01050000000000373000450004100050000080800050000522100290001003900050003900200560 00440050017001000050014001170050014001310050015001450050012001600070064001720080 00500236009001800241010000500259011001500264015006500279022000500344082001100349 01300070036002600110036702600110037818100060038902000170039502000090041202000170 0421020001000438020001200448020001600460021020000476#Vi?t#^214#Truyn ci. Truy n ng ngn#KVn#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Nguyn Xun Knh#V Quang Dng#V Hong Hiu#Nguyn Vn Ho#S Vn Ngc#B.s.: Nguyn Xu n Knh (ch.b.), V Quang Dng, V Hong Hiu...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a8 24tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#T.2 0#398.209597#268603#VV10.18198#VV10.18199#T455T#Vn hc dn gian#Vit Nam#Dn t c thiu s#Tuyn tp#Truyn ci#Truyn ng ngn#Gii thiu qu trnh su tm, n ghin cu truyn ci v truyn ng ngn cc dn tc thiu s Vit Nam. Gii thi u mt s truyn ci, truyn ng ngn ca cc dn tc Chm, C Ho, M, Mng, T y, Thi## 00891000000000289000450004100050000080800050000503900050001000100130001500200250 00280030022000530070013000750080005000880090026000930100005001190110015001240150 04100139082001100180013000700191026001100198026001100209181000700220020001700227 020001900244020000900263020001600272021031300288#Vi?t#^214#KVn#Triu Nguyn#Tru yn ng ngn Vit Nam#Chn lc v bnh gii#Triu Nguyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a462tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#398.209597# 268604#VV10.18283#VV10.18284#TR527N#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Vit Nam #Truyn ng ngn#Khi qut v vic tuyn chn v bnh gii truyn ng ngn Vit Nam. Phn tch hnh thc v cu trc bn trong ca mt (hay mt nhm) sng tc, mt dng thc, th loi truyn ng ngn. Gii thiu mt s truyn ng ngn theo nhn vt n tuyn, nhn vt song tuyn l ngi, l vt, ng vt, s vt, hin tng...## 00916000000000313000450004100050000080800050000503900050001000100130001500200150 00280050018000430070032000610080005000930090026000980100005001240110015001290150 04100144082001200185013000700197026001100204026001100215181000600226020001700232 020001000249020000900259020001000268020000900278020001000287021030500297#Vi?t#^2 14#KVn#V Khoa Chu#Hn qu x Vn#Nguyn Vit Trung#V Khoa Chu, Nguyn Vit Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a310tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#390.0959756#268605#VV10.18203#VV10.18204#H454Q#Vn ho dn gia n#Phong tc#Vn Ninh#Khnh Ho#Th cng#Lng ngh#Gii thiu vn ho dn gian, v ng t v con ngi huyn Vn Ninh tnh Khnh Ho cng nhng truyn thng lng ngh, tc th cng, nhn vt lch s, a danh vnh Vn Phong, nhng cu ht gia o duyn i p nam n v tnh yu qu hng, tnh yu i la, in tch, tc l ci hi, tnh lng ngha xm...## 00595000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200260001500300720 00410050016001130070016001290040018001450080005001630090026001680100005001940110 01500199082000400214013000700218014000700225026001100232026001100243181000600254 020000900260020000700269020001400276020001500290#Vi?t#^214#KVn#Bi dng hnh h c lp 11#Dng cho ban khoa hc t nhin. n luyn thi tt nghip THPT v i h c#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a159tr.^b24cm#516#268606#26000#VV10.18205#VV10.18206#B452D#Hnh hc#L p 11#Sch c thm#Sch luyn thi## 00727000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200290001500301450 00440050017001890070017002060040018002230080005002410090026002460100005002720110 01500277082000400292013000700296014000700303026001100310026001100321181000600332 020000900338020000700347020001000354020002000364020001400384020001500398#Vi?t#^2 14#KVn#Kin thc c bn sinh hc 12#Ton b kin thc c bn sinh hc 12. Cc k in thc nng cao v tng hp. Cc dng cu hi l thuyt v bi tp trc nghim . Hng dn v p n#Hunh Quc Thnh#Hunh Quc Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a231tr.^b24cm#576#268607#34000#VV10.18207#VV10.1 8208#K305T#Sinh hc#Lp 12#L thuyt#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Sch luy n thi## 00617000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200430001500300370 00580050023000950070023001180080005001410090026001460100005001720110015001770820 00800192013000700200014000700207026001100214026001100225181000600236020000900242 020000700251020000800258020002000266020001400286020001500300#Vi?t#^214#KVn#Hn g dn hc v gii chi tit sinh hc 12#n thi t ti v cc k thi quc gia#Nguy n Lm Quang Thoi#Nguyn Lm Quang Thoi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 253tr.^b24cm#576.076#268608#41000#VV10.18209#VV10.18210#H561D#Sinh hc#Lp 12#B i tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi## 00605000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200230001500300840 00380050016001220070016001380040018001540080005001720090026001770100005002030110 01500208082000400223013000700227014000700234026001100241026001100252181000600263 020001000269020000700279020001400286020001500300#Vi?t#^214#KVn#Bi dng gii t ch 12#Dng cho ban khoa hc t nhin. n luyn thi tt nghip THPT v cc k th i quc gia#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a238tr.