truyn tranh#Nguyn Vit H#T.D ung#Sch thiu nhi#Thnh Nam#Nhn vt lch s#Ng Quyn#280774## 00624000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450200009000500140007000590020010000660030013000760070044000890080 00500133009001100138010000500149011001400154012001600168020001500184020001300199 00500150021203900070022702000150023400500150024902000100026402000170027401300070 0291#VV11.13803#VV11.13804#Vi?t#L600N#959.7013092#^214#Vit Nam#12500#L Nam #Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2011#^ a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Lch s c i#Truyn tranh#Nguyn Vit H#T.Dung#S ch thiu nhi#Bi Vit Thanh#L Nam #Nhn vt lch s#280775## 00626000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450200009000500140007000590020011000660030013000770070044000900080 00500134009001100139010000500150011001400155012001600169020001500185020001300200 00500150021303900070022802000150023500500150025002000110026502000170027601300070 0293#VV11.13805#VV11.13806#Vi?t#M103H#959.7013092#^214#Vit Nam#12500#Mai Hc #Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2011# ^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Lch s c i#Truyn tranh#Nguyn Vit H#T.Dung# Sch thiu nhi#Bi Vit Thanh#Mai Hc #Nhn vt lch s#280776## 00675000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030021000590070054000800220004001342210045001380080 00500183009001100188010000500199011001500204020001900219020001500238020001300253 00500150026600600200028103900070030101300070030801900140031502000090032902000110 0338#VV11.13807#18000#Vi?t#V300N#920.009#^214#V nhn th gii#Truyn tranh vui hc#Tranh, li: Mieru Fujiyama ; Hong Th Thu Hng dch#T.1#V nhn cng hin cho ho bnh v nhn quyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b21cm#Danh nhn th gi i#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Mieru Fujiyama#Hong Th Thu Hng#T.Dung#280777# Dch Nht Bn#Ho bnh#Nhn quyn## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030021000570070054000780220004001322210055001360080 00500191009001100196010000500207011001500212020001900227020001500246020001300261 005001500274006002000289039000700309019001400316020001300330013000700343#VV11.13 808#18000#Vi?t#V300N#509.2#^214#V nhn th gii#Truyn tranh vui hc#Tranh, l i: Mieru Fujiyama ; Hong Th Thu Hng dch#T.2#V nhn hot ng trong cc ng nh pht minh, pht kin#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b21cm#Danh nhn th gii#S ch thiu nhi#Truyn tranh#Mieru Fujiyama#Hong Th Thu Hng#T.Dung#Dch Nht B n#Nh khoa hc#280778## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030021000590070054000800220004001342210027001380080 00500165009001100170010000500181011001500186020001900201020001500220020001300235 005001500248006002000263039000700283019001400290013000700304#VV11.13809#18000#V i?t#V300N#920.009#^214#V nhn th gii#Truyn tranh vui hc#Tranh, li: Mieru F ujiyama ; Hong Th Thu Hng dch#T.3#V nhn m ra thi i mi#^aH.#^aKim n g#2011#^a103tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Mieru Fujiy ama#Hong Th Thu Hng#T.Dung#Dch Nht Bn#280779## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030021000590070054000800220004001342210040001380080 00500178009001100183010000500194011001500199020001900214020001500233020001300248 00500150026100600200027603900070029601900140030301300070031702000060032402000090 0330#VV11.13810#18000#Vi?t#V300N#920.052#^214#V nhn th gii#Truyn tranh vui hc#Tranh, li: Mieru Fujiyama ; Hong Th Thu Hng dch#T.4#V nhn cng hin cho y hc v gio dc#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b21cm#Danh nhn th gii#S ch thiu nhi#Truyn tranh#Mieru Fujiyama#Hong Th Thu Hng#T.Dung#Dch Nht B n#280780#Y hc#Gio dc## 00710000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030021000580070054000790220004001332210062001370080 00500199009001100204010000500215011001500220020001900235020001500254020001300269 00500150028200600200029703900070031701900140032401300070033802000080034502000110 0353020000800364#VV11.13811#18000#Vi?t#V300N#700.92#^214#V nhn th gii#Truy n tranh vui hc#Tranh, li: Mieru Fujiyama ; Hong Th Thu Hng dch#T.5#V nh n hot ng trong lnh vc m nhc, ngh thut, vn hc#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 03tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Mieru Fujiyama#Hong Th Thu Hng#T.Dung#Dch Nht Bn#280781#m nhc#Ngh thut#Vn hc## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020022000710030023000930070047001160080 00500163009001100168010000500179011001500184012001300199020001700212020000900229 020001200238039000700250013000700257005002000264020002200284#VV11.13813#VV11.138 12#38000#Vi?t#TH305T#895.92234#^214#V Ngc Phng#Thin thn khng cnh#Truyn ngn tuyn chn#V Ngc Phng ; Minh ho: Nguyn V Ngc Tho#^aH.#^aKim ng# 2011#^a159tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung#28 0782#Nguyn V Ngc Tho#Sch thanh thiu nin## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020017000670070012000840080005000960090 01100101010000500112011001500117012001300132020001800145020000900163020001100172 039000700183013000700190#VV11.13815#VV11.13814#34000#Vi?t#CH500N#895.9223#^214# V Phi Hng#Ch ni ging t#V Phi Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b21cm#Tee n vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#T.Dung#280783## 00683000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020018000620070011000800080005000910090 01100096010000500107011001500112012001900127020001100146039000700157021021000164 020000900374013000700383020001500390#VV11.13816#VV11.13817#30000#Vi?t#T104B#155 .9#^214#Minh Hng#Tm bit tnh yu#Minh Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a141tr.^b2 1cm#Teen cm nang sng#Tm l hc#T.Dung#Gm nhng bi trc nghim, nhng tnh h ung gip bn tr nhn thc r tnh trng tnh yu ca mnh v i mt vi chuy n chia tay trong tnh yu, cng nhng li khuyn nhanh chng vt qua ni bu n chia tay#Tnh yu#280784#Sch thiu nhi## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020028000650070016000930080005001090090 01100114010000500125011001500130012001900145020001300164020001500177039000700192 021017300199020002000372020001000392013000700402#VV11.13818#VV11.13819#35000#Vi ?t#T103S#158#^214#Thm Qunh Trn#Ti sao chng ta phi sng?#Thm Qunh Trn#^a H.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b21cm#Teen cm nang sng#K nng sng#Sch thiu nhi #T.Dung#Tp hp nhng cu chuyn v tnh yu thng, gi tr ca thi gian, hnh phc trong cuc sng, nhng sai lm v nui tic, cm nhn c gi tr v ngha ca cuc sng#B quyt thnh cng#Cuc sng#280785## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020017000720030023000890070039001120080 00500151009001100156010000500167011001500172020001700187020000900204020001200213 005001000225039000500235013000700240012001300247#VV11.13820#VV11.13821#39000#Vi ?t#B105C#895.92234#^214#Phm V Ngc Nga#Ban cng y gi#Truyn ngn tuyn chn #Phm V Ngc Nga ; Minh ho: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thin Nh#Vanh#280786#Teen vn hc## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020030000640070032000940080005001260090 01100131010000500142011001400147020001800161020000900179020001200188005001000200 039000500210012002300215013000700238#VV11.13822#VV11.13823#20000#Vi?t#M000C#895 .9223#^214#Ngc Linh#MCB - Nhng tn cp tt bng#Ngc Linh ; Minh ho: C Bn L#^aH.#^aKim ng#2011#^a73tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#C Bn L#Vanh#T sch Tui thn tin#280787## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001100215006000800226039000500234019001600239013000700255005001000262#VV11.13 824#VV11.13825#36000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.7#^aH.#^aKim ng# 2011#^a186tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Vanh#Dch Tru ng Quc#280788#Girlne Ya## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220005000800080005000850090 01100090010000500101011001400106020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.13826#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a48t r.^b22cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#vanh#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#280789## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220005000800080005000850090 01100090010000500101011001400106020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.13827#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a48t r.^b22cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#vanh#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#280790## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220005000800080005000850090 01100090010000500101011001400106020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.13828#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2011#^a48t r.^b22cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#vanh#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#280791## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570070050000740080005001240090011001290100 00500140011001500145012001900160020001700179020001800196020000900214020001500223 005001500238005000800253005001200261039000500273013000700278#VV11.13829#VV11.138 30#80000#Vi?t#C450T#398.2095195#^214#C tch Hn Quc#Tranh: Kim Seung Hyun ; B .s: Hng H, H Th Bnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a152tr.^b24cm#Truyn c th gii# Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn c tch#Kim Seung Hyun#Hng H #H Th Bnh#Vanh#280792## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070021000620080005000830090011000880100005000990110 01400104012002000118020000900138020000700147039000500154019000500159006001600164 020000500180013000700185020000400192#VV11.13831#28500#Vi?t#CH310C#372.21#^214#C him chc v su b#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc#Tr em#vanh#Dch#Nguyn Kim Diu#Chim#280793#Su## 00468000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070021000590080005000800090011000850100005000960110 01400101012002000115020000900135020000700144039000500151019000500156006001600161 020001800177013000700195#VV11.13832#28500#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt hoang d#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh# Gio dc#Tr em#vanh#Dch#Nguyn Kim Diu#ng vt hoang d#280794## 00448000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070021000640080005000850090011000900100005001010110 01400106012002000120020000900140039000500149006001600154020000700170020001000177 013000700187#VV11.13833#28500#Vi?t#C566L#372.21#^214#Cu ly hnh tinh xanh#Ngu yn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio d c#vanh#Nguyn Kim Diu#Tr em#Hnh tinh#280795## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070021000600080005000810090011000860100005000970110 01400102012002000116020000900136020000700145039000500152019000500157006001600162 013000700178020000900185#VV11.13834#28500#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt di nc#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh #Gio dc#Tr em#vanh#Dch#Nguyn Kim Diu#280796#ng vt## 00470000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070021000650080005000860090011000910100005001020110 01400107012002000121020000900141020000700150039000500157019000500162006001600167 013000700183020001400190#VV11.13835#28500#Vi?t#V124N#372.21#^214#Vt nui trong gia nh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc#Tr em#vanh#Dch#Nguyn Kim Diu#280797#ng vt nui## 00492000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020051000410070021000920080005001130090011001180100005001290110 01400134012002000148020000900168020000700177039000500184013000700189019000500196 006001600201020000900217#VV11.13836#28500#Vi?t#C101L#372.21#^214#Cc loi ng vt tuyt chng v ang b e do#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^ a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc#Tr em#vanh#280798#Dch#Nguyn Kim Di u#ng vt## 00697000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030013000570070101000700080005001710090011001760100 00500187011001400192012004800206020001800254020000300272020001300275005001200288 00500140030000500170031400500120033100600080034303900050035101900080035601300070 0364#VV11.13837#15000#Vi?t#115M#813#^214#n ming tr ming#Truyn tranh#Truy n: J. S. Salt ; Trnh by: Scott Redman ; Minh ho: Duendes del Sur, Colorgrafix ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b21cm#Tom v Jerry - Tranh truyn d i ci sng khoi#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Salt, J. S.#Redman, Scott#S ur, Duendes del#Colorgrafix#Ngn H#Vanh#Dch M#280799## 00691000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070101000640080005001650090011001700100 00500181011001400186012004800200020001800248020000300266020001300269005001200282 00500140029400500170030800500120032500600080033703900050034501900080035001300070 0358#VV11.13838#15000#Vi?t#T429B#813#^214#Tom bng ph#Truyn tranh#Truyn: J. S. Salt ; Trnh by: Scott Redman ; Minh ho: Duendes del Sur, Colorgrafix ; Ng n H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b21cm#Tom v Jerry - Tranh truyn di c i sng khoi#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Salt, J. S.#Redman, Scott#Sur, Du endes del#Colorgrafix#Ngn H#Vanh#Dch M#280800## 00722000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070114000690080005001830090011001880100 00500199011001400204012004800218020001800266020000300284020001300287005002200300 00500140032200500200033600500120035600600080036803900050037601300070038101900080 0388#VV11.13839#15000#Vi?t#561H#813#^214#ng hm bm tm#Truyn tranh#Truyn : Sara Hoagland Hunter ; Trnh by: Scott Redman ; Minh ho: Renegade Animation, Colorgrafix ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b21cm#Tom v Jerry - Tr anh truyn di ci sng khoi#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hunter, Sara Ho agland#Redman, Scott#Animation, Renegade#Colorgrafix#Ngn H#Vanh#280801#Dch M ## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210047001150040 01800162008000500180009001100185010000500196011001400201020001800215020000900233 020001300242005001700255006001100272039000500283013000700288019001400295#VV11.13 840#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.1#L ging sinh ca Nobita = Nobita no christmas#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#280802#Dch Nht Bn## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210059001150040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213020001800227020000900245 020001300254005001700267006001100284039000500295019001400300013000700314#VV11.13 841#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Chin dch do thm ca Nobita = Nobita no supai dais akusen#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280803## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210038001150040 01800153008000500171009001100176010000500187011001400192020001800206020000900224 020001300233005001700246006001100263039000500274019001400279013000700293#VV11.13 842#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Khng long ni lon = Kyoryu oh abare#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#F ujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280804## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210043001150040 01800158008000500176009001100181010000500192011001400197020001800211020000900229 020001300238005001700251006001100268039000500279019001400284013000700298#VV11.13 843#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.4#No cng bin hnh! = Shiritori de henshin#Ti bn l n th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280805## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210037001150040 01800152008000500170009001100175010000500186011001400191020001800205020000900223 020001300232005001700245006001100262039000500273019001400278013000700292#VV11.13 844#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.5#No cng nhp hi! = Nakamani irete!#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fu jiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280806## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210032001150040 01800147008000500165009001100170010000500181011001400186020001800200020000900218 020001300227005001700240006001100257039000500268019001400273013000700287#VV11.13 845#15000#Vi?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.6#Qun i Tarzan = Tarzan pantsu#Ti bn ln th 1#^a H.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280807## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210035001140080 00500149009001100154010000500165011001400170020001800184020000900202020001300211 005001700224006001100241039000500252013000700257019001400264#VV11.13846#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.1#Cc loi ng vt = Doubutsu ippai#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#28 0808#Dch Nht Bn## 00573000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030011000640070035000750220004001102210028001140080 00500142009001100147010000500158011001400163020001800177020000900195020001300204 005001700217006001100234039000500245019001400250013000700264#VV11.13847#Vi?t#D43 4#895.6#^214#15000#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Cc mn n = Tabemono ippai#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280809## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030011000640070035000750220004001102210044001140080 00500158009001100163010000500174011001400179020001800193020000900211020001300220 005001700233006001100250039000500261019001400266013000700280#VV11.13848#Vi?t#D43 4#895.6#^214#15000#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Cc phng tin giao thng = Norimono ippai#^aH.#^aKim ng#2011# ^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Tran g#Vanh#Dch Nht Bn#280810## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030011000640070035000750220004001102210034001140080 00500148009001100153010000500164011001400169020001800183020000900201020001300210 005001700223006001100240039000500251019001400256013000700270#VV11.13849#Vi?t#D43 4#895.6#^214#15000#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.4#Cc con cn trng = Konchuu ippai#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b2 6cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dc h Nht Bn#280811## 00573000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030011000640070035000750220004001102210028001140080 00500142009001100147010000500158011001400163020001800177020000900195020001300204 005001700217006001100234039000500245019001400250013000700264#VV11.13850#Vi?t#D43 4#895.6#^214#15000#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.5#Ch v mo = Inu neko ippai#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dch Nht Bn#280812## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030011000640070035000750220004001102210034001140080 00500148009001100153010000500164011001400169020001800183020000900201020001300210 005001700223006001100240039000500251019001400256013000700270#VV11.13851#Vi?t#D43 4#895.6#^214#15000#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.6#B su tp chi = Omocha ippai#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b2 6cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Vanh#Dc h Nht Bn#280813## 00714000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020037000870070 01900124008000500143009001100148010000500159011001500164021014900179020001900328 020000900347020000800356020000900364039000500373013000700378020001500385#VV11.13 852#VV11.13853#VV11.13855#VV11.13854#35000#Vi?t#M458T#808.8#^214#on T Huyn# 108 tc phm vn hc th k XX - XXI#on T Huyn b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 15tr.^b24cm#Trnh by nhng nt chnh ca tc phm v ni dung, ngh thut, v t c gi v nhng vn lin quan n 108 tc phm vn hc th gii th k XX-XXI #Nghin cu vn hc#Tc phm#Tc gi#Th gii#Vanh#280814#Sch thiu nhi## 00769000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020028000850070 03800113008000500151009001100156010000500167011001500172021014500187020000800332 02000180034002000090035802000090036703900050037602000100038101300070039100500180 0398020001500416#VV11.13857#VV11.13859#VV11.13858#VV11.13856#35000#Vi?t#C101N#8 09#^214#on T Huyn#Cc nh vn ot gii Nobel#on T Huyn b.s., Nguyn Vi t Thng#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v cuc i, s nghip sng tc v nhng tc phm chnh ca 107 nh vn, nh th trn ton th gii tng ot gii Nobel#Nh vn#Gii thng Nobel#Cuc i#Th gii#Vanh#S nghip#280815#Nguyn Vit Thng#Sch thiu nhi## 00938000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050022000730020041000950070 02700136008000500163009001100168010000500179011001500184021030600199020002100505 020001300526039000500539020001000544015004800554013000700602020001500609#VV11.13 860#VV11.13861#VV11.13863#VV11.13862#35000#Vi?t#C120N#371.8#^214#Nguyn Th Tha nh Thu#Cm nang t chc cc hot ng thiu nhi#Nguyn Th Thanh Thu b.s.#^aH. #^aKim ng#2011#^a159tr.^b24cm#Bao gm nhng kin thc nghip v c bn trong v ic t chc mt s loi hnh hot ng thiu nhi phc v cho cc ch im hot ng ca i trong nm hc trn cc lnh vc: gio dc truyn thng, vn ho vn ngh, th thao, gio dc hc tp, khoa hc k thut, hot ng v sinh hot i - Sao nhi ng...#i TNTP H Ch Minh#Cng tc i#Vanh#Hot ng#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh#280816#Sch thiu nhi## 00886000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050017000500020053000670070051001200080005001710090 01100176010000500187011001400192021028900206020001000495039000500505019001000510 005001700520020001400537020001500551006001100566013000700577#VV11.13864#VV11.138 65#120000#Vi?t#C517S#165#^214#Brenifier, Oscar#Cun sch v nhng s tri ngc mang tnh trit hc#Oscar Brenifier, Jacques Desprs ; Phan Quang dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a79tr.^b26cm#Cung cp nhng khi nim, phm tr trong mt cp i lp, tri ngc nhau mang tnh trit hc nh nht th v phc th, hu hn v v hn, bn th v v ngoi... c minh ho qua cc bc tranh gip cho cc em thi u nhi thy c s thng nht ca mi vt th trong mi tng quan i lp#Tri t hc#Vanh#Dch Php#Desprs, Jacques#S tri ngc#Sch thiu nhi#Phan Quang#28 0817## 01057000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050013000770020048000900030 05800138007003000196008001800226009003500244010000500279011001500284015008700299 02102160038602000160060202000180061802000110063600500160064703900050066301300070 0668020001800675020001400693#VV11.13866#VV11.13867#VV11.13869#VV11.13868#37000# Vi?t#GI-108T#300.285#^214# Vn Thng#Gio trnh phn tch d liu bng phn m m SPSS#Dnh cho sinh vin khi ngnh khoa hc x hi v nhn vn# Vn Thng, P han Thnh Hun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a338tr .^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X h i v Nhn vn#Gii thiu tng quan v phn mm SPSS. Hng dn s dng phn mm SPSS trong vic phn tch d liu, m ho v nhp d liu, thng k m t, kim nh gi thuyt v trung bnh... cho mt cng trnh nghin cu x hi#Khoa hc x hi#Phn tch d liu#Gio trnh#Phan Thnh Hun#Vanh#280818#Phn mm ng dn g#Phn mm SPSS## 01071000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020033000890070 01400122008001800136009003500154010000500189011001500194015011700209021040400326 020000800730020001100738039000500749020000800754013000700762#VV11.13870#VV11.138 73#VV11.13872#VV11.13871#38000#Vi?t#GI-108T#070.1#^214#Nguyn Vn H#Gio trnh c s l lun bo ch#Nguyn Vn H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a353tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Bo ch v Truyn thng#Gii thiu c c m hnh, phng tin, hnh thc, lch s tin ho v bn cht ca truyn thng i chng. Phn tch v tr, vai tr, chc nng, nguyn tc ca bo ch vi t cch l mt hnh thc hot ng truyn thng i chng ph qut v a dng nht trong x hi hin i. c th lao ng, t cht, k nng, con ng pht trin ngh nghip ca nh bo v qu trnh lnh hi thng tin ca cng chng#Bo ch#G io trnh#Vanh#L lun#280819## 00824000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050014000620020035000760290018001110070 01400129008001800143009003500161010000500196011001500201015008700216021014200303 020001000445020001100455039000500466004001800471020001400489013000700503#VV11.13 874#VV11.13875#VV11.13876#30000#Vi?t#GI-108T#428#^214#T Minh Thanh#Gio trnh ng ngha hc ting Anh#English semantics#T Minh Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a254tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by h thng kin thc ng ngha hc ting Anh v ngha ca t, ngha ca cu, ngha lin tng, n gha en, ngha bng, cch pht m...#Ting Anh#Gio trnh#Vanh#Ti bn ln th 2#Ng ngha hc#280820## 00943000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020040000920290 02600132007003400158022000400192008001800196009003500214010000500249011001500254 01500870026902101910035602000090054702000100055602000110056600500160057703900050 0593013000700598#VV11.13877#VV11.13880#VV11.13878#VV11.13879#25000#Vi?t#GI-108T #428.2#^214#Nguyn Hunh t#Gio trnh ng php ting Anh thc hnh#Practical E nglish grammar#Nguyn Hunh t, Ph Phng Dung#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cp nht nhng kin thc v ng php ting Anh hin i, cch dng th, gi nh cch v cu iu kin, n g t nguyn th, danh ng t v ng tnh t, th b ng, gii t, cm ng t ...#Ng php#Ting Anh#Gio trnh#Ph Phng Dung#Vanh#280821## 00888000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820006000568080005000620020040000670290026001070070037001330220 00400170004001800174008001800192009003500210010000500245011001400250015008700264 02101310035102000090048202000100049102000110050100500160051200500100052803900050 0538013000700543#VV11.13881#VV11.13884#VV11.13882#VV11.13883#10000#Vi?t#428.2#^ 214#Gio trnh ng php ting Anh thc hnh#Practical English grammar#L Hong, Phan Cng Chinh, Song Phc#T.3#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2011#^a77tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch M inh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cp nht nhng kin thc v ng php ting Anh hin i, th hin ti n, cu ghp, cu phc, cm t v t lin kt, cu thay i#Ng php#Ting Anh#Gio trnh#Phan Cng Chinh#Song Phc#Vanh# 280822## 01095000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020026000920070 01700118008001800135009003500153010000500188011001500193015006900208021049300277 020001100770039000500781020001200786013000700798#VV11.13885#VV11.13888#VV11.1388 7#VV11.13886#24000#Vi?t#NGH305C#001.4#^214#Nguyn Nh Phong#Nghin cu v thc nghim#Nguyn Nh Phong#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#201 1#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by lch s nghin cu pht trin, cc vn , cng c v ngun lc trong nghin cu pht trin; qun l d n nghin cu pht trin, cng nh cng vic nghin cu pht trin. Tm hiu qu trnh nhn thc, tiu chun tri thc, b iu din tri thc v vai tr tri thc trong nghin cu pht trin. Phng php n ghin cu pht trin vi cc bc: phn tch, gi thit, tng hp, kim chng. T hit k v phn tch thc nghim so snh, thc nghim n bin v a bin, thc nghim nh phn...#Nghin cu#Vanh#Thc nghim#280823## 00990000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050021000720020027000930030 03000120029003400150007002100184008001800205009003500223010000500258011001500263 01501050027802102370038302000080062003900050062802000070063302000170064001300070 0657#VV11.13889#VV11.13890#VV11.13891#VV11.13892#30000#Vi?t#NH123M#306#^214#Ng Th Phng Thin#Nhp mn vn ho v x hi#Ti liu hc tp chuyn ngnh#Intro duction to culture & society#Ng Th Phng Thin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2011#^a301tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Ng vn Anh#Cung cp cc kin thc c bn v vn ho v x hi; cc gi tr vn ho v s chuyn giao v n ho qun chng; tn ngng tn gio v s phn tng x hi; cc hnh vi x hi , chng tc v gii tnh; n ung v vn ho; vn ho ngh thut#Vn ho#Vanh#X hi#Ti liu hc tp#280824## 00797000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020020000870070 01600107008001800123009003500141010000500176011001500181015008700196021016800283 020001000451039000500461020001100466020001100477013000700488#VV11.13893#VV11.138 94#VV11.13895#VV11.13896#30000#Vi?t#L527D#428#^214#Dng Ngc Dng#Luyn dch V it Anh#Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#201 1#^a300tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Hng dn phng php dch ting Vit sang ting Anh tro ng phong cch hi thoi, phong cch vn hc, phong cch khoa hc v mt s bi d ch mu theo cc phong cch ny#Ting Anh#Vanh#Ting Vit#Dch thut#280825## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050016000620020046000780290052001240070 02100176008001800197009003500215010000500250011001500255021015200270020001000422 020001100432039000500443004001800448020001000466020001100476013000700487#VV11.13 897#VV11.13898#VV11.13899#52000#Vi?t#GI-106T#428#^214#Dng Ngc Dng#Ging tr nh bin dch v phin dch ting Anh#Course in translation and interpretation of English#Dng Ngc Dng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2011#^a635tr.^b21cm#Hng dn phng php bin dch v phin dch vi trnh nng cao kin thc chuyn su nhm hon thin kh nng bin dch v phin dch ca ngi hc#Ting Anh#Gio trnh#Vanh#Ti bn ln th 3#Bin dch#Phin dch# 280826## 01044000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050020000730020023000930030 05500116007004200171008001800213009003500231010000500266011001500271015008700286 02102680037302000080064102000110064900500210066003900050068102000090068602000040 0695013000700699#VL11.02146#VL11.02147#VL11.02148#VL11.02149#30000#Vi?t#GI-108T #820#^214#Nguyn Th Kiu Thu#Gio trnh vn hc Anh#Dnh cho sinh vin nm th 3 chuyn nghnh ng vn Anh#Nguyn Th Kiu Thu, Nguyn Th Ngc Dung#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a224tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu s kho v bi cnh lch s, vn ho, x hi v cc hot ng vn hc trong tn g giai on lch s vn hc AnhTm hiu lch s pht trin vn hc Anh. Gii thi u mt s tc phm chn lc ca vn hc Anh t th k th 5 n giai on hin i ca th k 20#Vn hc#Gio trnh#Nguyn Th Ngc Dung#Vanh#Tc phm#Anh#2808 27## 00933000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020035000890290 01900124007001400143008001800157009003500175010000500210011001500215015008700230 02102250031702000100054202000110055203900050056300400180056802000140058601300070 0600#VL11.02150#VL11.02153#VL11.02152#VL11.02151#30000#Vi?t#GI-108T#428.2#^214# T Minh Thanh#Gio trnh hnh thi hc ting Anh#English morphology#T Minh Than h#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn v n#Trnh by h thng mt s khi nim c bn v hnh thi hc ting Anh nh hnh v, tha hnh v, t vng v cc tiu loi ca chung trong ting Anh hin i. C c quy trnh hnh thnh v cc quy tc phn tch t vng ting Anh#Ting Anh#Gi o trnh#Vanh#Ti bn ln th 3#Hnh thi hc#280828## 01003000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020017000850030 11700102007003200219004001800251008001800269009002300287010000500310011001500315 01500860033001300070041602102070042302000100063002000150064000500170065503900050 0672#VL11.02154#VL11.02157#VL11.02156#VL11.02155#35000#Vi?t#A101W#428#^214#T M inh Thanh#Academic writing#Ti liu n thi tt nghip i hc chuyn ngnh ng v n Anh. Tuyn sinh sau i hc chuyn ngnh ging dy ting Anh#T Minh Thanh, C hu Th L Hong#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a168tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa h c X hi & Nhn vn#280829#Trnh by l thuyt v phn n tp nhng kin thc v cc thnh phn cu thng dng trong vn vit ting Anh trang trng; cu trc c bn ca mt on vn, ca mt bi lun vn cng mt s thi tham kho#Ting Anh#Sch luyn thi#Chu Th L Hong#Vanh## 00951000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430070052000740080010001260090015001360100005001510110 01500156015005300171021029700224020001900521020002200540005001800562005001200580 005001700592005001500609005001300624039000500637013000700642#VL11.02159#VL11.021 58#Vi?t#TH455T#600#^214#Thng tin khoa hc & cng ngh#Nguyn Quang Minh, V Nh Tin, Nguyn Hong Mai...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a176tr.^b29cm#TTS ghi : i hc Nng. Trng cao ng Cng ngh#Tp hp mt s bo co kt qu nghi n cu v tng cng truyn nhit bng dng phun st y; nng cao cht lng h truyn ng ng c khng ng b ng dng mng nron; iu khin m lai pid ch o qu trnh mc cht lngh bn nc n c ti thay i... ca cc ging vin t rng i hc Nng#Khoa hc cng ngh#Cng trnh nghin cu#Nguyn Quang Minh #V Nh Tin#Nguyn Hong Mai#V Khnh Thoi#Thn Vnh D#Vanh#280830## 01011000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020043000800030055001230070 04900178008000500227009001900232010000500251011001500256015008400271005001200355 00500150036703900050038201300070038702102600039402000140065402000090066802000080 0677#VL11.02160#VL11.02161#VL11.02163#VL11.02162#Vi?t#T527T#519.5#^214#Trn c Dng#Tuyn tp cc bi ton thng k - o lng#Dng cho sinh vin i hc v ca o hc Th dc Th thao#B.s.: Trn c Dng, T Hu Hin, Nguyn c Vn#^aH.#^aT h dc Th thao#2011#^a231tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. T rng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#T Hu Hin#Nguyn c Vn#Vanh#280831#T m tt l thuyt v hng dn gii chi tit cc bi tp v trnh by s liu, th am s c trng, l thuyt xc sut, c lng s trung bnh cng, so snh cc t ham s c trng, kim nh tnh chun ca mt phn phi, tng quan v hi quy, o lng th thao#Ton thng k#o lng#Bi tp## 00612000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520080005000740090019000790100005000980110 01500103015003600118039000500154013000700159021018200166020000900348020001300357 #VN11.04124#VN11.04125#20000#Vi?t#L504T#796.31#^214#Lut thi u bng nm#^aH.# ^aTh dc Th thao#2011#^a124tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Vanh# 280832#Gii thiu cc quy nh v sn bi, thi gian thi u, tn hiu kt thc v tm dng trn u, th mn, vng cm a, thi u, giao bng, nm pht n... trong lut thi u bng nm#Bng nm#Lut thi u## 00637000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020066000700070017001360080005001530090 01900158010000500177011001500182039000500197013000700202021011900209020000900328 020001500337020001900352#VV11.13901#VV11.13900#25000#Vi?t#H561D#796.815#^214#Ng uyn Song Tng#Hng dn tp hun thi cc trng sinh v o to hng dn vin #Nguyn Song Tng#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a111tr.^b21cm#Vanh#280833#Tm hi u mc ch, ngha v hng dn cch tp hun cng nh phng php o to h ng dn vin thi cc trng sinh#V thut#Thi cc quyn#Th dc dng sinh## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050016000690020018000850030057001030070 02100160008000500181009001900186010000500205011001400210015008100224039000500305 013000700310021013800317020000900455020000700464020001100471#VV11.13902#VV11.139 03#VV11.13905#VV11.13904#Vi?t#GI-108T#796.33#^214#Nguyn Hu Thi#Gio trnh cu#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng s phm TDTT#Nguyn Hu Thi b.s .#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. T rng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Vanh#280834#Gii thiu s lc lc h s mn cu. Hng dn k thut, chin thut cu, phng php ging dy, t chc thi u v trng ti cu#Th thao# cu#Gio trnh## 00852000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050014000680020040000820030069001220070 01400191008000500205009001900210010000500229011001500234015008100249039000500330 013000700335021017200342020000800514020001700522020001100539#VV11.13906#VV11.139 07#VV11.13909#VV11.13908#Vi?t#GI-108T#613.7#^214#Nng Th Hng#Gio trnh v sin h hc th dc th thao#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th d c Th thao#Nng Th Hng#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a179tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Vanh#2808 35#Cung cp nhng kin thc c bn v v sinh hc th dc th thao nh v sinh c nhn, v sinh dinh dng, v sinh mi trng, v sinh trng hc v v sinh th dc th thao#V sinh#Th dc th thao#Gio trnh## 00954000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820010000578080005000670050009000720020055000810030067001360070 01400203008000500217009001900222010000500241011001500246015008100261021026100342 020001700603020000900620020001100629039000500640013000700645#VV11.13910#VV11.139 13#VV11.13912#VV11.13911#Vi?t#GI-108T#796.44072#^214#L Thanh#Gio trnh phng php thng k trong th dc th thao#Sch dng cho sinh vin i hc, cao ng S phm Th dc Th thao#L Thanh b.s.#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a319tr.^b21c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H T y#Trnh by cc khi nim c bn, cc c trng ca ton thng k trong th dc th thao, cc phng php trnh by s liu, cc tham s c trng, c lng g i tr trung bnh, kim nh gi thuyt, kim nh tnh chun ca mt ph n phi , tng quan v hi quy#Th dc th thao#Thng k#Gio trnh#Vanh#280836## 00761000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050015000470020059000620070015001210080010001360090018001460100 00500164011001400169020000800183020002300191020001700214039000500231013000700236 015005800243021019400301#VV11.13914#VV11.13915#Vi?t#PH561P#330.072#^214#Nguyn H u Tm#Ti liu hng dn hc tp: Phng php nghin cu kinh t#Nguyn Hu Tm #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a58tr.^b22cm#Kinh t#Phng php nghin cu#T i liu hc tp#Vanh#280837#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Cung cp cho sinh vin kin thc v k nng nghin cu khoa hc trong lnh vc kinh t nh cch thc vit cng v bo co kt qu nghin cu, hiu r bn cht, cc bc tin hnh nghin cu## 00842000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050019000480020056000670070024001230080010001470090018001570100 00500175011001400180015005800194021025500252020001000507020000900517020000900526 020001700535039000500552013000700557#VV11.13916#VV11.13917#Vi?t#T103L#346.59701# ^214#Nguyn Th M Linh#Ti liu hng dn hc tp: Lut hn nhn v gia nh 2# Nguyn Th M Linh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a30tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Tm hiu quy nh ca php lut lut Hn nhn v gia nh qua cc thi k v ti sn chung ca v v chng; th nh phn ca cc khi ti sn c, ti sn n; thay i thnh phn thc t ca cc khi ti sn; qun l khi ti sn v chm dt quan h ti sn#Php lut#Hn nh n#Gia nh#Ti liu hc tp#Vanh#280838## 00873000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020028000540070085000820220005001670080010001720090 01800182010000500200011001500205021024300220020001700463020001100480005001500491 005002100506005001500527005001700542039000500559013000700564#VV11.13918#VV11.139 19#30000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh k ton qun tr#B.s.: L Phc H ng (ch.b.), Nguyn Thu Nha Trang, Nguyn Thu An, Trng Thu Hng#Ph.1#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2011#^a142tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v k ton qun tr . Trnh by kin thc v chi ph v phn loi chi ph; s thay i ca chi ph; mi lin h ca chi ph - khi lng - li nhun; chi ph thch hp v tin tr nh ra quyt nh v lp k hoch kinh doanh#K ton qun tr#Gio trnh#L Phc Hng#Nguyn Thu Nha Trang#Nguyn Thu An#Trng Thu Hng#vanh#280839## 00595000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020041000620070011001030080010001140090 01800124010000500142011001400147020000800161020000900169039000500178021013100183 013000700314020000800321#VV11.13921#VV11.13920#45000#Vi?t#N122C#781.3#^214#Nguy n Hay#Nng cao hiu qu trong sng tc ca khc#Nguyn Hay#^aCn Th#^ai hc C n Th#2011#^a78tr.^b24cm#m nhc#Sng tc#Vanh#Tm hiu nhng yu cu c bn tr ong sch tc ca khc v phng php vn dng nhng nguyn tc, k thut vo tron g sng tc ca khc#280840#Bi ht## 01330000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020073000670030035001400290099001750070 04800274008000500322009003300327010000500360011001500365020001600380020001600396 02000140041203900040042600500150043001300070044501500460045200500140049800500140 0512005001400526005001000540021036100550020001600911020001700927#VV11.13922#VV11 .13923#VV11.13924#VV11.13925#Vi?t#H466T#333.91#^214#Hp tc quc t trong iu t ra, nghin cu ti nguyn v mi trng bin#International workshop proceedings# International cooperation on investigation and research of marine natural resour ce and environment#Dng Ngc Hi, Nguyn Vn C, Nguyn Tc An...#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2011#^a430tr.^b24cm#Ti nguyn bin#Mi trng bin#Sc h song ng#THa#Dng Ngc Hi#280841#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit N am#Nguyn Vn C#Nguyn Tc An#Happer, Scott#Hens, Luc#Gm cc bi bo co khoa hc ca Vit Nam, nc ngoi cp n cc kt qu hp tc iu tra nghin cu gia Vit Nam v cc nc, cc t chc quc t trong lnh vc vt l hi dng, a cht bin, c im mi trng, sinh thi v ngun li sinh vt bin, cc ki n ngh v ni dung hp tc mi, cng nh c ch, chnh sch y mnh quan h qu c t trn bin#Hp tc quc t#Bo co khoa hoc## 00854000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020026000760070031001020080 00500133009001800138010000500156011001500161020001800176039000400194006001600198 01500600021401300070027402102130028102000070049402000080050102000090050902000100 0518#VV11.13926#VV11.13927#VV11.13929#VV11.13928#68000#Vi?t#V115B#959.7023#^214 #Vn bia cha Pht thi L#inh Khc Thun kho cu, dch#^aH.#^aKhoa hc x hi #2011#^a379tr.^b21cm#Lch s trung i#THa#inh Khc Thun#TTS ghi: Phn vin N ghin cu Pht hc Vit Nam ti H Ni#280842#Gii thiu mt s nt v vn bia c ha Pht thi L. Phin dch v ch thch cc vn bia thi cha Pht thi L nh Chung Thanh Mai, Chung Nht To, Kinh Pht Hoa L, A Di tng, Minh chung cha Thin Phc...#Nh L#Vn bia#Vit Nam#Cha Pht## 00838000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020028000720070046001000080005001460090 01800151010000500169011001500174020001700189020000800206039000400214015004100218 00500170025901300070027602101920028302000090047502000070048402000090049100500120 0500#VV11.13931#VV11.13933#VV11.13932#VV11.13930#Vi?t#301C#390.0959738#^214#a ch vn ho x Vnh Ho#Kho cu, b.s.: Bi Vn Tam, Nguyn Vn Nhin#^aH.#^aKh oa hc x hi#2011#^a206tr.^b21cm#Vn ho dn gian#a ch#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nguyn Vn Nhin#280843#Khi qut chung v x Vnh Ho, huyn V Bn, Tnh Nam nh cng nhng c im a l, x hi, cc ngnh ngh, lng x, phong tc tp qun, tn gio, tn ngng, kin trc, l tit trong nm# Vnh Ho#V Bn#Nam nh#Bi Vn Tam## 00894000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020115000720070013001870080005002000090 01800205010000500223011001500228020001000243020000900253039000400262015004100266 00500130030701300070032002102050032702000080053202000070054002000080054702000130 0555#VV11.13934#VV11.13937#VV11.13935#VV11.13936#Vi?t#T506D#390.0959718#^214#Tc dng nh mi v l mng nh mi ca ngi Thi en h M, bn Tm, x Ching Kh oi, huyn Yn Chu, tnh Sn La#o Quang T#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a156tr .^b21cm#Phong tc#Tp qun#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#o Quan g T#280844#Khi qut chung v iu kin t nhin v con ngi x Ching Khoi. G ii thiu v tp qun dng nh mi v l mng nh mi ca ngi Thi en h M, bn Tm, x Ching Khi, huyn Yn Yn Chu, tnh Sn La#Nh ca#Sn La#Nghi l# Dn tc Thi## 00957000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680050013000730020019000860070013001050220 00400118221006100122008000500183009001800188010000500206011001500211015004100226 03900040026701300070027102102580027802000100053602000090054602000090055502000200 0564020001400584020000900598#VV11.13939#VV11.13941#VV11.13940#VV11.13938#Vi?t#PH 431T#390.0959719#^214#Bi Huy Vng#Phong tc lm chay#Bi Huy Vng#T.1#Tc lm c hay by c ca ngi Mng : Phn do Mi lm ch t#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011# ^a519tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#THa#280845#Khi qut v ngi Mng Ho Bnh. Gii thiu s lc mt s nghi l cng cha bnh v tc lm chay ca ngi Mng. Tc lm chay by c trong gia nh ngi Mng. Vai tr v gi tr ca l lm chay by c trong i sng vn ho tinh thn ca ngi M ng#Phong tc#Tp qun#Ho Bnh#Tc lm chay by c#Dn tc Mng#Vit Nam## 01021000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680020061000730070056001340080005001900090 01800195010000500213011001500218020001700233020001300250039000400263005001400267 01500410028100500150032201300070033702102620034402000080060602000090061400500140 0623005001800637005001600655#VV11.13942#VV11.13945#VV11.13944#VV11.13943#Vi?t#NH 556L#390.0959721#^214#Nhng lng vn ho, vn ngh dn gian c sc tnh Ph T h#on Hi Hng (ch.b.), Trn Vn Thc, Nguyn Phi Nga...#^aH.#^aKhoa hc x h i#2011#^a674tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Lng vn ho#THa#on Hi Hng#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nguyn Phi Nga#280846#Tng quan v cc lng vn h o, vn ngh dn gian c sc Ph Th. ng thi gii thiu c th v cc lng vn ho v l hi dn gian truyn thng, cc lng c c sn vn ho chuyn bi t, cc lng ngh truyn thng ni ting v v vn ho m thc tnh Ph Th#Ph T h#Vit Nam#Trn Vn Thc#Nguyn Khc Xng#Dng Huy Thin## 00584000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670020022000720070032000940080005001260090 01800131010000500149011001500154020001700169020001600186039000400202005001500206 015004100221005001600262013000700278020000900285#VV11.13947#VV11.13946#VV11.1394 8#VV11.13949#Vi?t#NG500N#398.209597#^214#Ng ngn v cuc sng#Dng Minh Thoa, Phm Minh Hnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truy n ng ngn#THa#Phm Minh Hnh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Dng Min h Thoa#280847#Vit Nam## 00803000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020027000720070030000990080005001290090 01800134010000500152011001500157020001700172020000500189039000400194005001400198 01500410021200500150025301300070026802101750027502000100045002000100046002000070 0470#VV11.13950#VV11.13952#VV11.13951#VV11.13953#Vi?t#V115H#390.0959731#^214#Vn ho dn gian Ph Nhiu#Lng c Nghi, V Quang Dng#^aH.#^aVn ho dn tc#201 1#^a395tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Lng#THa#V Quang Dng#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Lng c Nghi#280848#Gii thiu v vng t, con ngi, phong tc tp qun, tn ngng, vn hc dn gian v ngh thut m thc dn gian ca l ng Ph Nhiu, x Quang Trung, huyn Ph Xuyn, H Ni#Ph Nhiu#Ph Xuyn#H N i## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020030000710070016001010080005001170090 01800122010000500140011001500145020001900160020001700179039000400196015004100200 005001000241013000700251021027400258020001300532020000900545020001400554#VV11.13 954#VV11.13955#VV11.13957#VV11.13956#Vi?t#V115H#398.209597#^214#Vn hc dn gian , M'Nng#Trng Bi ch.b.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a247tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trng Bi#280849#Khi qut v thin nhin, con ngi, lch s, ngun gc, c trng v qu trnh su tm, nghin cu vn hc dn gian , M'nng. Gii thiu c th v truyn c, s thi, li ni vn trong vn hc dn gian v cc hnh thc t s, tr tnh trong vn hc dn gian M'nng#Dn tc #Vit Nam#Dn tc Mnng ## 00744000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020026000730070031000990080005001300090 01800135010000500153011001500158020000800173020000800181039000400189015004100193 005001400234013000700248021016100255020001000416020001600426#VV11.13958#VV11.139 61#VV11.13960#VV11.13959#Vi?t#V115H#394.10959736#^214#Vn ho m thc Thi Bnh# Phm Minh c b.s., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a257tr.^b21cm#Vn ho #m thc#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Phm Minh c#280850#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi Thi Bnh, cng nhng yu t c trng t rong thc n, th ung thng ngy v trong ngy l, tt ca ngi Thi Bnh#Th i Bnh#Vn ho m thc## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020044000730070032001170080005001490090 01800154010000500172011001500177020001700192020001700209039000400226005001600230 015004100246005001500287013000700302021026700309020001100576#VV11.13962#VV11.139 65#VV11.13963#VV11.13964#Vi?t#L250H#394.26959745#^214#L hi dn gian ca ngi Vit Qung Bnh#Nguyn Vn Li, Nguyn Vn Mnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a 293tr.^b21cm#Vn ho dn gian#L hi c truyn#THa#Nguyn Vn Mnh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nguyn Vn Li#280851#Gii thiu vi nt v iu ki n t nhin, lch s v dn c Qung Bnh. Trnh by tng quan v l hi dn gian v mt s l hi dn gian ngi Vit Qung Bnh. ng thi a ra cc nh h ng bo tn, pht huy gi tr vn ho dn gian ca ngi Vit vng t ny#Qu ng Bnh## 00815000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670020043000720070016001150080005001310090 01800136010000500154011001500159020001900174020001700193039000400210015004100214 005001600255013000700271021019000278020001500468020000900483020000900492#VV11.13 966#VV11.13967#VV11.13969#VV11.13968#Vi?t#TH300P#398.209597#^214#Thi php truyn c tch thn k ngi Vit#Nguyn Xun c#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a159tr. ^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Nguyn Xun c#280852#Gii thiu khi qut v thi php truyn c tch t hn k. Nghin cu v phn tch v nhn vt, ct truyn, phong cch ngn ng, c c bin php ngh thut trong thi php truyn c tch thn k#Truyn c tch#Thi php#Vit Nam## 00819000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660020053000710070020001240080005001440090 01800149010000500167011001500172020001800187020001000205039000400215015004100219 005001400260013000700274021023900281020000900520#VV11.13970#VV11.13973#VV11.1397 2#VV11.13971#Vi?t#TR106T#745.09597#^214#Trang tr trong m thut truyn thng c a ngi Vit#Trn Lm Bin ch.b.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a311tr.^b21cm#M t hut dn gian#Trang tr#THa#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trn Lm Bi n#280853#Nghin cu v cc hoa vn trn gm, ng, trn cc biu tng nh pht, biu tng gn vi dch hc, hnh tng bt bu, trn cc linh vt trong m thut truyn thng ca ngi Vit qua cc giai on tin s, s s, giai o n t ch#Vit Nam## 00718000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020036000730080005001090090018001140100 00500132011001500137020001700152020000700169039000400176015004100180013000700221 021014500228020000700373020000800380020000900388020001900397#VV11.13974#VV11.139 77#VV11.13976#VV11.13975#Vi?t#C100D#398.80959755#^214#Ca dao dn ca trn vng t Ph Yn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a341tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Dn ca#THa #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#280854#Gm cc bi nghin cu v c im, ngh thut, kh nng sng to, phng ng, a danh, tin trnh pht trin. .. trong ca dao v dn ca Ph Yn#Ca dao#Ph Yn#Vit Nam#Nghin cu vn hc## 01168000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020032000820030 05800114007003000172022000700202221004000209008001800249009003500267010000500302 01100150030702000190032202000180034102000180035902000120037702000120038902000030 04010390004004040130007004080050011004150150087004260210169005130200005006820050 01800687004001800705020001100723#VL11.02165#VL11.02166#VL11.02164#VL11.02167#620 00#Vi?t#A100C#813#^214#L Huy Lc#A course in American literature#Phn tch tru yn ngn, cc trch on tiu thuyt v kch#L Huy Lc, Nguyn Hong Linh#Part 2#Selected works for study and discussion#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2011#^a467tr.^b27cm#Nghin cu vn hc#Phn tch vn hc#Bnh lu n vn hc#Tiu thuyt#Truyn ngn#M#TH#280855#L Huy Lc#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by s l c v cc thi k, cc tro lu, cc yu t cu thnh tiu thuyt, kch, thi ca , vit ca vn hc M. Phn tch v bnh lun tc phm vn hc M chn lc#Kch# Nguyn Hong Linh#Ti bn ln th 1#Gio trnh## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004400108020001800152020000700170020001400177039000400191019000500195 006001100200013000700211#VN11.04126#7000#Vi?t#L464C#372.21#^214#Ln con dy mu n#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#2808 56## 00487000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012004400111020001800155020000700173020001400180039000400194019000500198 006001100203013000700214#VN11.04127#7000#Vi?t#105K#372.21#^214#n kin khing su#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#2 80857## 00479000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400070016000520080005000680090011000730100005000840110 01400089012004400103020001800147020000700165020001400172039000400186019000500190 006001100195013000700206#VN11.04128#7000#Vi?t#S428#372.21#^214#Si n ri#Tha nh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn l uyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#280858## 00486000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070016000590080005000750090011000800100005000910110 01400096012004400110020001800154020000700172020001400179039000400193019000500197 006001100202013000700213#VN11.04129#7000#Vi?t#QU100#372.21#^214#Qu en ung n c#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#28 0859## 00480000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020012000410070016000530080005000690090011000740100005000850110 01400090012004400104020001800148020000700166020001400173039000400187019000500191 006001100196013000700207#VN11.04130#7000#Vi?t#CH519A#372.21#^214#Chut n m#Th anh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#280860## 00488000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01400098012004400112020001800156020000700174020001400181039000400195019000500199 006001100204013000700215#VN11.04131#7000#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con ngoan ngon#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng# 280861## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004400108020001800152020000700170020001400177039000400191019000500195 006001100200013000700211#VN11.04132#7000#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con p mu i#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#2808 62## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004400108020001800152020000700170020001400177039000400191019000500195 006001100200013000700211#VN11.04133#7000#Vi?t#N551Q#372.21#^214#Na qu hnh o#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#2808 63## 00485000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095012004400109020001800153020000700171020001400178039000400192019000500196 006001100201013000700212#VN11.04134#7000#Vi?t#450C#372.21#^214# chi chy ch n#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#280 864## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004400108020001800152020000700170020001400177039000400191019000500195 006001100200013000700211#VN11.04135#7000#Vi?t#L457#372.21#^214#Lp p, lp p#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn t duy#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng#2808 65## 00488000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070016000590080005000750090011000800100005000910110 01400096012004500110020001800155020000800173020001400181039000400195019000500199 006001100204013000700215#VN11.04136#7000#Vi?t#V428N#372.21#^214#Vi nc bit k hc#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#THa#Dch#Thanh Tng# 280866## 00487000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004500108020001800153020000800171020001400179039000500193019000500198 006001100203013000700214#VN11.04137#7000#Vi?t#QU105G#372.21#^214#Qun gia vui v #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#2 80867## 00486000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020015000410070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012004500107020001800152020000800170020001400178039000500192019000500197 006001100202013000700213#VN11.04138#7000#Vi?t#QU100G#372.21#^214#Qu ging sinh #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#28 0868## 00489000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070016000590080005000750090011000800100005000910110 01400096012004500110020001800155020000800173020001400181039000500195019000500200 006001100205013000700216#VN11.04139#7000#Vi?t#TH250D#372.21#^214#Th dc bui s ng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng #280869## 00492000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070016000620080005000780090011000830100005000940110 01400099012004500113020001800158020000800176020001400184039000500198019000500203 006001100208013000700219#VN11.04140#7000#Vi?t#CH519T#372.21#^214#Chut ti con i ng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh T ng#280870## 00486000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012004500107020001800152020000800170020001400178039000500192019000500197 006001100202013000700213#VN11.04141#7000#Vi?t#C512C#372.21#^214#Cn con do ph #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#28 0871## 00486000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012004500107020001800152020000800170020001400178039000500192019000500197 006001100202013000700213#VN11.04143#7000#Vi?t#R501C#372.21#^214#Ra con tm bn #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#28 0872## 00482000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400070016000520080005000680090011000730100005000840110 01400089012004500103020001800148020000800166020001400174039000500188019000500193 006001100198013000700209#VN11.04144#7000#Vi?t#C450B#372.21#^214#C b ngoan#Tha nh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn l uyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#280873 ## 00490000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012004500111020001800156020000800174020001400182039000500196019000500201 006001100206013000700217#VN11.04145#7000#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con gi v sinh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tn g#280874## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070016000640080005000800090011000850100005000960110 01400101012004500115020001800160020000800178020001400186039000500200019000500205 006001100210013000700221#VN11.04146#7000#Vi?t#V250S#372.21#^214#V s bo v m i trng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th c ho b. Rn luyn k nng#Gio dc mu gio#K nng#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#280875## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012005100111020001800162020000900180020001400189039000500203019000500208 006001100213013000700224#VN11.04147#7000#Vi?t#CH519G#372.21#^214#Chut gieo ht u#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Sch mu gio#Loan#Dch#Th anh Tng#280876## 00493000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012005100107020001800158020000900176020001400185039000500199019000500204 006001100209013000700220#VN11.04148#7000#Vi?t#C513A#372.21#^214#Cng n o no #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Sch mu gio#Loan#Dch#Thanh Tng#280877## 00495000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020016000420070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095012005100109020001800160020000900178020001400187039000500201019000500206 006001100211013000700222#VN11.04149#7000#Vi?t#NGH200B#372.21#^214#Ngh bun i h c#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Sch mu gio#Loan#Dch#Than h Tng#280878## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030013000590070016000720080005000880090011000930100 00500104011001400109012005100123020001800174020000900192039000500201019000500206 006001100211013000700222020001400229#VN11.04150#7000#Vi?t#252X#372.21#^214#ch xanh khoc lc#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm# Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Th u#Dch#Thanh Tng#280879#Sch mu gio## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030013000590070016000720080005000880090011000930100 00500104011001400109012005100123020001800174020000900192039000500201019000500206 006001100211013000700222020001400229#VN11.04151#7000#Vi?t#C108#372.21#^214#Co ui ch k#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm# Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Th u#Dch#Thanh Tng#280880#Sch mu gio## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030013000580070016000710080005000870090011000920100 00500103011001400108012005100122020001800173020000900191039000500200019000500205 006001100210013000700221020001400228#VN11.04152#7000#Vi?t#C108C#372.21#^214#Co con kiu ngo#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#B ch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Thu #Dch#Thanh Tng#280881#Sch mu gio## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030013000590070016000720080005000880090011000930100 00500104011001400109012005100123020001800174020000900192039000500201019000500206 006001100211013000700222020001400229#VN11.04153#7000#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con v mo con#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm# Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Th u#Dch#Thanh Tng#280882#Sch mu gio## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030013000580070016000710080005000870090011000920100 00500103011001400108012005100122020001800173020000900191039000500200019000500205 006001100210013000700221020001400228#VN11.04154#7000#Vi?t#S550T#372.21#^214#S t tinh nghch#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#B ch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Thu #Dch#Thanh Tng#280883#Sch mu gio## 00524000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030013000620070016000750080005000910090011000960100 00500107011001400112012005100126020001800177020000900195039000500204019000500209 006001100214013000700225020001400232#VN11.04155#7000#Vi?t#TR455C#372.21#^214#Tr ng choai qua sng#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14 cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt #Thu#Dch#Thanh Tng#280884#Sch mu gio## 00518000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070016000690080005000850090011000900100 00500101011001400106012005100120020001800171020000900189039000500198019000500203 006001100208013000700219020001400226#VN11.04156#7000#Vi?t#H103C#372.21#^214#Hai ch ch con#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bc h khoa ton th cho b. Rn luyn tnh on kt#Gio dc mu gio#on kt#Thu# Dch#Thanh Tng#280885#Sch mu gio## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030013000600070016000730080005000890090011000940100 00500105011001400110012004700124020001800171020001000189020001400199039000500213 019000500218006001100223013000700234#VN11.04157#7000#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con hay xu h#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm #Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Thu#Dch#Thanh Tng#280886## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030013000600070016000730080005000890090011000940100 00500105011001400110012004700124020001800171020001000189020001400199039000500213 019000500218006001100223013000700234#VN11.04158#7000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con bng bnh#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm #Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Thu#Dch#Thanh Tng#280887## 00517000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030013000580070016000710080005000870090011000920100 00500103011001400108012004700122020001800169020001000187020001400197039000500211 019000500216006001100221013000700232#VN11.04159#7000#Vi?t#S419C#372.21#^214#Sc con nht nht#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#B ch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch m u gio#Thu#Dch#Thanh Tng#280888## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030013000570070016000700080005000860090011000910100 00500102011001400107012004700121020001800168020001000186020001400196039000500210 019000500215006001100220013000700231#VN11.04160#7000#Vi?t#CH500Q#372.21#^214#Ch qu a nnh#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#B ch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch m u gio#Thu#Dch#Thanh Tng#280889## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030013000640070016000770080005000930090011000980100 00500109011001400114012004700128020001800175020001000193020001400203039000500217 019000500222006001100227013000700238#VN11.04161#7000#Vi?t#V314C#372.21#^214#Vt con thiu kin nhn#Truyn tranh#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b 14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch# Sch mu gio#Thu#Dch#Thanh Tng#280890## 00506000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01400098012004700112020001800159020001000177020001400187039000500201019001600206 006001100222013000700233#VN11.04162#7000#Vi?t#NH310C#372.21#^214#Nhm con hiu thng#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Vanh#Dch Trun g Quc#Thanh Tng#280891## 00506000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01400098012004700112020001800159020001000177020001400187039000500201019001600206 006001100222013000700233#VN11.04163#7000#Vi?t#CH519C#372.21#^214#Chut chi nh t gan#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Vanh#Dch Trun g Quc#Thanh Tng#280892## 00508000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410070016000630080005000790090011000840100005000950110 01400100012004700114020001800161020001000179020001400189039000500203019001600208 006001100224013000700235#VN11.04164#7000#Vi?t#KH513L#372.21#^214#Khng long l i bing#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th ch o b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Vanh#Dch Tr ung Quc#Thanh Tng#280893## 00506000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410070016000610080005000770090011000820100005000930110 01400098012004700112020001800159020001000177020001400187039000500201019001600206 006001100222013000700233#VN11.04165#7000#Vi?t#TH400V#372.21#^214#Th v ra thi chy#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Vanh#Dch Trun g Quc#Thanh Tng#280894## 00502000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012004700108020001800155020001000173020001400183039000500197019001600202 006001100218013000700229#VN11.04166#7000#Vi?t#B431B#372.21#^214#Bong bng v r i#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn tnh cch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Vanh#Dch Trung Qu c#Thanh Tng#280895## 00518000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070016000690080005000850090011000900100005001010110 01400106012005100120020001800171020001000189020001400199039000500213019001600218 006001100234013000700245#VN11.04167#7000#Vi?t#L464C#372.21#^214#Ln con ang l m g y nh?#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Va nh#Dch Trung Quc#Thanh Tng#280896## 00505000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012005100107020001800158020001000176020001400186039000500200019001600205 006001100221013000700232#VN11.04168#7000#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con tm tt #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch Trung Quc#Thanh Tng#280897## 00499000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410070016000500080005000660090011000710100005000820110 01400087012005100101020001800152020001000170020001400180039000500194019001600199 006001100215013000700226#VN11.04169#7000#Vi?t#CH301K#372.21#^214#Chia ko#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luy n thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch Trung Quc# Thanh Tng#280898## 00507000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095012005100109020001800160020001000178020001400188039000500202019001600207 006001100223013000700234#VN11.04170#7000#Vi?t#C430S#372.21#^214#Con si ng gh t#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch Tru ng Quc#Thanh Tng#280899## 00501000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400070016000520080005000680090011000730100005000840110 01400089012005100103020001800154020001000172020001400182039000500196019001600201 006001100217013000700228#VN11.04171#7000#Vi?t#H100M#372.21#^214#H m bn#Tha nh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn l uyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch Trung Qu c#Thanh Tng#280900## 00505000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020015000410070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012005100107020001800158020001000176020001400186039000500200019001600205 006001100221013000700232#VN11.04172#7000#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con lc m #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch Trung Quc#Thanh Tng#280901## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012005100111020001800162020001000180020001400190039000500204019001600209 006001100225013000700236#VN11.04173#7000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con ln ri#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Vanh#Dch T rung Quc#Thanh Tng#280902## 00493000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560080005000720090011000770100005000880110 01400093012005100107020001800158020001000176020001400186039000400200019000500204 006001100209013000700220#VN11.04174#7000#Vi?t#L464C#372.21#^214#Ln con cu th #Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. R n luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Mai#Dch#Thanh Tng#280903## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070016000600080005000760090011000810100005000920110 01400097012005100111020001800162020001000180020001400190039000400204013000700208 019000500215006001100220#VN11.04175#7000#Vi?t#M205C#372.21#^214#Mo con thch n c#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b . Rn luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Mai#280904# Dch#Thanh Tng## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070016000570080005000730090011000780100005000890110 01400094012005100108020001800159020001000177020001400187039000400201019000500205 006001100210013000700221#VN11.04176#7000#Vi?t#M205C#372.21#^214#Mo con mi ch i#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a10tr.^b14cm#Bch khoa ton th cho b. Rn luyn thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Mai#Dch#Thanh Tng#280905## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002901200140 00341810008000480820004000568080005000600020017000650030013000820070067000950080 00500162009005300167010000500220011001400225020001800239020000500257020001300262 00500200027503900040029501900100029900500200030900600100032900600090033901300070 0348#VN11.04177#VN11.04178#28000#Vi?t#Chuyn xm g#GI-103C#843#^214#Gii cu g con!#Truyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dch: Minh Phc, Qu c Bo#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a48tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Mai#Dch Php#Heinri ch, Christian#Minh Phc#Quc Bo#280906## 00664000000000313000450002600110000002600110001101200140002201400070003604100050 00431810006000480820004000548080005000580020030000630030013000930070058001060080 00500164009005300169010000500222011001400227020001800241020000500259020001300264 005002000277039000400297019001000301005002000311006001200331013000700343#VN11.04 180#VN11.04179#Chuyn xm g#28000#Vi?t#G100C#843#^214#Jean say ng v Jean ch m c#Truyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dch#^aH .#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a48tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Php#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Mai#Dch Php#Heinrich, Christ ian#Ong Ong Ong#280907## 00680000000000313000450002600110000002600110001101200140002201400070003604100050 00430820004000488080005000520020036000570030013000930070067001060080005001730090 05300178010000500231011001400236020001800250020000500268020001300273005002000286 039000400306019001000310005002000320006001000340006000900350013000700359#VN11.04 181#VN11.04182#Chuyn xm g#28000#Vi?t#843#^214#Mt g v mi g, mi g v m t g!#Truyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dch: Minh Phc, Qu c Bo#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a48tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Mai#Dch Php#Heinric h, Christian#Minh Phc#Quc Bo#280908## 00671000000000313000450002600110000002600110001101200140002201400070003604100050 00430820004000488080005000520020027000570030013000840070067000970080005001640090 05300169010000500222011001400227020001800241020000500259020001300264005002000277 039000400297019001000301005002000311006001000331006000900341013000700350#VN11.04 183#VN11.04184#Chuyn xm g#28000#Vi?t#843#^214#Ting st i tnh xm g#Tru yn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dch: Minh Phc, Quc Bo#^aH .#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a47tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Php#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Mai#Dch Php#Heinrich, Christ ian#Minh Phc#Quc Bo#280909## 00676000000000313000450002600110000002600110001101200140002201400070003604100050 00431810006000480820004000548080005000580020042000630030013001050070058001180080 00500176009005300181010000500234011001400239020001800253020000500271020001300276 005002000289039000400309019001000313005002000323006001200343013000700355#VN11.04 186#VN11.04185#Chuyn xm g#28000#Vi?t#G100C#843#^214#G con b bng, qui th v chng hip s#Truyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a47tr.^ b19cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Mai#Dch Php#Hein rich, Christian#Ong Ong Ong#280910## 00633000000000301000450002600110000002600110001101200120002201400070003404100050 00411810006000460820004000528080005000560020031000610070062000920080005001540090 05300159010000500212011001500217020001800232020000400250020001200254005001600266 039000400282019000900286005001400295006001500309013000700324#VN11.04187#VN11.041 88#Lo Ko Gm#45000#Vi?t#T452N#823#^214#Ti nay xi g h lo Ko Gm?#Stanton Andy ; Minh ho: David Tazzyman ; Lu Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a233tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truy n ngn#Tazzyman, David#Mai#Dch Anh#Stanton, Andy#Lu Thu Hng#280911## 00433000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030027000720080005000990090011001040100005001150110 01700120020001800137020000400155020000700159020001400166039000400180013000700184 #VN11.04189#4200#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nh tr chi vi hnh v mu#La tu i 24 -36 thng tui#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b15x21cm#Gio dc mu gio#Dn# T mu#Sch mu gio#Mai#280912## 00585000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390030013000600070031000730080005001040090053001090100 00500162011001700167020001800184020000300202020001300205005001600218006000900234 039000400243013000700247019000800254012003300262#VN11.04142#35000#Vi?t#NG500N#8 13#^214#Ng ngon nh kh t#Truyn tranh#Peggy Rathmann ; Huyn V dch#^aH.#^a M thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a36tr.^b16x21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rathmann, Peggy#Huyn V#Mai#280913#Dch M#Sch Kinh in cho tui mng non## 00504000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020062000520080005001140090011001190100005001300110 01400135015004100149020001800190020000900208020000800217020001400225039000400239 013000700243#VV11.13978#VV11.13979#4500#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi hc t p theo ch dnh cho tr mu gio 3 - 4 tui#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b24c m#u ba sch ghi: S Gio dc v o to#Gio dc mu gio#Tr chi#Hc tp#S ch mu gio#Mai#280914## 00498000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340140006000390080005000450090011000500100005000610110014000660150041000800200 01800121039000500139020000800144020001400152002001700166003004500183020000900228 013000700237#VV11.13980#VV11.13981#Vi?t#372.21#^214#4300#^aH.#^aM thut#2011#^ a28tr.^b24cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to#Gio dc mu gio#oanh#Hc tp#Sch mu gio#Tr chi hc tp#Theo ch dnh cho tr mu gio 4 - 5 tui #Tr chi#280915## 00475000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340140006000390080005000450090011000500100005000610110014000660150041000800200 00500121039000500126020000900131020001400140002002700154003002400181020000900205 013000700214#VV11.13982#VV11.13983#Vi?t#372.21#^214#5300#^aH.#^aM thut#2011#^ a36tr.^b24cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to#Ton#oanh#Tr chi#Sch m u gio#Tr chi lm quen vi ton#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Mu gio#280916## 00553000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340080005000400090011000450100005000560110014000610200009000750390 00500084020000800089020001400097002001500111003004900126007002500175012002300200 005001200223005001200235020000900247013000700256#VV11.13984#Vi?t#B200H#372.21#^2 14#8000#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#oanh#Ch ci#Sch mu gio# B hc ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mu gio#280917## 00566000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340080005000400090011000450100005000560110014000610200009000750390 00500084020000800089020001400097002002000111003005700131007002500188012002300213 005001200236005001200248020000900260013000700269#VV11.13985#Vi?t#B200T#372.21#^2 14#8000#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#oanh#Ch ci#Sch mu gio# B tp vit ch hoa#Ph cp gio dc cho tr 5 - 6 tui chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mu gio#28 0918## 00487000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340080005000400090011000450100005000560110014000610200008000750390 00500083020000800088020001400096002001100110007002500121012002300146005001200169 005001200181013000700193020000900200#VV11.13986#Vi?t#B200V#372.21#^214#8000#^aH .#^aM thut#2011#^a31tr.^b24cm#Tp c#oanh#Ch ci#Sch mu gio#B vi ABC#L Tu Minh, L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#L Tu Minh#L Thu Ngc#280919#Mu gio## 00446000000000253000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290080005000340090011000390100005000500110014000550200005000690390005000740200 00900079020001400088002001100102007002500113012002300138005001200161005001200173 013000700185#VV11.13987#8000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24c m#Ton#oanh#Mu gio#Sch mu gio#B vi 123#L Tu Minh, L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#L Tu Minh#L Thu Ngc#280920## 00610000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030057000690070025001260220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176012002300190020000900213020000700222020000800229 020001400237005001200251005001200263039000500275013000700280020000900287#VV11.13 988#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit & t mu ch ci#Ph cp gio dc c ho tr 5 - 6 tui chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^aM th ut#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp vit#T mu#Ch ci#Sch mu g io#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#280921#Mu gio## 00546000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030049000500070025000990220004001240080005001280090 01100133010000500144011001400149012002300163020001100186020000900197020001400206 005001200220005001200232039000500244013000700249#VV11.13989#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#280922## 00546000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030049000500070025000990220004001240080005001280090 01100133010000500144011001400149012002300163020001100186020000900197020001400206 005001200220005001200232039000500244013000700249#VV11.13990#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#280923## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410070025000750220004001000080005001040090011001090100 00500120011001400125012002100139020000500160020000900165020001400174005001200188 005001200200039000500212013000700217#VV11.13991#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin t duy ton hc cho b#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^aM thut#201 1#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#280924## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410070025000750220004001000080005001040090011001090100 00500120011001400125012002100139020000500160020000900165020001400174005001200188 005001200200039000500212013000700217#VV11.13992#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin t duy ton hc cho b#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^aM thut#201 1#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#280925## 00566000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070031000680080005000990090053001040100005001570110 01400162020001800176020000300194020001300197005001600210039000500226019000800231 006000900239012003300248013000700281#VV11.13993#45000#Vi?t#M558P#813#^214#10 ph t na l n gi i ng#Peggy Rathmann ; Huyn V dch#^aH.