^b24cm#515#268609#39000#VV10.18211#VV10.18212#B452D#Gi i tch#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi## 00669000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200640001500300070 00790050017000860050022001030070040001250080005001650090026001700100005001960110 01500201082000400216013000700220014000700227026001100234026001100245181000800256 02000080026402000080027202000070028002000070028702000140029402000150030802000200 0323#Vi?t#^214#KVn#Gii thiu v hng dn gii chi tit thi tuyn sinh i hc#Khi C#Nguyn Hong Anh#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Hong Anh, Nguyn Th T hanh Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a253tr.^b24cm#300#268610#40000#V V10.18213#VV10.18214#GI-462T#Vn hc#Lch s#a l# thi#Sch c thm#Sch lu yn thi#Ph thng trung hc## 00640000000000313000450003900050000004100050000580800050001000200200001500300130 00350050016000480050015000640060010000790070049000890080018001380090011001560100 00500167011001500172012004000187022000500227082000600232013000700238014000700245 026001100252181000600263019001600269020001700285020001100302020001300313#KVn#Vi ?t#^214#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Trn Vn h#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T.65#895.1#268611#12 500#VV10.18215#T121T#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh## 00653000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200180001500300130 00330050009000460050015000550060012000700070044000820080018001260090011001440100 00500155011001500160012004100175022000500216082000600221013000700227014000700234 02600110024102600110025218100070026301900160027002000170028602000110030302000130 0314#Vi?t#^214#KVn#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2010#^a135tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho ngi trng thnh#T.11#895.1#268612#1 5000#VV10.18216#VV10.18217#TH121#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#T ruyn tranh## 00664000000000277000450004100050000080800050000503900050001000100100001500200200 00250030018000450050009000630070033000720080009001050090019001140100005001330110 01500138082000600153013000700159026001100166026001100177181000700188020000900195 020000600204020000800210021016800218#Vi?t#^214#KVn#Nh Thanh#Thin tnh song th u#Thin v i sng#Diu Nga#Ging: Nh Thanh ; Diu Nga b.s.#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a107tr.^b21cm#294.3#268613#VV10.18218#VV10.18219#TH305T#o Pht #Thin#Tu hnh#Trnh by nhng kin thc v tu Thin v Tnh ca o Pht, nhng im d bit v tng ng, b sung hoc song tu cng cc phng php hnh tr v nghi thc to thin## 00847000000000265000450004100050000080800050000503900050001000100230001500200350 00380070028000730080009001010090019001100100005001290110015001340820006001490130 00700155014000700162026001100169026001100180181000700191020000900198020000800207 020001000215021035600225#Vi?t#^214#KVn#Tm Minh Ng Tng Giao#Pht dy luyn t m nh "chn tru"#Tm Minh Ng Tng Giao b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^ a220tr.^b21cm#294.3#268614#30000#VV10.18220#VV10.18221#PH124D#o Pht#Gio l# Luyn tm#Gm nhng bi gio l, bi th, bc tranh ni v vic tu tm ca o P ht trn hnh nh con tru. Pht dy cn phi luyn tm nh chn tru v phi tr i qua nhng bc thun ho tru d hay yn bnh an lnh nh tru hin, qua c ng l cch bit luyn tm mnh c th gt b ht tham sn si em li nim an lc v hnh phc n cho chnh bn thn mnh## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030011000670070009000780080009000870090 01900096010000500115011001500120020000900135020001200144039000500156001000900161 013000700170020000900177#VV10.18223#VV10.18222#28000#Vi?t#M460B#294.3#^214#M b ng m hin#Hiu & o#Diu Nga#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a198tr.^b21cm# o Pht#Truyn ngn#KVn#Diu Nga#268615#o pht## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070009000640080009000730090019000820100005001010110 01500106020000900121020000400130039000500134001000900139020000800148013000700156 020000800163#VV10.18224#VV10.18225#Vi?t#L462V#294.3#^214#Li vng trong mng#Tha nh S#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a152tr.^b20cm#o Pht#Th#KVn#Thanh S #Tu hnh#268616#Vn hc## 00455000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020018000640070009000820080009000910090 01900100010000500119011001500124020000900139020001200148039000500160001000900165 013000700174020000800181#VV10.18228#VV10.18227#VV10.18226#35000#Vi?t#GI-435L#29 4.3#^214#Git l nh sng#Diu Nga#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a251tr.^b2 1cm#o Pht#Truyn ngn#KVn#Diu Nga#268617#Vn hc## 00512000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010010000440020042000540030021000960070010001170080005001270090 00900132010000500141011001500146015003500161020001700196020000900213020001200222 039000500234013000700239#VV10.18229#63000#Vi?t#401H#895.92234#^214#Qu Hng# o hoa khng gai v con cu khng r mm#Truyn ngn chn lc#Qu Hng#^aH.#^aP h n#2010#^a359tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Hong Th Thng#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#KVn#268618## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020020000680030004000880070013000920080 00500105009000900110010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV10.18230#VV10.18231#99000#Vi?t#H110C#895.92214#^214# ng Vn Bt#Ht ct nguyn sinh#Th#ng Vn Bt#^aH.