#^aM thut ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a48tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rathmann, Peggy#oanh#Dch M#Huyn V#Sch kinh in cho tui mng non#28 0926## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450080005000500090053000550100005001080110014001130200 01800127039000700145019000800152020000300160020001300163002001700176003001300193 007002900206005001300235006001000248013000700258#VV11.13994#VV11.13995#40000#Vi ?t#KH500V#813#^214#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 1#^a33tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#T.Dung#Dch M#M#Truyn tranh#Khu vn hiu k #Truyn tranh#Peter Brown ; Trang Hi dch#Brown, Peter#Trang Hi#280927## 00684000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440080005000490090053000540100005001070110017001120200 01800129039000700147019000900154020000400163020001300167002003100180003001300211 007005600224005001800280005001500298006001700313013000700330012003300337#VV11.13 996#VV11.13997#36000#Vi?t#A103#833#^214#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2011#^a30tr.^b21x30cm#Vn hc thiu nhi#T.Dung#Dch c#c# Truyn tranh#Ai bnh ln u Chut Chi?#Truyn tranh#Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch ; Nguyen Khai Minh dch#Holzwarth, Werner#Erlbruch, Wolf#Nguyen Khai Mi nh#280928#Sch kinh in cho tui mng non## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02168#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .1#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80929## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02169#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .2#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80930## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02170#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .3#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80931## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02171#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .4#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80932## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02172#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .5#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80933## 00407000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410290012000660220004000780080005000820090011000870100 00500098011001400103020001100117020000900128020001400137039000700151013000700158 #VL11.02173#10000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu robo tri cy#Fruity robo#Q .6#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#T.Dung#2 80934## 00649000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670080005000720090030000770100 00500107011001500112021015800127020000800285020000900293020000900302039000700311 005000800318002001800326007000800344013000700352#VL11.02174#VL11.02177#VL11.0217 6#VL11.02175#49500#Vi?t#TH308K#743#^214#^aH.#^aM thut ; Nh sch c Ti#2011 #^a102tr.^b29cm#Luyn tp k nng c bn to hnh phc ho, tng cng kh nng to hnh. Hun luyn kh nng i vi t duy v tng tng, kh nng ti cu t o v sng to#Hi ho#Thit k#To hnh#T.Dung#Gia Bo#Thit k to hnh#Gia Bo #280935## 00498000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003001500168012005400183 013000700237#VL11.02178#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b#V kh qun s#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. Dng hnh sng to#280936## 00491000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003000800168012005400176 013000700230#VL11.02179#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b# chi#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. Dng hnh sng t o#280937## 00506000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003002300168012005400191 013000700245#VL11.02180#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b#Phng tin giao thng#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. D ng hnh sng to#280938## 00497000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003001400168012005400182 013000700236#VL11.02181#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a15t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b#Kin trc p#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. Dng hnh sng to#280939## 00492000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003000900168012005400177 013000700231#VL11.02182#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b#ng vt#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. Dng hnh sng to#280940## 00491000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110034000620200018000960390 00700114019000500121020000900126020001400135002001900149003000800168012005400176 013000700230#VL11.02183#43000#Vi?t#B450T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2011#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26x37cm#Gio dc mu gio#T.Dung#Dch#Th cng#Sch mu gi o#B th cng cho b#Mn qu#T sch Aladdin)(i bn tay xinh. Dng hnh sng t o#280941## 01073000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020118000600070063001780080005002410090014002460100 00500260011001500265039000500280015005900285021027900344020000500623020000700628 00500120063500500170064700500150066400500150067900500160069401300070071002000080 0717020001000725#VV11.13998#VV11.13999#VV11.14000#Vi?t#107G#362.959731#^214#n h gi kt qu hot ng cc chng trnh y t 5 nm 2006 - 2010 v k hoch pht trin 5 nm giai on 2011 - 2015#B.s.: L Anh Tun (ch.b.), Nguyn Khc Hin, Hong c Hnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a268tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: U ban n hn dn thnh ph H Ni. S Y t H Ni#Gm kt qu hot ng v kt qu iu t ra cc chng trnh y t chm sc sc kho ngi dn H Ni trong giai on 20 06 - 2010 phng chng cc bnh dch, cc bnh x hi, bo v b m tr em, y t c s. K hoch pht trin cc chng trnh y t 5 nm giai on 2011 - 2015...# Y t#H Ni#L Anh Tun#Nguyn Khc Hin#Hong c Hnh#Nguyn Vn Yn#Nguyn V n Dung#280942#Kt qu#Hot ng## 00995000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050014000570020052000710070025001230080005001480090 01400153010000500167011001500172039000500187015008000192021037800272020000800650 020000800658013000700666020000300673020001000676020000700686#VV11.14001#VV11.140 02#VV11.14003#Vi?t#103A#959.731#^214#Bi Xun nh#i ng - truyn thng lch s vn ho v cch mng#Bi Xun nh s.t., b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a274tr .^b21cm#KVn#TTS ghi: Huyn Thanh Tr - Thnh ph H Ni - ng u - HND - UBN D x i ng#Khi qut v tr a l, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s, vn ho x i ng, huyn Thanh Tr, H Ni. Gii thiu lch s x i ng t rong cc thi k chng quc phong kin, khi ngha ginh chnh quyn, khng c hin chng thc dn Php, khng chin chng M v trong giai on khc phc hu qu chin tranh, pht trin kinh t x hi, xy dng v bo v t quc#Lch s# i ng#280943#X#Thanh Tr#H Ni## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640050014000690020028000830070025001110080 00500136009001400141010000500155011001500160039000500175015008000180021038400260 02000080064402000110065201300070066302000050067002000080067502000100068302000070 0693#VV11.14004#VV11.14007#VV11.14006#VV11.14005#Vi?t#NG528A#959.731#^214#Bi Xu n nh#Nguyt ng - Lng khoa bng#Bi Xun nh s.t., b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni# 2011#^a147tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Huyn Thanh Tr - Thnh ph H Ni - ng u - HND - UBND x i ng#Gii thiu v tr a l, tn gi, lch s hnh thnh l ng Nguyt ng, c s kinh t, t chc x hi, cc di tch lch s vn ho, cc l thc th cng, l hi v phong tc. Gii thiu truyn thng hc hnh thnh t ca lng trong bi cnh ca nn gio dc v khoa c thi phong kin ca lng N guyt ng thi xa v s tip ni truyn thng hiu hc v khoa bng trong iu kin mi#Lch s#Nguyt ng#280944#Lng#i ng#Thanh Tr#H Ni## 00660000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430140007000480020119000550030064001740070028002380080005002660090 01400271010000500285011001500290020001400305039000500319005001700324020000700341 020000700348013000700355020002000362#VV11.14008#VV11.14009#Vi?t#GI-462T#530.076# ^214#43000#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn vt l#10 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Nguyn Quang Hu tuyn chn#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a275tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#Nguyn Quang Hu#Vt l# thi#280945#P h thng trung hc## 00757000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020117000540030113001710070028002840080005003120090 01400317010000500331011001500336020001400351039000500365005001300370020000500383 020000700388005001700395005001600412013000700428020002000435#VV11.14010#VV11.140 11#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#49500#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - ca o ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn ton#T nm h c 2002 - 2003 n nm hc 20101- 2012 (10 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Tuyn chn: Ng Long Hu...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a3 27tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#Ng Long Hu#Ton# thi#Trn Thanh Phong#Nguyn nh Th#280946#Ph thng trung hc## 00707000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020120000540030064001740070046002380080005002840090 01400289010000500303011001500308020001400323039000500337005001700342020000800359 020000700367005001600374013000700390020002000397#VV11.14012#VV11.14013#Vi?t#GI-4 62T#546.76#^214#45000#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn ho hc#10 nm i mi ph ng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Nguyn Vn Thoi, Ngu yn Hu Thc#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a299tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#Nguyn V n Thoi#Ho hc# thi#Nguyn Hu Thc#280947#Ph thng trung hc## 00707000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020121000540030064001750070045002390080005002840090 01400289010000500303011001500308020001400323039000500337005001400342020000900356 020000700365005001800372013000700390020002000397#VV11.14014#VV11.14015#Vi?t#GI-4 62T#570.76#^214#38500#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn sinh hc#10 nm i mi p hng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: L nh Trung, Trnh Nguyn Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a239tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#L nh T rung#Sinh hc# thi#Trnh Nguyn Giao#280948#Ph thng trung hc## 00663000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490020122000560030064001780070026002420080005002680090 01400273010000500287011001500292020001400307039000500321005001500326020001000341 020000700351013000700358020002000365#VV11.14016#VV11.14017#Vi?t#GI-462T#428.0076 #^214#36000#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t n m hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn ting Anh#10 nm i mi phng th c ra thi ca B Gio dc v o to#ng c Trung tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a223tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#ng c Trung#Ting Anh# thi#28094 9#Ph thng trung hc## 00658000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020120000530030064001730070027002370080005002640090 01400269010000500283011001500288020001400303039000500317005001600322020000800338 013000700346020000700353020002000360#VV11.14018#VV11.14019#Vi?t#GI-462T#807.6#^2 14#39500#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm h c 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn ng vn#10 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#inh Thi Hng tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni# 2011#^a255tr.^b24cm#Sch c thm#KVn#inh Thi Hng#Ng vn#280950# thi#Ph thng trung hc## 00656000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510020119000580030064001770070025002410080005002660090 01400271010000500285011001500290020001400305039000400319020000700323005001400330 020002000344020000700364013000700371#VV11.14020#VV11.14021#Vi?t#GI-462T#915.9700 76#^214#36500#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn a l#10 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Ph Cng Vit tuyn chn#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a227tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#a l#Ph Cng Vit#Ph thng trung hc # thi#280951## 00718000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450140007000500020120000570030064001770070031002410080005002720090 01400277010000500291011001500296020001400311039000400325020000800329005001600337 020002000353020000700373005001700380005001200397013000700409#VV11.14022#VV11.140 23#Vi?t#GI-462T#959.70076#^214#37500#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2011- 2012 mn lch s#10 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Bi Tu yt Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a235tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Lch s#B i Tuyt Hng#Ph thng trung hc# thi#Nguyn Hng Lin#L Hng Sn#280952## 01067000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140008000640020046000720030039001180070 05400157008000500211009001400216010000500230011001500235020000900250039000400259 01500380026302102840030102000140058500500160059902000100061502000090062500500130 0634005001200647005001500659005001200674013000700686#VL11.02206#VL11.02207#VL11. 02209#VL11.02208#Vi?t#H561D#616#^214#450000#Hng dn chn on v iu tr bn h ni khoa#Cm nang nghip v ca bc s lm sng#Nguyn Quc Anh, Ng Qu Chu (ch.b.), Don Li...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a798tr.^b27cm#Cm nang#Hoa#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Bch Mai#Hng dn cch chn on xc nh, chn on p hn bit, chn on nguyn nhn v phng php iu tr cc bnh ni khoa thng gp nh bnh tim mch, bnh h hp, bnh ni tit - i tho ng, tiu ho, t hn - tit niu, c - xng - khp, truyn nhim, d ng - min dch lm sng#B nh ni khoa#Nguyn Quc Anh#Chn on#iu tr#Ng Qu Chu# Don Li#Trn Thu Hnh#V Vn nh#280953## 00900000000000253000450004100050000018100060000508200040001180800050001500200720 00200030060000920080005001520090008001570100005001650110015001700200007001850390 00400192021038400196020002000580020001900600020000700619020000400626020000900630 013000700639#Vi?t#C103C#354#^214#Ci cch quy trnh v th tc hnh chnh v u t, t ai v xy dng#S tay tham kho v ci cch hnh chnh dnh cho a ph ng#^aH.#^aKnxb.#2011#^a153tr.^b24cm#S tay#Hoa#Gii thiu trnh t, cch thc phn tch, nh gi quy trnh gii quyt th tc hnh chnh. a ra mt s m h nh mt ca. mu quy trnh gii quyt th tc v cc thc tin tt trong nc v quc t v ci cch th tc hnh chnh lin quan ti u t, t ai v xy dng m chnh quyn a phng c th hc hi, p dng trong vic thc hin ci cch quy trnh v th tc hnh chnh#Ci cch hnh chnh#Th tc hnh chnh#u t# t#Xy dng#280954## 00444000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050016000550020011000710030004000820070016000860080 00500102009001000107010000500117011001500122020000400137039000400141020001700145 020000900162013000700171#VN11.04191#VN11.04190#Vi?t#H401B#895.92214#^214#26000# Nguyn nh Bc#Hoa bt t#Th#Nguyn nh Bc#^aH.#^aVn hc#2011#^a106tr.^b19c m#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280955## 00432000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050007000550020018000620030004000800070007000840080 00500091009001000096010000500106011001400111020000400125039000400129020001700133 020000900150013000700159#VN11.04192#VN11.04193#Vi?t#NG557X#895.9221#^214#35000# V Qu#Ngc xui th s#Th#V Qu#^aH.#^aVn hc#2011#^a74tr.^b19cm#Th#Hoa#V n hc hin i#Vit Nam#280956## 00426000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490050008000560020009000640030004000730070008000770080 00500085009001000090010000500100011001400105020000400119039000400123020001700127 020000900144013000700153#VN11.04194#VN11.04195#Vi?t#TR103C#895.92214#^214#59000 # Tip#Tri cm#Th# Tip#^aH.#^aVn hc#2011#^a94tr.^b19cm#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280957## 00444000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050013000550020017000680030004000850070013000890080 00500102009001000107010000500117011001500122020000400137039000400141020001700145 020000900162013000700171#VN11.04196#VN11.04197#Vi?t#CH400M#895.9221#^214#89000# L Mnh Hng#Cho mt min th#Th#L Mnh Hng#^aH.#^aVn hc#2011#^a106tr.^b19c m#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280958## 00454000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050019000550020016000740030004000900070019000940080 00500113009001000118010000500128011001400133020000400147039000400151020001700155 020000900172013000700181#VN11.04198#VN11.04199#Vi?t#NH460V#895.9221#^214#36000# Nguyn Trng Ngha#Nh v em t xa#Th#Nguyn Trng Ngha#^aH.#^aVn hc#2011#^a 92tr.^b19cm#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280959## 00562000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050012000540020016000660030004000820070033000860080 00500119009001000124010000500134011002800139020000400167039000400171015004400175 020001700219020000900236005002000245013000700265#VN11.04200#VN11.04201#Vi?t#T312 T#895.9221#^214#30000#Phm B Sn#Tnh Ty Nguyn#Th#Phm B Sn, Nguyn Th T hu Hin#^aH.#^aVn hc#2011#^a95tr., 1tr. nh mu^b19cm#Th#Hoa#Tn tc gi ngo i ba ghi: B Sn, Thu Hin#Vn hc hin i#Vit Nam#Nguyn Th Thu Hin#280960 ## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050015000550020022000700030004000920070015000960080 00500111009001000116010000500126011001500131020000400146039000400150020001700154 020000900171013000700180#VN11.04202#VN11.04203#Vi?t#NG558V#895.9221#^214#36000# Phan Hu Cng#Ngi vi thin nhin#Th#Phan Hu Cng#^aH.#^aVn hc#2011#^a12 6tr.^b19cm#Th#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#280961## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030004000670070014000710080005000850090 01000090010000500100011001400105020001700119020000400136039000500140005001400145 020000900159013000700168#VN11.04204#VN11.04205#19800#Vi?t#S462M#895.9221#^214#S i ma hin#Th#Triu Kim Vn#^aH.#^aVn hc#2011#^a88tr.^b18cm#Vn hc hin i #Th#Loan#Triu Kim Vn#Vit Nam#280962## 00422000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020008000470070024000550080005000790090010000840100005000940110 01500099020001700114020000400131039000500135005002400140020000900164013000700173 #VN11.04206#VN11.04207#Vi?t#G419N#895.9221#^214#Gc nh#Nguyn Hong Trung Hiu# ^aH.#^aVn hc#2011#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Hong Trung Hiu#Vit Nam#280963## 00431000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020015000550070015000700080005000850090010000900100 00500100011001500105020001700120020000400137039000500141005001500146020000900161 013000700170#VN11.04208#VN11.04209#30000#Vi?t#NH556M#895.9221#^214#Nhng mnh i#o Ngc Phong#^aH.#^aVn hc#2011#^a134tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan# o Ngc Phong#Vit Nam#280964## 00478000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030004000740070023000780080005001010090 01000106010000500116011001500121020001700136020000400153039000500157005001200162 005001000174020000900184013000700193#VN11.04210#VN11.04211#50000#Vi?t#H401M#895 .9221008#^214#Hoa mc tnh qu#Th#Kim Nhung, Trnh Thnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a 176tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Trnh Thnh#Kim Nhung#Vit Nam#280965## 00637000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020023000500030010000730070014000830080005000970090010001020100 00500112011002900117020001700146020001000163039000500173005001400178020000900192 013000700201021016300208#VN11.04212#VN11.04213#Vi?t#CH527N#895.922803#^214#Chuy n ngi n thing#Truyn k#Phm c Long#^aH.#^aVn hc#2011#^a75tr., 16tr. nh mu^b17cm#Vn hc hin i#Truyn k#Loan#Phm c Long#Vit Nam#280966#Ghi li nhng thng trm m b Trn Th Hin v b Th Mn tri qua cng qu trn h xy dng Nh tng nim Bc H t tng thit k n khu chn vt liu## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070035000660080005001010090052001060100 00500158011001500163020001800178020001100196039000500207019001000212006001100222 005001800233020000500251013000700256#VN11.04214#VN11.04215#30000#Vi?t#C517S#843 #^214#Cun s mu xanh#Hlne Montardre ; Hong Nhu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a142tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn va#Loan#Dch Php#Hong Nhu#Montardre, Hlne#Php#280967## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030016000750070018000910080005001090090 01000114010000500124011001500129020001700144020001200161039000500173005001800178 020000900196013000700205#VN11.04216#VN11.04217#34000#Vi?t#NG558K#895.9223#^214# Ngi khng mang h#Tp truyn ngn#Nguyn Minh Thng#^aH.#^aVn hc#2011#^a167t r.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Nguyn Minh Thng#Vit Nam#280968## 00522000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030044000770070025001210080005001460090 01000151010000500161011001500166020001700181020001200198039000500210005002500215 020000900240013000700249#VN11.04218#VN11.04219#79000#Vi?t#455V#895.92234#^214# ng vng ngc chiu#Gii thng Lin hip cc hi VHNT Vit Nam#Nguyn Nhun H ng Phng#^aH.#^aVn hc#2011#^a421tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Loan# Nguyn Nhun Hng Phng#Vit Nam#280969## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030016000730070011000890080005001000090 01000105010000500115011001500120020001700135020001200152039000500164005001100169 020000900180013000700189#VN11.04220#VN11.04221#79000#Vi?t#B552T#895.9223#^214#B c tranh tnh yu#Tp truyn ngn#Phng Vn#^aH.#^aVn hc#2011#^a231tr.^b19cm# Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Phng Vn#Vit Nam#280970## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020017000560030012000730070013000850080005000980090 01000103010000500113011001500118020001700133020001200150039000500162005001300167 020000900180013000700189#VN11.04222#VN11.04223#58000#Vi?t#PH301S#895.92234#^214 #Pha sau lng...#Tiu thuyt#Nguyn B C#^aH.#^aVn hc#2011#^a291tr.^b19cm#V n hc hin i#Tiu thuyt#Loan#Nguyn B C#Vit Nam#280971## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030016000720070015000880080005001030090 01000108010000500118011001500123020001700138020001200155039000500167005001500172 020000900187013000700196#VN11.04224#VN11.04225#40000#Vi?t#V431P#895.92234#^214# Vng phu hai mt#Tp truyn ngn#o Hu Phng#^aH.#^aVn hc#2011#^a203tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#o Hu Phng#Vit Nam#280972## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070011000770080005000880090 01000093010000500103011001400108020001700122020000400139039000500143005001100148 020000900159013000700168#VV11.14028#VV11.14029#35000#Vi?t#C103N#895.9221#^214#C i ng lang thang#Th#T Thu Yn#^aH.#^aVn hc#2011#^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#T Thu Yn#Vit Nam#280973## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020015000550030008000700070015000780080005000930090 01000098010000500108011001500113020001700128020000400145039000500149005001500154 020000900169013000700178#VV11.14030#VV11.14031#50000#Vi?t#NH313T#895.9221#^214# Nhp thi gian#Tp th#Nguyn Hng N#^aH.#^aVn hc#2011#^a137tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Hng N#Vit Nam#280974## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030008000750070015000830080005000980090 01000103010000500113011001500118020001700133020000400150039000500154005001500159 020000900174013000700183015006900190#VV11.14032#VV11.14033#35000#Vi?t#D431S#895 .9221#^214#Dng sng thng nh#Tp th#ng Hu Trung#^aH.#^aVn hc#2011#^a122 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Loan#ng Hu Trung#Vit Nam#280975#Tn bt danh tc gi: ng Hiu Trung,Hiu Trung, Hng Lnh, La Hng## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020018000690030004000870070015000910080 00500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VV11.14034#VV11.14035#55000#Vi?t#D550A#895.9221#^214#P hm Hng Nht#D m ngy tr v#Th#Phm Hng Nht#^aH.#^aVn hc#2011#^a113tr.^ b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280976## 00632000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070063000750220004001380080 00500142009001000147010000500157011001500162020001700177020000900194020000400203 00500150020700500080022200500160023000500110024600500140025703900050027100500110 0276013000700287#VV11.14036#VV11.14037#97000#Vi?t#N452N#895.9221008#^214#Ni nh p vng#Th#Dng Thu Anh, Mai Anh, ng Vit Cng... ; Nghim Ti ch.b.#T.3#^ aH.#^aVn hc#2011#^a328tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Dng Thu Anh#M ai Anh#ng Vit Cng#Nguyn Cn#Nguyn Ch C#Thu#Nghim Ti#280977## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020016000670030004000830070012000870080 00500099009001000104010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000500163013000700168#VV11.14038#VV11.14039#27000#Vi?t#X107M#895.92214#^214# L Sng Cn#Xanh min Bazan#Th#L Sng Cn#^aH.#^aVn hc#2011#^a78tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280978## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700070015000900080005001050090 01000110010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166039000500170 013000700175#VV11.14040#VV11.14041#55000#Vi?t#TH513L#895.9221#^214#Phm Hng Nh t#Thung lng tnh yu#Phm Hng Nht#^aH.#^aVn hc#2011#^a108tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280979## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001002210 02800104008000500132009001000137010000500147011001500152020001700167020000900184 020001300193039000500206013000700211005001600218#VV11.14042#VV11.14043#65000#Vi ?t#TH460N#895.9221#^214#Nguyn B Trinh#Th ng ngn#Nguyn B Trinh#T.3#Phng t heo vn hc dn gian#^aH.#^aVn hc#2011#^a376tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th ng ngn#Thu#280980#Nguyn B Trinh## 00580000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020029000500030014000790070043000930080005001360090010001410100 00500151011001500156020001700171020000900188020000400197005000900201005001300210 005001600223005001500239005001200254039000500266013000700271#VV11.14044#VV11.140 45#Vi?t#T306T#895.9221008#^214#Ting th bu chnh Vit Nam#Tuyn tp th#Thu A nh, Phm nh n, Nguyn Th Bch...#^aH.#^aVn hc#2011#^a151tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Anh#Phm nh n#Nguyn Th Bch#Trn Tun Bnh# Qu Bng#Thu#280981## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020007000700030004000770070015000810080 00500096009001000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VV11.14046#VV11.14047#36000#Vi?t#L462#895.92214#^214# Trn Hng Minh#Li #Th#Trn Hng Minh#^aH.#^aVn hc#2011#^a84tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#280982## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050014000570020022000710030004000930070014000970080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VV11.14050#VV11.14051#120000#Vi?t#TH561N#895.92214#^21 4#Dng Tam Kha#Thng ngi cha gp#Th#Dng Tam Kha#^aH.#^aVn hc#2011#^a17 8tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280984## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020020000660030009000860070010000950080 00500105009001000110010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV11.14052#VV11.14053#30000#Vi?t#NG558T#895.92214#^214 #Nguyt V#Ngi tnh trong m#Th tnh#Nguyt V#^aH.#^aVn hc#2011#^a80tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280985## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020024000720030004000960070015001000080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000500180013000700185#VV11.14054#VV11.14055#44000#Vi?t#CH121T#895.922134#^21 4#V Qun Phng#Chn tri sau chn tri#Th#V Qun Phng#^aH.#^aVn hc#2011# ^a101tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280986## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020018000720030032000900070017001220080 00500139009001000144010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200 039000500204013000700209#VV11.14056#VV11.14057#81000#Vi?t#M517N#895.92214#^214# Nguyn ng Gip#Mun no tnh i#1000 bi th tht ngn t tuyt#Nguyn ng G ip#^aH.#^aVn hc#2011#^a375tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#280987 ## 00671000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580030004000810070045000850080005001300090 01000135010000500145011002500150020001700175020000900192020000400201005001200205 00500120021700500160022900500140024500500120025903900050027101300070027601500620 0283#VV11.14058#VV11.14059#95000#Vi?t#NG558Y#895.9221008#^214#Ngi yu th ph Hin#Th#V Ngc Bo, V Vn Bng, Nguyn Vn Cung...#^aH.#^aVn hc#2011#^a278 tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Ngc Bo#V Vn Bng#Nguyn Vn Cung#Nguyn Vn C#L Vn Chn#Thu#280988#u ba ghi: CLB Th ph Hin & CLB Th Vit Nam Tp. Hng Yn## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020006000700030012000760070015000880080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000500176013000700181#VV11.14060#VV11.14061#65000#Vi?t#H450#895.92234#^214# Phng Vn Khai#H #Tiu thuyt#Phng Vn Khai#^aH.#^aVn hc#2011#^a310tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#280989## 01007000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820009000538080005000620020056000670070062001230220004001850080 00500189009001000194010000500204011002600209021024900235020001400484020000900498 02000090050702000370051603900050055301300070055800500170056500500080058200500080 0590005001200598005001800610005001700628#VV11.14063#VV11.14064#VV11.14062#100000 #Vi?t#KH105G#791.4302#^214#Khn gi vi nh vn o din phim ti liu Minh Chu yn#Nguyn Khoa ng s.t., b.s., gii thiu, Tuy Ho, L Chc ...#Q.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a311tr., 12tr. nh^b21cm#Tp hp cc bi vit v nhng thnh tu tron g vn hc ngh thut, c bit trong lnh vc in nh ca nh o din phim ti liu Minh Chuyn. ng thi phn tch v tnh nhn vn, tnh nhn o, t tng thm m trong cc b phim ti liu ca ng#Phim ti liu#o din#Vit Nam#Min h Chuyn, o din phim, Vit Nam#Vanh#280990#Nguyn Khoa ng#Tuy Ho#L Chc#D ng Thun#Phm Thng Khanh#Nguyn Khoa ng## 00519000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050011000630020018000740070028000920080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193019001400198006001000212013000700222#VV11.14065#VV11.14066#VV11.1406 7#98000#Vi?t#105-O#895.6#^214#Rei Kimura#n ng & n ng#Rei Kimura ; T Thu H dch#^aH.#^aVn hc#2011#^a455tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuy t#Vanh#Dch Nht Bn#T Thu H#280991## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020027000630070075000900080005001650090 05200170010000500222011002600227020001800253020000400271020002700275039000500302 019000900307005001700316005001500333006001200348013000700360#VV11.14068#VV11.140 69#70000#Vi?t#K200D#823#^214#Hawking, Lucy#K du mt ngoi hnh tinh#Lucy Hawk ing, Spephen Hawking ; Minh ho: Garry Parsons ; L Minh c dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a295tr., 32tr. nh^b21cm#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn khoa hc vin tng#Vanh#Dch Anh#Hawking, Spephen#Parson s, Garry#L Minh c#280992## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020022000880070 01500110008000500125009001000130010000500140011001500145020002100160020000900181 039000500190015004000195021025600235020001000491013000700501#VV11.14070#VV11.140 71#VV11.14073#VV11.14072#39000#Vi?t#D107N#335.4346#^214#H Ch Minh#Danh ngn H Ch Minh#Thnh Duy b.s.#^aH.#^aVn hc#2011#^a206tr.^b21cm#T tng H Ch Min h#Vit Nam#Vanh#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Tuyn chn, trch dn nh ng cu ni v vit tiu biu trong H Ch Minh Ton tp, phn nh t duy l lu n v gi tr trong h thng t tng H Ch Minh v c lp v gii phng dn t c, t cch v o c cch mng, vn cn b, sa i li lm vic...#Danh ng n#280993## 00776000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050012000670020027000790030051001060070 01200157008000500169009001000174010000500184011002500189020001900214020000900233 039000500242021018800247020000800435020000800443020000400451013000700455#VV11.14 074#VV11.14076#VV11.14075#70000#Vi?t#T250H#895.922134#^214#H Minh c#T Hanh - Mi mi hoa nin#Nghin cu - Tr chuyn v ghi chp v th T Hanh#H Minh c#^aH.#^aVn hc#2011#^a337tr., 2tr. nh^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Vanh# Ghi li nhng suy ngh ca tc gi v th qua nhng dp tr chuyn vi T Hanh. ng thi tp hp nhng t liu nghin cu v cuc i, s nghip thi ca, tm h n v ngh thut th T Hanh#T Hanh#Nh th#Th#280994## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050007000510020015000580030023000730070023000960080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020001100171020001800182 039000500200019001600205006000900221013000700230004001400237#VV11.14078#VV11.140 77#89000#Vi?t#250T#895.1#^214#Li M# thi m mu#Tiu thuyt trinh thm#Li M ; Hng Ly dch#^aH.#^aVn hc#2011#^a479tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Qu c#Truyn trinh thm#Thu#Dch Trung Quc#Hng Ly#280995#Ti bn ln 1## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020034000660030012001000070011001120080 00500123009001000128010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196013000700201#VV11.14079#VV11.14080#89000#Vi?t#300T#895.92234#^214# H B on#i tm hin thc ca nhng c m#Tiu thuyt#H B on#^aH.#^aVn h c#2011#^a370tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#280996## 00424000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370050015000420020013000570030012000700070015000820080005000970090010001020100 00500112011001500117020001700132020000900149020001200158039000500170013000700175 #VV11.14081#VV11.14082#Vi?t#895.92234#^214#Nguyn Vn Hc#Hoa giang h#Tiu thuy t#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aVn hc#2011#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T iu thuyt#Vanh#280997## 00727000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020011000660030055000770070046001320080 00500178009001000183010000500193011001500198020000800213020000900221020000400230 00500090023403900050024302000080024802000190025600500110027500500150028600500110 0301005001200312013000700324020000900331020001300340#VV11.14083#VV11.14085#VV11. 14084#40000#Vi?t#T102M#895.92208#^214#Tagalau 12#Tuyn tp sng tc - su tm - nghin cu vn ho Chm#Inrasara ch.b., Jalau Ank, ng Chung T...#^aH.#^aV n hc#2011#^a278tr.^b21cm#Vn hc#Vit Nam#Th#Inrasara#Vanh#Vn ho#Nghin cu vn hc#Jalau Ank#ng Chung T#Tu Nguyn#Trn Nguyn#280998#Vn xui#Dn tc Chm## 00595000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640050006000690020015000750070006000900080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000700157 039000500164013000700169021014100176#VV11.14087#VV11.14086#VV11.14088#90000#Vi? t#NH124K#895.9228403#^214#Di Li#Nht k ma h#Di Li#^aH.#^aVn hc#2011#^a479tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#Vanh#280999#Gm 51cu chuyn hi c hc ng c tht ca chnh tc gi vit v lng tt, nim tin hn nhin, s trong tro, chn thnh ca tui hc tr## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820011000458080005000560050014000610020025000750070014001000080005001140090 05200119010000500171011001500176020001700191020000900208020000800217039000500225 013000700230021027200237#VV11.14089#VV11.14090#VV11.14091#60000#Vi?t#895.922808 #^214#Cao Huy Thun#Khi ta gi, khi ci u#Cao Huy Thun#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a315tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Tn vn#Vanh#281000#Gm nhng bi vit t chuyn tri t, chuyn quc gia, nh n loi, chuyn lch s, vn ho, chuyn chnh tr, tn gio, n chuyn i th ng, ung tr, nhn trng, ngm hoa...xu chui bn trng thi biu cm lin ho n mt hnh trnh nhn thc v s la chn ca tc gi## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020010000640030012000740070009000860080 00500095009001000100010000500110011001500115020001700130020000900147020001200156 039000500168013000700173#VV11.14092#VV11.14093#60000#Vi?t#X100H#895.92234#^214# Nht Lm#Xa H Ni#Tiu thuyt#Nht Lm#^aH.#^aVn hc#2011#^a333tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#281001## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050014000770020029000910070 01400120008000500134009001000139010000500149011002500154020001700179020000900196 039000500205015004000210013000700250021020600257020001000463020000800473#VV11.14 094#VV11.14095#VV11.14097#VV11.14096#76000#Vi?t#T309L#895.92209#^214#Mai Quc L in#Tiu lun & ph bnh vn hc#Mai Quc Lin#^aH.#^aVn hc#2011#^a319tr., 4tr . nh^b21cm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Vanh#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc h c#281002#Tp hp mt s bi vit, ph bnh, trao i ca GS. TS ph bnh vn h c Mai Quc Lin trong nhng nm gn y v vn ho dn tc, vn hc hin thi v nhng suy ngm v cc hin tng vn ho - vn hc ny#Tiu lun#Vn hc## 00573000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020013000880070 03200101008000500133009005200138010000500190011001500195020001700210020000300227 020001200230006000900242039000500251013000700256019000800263#VV11.14098#VV11.140 99#VV11.14101#VV11.14100#76000#Vi?t#J427Y#813#^214#Sparks, Nicholas#John yu d u#Nicholas Sparks ; Ngc Th dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2011#^a386tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ngc Th#Vanh#281 003#Dch M## 00618000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680020014000730030012000870070 03800099008000500137009005200142010000500194011001500199039000700214019001000221 005001600231006001600247020001700263020000500280020001200285013000700297#VV11.14 102#VV11.14105#VV11.14103#VV11.14104#125000#Vi?t#NG112C#843#^214#Ngy ca kin# Tiu thuyt#Bernard Werber ; Phng Hng Minh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2011#^a665tr.^b21cm#T.Dung#Dch Php#Werber, Bernard# Phng Hng Minh#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#281004## 00581000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050025000680020027000930030013001200070 05400133008000500187009001000192010000500202011001500207020001700222020001300239 039000700252020000900259005001600268013000700284#VV11.14106#VV11.14107#VV11.1410 8#99000#Vi?t#CH527C#895.922334#^214#Vin Mai Nguyn Cng Ch#Chuyn c bn dng sng T#Truyn d s#Vin Mai Nguyn Cng Ch ; Nguyn Vnh Lc chnh bin#^aH. #^aVn hc#2010#^a575tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn d s#T.Dung#Vit Nam#Ngu yn Vnh Lc#281005## 00770000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820012000648080005000760020028000810030004001090070 08000113008000500193009001000198010000500208011002500213020000800238020000400246 03900070025002000090025702000100026600500120027600500140028800500080030200500060 0310005001400316005001800330005001600348005001300364013000700377#VV11.14109#VV11 .14111#VV11.14112#VV11.14110#150000#Vi?t#TR116V#895.9221008#^214#Trng vi thi nhn Vit Nam#Th#L Cng Un, on Vn Khm, Lm Khu... ; B.s., tuyn chn: Ngu yn Trn Phng...#^aH.#^aVn hc#2010#^a710tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc#Th#T.Dun g#Vit Nam#Tuyn tp#L Cng Un#on Vn Khm#Lm Khu#T L#Chu Hi Ngung#Nguy n Trn Phng#Nguyn Duy Tin#on Kim Vn#281006## 00924000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050013000740020022000870070 01300109004004300122008000500165009001900170010000500189011001500194021031400209 020000800523020001100531039000700542015004600549020000800595013000700603#VL11.02 184#VL11.02185#VL11.02187#VL11.02186#62500#Vi?t#B103T#540.76#^214#Nguyn Khanh# Bi tp ho i cng#Nguyn Khanh#Xut bn ln th 2, c sa cha v b sung#^a H.#^aBch khoa H Ni#2011#^a165tr.^b27cm#Trnh by tm tt l thuyt, cu hi v bi tp v cu to nguyn t, nh lut tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho hc v cu to phn t, cc trng thi cu to ca vt cht, cc nguyn l ca nhit ng hc, cn bng ho hc, dung dch, dung dch in li, ng hc cc qu trnh ho hc, in ho hc#Ho hc#Gio trnh#T.Dung#Tn sch ngoi ba : Bi tp ho hc i cng#Bi tp#281007## 00864000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020018000840030 03700102007001300139004004300152008000500195009001900200010000500219011001500224 021029000239020000800529020001100537039000700548013000700555#VL11.02188#VL11.021 91#VL11.02190#VL11.02189#62500#Vi?t#H401H#540#^214#Nguyn Khanh#Ho hc i c ng#Dng cho cc trng i hc k thut#Nguyn Khanh#Xut bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a166tr.^b27cm#Trnh by cc kin t hc v cu to nguyn t, nh lut tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho hc v cu to phn t, cc trng thi cu to ca vt cht, cc nguyn l ca nhit ng hc, cn bng ho hc, dung dch, dung dch in li, ng hc cc qu trnh ho hc, in ho hc#Ho hc#Gio trnh#T.Dung#281008## 01042000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050016000720020035000880030 10500123007001600228022000400244221002200248004004400270008000500314009001900319 01000050033801100150034302101980035802000100055602000090056602000090057502000180 0584020001300602020001100615039000700626013000700633005001600640#VL11.02192#VL11 .02195#VL11.02194#VL11.02193#145000#Vi?t#K600T#660#^214#Nguyn Hu Tng#K thu t tch hn hp nhiu cu t#Gio trnh dng cho sinh vin v hc vin cao hc ng nh k thut ho hc ca cc trng i hc k thut#Nguyn Hu Tng#T.2#Tnh to n v thit k#Xut bn ln th 2, c chnh sa v b sung#^aH.#^aBch khoa H N i#2011#^a563tr.^b27cm#Trnh by cc phng php tnh ton, thit k v vn hnh cc qu trnh v thit b tch cc hn hp nhiu cu t nh cc qu trnh v th it b lc du, cc h thng tch hn hp kh ho lng...#Tnh ton#Thit k# Thit b#Cng ngh ho hc#Tch hn hp#Gio trnh#T.Dung#281009#Nguyn Hu Tng ## 00723000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020015000610030032000760070033001080080 00500141009001100146010000500157011001500162039000700177019000500184005001300189 01200420020200600080024400400140025201300070026602101050027302000090037802000100 0387#VN11.04226#VN11.04228#VN11.04227#32000#Vi?t#NH121T#138#^214#Nhn tng hc #Tm hiu vn mnh qua khun mt#T Dn Phong ; Kim Dn bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a177tr.^b19cm#T.Dung#Dch#T Dn Phong#T sch Nhn din - Thut s - Ch im tinh#Kim Dn#Ti bn ln 1#281010#Hng dn cch xem tng s, bn cht, tm tnh, qu kh v lai ca mt ngi thng qua khun mt ca h#Tng s#Khun m t## 00973000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020009000730030044000820290 03100126007003500157008002300192009003400215010000500249011001500254039000700269 01900050027600500070028101200180028800600210030601300070032702102520033402000080 0586020000900594020002000603#VV11.14113#VV11.14115#VV11.14114#VV11.14116#90000# Vi?t#L104S#658.4#^214#Lm sp!#Kt hp ng - Ty ti a ho thnh cng#The f irst time manager in Asia#BH Tan ; Nguyn Th Thu Hng dch#^aH. ; Tp. H Ch M inh#^aThi i ; Cng ty Sch Dn Tr#2011#^a333tr.^b21cm#T.Dung#Dch#BH Tan#T sch Doanh tr#Nguyn Th Thu Hng#281011#Trnh by nhng b quyt qun l, gi p cc nh qun tr mi thnh cng trong cng vic nh chun b tm l, t qun l bn thn, qun l thnh vin ca nhm, qun l nhm, qun l cc mi quan h q uan trng v tr thnh mt nh lnh o hon thin hn#Qun l#Lnh o#B quyt thnh cng## 00767000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020024000760070024001000080 00500124009001100129010000500140011001500145039000700160019000500167005001000172 006000800182013000700190021024500197020001500442020000800457#VV11.14118#VV11.141 20#VV11.14119#VV11.14117#75000#Vi?t#KH506C#306.874#^214#Khc chin ca ca m h #Amy Chua ; ng Ly dch#^aH.#^aThi i#2011#^a323tr.^b21cm#T.Dung#Dch#Chua, A my#ng Ly#281012#Tc gi k li qu trnh nui dy con nghim khc "kiu Trung Hoa" ca mnh nh: khng tivi v game, khng ng nh bn, lun phi c im A, luyn tp 6 ting piano mi ngy... gp phn dn n thnh cng trong hc tp ca hai c con gi#Quan h m con#Dy con## 00830000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020015000740070035000890080 00500124009001100129010000500140011001600145039000700161019000500168005001000173 01200190018300600130020201300070021502102340022202000080045602000200046402000200 0484#VV11.14121#VV11.14123#VV11.14124#VV11.14122#45000#Vi?t#TH504L#658.4#^214#T hut lnh o#Hng Phi ; L Duyn Hi bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a3051tr.^ b21cm#T.Dung#Dch#Hng Phi#T sch Kinh doanh#L Duyn Hi#281013#Phn tch nh ng yu t lin quan n s thnh cng trong qun tr iu hnh doanh nghip qua nguyn tc lnh o, tr tu lnh o, ti bin lun lnh o, quan h lnh o, ngh thut lnh o, quyn mu lnh o, uy tn lnh o...#Qun l#Ngh thut lnh o#B quyt thnh cng## 01269000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020036000740030102001100290 04000212007007400252008002300326009003400349010000500383011001500388039000700403 01900050041000500150041500500150043000500130044501200180045800600210047600600180 0497006001700515013000700532021030200539020000900841020000800850020001300858#VV1 1.14125#VV11.14127#VV11.14128#VV11.14126#182000#Vi?t#T561L#658.3#^214#Tng lai ca ngh qun tr nhn s#64 nh lnh o vi t duy su sc khm ph cc vn nhn s quan trng trong hin ti v tng lai#The future of human resource ma nagement#Michael Losey, Sue Meisinger, Dave Ulrich ; Dch: Nguyn Th Thu Hng. ..#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Sch Dn Tr#2011#^a521tr.^b24cm# T.Dung#Dch#Losey, Michael#Meisinger, Sue#Ulrich, Dave#T sch Doanh tr#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Trng Ph#Tn N Qunh Nh#281014#Tng hp quan im ca 6 4 nh lnh o v chuyn gia hng u th gii v nhn s v pht trin nhn s trong hin ti v tng lai nh: b quyt tuyn dng v gi nhn ti ca cc tp on ln, vai tr ca nhn s trong vic pht trin thng hiu, ng gp ca n hn s trong chin lc kinh doanh...#Qun tr#Nhn s#Doanh nghip## 01006000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020022000790030027001010070 05400128008000500182009001100187010000500198011001500203039000700218005001700225 00500230024200500120026501300070027702102960028402000100058002000090059002000100 0599020001800609020000900627020000800636#VV11.14129#VV11.14132#VV11.14131#VV11.1 4130#39000#Vi?t#NH124K#551.220952#^214#Nht k vng tm chn#6 ngy kinh hong Sendai#Trng Quanh c, Nguyn Th Phng Dung, Bi Phi Anh#^aH.#^aThi i#2 011#^a163tr.^b21cm#T.Dung#Trng Quanh c#Nguyn Th Phng Dung#Bi Phi Anh#28 1015#Ghi li k c kinh hong, nhng cung bc cm xc khc nhau cng nh ch k in cng ca nhng ngi sng ti Nht Bn trong ngy xy ra trn siu ng t sng thn, sng trong tri t nn v i din vi nguy c nhim phng x t hai l phn ng ht nhn ti nh my in Fukushima I (Daiichi)#Thin tai#ng t# Sng thn#Thm ho ht nhn#Nht Bn#Nht k## 00867000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020032000720070018001040080005001220090 01100127010000500138011001500143039000700158005001800165015004100183013000700224 021028900231020001700520020001100537020000900548020000800557#VV11.14133#VV11.141 36#VV11.14134#VV11.14135#Vi?t#T311N#390.0959721#^214#Tn ngng la nc vng t T#Nguyn Khc Xng#^aH.#^aThi i#2011#^a200tr.^b21cm#T.Dung#Nguyn Khc X ng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#281016#Nghin cu chnh sch trng nng ca nh nc phong kin Vit Nam, ngun gc tn ngng la nc, tn ngng phn thc vi nng nghip trng la. Trnh by cc nghi l c bn ca tn ngn g la, tr chi vui kho v tn ngng la, mt s l tc trong tn ngng ca c dn nng nghip...#Vn ho dn gian#Tn ngng#La nc#Ph Th## 00976000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00600106808000500112002004500117003003500162007002300197008000500220009003800225 01000050026301100150026803900070028301300070029002102430029702000240054002000160 0564020001000580005000800590012001600598#VV11.14137#CDVN.01496#VV11.14139#VV11.1 4140#CDVN.01493#CDVN.01495#CDVN.01494#VV11.14138#60000#Vi?t#T550H#006.6#^214#T hc Adobe InDesign CS5 bng hnh minh ho#Lm quen vi Adobe InDesign CS5...#VL -Comp tng hp, b.s.#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a242tr.^b2 1cm#T.Dung#281017#Hng dn thao tc lm quen vi phn mm Adobe InDesign CS5 g m: to, lu v m ti liu, lm vic vi cc trang v cc lp, lm vic vi cc trang ch, v cc ng v cc hnh dng, to, qun l v p dng mu, lm vic vi cc i tng...#Phn mm Adobe InDesign# ho my tnh#Thc hnh#VL-Comp#T sch Tin hc## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140008000640080005000720090011000770100 00500088011001500093021025100108020000300359039000500362005002300367004001800390 020001100408002002300419007002800442013000700470#VL11.02196#VL11.02197#VL11.0219 9#VL11.02198#Vi?t#B300Q#743#^214#100000#^aH.#^aThi i#2011#^a141tr.^b27cm#Ph n tch v hng dn cc b quyt v to mt khung cnh; cch phi hp nh sng v bng, cch lc b nhng yu t tha... thng qua kinh nghim v phong cnh v cc ch : kh hu, bu tri, cy ci, nc, hoa ca mt s ho s ni ting t h gii#V#oanh#Hunh Phm Hng Trang#Ti bn ln th 2#Phong cnh#B quyt v phong cnh#Hunh Phm Hng Trang b.s.#281018## 00627000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640140007000690080005000760090011000810100 00500092011001400097021012100111039000500232005001000237004001800247020001900265 002002800284007001000312013000700322020000800329#VL11.02200#VL11.02202#VL11.0220 1#VL11.02203#Vi?t#NGH250T#745.92#^214#55000#^aH.#^aThi i#2011#^a48tr.^b27cm# Gii thiu mt s mu hoa cm trong gia nh ph hp vi tng ch khc nhau t rong cc dp ngy xun, ngy h, ngy l#oanh#Thin Kim#Ti bn ln th 1#Ngh t hut cm hoa#Ngh thut cm hoa gia nh#Thin Kim#281019#Cm hoa## 01114000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640140007000690080005000760090020000810100 00500101011001500106015010300121021030600224020000800530039000500538019000900543 00500370055202000100058902000040059900200560060300700600065900600170071902000110 0736020001000747013000700757#VV11.14141#VV11.14142#VV11.14143#VV11.14144#Vi?t#V1 15H#306.0947#^214#78000#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a147tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Lin bang Nga. Trng i hc Tng hp Vn ho ngh thut Quc gia Mo scow - Mguki#Gm cc bi vit nghin cu v hin tng c o ca vn ho vi c c truyn thng v tnh k tha, trit hc v phng php lun ca vn ho. Gii thiu v di sn vn ho ca cc dn tc Nga v ng li vn ho ca quc gia; nc Nga trong nn vn ho chung ca th gii v cc ngun lc ca vn ho Nga#V n ho#oanh#Dch Nga#Gadzimuradovich, Abdulatipov Ramazan#Th k 21#Nga#Vn ho - Ngun lc chin lc ca Nga trong th k XXI#Abdulatipov Ramazan Gadzimuradov ich ; Nguyn Quc Hng dch#Nguyn Quc Hng#Chin lc#Ngun lc#281020## 00666000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410050012000460020019000580070012000770080005000890090020000940100 00500114011001500119020000900134020000900143039000500152015003400157021019200191 020001000383013000700393#VV11.14145#40000#Vi?t#TH550P#745.609597#^214#Triu Tri u#Th php ng thi#Triu Triu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a123tr.^b21cm#T h php#Vit Nam#oanh#Tn tht ca tc gi: Triu Hng#Gii thiu 64 bn th ph p cho 56 bi th ng v 3 ph bn c thi minh ho. a ra ch gii gii thch cc li chi ca th ng, trnh by l do lm th php v cch c cc bi th#Th ng#281021## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050018000530020019000710070018000900080005001080090 02000113010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179039000500191 020000700196020000800203013000700211#VV11.14146#VV11.14147#45000#Vi?t#T301N#895 .922#^214#Phan Th M Khanh#Tia nng cui ngy#Phan Th M Khanh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#Hi c# Tn vn#281022## 00575000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020025000780030010001030070 02200113008000500135009006300140010000500203011001500208020001800223020000900241 020001200250005001100262039000500273013000700278#VV11.14148#VV11.14150#VV11.1415 1#VV11.14149#27000#Vi?t#CH311M#808.83008#^214#99 truyn ci thiu nhi#X stres s#Nguyn Gia tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2011#^a142tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ci#Nguyn Gi a#oanh#281023## 00555000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050014000550020008000690030012000770070042000890080 00500131009002000136010000500156011001500161020001700176020001100193020001200204 006002100216039000500237019001600242013000700258#VV11.14152#VV11.14154#VV11.1415 3#Vi?t#121T#895.1#^214#M Minh Khim#n tng#Tiu thuyt#M Minh Khim ; Nguyn Th Hng Vn dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a759tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th Hng Vn#oanh#Dch Trung Quc#281024## 00837000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050015000730020025000880070015001130220 00400128221001500132008000500147009002000152010000500172011001500177015004100192 02101920023302000170042502000080044202000030045003900050045301300070045800500150 0465020001900480#VV11.14155#VV11.14158#VV11.14157#VV11.14156#Vi?t#V115H#398.8095 9742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.7#V thin nh in#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a791tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu tng lun v kho tng v x Ngh. Tp hp cc bi v ni v thin nhin, c sn x Ngh, v phong th, phong cnh, nhng bi v ni v lt li, hn hn, bo t lm mt ma i km#Vn hc dn gian#Ngh An#V#oanh#28102 5#Ninh Vit Giao#Nghin cu vn hc## 00869000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050015000730020025000880070015001130220 00500128221001200133008000500145009002000150010000500170011001500175015004100190 02102270023102000170045802000180047502000080049302000030050103900050050401300070 0509005001500516#VV11.14159#VV11.14160#VV11.14162#VV11.14161#Vi?t#V115H#398.8095 9742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.10#V gia n h#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a646tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Gii thiu cc bi v x Ngh ni v cc mi quan h trong gia nh nh quan h cha con, v c , v l, ni v cnh m dng, cha dng; ng thi phn t ch, bnh ch nhng gi tr ni dung mang ngha gio dc trong cc bi v#Vn h c dn gian#Phn tch vn hc#Ngh An#V#oanh#281026#Ninh Vit Giao## 00927000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050015000730020025000880070015001130220 00500128221003700133008000500170009002000175010000500195011001500200015004100215 02102600025602000170051602000080053302000030054103900050054401300070054900500150 0556020001800571#VV11.14163#VV11.14166#VV11.14165#VV11.14164#Vi?t#V115H#398.8095 9742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.12#V phong t c, tp qun trong lng x#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a589tr.^b21cm#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi v ca nhn dn x Ngh n i v trit l s i v nh giu, thn phn ngi i v lm thu, v t tc th u m, i phu o sng, lm ng, i lnh; ng thi phn tch, bnh ch nhng gi tr ni dung phn nh hin thc trong cc bi v#Vn hc dn gian#Ngh An#V #oanh#281027#Ninh Vit Giao#Phn tch vn hc## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050015000730020025000880070015001130220 00500128221002500133008000500158009002000163010000500183011001500188015004100203 02103200024402000170056402000180058102000080059902000030060703900050061001300070 0615005001500622#VV11.14167#VV11.14168#VV11.14169#VV11.14170#Vi?t#V115H#398.8095 9742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.15#V yu n c v cch mng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a639tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ng h dn gian Vit Nam#Gii thiu cc bi v ni v nh Ty oan bt ru, bt mu i; v phong tro X vit Ngh Tnh; cc bi v ra i trong cch mng thng Tm cho n ngy ho bnh lp li min Bc; ng thi phn tch, bnh ch nhng g i tr ni dung phn nh hin thc trong cc bi v v mt s kin nh gi v kho tng v x Ngh#Vn hc dn gian#Phn tch vn hc#Ngh An#V#oanh#281028#N inh Vit Giao## 00813000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050016000690020021000850070016001060080 00500122009002000127010000500147011001500152020001600167039000500183015004100188 021020800229013000700437020001600444020001700460020000900477020001300486#VV11.14 171#VV11.14172#VV11.14174#VV11.14173#Vi?t#V115H#305.8954#^214#Phan Kin Giang#V n ho dn tc Cng#Phan Kin Giang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a123tr.^b21cm# Vn ho dn tc#oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu mt s vn c bn trong truyn thng v bn sc vn ho dn tc Cng trn cc lnh vc vn ho vt th, tn ngng dn gian, phong tc tp qun, l thc vng i v vn hc ngh thut dn gian#281029#Vn ho vt th#Vn ho dn gian#Vit Nam#D n tc Cng## 00998000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050013000720020025000850030059001100070 01300169008000500182009002000187010000500207011001500212020001700227020001700244 039000500261015004100266021034600307013000700653020001100660020001300671#VV11.14 175#VV11.14176#VV11.14177#VV11.14178#Vi?t#V115N#398.0959749#^214#Triu Nguyn#V n ngh dn gian x Hu#H i p nam n, giai thoi h, truyn trng Nguyn Kin h#Triu Nguyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a309tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Th a Thin - Hu#oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by kht qut v h i p nam n, i nt v giai thoi h v v mt s dng h ca dn gian Hu nh h cho hi, h m lng, h th ti, h tru gho, m bt, h n tnh , h li bit. Gii thiu 50 mu truyn trng Nguyn Kinh su tm c ti Trng H, Thanh Lam B huyn Ph Vang (Hu) ni sinh ra v trng thnh ca nhn vt trng#281030#H i p#Truyn trng## 00697000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690050014000740020034000880030013001220070 05400135008000500189009002000194010000500214011001500219020001700234020001700251 02000160026800500110028403900050029501500410030002000100034100500130035101300070 0364#VV11.14180#VV11.14179#VV11.14182#VV11.14181#Vi?t#TR527K#398.20959749#^214#T n Tht Bnh#Truyn k dn gian Tha Thin Hu#Dn tc Kinh#B.s.: Tn Tht Bnh (ch.b.), Trn Hong, Triu Nguyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a415tr.^b21cm#V n hc dn gian#Tha Thin - Hu#Truyn dn gian#Trn Hong#oanh#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Truyn k#Triu Nguyn#281031## 01140000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050016000670020042000830030071001250070 03200196008000500228009002000233010000500253011001500258020000800273020000800281 00500150028903900050030401500410030902103900035002000070074002000120074701300070 0759020001400766020001000780#VV11.14183#VV11.14184#VV11.14186#VV11.14185#Vi?t#H1 10#781.62#^214#Nguyn Ngc Hi#Ht m Phc L - Thu Nguyn - Hi Phng#Mt lo i hnh dn ca giao duyn c ca ngi Vit nhn t nhiu gc #Nguyn Ngc Hi , Nguyn Hip#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a151tr.^b21cm#Ht m#Phc L#Ng uyn Hip#oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu, tm hiu v ht m Phc L - Thu Nguyn - Hi Phng, th loi dn ca giao duyn c c a ngi Vit vng bin Hi Phng; c im tiu biu trong m nhc, ca t, di n xng ca ht m Phc L v nhng yu t tng ng, khc bit v m nhc, ca t, din xng so vi ht m mt s a phng khc; gi tr tiu biu ca h t m Phc L v vic bo tn, pht huy ht m#Dn ca#Thu Nguyn#281032#Nhc dn gian#Hi Phng## 00735000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050015000720020036000870070015001230080 00500138009002000143010000500163011001500168039000500183015004100188021015200229 020001700381020000900398020001000407013000700417020000900424#VV11.14188#VV11.141 89#VV11.14190#VV11.14187#Vi?t#V115H#398.0959741#^214#Hong Tun Ph#Vn ho dn gian qu huyn Tng Sn#Hong Tun Ph#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a329tr.^b2 1cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Khi qut lng x, vn ho vt th, phong tc tp qun, vn hc dn gian, ngh thut dn gian ca huyn Tng S n (nay l huyn H Trung) tnh Thanh Ho#Vn ho dn gian#H Trung#Thanh Ho#28 1033#Tng Sn## 00910000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050006000720020050000780070006001280080 00500134009002000139010000500159011001500164039000500179015004100184021033800225 020001700563020001000580013000700590020002300597#VV11.14192#VV11.14191#VV11.1419 4#VV11.14193#Vi?t#V115H#398.0959747#^214#Y Thi#Vn ho dn gian ngi Bru - Vn kiu Qung Tr#Y Thi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a203tr.^b21cm#KVn#TTS gh i: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu chung v vng t v ngun gc ng i Bru - Vn Kiu Qung Tr. Thit ch x hi c truyn - ch s hu cc ngu n ti nguyn thin nhin v s phn ho giu ngho. Cc nghi l v hn nhn v gia nh, i sng tm linh, tang ma v l hi c truyn. Vn ho vt th v i nt v vn hc ngh thut ca ngi Bru - Vn Kiu#Vn ho dn gian#Qung Tr#2 81034#Dn tc Bru - Vn Kiu## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660140007000710050013000780020009000910030 01600100007001300116008000500129009002000134010000500154011001500159020001200174 039000500186020001700191020000900208013000700217#VN11.04229#VN11.04231#VN11.0423 2#VN11.04230#Vi?t#NG430H#895.92234#^214#32000#Phm Vn Anh#Ngn hoa#Tp truyn ngn#Phm Vn Anh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a229tr.^b19cm#Truyn ngn#KVn# Vn hc hin i#Vit Nam#281035## 00521000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660140007000710050013000780020016000910030 01600107007001300123008000500136009002000141010000500161011001500166020001200181 039000500193020001700198020000900215013000700224#VN11.04233#VN11.04236#VN11.0423 5#VN11.04234#Vi?t#NG558T#895.92234#^214#35000#Trn Thc H#Ngi trm lng#Tp truyn ngn#Trn Thc H#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a246tr.^b19cm#Truyn ng n#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#281036## 00570000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650140007000700050016000770020019000930030 01200112007001600124008000500140009002000145010000500165011001500170020001200185 039000500197015003300202020001700235020000900252013000700261#VN11.04237#VN11.042 39#VN11.04240#VN11.04238#Vi?t#B460T#895.92234#^214#41000#Hong Minh Trc#B ty sng T Dt#Tiu thuyt#Hong Minh Trc#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a290tr.^ b19cm#Tiu thuyt#KVn#Tn tht tc gi: Hong Th Chc#Vn hc hin i#Vit Na m#281037## 00950000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020019000880070 01300107022000400120221005200124008000500176009002000181010000500201011001500206 02000150022102000090023603900050024502103370025002000170058701300070060400500130 0611#VV11.14195#VV11.14196#VV11.14197#VV11.14198#30000#Vi?t#B102T#959.701#^214# V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.6#Cc v thn thi k u tranh g inh c lp dn tc#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a178tr.^b21cm#Lch s c i #Vit Nam#KVn#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi k u tranh ginh c lp dn tc nh Triu Quang Phc, Nh v c Thnh Tam Giang, Trng m Nng... l nhng anh hng ho kit dng hin t rn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, th n tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#281038#V Thanh Sn## 00906000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020019000890070 01300108022000400121221003900125008000500164009002000169010000500189011001500194 02000150020902000090022403900050023302102540023802000170049201300070050902000120 0516020001500528005001300543#VV11.14200#VV11.14199#VV11.14202#VV11.14201#39000# Vi?t#B102T#959.7022#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.7#Cc v thn thi Ng Quyn n Tin L#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a231tr.^b21cm#L ch s c i#Vit Nam#KVn#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c c ng vi dn, vi nc thi Ng Quyn n Tin L l nhng anh hng ho kit d ng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#281039#Nh Tin L#Th i Ng Quyn#V Thanh Sn## 00836000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020019000890070 01300108022000400121221002000125008000500145009002000150010000500170011001500175 02000150019002000090020503900050021402102350021902000170045401300070047102000070 0478005001300485#VV11.14203#VV11.14204#VV11.14206#VV11.14205#36000#Vi?t#B102T#9 59.7023#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.8#Cc v thn thi L #^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a215tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#KVn#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi L l nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn t ng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#281040#Nh L#V Thanh Sn## 00846000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020019000890070 01300108022000400121221002200125008000500147009002000152010000500172011001500177 02000150019202000090020703900050021602102410022102000170046201300070047902000090 0486005001300495#VV11.14207#VV11.14208#VV11.14209#VV11.14210#44000#Vi?t#B102T#9 59.7024#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.9#Cc v thn thi T rn#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a261tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#KVn#Gi i thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi nh Trn l nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c t ruyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#N hn vt lch s#281041#Nh Trn#V Thanh Sn## 00901000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020019000890070 01300108022000500121221003700126008000500163009002000168010000500188011001500193 02000150020802000090022303900050023202102560023702000170049301300070051002000070 0517020001400524005001300538#VV11.14211#VV11.14214#VV11.14213#VV11.14212#35000# Vi?t#B102T#959.7025#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.10#Cc v thn thi triu H - Hu Trn#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a205tr.^b21cm#Lc h s c i#Vit Nam#KVn#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cn g vi dn, vi nc thi nh H v thi Hu Trn l nhng anh hng ho kit d ng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ng c ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#281042#Nh H#Thi H u Trn#V Thanh Sn## 00650000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670050013000740020029000870070 01300116008000500129009002000134010000500154011001500159039000500174021013700179 020001000316020000900326013000700335020001800342#VV11.14215#VV11.14218#VV11.1421 7#VV11.14216#Vi?t#X513C#320.91#^214#71000#H Quang Li#Xung chn k nguyn t bin#H Quang Li#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a423tr.^b21cm#KVn#Gii thiu 8 5 bi bnh lun v nhng s kin, hin tng v vn quc t ni bt trn th gii trong thp nin u tin ca th k XXI#Chnh tr#Th gii#281043#S kin c hnh tr## 01230000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660140007000710050019000780020066000970070 05300163008000500216009002000221010000500241011002900246020000700275039000500282 02104600028702000170074702000170076402000090078100500120079001300070080200500150 0809020006800824#VV11.14219#VV11.14220#VV11.14221#VV11.14222#Vi?t#CH305S#959.700 92#^214#50000#Sarantidis, Kostas#Chin s quc t, b i c H Kostas Sarantid is - Nguyn Vn Lp#B.s.: Kostas Sarantidis, V Vn Minh, Lm Quang Minh#^aH.#^a Qun i nhn dn#2011#^a371tr., 6tr. nh mu^b21cm#Hi k#KVn#Nhng trang hi k ca Kostas Sarantidis - Nguyn Vn Lp trong sut 9 nm khng chin chng th c dn Php chin trng Lin khu 5 v hn 10 nm than gia xy dng min Bc m i gii phng l nhng gn b vi nhn dn v qun i ta, cng chu ng mi hy sinh gian kh thiu thn, chin u dng cm, lp nhiu thnh tch, hon thnh x ut sc mi nhim v c giao v vinh d c kt np vo ng Cng sn ng Dng nm 1950 ti Tiu on 365 Ph Yn#Lch s hin i#Chin s quc t#Vi t Nam#V Vn Minh#281044#Lm Quang Minh#Kostas Sarantidis - Nguyn Vn Lp, chi n s quc t, 1927-, Hy Lp## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050017000760020008000930030 01200101007001700113008000500130009002000135010000500155011001500160020001700175 020000900192020001200201039000400213013000700217#VV11.14225#VV11.14226#VV11.1422 3#VV11.14224#50000#Vi?t#C428T#895.9223#^214#Nguyn c Thin#Ci tm#Tiu thuy t#Nguyn c Thin#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a295tr.^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#281045## 00708000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050016000760020016000920030 00600108007001600114004002000130008000500150009002000155010000500175011001500180 02101040019502000170029902000090031602000070032502000060033203900040033801300070 0342020002100349#VV11.14228#VV11.14227#VV11.14230#VV11.14229#57000#Vi?t#D431M#9 59.7042#^214#Nguyn T ng#Dng mu U Minh#K s#Nguyn T ng#Ti bn c s a cha#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a337tr.^b21cm#Vit v lch s u tranh an h dng ca qun v dn vng t U Minh Thng trong giai on nm 1954-1960#Lch s hin i#Vit Nam#U Minh#K s#Mai#281046#Khng chin chng M## 00496000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050016000770020017000930070 01600110008000500126009002000131010000500151011001500156020001700171020000900188 020001000197039000400207013000700211#VV11.14231#VV11.14232#VV11.14234#VV11.14233 #41000#Vi?t#CH527N#895.9224#^214#Nguyn Vn Bnh#Chuyn nhn gian#Nguyn Vn B nh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a218tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu l un#Mai#281047## 00609000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730050016000780020021000940030 01600115007001600131008000500147009002000152010000500172011001500177015006600192 020001700258020000900275020001200284039000400296013000700300#VV11.14235#VV11.142 38#VV11.14237#VV11.14236#36000#Vi?t#GI-103M#895.9223#^214#Nguyn Gia Nng#Gii m mt tnh yu#Tp truyn ngn#Nguyn Gia Nng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a 213tr.^b21cm#Tn bt danh tc gi: Quang ng, Hi Trang, Song Nguyn Hong An#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#281048## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050017000760020046000930070 01700139008000500156009002000161010000500181011001500186021019300201020001000394 039000400404020000800408020005000416013000700466#VV11.14239#VV11.14240#VV11.1424 1#VV11.14242#52000#Vi?t#T561C#355.0092#^214#Nguyn Ngc Phc#Tng Cao Vn Khn h - Nh tham mu chin lc#Nguyn Ngc Phc#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a302 tr.^b21cm#Gii thiu tm gng sng v tinh thn tn tu hy sinh v s nghip c ch mng v ti nng t chc, ch huy cc chin dch ln trong hai cuc khng chi n chng Php - M ca tng Cao Vn Khnh#S nghip#Mai#Qun s#Cao Vn Khnh, trung tng, (1917-1980), Vit Nam#281049## 00732000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020079000750080005001540090 02000159010000500179011001500184021017800199020001600377020000900393020001000402 020001100412039000400423013000700427020000800434#VV11.14243#VV11.14245#VV11.1424 6#VV11.14244#32000#Vi?t#GI-521B#378.1#^214#Gip bn tm hiu, la chn cc tr ng cao ng, trung cp ngh trong qun i#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a190tr .^b21cm#Cung cp nhng thng tin cn thit v qu trnh xy dng, pht trin v mc tiu, yu cu o to, thi gian tuyn sinh... ca cc trng cao ng, trun g cp ngh trong qun i#Trng qun i#Cao ng#Trung cp#Tuyn sinh#Mai#2810 50#o to## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020095000750080005001700090 02000175010000500195011001500200021023600215020001600451020000800467020000900475 020002400484020000700508039000400515013000700519020001100526020000800537#VV11.14 247#VV11.14248#VV11.14249#VV11.14250#40000#Vi?t#GI-521B#378.1#^214#Gip bn tm hiu cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip, s cp trong qun i#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a234tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin cn thi t v qu trnh xy dng, pht trin, mc tiu, yu cu o to, ch tuyn si nh, ngnh o to, c s vt cht, h thng vn bng, chng ch, kh nng lin k t o to... ca cc trng trong qun i#Trng qun i#i hc#Cao ng#Tru ng hc chuyn nghip#S cp#Mai#281051#Tuyn sinh#o to## 00771000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620070052000870080005001390090 02000144010000500164011001500169020000800184039000400192021014500196005001500341 02000080035600500120036400500120037600500070038800500110039501300070040602000100 0413020001000423#VV11.14251#VV11.14252#VV11.14253#57000#Vi?t#H103V#959.7#^214#H i Vn t la anh hng#Bi Hng Khanh (ch.b.), H c Lin, L Anh Dng...#^aH. #^aQun i nhn dn#2011#^a187tr.^b21cm#Lch s#Mai#Gii thiu a danh, iu k in t nhin, truyn thng lch s v mt s tc phm vn th xa v nay ca ngi vng t Hi Vn, Qung Nam, Nng#Bi Hng Khnh#Hi Vn#H c Lin#L Anh Dng#L Tn#L Duy Anh#281052#Qung Nam#Qung Nam## 00512000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050011000770020017000880030 01200105007001100117008000500128009002000133010000500153011001500158020001700173 020000900190020001200199039000400211013000700215#VV11.14255#VV11.14254#VV11.1425 7#VV11.14256#93000#Vi?t#CH121T#895.9223#^214#Hu Phng#Chn tri ma h#Tiu t huyt#Hu Phng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a550tr.^b21cm#Vn hc hin i#V it Nam#Tiu thuyt#Mai#281053## 00795000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050015000760020035000910030 00800126007005000134008000500184009002000189010000500209011001500214020001700229 02000090024602000080025503900040026302101580026700500160042501300070044102000210 0448#VV11.14258#VV11.14259#VV11.14261#VV11.14260#36000#Vi?t#T550K#959.7043#^214 #Nguyn Vn Hi#T Khe Sanh n Thnh c Qung Tr#Nht k#Nguyn Vn Hi ; Nguy n Hng Hi s.t., gii thiu#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a210tr.^b21cm#Lch s hin i#Vit Nam#Nht k#Mai#Ghi li chn thc v cuc sng v qu trnh anh dng chin u, hy sinh ca ngi lnh trn chin trng Qung Tr, c bit K he Sanh v Thnh c Qung tr#Nguyn Hng Hi#281054#Khng chin chng M## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050015000760020028000910030 02000119007001500139008000500154009002000159010000500179011001500184020001700199 020000900216020002000225039000400245013000700249#VV11.14262#VV11.14264#VV11.1426 3#VV11.14265#75000#Vi?t#B450C#895.9223#^214#Nguyn Vn Hi#B ci i vng Ph ng Hng#Tiu thuyt lch s#Nguyn Vn Hi#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a401tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Mai#281055## 00557000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050008000770020021000850030 01200106007000800118008000500126009002000131010000500151011001500156015003500171 020001700206020000900223020001200232039000400244013000700248#VV11.14266#VV11.142 67#VV11.14269#VV11.14268#45000#Vi?t#B312M#895.92234#^214#L Ngc#Bnh minh cao nguyn#Tiu thuyt#L Ngc#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a267tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Hong Tng Cng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#281056## 00768000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050014000710020074000850030015001590070 01900174008000500193009002000198010000500218011001500223021017500238020001500413 020000800428020001000436039000400446013000700450020000900457#VV11.14271#VV11.142 73#VV11.14272#VV11.14270#Vi?t#103T#959.704092#^214#Nguyn Vn S#i tng V N guyn Gip - Danh tng ca thi i qua t liu nc ngoi#Sch tham kho#Nguy n Vn S b.s.#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a711tr.^b24cm#Gii thiu v tui tr v hnh trnh ginh c lp, ng ti in Bin Ph, tin v Si Gn ca i tng V Nguyn Gip qua con mt nghin cu ca cc nh s hc phng Ty#V Ngu yn Gip#Tiu s#S nghip#Mai#281057#Bi vit## 00660000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020053000450080005000980090011001030100005001140110015001190150 05100134021016300185020001900348020000900367020001000376020000900386039000400395 013000700399#VL11.02204#VL11.02205#Vi?t#N305G#315.97#^214#Nin gim t chc hnh chnh ngnh thng k nm 2011#^aH.#^aThng k#2011#^a320tr.^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Gii thiu v chn dung B trng, t chc b my v nhn s ch cht ca ngnh Thng k Vit Nam t Trung ng n cc t nh, thnh ph trc thuc qua cc thi k#T chc hnh chnh#Thng k#Nin gim#V it Nam#Mai#281058## 00477000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050009000490020026000580030016000840070032001000080005001320090 01100137010000500148011002600153039000400179020000900183020000900192005001500201 013000700216#NV11.01615#NV11.01614#Vi?t#V302N#305.509597#^214#Hm Chu#Vietnames e intelligentsia#Typical figures#Hm Chu ; Nathan Morrow revise#^aH.#^aThe gioi #2011#^a386p., 12p. phot.^b21cm#Hoa#Tr thc#Vit Nam#Morrow, Nathan#281059## 00391000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020008000550070013000630080005000760090011000810100 00500092011001400097039000400111020001000115020000700125020001000132013000700142 #NV11.01616#NV11.01617#Vi?t#D309N#301#^214#Vu Xuan Minh#Dignity#Vu Xuan Minh#^aH .#^aThe gioi#2011#^a287p.^b21cm#Hoa#Trit hc#X hi#Con ngi#281060## 00430000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050009000420020013000510030018000640070008000820080005000900090 03500095010000500130011001400135039000400149020001000153020001800163013000700181 #NV11.01618#NV11.01619#Vi?t#T421C#428#^214#Lee, Jim#TOEIC traing#Scripts & answe rs#Jim Lee#^aH.#^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a124p.^b26cm#Hoa#Ting Anh#K nng nghe hiu#281061## 00755000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020071000450070064001160080005001800090011001850100005001960110 01400201039000400215015005200219020001900271005000700290020001000297020000900307 02000080031602000080032400500120033200500180034400500170036200500140037900500170 0393013000700410#NV11.01620#NV11.01621#Vi?t#TH200S#327.1#^214#The South China se a toward a region of peace, security and cooperation#Su Hao, Ren Yuanzhe, Bronso n Percival... ; Tran Truong Thuy ed.#^aH.#^aThe gioi#2011#^a410p.^b27cm#Hoa#At t he head of cover: Diplomatic academy of Vietnam#Tranh chp quc t#Su Hao#Bin ng#Ho bnh#An ninh#Hp tc#Ren Yuanzhe#Percival, Bronson#Tonnesson, Stein#Dutt on, Peter#Tran Truong Thuy#281062## 01035000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630050015000680020050000830070110001330080 00500243009001800248010000500266011002900271039000400300015005600304021020100360 02000160056102000110057700500190058802000160060702000090062300600180063200500170 0650013000700667020001100674#VV11.14025#VV11.14024#VV11.14027#VV11.14026#Vi?t#D3 00T#959.729#^214#Trnh Cng Lc#Di tch lch s - vn ho nh Trn ti ng Tri u#Ch.b.: Trnh Cng Lc, V Th Khnh Duyn ; Trn Th Thu Chi s.t., bin dch Hn Nm ; Trn Trng Dng h..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a250tr., 7tr. nh m u^b21cm#Hoa#TTS ghi: Ban qun l cc di tch trng im Qung Ninh#Gii thiu lch s cc di tch lng m, n, miu, cha, thp thi nh Trn ti ng Triu - Qung Ninh v mt s t liu Hn Nm trong cc di tch vi kt cu ch hn, ph in m Hn - Vit, dch ngha#Di tch lch s#ng Triu#V Th Khnh Duyn#Di t ch vn ho#Nh Trn#Trn Th Thu Chi#Trn Trng Dng#281063#Qung Ninh## 01159000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020046000680070058001140080005001720090 01800177010000500195011001500200039000400215015005600219021036700275020001600642 02000120065802000110067000500190068102000160070000500180071600500160073402000080 0750005001700758005001500775013000700790#VV11.14274#VV11.14275#VV11.14277#VV11.1 4276#Vi?t#D300T#959.729#^214#Di tch lch s - vn ho thng cng Vn n#V Th Khnh Duyn, Nguyn Trung Dng, Trn Quc Vng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010 #^a436tr.^b21cm#Hoa#TTS ghi: Ban qun l cc di tch trng im Qung Ninh#Gii thiu khi qut khu di tch lch s thng cng Vn n - Qung Ninh, mt trung tm thng cng quan trng thi L - Trn. Trnh by mt s bi nghin cu ca cc nh khoa hc trong v ngoi nc v thng cng Vn n qua tnh h thng v quy m, vai tr v v th, nhng bin i v phm vi t chc hnh chnh v vai tr ca Vn n qua cc thi k lch s...#Di tch lch s#Thng cng#Qung Nin h#V Th Khnh Duyn#Di tch vn ho#Nguyn Trung Dng#Trn Quc Vng#Vn n#Y amamoto Tatsuro#Nguyn Vn Kim#281064## 01039000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620140008000670020044000750070050001190080 00500169009001800174010000500192011001500197039000400212015005800216021028600274 02000120056002000090057200500150058102000070059600500130060300500170061600500140 0633005001600647020000700663013000700670#VL11.02210#VL11.02211#VL11.02213#VL11.0 2212#Vi?t#NH556P#959.7#^214#245000#Nhng pht hin mi v kho c hc nm 2010# Tng Trung Tn, Bi Vn Lim, Nguyn Vn Cng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a 791tr.^b27cm#Hoa#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#Gii thiu nhng thnh qu v nhng pht hin mi ca cc trung tm nghin cu, cc v in kho c, bo tng lch s khai qut v nghin cu cc di tch, di ch c sinh, hang ng tin s, nhng hin vt , di tch ng vt, cc c vt thuc n hiu nn vn ho trn ton quc nm 2010#Kho c hc#Vit Nam#Tng Trung Tn#Di ch#Bi Vn Lim#Nguyn Vn Cng#Bi Ch Hong#Lm Th M Dung#Di vt#281065## 00647000000000229000450004100050000018100060000508200040001180800050001500200470 00200080013000670090037000800100005001170110014001220390004001360150097001400210 11300237020001100350020001100361020001900372020001900391013000700410#Vi?t#S125B# 634#^214#Su bnh hi thanh long v bin php phng tr#^aBnh Thun#^aChi cc B o v Thc vt Bnh Thun#2011#^a20tr.^b21cm#Hoa#u ba sch ghi: S Nng nghi p & Pht trin Nng thn tnh Bnh Thun. Chi cc Bo v Thc vt#Gii thiu mt s loi su c hi, cc bnh hi cho cy thanh long v a ra mt s bin php phng tr su bnh#Cy n qu#Thanh long#Bnh hi cy trng#Phng tr su bnh#2 81066## 00721000000000229000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200580 00220080013000800090037000930100005001300110014001350390004001490150097001530210 18800250020000400438020000400442020001900446020001900465013000700484#Vi?t#M458S# 633.1#^214#Mt s su bnh chnh trn cy la v bin php phng tr#^aBnh Thu n#^aChi cc Bo v Thc vt Bnh Thun#2011#^a36tr.