#^aPh n#2010#^a235tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#268619## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020027000580030012000850070037000970080005001340090 00900139010000500148011001500153020001700168020000900185020001200194039000500206 005000900211005001000220005001300230005001000243005001000253013000700263#VV10.18 232#VV10.18233#36000#Vi?t#CH111U#895.9223408#^214#Chu c b li bn ng b#Tr uyn ngn#Hin c, Trn Minh, H Linh Ngc...#^aH.#^aPh n#2010#^a204tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#Hin c#Trn Minh#H Linh Ngc#L N guyn#T c An#268620## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020017000690070020000860080005001060090 00900111010000500120011001400125020001800139039000500157012003600162020000900198 020001600207013000700223#VV10.18234#VV10.18235#23000#Vi?t#L101#895.9223#^214#T rn Thi Hng#Lc k chuyn#Trn Thi Hng b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a93tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#KVn#EQ ng ngn khi m cm xc tr ru#Vit Nam#Truyn n g ngn#268621## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020020000710030012000910070016001030080 00500119009000900124010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000500191013000700196#VV10.18236#VV10.18237#42000#Vi?t#M458B#895.92234#^214# Hong Vit Hng#Mt bn tay th y#Tiu thuyt#Hong Vit Hng#^aH.#^aPh n#20 10#^a234tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#268622## 00633000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010008000500020038000580070013000960080005001090090 00900114010000500123011001500128021019800143020001800341020000800359039000500367 013000700372#VV10.18240#VV10.18239#20000#Vi?t#NH556N#649#^214#Thi H#Nhng ngu yn tc vng dnh cho cha m#Thi H b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a125tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh nhm cung cp nhng gii php hu hiu cho cc bc cha m t rong vic gio dc con ci, to cho chng c nhiu suy ngh tch cc, sng c ngha v trch nhim vi bn thn#Gio dc gia nh#Con ci#KVn#268623## 00870000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020031000680290033000990070046001320080 00500178009000900183010000500192011001500197021027600212020000900488020000900497 039000500506019000500511020000700516020000800523006001800531013000700549#VV10.18 241#VV10.18242#42000#Vi?t#C101T#372.41#^214#Silberg, Jackie#Cc tr chi luyn c cho tr#Reading games for young children#Jackie Silberg ; Bin dch: Nguyn Thi Ngha#^aH.#^aPh n#2010#^a263tr.^b21cm#Gii thiu cc tr chi th v, th ch hp vi s pht trin tr no cn thit cho vic hc c, gm c nhng tr ch i v m u, un ging, vit, nhn dng cc mu t, pht m cc ch ci, luyn t v vn... mang n lng yu thch ngn ng v s vui th vi vic c ca tr #Gio dc#Tr chi#KVn#Dch#Tr em#Tp c#Nguyn Thi Ngha#268624## 00687000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020023000670070016000900080005001060090 00900111010000500120011001500125021024500140020000800385020000800393039000500401 020000800406013000700414#VV10.18243#VV10.18244#52000#Vi?t#GI-103M#177#^214#Nguy n Th Sinh#Gii m b mt ni di#Nguyn Th Sinh#^aH.#^aPh n#2010#^a296tr.^b 21cm#Gii thiu nh ngha ni di, chn dung tht ca ni di, lch s tin ho ni di v tim thc, cch nhn bit ngi ni di. Ni di ng hay sai nhn t tn gio, t gc tm l, gc bnh l hc. Hng dn sa i v hn ch n i di...#Gii m#o c#KVn#Ni di#268625## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020026000590030012000850070022000970080 00500119009000900124010000500133011001500138020001700153020001100170020001200181 006000700193039000500200019001600205013000700221#VV10.18245#VV10.18246#85000#Vi ?t#C513A#895.1#^214#Ngi M#Cng anh ngm hoa sn tra#Tiu thuyt#Ngi M ; Sn L dch#^aH.#^aPh n#2010#^a471tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuy t#Sn L#KVn#Dch Trung Quc#268626## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010013000500020024000630030012000870070033000990080 02300132009000900155010000500164011001500169020001700184020000300201020001200204 006001400216039000500230013000700235019000800242#VV10.18247#VV10.18248#104000#V i?t#C430G#813#^214#Edwards, Kim#Con gi ngi gi k c#Tiu thuyt#Kim Edwards ; Ng V Anh T dch#^aH. ; Cng ty Nh Nam#^aPh n#2010#^a618tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ng V Anh T#KVn#268627#Dch M## 00665000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000190002601400070 00450410005000521810007000570820008000648080005000720010008000770020016000850030 04100101007000800142008000500150009000900155010000500164011001500169021017000184 020000900354020001700363013000700380#VV10.18249#VV10.18250#Hoa#Cuc sng gia n h#36000#Vi?t#TH460A#306.872#^214#Xun Ca#Th u v chng#Chuyn xy ra trong b y nm u hn nhn#Xun Ca#^aH.#^aPh n#2011#^a207tr.^b20cm# cp nhng vn ny sinh trong mi quan h v chng thi gian 7 nm u mi kt hn, gip mi n gi nhn bit, t vt qua nhng kh khn cng nhau sng hnh phc#Hn nhn# Quan h v chng#268628## 00903000000000337000450002600110000002600110001103900040002201900100002602000090 00360150033000450200010000780060009000880200007000970140007001040410005001111810 00600116082000700122808000500129001001200134002001300146003005900159007002800218 00800050024600900500025101000050030101100150030602102110032102000160053202000100 0548013000700558#VV10.18251#VV10.18252#Hoa#Dch Php#Pakixtan#Tn tht tc gi: Mukhtaran Bibi#T truyn#Huy Minh#Ph n#40000#Vi?t#B300L#305.42#^214#Mukhtar M ai#B lng nhc#Cun sch c vit vi s cng tc ca Marie-Thrse Cuny#Mukht ar Mai ; Huy Minh dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#20 10#^a222tr.^b20cm#Ghi li phn i au thng v can trng ca Mukhtar Mai, ng i dm ng ln i li cng l cho bn thn v tr thnh "biu tng ca cuc u tranh v quyn ph n khng ch Pakistan m trn ton th gii"#Quyn bnh ng#u tranh#268629## 00489000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000120 00350200017000470140007000640410005000711810006000760820009000828080005000910010 01300096002002000109003004000129007001300169008000500182009000900187010000500196 011001500201013000700216#VV10.18253#VV10.18254#Hoa#Vit Nam#Truyn ngn#Vn hc hin i#59000#Vi?t#M458N#895.9223#^214#Ma Vn Khng#Mt nhan sc n b#Tp tr uyn ngn v tnh yu v gia nh#Ma Vn Khng#^aH.#^aPh n#2011#^a335tr.^b21cm #268630## 00621000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820006000518080005000570010015000620020028000770070 01500105008000500120009000900125010000500134011002900139021016400168020000700332 020000900339013000700348#VV10.18256#VV10.18255#Hoa#Nu n#34000#Vi?t#M430N#641. 5#^214#Triu Th Chi#Mn ngon cho ngi gim cn#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2 010#^a157tr., 8tr. nh mu^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n ngon dnh cho ngi gim cn nh cc mn gi trn, cc mn chin - x o - kho v cc mn lu - canh - hm#Mn n#Gim bo#268631## 00670000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000070 00350140007000420410005000491810006000540820011000608080005000710010017000760020 02500093007001700118008000500135009000900140010000500149011002900154021016500183 020000700348020000900355020000900364013000700373#VV10.18257#VV10.18258#Hoa#Min Nam#Nu n#35000#Vi?t#M430A#641.595977#^214#Nguyn Th Phng#Mn n min Nam ch n lc#Nguyn Th Phng#^aH.#^aPh n#2010#^a183tr., 8tr. nh mu^b21cm#Hng d n chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ngon min Nam nh cc mn nu - hm - kho, mn nng - chin - hp, mn gi - xo v cc mn xi ch, bnh#Mn n#Ch bin#Vit Nam#268632## 00633000000000277000450002600110000002600110001103900040002200500090002602000180 00350140007000530410005000601810006000650820004000718080005000750010010000800020 04800090007002600138008000500164009000900169010000500178011001500183021013100198 020000800329020001100337013000700348#VV10.18259#VV10.18260#Hoa#Kin Vn#Gio dc gia nh#18000#Vi?t#M558H#649#^214#Tiu Hng#12 nguyn tc dy con ca bc cha m thng minh#B.s.: Tiu Hng, Kin Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a120tr.^b20cm#Trnh by 12 nguyn tc dy con v hng dn cc bc ph huynh vn dng cc nguyn t c vo qu trnh nui dng, dy d con ci#Con ci#Nguyn tc#268633## 00707000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000180002601400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010013000710020018000840030 04800102007001300150008000500163009000900168010000500177011001500182021019600197 004002100393020000800414013000700422#VV10.18262#VV10.18261#Hoa#Gio dc gia nh #52000#Vi?t#D112T#649#^214#Phm Cn Sn#Dy tr nn ngi#To lp s t tin & t nh yu thng cho con bn#Phm Cn Sn#^aH.#^aPh n#2010#^a301tr.^b21cm#Trnh by nhiu vn cn thit trong vic nui dy tr nh khuyn khch tr pht tri n nhng c tnh tt, dy tr cch km ch cm xc v cch biu l tnh yu th ng ca cha m vi con ci...#Ti bn, c sa cha#Con ci#268634## 00671000000000277000450002600110000002600110001103900040002200500150002602000090 00410140007000500410005000571810006000620820006000688080005000740010015000790020 04000094007003700134008000500171009000900176010000500185011001500190021016000205 020000800365013000700373020001300380#VV10.18263#VV10.18264#Hoa#Ng Quang Thi#Si nh dc#52000#Vi?t#M458T#616.6#^214#Nguyn Vn c#150 li gii p v sinh dc v v sinh#B.s.: Nguyn Vn c, Ng Quang Thi#^aH.#^aPh n#2011#^a292tr.^b21c m#Trnh by 150 li gii p nhng vn v sinh dc v v sinh nam gii v n gii. Hng dn mt vi kim tra c bn xc nh bnh v sinh dc v v sin h#V sinh#268635#Sch hi p## 00691000000000277000450002600110000002600110001103900040002200500080002602000090 00340140007000430410005000501810006000550820004000618080005000650010008000700020 03100078003006800109007002300177008000500200009000900205010000500214011001500219 021015400234020001800388013000700406#VV10.18266#VV10.18265#Hoa#T Lin#Sc kho# 35000#Vi?t#K305T#613#^214#Ng Tn#Kin thc v chm sc sc kho#Dng sinh. n ung. Tnh dc v thai nghn. Phng cha mt s bnh#B.s.: Ng Tn, T Lin#^aH .#^aPh n#2010#^a195tr.^b21cm#Cung cp mt s kin thc c bn v chm sc v b o v sc kho nh cc phng php dng sinh, ch n ung, tnh dc... ng cch, hp l v khoa hc#Chm sc sc kho#268636## 00570000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810008000450820006000538080005000590010010000640020021000740070 01000095008000500105009000900110010000500119011001400124021008700138012003600225 020001500261020000900276013000700285#VV10.18267#VV10.18268#Hoa#Nu n#33000#Vi? t#NGH259S#641.8#^214#Qunh Chi#Nghu, s, ln, mc#Qunh Chi#^aH.#^aPh n#2010 #^a63tr.