^b21cm#Hoa#u ba sch ghi: S Nng nghip & Pht trin Nng thn tnh Bnh Thun. Chi cc Bo v Thc vt#H ng dn xc nh thi im bn phn cho la v nguyn tc bn phn cho cy la. Gii thiu mt s su bnh chnh hi la v bin php phng tr. Bin php qun l c di trong rung la#La#Su#Bnh hi cy trng#Phng tr su bnh#281067# # 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050006000560020019000620030016000810070006000970080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020001200173 039000400185013000700189#VN11.04241#VN11.04242#58000#Vi?t#B254D#895.922334#^214 #H L#Bn dng Sn Soang#Tp truyn ngn#H L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a3 02tr.^b17cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#281068## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490050016000560020010000720030004000820070016000860080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000400176013000700180#VN11.04243#VN11.04244#Vi?t#KH110V#895.92214#^214#50000 #ng Cng Lng#Kht vng#Th#ng Cng Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a12 3tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#281069## 00447000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050014000550020010000690030004000790070014000830080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000400170013000700174#VN11.04245#VN11.04246#Vi?t#T312X#895.92214#^214#47500# Trn Vn Kiu#Tnh xun#Th#Trn Vn Kiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a61tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#281070## 00440000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050010000540020011000640030004000750070010000790080 00500089009001900094010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159 039000400163013000700167#VN11.04247#VN11.04248#Vi?t#R106C#895.9221#^214#35000#K iu Thau#Rng chiu#Th#Kiu Thau#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a118tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#281071## 00399000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050016000480020020000640080005000840090019000890100005001080110 01500113020001700128020000900145020000400154039000400158013000700162#VV11.14278# VV11.14279#Vi?t#TH460N#895.9221#^214#Nguyn Thu Kha#Th Nguyn Thu Kha#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2011#^a587tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#281072## 00523000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050009000540020016000630070009000790080023000880090 04500111010000500156011001500161015003200176020001800208020000900226020001100235 039000400246013000700250#VV11.14280#VV11.14281#Vi?t#H307S#895.9223#^214#70000#V n Bin#Hip s v hnh#Vn Bin#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Sch Phng Nam#2011#^a316tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phm Vn Bin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Hoa#281073## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050013000550020018000680030004000860070013000900080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000400176013000700180#VV11.14282#VV11.14283#Vi?t#G107C#895.92214#^214#25000# Hong T Nga#Gnh c chim bao#Th#Hong T Nga#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a8 3tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#281074## 00446000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050013000550020010000680030004000780070013000820080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VV11.14284#VV11.14285#Vi?t#D431X#895.92214#^214#35000# Hong Chng#Dng xun#Th#Hong Chng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a91tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#281075## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050014000550020014000690030004000830070014000870080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VV11.14286#VV11.14287#Vi?t#B254T#895.92214#^214#45000# L Quang nh#Bn thi gian#Th#L Quang nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a151 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#281076## 00727000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670140007000720020020000790030059000990070 05600158008000500214009004400219010000500263011001500268020001700283020000900300 02000120030903900050032100500080032600500110033400500120034500500120035700500130 0369013000700382#VV11.14288#VV11.14291#VV11.14290#VV11.14289#Vi?t#V115M#895.9223 408#^214#86000#Vn mi 2010 - 2011#Tuyn vn xui ca tc gi mi v tc gi a ng c mn m#on L, Ho Nguyn, H Anh Thi... ; H Anh Thi tuyn#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a423tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#oanh#on L#Ho Nguyn#H Anh Thi#L Anh Hoi#L Minh Khu#2 81077## 00548000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050011000480020015000590030004000740070040000780080005001180090 01900123010000500142011001500147015005000162020001700212020000900229020000400238 039000500242013000700247005001600254#VV11.14292#VV11.14293#Vi?t#561N#895.92213# ^214#L c Th#ng ngn dm#Th#L c Th ; L Trung Nguyt s.t., b.s.#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a275tr.^b21cm#K nim 100 nm ngy sinh 10/10/1911 - 10 /10/2011#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#281078#L Trung Nguyt## 00697000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030004000740070047000780220004001250080 00500129009001900134010000500153011001500158012002200173015003500195020001700230 02000090024702000040025600500150026000500140027500500130028900500160030200500170 0318039000500335013000700340#VV11.14294#VV11.14295#75000#Vi?t#H401T#895.9221008 #^214#Hoa trn vch #Th#Nguyn Kim Hi, Mai Hng Tho, Phan Vn Li...#T.1#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a187tr.^b21cm#T sch Ngi yu th#TTS ghi: Cu l c b th Vn ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Kim Hi#Mai Hng Tho#Ph an Vn Li#Nguyn Xun Nm#Bi Th Hi Chu#oanh#281079## 00443000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050013000540020007000670030004000740070013000780080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000500165013000700170#VV11.14297#VV11.14296#Vi?t#T550V#895.9221#^214#45000#H Trng m#T vn#Th#H Trng m#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#281080## 00479000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140008000480050016000560020020000720030047000920080005001390090 01900144010000500163011001500168020001700183020000900200020000400209039000500213 013000700218#VV11.14298#VV11.14299#Vi?t#TH460D#895.9221#^214#180000#Dng Kiu Minh#Th Dng Kiu Minh#Ci la. Dng m. Nhng thi i thanh xun...#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2011#^a574tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#281081## 00778000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030058001040070052001620080018002140090 03500232010000500267011001500272020000800287020002000295020001400315005001400329 03900050034302000070034800500120035500500130036702000150038000500200039500500180 0415013000700433#VV11.14300#VV11.14301#35000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn thi H - C cp tc t im cao mn ho hc#Bin son theo cu trc thi ca b G io dc v o to#Ung Thanh Hi (ch.b.), H Huy Gip, L Thanh Hi...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a179tr.^b24cm#Ho hc#Ph thn g trung hc#Sch c thm#Ung Thanh Hi#oanh#n tp#H Huy Gip#L Thanh Hi#Sc h luyn thi#Nguyn Th Thu Hin#Hunh Quang Phc#281082## 00787000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030058001030070061001610080018002220090 03500240010000500275011001500280020000700295020002000302020001400322005001600336 03900050035202000070035700500210036400500110038502000150039600500120041100500190 0423013000700442#VV11.14302#VV11.14303#48000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn thi H - C cp tc t im cao mn vt l#Bin son theo cu trc thi ca b Gi o dc v o to#Nguyn c Hip (ch.b.), Nguyn Th Bch Loan, L B Ngc...#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a306tr.^b24cm#Vt l#P h thng trung hc#Sch c thm#Nguyn c Hip#oanh#n tp#Nguyn Th Bch Loa n#L B Ngc#Sch luyn thi#L Vn Thi#Nguyn Thnh Tng#281083## 00775000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520030058001000070057001580080018002150090 03500233010000500268011001500273020000500288020002000293020001400313005001600327 03900050034302000070034800500110035500500170036602000150038300500160039800500160 0414013000700430#VV11.14305#VV11.14304#45000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn thi H - C cp tc t im cao mn ton#Bin son theo cu trc thi ca b Gio dc v o to#Nguyn H Thanh (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Cng Danh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a237tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn H Thanh#oanh#n tp#Nguyn Cam#Nguyn Cng Danh# Sch luyn thi#Phan Thin Danh#Trng Ngc c#281084## 00564000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070046000590040018001050080005001230090011001280100 00500139011001700144020000900161020001100170020001400181005001100195039000500206 012001400211020001000225005001100235005000900246013000700255#VN11.04249#8500#Vi ?t#NH254V#372.21#^214#Nhn v cn trng#Phng Nhi b.s. ; Tranh: Hong Vit, Tr nh L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t m u#Sch mu gio#Phng Nhi#oanh#B tp t mu#Cn trng#Hong Vit#Trnh L#2810 85## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970080005001620090011001670100 00500178011001700183020000900200020001100209020001400220005002300234039000500257 005001600262005001500278013000700293#VN11.04250#9600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Ng uyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Huyn#oanh#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#281086## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970080005001620090011001670100 00500178011001700183020000900200020001100209020001400220005002300234039000500257 005001600262005001500278013000700293#VN11.04251#9600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Ng uyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Huyn#oanh#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#281087## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970080005001620090011001670100 00500178011001700183020000900200020001100209020001400220005002300234039000500257 005001600262005001500278013000700293#VN11.04252#9600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Ng uyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Huyn#oanh#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#281088## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970080005001620090011001670100 00500178011001700183020000900200020001100209020001400220005002300234039000500257 005001600262005001500278013000700293#VN11.04253#9600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Ng uyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Huyn#oanh#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#281089## 00538000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400070052000720080005001240090011001290100005001400110 01700145020001800162020001600180020001400196005001900210039000500229005001600234 005001500250013000700265#VN11.04254#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi lut giao thng#Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Nguyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b17x24cm#Gio dc mu gio#Lut giao thng#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#oanh#Phng Th Tng#Nguyn Th Nga#281090## 00698000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070100000630040018001630080005001810090011001860100 00500197011001700202020001800219020001600237020001400253005001700267039000500284 00500190028900500130030800500200032100500080034100500100034900500060035901300070 0365#VN11.04255#9000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc lut giao thng#B.s.: Trn T h Thu Ho, Trn Th Ngc Trm, V Minh Hng, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: H ng K..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#Gio dc mu gi o#Lut giao thng#Sch mu gio#Trn Th Thu Ho#oanh#Trn Th Ngc Trm#V Minh Hng#Hong Th Thu Hng#Hng K#Minh Hin#T n#281091## 00569000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070046000660040018001120080005001300090011001350100 00500146011001700151020000900168020001100177020001400188005001100202039000500213 012001400218020000800232005001100240005000900251013000700260#VN11.04256#8500#Vi ?t#TH552A#372.21#^214#Thc n yu thch ca b#Phng Nhi b.s. ; Tranh: Hong Vi t, Trnh L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b17x24cm#Mu gio#T p t mu#Sch mu gio#Phng Nhi#oanh#B tp t mu#Thc n#Hong Vit#Trnh L #281092## 00565000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070046000620040018001080080005001260090011001310100 00500142011001700147020000900164020001100173020001400184005001100198039000500209 012001400214020000800228005001100236005000900247013000700256#VN11.04257#9000#Vi ?t#C108T#372.21#^214#Cao - thp - xa - gn#Phng Nhi b.s. ; Tranh: Hong Vit, Trnh L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Phng Nhi#oanh#B tp t mu#So snh#Hong Vit#Trnh L#281 093## 00533000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210016001020040018001180080 00500136009001100141010000500152011001700157020001800174020001400192020000700206 005000800213005001000221039000500231013000700236#VN11.04258#7000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.7#Cc loi vt#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b19x22cm#Gio dc mu gio #Sch mu gio# vt#Kim Chi#Trang Nh#oanh#281094## 00527000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210013001020040018001150080 00500133009001100138010000500149011001700154020001800171020001400189005000800203 005001000211039000500221020000400226013000700230#VN11.04259#4000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.8#Cc loi hoa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b19x22cm#Gio dc mu gio#S ch mu gio#Kim Chi#Trang Nh#oanh#Hoa#281095## 00545000000000289000450002600110000000400180001100800050002900900110003401000050 00450110017000500200018000670200008000850200014000930050012001070060008001190390 00700127019001600134012002800150014000700178041000500185181000600190082000700196 808000500203002001300208007002700221013000700248#VN11.04260#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#n ung#Sch mu gio# B o ng#Th Bo#T.Dung#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#10000#Vi?t# 115#372.21#^214#n ng cch# Bo ng ; Th Bo dch#281096## 00547000000000289000450002600110000000400180001100800050002900900110003401000050 00450110017000500200018000670200009000850200014000940050012001080060008001200390 00700128019001600135012002800151014000700179041000500186181000600191082000700197 808000500204002001400209007002700223013000700250#VN11.04261#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#Ho nhp#Sch mu gio# Bo ng#Th Bo#T.Dung#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#10000#Vi?t# B308H#372.21#^214#Bit ho ng# Bo ng ; Th Bo dch#281097## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020010000420070027000520040018000790080005000970090011001020100 00500113011001700118020001800135020000900153020001400162005001200176006000800188 039000700196019001600203012002800219013000700247#VN11.04262#10000#Vi?t#NG500N#3 72.21#^214#Ng ngoan# Bo ng ; Th Bo dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a36tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#Gic ng#Sch mu gio# Bo ng#Th Bo#T.Dung#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#281098## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070027000580040018000850080005001030090011001080100 00500119011001700124020001800141020000800159020001400167005001200181006000800193 039000700201019001600208012002800224013000700252#VN11.04263#10000#Vi?t#V510C#37 2.21#^214#Vui chi an ton# Bo ng ; Th Bo dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2011#^a35tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#An ton#Sch mu gio# Bo n g#Th Bo#T.Dung#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#281099## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400070043000520040018000950080005001130090011001180100 00500129011001400134020001800148020000500166020001400171005001400185005001500199 039000700214013000700221#VV11.14306#8000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Li : V Quang Vinh ; Tranh: Qun Tun Long#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^ a31tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#V Quang Vinh#Qun Tun Long#T .Dung#281100## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070049000720220004001210040030001250080 00500155009001100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210 020001400216005001500230005001400245005001200259039000700271013000700278#VV11.14 307#4200#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.1#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Tr n Hi Ton#V Thanh H#T.Dung#281101## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070049000720220004001210040030001250080 00500155009001100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210 020001400216005001500230005001400245005001200259039000700271013000700278#VV11.14 308#6200#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.2#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Tr n Hi Ton#V Thanh H#T.Dung#281102## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070049000720220004001210040030001250080 00500155009001100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210 020001400216005001500230005001400245005001200259039000700271013000700278#VV11.14 309#4700#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.3#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Tr n Hi Ton#V Thanh H#T.Dung#281103## 00579000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020017000500030018000670070012000850220004000972210 00900101004003000110008000500140009001100145010000500156011001400161015003300175 020001100208020000600219020001400225005001200239039000700251013000700258#VV11.14 310#VV11.14311#7500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.1#m - Ch#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#T.Dung#281104## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030018000680070012000860220004000982210 00400102004003000106008000500136009001100141010000500152011001500157015003300172 020001100205020000600216020001400222005001200236039000700248013000700255#VV11.14 312#VV11.14313#14100#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.2#Vn#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i #T.Dung#281105## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020017000500030018000670070012000850220004000972210 00700101004003000108008000500138009001100143010000500154011001400159015003300173 020001100206020000600217020001400223005001200237039000500249013000700254#VV11.14 314#VV11.14315#8900#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.3#T hc#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#Loan#281106## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090011000560100005000670110015000720200 01100087039000500098020000600103020001400109002007100123007001300194020000600207 020000600213020000400219005001300223013000700236020000800243#VV11.14316#VV11.143 17#23000#Vi?t#L504K#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#L oan#Lp 1#Sch c thm#Luyn tp v cm th cc bi th trong sch ting Vit c c lp 1, 2, 3#Phm nh n#Lp 2#Lp 3#Th#Phm nh n#281107#Cm th## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090011000560100005000670110015000720200 01100087039000500098020000600103020001400109002006800123007001300191020000600204 020000400210005001300214013000700227020000800234#VV11.14318#VV11.14319#19000#Vi ?t#L504K#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Loan#Lp 4#S ch c thm#Luyn tp v cm th cc bi th trong sch ting Vit cc lp 4, 5# Phm nh n#Lp 5#Th#Phm nh n#281108#Cm th## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030041000870070080001280220004002080080 00500212009001100217010000500228011001500233020001000248020000600258020000800264 02000140027200500170028600500140030300500210031700500170033803900050035501300070 0360#VV11.14320#VV11.14321#25000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp cui tun tin g Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), A n Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Bch Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a 100tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#An Th Thu H #Trng Th Ngc Minh#Nguyn Bch Thu#Loan#281109## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080005000530090011000580100005000690110015000740150 03300089020001000122039000500132020000600137020001500143002001200158003001500170 00700650018500500140025000500080026400500170027200500170028900500130030601300070 0319#VV11.14322#VV11.14323#50000#Vi?t#L504K#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^ a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Loan#Lp 3#Sch gio vi n#Ting Anh 3#Bn ting Vit#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#Hong Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#281110## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090011000560100005000670110015000720200 01100087039000500098004001800103020000900121020001400130002004600144007002300190 005001200213020001200225013000700237#VV11.14324#VV11.14325#33000#Vi?t#L504K#372 .6#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Loan#Ti bn ln th 1#Ti u hc#Sch c thm#Tuyn tp kim tra mn ting Vit tiu hc#L Hng Mai t uyn chn#L Hng Mai# kim tra#281111## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090011000560100005000670110015000720200 01100087039000500098004001800103020000600121020001400127002003300141007001600174 005001600190020000800206020001200214013000700226#VV11.14326#VV11.14327#28000#Vi ?t#L504K#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Ting Vit#Loan#Ti bn ln th 6#Lp 4#Sch c thm#Bi tp trc nghim ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#N guyn Th Hnh#Bi tp#Trc nghim#281112## 00560000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070027000780220004001050040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174 020001200182020001400194005001500208005001100223039000500234013000700239#VV11.14 328#VV11.14329#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Du y Ha, L Thu Tm#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Tm#Loan#281113## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470080005000520090011000570100005000680110015000730200 00800088039000500096004001800101020000700119020001400126002004400140007005900184 005001200243020000600255020000800261013000700269#VV11.14330#VV11.14331#19000#Vi ?t#L504K#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Lch s#Loan#Ti bn l n th 5#a l#Sch c thm#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 5#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...#Nguyn Tri#Lp 5#Bi tp#28 1114## 00650000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420080005000490090011000540100005000650110015000700200 01000085039000500095020001100100020001400111002004100125007005700166005001300223 02000060023601300070024200500140024900500110026300500170027400500160029102000170 0307#VV11.14332#VV11.14333#Vi?t#L504K#807#^214#17000#^aH.#^aGio dc#2011#^a111 tr.^b24cm#Phn tch#Loan#Bnh ging#Sch c thm#Phn tch, bnh ging tc phm vn hc 6#B.s.: Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, H Th Ho...#Trn nh S #Lp 6#281115#Phan Huy Dng#H Th Ho#Nguyn Vit Hng#inh Thi Hng#Tc phm vn hc## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070014000720080005000860090011000910100 00500102011001500107020000800122020000600130020001400136005001400150039000500164 013000700169#VV11.14334#VV11.14335#17000#Vi?t#250H#959.7#^214# hc tt lch s 6#Nguyn S Qu#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c th m#Nguyn S Qu#Thu#281116## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070038000690080005001070090011001120100 00500123011001500128020000700143020000600150020001400156005000900170005002000179 039000500199013000700204#VV11.14336#VV11.14337#15000#Vi?t#250H#530#^214# hc tt vt l 6#V Quang (ch.b.), inh Th Thi Qunh#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr .^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#V Quang#inh Th Thi Qunh#Thu#281117## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070043000710080005001140090011001190100 00500130011001500135020000900150020000600159020001400165005001800179005001600197 039000500213013000700218#VV11.14338#VV11.14339#23000#Vi?t#250H#580#^214# hc tt sinh hc 6#Nguyn Phng Nga (ch.b.), Trng Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011# ^a164tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Phng Nga#Trng Thu Thu#Th u#281118## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070059000670220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000600171020001400177005001400191 005001700205005001800222039000500240013000700245#VV11.14340#VV11.14341#25000#Vi ?t#250H#510#^214# hc tt ton 6#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun, Ngu yn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm# Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#Nguyn c Trng#Thu#281119## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070059000670220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000600171020001400177005001400191 005001700205005001800222039000500240013000700245#VV11.14342#VV11.14343#22000#Vi ?t#250H#610#^214# hc tt ton 6#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun, Ngu yn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm# Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#Nguyn c Trng#Thu#281120## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020031000510070078000820080005001600090011001650100 00500176011001500181020001200196020000800208020000600216020001400222005001600236 005001500252005001800267005001800285039000500303013000700308#VV11.14344#VV11.143 45#24000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em vit bi vn hay lp 6#Trn nh Chung ( ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#^aH.#^aGio dc#201 1#^a183tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#Trn nh Chung#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#Thu#281121## 00663000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070062000700080005001320090011001370100 00500148011001500153020000800168020000600176020000800182020001100190020001400201 00500160021500500140023100500190024500500180026400500190028203900050030101300070 0306020001200313#VV11.14347#VV11.14346#32000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 6#Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Th Bch H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn V n Long#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H#Hong Phng Ngc#Phan Th Hng Xun#Th u#281122#Tp lm vn## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030069000880070027001570220004001840080 00500188009001100193010000500204011001500209020000500224020000600229020001400235 005001300249005001300262039000500275013000700280020000800287#VV11.14348#VV11.143 49#21500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 6#Chnh l v b sung phn trc nghim, i mi phng php dy v hc#Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Hn Lin H i#Ng Long Hu#Thu#281123#Bi tp## 00630000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070048000700080005001180090011001230100 00500134011001500139020000800154020000600162020000800168020001200176020001400188 03900050020201300070020700500160021400500050023000500140023500500190024900500130 0268020001100281#VV11.14350#VV11.14351#33000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 7#Nguyn Vn Long (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a25 5tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Thu#281124#Nguyn V n Long#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H#Phm Th Hu#Ting Vit## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070049000710080005001200090011001250100 00500136011001500141020000900156020000600165020001400171005001700185005001400202 005001600216039000500232013000700237#VV11.14352#VV11.14353#25000#Vi?t#250H#590 #^214# hc tt sinh hc 7#Nguyn Thu Huyn, L Th Phng, Nguyn Th Thu#^aH .#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#L Th Phng#Nguyn Th Thu#Thu#281125## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070055000700220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001400184 005001400198005001300212005001800225039000400243013000700247#VV11.14354#VV11.143 55#25000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 7#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti, Nguyn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Nguyn c Trng#Th#281126## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070055000700220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001400184 005001400198005001300212005001800225039000400243013000700247#VV11.14356#VV11.143 57#22000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 7#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti, Nguyn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Nguyn c Trng#Th#281127## 00488000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020021000550070046000760080005001220090011001270100 00500138011001500143020001400158005001700172039000400189020000800193020000600201 020000800207013000700215#VV11.14358#VV11.14359#Vi?t#250H#959.70076#^214#23000# hc tt lch s 7#Nguyn Cnh Minh (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh#^aH.#^aGio d c#2011#^a168tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Cnh Minh#THa#Lch s#Lp 7#Bi tp# 281128## 00463000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020020000530070033000730080005001060090011001110100 00500122011001500127020001400142005000900156039000400165020000700169020000600176 020000800182013000700190#VV11.14361#VV11.14360#Vi?t#250H#530.076#^214#15000# hc tt vt l 7#V Quang (ch.b.), L Thanh Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr. ^b24cm#Sch c thm#V Quang#THa#Vt l#Lp 7#Bi tp#281129## 00616000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020031000510070078000820080005001600090011001650100 00500176011001500181020001400196005001600210039000400226020001200230020000600242 020000800248005001500256005001800271005001800289013000700307#VV11.14362#VV11.143 63#Vi?t#GI-521E#807#^214#25000#Gip em vit bi vn hay lp 7#Trn nh Chung ( ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#^aH.#^aGio dc#201 1#^a195tr.^b24cm#Sch c thm#Trn nh Chung#THa#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Ngu yn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#281130## 00552000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020037000490070035000860080005001210090011001260100 00500137011001500142020001400157005001600171039000400187004001800191020001000209 020000600219020001200225005001800237013000700255#VV11.14364#VV11.14365#Vi?t#K304 T#428#^214#22000#Kim tra trc nghim ting Anh lp 7#Nguyn Kim HIn, Nguyn M ai Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#THa# Ti bn ln th 1#Ting Anh#Lp 7#Trc nghim#Nguyn Mai Phng#281131## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500070057000910080005001480090011001530100 00500164011001500169020001400184005001300198039000400211020001000215020001100225 00500140023600500170025000500160026700500150028301300070029802000060030502000170 0311#VV11.14366#VV11.14367#18500#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn hc 7#Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, Nguyn Vit Hng...#^aH.#^a Gio dc#2011#^a122tr.^b24cm#Sch c thm#Trn nh S#THa#Phn tch#Bnh ging #Phan Huy Dng#Nguyn Vit Hng#inh Thi Hng#Nguyn Hu Sn#281132#Lp 8#Tc phm vn hc## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030031000880070049001190220004001680080 00500172009001100177010000500188011001500193020000500208020000600213020000800219 020001400227005001600241005001800257005001300275039000400288013000700292#VV11.14 368#VV11.14369#30500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 7 #i mi phng php dy v hc#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Th#281133## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030031000880070049001190220004001680080 00500172009001100177010000500188011001500193020000500208020000600213020000800219 020001400227005001600241005001800257005001300275039000400288013000700292#VV11.14 370#VV11.14371#22500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 7 #i mi phng php dy v hc#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a146tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Th#281134## 00622000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070046000700080005001160090011001210100 00500132011001500137020000800152020001400160005001600174039000400190020000800194 02000110020202000120021302000060022500500050023100500120023600500140024800500150 0262013000700277#VV11.14372#VV11.14373#32000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 8#Nguyn Vn Long (ch.b.), L A, V Quc Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a243t r.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Vn Long#THa#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n#Lp 8#L A#V Quc Anh#L Nguyn Cn#Trn Th Thnh#281135## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165 005001400179005001300193039000500206013000700211#VV11.14374#VV11.14375#26000#Vi ?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti#T.1#^ aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuy n#Phm c Ti#Vanh#281136## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700220004001060080005001100090 01100115010000500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165 005001400179005001300193039000500206013000700211#VV11.14376#VV11.14377#25000#Vi ?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti#T.2#^ aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuy n#Phm c Ti#Vanh#281137## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020031000510070078000820080005001600090011001650100 00500176011001500181020001200196020000600208020001400214005001600228039000500244 005001500249005001800264005001800282013000700300#VV11.14378#VV11.14379#18000#Vi ?t#GI-521E#807#^214#Gip em vit bi vn hay lp 8#Trn nh Chung (ch.b.), Nguy n Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b 24cm#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#Trn nh Chung#Vanh#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#281138## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500070052000910080005001430090011001480100 00500159011001500164020001000179020001100189020000600200020001400206005001300220 03900050023300500140023800500120025200500120026400500150027601300070029102000170 0298#VV11.14380#VV11.14381#18000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn hc 8#Trn nh S (ch.b.), L Nguyn Cn, La Khc Ho...#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Phn tch#Bnh ging#Lp 8#Sch c thm#Trn nh S#Va nh#L Nguyn Cn#La Khc Ho#L Lu Oanh#Nguyn Hu Sn#281139#Tc phm vn hc# # 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070017000810040018000980080005001160090 01100121010000500132011001500137020000700152020000600159020000800165020001200173 020001400185005001700199039000500216013000700221#VV11.14382#VV11.14383#26000#Vi ?t#B103T#530.76#^214#Bi tp trc nghim vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Vanh#281140## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030031000880070049001190220004001680080 00500172009001100177010000500188011001500193020000500208020000600213020000800219 020001400227005001600241005001800257005001300275039000500288013000700293#VV11.14 384#VV11.14385#28500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 8 #i mi phng php dy v hc#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Vanh#281141## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030031000880070049001190220004001680080 00500172009001100177010000500188011001500193020000500208020000600213020000800219 020001400227005001600241005001800257005001300275039000500288013000700293#VV11.14 386#VV11.14387#30500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 8 #i mi phng php dy v hc#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Vanh#281142## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070017000820040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000700153020000600160020000800166020001400174 039000500188020001200193005001700205013000700222#VV11.14388#VV11.14389#26000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp trc nghim vt l 9#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Van h#Trc nghim#Nguyn Thanh Hi#281143## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500070054000910080005001450090011001500100 00500161011001500166020001000181020001100191020000600202020001400208039000500222 00500130022700500140024000500140025400500160026800500150028401300070029902000170 0306#VV11.14390#VV11.14391#24500#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn hc 9#Trn nh S (ch.b.), L Nguyn Cn, L Quang Hng...#^aH.#^aGi o dc#2011#^a163tr.^b24cm#Phn tch#Bnh ging#Lp 9#Sch c thm#Vanh#Trn n h S#L Nguyn Cn#L Quang Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hu Sn#281144#Tc phm vn hc## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020000600205020000800211020001400219 03900050023302000120023802000110025000500140026100500160027500500180029101300070 0309#VV11.14392#VV11.14393#41000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 9#B.s., tu yn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a327tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Sch c thm#Va nh#Tp lm vn#Ting Vit# Ngc Thng#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#281145 ## 00500000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700440004200800050 00860090011000910100005001020110015001070200007001220200006001290200014001350050 00900149039000500158014000700163041000500170181000600175082000400181808000500185 005001100190005001400201013000700215#VV11.14394#VV11.14395# hc tt vt l 9#V Quang (ch.b.), L Th La, Ng Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#V t l#Lp 9#Sch c thm#V Quang#KVn#25000#Vi?t#250H#530#^214#L Th La#Ng Thanh Mai#281146## 00530000000000277000450002600110000002600110001100200210002200700580004300800050 01010090011001060100005001170110015001220200008001370200006001450200014001510050 01300165039000500178014000700183041000500190181000600195082000400201808000500205 005001800210005001700228013000700245#VV11.14396#VV11.14397# hc tt ho hc 9# Nguyn Cng (ch.b.), Nguyn Vn Nguyn, Hong Kiu Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^ a175tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Cng#KVn#24000#Vi?t#250H#54 6#^214#Nguyn Vn Nguyn#Hong Kiu Trang#281147## 00485000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700400004300800050 00830090011000880100005000990110015001040200008001190200006001270200014001330050 01500147039000500162014000700167041000500174181000600179082000600185808000500191 005001600196013000700212#VV11.14398#VV11.14399# hc tt lch s 9#Nguyn Th C i (ch.b.), Nguyn Th Bch#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#S ch c thm#Nguyn Th Ci#KVn#25000#Vi?t#250H#959.7#^214#Nguyn Th Bch#281 148## 00646000000000337000450002600110000002600110001100200210002200700570004300800050 01000090011001050100005001160110015001210200008001360200006001440200014001500050 01600164039000500180014000700185041000500192181000600197082000400203808000500207 00500140021200500140022602000110024002000080025102000120025900500170027100500130 0288013000700301#VV11.14400#VV11.14401# hc tt ng vn 9#Nguyn Vn Long (ch. b.), L Nguyn Cn, Trnh Th Lan...#^aH.#^aGio dc#2011#^a275tr.