^b21cm#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ngon t nghu, s, ln, mc#60 mn n c nhiu ngi a thch#Mn n hi sn#Ch bi n#268637## 00688000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000090002601400070 00350410005000421810007000470820008000548080005000620010010000670020026000770070 01000103008000500113009000900118010000500127011002900132021015700161012002000318 004001800338020000700356020000900363020000700372013000700379#VV10.18269#VV10.182 70#Hoa#Thc n#28000#Vi?t#TH552#641.508#^214#Vit in#Thc n b dng cho tr#Vit in#^aH.#^aPh n#2010#^a144tr., 8tr. nh mu^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v vn dinh dng ca tr. Hng dn chun b nguyn liu, cch c h bin v gi tr dinh dng ca tng mn n dnh cho tr#Dinh dng m v b#T i bn ln th 5#Mn n#Ch bin#Tr em#268638## 00673000000000289000450002600110000002600110001103900040002201900090002600600180 00350200007000530140007000600410005000671810006000720820006000788080005000840010 01200089002002000101007004100121008000500162009000900167010000500176011001500181 021016400196020000700360020000900367013000700376#VV10.18271#VV10.18272#Hoa#Dch Anh#Nguyn Thi Ngha#Nu n#38000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Lewis, Sara#Mn n cho gia nh#Sara Lewis ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a143tr.^b 21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n ngon cho gia nh nh mn tht cu a trung hi, tht cu hm khoai ty, mn coocma tht b n ...#Mn n#Ch bin#268639## 00598000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000050002601400070 00310410005000381810006000430820006000498080005000550010015000600020029000750070 01500104008000500119009000900124010000500133011002900138021014000167020000900307 020000900316013000700325#VV10.18273#VV10.18274#Hoa#Bnh#34000#Vi?t#C101M#641.8# ^214#Triu Th Chi#Cc mn bnh dn d chn lc#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#20 10#^a157tr., 6tr. nh mu^b21cm#Hng dn cch chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn bnh dn d nh bnh b lai hoa hng, bnh bo ngt, bnh bo nhn tm tht...#Ch bin#Lm bnh#268640## 00625000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820006000518080005000570010011000620020027000730070 01600100008000500116009000900121010000500130011002900135021015300164020000900317 020000700326020000700333013000700340#VV10.18275#VV10.18276#Hoa#Mn n#39000#Vi? t#M430A#641.8#^214#Chung Thu#Mn n gii nhit ma nng#Chung Thu b.s.#^aH.#^a Ph n#2010#^a221tr., 4tr. nh mu^b21cm#Hng dn cch chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n gii nhit m ng y s dng phng v cha mt s bnh thng thng trong ma nng#Ch bin#Nu n#Ma h#268641## 00655000000000289000450002600110000002600110001103900040002201900090002600600180 00350200009000530140007000620410005000691810007000740820006000818080005000870010 01200092002003500104007004100139008000500180009000900185010000500194011001500199 021013000214020000700344020000700351013000700358#VV10.18277#VV10.18278#Hoa#Dch Anh#Nguyn Thi Ngha#Ch bin#42000#Vi?t#NH556M#641.5#^214#Lewis, Sara#Nhng m n n cho tr trn mt tui#Sara Lewis ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a159tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s m n n ngon cho tr trn mt tui, gip tr thng minh, kho mnh, mau ln#Mn n# Tr em#268642## 00681000000000289000450002600110000002600110001103900040002201900090002600600180 00350200009000530140007000620410005000691810007000740820006000818080005000870010 01200092002003100104007004100135008000500176009000900181010000500190011001500195 021016000210020000700370020000700377013000700384#VV10.18279#VV10.18280#Hoa#Dch Anh#Nguyn Thi Ngha#Ch bin#38000#Vi?t#NH556T#641.5#^214#Lewis, Sara#Nhng t hc n u tin cho tr#Sara Lewis ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2 010#^a159tr.^b21cm#Tp hp hn 200 cng thc ch bin mn n t nhng mn nghin nh u tin cho b n nhng mn n hp dn cho tr ln hn ri tip n nhng mn n cho c nh#Mn n#Tr em#268643## 00597000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820004000518080005000550010015000600020028000750070 01500103008000500118009000900123010000500132011002900137021012100166020000700287 020000900294020000900303013000700312#VV10.18281#VV10.18282#Hoa#Nu n#42000#Vi? t#B100M#642#^214#Triu Th Chi#30 thc n nu n gia nh#Triu Th Chi#^aH.# ^aPh n#2010#^a223tr., 8tr. nh mu^b21cm#Gii thiu 30 thc n nu cc mn n ngon cho gia nh gm: hng dn cch chn nguyn liu v cch ch bin cc mn n#Mn n#Thc n#Ch bin#268644## 00565000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820006000518080005000570010010000620020013000720070 01000085008000500095009000900100010000500109011001400114021007900128012003600207 020000700243020000900250020000900259013000700268#VV10.18285#VV10.18286#Hoa#Nu n#33000#Vi?t#M430T#641.8#^214#Qunh Chi#Mn tht heo#Qunh Chi#^aH.#^aPh n#20 10#^a63tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n n gon t tht heo#60 mn n c nhiu ngi a thch#Mn n#Ch bin#Tht ln#268 645## 00677000000000265000450002600110000003900040001102000090001501400070002404100050 00311810006000360820004000428080005000460010015000510020039000660070020001050080 00500125009000900130010000500139011001500144021019900159004001800358020001000376 013000700386020001800393#VV10.18287#Hoa#Tri thc#45000#Vi?t#H103T#613#^214#Nguy n Kim Dn#233 iu khng nn lm trong cuc sng#Nguyn Kim Dn b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a297tr.^b20cm#Trnh by 233 iu bn khng nn lm trong cuc sng sin h hot hng ngy nh mt s "iu khng nn" v cch n mc, thi quen sng, cc h dng thuc tr bnh, cch chm sc sc kho ph n v tr em#Ti bn ln th 1 #Cuc sng#268646#Chm sc sc kho## 00632000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000090002601400070 00350410005000421810006000470820006000538080005000590010018000640020009000820030 02900091007001800120008000500138009000900143010000500152011001400157021015600171 020001100327020000900338013000700347#VV10.18289#VV10.18288#Hoa#Bnh lao#20000#V i?t#B256L#616.9#^214# Th Tng Oanh#Bnh lao#Cch phng trnh v iu tr# Th Tng Oanh#^aH.#^aPh n#2010#^a71tr.^b21cm#Trnh by nhng hiu bit chung v bnh lao. Phng php phng trnh v iu tr bnh lao tr em, ph n c th ai, ngi cao tui, ngi nhim HIV-AIDS...#Phng bnh#iu tr#268647## 00629000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000100002601400070 00360410005000431810006000480820006000548080005000600010018000650020015000830030 02900098007001800127008000500145009000900150010000500159011001400164021014600178 020001100324020000900335013000700344#VV10.18290#VV10.18291#Hoa#Hen suyn#24000# Vi?t#B256H#616.2#^214# Th Tng Oanh#Bnh hen suyn#Cch phng trnh v iu tr# Th Tng Oanh#^aH.#^aPh n#2010#^a95tr.^b21cm#Trnh by nhng hiu bit chung v bnh hen suyn. Phng php phng trnh v iu tr bnh hen suyn t r em, ph n c thai, ngi cao tui...#Phng bnh#iu tr#268648## 00831000000000301000450002600110000002600110001103900040002201900050002600600090 00310200009000400140007000490410005000561810006000610820006000678080005000730010 01700078002002700095003013400122007004700256008000500303009000900308010000500317 011001400322021016700336020001100503020000800514013000700522#VV10.18292#VV10.182 93#Hoa#Dch#Triu V#Gim bo#55000#Vi?t#B300Q#613.2#^214#Stoppard, Miriam#B q uyt gim cn hiu qu#B quyt v nhng phng php luyn tp hiu qu cng ch n ung khoa hc gip bn gim cn v c c th hnh p nh mong mun#Mir iam Stoppard ; Triu V tng hp, bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a93tr.^b26cm#Gi i thiu cc b quyt gim cn ph n c c th hnh p nh mong mun vi n hng phng php luyn tp hiu qu cng ch n ung dinh dng khoa hc, hp l#Dinh dng#Th dc#268649## 00596000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000120002600500090 00380200017000470140007000640410005000711810007000760820012000838080005000950020 01700100003001200117007004100129008000500170009000900175010000500184011001500189 020000900204005001100213005001600224005001600240005001900256013000700275#VV10.18 295#VV10.18294#Hoa#Truyn ngn#Cm Minh#Vn hc hin i#32000#Vi?t#TH460A#895. 9223008#^214#Th u trong ti#Truyn ngn#Cm Minh, Vng Minh, Trng c Cnh. ..#^aH.#^aPh n#2010#^a178tr.^b20cm#Vit Nam#Vng Minh#Trng c Cnh#Trng Ch Hng#Trn Th Bch Tho#268650## 00765000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000090002600500120 00350200017000470140007000640410005000711810006000760820011000828080005000930010 00800098002002100106003004400127007003900171008000500210009000900215010000500224 011001500229021021500244020000900459013000700468#VV10.18296#VV10.18297#Hoa#Phng s#V Vn Nhn#Vn hc hin i#48000#Vi?t#H100N#895.922803#^214#V Bng#H N i trong cn lc#Tc phm trn bo Mi, Si Gn, 1953 - 1954#V Bng ; V Vn Nh n s.t., tuyn chn#^aH.#^aPh n#2010#^a260tr.^b21cm#Gm nhiu phng s ghi li 1H Ni trong thi k b Thc dn Php tm chim vi cc sinh hot bi hi, t chuyn n - - mc - chi, n my, n cp... cho n chuyn lo thy chy thuc , chuyn sinh hot vn ngh#Vit Nam#268651## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900040003301900080 00370200012000450060012000570200017000690140007000860410005000931810006000980820 00400104808000500108001001500113002000700128007003300135008000500168009005300173 010000500226011001500231020000300246013000700249#VV10.18298#VV10.18299#VV10.1830 0#Hoa#Dch M#Tiu thuyt#L nh Chi#Vn hc hin i#96000#Vi?t#L259#813#^21 4#Diamant, Anita#Lu #Anita Diamant ; L nh Chi dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2010#^a523tr.^b21cm#M#268652## 00949000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020018000760030046000940070 06100140008000500201009000900206010000500215011001500220020002000235020002000255 00600180027501900050029300600210029801300070031902102810032603900060060702000100 0613#VV10.18301#VV10.18302#VV10.18303#64000#Vi?t#H112L#158.1#^214#Robbins, Mike #Hy l chnh mnh#B quyt thnh cng trong cuc sng chn tht#Mike Robbins ; Dch: Trng Th Mai H, Nguyn Ngc Duy Trm#^aH.#^aPh n#2010#^a226tr.^b24cm# Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Trng Th Mai H#Dch#Nguyn Ngc Duy T rm#268653#Trnh by cc nguyn nhn ngn cn con ngi sng chn tht vi chnh mnh. Nu ln 5 nguyn tc sng chn tht l hiu r bn thn, chuyn ho n i s hi ca bn thn, th hin chnh mnh, dng cm, t ho v chnh mnh v h nh ng c mt cuc sng thnh cng v hnh phc#TDung#Cuc sng## 01125000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360010011000410020035000520030091000870070036001780080005002140090 00900219010000500228011001500233020001100248006001500259019000500274006001300279 00400180029200600180031001300070032802104300033502000200076502000080078503900060 0793#VV10.18304#110000#Vi?t#B300Q#650.1#^214#Khoo, Adam#B quyt xy dng c ng hip bc t#Bin tng kinh doanh thnh c nghip bc t trong vng 18 thng.. . vi s vn ti thiu#Adam Khoo ; Dch: Trn ng Khoa...#^aH.#^aPh n#2010#^a 300tr.