^b24cm#Ng vn #Lp 9#Sch c thm#Nguyn Vn Long#KVn#36000#Vi?t#250H#807#^214#L Nguyn C n#Trnh Th Lan#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Nguyn Th Nng#o Tin Thi#28 1149## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070040000700220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001700197039000500214013000700219#VV11.14402#VV11.14403#24000#Vi ?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 9#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun#T .1#^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#KVn#281150## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070072000990080005001710090011001760100 00500187011001500192020001200207020000600219020001400225005001500239039000500254 005001300259005001600272013000700288#VV11.14404#VV11.14405#31000#Vi?t#B452D#807 #^214#Bi dng tp lm vn lp 9 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn T h Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Trn Th Thnh#KVn#L Phm Hng#Trn ng N gha#281151## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020013000500290006000630070063000690080005001320090 01100137010000500148011001500153020001100168020000600179020001500185005001400200 039000500214015003300219005001500252005001700267005001400284013000700298#VV11.14 406#VV11.14407#8100#Vi?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 9#k{T9#Ng Minh Thu, Ph m Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm #Ting Nht#Lp 9#Sch gio khoa#Ng Minh Thu#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#281152## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530070019000830080005001020090011001070100 00500118011001500123020000800138020000600146020001400152005001900166039000500185 004001800190020000800208020001200216013000700228#VV11.14408#VV11.14409#27000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp trc nghim ho hc 9#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a224tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#KVn#T i bn ln th 4#Bi tp#Trc nghim#281153## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070017000910080005001080090011001130100 00500124011001500129020000700144020000600151020001400157005001700171039000500188 004001800193020000800211013000700219#VV11.14410#VV11.14411#23000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp chn lc v nng cao vt l 9#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^aGio dc #2011#^a183tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#KVn#Ti bn l n th 4#Bi tp#281154## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020031000510070062000820080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180020000600192020001400198005001600212005001500228 005001800243005001800261005001700279039000500296013000700301#VV11.14412#VV11.144 13#28000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em vit bi vn hay lp 9#Trn nh Chung ( ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm #Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Trn nh Chung#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Thu H #Cao Th Hng Hnh#Phm Th t Ti#KVn#281155## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030069000880070044001570220004002010080 00500205009001100210010000500221011001500226020000500241020000600246020000800252 020001400260005001600274005001300290005001300303039000500316013000700321#VV11.14 414#VV11.14415#28500#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 9 #Chnh l v b sung phn trc nghim. i mi phng php dy v hc#Nguyn Ng c m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ton#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#KVn#281156 ## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030069000880070044001570220004002010080 00500205009001100210010000500221011001500226020000500241020000600246020000800252 020001400260005001600274005001300290005001300303039000500316013000700321#VV11.14 416#VV11.14417#35000#Vi?t#K305T#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 9 #Chnh l v b sung phn trc nghim. i mi phng php dy v hc#Nguyn Ng c m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Ton#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#KVn#281157 ## 00534000000000277000450002600110000002600110001100200210002200700600004300800050 01030090011001080100005001190110015001240200007001390200007001460200014001530050 01700167039000500184014000700189041000500196181000600201082000400207808000500211 005001800216005001500234013000700249#VV11.14418#VV11.14419# hc tt vt l 10# Nguyn Vn Thun (ch.b.), Phm V Bch Hng, V Th Mai Lan#^aH.#^aGio dc#2011 #^a191tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Vn Thun#KVn#26000#Vi?t#2 50H#530#^214#Phm V Bch Hng#V Th Mai Lan#281158## 00536000000000277000450002600110000002600110001100200220002200700600004400800050 01040090011001090100005001200110015001250200008001400200007001480200014001550050 01400169039000500183014000700188041000500195181000600200082000400206808000500210 005001500215005002100230013000700251#VV11.14420#VV11.14421# hc tt lch s 10 #inh Ngc Bo (ch.b.), Nguyn Mai Anh, Tng Th Qunh Hng#^aH.#^aGio dc#201 1#^a183tr.^b24cm#Lch s#Lp 10#Sch c thm#inh Ngc Bo#KVn#25000#Vi?t#25 0H#909#^214#Nguyn Mai Anh#Tng Th Qunh Hng#281159## 00477000000000265000450002600110000002600110001100200210002200700330004300800050 00760090011000810100005000920110015000970200007001120200007001190200014001260050 01800140039000500158014000700163041000500170181000600175082000400181808000500185 005001400190013000700204#VV11.14422#VV11.14423# hc tt a l 10#Nguyn Trng Hiu, Phm Minh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#a l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Trng Hiu#KVn#26000#Vi?t#250H#910#^214#Phm Minh Tm#281160## 00565000000000289000450002600110000002600110001100200210002200700700004300800050 01130090011001180100005001290110015001340200007001490200007001560200014001630050 01600177039000500193014000700198041000500205181000600210082000400216808000500220 005001300225005001300238005001700251013000700268#VV11.14424#VV11.14425# hc t t i s 10#Don Minh Cng (ch.b.), Mnh Hng, Trn Hu Nam, Hong c Nguy n#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#Don Minh Cn g#KVn#29000#Vi?t#250H#512#^214# Mnh Hng#Trn Hu Nam#Hong c Nguyn#281 161## 00532000000000277000450002600110000002600110001100200220002200700580004400800050 01020090011001070100005001180110015001230200008001380200007001460200014001530050 01400167039000500181014000700186041000500193181000600198082000400204808000500208 005001600213005001800229013000700247#VV11.14426#VV11.14427# hc tt ho hc 10 #Phm Vn Hoan (ch.b.), Vng Minh Chu, Nguyn Vn Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011# ^a187tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#Phm Vn Hoan#KVn#26000#Vi?t#250H #546#^214#Vng Minh Chu#Nguyn Vn Nguyn#281162## 00540000000000277000450002600110000002600110001100200230002200700610004500800050 01060090011001110100005001220110015001270200009001420200007001510200014001580050 01300172039000500185014000700190041000500197181000600202082000400208808000500212 005001700217005002100234013000700255#VV11.14428#VV11.14429# hc tt hnh hc 1 0#Khu Quc Anh (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phan Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2 011#^a203tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#Khu Quc Anh#KVn#28000#Vi?t# 250H#516#^214#Nguyn Xun Bnh#Phan Th Minh Nguyt#281163## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070047000720080005001190090011001240100 00500135011001500140020000900155020000700164020001400171005001200185039000500197 005001600202005001700218013000700235#VV11.14430#VV11.14431#27000#Vi?t#250H#570 #^214# hc tt sinh hc 10#V Mai Hin, Nguyn Nh Hin, Nguyn Vn Thnh#^aH. #^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#V Mai Hin#KVn#N guyn Nh Hin#Nguyn Vn Thnh#281164## 00675000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210007001480040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000700209020000700216 02000070022302000140023002000120024402000140025600500140027000500160028400500130 0300039000500313013000700318#VV11.14432#VV11.14433#41000#Vi?t#GI-103T#531.076#^ 214#Gii ton v trc nghim vt l 10 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#C hc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#V t l#Lp 10#C hc#Gii bi ton#Trc nghim#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#KVn#281165## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540030059001000070016001590040018001750080 00500193009001100198010000500209011001500214020000900229020000700238020001200245 020001400257005001600271039000400287020001400291013000700305#VV11.14434#VV11.144 35#31000#Vi?t#C101D#516.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii hnh hc 10 #Bin son theo chng trnh hnh hc 10 c bn v nng cao#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Trc nghim#S ch c thm#Nguyn Hu Ngc#Mai#Gii bi ton#281166## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030058000980070014001560040018001700080 00500188009001100193010000500204011001500209020000800224020000700232020001200239 020001400251005001400265039000400279020001400283013000700297#VV11.14436#VV11.144 37#36000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 10#B in son theo chng trnh ho hc 10 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Trc nghim#Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#Gii bi ton#281167## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070041001030040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020000700207020000800214020001400222 005001500236005001700251039000400268013000700272#VV11.14438#VV11.14439#41000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 10#Nguyn M inh H (ch.b.), Nguyn Xun Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a327tr. ^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh H#Nguyn Xun Bnh#Mai #281168## 00585000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540070012001040220004001162210007001200040 01800127008000500145009001100150010000500161011001500166020000700181020000700188 02000080019502000120020302000140021503900040022901300070023302000070024000500120 0247#VV11.14440#VV11.14441#44000#Vi?t#PH561P#531.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 10# Xun Hi#T.1#C hc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2011#^a288tr.^b24cm#Vt l#C hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Mai#28 1169#Lp 10# Xun Hi## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070051000800040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020000700193020001900200020001400219 005001400233005001400247039000400261005001300265013000700278#VV11.14442#VV11.144 43#28000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch tc phm ng vn 10#Trn Nho Thn (ch.b .), L Nguyn Cn, Phm Thu Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^ b24cm#Ng vn#Lp 10#Phn tch tc phm#Sch c thm#Trn Nho Thn#L Nguyn C n#Mai#Phm Thu Yn#281170## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020046000550070027001010040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000900182020000700191020001400198020001400212 005001300226005001300239039000400252013000700256#VV11.14444#VV11.14445#32500#Vi ?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton hnh hc 10 theo ch # Thanh S n, Trn Hu Nam#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Hnh hc# Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm# Thanh Sn#Trn Hu Nam#Mai#281171## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070015000720080005000870090011000920100 00500103011001500108020000900123020000700132020001400139005001500153039000400168 013000700172#VV11.14446#VV11.14447#20000#Vi?t#250H#571#^214# hc tt sinh h c 11#Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Thu Ho#Mai#281172## 00473000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070057000710080005001280090011001330100 00500144011001500149020000800164020000700172020001400179005001500193039000400208 013000700212#VV11.14448#VV11.14449#21000#Vi?t#250H#909#^214# hc tt lch s 11#Nguyn Ngc C (ch.b.), Phm Th Thu Hng, V nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#201 1#^a148tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Ngc C#Mai#281173## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070037000720080005001090090011001140100 00500125011001500130020000900145020000700154020001400161005001300175039000400188 013000700192#VV11.14450#VV11.14451#23000#Vi?t#250H#516#^214# hc tt hnh h c 11#Khu Quc Anh (ch.b.), Phng Hng Kn#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#H nh hc#Lp 11#Sch c thm#Khu Quc Anh#Mai#281174## 00476000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070060000700080005001300090011001350100 00500146011001500151020000700166020000700173020001400180005001700194039000400211 013000700215#VV11.14452#VV11.14453#25000#Vi?t#250H#537#^214# hc tt vt l 11#Nguyn Vn Thun (ch.b.), V Thu Hng, inh Th Thi Qunh#^aH.#^aGio dc#2 011#^a180tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Vn Thun#Mai#281175## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070040000730080005001130090011001180100 00500129011001500134020000700149020000700156020001400163005001700177039000400194 013000700198#VV11.14454#VV11.14455#15000#Vi?t#250H#330.91#^214# hc tt a l 11#Nguyn Trng c (ch.b.), Phm Minh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24c m#a l#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Trng c#Mai#281176## 00454000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070039000710080005001100090011001150100 00500126011001500131020000800146020000700154020001400161005001400175039000400189 013000700193#VV11.14456#VV11.14457#27000#Vi?t#250H#546#^214# hc tt ho hc 11#Phm Vn Hoan (ch.b.), Phm Kiu Duyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#H o hc#Lp 11#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Mai#281177## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070016001110040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020000700181020001000188020001400198005001600212 039000400228020001400232020000700246013000700253#VV11.14458#VV11.14459#37000#Vi ?t#C101D#512.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii i s v gii tch 11# Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a296tr.^b24cm#i s#Gi i tch#Sch c thm#Nguyn Hu Ngc#Mai#Gii bi ton#Lp 11#281178## 00659000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030022000850070035001070040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020002200196020001400218020001500232 00500130024703900040026002000090026401500330027300500130030602000070031901300070 0326#VV11.14460#VV11.14461#16000#Vi?t#H411#621.3#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh in dn dng 11#ng Vn o (ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#in dn dng#Sc h gio khoa#ng Vn o#Mai#Sa cha#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Mai Thu#Lp 11#281179## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030017000830070044001000040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020002200198020000900220020001500229 00500140024403900040025802000070026201500330026900500070030200500130030901300070 0322#VV11.14462#VV11.14463#23000#Vi?t#H411#635#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh lm vn 11#Trn Qu Hin (ch.b.), V Hi, Cao Anh Long#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Lm vn#Sch g io khoa#Trn Qu Hin#Mai#Lp 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hi#Cao An h Long#281180## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030083000980080005001810090011001860100 00500197011001500202020000800217020001000225020000700235020001400242020002000256 020000800276020001400284039000400298013000700302004001800309#VV11.14464#VV11.144 65#26000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c bn v nng ca o#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 11#Gii bi ton#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Mai#281181#Ti bn ln th 4## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030038000920070012001300220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020000800200020000700208 02000080021502000120022302000140023502000140024900500120026303900040027501300070 0279#VV11.14466#VV11.14467#30000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi tp t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# Gii bi ton#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#281182## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540070016001000040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000900170020000700179020001400186005001600200 039000400216020001400220013000700234#VV11.14468#VV11.14469#25000#Vi?t#C101D#516 .0076#^214#Cc dng ton v phng php gii hnh hc 11#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#Ngu yn Hu Ngc#Mai#Gii bi ton#281183## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030015000850070038001000040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020002200192020000700214020001500221 005001700236039000400253020000700257015003300264005001200297013000700309#VV11.14 470#VV11.14471#14500#Vi?t#H411#641.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ng h nu n 11#Nguyn c Cng (ch.b.), L Minh Qu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Nu n#Sch gio khoa#Nguyn c Cng#Mai#Lp 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Minh Qu#281184## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560030029000780070069001070040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215020000900230020000700239020001400246 00500120026003900040027202000140027600500150029000500160030500500170032100500180 0338013000700356#VV11.14472#VV11.14473#35000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii to n hnh hc 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c H uyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a280tr. ^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#V Anh Dng#Mai#Gii bi ton#Trn c Huy n#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#Nguyn Thnh Tun#281185## 00525000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020022000490070055000710080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020001400170039000400184020000700188005001400195 005001400209005001700223013000700240#VV11.14474#VV11.14475#Vi?t#250H#546#^214#2 6000# hc tt ho hc 12#Phm Vn Hoan (ch.b.), Trn Ngc Huy, Nguyn Vit H ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hoa#Lp 12#Phm Vn Hoan#Trn Ngc Huy#Nguyn Vit Hng#281186## 00470000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020023000490070032000720080005001040090011001090100 00500120011001500125020000900140020001400149039000400163020000700167005001300174 005001000187013000700197#VV11.14476#VV11.14477#Vi?t#250H#516#^214#19000# hc tt hnh hc 12#Khu Quc Anh (ch.b.), Don Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b 24cm#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Lp 12#Khu Quc Anh#Don Tun#281187## 00463000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020023000490070015000720080005000870090011000920100 00500103011001500108020000900123020001400132039000400146020000700150005001500157 004001800172013000700190#VV11.14478#VV11.14479#Vi?t#250H#576#^214#30000# hc tt sinh hc 12#Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^a228tr.^b24cm#Sinh hc#Sc h c thm#Hoa#Lp 12#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 2#281188## 00486000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020021000490070042000700080005001120090011001170100 00500128011001500133020000700148020001400155039000400169020000700173005001700180 005001600197013000700213#VV11.14480#VV11.14481#Vi?t#250H#530#^214#23000# hc tt vt l 12#Nguyn Vn Thun (ch.b.), Phm nh Lng#^aH.#^aGio dc#2011#^a 168tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Hoa#Lp 12#Nguyn Vn Thun#Phm nh Lng#28 1189## 00541000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020022000510070062000730080005001350090011001400100 00500151011001500156020000800171020001400179039000400193020000700197005001700204 005001700221005001800238013000700256#VV11.14482#VV11.14483#Vi?t#250H#959.7#^214 #26000# hc tt lch s 12#Nguyn Quc Hng (ch.b.), L Th Thu Hng, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Hoa#Lp 12 #Nguyn Quc Hng#L Th Thu Hng#Nguyn Mnh Hng#281190## 00519000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020024000490070050000730080005001230090011001280100 00500139011001500144020001000159020001400169039000400183020000700187005001600194 005001300210005001100223013000700234#VV11.14484#VV11.14485#Vi?t#250H#515#^214#3 2000# hc tt gii tch 12#Don Minh Cng (ch.b.), Trn Hu Nam, Hong Vit# ^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Gii tch#Sch c thm#Hoa#Lp 12#Don Minh Cng#Trn Hu Nam#Hong Vit#281191## 00726000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020043000510030029000940070079001230080005002020090 01100207010000500218011001500223020000500238020001400243039000400257020001000261 00500150027100500160028600500190030202000070032102000070032802000080033502000080 0343005001800351013000700369#VV11.14486#VV11.14487#Vi?t#GI-103T#515#^214#26500# Gii ton 12: Hm s m lgarit v s phc#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Thnh Tun#^aH.#^aGi o dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Hoa#Gii tch#Trn c Huyn#Nguy n Duy Hiu#Nguyn L Thu Hoa#Lp 12#Hm m#Logarit#S phc#Nguyn Thnh Tun#28 1192## 00801000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140006000490020033000550030015000880070076001030080005001790090 01100184010000500195011001400200015003300214020000900247020001500256039000400271 02000110027500500150028600500160030100500190031702000080033602000070034402000220 0351005001300373004001800386005001600404013000700420#VV11.14488#VV11.14489#Vi?t# GI-108D#355.0071#^214#7700#Gio dc quc phng - an ninh 12#Sch gio vin#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#^aH.#^aG io dc#2011#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Sch gio v in#Hoa#Quc phng#ng c Thng#ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#An ninh#Lp 12#Phng php ging dy#Cn Vn Chc#Ti bn ln th 3#Nguyn c ng#281193# # 00533000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020052000520070031001040080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020001400176039000400190020001600194005001600210 005001400226020000800240013000700248#VV11.14490#VV11.14491#Vi?t#M558C#510.76#^21 4#43500#10 chuyn ton dnh cho hc sinh trung hc c s#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a280tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Hoa#Trung hc c s#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Bi tp#281194## 00632000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020052000490030075001010070036001760080005002120090 01100217010000500228011001500233020000800248020001400256039000400270020001600274 005001500290005001200305004001800317013000700335#VV11.14492#VV11.14493#Vi?t#B452 D#546#^214#35300#Bi dng hc sinh gii trung hc c s mn ho hc#Dnh cho h c sinh kh, gii thi vo cc lp chuyn ho Trung hc ph thng#Trn Thch Vn (ch.b.), L Th Dun#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#H oa#Trung hc c s#Trn Thch Vn#L Th Dun#Ti bn ln th 1#281195## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070060001090080005001690090011001740100 00500185011001500190020000500205020002000210020000700230020001400237020001500251 005001600266005001700282005001700299039000700316013000700323#VV11.14494#VV11.144 95#48000#Vi?t#C101C#510.76#^214#Cc ch c bn n thi vo i hc - cao ng mn ton#Don Minh Cng (ch.b.), Hong c Nguyn, Phm Minh Phng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a324tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luy n thi#Don Minh Cng#Hong c Nguyn#Phm Minh Phng#T.Dung#281196## 00843000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070101000940220004001950040018001990080 00500217009001100222010000500233011001500238020001200253020001400265020002000279 02000140029900500170031300500160033000500160034600500200036200500140038200500160 0396005001600412039000700428013000700435020000700442020000800449#VV11.14496#VV11 .14497#45000b#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp bi v bi vn ngh lun x hi#P hm Th Vn Anh, L Th Ngc nh, Nguyn Vn Bnh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn T ng, Thn Phng Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#T p lm vn#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Th Vn Anh#L Th Ngc nh#Nguyn Vn Bnh#Nguyn Th Bch Du#Ng Tr ng#Nguyn Vn Tng#Th n Phng Thu#T.Dung#281197# thi#Bi vn## 00944000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020040000540030060000940070011001540080005001650090 01100170010000500181011001500186020001400201020001700215020001100232039000700243 005001100250004001800261015004400279021027600323013000700599020002400606#VV11.14 498#VV11.14499#30000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Gio trnh in dn dng v cng nghip#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#V Vn Tm#^a H.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#in dn dng#in cng nghip#Gio trnh#T.Du ng#V Vn Tm#Ti bn ln th 7#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Trn h by nhng kin thc c bn v s dng v sa cha nhng h hng ca dng c o in, my in, bo v my in, my lnh, t ng ho h thng lnh, thit b gia nhit, ng c in, mch iu khin ng c in, mch bo v v t ng ho trong dn dng v cng nghip#281198#Trung hc chuyn nghip## 00941000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020020000570030060000770070047001370080005001840090 01100189010000500200011001500205020000900220020001100229005001400240005001800254 03900070027200500130027900400180029201500440031002102300035402000240058401300070 0608#VV11.14500#VV11.14501#28000#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#Gio trnh my i n#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#ng Vn o, Trn Khnh H, Nguyn Hng Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#My in#Gio t rnh#Trn Khnh H#Nguyn Hng Thanh#T.Dung#ng Vn o#Ti bn ln th 9#u b a sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Gii thiu khi qut v my in. Trnh b y cu to, nguyn l lm vic ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu, dy qun in, cc ch lm vic v cc dng kh c ca my in khng ng b#Trung hc chuyn nghip#281199## 01048000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030053000960070054001490220004002030040 01800207008000500225009001100230010000500241011001500246021024700261020001700508 02000110052502000080053602000110054400500160055500500150057100500180058600500140 0604005001800618039000700636013000700643020002400650#VV11.14503#VV11.14502#25000 #Vi?t#GI-108T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho h c sinh cc trng trung cp chuyn nghip#Nguyn c Hnh, Lng Th Hin, Nguy n Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Gii t hiu 12 bi hc v gio dc quc phng an ninh v truyn thng nh gic gi n c, ngha v qun s v trch nhim ca thanh nin, xy dng nn quc phng ton dn, tc hi ca ma tu v trch nhim ca hc sinh trong phng, chng ma tu... #Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#Nguyn c Hnh#Lng Th Hin#N guyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh#T.Dung#281200#Trung hc chuyn nghip## 00990000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030048000960070050001440220004001940040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237021023700252020001700489 02000110050602000080051702000110052500500130053600500180054900500140056700500180 0581005001500599039000700614013000700621#VV11.14504#VV11.14505#28000#Vi?t#GI-10 8T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#o Huy Hip, Nguyn Mnh Hng, Lu Ngc Khi...#T.1#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Trnh by i tng, phng php nghin cu mn hc gio dc quc phng - an ninh, quan im ca ch ngha Mc -Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh qun i v bo v t quc, xy dng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn...#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#o Huy Hip#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh# Trn i Ngha#T.Dung#281201## 01040000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430140007000480020041000550030048000960070050001440220004001940040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237021028600252020001700538 02000110055502000080056602000110057400500160058500500150060100500140061600500160 0630005001800646039000700664013000700671#VV11.14506#VV11.14507#Vi?t#GI-108T#355. 007#^214#27000#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Tin Hi, Nguyn Hu Ho, Phan Tn Hng...#T.2#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc v i ng n v, s dng bn qun s, mt s loi v kh b binh, thuc n, p hng chng v kh hu dit ln, cp cu ban u vt thng chin tranh, ba mn q un s phi hp, tng ngi trong chin u tin cng, phng ng v k thut bn sng tiu lin AK#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#Nguyn Tin H i#Nguyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn nh Lu#Nguyn Thanh Ngh#T.Dung#281202## 00903000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020028000670030039000950070054001340220 00400188004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021015700246 02000130040302000110041600500140042700500140044102000070045502000100046202000060 0472020002100478039000700499013000700506005001600513#VV11.14508#VV11.14509#30000 #Vi?t#GI-108T#515#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sin h vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V #T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn v hm s nhiu bin s, tch phn kp, tch phn ng, chui, phng tr nh vi phn, km theo cu hi v bi tp cui mi chng#Ton cao cp#Gio trnh# L Trng Vinh#Dng Thu V#Hm s#Tch phn#Chui#Phng trnh vi phn#T.Dung#2 81203#Nguyn nh Tr## 00836000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020028000680030039000960070017001350220 00400152004001800156008000500174009001100179010000500190011001500195021022400210 02000170043402000070045102000100045802000110046803900070047901300070048600500170 0493#VV11.14510#VV11.14511#24000#Vi?t#GI-108T#531#^214#Lng Duyn Bnh#Gio tr nh vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duyn Bnh#T.1 #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Cung cp kin thc c bn thuc lnh vc c hc v nhit hc trong vt l nh ng hc cht im, ng l c hc cht im v ng lc hc vt rn, nng lng, trng hp dn, vt l thn g k c in, c s nhit ng lc hc#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Gio tr nh#T.Dung#281204#Lng Duyn Bnh## 00979000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020027000750030034001020070 07500136008000500211009001100216010000500227011001500232020000800247020000800255 02000100026302000110027300500140028400500150029800500160031303900070032902102470 0336005001900583013000700602020000800609#VV11.14512#VV11.14514#VV11.14515#VV11.1 4513#43000#Vi?t#GI-108T#306.4#^214#Gio trnh du lch vn ho#Nhng vn l l un v nghip v#Trn Thu Anh (ch.b.), Triu Th Vit, Nguyn Thu Thu, Phm Th Bch Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a268tr.^b24cm#Du lch#Vn ho#Nghip v#Gio t rnh#Trn Thu Anh#Triu Th Vit#Nguyn Thu Thu#T.Dung#Trnh by nhng kin th c c bn v du lch vn ho. Gii thiu cc k nng, nghip v vn ho nh: nh n din khai thc cc gi tr vn ho, xy dng, t chc, nh gi, giao tip, n g x v nh hng bn vng, xu th hi nhp... du lch vn ho#Phm Th Bch Th u#281205#L lun## 00706000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200420 00440070015000860080005001010090011001060100005001170110015001220200008001370200 01300145020001000158020001100168039000700179005001500186021014100201020001200342 014000700354041000500361181000800366082000600374808000500380013000700385#VV11.14 516#VV11.14517#VV11.14518#VV11.14519#Gio trnh cc th loi bo ch thng tn# inh Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#Bo ch#K nng vit#Phng vn #Gio trnh#T.Dung#inh Vn Hng#Gii thiu khi qut v th loi bo ch. Trn h by ni dung, quy trnh, cch vit cc dng tin, cch thc hin bi phng vn v tng thut#Tng thut#24000#Vi?t#GI-108T#070.4#^214#281206## 00841000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200300 00440070013000740080005000870090011000920100005001030110015001080200011001230200 00800134020001100142039000700153005001300160021033600173014000700509041000500516 181000800521082001000529808000500539013000700544#VV11.14520#VV11.14523#VV11.1452 2#VV11.14521#Gio trnh lch s ting Vit#Trn Tr Di#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 71tr.^b24cm#Ting Vit#Lch s#Gio trnh#T.Dung#Trn Tr Di#Trnh by v lch s hnh thnh v pht trin ca ting Vit nh: v tr ca ting Vit trong khu vc ngn ng vn ho ng Nam , ngun gc ca ting Vit, cc giai on lch s trong qu trnh pht trin ca ting Vit, mt vi bin i chnh trong lch s pht trin ca ting Vit v vn vn ho gn lin vi lch s ting Vit#44 000#Vi?t#GI-108T#495.92209#^214#281207## 00881000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200470 00440070015000910080005001060090011001110100005001220110015001270200011001420200 01000153020001100163039000700174005001500181021033500196014000700531041000500538 181000800543082000700551808000500558020000900563013000700572#VV11.14524#VV11.145 25#VV11.14526#VV11.14527#Gio trnh c s x hi hc nng thn Vit Nam#Tng Vn Chung#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b24cm#X hi hc#Nng thn#Gio trnh#T.Dun g#Tng Vn Chung#Gii thiu i tng, chc nng, nhim v, phng php nghin c u v khi nim v nng thn, x hi hc nng thn. Trnh by v c cu v nhng thnh t c bn ca x hi nng thn Vit Nam nh: c nhn, gia nh, dng h, lng x. Nghin cu cc thit ch x hi chnh thc v khng chnh thc ca x h i nng thn, vn ho nng thn#46000#Vi?t#GI-108T#307.72#^214#Vit Nam#281208# # 01034000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020047000730070086001200080 00500206009001100211010000500222011001500227020000800242020002900250020001100279 00500180029000500160030800500120032403900070033602103350034300500230067801300070 0701#VV11.14528#VV11.14529#VV11.14531#VV11.14530#47000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gi o trnh k ton n v hnh chnh s nghip#B.s.: Nguyn Ngc Quang (ch.b.), Ph m Thnh Long, Nguyn Hon, Nguyn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr. ^b24cm#K ton#C quan hnh chnh s nghip#Gio trnh#Nguyn Ngc Quang#Phm Th nh Long#Nguyn Hon#T.Dung#Gii thiu tng quan v k ton trong n v hnh ch nh s nghip. Trnh by nghip v k ton tin, vt t, sn phm, hng ho, ti sn c nh, u t di hn, cc nghip v thanh ton, ngun kinh ph, ngun v n, qu c quan, cc khon thu - chi hot ng s nghip v kinh doanh, bo co t i chnh trong n v hnh chnh s nghip#Nguyn Th Minh Phng#281209## 01129000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730020033000780070050001110220 00400161221002900165008000500194009001100199010000500210011001500215015013000230 02102560036002000200061602000290063602000110066500500140067600500110069000500120 0701005001600713005001200729039000700741013000700748#VV11.14532#VV11.14533#VV11. 14535#VV11.14534#75000#Vi?t#GI-108T#335.4112#^214#Gio trnh trit hc Mc - L nin#V Trng Dung, L Don T, L Th Thu (ch.b.)...#T.1#Ch ngha duy vt bin chng#^aH.#^aGio dc#2011#^a286tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Kh oa Trit hc#Khi lc v lch s trit hc trc Mc, s ra i, i tng v c im ca trit hc Mc Lnin, vt cht v thc, nhng nguyn l v nhng qu y lut c bn ca php bin chng duy vt, cc cp phm tr, l lun nhn thc, t duy v nhn thc khoa hc#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngha duy vt bin chng#Gi o trnh#V Trng Dung#L Don T#L Th Thu#Phm Ngc Quang#L Hu Tng#T.Dung #281210## 01223000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730020033000780070050001110220 00400161221002600165008000500191009001100196010000500207011001500212015013000227 02103620035702000200071902000260073902000110076500500140077600500110079000500120 0801005001400813005000800827039000700835013000700842#VV11.14536#VV11.14537#VV11. 14538#VV11.14539#90000#Vi?t#GI-108T#335.4119#^214#Gio trnh trit hc Mc - L nin#V Trng Dung, L Don T, L Th Thu (ch.b.)...#T.2#Ch ngha duy vt lch s#^aH.#^aGio dc#2011#^a310tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Chnh tr - H nh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Trit hc#Trnh by, phn tch nhng nguyn l, phm tr v nhng khi nim v: x hi v t nhin, bn cht quan nim duy vt v lch s, hnh thi kinh t - x hi, giai cp v u tranh giai cp, vn dn tc, vn nh nc, cch mn g x hi, tin b x hi, thc x hi, khoa hc v vai tr ca n trong s ph t trin x hi, vn con ngi, c nhn v x hi#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngh a duy vt lch s#Gio trnh#V Trng Dung#L Don T#L Th Thu#Hong Ch Bo# L Bnh#T.Dung#281211## 00745000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440080005000510090011000560100005000670110015000720210 09000087020001800177039000500195005001700200004001800217020001900235020001100254 00200390026500300670030400700170037102000080038802000090039602000070040501300070 0412#VV11.14540#VV11.14541#Vi?t#L504K#006.6#^214#35000#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 34tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v photoshop v cch s dng phn mm ny v , thit k, x l nh#Phn mm my tnh#Loan#Nguyn Ph Qung#Ti bn ln th 3# Phn mm Photoshop#Gio trnh#Gio trnh hng dn s dng Photoshop#Dng cho c c trng o to h cao ng v trung cp chuyn nghip#Nguyn Ph Qung#S dng #Thit k# ho#281212## 00897000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660080005000730090011000780100 00500089011001500094021014400109020000900253039000500262020001000267020000900277 02000110028600200500029700300640034700700630041100500130047402000080048701300070 0495005001000502005001300512005001000525#VV11.14542#VV11.14543#VV11.14544#VV11.1 4545#Vi?t#L504K#320.1#^214#40000#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v lch s nh nc v php lut th gii qua cc thi k ch im hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha#Nh nc#Loan#Php lut#Th gii#Gio trnh#Gio trnh lch s nh nc v php lut th gii#Dng cho cc trng i hc, cao ng lut, hc vin hnh chnh#B.s.: Phm Th Qu, Phm i m (ch.b.), o Th Hng, V Hi H#Phm Th Qu#Lch s#281213#Phm im#o Th Hng#V Hi H## 00758000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460080005000530090011000580100005000690110015000740210 25500089020000900344039000500353005001400358004001800372020000900390020001100399 002002900410007001400439020000800453013000700461#VV11.14546#VV11.14547#Vi?t#L504 K#519.076#^214#29000#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v c c bi tp v: khng gian xc xut, phn phi xc sut, vc t ngu nhin, cc s c trng ca bin ngu nhin, gii hn ca dy bin ngu nhin, l thuyt mu , c lng tham s, kim nh gi thit thng k, hi qui v tng quan#Xc su t#Loan#inh Vn Gng#Ti bn ln th 9#Thng k#Gio trnh#Bi tp xc sut v t hng k#inh Vn Gng#Bi tp#281214## 00796000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440080005000510090011000560100005000670110015000720210 21800087020001200305039000500317004001900322020001100341002002200352007006500374 005001100439013000700450005001200457005001100469005001400480#VV11.14548#VV11.145 49#Vi?t#L504K#305.8#^214#26000#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b21cm#Nhng vn chung ca dn tc hc. Cc chng tc trn th gii. Cc ng h trn th gii. C c tiu ch v cc loi hnh cng ng tc ngi. Mt s vn c bn ca x h i nguyn thu. Cc hnh thi tn gio s khai#Dn tc hc#Loan#Ti bn ln th 1 5#Gio trnh#Dn tc hc i cng#B.s.: L S Gio (ch.b.), Hong Lng, Lm B Nam, L Ngc Thng#L S Gio#281215#Hong Lng#Lm B Nam#L Ngc Thng## 00904000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460080005000530090011000580100005000690110015000740210 27400089020001800363039000500381004001900386020000800405020001100413002002600424 007007500450005001300525013000700538005001500545005001400560005001600574#VV11.14 550#VV11.14551#Vi?t#L504K#691.076#^214#24000#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b21c m#Nu ln nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng. Trnh by l thuyt v b i tp v: vt liu gm xy dng, cht kt dnh v c, b tng xi mng v cc s n phm b tng xi mng, va xy dng, cht kt dnh hu c v vt liu ch to t cht kt dnh hu c, vt liu g#Vt liu xy dng#Loan#Ti bn ln th 14#B i tp#Gio trnh#Bi tp vt liu xy dng#B.s.: Phng Vn L (ch.b.), Nguyn An h c, Phm Hu Hanh, Trnh Hng Tng#Phng Vn L#281216#Nguyn Anh c#Phm H u Hanh#Trnh Hng Tng## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530080005000600090011000650100005000760110 03000081021029200111020000800403039000500411004001900416020000900435020000900444 02000110045300200260046400700770049000500140056701300070058100500150058800500170 0603005001400620#VV11.14552#VV11.14554#VV11.14553#Vi?t#L504K#909#^214#50000#^aH .