^b24cm#Kinh doanh#Trn ng Khoa#Dch#Ung Xun Vy#Ti bn ln th 2#Trn g Vit Hng#268654#Trnh by b quyt xy dng kinh doanh thnh cng: T duy v k nng kinh doanh hiu qu, nhng thnh t cn thit ca ngi lnh o, cc b c xy dng b my thnh cng cho cng ty, cng thc tng li nhun ca cng ty theo cp s nhn, chin thut bin khch hng tim nng thnh khch hng tht, 4 vai tr then cht trong doanh nghip, cch thnh lp cng ty vi s vn khim tn ban u v 4 giai on pht trin ca cng ty#B quyt thnh cng#Qun l#TD ung## 01015000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370010017000420020031000590030065000900070053001550080005002080090 00900213010000500222011001500227020002000242006001500262019000500277006001300282 013000700295021038500302020000700687039000600694020001300700#VV10.18305#110000# Vi?t#NH556B#646.7#^214#Scott, Steven K.#Nhng bc n gin n c m#15 b quy t hiu nghim ca nhng ngi thnh cng nht th gii#Steven K. Scott ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xun Vy#^aH.#^aPh n#2010#^a339tr.^b24cm#B quyt thnh c ng#Trn ng Khoa#Dch#Ung Xun Vy#268655#Trnh by sc mnh ca c m trong c uc sng v nhng ro cn mi ngi t c c m ca mnh. Phn tch 6 yu t tm l cn tr mi ngi hnh ng: c lp trnh sn s tm thng, ni s th t bi, trnh n s ch trch ph bnh, thiu tm nhn r rng v chnh xc, thi u kin thc v thiu iu kin. Hng dn chi tit 7 cch t c c m v thnh cng trong cuc sng#c m#TDung#K nng sng## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020042000720070017001140080 00500131009000900136010000500145011001500150020001800165020001200183013000700195 021018800202039000600390#VV10.18306#VV10.18307#VV10.18308#68000#Vi?t#452M#649# ^214#Huyn Trang#i mt vi nhng hnh vi c kha ca tr#Huyn Trang b.s.#^aH. #^aPh n#2010#^a323tr.^b24cm#Gio dc gia nh#Phng php#268656#Hng dn cha m hc cch qun l con ci mt cch vui v m khng cn k lut, ni "khng" v i nhng i hi v l ca con ci, hiu v tm ra gii php cho nhng hnh vi c kha ca tr#TDung## 00762000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020028000620070016000900080005001060090 00900111010000500120011001500125020001600140020001900156015006000175013000700235 021022600242020001000468039000600478#VV10.18309#VV10.18310#55000#Vi?t#G460R#155 .6#^214#Quc Trung#G ri tm l cho ngi ln#Quc Trung b.s.#^aH.#^aPh n#201 0#^a255tr.^b24cm#Tm l la tui#Tm l hc c nhn#Bin son theo cun: Ton th v chm sc sc kho gia nh#268657#Trnh by nhng vn tm l ca ngi t rng thnh v cch iu chnh, nhng vn tm l v chm sc tm l ngi t rung nin, cc hi chng thng gp v chm sc tm l ngi gi. B quyt to dng gia nh ho thun#Ngi ln#TDung## 00554000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590010015000640020019000790030012000980070 03100110008000500141009000900146010000500155011001500160020001700175020001000192 020001200202006001000214013000700224019001500231039000600246#VV10.18311#VV10.183 12#VV10.18313#120000#Vi?t#C450G#839.73#^214#Larsson, Stieg#C gi a vi la#T iu thuyt#Stieg Larsson ; Trn nh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a607tr.^b24cm#Vn hc hin i#Thu in#Tiu thuyt#Trn nh#268658#Dch Thu in#TDung## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490010007000540020037000610070007000980220004001050080 00500109009000900114010000500123011003100128015003700159013000700196021014400203 020001300347020001600360020000900376039000600385#VV10.18314#VV10.18315#130000#V i?t#V115H#305.899#^214#Sakaya#Vn ho Chm: Nghin cu v ph bnh#Sakaya#T.1#^a H.#^aPh n#2010#^a630tr., 12tr. minh ho^b24cm#Tn tht ca tc gi: Trng Vn Mn#268659#Gii thiu di tch lch s, c im vn ho x hi, tn gio tn ng ng, l hi, vn chng, ngn ng v ngh thut biu din ca dn tc Chm#Dn tc Chm#Vn ho dn tc#Vit Nam#TDung## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000600260019001400266013000700280#VN10.04910#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #TDung#Dch Nht Bn#268660## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070031000740220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012003500158020001800193020001100211020001300222 005001500235006000900250039000600259019001600265013000700281#VN10.04974#14000#V i?t#C455C#895.1#^214#Cng cha phin bang#Truyn tranh#Guei shiou You ; L Hng dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Guei shiou You#L Hng# TDung#Dch Trung Quc#268661## 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070026000710080018000970090011001150100 00500126011001500131012003500146020001800181020001100199020001300210005000800223 006001100231013000700242019001600249039000600265#VN10.04975#14000#Vi?t#M435S#89 5.1#^214#Mt sch ng yu#Truyn tranh#Wei Lin ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a199tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Wei Lin#Khnh Linh#268662#Dch Trung Quc#TDung# # 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000600289013000700295#VN10.04976#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.33#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#268663## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200110002300300130 00340070032000470220005000790080018000840090011001020100005001130110015001180190 01400133020001800147020000900165020001300174005001700187006000800204039000600212 181000700218082000600225808000500231012003500236013000700271#VN10.04977#14000#V i?t#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.22#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#TDung#SK313B#895.6#^214#Truyn tranh dnh cho t ui mi ln#268664## 00462000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010008000520020033000600070025000930080009001180090 01900127010000500146011001500151006001000166013000700176020000900183020001000192 039000600202#VN10.04978#VN10.04979#24000#Vi?t#NH556C#294.3#^214#Ch Vn#Nhng c u chuyn l ni Ph #Ch Vn ; Hng Bi dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2 010#^a144tr.