#^aGio dc#2011#^a383tr., 28tr. nh mu^b21cm#Nhng kin thc c bn v qu tr nh ra i v pht trin ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi t nn vn minh thi c trung i phng ng, phng Ty n nn vn minh c ng nghip thi cn, hin i nh: vn minh Bc Phi v Ty , vn minh n , vn minh Trung Quc...#Lch s#Loan#Ti bn ln th 13#Vn minh#Th gii#Gio trnh #Lch s vn minh th gii#B.s.: V Dng Ninh (ch.b.), Nguyn Gia Phu, Nguyn Q uc Hng, inh Bo Ngc#V Dng Ninh#281217#Nguyn Gia Phu#Nguyn Quc Hng#in h Bo Ngc## 00934000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530080005000600090011000650100005000760110 01500081021024100096020001300337039000500350004003800355020001100393002002200404 00300380042600700770046400500130054100500200055400500130057400500140058701300070 0601#VV11.14555#VV11.14556#VV11.14557#Vi?t#L504K#410#^214#70000#^aH.#^aGio dc #2011#^a587tr.^b21cm#Ngn ng v ngn ng hc. Bn cht v chc nng ca ngn ng . H thng, cu trc v tn hiu ngn ng. Ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Cc ngn ng th gii v vic phn loi. m tit, ngn iu v cc hin t ng bin i ng m...#Ngn ng hc#Loan#Ti bn ln th 1 c chnh l b sung#Gi o trnh#Nhp mn ngn ng hc#Tng lun, ng m hc, t vng hc...#B.s.: Mai N gc Ch (ch.b.), Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng, Bi Minh Ton#Mai Ngc Ch#N guyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Bi Minh Ton#281218## 01132000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030091000780070067001690220004002362210 01100240004001900251008000500270009001100275010000500286011001500291021033100306 02000170063702000070065402000100066102000080067102000110067900500170069000500140 0707005001300721005001200734039000500746013000700751#VV11.14559#VV11.14558#18000 #Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc c c khi cng nghip, cng trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh ( ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha, Nguyn Tng#T.1#C - nhit#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2011#^a198tr.^b21cm#Gii thiu cc cng thc, nh lut, cc bi tp v hng dn gii bi tp v ng hc cht im; ng lc hc cht im, h cht im v vt rn; nng lng; trng hp dn; c hc tng i v c hc cht lu; cc nh lut thc nghim v cht kh; nguyn l th nht, nguyn l th hai ca nhit ng hc; cht kh v cht lng#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Bi tp#Gio trnh#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Tng#L oan#281219## 01018000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030148000780070054002260220004002802210 02700284004001900311008000500330009001100335010000500346011001500351021017200366 02000170053802000100055502000160056502000080058102000110058900500140060000500130 0614039000500627005001700632013000700649#VV11.14560#VV11.14561#19000#Vi?t#B103T #535.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc k thut (Cn g nghip, Xy dng, Kin trc, Thu li, Giao thng vn ti, M a cht, S ph m k thut Cng nghip...)#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha #T.3#Quang l - Vt l lng t#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr. ^b21cm#Kin thc c bn v quang hc v vt l lng t: giao thoa nh sng, nhi m x nh sng, phn cc nh sng, thuyt nguyn t ca Bo, c hc lng t, ngu yn t, phn t...#Vt l i cng#Quang hc#Vt l lng t#Bi tp#Gio trnh #Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Loan#Lng Duyn Bnh#281220## 00784000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470080005000540090011000590100005000700110015000750210 25400090020000700344039000500351005001200356004001800368020001100386002001900397 007003000416005001700446020000400463020000800467013000700475#VV11.14562#VV11.145 63#Vi?t#L504K#624.1076#^214#44000#^aH.#^aGio dc#2011#^a392tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht vt l ca t v phn loi t. Tnh cht c h c ca t. Phn b, ng sut trong t. Ln ca nn t. Sc chu ti ca nn t v n nh mi t. p lc t ln tng chn v cc th nghim t hin tr ng#C hc#Loan#V Cng Ng#Ti bn ln th 9#Gio trnh#Bi tp c hc t#V Cng Ng, Nguyn Vn Thng#Nguyn Vn Thng#t#Bi tp#281221## 01015000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020015000610070049000760220004001252210 02100129004001900150008000500169009001100174010000500185011001500190021035300205 02000070055802000090056502000090057402000080058302000110059100500160060200500150 0618039000500633013000700638005000800645#VV11.14564#VV11.14565#39000#Vi?t#B103T #531.076#^214# Sanh#Bi tp c hc# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Nh t L#T.1#Tnh hc v ng hc#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2011#^a348tr.^ b21cm#Trnh by c s l thuyt v hng dn gii bi tp v bi ton phng (mt vt v h vt), bi ton khng gian, bi ton ma st, bi ton tm trng tm, c huyn ng ca im, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh, chuyn ng song phng ca vt rn, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt im c n h, hp chuyn ng ca im v ca vt#C hc#Tnh hc#ng hc#Bi tp#Gio tr nh#Nguyn Vn nh#Nguyn Nht L#Loan#281222# Sanh## 00924000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020015000610070030000760220004001062210 01300110004001900123008000500142009001100147010000500158011001500163021033600178 02000070051402000130052102000110053400500130054503900050055801300070056300500080 0570020000800578#VV11.14566#VV11.14567#33000#Vi?t#B103T#531.076#^214# Sanh#B i tp c hc# Sanh (ch.b.), L Don Hng#T.2#ng lc hc#Ti bn ln th 13#^ aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt v cc bi tp c km theo li gii v phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im, cc nh l tng qut ca ng lc hc, cn bng ca c h khng t do, phng php tnh h nh hc - ng lc, phng trnh chuyn ng ca c h, ng lc hc vt rn, ng lc hc ca chuyn ng tng i v va chm...#C hc#ng lc hc#Gio trn h#L Don Hng#Loan#281223# Sanh#Bi tp## 00712000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440080005000510090011000560100005000670110015000720150 03300087021012400120020001100244039000500255005001200260004003100272020001500303 002004900318003001800367007001200385020000600397013000700403#VV11.14568#VV11.145 69#Vi?t#L504K#372.6#^214#12000#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn gio vin dy lp 1 t chc vic hc bng cng ng h hc cho mn ting Vit lp 1 v ting, m, vn, nguyn m i#Ting Vit#Loan #H Ngc i#Ti bn ln th 2, c chnh l#Sch gio vin#Ti liu tp hun gi o vin dy ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#Lp 1#281224## 00796000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640030018000900070028001080220 00400136004003100140008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207 02101130024002000110035302000060036402000220037002000150039200500150040703900050 0422013000700427005001200434#VV11.14570#VV11.14571#24600#Vi?t#TH308K#372.6#^214 #H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Ng Hin T uyn#T.1#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#P hng php ging dy#Sch gio vin#Ng Hin Tuyn#Loan#281225#H Ngc i## 00802000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640030018000900070031001080220 00400139004003100143008000500174009001100179010000500190011001500195015003300210 02101130024302000110035602000060036702000220037302000150039500500180041003900050 0428013000700433005001200440#VV11.14572#VV11.14573#25200#Vi?t#TH308K#372.6#^214 #H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Thch Th Lan Anh#T.2#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b21cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thch Th Lan Anh#Loan#281226#H Ngc i ## 00796000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640030018000900070028001080220 00400136004003100140008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207 02101130024002000110035302000060036402000220037002000150039200500150040703900050 0422013000700427005001200434#VV11.14574#VV11.14575#21700#Vi?t#TH308K#372.6#^214 #H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Ng Hin T uyn#T.3#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#P hng php ging dy#Sch gio vin#Ng Hin Tuyn#Loan#281227#H Ngc i## 00957000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050016000640020021000800070054001010220 00400155221002900159008000500188009001100193010000500204011001500209020001300224 02000070023702000190024402000080026302000110027100500120028200500160029403900050 0310013000700315005001600322021025700338#VV11.14576#VV11.14577#VV11.14578#33000 #Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (c h.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v hnh hc gii tch#^aH.#^aGio dc#2011#^a415tr.^b21cm#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Bi tp#Gio tr nh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Thu#281228#Nguyn nh Tr#Gm cc bi tp, bi gii v hng dn v i s v hnh hc gii tch nh: tp hp v nh x; cu tr c i s, s phc, a thc v phn thc hu t; nh thc ma trn; khng gian v ect, Euclid, nh x tuyn tnh; tr ring v vect ring, dng ton phng## 00942000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020017000760070054000930220 00400147221003200151004001900183008000500202009001100207010000500218011001500223 02102550023802000130049302000190050602000110052500500120053600500160054803900050 0564013000700569005001600576#VV11.14580#VV11.14581#VV11.14579#33000#Vi?t#T406H# 515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tch mt bin s#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGi o dc#2011#^a415tr.^b21cm#Trnh by l thuyt v cc dng bi tp ca hm s m t bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s, o hm v vi ph n ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr trung bnh, nguyn hm v tch phn bt nh, tch phn xc nh, chui#Ton cao cp#Gii tch mt bin#Gio t rnh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Thu#281229#Nguyn nh Tr## 00898000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020017000760070054000930220 00400147221003400151004001900185008000500204009001100209010000500220011001500225 02101910024002000130043102000100044402000150045402000110046900500120048000500160 0492039000500508013000700513005001600520#VV11.14582#VV11.14583#VV11.14584#23000 #Vi?t#T406H#515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a275tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc l thuyt v bi tp v: hm s nhiu bin s; ng dng ca php tnh vi phn trong hnh hc; tch phn bi; tch phn ng, tch phn mt; v phng trnh vi phn#Ton co cp#Gii tch#Hm nhiu bin#Gio trnh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Thu#281230 #Nguyn nh Tr## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020022000670030052000890070035001410040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215021021100230020001400441 020000800455020002000463005001300483039000500496013000700501020001100508#VV11.14 586#VV11.14585#29000#Vi?t#B103T#621.3076#^214#ng Vn o#Bi tp k thut i n#Dng cho sinh vin cc trng i hc khi k thut#ng Vn o (ch.b.), L V n Doanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Trnh by tm tt l thuyt c bn v bi tp v mch in, dng in xoay chiu hnh sin, cc ph ng php gii mch in, mch in ba pha, my in, my bin p, ng c in khng ng b, my in mt chiu#K thut in#Bi tp#Cu hi trc nghim#L V n Doanh#Thu#281231#Gio trnh## 00662000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020018000620030039000800070013001190080 00500132009001100137010000500148011001500153021016700168020000800335020001100343 039000500354013000700359004001800366#VV11.14587#VV11.14588#34000#Vi?t#H401H#540 #^214#L Mu Quyn#Ho hc i cng#Dng cho sinh vin cc trng Cao ng#L M u Quyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc ho hc c bn v cu to nguyn t, bng tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho h c v cu to phn t, nhit ng hc, nhit ho hc#Ho hc#Gio trnh#Thu#2812 32#Ti bn ln th 6## 00915000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020069000750070070001440080 00500214009001100219010000500230011001500235021018500250020000500435020001700440 02000200045702000090047700500110048600500160049700500160051300500160052903900050 0545013000700550020000800557#VV11.14589#VV11.14590#VV11.14591#VV11.14592#40000# Vi?t#556D#510.285#^214#ng dng cng ngh thng tin vo dy hc mn ton tr ng ph thng#Trn Trung (ch.b.), ng Xun Cng, Nguyn Vn Hng, Nguyn Danh N am#^aH.#^aGio dc#2011#^a194tr.^b24cm#Gii thiu v xu hng ng dng cng ngh thng tin vo dy hc mn ton trng ph thng, trn lp hc truyn thng, q ua lp hc o v ng dng vo nh gi kt qu hc tp mn ton#Ton#Trng ph thng#Cng ngh thng tin#ng dng#Trn Trung#ng Xun Cng#Nguyn Vn Hng#Ng uyn Danh Nam#Thu#281233#Dy hc## 01006000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101780 00440200007002220200008002290200010002370200008002470390005002550140007002600410 00500267181000600272082000800278808000500286005001500291002003900306003009200345 00700560043702200040049322100230049700500130052000500180053300800050055100900110 0556010000500567011001500572013000700587005001500594020001100609#VV11.14593#VV11 .14596#VV11.14595#VV11.14594#Gii thiu cc bi tp v li gii p v in - t v quang hc: in tch, in th, in trng, t trng, dao ng, quang hnh hc, giao thoa nh sng, nhiu x phn cc...#Vt l#in t#Quang hc#Bi tp# Thu#77000#Vi?t#T527T#530.076#^214#Phan Hng Lin#Tuyn tp cc bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc c cc chuyn ngnh Vt l, Vt l - K s v Vt l - K thut#Phan Hng Lin (ch.b.), Lm Vn Hng, Nguyn Trung Kin#T. 2#in - t v quang hc#Lm Vn Hng#Nguyn Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2009#^a4 55tr.^b24cm#281234#Phan Hng Lin#Gio trnh## 00632000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020019000850070 01200104008000500116009001100121010000500132011001500137021016600152020001300318 020001100331039000500342013000700347#VV11.14597#VV11.14600#VV11.14598#VV11.14599 #58000#Vi?t#C460S#621.8#^214#L Vn Uyn#C s thit k my#L Vn Uyn#^aH.#^a Gio dc#2011#^a371tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v truyn ng ai, truyn n g xch, truyn bnh rng, trc vt v chi tit my v chi tit ghp, km theo cc cu hi n tp sau mi chng#Thit k my#Gio trnh#Thu#281235## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050024000730020040000970070 05200137008000500189009001100194010000500205011001500210021025000225020000900475 02000120048402000090049602000110050500500130051600500130052903900050054201300070 0547#VV11.14601#VV11.14602#VV11.14603#VV11.14604#32000#Vi?t#H561D#621.9#^214#Ng uyn Th Phng Giang#Hng dn thit k dng c ct kim loi#Nguyn Th Phng Giang, Trn Th Lc, L Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v nhim v thit k dng c ct v vt liu lm dao. Hng dn trn h t ni dung tnh ton thit k dao tin nh hnh, dao chut, dao phay v thi t k dng c gia cng bnh rng thn khai bng phng php bao hnh c tm tch# Thit k#Dng c ct#Kim loi#Gio trnh#Trn Th Lc#L Thanh Sn#Thu#281236## 00780000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660070015000840040018000990080 00500117009001100122010000500133011001500138021031900153020001900472020001100491 039000500502013000700507#VV11.14605#VV11.14606#26000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Trn Th Thanh#Cng ngh vi sinh#Trn Th Thanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 11#^a168tr.^b24cm#Gii thiu nhng tin c bn v ho sinh hc, di truyn hc ca cng ngh vi sinh; cc nguyn tc nui cy vi sinh vt cng nghip v ng d ng ca cng ngh vi sinh trong sn xut bia, sn xut cc ch phm t sa, tron g phng chng cn trng v cc bnh hi cy trng, trong qu trnh x l nhim mi trng nc#Cng ngh sinh hc#Gio trnh#Thu#281237## 01044000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030050000860070078001360080005002140090 01100219010000500230011001500235015003300250021029700283020000900580020001000589 02000090059902000190060800500170062700500180064400500190066200500130068103900050 0694013000700699#VV11.14607#VV11.14608#26000#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu t ham kho mn php lut#Dng cho o to trnh trung cp chuyn nghip#Nguyn Minh oan (ch.b.), Phm Th Kim Dung, ng Th Thu Huyn, Trn Th Cc#^aH.#^aGi o dc#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mt s v n c bn v nh nc v php lut; thc hin php lut, vi phm php lut v trch nhim php l; thc php lut v php ch x hi ch ngha; cc lut nh nc, lut hnh chnh, lao ng, dn s, hnh s v php lut t tng, km the o mt s cu hi p sau sau mi bi#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Ti liu tham k ho#Nguyn Minh oan#Phm Th Kim Dung#ng Th Thu Huyn#Trn Th Cc#Thu#2812 38## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070051000990220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175012005000190020001200240020000800252020001200260 02000140027202000090028600500160029500500160031103900050032701300070033202000140 0339#VV11.14609#VV11.14610#22000#Vi?t#T527T#372.62#^214#Tuyn tp bi v bi vn miu t, k chuyn#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#T.1#^ aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b21cm#T sch Vn hc v Tui tr dnh cho cp tiu hc#Tp lm vn#Bi vn#Vn miu t#Vn k chuyn#Tiu hc#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#Thu#281239#Sch c thm## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020033000680070016001010220004001170080 00500121009001100126010000500137011001500142020000800157020001000165020001000175 039000500185013000700190012005000197020000900247020001500256#VV11.14612#VV11.146 11#22000#Vi?t#K250C#920.02#^214#Nguyn Vn Tng#K chuyn danh nhn cho tui th #Nguyn Vn Tng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b21cm#Lch s#Danh nhn#Truy n k#Thu#281240#T sch Vn hc v Tui tr dnh cho cp tiu hc#Th gii#Sc h thiu nhi## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020031000660070011000970220004001082210 02800112008000500140009001100145010000500156011001400161020000800175020000400183 02000090018702000150019603900050021101300070021601200500022302000170027302000150 0290#VV11.14613#VV11.14614#22000#Vi?t#K250C#959.70092#^214#L Vn Lan#K chuyn lch s cho tui th#L Vn Lan#T.1#Chuyn cc v vua nc Vit#^aH.#^aGio dc #2011#^a96tr.^b21cm#Lch s#Vua#Vit Nam#Truyn lch s#Thu#281241#T sch Vn hc v Tui tr dnh cho cp tiu hc#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020026000710070016000970220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138021015200153020001700305020000400322 020000900326020001500335039000500350013000700355012005000362#VV11.14615#VV11.146 16#22000#Vi?t#TR400C#895.9221#^214#Nguyn Vn Tng#Tr chi th cho tui th#Ng uyn Vn Tng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Cung cp nhng tr chi th v qua cc bi th vit cho cc cc em cp tiu hc, nhm gip cc em nng c ao nng lc cm th vn hc v v p ca th#Vn hc hin i#Th#Tr chi#Sch thiu nhi#Thu#281242#T sch Vn hc v Tui tr dnh cho cp tiu hc## 00901000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020018000510070042000690040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150012004400164021023300208020002100441020000900462 02000040047102000120047502000200048702000150050700500150052200500140053703900050 0551013000700556#VV11.14617#VV11.14618#15000#Vi?t#GI-100#523#^214#Gia nh mt tri#Li: o Thnh Hng, Tranh: Bi c Khim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a31tr.^b24cm#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#Gm cc cu chu yn thn thoi v c tch ca ngi xa sng tc gii thch nhng b n ca c c hin tng t nhin nh: tri t, sao Thu, sao Kim, sao Ho, sao Mc,... k m theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc ngy nay#Khoa hc thng thc#T ri t#Sao#H mt tri#Hin tng t nhin#Sch thiu nhi#o Thnh Hng#Bi c Khim#Thu#281243## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020074000520070013001260080005001390090011001440100 00500155011001400160020001800174020001500192039000400207005001300211021016000224 020001700384020000900401013000700410#VV11.14619#VV11.14620#12000#Vi?t#T450C#372 .21#^214#T chc vui chi gii tr, ngy hi th dc th thao trong trng mm n on#Bi Th Vit#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio v in#THa#Bi Th Vit#Gm nhng kin thc khoa hc, k nng t chc cc hot ng vui chi, gii tr, th dc th thao nhm tng cng sc kho v nng cao tinh thn cho tr mm non#Th dc th thao#Gii tr#281244## 00701000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020060000520070016001120080005001280090011001330100 00500144011001500149020001800164020001500182039000400197005001600201021018300217 020000900400020000700409013000700416#VV11.14621#VV11.14622#20000#Vi?t#C101T#372 .21#^214#Cc tr chi v hot ng cho tr t 3-36 thng theo ch #Phng Th T ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#THa#Ph ng Th Tng#Gii thiu cc tr chi v hot ng cho tr t 3 n 36 thng tu i theo cc ch khc nhau nhm pht trin s vn ng ca tr nh b, trn, i, chy, bt, nhy, y, nm bng...#Tr chi#Ch #281245## 00812000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020071000520070052001230080005001750090011001800100 00500191011001500196020001800211020001500229005001600244039000400260005001900264 021018000283020000900463020000700472020002400479013000700503#VV11.14623#VV11.146 24#26000#Vi?t#C101T#372.21#^214#Cc tr chi v hot ng ngoi lp hc cho tr mu gio - Theo ch #Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Nguyn Th Nga#^aH. #^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Phng Th Tng #THa#Trn Th Ngc Trm#Gm cc vn v hot ng ngoi lp hc cho tr mu gi o. Hng dn mt s hot ng v tr chi ngoi lp hc theo ch trng mm non, ch v bn thn, ch gia nh...#Tr chi#Ch #Hot ng ngoi lp hc#281246## 00921000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020048000510030028000990070054001270080005001810090 01100186010000500197011001400202020000500216020001500221039000400236004001800240 00500230025802102210028102000090050201500540051102000090056500500140057401300070 0588#VV11.14626#VV11.14625#9300#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn b lm quen v i ton qua cc tr chi#Ti liu dnh cho gio vin#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ton#Sch gio vin #THa#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Thanh Giang#Gii thiu mc ch, phng php c hun b, cch chi mt s tr chi lin quan ti ton hc dnh cho tr mm non t heo cc ch : s v s lng, hnh dng, sp xp theo qui tc, nh hng khn g gian, lm quen thi gian#Tr chi#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Mm non#Mu gio#ng Hong V#281247## 01004000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020053000530070100001060080005002060090011002110100 00500222011001400227020001800241020001500259005002000274005001600294039000400310 00400180031400500170033202101530034902000120050201500540051402000090056800500150 0577020001900592020000400611020000800615013000700623#VV11.14627#VV11.14628#17000 #Vi?t#TH460T#372.21#^214#Th, truyn, tr chi, bi ht v an ton giao thng#B .s., tuyn chn: Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng, ng Lan Phng ; Minh h o: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gi o vin#Hong Th Thu Hng#ng Lan Phng#THa#Ti bn ln th 2#Trn Th Thu Ho #Gii thiu cc tr chi, truyn k, th, cu , bi ht v an ton giao thng cho tr mm non nhm gip b c kin thc tt hn khi tham gia giao thng#Truy n ngn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Tr chi#ng Hng Qun#An ton giao thng#Th#Bi ht#281248## 00847000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070052001240080005001760090011001810100 00500192011001400197020001800211020001500229005001600244039000400260005001900264 02101800028302000090046302000040047202000190047602000120049502000070050701300070 0514#VV11.14629#VV11.14630#18000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Cc hot ng v tr ch i cho tr mu gio lm quen vi lut giao thng#Trn Th Ngc Trm, Phng Th T ng, Nguyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch g io vin#Phng Th Tng#THa#Trn Th Ngc Trm#Gm cc tr chi, hot ng, cu chuyn, bi th, cu v lut giao thng gn gi vi tr, gip tr tm hiu v lut giao thng tham gia giao thng an ton cng vi ngi ln#Tr chi#Th #An ton giao thng#Truyn ngn#Cu #281249## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070016001090080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020001500178039000400193004001800197005001600215 021018000231020000900411020001000420013000700430#VV11.14631#VV11.14632#12000#Vi ?t#B112M#372.21#^214#70 hot ng v tr chi luyn gic quan cho tr mm non#Ph ng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vi n#THa#Ti bn ln th 2#Phng Th Tng#Hng dn t chc cc hot ng v cc t r chi rn luyn cc gic quan dnh cho tr mm non nh hot ng v tr chi r n luyn th gic, thnh gic, v gic, xc gic, khu gic#Tr chi#Gic quan#2 81250## 00911000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520030039001220070029001610080005001900090 01100195010000500206011001500211020001800226020001500244005001300259039000400272 005001500276021028700291020000900578013000700587020001500594#VV11.14633#VV11.146 34#20000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Cc hot ng gio dc tnh cm v k nng x h i cho tr mm non mi#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Ph an Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin# Phan Lan Anh#THa#Lng Th Bnh#Nhng vn v c im pht trin tnh cm, x hi ca tr mm non. Vai tr ca s pht trin tnh cm v k nng x hi i v i vic hnh thnh v pht trin nhn cch ca tr mm non. Phng php v hnh thc t chc cc hot ng gio dc tnh cm v k nng x hi cho tr mm non#T nh cm#281251#K nng x hi## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070053000970080005001500090011001550100 00500166011001500171020000900186020001400195005001900209039000400228004001800232 020000800250015005400258020000400312020001000316005001500326013000700341#VV11.14 635#VV11.14636#38500#Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp bi ht th ca truyn k nh tr#S.t., tuyn chn: Nguyn Th Mai Chi, Trn Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2 011#^a255tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#THa#Ti bn ln th 1#Bi ht#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Th#Truyn k#T rn Thu Trang#281252## 00649000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070025000850080005001100090011001150100 00500126011001400131020000900145020001000154005001100164039000400175004001800179 005001300197021010900210020001200319020000900331013000700340#VV11.14637#VV11.146 38#28000#Vi?t#B101H#372.21#^214#Bc H vi cc chu tui mm non#Phm Th Su, L Minh H#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Gio dc#Truyn k#L Minh H#THa# Ti bn ln th 4#Phm Th Su#Gm nhng cu chuyn k, nhng bc nh v t liu v Bc H vi cc chu thiu nhi Vit Nam, n , Thi Lan#H Ch Minh#Mu gio #281253## 00631000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340070068000580220004001260040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020001800183020000800201020001100209020001400220039000400234 013000700238014000700245005001600252005001900268005001400287005001600301#VL11.02 214#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn Th Ng c Trm, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 1#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#TH#281254#12 000#Hong Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Bi Kim Tuyn#Phng Th Tng## 00622000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340070068000580220004001260040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020000900183020000800192020001100200020001400211039000400225 014000700229005001600236005001900252005001400271005001600285013000700301#VL11.02 215#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Hong Thu Hng, Trn Th Ng c Trm, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 1#^a31tr.^b27cm#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch mu gio#TH#12000#Hong Thu H ng#Trn Th Ngc Trm#Bi Kim Tuyn#Phng Th Tng#281255## 00568000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020036000340030022000700070048000920220004001400080005001440090011001490100 00500160011001400165020000900179020001100188020001400199005001600213005001200229 005001800241039000400259013000700263020000800270#VL11.02216#Vi?t#B200L#372.21#^2 14#B lm quen vi m - vn ting Vit#Dnh cho tr 5-6 tui#Phng Th Tng, Ph m T Anh, Nguyn Mai Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b28cm#Mu gio#Ti ng Vit#Sch mu gio#Phng Th Tng#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#TH#281256#C h ci## 00567000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020034000340030022000680070048000900220004001380080005001420090011001470100 00500158011001400163020000900177020001100186020001400197005001600211005001200227 005001800239039000400257013000700261020000900268#VL11.02217#Vi?t#B200L#372.21#^2 14#B lm quen vi m vn ting Vit#Dnh cho tr 5-6 tui#Phng Th Tng, Phm T Anh, Nguyn Mai Phng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b28cm#Mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#Phng Th Tng#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#TH#281257#n h vn## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070030000750080005001050090011001100100 00500121011001400126012002500140020001800165020000900183020001300192005001000205 005000600215039000400221004001800225013000700243#VL11.02218#14000#Vi?t#QU100T#8 95.9223#^214#Qu trng ca ai?#Truyn tranh#Li: Kim Tuyn ; Tranh: T n#^aH.#^ aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Ch Th gii ng vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Kim Tuyn#T n#THa#Ti bn ln th 2#281258## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070053000760080005001290090011001340100 00500145011001400150012002200164020001800186020000900204020001300213005001700226 005002200243039000400265013000700269004001800276#VL11.02219#14000#Vi?t#M430Q#89 5.9223#^214#Mn qu ca c gio#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hng ; Tranh: Quc h Th Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Ch Trng mm non#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thu Hng#Quch Th Thanh Hng#THa#28 1259#Ti bn ln th 1## 00667000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020033000660070014000990040019001130080 00500132009001100137010000500148011001400153021014900167020001800316020000900334 020000700343020001500350039000500365013000700370#VL11.02220#VL11.02221#20000#Vi ?t#K302B#372.21#^214#Hong Vn Yn#Kch bn l hi trng mm non#Hong Vn Y n#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b27cm#Hng dn cch t chc p hng hot ng m nhc v t chc ngy hi, ngy l trong trng mm non. Gii t hiu mt s kch bn l hi trng mm non#Gio dc mu gio#Kch bn#L hi#S ch gio vin#Vanh#281260## 00608000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070055000690040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163015005400177020000900231020001800240020000900258020000400267 005001900271005001600290039000500306013000700311#VL11.02222#18200#Vi?t#TH460D#3 72.21#^214#Th dnh cho tr nh tr#Nguyn Th Mai Chi s.t., b.s. ; Tranh: Ngu yn Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b27cm#TTS ghi: B G io dc v o to. V Gio dc Mm non#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th# Nguyn Th Mai Chi#Nguyn Kim Dun#Vanh#281261## 00607000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070055000620040018001170080005001350090011001400100 00500151011001400156015005400170020000900224020001800233020000900251020001000260 005001900270005001600289039000500305013000700310#VL11.02223#18200#Vi?t#TR527K#3 72.21#^214#Truyn k nh tr#Nguyn Th Mai Chi s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#N guyn Th Mai Chi#Nguyn Kim Dun#Vanh#281262## 00825000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030011000670070038000780220004001162210039001200080 00500159009001100164010000500175011001400180020001800194020001600212020000900228 005002200237039000500259013000700264005001500271021021000286005001500496#VL11.02 224#16000#Vi?t#H411#372.21#^214#Hot ng cho tr mm non#5 - 6 tui#Nguyn Ki m Chi, Nguyn Ng Trng Kin#Q.1#Ch : Trng mm non, b v gia nh#^aH.#^aG Io dc#2011#^a36tr.^b28cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Gia nh#Nguyn Ng Trng Kin#Vanh#281263#Nguyn Kim Chi#Gm mt s bi hc v t mu, t ch, l m ton,.. theo ch tt, th gii thc vt, giao thng gip cho cc bc ph hu ynh v gio vin tham kho hng dn la tui mm non lm quen vi ch vit v t nh ton#Nguyn Kim Chi## 00819000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030011000670070038000780220004001162210048001200080 00500168009001100173010000500184011001400189020001800203020001200221020000900233 005002200242039000500264013000700269005001500276021019900291005001500490#VL11.02 225#16000#Vi?t#H411#372.21#^214#Hot ng cho tr mm non#5 - 6 tui#Nguyn Ki m Chi, Nguyn Ng Trng Kin#Q.2#Ch : Mt s ngh ph bin, th gii ng vt #^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b28cm#Gio dc mu gio#Ngh nghip#ng vt#Nguy n Ng Trng Kin#Vanh#281264#Nguyn Kim Chi#Gm mt s bi hc v t mu, t ch , lm ton,.. theo ch trng mm non, gia nh gip cho cc bc ph huynh v gio vin tham kho hng dn la tui mm non lm quen vi ch vit v tnh to n#Nguyn Kim Chi## 00824000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030011000670070038000780220004001162210055001200080 00500175009001100180010000500191011001400196020001800210020000900228020001100237 005002200248039000500270013000700275005001500282021019800297005001500495#VL11.02 226#16000#Vi?t#H411#372.21#^214#Hot ng cho tr mm non#5 - 6 tui#Nguyn Ki m Chi, Nguyn Ng Trng Kin#Q.3#Ch : Tt v ma xun, th gii thc vt, gia o thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b28cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Giao thng #Nguyn Ng Trng Kin#Vanh#281265#Nguyn Kim Chi#Gm mt s bi hc v t mu, t ch, lm ton,.. theo ch ngh nghip v ng vt gip cho cc bc ph huy nh v gio vin tham kho hng dn la tui mm non lm quen vi ch vit v t nh ton#Nguyn Kim Chi## 00897000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030011000670070038000780220004001162210088001200080 00500208009001100213010000500224011001400229020001800243020002000261020000900281 00500220029003900050031201300070031702000110032400500150033502102060035000500150 0556#VL11.02227#16000#Vi?t#H411#372.21#^214#Hot ng cho tr mm non#5 - 6 tu i#Nguyn Kim Chi, Nguyn Ng Trng Kin#Q.4#Ch : Nc v cc hin tng t n hin, qu hng - t nc - Bc H, Trng tiu hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr .^b28cm#Gio dc mu gio#Hin tng t nhin#t nc#Nguyn Ng Trng Kin#Van h#281266#Trng hc#Nguyn Kim Chi#Gm mt s bi hc v t mu, t ch, lm to n,.. theo ch t nhin, qu hng t nc... gip cho cc bc ph huynh v g io vin tham kho hng dn la tui mm non lm quen vi ch vit v tnh ton #Nguyn Kim Chi## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020080000520070050001320080005001820090011001870100 00500198011001500203021014500218020001800363020000700381020001500388005001500403 039000500418005001600423005001700439013000700456#VL11.02229#VL11.02228#34000#Vi ?t#C101H#372.21#^214#Cc hot ng gio dc tch hp theo ch trong chng tr nh gio dc mm non#L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh, V Th Thu Hng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a191tr.^b27cm#Gii thiu 36 ch khc nhau gip cho gio vin mm non c th tham kho v s dng nhng ch ny vo chng trnh dy tr tr ng mm non#Gio dc mu gio#Ch #Sch gio vin#ng Thu Qunh#Vanh#V Th T hu Hng#L Th nh Tuyt#281267## 00872000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030011001010070053001120080005001650090 01100170010000500181011001400186021014200200020000900342020000800351020001500359 00500150037403900050038900400190039402000040041302000100041700500130042700500120 0440005001600452005001400468020000900482013000700491#VL11.02230#VL11.02231#17500 #Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio#3 - 4 tui#Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), L Thu Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^ a72tr.^b27cm#Gii thiu mt s tr chi, bi ht, bi th, cu chuyn gip cho g io vin mm non c th s dng ging dy cc chu mu gio la 3 - 4 tui#Tr c hi#Bi ht#Sch gio vin#Trn Th Trng#Vanh#Ti bn ln th 17#Th#K chuyn# Phm Th Su#L Thu Hin#Trng Kim Oanh#Bi Kim Tuyn#Mu gio#281268## 00876000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030011001010070057001120080005001690090 01100174010000500185011001400190021014200204020000900346020000800355020001500363 00500150037803900050039300400190039802000040041702000100042100500130043100500160 0444005001200460005001400472013000700486020000900493#VL11.02232#VL11.02233#20000 #Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio#4 - 5 tui#Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), Trng Kim Oanh...#^aH.#^aGio dc#20 11#^a88tr.^b27cm#Gii thiu mt s tr chi, bi ht, bi th, cu chuyn gip c ho gio vin mm non c th s dng ging dy cc chu mu gio la 4 - 5 tui#T r chi#Bi ht#Sch gio vin#Trn Th Trng#Vanh#Ti bn ln th 17#Th#K chu yn#Phm Th Su#Trng Kim Oanh#L Thu Hin#Bi Kim Tuyn#281269#Mu gio## 00873000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030011001010070053001120080005001650090 01100170010000500181011001500186021014200201020000900343020000800352020001500360 00500150037503900050039000400190039502000040041402000100041800500130042801300070 0441005001200448005001600460005001400476020000900490#VL11.02234#VL11.02235#24500 #Vi?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio#5 - 6 tui#Trn Th Trng, Phm Th Su (ch.b.), L Thu Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^ a107tr.^b27cm#Gii thiu mt s tr chi, bi ht, bi th, cu chuyn gip cho gio vin mm non c th s dng ging dy cc chu mu gio la 5 - 6 tui#Tr chi#Bi ht#Sch gio vin#Trn Th Trng#Vanh#Ti bn ln th 17#Th#K chuyn #Phm Th Su#281270#L Thu Hin#Trng Kim Oanh#Bi Kim Tuyn#Mu gio## 00879000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030045001020070060001470080005002070090 01100212010000500223011001500228021016700243020001800410020001300428020001500441 00500110045600500170046700500190048400500220050300500160052503900050054101300070 0546#VL11.02236#VL11.02237#40000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn thc hin ch ng trnh gio dc mm non#Dnh cho gio vin dy lp 5-6 tui vng kh#L Minh H (ch.b.), Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Mai Chi...#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr .^b27cm#Tm hiu ch sinh hot mt ngy ca tr. Cch nui dng, chm sc v bo v sc kho ca tr. Gio dc tr ng thi phi hp vi cng ng chm sc , gio dc tr#Gio dc mu gio#Chng trnh#Sch gio vin#L Minh H#Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Mai Chi#Nguyn Th Bch Chin#Hong Cng Dng#Vanh#281271## 00872000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030041000670070085001080040018001930080 00500211009001100216010000500227011001500232015001800247021018100265020000900446 02000110045500500100046603900050047600500210048100500170050200500200051901300070 0539#VL11.02238#VL11.02239#70000#Vi?t#B256H#616.07#^214#Bnh hc c s#Dng cho o to cao ng k thut y hc#B.s.: Nguyn M (ch.b.), Nguyn Th Lan Hng, ng Th Kim Quy, Phan Th Minh Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 83tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nguyn nhn, triu chng, tin trin, bi n chng, cch chn on, phng php iu tr v phng bnh ca cc bnh nhi kh oa, ni khoa, bnh truyn nhim v bnh ngoi khoa#Bnh hc#Gio trnh#Nguyn M #Vanh#Nguyn Th Lan Hng#ng Th Kim Quy#Phan Th Minh Trang#281272## 00798000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020007000630030062000700070014001320220 00400146221002400150004001800174008000500192009001100197010000500208011001500213 02101670022802000070039502000130040202000110041503900050042601300070043100500140 0438020000800452#VL11.02240#VL11.02241#56000#Vi?t#H401L#541#^214#Trn Vn Nhn# Ho l#Dng cho sinh vin Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#Trn Vn Nh n#T.3#ng ho hc v xc tc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a290tr.^b 27cm#Trnh by tc phn ng. Cc phng trnh ng hc; Cc thuyt v phn n g c bn, phn ng dy chuyn, quang ho hc, phn ng trong dung dch, xc tc ng th...#Ho l#ng ho hc#Gio trnh#Vanh#281273#Trn Vn Nhn#Xc tc## 00924000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020022000910030 05900113007003700172008000500209009001100214010000500225011001500230021028100245 02000120052602000100053802000110054800500180055903900050057702000090058201300070 0591#VL11.02243#VL11.02242#VL11.02245#VL11.02244#63000#Vi?t#C455N#621.8#^214#Ng uyn Trng Bnh#Cng ngh ch to my#Dng cho sinh vin cc trng i hc v c ao ng k thut#Nguyn Trng Bnh, Nguyn Trng Hiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a303 tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut gia cng, t chc sn xut , cht lng, nng xut v gi thnh sn phm trong ngnh ch to my: cht ln g b mt gia cng, chnh xc gia cng, chn phi v cc phng php gia cng chun b phi, cc phng php gia cng ct gt...#Ch to my#Cng ngh#Gio tr nh#Nguyn Trng Hiu#Vanh#Gia cng#281274## 00838000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050019000600020023000790030048001020070 04800150004001800198008000500216009001100221010000500232011001500237015001800252 02101890027002000100045902000060046902000110047500500140048603900050050001300070 0505#VL11.02246#VL11.02248#VL11.02247#55000#Vi?t#T306A#428#^214#Vng Th Thu M inh#Ting Anh chuyn ngnh#Dng cho sinh vin khi ngnh khoa hc sc kho#B.s.: Vng Th Thu Minh (ch.b.), Phm Gia Khi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a223tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu cc cu trc ng php c bn, cc thut ng v cc cu trc ng php trong y hc thng dng thng qua cc bi c hiu, bi hi thoi, bi tp ng php v bi c thm ting Anh#Ting Anh#Y hc# Gio trnh#Phm Gia Khi#Vanh#281275## 00951000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020031000760030048001070070 04000155008000500195009001100200010000500211011001500216021035200231020001200583 020001100595005001600606039000500622005001500627013000700642#VL11.02249#VL11.022 50#VL11.02251#VL11.02252#77000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Gio trnh tng hp h in c#Dng cho cc trng o to h i hc k thut#Trn Xun Minh (ch.b.), Nguyn Nh Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a371tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim v ch tiu c bn ca h in c. Tng hp hh iu chnh t ng iu khin tc ng c mt chiu v mt chiu nhiu mch vng, s dng b bin i xung in p. H thng tu ng v tr. Cc loi hnh c bn ca h iu chnh tc n g c xoay chiu khng ng b bng phng php thay i tn s, b roto dy qun ...#in c hc#Gio trnh#Nguyn Nh Hin#KVn#Trn Xun Minh#281276## 00956000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020020000740030036000940070 06300130008000500193009001100198010000500209011001500214021024100229020001100470 02000110048100500120049203900050050401500180050900500150052700500170054200500170 0559005002300576013000700599#VL11.02253#VL11.02256#VL11.02255#VL11.02254#66000# Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn I#Dng cho o to c nhn iu dng#B .s.: L Th Bnh (ch.b.), Nguyn t Anh, Trng Vit Bnh...#^aH.#^aGio dc#20 11#^a255tr.^b27cm#Nu cc vn c s chung v ngh nghip ca iu dng, s p ht trin ca ngnh, khoa hc c bn, nhng vn cn p ng nhu cu c bn tr ong sinh hot hng ngy ca con ngi, c bit l vic chm sc v sinh ti gi ng cho ngi bnh#iu dng#Gio trnh#L Th Bnh#KVn#TTS ghi: B Y t#Nguy n t Anh#Trng Vit Bnh#Hong Cng Chnh#Nguyn Th Thanh Hng#281277## 00929000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030036000610070062000970040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198021022800213020001200441020001100453 00500180046403900050048201500180048700500130050500500120051800500170053000500120 0547020001300559013000700572#VL11.02257#VL11.02258#78000#Vi?t#S312L#612#^214#Si nh l hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Th Minh c (ch.b.), L Ngc Hng, L Thu Lin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a322tr.^b27c m#Trnh by mt s kin thc c bn v sinh l hc. Quy lut chung ca hot ng c th. C ch hot ng ca tng c quan trong c th nh sinh l iu ho th n nhit, mu, h thn kinh trung ng, ni tit, tun hon, h hp...#Sinh l h c#Gio trnh#Phm Th Minh c#KVn#TTS ghi: B Y t#L Ngc Hng#L Thu Lin#T rnh Hng Cng#Bi M Hnh#C th ngi#281278## 00937000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020021000740030036000950070 06300131008000500194009001100199010000500210011001500215021022100230020001100451 02000110046200500120047303900050048501500180049000500150050800500170052300500170 0540005002300557013000700580#VL11.02259#VL11.02261#VL11.02262#VL11.02260#87000# Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn II#Dng cho o to c nhn iu dng# B.s.: L Th Bnh (ch.b.), Nguyn t Anh, Trng Vit Bnh...#^aH.#^aGio dc#2 011#^a335tr.^b27cm#Trnh by ni dung cc k thut iu dng, cc k thut s c p cu chn thng, cc th thut v ph thy thuc mt s th thut chuyn su, mt s th thut kh ph hp vi c nhn iu dng hng ngy vn thc hin# iu dng#Gio trnh#L Th Bnh#KVn#TTS ghi: B Y t#Nguyn t Anh#Trng V it Bnh#Hong Cng Chnh#Nguyn Th Thanh Hng#281279## 00928000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020010000630030032000730070071001050040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215021021100230020001000441 02000110045100500150046203900050047701500180048200500190050000500180051900500150 0537005001900552013000700571#VL11.02263#VL11.02265#VL11.02264#41000#Vi?t#NH105K #617.7#^214#Nhn khoa#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Hong Th Phc (ch.b .), Phm Th Khnh Vn, Nguyn Ngc Trung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a191tr.^b27cm#Trnh by i cng v gii phu v sinh l mt, th lc v p hng php khm th lc, nhn p, th trng, nguyn nhn m mt v mt, vim kt mc, bnh mt ht, vim lot gic mc, bnh c thu tinh th...#Nhn khoa# Gio trnh#Hong Th Phc#KVn#TTS ghi: B Y t#Phm Th Khnh Vn#Nguyn Ngc Trung#Nguyn c Anh#Phm Th Kim Thanh#281280## 00759000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020013000600030032000730070061001050040 01800166008000500184009001100189010000500200011001500205021008500220020001300305 02000110031800500160032903900050034500500160035001500180036600500130038402000170 0397013000700414#VL11.02266#VL11.02267#VL11.02268#59000#Vi?t#T406C#515#^214#To n cao cp#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Hong MInh Hng (ch.b.), Ng Bc h Nguyt, Cao Chu Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr.^b27cm#Gm cc kin thc v i s, gii tch v mt s bi ton ng dng trong sinh, y h c#Ton cao cp#Gio trnh#Ng Bch Nguyt#KVn#Hong MInh Hng#TTS ghi: B Y t #Cao Chu Ton#i s gii tch#281281## 00951000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020022000740030032000960070 06400128004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021021400246 02000120046002000110047200500140048303900050049701500180050200500160052000500150 0536005001300551005001800564013000700582#VL11.02269#VL11.02270#VL11.02272#VL11.0 2271#29000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Ung th hc i cng#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Nguyn B c (ch.b.), Nguyn Vn Hiu, Trn Vn Thun...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr.^b27cm#Trnh by khi nim c bn v bn h ung th. Nghin cu dch t hc m t bnh ung th, c ch sinh bnh, qu trn h tin trin bnh, nguyn nhn, chn on v phng php x tr v phng php iu tr bnh ung th#Ung th hc#Gio trnh#Nguyn B c#KVn#TTS ghi: B Y t #Nguyn Vn Hiu#Trn Vn Thun#L Chnh i#H Th Minh Ngha#281282## 00937000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030032000720070064001040040018001680080 00500186009001100191010000500202011001500207021023300222020001000455020001100465 00500150047603900050049101500180049602000090051400500160052300500140053900500140 0553005001300567013000700580#VL11.02273#VL11.02274#94000#Vi?t#CH121#616.07#^21 4#Chn on hnh nh#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Nguyn Duy Hu, Phm Minh Thng (ch.b.), Bi Vn Giang...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a28 3tr.^b27cm#Trnh by cc c s vt l, nguyn l, k thut ca cc phng php c hn on hnh nh b my tiu ho v cp cu bng, b my vn ng, b my h h p v lng ngc, hnh nh tim v mch mu, b my tit niu v hnh nh b thn k inh#Chn on#Gio trnh#Nguyn Duy Hu#KVn#TTS ghi: B Y t#Hnh nh#Phm Min h Thng#Bi Vn Quang#on Vn Hoan#Bi Vn Lnh#281283## 01082000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820007000438080005000500020019000550030032000740070068001060040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213021031800228020001000546020001100556 00500170056703900050058401500180058902000090060702000100061602000090062600500170 0635005001500652005002100667005001300688013000700701#VL11.02275#VL11.02276#14000 0#Vi?t#GI-103P#616.07#^214#Gii phu bnh hc#Dng cho o to bc s a khoa#B .s.: Trn Phng Hnh, Nguyn So Trung (ch.b.), u Nguyt Diu...#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a567tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gi i phu cc tn thng ca t bo v m, tn thng do ri lon tun hon mu, vi m, u v cc bnh v tuyn nc bt, bnh hc ming v xng hm, bnh phi, tim , mch mu, thc qun, tuyn gip, tiu ho, ph khoa, xng, ung th... cng m t s phng php chn on v iu tr#Gii phu#Gio trnh#Trn Phng Hnh#KV n#TTS ghi: B Y t#Bnh hc#Chn on#iu tr#Nguyn So Trung#u Nguyt Diu# on Th Phng Tho#Ha Ch Minh#281284## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070056000660040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161021017900176020001100355020001100366005001300377 005001500390039000500405005001500410005001500425005002300440013000700463#VL11.02 277#VL11.02278#74000#Vi?t#H401H#547#^214#Ho hc hu c 3# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, L Th Anh o...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a391t r.^b27cm#Gii thiu tnh cht l ho v phng php iu ch mt s cht hu c nh hp cht cha nit, hp cht d vng, hyroxicacbonyl, gluxit, amino axit, p rotin, hp cht cao phn t#Ho hu c#Gio trnh# nh Rng#ng nh Bch#KV n#L Th Anh o#Nguyn Mnh H#Nguyn Th Thanh Phong#281285## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020023000620070045000850040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169021026200184020001400446020000900460 020001100469005001300480005001500493039000500508005001500513013000700528#VL11.02 279#VL11.02280#VL11.02281#72000#Vi?t#K600T#621.5#^214#K thut lnh ng dng#Ng uyn c Li, Phm Vn Tu, inh Vn Thun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#201 1#^a363tr.^b27cm#Gii thiu v cc t hp lnh, tnh ton thit k kho lnh, ph ng php lm lnh cht lng, cht kh, t lnh gia nh, my lnh thng nghip v bung lnh lp ghp, cc phng php v my sn xut nc , ng dng k thu t lnh trong cng nghip thc phm...#K thut lnh#ng dng#Gio trnh#Phm V n Tu#inh Vn Thun#KVn#Nguyn c Li#281286## 01097000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020021000600030122000810070070002030040 01900273008000500292009001100297010000500308011001500313021032800328020000900656 02000120066502000110067700500130068800500160070100500150071700500150073203900050 0747013000700752#VL11.02282#VL11.02283#VL11.02284#44000#Vi?t#V200K#624#^214#V k thut xy dng# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy cho cc trng i hc k thut#on Nh Kim (ch.b.) , Nguyn Quang C, Nguyn S Hnh, Dng Tin Th#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn v v k thut nh vt liu v dng c v, nhng tiu chun c bn v trnh by v k thut, v hnh h c, biu din vt th trn bn v k thut. K thut v xy dng v bn v kt c u thp, kt cu b tng ct thp, bn v kt cu g, nh, cng trnh cu, cng trnh thu li v cng trnh t#Xy dng#V k thut#Gio trnh#on Nh Kim#Ng uyn Quang C#Nguyn S Hnh#Dng Tin Th#KVn#281287## 00703000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050016000740020035000900070 01600125008000500141009001100146010000500157011001500162021019900177020000800376 020000800384020000900392039000500401013000700406#VL11.02285#VL11.02286#VL11.0228 7#VL11.02288#198000#Vi?t#T455Q#895.6#^214#Nguyn Nam Trn#Tng quan lch s vn hc Nht Bn#Nguyn Nam Trn#^aH.#^aGio dc#2011#^a675tr.^b27cm#Gii thiu nh ng nhn t hnh thnh vn hc Nht Bn. Khi qut c im ca vn hc Nht Bn trong tng giai on pht trin, thng qua cc hin tng vn hc nh cc tc ph m, tc gi, th loi...#Lch s#Vn hc#Nht Bn#KVn#281288## 00694000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020012000680030024000800070052001040220 00400156008000500160009001100165010000500176011001400181015003300195020001000228 02000060023802000150024400500140025900500170027300500080029000500170029800500170 0315039000500332013000700337#VL11.02289#VL11.02290#CDVN.01497#CDVN.01498#Vi?t#T3 06A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch gio khoa th im#Hong Vn Vn, Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b29cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#P han H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#KVn#281289## 00931000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440140007000540410005000611810006000660820008000728080005000800020023000850030 02000108008000500128009001200133010000500145011001500150021041400165020001800579 039000500597020002300602020000900625013000700634#VV11.14639#VV11.14640#VV11.1464 2#VV11.14641#Php lut#53000#Vi?t#B450L#347.597#^214#B lut t tng dn s#C sa i, b sung#^aH.#^aTi chnh#2011#^a307tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt l i bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l c c hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t php trong Lut t tng dn s#Vn bn php lut#KVn#B lut t tng dn s#Vit Nam#281290## 00883000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440140007000540410005000611810006000660820008000728080005000800020057000850080 00500142009001200147010000500159011001500164021036400179020001800543039000500561 020001500566020001700581013000700598#VV11.14643#VV11.14646#VV11.14645#VV11.14644 #Php lut#37000#Vi?t#L504N#346.597#^214#Lut ngn hng nh nc Vit Nam v c c t chc tn dng#^aH.#^aTi chnh#2011#^a211tr.^b21cm#Gii thiu mt s iu q uy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh nc; cc vn v hot ng ca cc t chc tn dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi; t chc nc ngoi khc c hot ng ngn hng; ti chnh, hch ton, bo co; ki m sot c bit, t chc li, ph sn, gii th, thanh l t chc tn dng; cc iu khon thi hnh#Vn bn php lut#KVn#Lut ngn hng#T chc tn dng#28129 1## 01099000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000190 00440140007000630410005000701810006000750820009000818080005000900020036000950030 06400131007003100195008000500226009001200231010000500243011001500248015006100263 02103220032400500150064603900050066100500150066600400280068102000180070902000070 0727020000800734013000700742#VV11.14647#VV11.14650#VV11.14649#VV11.14648#L thuy t xc sut#46000#Vi?t#L600T#519.2076#^214#L thuyt xc sut v thng k ton# Dng cho cc trng i hc khi kinh t v qun tr kinh doanh#Nguyn Cao Vn, Trn Thi Ninh#^aH.#^aTi chnh#2011#^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kin h t Quc dn. Khoa Ton kinh t#Nhng vn c bn ca l thuyt xc sut v t hng k, bin ngu nhin, qui lut phn phi xc sut thng dng, bin ngu nhi n hai chiu hm cc bin ngu nhin, cc nh l gii hn, c s l thuyt mu, kim nh gi thuyt thng k, phn tch phng sai, phn tch tng quan v hi qui... km theo bi tp lin quan#Trn Thi Ninh#KVn#Nguyn Cao Vn#Ti bn c sa cha b sung#Thng k ton hc#n tp#Bi tp#281292## 00950000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000190 00440140007000630410005000701810006000750820007000818080005000880020049000930070 06000142008000500202009001200207010000500219011001500224021024000239020001100479 00500150049000500150050500500110052000500160053103900050054700400180055202000080 0570005001500578013000700593#VV11.14651#VV11.14653#VV11.14654#VV11.14652#Hc thu yt kinh t#46000#Vi?t#H561D#330.15#^214#Hng dn hc tp lch s cc hc thuy t kinh t#B.s.: Mai Ngc Cng, Trn Vit Tin (ch.b.), V Vn Hn...#^aH.#^aT i chnh#2011#^a307tr.^b21cm#Tin trnh pht trin cc hc thuyt kinh t t sn c in. Hc thuyt kinh t Mac - Lnin. Qu trnh xch li ca cc hc thuyt k inh t hin i. Cc hc thuyt tng trng kinh t cc nc ang pht trin v l thuyt li th so snh#Gio trnh#Mai Ngc Cng#Trn Vit Tin#V Vn Hn# Trn Bnh Trng#KVn#Ti bn ln th 1#Lch s#Nguyn An Ninh#281293## 00908000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440140007000520410005000591810006000640820008000708080005000780020035000830070 06500118008000500183009001200188010000500200011001500205015002900220021019200249 00500170044100500150045800500200047300500180049303900050051102000100051602000070 0526005001800533013000700551#VV11.14655#VV11.14658#VV11.14657#VV11.14656#K ton #35000#Vi?t#H561D#657.076#^214#Hng dn n tp nguyn l k ton#B.s.: Mai Ng c Anh, Bi Th Minh Thu (ch.b.), Nguyn V Vit...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a175t r.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gm l thuyt v bi tp v bn cht v i tng ca hch ton k ton, phng php chng t k ton, ti khon k ton, phng php tnh gi v hch ton k ton cc qu trnh kinh doanh...#Mai Th Ng c Anh#Nguyn V Vit#Nguyn Th Hng Vn#Trn Th c Hnh#KVn#Nguyn l#n t p#Bi Th Minh Thu#281294## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440140007000620410005000691810006000740820006000808080005000860020042000910030 05500133007001500188008000500203009001200208010000500220011001500225015002900240 021020100269039000500470005001500475004001800490020001000508013000700518#VV11.14 659#VV11.14661#VV11.14660#VV11.14662#Kinh t hc vi m#35000#Vi?t#H561D#338.5#^ 214#Hng dn thc hnh mn kinh t hc vi m#Tr li l thuyt, cu hi trc ng him v gii bi tp#Nguyn Vn Dn#^aH.#^aTi chnh#2011#^a247tr.^b21cm#TTS gh i: Hc vin Ti chnh#Tng quan l thuyt v bi tp v kinh t hc vi m, vn c bn v cung v cu, hnh vi ngi tiu dng, hnh vi ca doanh nghip, cu trc th trng, th trng yu t sn xut... km theo p n#KVn#Nguyn Vn D n#Ti bn ln th 1#Thc hnh#281295## 01032000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020065000770080005001420090 01200147010000500159011001500164015010900179021039700288039000500685020001400690 020002100704020002200725013000700747#VV11.14663#VV11.14665#VV11.14666#VV11.14664 #K ton#Vi?t#H561D#657.0285#^214#Hng dn s dng chng trnh k ton hnh ch nh s nghip IMAS#^aH.#^aTi chnh#2011#^a202tr.^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh. Trung tm Chuyn giao Cng ngh & H tr K t hut#Gii thiu v cc vn lin quan n qu trnh ci t phng trnh; giao din chung, cc thanh tiu v trng thi ca chng trnh; hng dn s dng cc chc nng chung v cc phm tt ca chng trnh; cc chc nng lin quan n h thng chng trnh; m hiu; k ton; cch cp nht cc chng t vt t h ng ho; ti sn c nh; s sch v bo co ti chnh; tin ch; k ton lng.. .#KVn#Phn mm IMAS#Hnh chnh s nghip#Chng trnh my tnh#281296## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440140007000620410005000691810008000740820007000828080005000890020029000940070 03800123008000500161009001200166010000500178011001500183015002900198021017300227 020001100400005001400411039000500425005001600430013000700446#VV11.14667#VV11.146 70#VV11.14669#VV11.14668#Bo him nhn th#45000#Vi?t#GI-108T#368.32#^214#Gio trnh bo him nhn th#Ch.b.: on Minh Phng, Hong Mnh C#^aH.#^aTi chnh#2 011#^a306tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v bo him nhn th. Trnh by v l gii nhng vn c s k thut ca bo him nhn th, hp ng bo him nhn th, qun l knh phn phi bo him nhn th#Gio trnh#Hong M nh C#KVn#on Minh Phng#281297## 01300000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020075000730070081001480080 00500229009001200234010000500246011001500251015002900266021042800295020000900723 02000150073202000110074700500240075800500200078200500180080200500210082000500110 0841039000500852020001000857020001000867020000900877020000900886013000700895#VV1 1.14672#VV11.14671#VV11.14674#VV11.14673#30000#Vi?t#GI-108T#382#^214#Gio trnh kim tra, gim st hng ho xut khu, nhp khu phi thng mi#B.s.: Nguyn Th Thng Huyn (ch.b.), Nguyn Th Kim Oanh, Nguyn Hong Tun...#^aH.#^aTi ch nh#2011#^a211tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v kim tra, gim st hi quan i vi hng ho xut khu, nhp khu phi thng mi; kim tra, gi m st hi quan i vi qu biu, qu tng v ti sn di chuyn; kim tra, gim s t hi quan hnh l ca hnh khch xut cnh, nhp cnh; hng v vt dng ca c quan i din ngoi giao, t chc quc t; i vi hng vin tr nc ngoi; h ng ho xut nhp khu gi qua dch v bu chnh v dch v chuyn pht nhanh...# Hng ho#Phi thng mi#Gio trnh#Nguyn Th Thng Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#N guyn Hong Tun#Nguyn Th Lan Hng#Bi Hi An#KVn#Xut khu#Nhp khu#Kim t ra#Gim st#281298## 01048000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020041000750030041001160070 06700157008000500224009001200229010000500241011001500246015002900261021026300290 02000090055302000210056202000110058300500150059400500150060900500180062400500200 0642005001200662039000500674013000700679#VV11.14675#VV11.14676#VV11.14678#VV11.1 4677#45000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Gio trnh qun tr ngn hng thng mi#S dng cho ngoi chuyn ngnh ngn hng#B.s.: Nguyn Th Mi, Trn Cnh Ton (ch.b .), TRn Th Thu Hin...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by cc k thut nghip v qun tr tin gi v cc dch v li n quan n tin gi; qun tr cho vay ca ngn hng thng mi; qun tr cc ho t ng tn dng cho thu ti chnh, chit khu giy t c gi, bao thanh ton; q un tr dch v ngn hng quc t#Qun tr#Ngn hng thng mi#Gio trnh#Nguy n Th Mi#Trn Cnh Ton#Trn Th Thu Hin#Phan Th Bch Tuyt#ng Th i#KVn# 281299## 00968000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020040000730070078001130080 00500191009001200196010000500208011001500213015002900228021026300257020000800520 02000190052802000110054700500120055800500150057000500200058500500140060503900040 0619013000700623#VV11.14679#VV11.14682#VV11.14681#VV11.14680#55000#Vi?t#GI-108T #657#^214#Gio trnh k ton ngn hng trung ng#B.s.: H Minh Sn (ch.b.), Ngu yn Th Lan, Trn Th Vit Thch, Mai Th Trang#^aH.#^aTi chnh#2011#^a374tr.^b 24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by cc kin thc c bn v k ton ngn hng, k ton ngun vn v ti sn, k ton nghip v, nghip v tn dng v u t, nghip v qun l ngoi hi, thanh ton, thu nhp, chi ph kt qu hot ng v hng dn bo co k ton ca ngn hng trung ng#K ton#Ngn hng nh n c#Gio trnh#H Minh Sn#Nguyn Th Lan#Trn Th Vit Thch#Mai Th Trang#Mai# 281300## 01112000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020088000680220004001562210071001600080 00500231009001200236010000500248011001500253015002300268021040200291020001000693 02000080070302000090071102000090072002000090072902000170073803900040075501300070 0759014000800766#VL11.02391#VL11.02392#VL11.02394#VL11.02393#Vi?t#H561D#343.597# ^214#Hng dn thc hin kim sot chi dnh cho cc n v c giao dch vi kho bc nh nc#T.1#H thng biu mu, chng t k ton v cc vn bn hng dn th c hin#^aH.#^aTi chnh#2011#^a523tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu c c kin thc c bn v chng t k ton v ch bo qun, lu tr, tiu hu t i liu k ton; h thng chng t kim sot chi ngn sch nh nc. Hng dn s dng ho n, chng t; kim sot ngn sch nh nc qua kho bc; qun l, s d ng ti sn nh nc, tnh hao mn ti sn c nh; lut ngn sch nh nc, km h thng mc lc ngn sch nh nc 2011 v cc vn bn c lin quan#Php lut# K ton#Biu mu#Chng t#Vit Nam#Vn bn php qui#Mai#281301#296000## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020088000680220004001562210049001600080 00500209009001200214010000500226011001500231015002300246021021200269020001000481 02000190049102000040051002000100051402000090052402000170053303900040055001400080 0554013000700562#VL11.02395#VL11.02396#VL11.02397#VL11.02398#Vi?t#H561D#343.597# ^214#Hng dn thc hin kim sot chi dnh cho cc n v c giao dch vi kho bc nh nc#T.2#Cc quy nh v kim sot chi ngn sch nh nc#^aH.#^aTi ch nh#2011#^a509tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu cc quy nh v kim so t chi ti chnh v tiu chun, nh mc s dng phng tin i li, s dng ti sn trong c quan nh nc, ng thi hng dn kim sot, thanh ton vn u t xy dng c bn#Php lut#Ngn sch nh nc#Chi#Kim sot#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Mai#294000#281302## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020047000680220004001152210047001190080 00500166009001200171010000500183011001500188015003800203021027500241020001900516 020000900535020002000544020000900564013000700573039000400580#VL11.02300#VL11.022 99#VL11.02301#VL11.02302#Vi?t#T103L#351.597#^214#Ti liu bi dng nghip v ch o cng chc mi#T.1#Kin thc chung v qun l hnh chnh nh nc#^aH.#^aTi ch nh#2011#^a157tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu#Gii thiu cc chu yn v t chc, nhn s, h thng vn bn trong c quan hnh chnh nh nc. Cc vn chung v cng v, cng chc, k thut son tho vn bn qun l hnh chnh nh nc v k thut xy dng chng trnh, k hoch lm vic ca c nhn, n v, t chc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Hnh chnh nh nc#Ti liu#281303 #Mai## 00902000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020047000720220004001192210072001230080 00500195009001200200010000500212011001500217015003800232021024700270020000500517 02000090052202000090053103900040054002000080054402000100055202000070056201300070 0569#VL11.02303#VL11.02304#VL11.02306#VL11.02305#Vi?t#T103L#336.2009597#^214#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T.2#Kin thc khi qut v thu, ng nh thu, o c, tc phong cn b thu#^aH.#^aTi chnh#2011#^a354tr.^b30cm#TT S ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu#Gii thiu cc chuyn l lun c bn v th u, lch s, t chc b my ngnh thu Vit Nam, chin lc ci cch h thng th u giai on 2011-2020 v cc yu cu v giao tip - ng x, tc phong lm vic, vn ho cng s, o c ca cn b thu#Thu#Vit Nam#Ti liu#Mai#o c#Tc phong#Cn b#281304## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020047000720220004001192210048001230080 00500171009001200176010000500188011001500193015003800208021021100246020000500457 020001100462020000900473020000900482039000400491013000700495#VL11.02307#VL11.023 10#VL11.02309#VL11.02308#Vi?t#T103L#336.2009597#^214#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T.3#Kin thc v h thng chnh sch thu hin hnh#^aH.#^aT i chnh#2011#^a256tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu#Gii thiu c c chuyn v thu thu nhp doanh nghip, thu nhp c nhn, gi tr gia tng, t iu th c bit, ti nguyn, bo v mi trng v cc khon thu t t ai, ch nh sch ph, l ph - l ph trc b#Thu#Chnh sch#Vit Nam#Ti liu#Mai#2813 05## 00743000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020047000700220004001172210026001210080 00500147009001200152010000500164011001500169015003800184021015500222020001000377 020000500387020000900392020000900401039000400410020000800414013000700422#VL11.02 311#VL11.02312#VL11.02313#VL11.02314#Vi?t#T103L#343.59704#^214#Ti liu bi dn g nghip v cho cng chc mi#T.4#Kin thc v qun l thu#^aH.#^aTi chnh#201 1#^a165tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu#Gii thiu cc chuyn v lut qun l thu v cc vn bn hng dn thc hin lut qun l thu. Cc q uy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v#Php lut#Thu#Vit Nam#Ti li u#Mai#Qun l#281306## 00759000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020025000710290019000960080005001150090 01200120010000500132011001500137015003100152021026000183020001000443020000900453 020000800462039000400470013000700474#VL11.02315#VL11.02318#VL11.02317#VL11.02316 #Vi?t#B108C#354.809597#^214#Bo co thng nin 2010#Annual report 2010#^aH.#^aT i chnh#2011#^a104tr.^b30cm#u ba sch ghi: B Ti chnh#Gii thiu chc nng , nhim v ca cc Tng Cc, Cc v cc n v s nghip B Ti chnh Vit Nam. Khi qut v kinh t th gii, Vit Nam, cng cc chnh sch, hot ng, cng t c t chc, iu hnh, thc hin, ng dng, chin lc ca B Ti chnh nm 2010# Ti chnh#Vit Nam#Bo co#Mai#281307## 00654000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370050017000420020019000590070017000780080018000950090038001130100 00500151011001500156021022300171020001900394039000400413013000700417#VV11.14683# 45000#Vi?t#NH100M#621.31#^214#Nguyn Thanh Ho#Nh my nhit in#Nguyn Thanh Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a281tr.^b24cm# Trnh by tng qut v c h thng nhng l thuyt c bn v chu trnh nhit n g ca nh my nhit in, nhng nh lut nhit ng lc hc, cng nh kh ng hc ng dng trong tnh ton hon chnh mt nh my nhit in#Nh my nhit i n#Mai#281308## 01061000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050021000640020052000850030034001370070 06000171008000500231009002600236010000500262011001500267012002100282021028100303 02000090058402000080059302000080060102000210060902000200063000500130065001300070 0663039000400670019000500674005002000679#VV11.14684#VV11.14687#VV11.14686#VV11.1 4685#Vi?t#C101C#658#^214#D'Iribarne, Philippe#Cc cng ty thnh cng ti cc n c ang pht trin#Qun tr phi kt hp vi vn ho#Philippe D'Iribarne, Alain H enry ; Nguyn Th Thanh An h..#^aH.#^aC quan Pht trin Php#2011#^a251tr.^b21 cm#Ghi chp v ti liu#Nghin cu bn cng ty t ti chentina, Camrun, Marc v Mhico tm hiu v kha cnh vn ho trong thc tin qun tr, nhm chng minh vic din gii theo hng mi nhng hnh x v gi tr truyn thng s to ra s thay i hiu qu cho nhng phng php qun tr hin i#Qun tr#Vn ho #Cng ti#Nc ang pht trin#B quyt thnh cng#Henry, Alain#281309#Mai#Dch# Nguyn Th Thanh An## 00783000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050017000770020041000940030 05000135007001700185008000500202009002300207010000500230011001500235021013200250 02000100038202000110039202000060040302000080040903900040041701300070042102000080 0428020000900436#VV11.14688#VV11.14689#VV11.14691#VV11.14690#36000#Vi?t#M125B#3 44.59704#^214#Triu Trung Dng#Mu bo co nh gi tc ng mi trng#Trnh t thm nh v x l vi phm v mi trng#Triu Trung Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a211tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui nh php lut v phng php l p, thm nh bo co nh gi tc ng mi trng, x l vi phm v mi trng#P hp lut#Mi trng#X l#Vi phm#Mai#281310#Bo co#Vit Nam## 00881000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300400420 00440140007000860410005000931810008000980820004001068080005001100050010001150020 01200125003006000137007001000197008000500207009002300212010000500235011001500240 02102050025502000100046002000180047002000110048803900040049902000200050302000130 0523013000700536#VV11.14692#VV11.14695#VV11.14694#VV11.14693#Ti bn ln th 10 c sa cha v b sung#61000#Vi?t#GI-103T#515#^214#Trn Bnh#Gii tch I#Dng c ho sinh vin k thut, cao ng, i hc, sau i hc#Trn Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a375tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v tp hp cc s thc, hm s mt bin s, o hm v vi phn, cc nh l v hm kh vi v p dng, tch phn bt nh, xc nh, hm nhiu bin s trong ton gii tch#Gi i tch#Php tnh vi phn#Gio trnh#Mai#Php tnh tch phn#Hm mt bin#281311# # 00884000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050010000750020029000850030 05000114007001000164008000500174009002300179010000500202011001500207021026700222 020001000489020000800499020001100507039000400518013000700522004004100529#VV11.14 696#VV11.14697#VV11.14699#VV11.14698#83000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Trn Bnh#B i tp gii sn gii tch I#Ph chng: Cc thi hc k cc nm 2005 - 2009#Tr n Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a539tr.^b21cm#Trnh by l thuyt v c c bi tp v: s thc - gii hn ca dy s thc, hm s mt bin s, o hm - vi phn - p dng, tch phn bt nh, tch phn xc nh, hm s nhiu bin v cc thi gii tch hc k I nm 2005 - 2009 ca trng i hc Bch khoa H N i#Gii tch#Bi tp#Gio trnh#Mai#281312#Ti bn ln th 7 c sa cha v b su ng## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050016000720020042000880070 01600130008000500146009002300151010000500174011001500179021024700194020001000441 020001500451039000400466020001200470020002200482013000700504#VV11.14700#VV11.147 03#VV11.14702#VV11.14701#37000#Vi?t#PH561P#630#^214#Nguyn Vn Hng#Phng php dy hc cng ngh nng nghip#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011# ^a155tr.^b24cm#Gii thiu l thuyt v phng php ging dy cng ngh thng tin . Trnh by v tr, vai tr, mc tiu, cu trc, k nng dy hc, bin son gio n, bi ging in t, rn luyn k nng khai thc thng tin trong dy hc cng ngh lp 7 v lp 10#Cng ngh#Sch gio vin#Mai#Nng nghip#Phng php ging dy#281313## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050009000730020026000820070 00900108008000500117009002300122010000500145011001500150021019400165020001500359 020001100374039000400385004003000389013000700419#VV11.14705#VV11.14706#VV11.1470 7#VV11.14704#54000#Vi?t#GI-108T#537#^214#Phng H#Gio trnh vt l in t#Ph ng H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a286tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v chuyn ng ca ht tch in trong chn khng v mt s vn vt l lng t, ph nng lng ca cc h ht lng t, vt l bn dn, x l tn hi u quang#Vt l in t#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 3 c sa cha#281314## 01095000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050017000660020079000830070080001620080 00500242009002600247010000500273011001500278012001200293021031900305020000900624 02000160063300500140064903900040066301900050066702000200067202000100069200500160 0702005002000718013000700738#VV11.14709#VV11.14708#VV11.14711#VV11.14710#Vi?t#3 09T#628.1#^214#Trmolet, Sophie#iu tit dch v cp nc v x l nc thi t i cc quc gia ang pht trin#Sophie Trmolet, Diane Binder ; Robert Peccoud ch .b. ; Nguyn Th Thanh An h..#^aH.#^aC quan Pht trin Php#2011#^a111tr.^b23c m#Cn bit 01#Gii thiu khi qut chung v iu tit. Phn tch cc m hnh th ch iu tit, cc khung la chn chnh gip xc nh m hnh iu tit ph hp , ng thi ch ra tm quan trng ca vic tnh n trnh pht trin kinh t ca t nc v cc phng thc tip cn dch v khc nhau trong thit lp m h nh iu tit#Cp nc#X l nc thi#Binder, Diane#Mai#Dch#Cc nc pht trin #iu tit#Peccoud, Robert#Nguyn Th Thanh An#281315## 00994000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050023000750020033000980070 02300131008000500154009002300159010000500182011001500187021038200202020001800584 020001100602039000400613004002600617020001000643020002000653013000700673#VV11.14 712#VV11.14713#VV11.14714#VV11.14715#74000#Vi?t#C125T#133.501#^214#Nguyn Phc Hng Dng#Cu trc ton hc trong dch hc#Nguyn Phc Hng Dng#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a282tr.^b24cm#Nghin cu, vn dng cc cng c ton hc th ch hp chng minh c ch suy lun nn tng ca tng dch thuyt trong kinh d ch v phng php tip cn nhng huyn b ca kinh dch theo cch khoa hc v th uyt phc nh: c s ton hc ca thuyt Bt - kh; cu trc nhm trong lun thu yt v m - dng v ng - hnh thin - can v a - chi; lc th v cc cu tr c nhm lin quan#Cu trc ton hc#Gio trnh#Mai#In ln th 2, c chnh l#Kinh dch#Nghin cu khoa hc#281316## 00897000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050016000720020024000880030 02100112007005700133004001800190008000500208009002300213010000500236011001500241 02102200025602000080047602000170048400500160050100500140051700500170053103900040 0548013000700552#VV11.14717#VV11.14719#VV11.14718#VV11.14716#108000#Vi?t#K258C# 691#^214#Phan Quang Minh#Kt cu btng ct thp#Phn cu kin c bn#Phan Quang Minh (ch.b.), Ng Th Phong, Nguyn nh Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a405tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v b tng ct th p. Tnh cht c l ca vt liu. Nguyn l tnh ton v cc cu to chu un, c hu nn, chu ko, chu xon v cu kin btng ct thp theo trng thi gii h n th hai...#Kt cu#B tng ct thp#Phan Quang Minh#Ng Th Phong#Nguyn nh Cng#Mai#281317## 00850000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020007000860030 07500093007001500168008000500183009002300188010000500211011001500216021030000231 020000700531020001100538039000400549013000700553#VL11.02319#VL11.02320#VL11.0232 1#VL11.02322#75000#Vi?t#C460H#531#^214#Phan Hng Lin#C hc#Gio trnh dnh ch o sinh vin cc trng i hc khi k thut - cng ngh#Phan Hng Lin#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2011#^a204tr.^b27cm#Gii thiu vi nt v c hc c in, c ng n v v th nguyn ca cc i lng vt l. Trnh by ngn gn, kt hp v i cc th nghim m phng v ng hc cht im, ng lc hc cht im, l thuy t tng i, ng lc hc h cht im chuyn ng ca vt rn, cng v nng l ng, trng hp dn#C hc#Gio trnh#Mai#281318## 01223000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020032000760030028001080070 08300136008000500219009002300224010000500247011001500252021037100267020000500638 02000090064302000080065202000190066003900040067900500210068300500150070400500140 0719005001800733005001800751006002000769006001500789006001400804013000700818#VL1 1.02323#VL11.02324#VL11.02326#VL11.02325#158000#Vi?t#H561D#621.319#^214#Hng d n thit k lp t in#Theo tiu chun quc t IEC#Christian Collombet, Bernar d Jover, Charley Gros... ; Dch: Phan Th Thanh Bnh...#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a464tr.^b27cm#Gii thiu cc quy tc chung cho thit k mng in, kt ni mng phn phi ngun quc gia trung th, cc kiu kt ni mng in h p. Hng dn chn la cu trc li trung v h th, phn phi, bo v chng in g it, chng qu p xung trong mng h p, xc nh kch c v bo v dy dn, thi t b ng ct h p, qun l, lp t in... theo tiu chun quc t IEC#in# Thit k#Lp t#Tiu chun quc t#Mai#Collombet, Christian#Jover, Bernard#Gros , Charley#Fulchiron, Didier#Mignardot, Didier#Phan Th Thanh Bnh#Phan Quc Dng #Ng Hi Thanh#281319## 00886000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050016000760020018000920030 04100110007001600151008000500167009002300172010000500195011001500200021026000215 02000080047502000100048302000080049302000090050102000090051002000180051903900040 0537013000700541#VL11.02327#VL11.02328#VL11.02330#VL11.02329#120000#Vi?t#305T# 621.381#^214#Nguyn Xun Ph#in t cng sut#L thuyt bi tp v bi gii - ng dng#Nguyn Xun Ph#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a384tr.^b27cm#Gii thi u cc kin thc chung v in t cng sut. Trnh by v cc phn t bn dn d ng trong in t cng sut v p dng in t cng sut i vi ng c in mt chiu ko ph ti, ph bin trong sn xut vi cng ngh mi v sn sut nn g lng gi#in t#L thuyt#Bi tp#Bi gii#ng dng#in t cng sut#Mai#28 1320## 01002000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020062000330290078000950070043001730080005002160090023002210100005002440110 01500249013000700264015002700271021020400298020001000502020001900512020000500531 02000080053602000180054402000170056200500120057900500150059100500110060600500160 0617005001500633039000400648#VL11.02331#Vi?t#K600Y#384.5#^214#K yu hi ngh th ng tin v nh v trn bin (COMNAVI 2011)#The 2011 international conference on advanced technologies for communications#D Vn Ton, Nguyn Vn Ng, V Nh V n...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a147tr.^b30cm#281321#u ba sch ghi: AT C 2011#Gm cc bi vit v cc thng tin, din bin trn bin ng, qui hoch v kim sot vng bin, h thng thng tin v nh v di nc, h thng thng ti n v tuyn, thng tin v tinh v nh v trn bin#Thng tin#Thng tin v tuyn# Bin#nh v#Thng tin v tinh#Bo co khoa hc#D Vn Ton#Nguyn Vn Ng#V Nh Vn#Phan Ngc Quang#Trn Xun Vit#Mai## 00893000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050016000680020059000840070048001430080 00500191009002600196010000500222011001400227012001800241021027400259020001100533 020001100544005002000555039000400575019000500579013000700584#VL11.02332#VL11.023 33#VL11.02334#VL11.02335#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#Peccoud, Robert#Giao thng tr c nhng thch thc v nng lng v kh hu#Robert Peccoud ch.b. ; Nguyn Th Th anh An h..#^aH.#^aC quan Pht trin Php#2011#^a96tr.^b29cm#Ti liu lm vic# Gm cc bi phn tch v thc trng, xu hng, d bo qu trnh pht trin ca n n giao thng th gii v cc gii hn ca vic a cng ngh vo ng dng trong nhng loi hnh giao thng khc nhau, nhm gii quyt cc thch thc v vn mi trng giao thng ang t ra#Giao thng#Mi trng#Nguyn Th Thanh An#Mai# Dch#281322## 01251000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020079000340030026001130290077001390070041002160080005002570090023002620100 00500285011001600290015008100306021039600387020001600783020001000799020000900809 02000170081800500110083500500140084600500110086000500150087100500160088603900040 0902013000700906#VL11.02336#Vi?t#T527T#621.04#^214#Tuyn tp bo co hi ngh kh oa hc v cng ngh ht nhn ton quc ln th IX#Ninh Thun, 18 -19/8/2011#Proc eedings of the 9th national conference on nuclear science and technology#Sueo Ma chi, Vng Hu Tn, L Ngc H...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a1059tr.^b30 cm#TTS ghi: Hi Nng lng Nguyn t Vit Nam ; Vin Nng lng Nguyn t Vit Nam#Gm mt s bo co lin quan n pht trin in ht nhn v ng dng bc x tiu biu, in ht nhn, l phn ng; vt l ht nhn, s liu ht nhn; phn tch ht nhn, ghi o bc x, an ton bc x; ng dng k thut ht nhn trong y t, nng nghip v sinh hc, cng nghip, a cht thu vn v bo v mi trn g; chu trnh nhin liu ht nhn, khoa hc vt liu, qun l cht thi phng x# Vt l ht nhn#Cng ngh#ng dng#Bo co khoa hc#Sueo Machi#Vng Hu Tn#L Ngc H#Tran Chi Thanh#Phan Ngoc Tuyen#Mai#281323##