^b19cm#Hng Bi#268665#o Pht#Truyn k#TDung## 00882000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340010016000390020016000550030035000710070038001060080005001440090 00900149010000500158011001400163021030900177020000700486020000800493020001100501 006001600512019000500528020001300533013000700546039000600553020000900559#VN10.04 980#2500#Vi?t#C120N#641.5#^214#Karmel, Annabel#Cm nang n dm#Cho s pht tri n ton din ca b#Annabel Karmel ; Nguyn Ln nh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a23 tr.^b19cm#Gii thiu tm quan trng ca sa m i vi tr s sinh. Thi im ch o tr n dm v cc yu t dinh dng quan trng cho s pht trin ton din ca tr. Chn sa v ch dinh dng, ch n dm ph hp. Mt s thc n chu n dnh cho tr t 6 n 12 thng tui. Nhng iu cn lu khi cho tr n dm#T r em#n ung#Dinh dng#Nguyn Ln nh#Dch#Sch tra cu#268666#TDung#Thc n ## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430010014000480020033000620070036000950080005001310090 00900136010000500145011001400150021022800164020000900392020001800401020000700419 006001600426019000500442013000700447039000600454#VN10.04982#VN10.04981#2500#Vi? t#N515C#649#^214#Cooper, Carol#Nui con nhng vn thng gp#Carol Cooper ; N guyn Ln nh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a23tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc v ch n hp l, y cht dinh dng thit yu cho s pht trin no b ca tr trong nhng nm thng u i. Gii thiu mt s gii php tng cng kh n ng hp th v dung np dinh dng tr#Nui tr#Chm sc sc kho#Tr em#Nguy n Ln nh#Dch#268667#TDung## 00850000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440010011000490020034000600030012000940070033001060080 00500139009000900144010000500153011001400158021027400172020001100446020000900457 02000080046602000070047400600160048101300070049701900050050403900060050902000090 0515#VN10.04983#VN10.04984#2500#Vi?t#PH110H#649#^214#Adams, Ken#Pht huy tim n ng tr tu ca b#0 - 6 thng#Ken Adams ; Nguyn Hu Vnh dch#^aH.#^aPh n#20 10#^a39tr.^b19cm#Nghin cu tm quan trng ca cc yu t dinh dng lin quan t i s pht trin ton din ca tr t 0 n 6 thng tui, nhm pht huy tim nn g tr tu ca tr, hnh thnh nhng cm xc tch cc, to cho tr t nhng kh n ng phn tch cho n cc k nng giao tip x hi#Dinh dng#Gio dc#Tr tu#T r em#Nguyn Hu Vnh#268668#Dch#TDung#Thc n## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440010011000490020034000600030013000940070033001070080 00500140009000900145010000500154011001400159021027500173020001100448020000900459 020000800468020000700476006001600483019000500499013000700504039000600511#VN10.04 985#VN10.04986#2500#Vi?t#PH110H#649#^214#Adams, Ken#Pht huy tim nng tr tu ca b#6 - 12 thng#Ken Adams ; Nguyn Hu Vnh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a39tr.^ b19cm#Nghin cu tm quan trng ca cc yu t dinh dng lin quan ti s pht trin ton din ca tr t 6 n 12 thng tui, nhm pht huy tim nng tr tu ca tr, hnh thnh nhng cm xc tch cc, to cho tr t nhng kh nng phn t ch cho n cc k nng giao tip x hi#Dinh dng#Gio dc#Tr tu#Tr em#Nguy n Hu Vnh#Dch#268669#TDung## 01143000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020047000490070045000960080005001410090018001460100005001640110 01500169015008500184005001300269005001100282005001600293005001500309005001300324 01300070033703900060034402103980035002000090074802000110075702000090076802000040 0777020002400781#VV10.18316#VV10.18317#Vi?t#V121#361.209597#^214#Vn ng chnh sch - Kinh nghim t thc tin#V Xun Tin, L Vn Sn, Trng Quc Cn...#^a H.#^aKhoa hc x hi#2010#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Nhm Hp tc Pht trin. Vin T vn Pht trin KTXH Nng thn v Min ni#V Xun Tin#L Vn Sn#Trng Qu c Cn#Vng Th Hanh#L Quc Hng#268670#TDung#Tp hp cc bi hc kinh nghim v mt s kin ca cc t chc phi chnh ph l thnh vin ca Nhm hp tc Ph t trin v hot ng vn ng chnh sch Vit Nam. Cc bi vit cho thy cp , tc ng vn ng chnh sch ca cc t chc phi chnh ph cng nh tim nng v nhng iu cn hon thin nng cao nng lc vn ng chnh sch ca Nhm hp tc Pht trin v cc t chc phi chnh ph#Vn ng#Chnh sch#Vit Nam#NGO#Nh m Hp tc Pht trin## 00786000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510010008000560020048000640070022001120080005001340090 02300139010000500162011001500167015007500182005001300257013000700270021011800277 02000090039502000100040402000110041402000100042502000110043502000080044603900060 0454#VV10.18318#VV10.18320#VV10.18319#Vi?t#T550#551.03#^214#V Khc#T in a cht v vin thm Vit - Anh - Php#V Khc, ng V Khc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a606tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Cc a cht v Khong sn Vit Nam#ng V Khc#268671#Gii thiu thut ng Vit - Anh - Php thuc ngnh a cht v vin thm c sp xp theo trt t ch ci t A n Z# a cht#Vin thm#Ting Vit#Ting Anh#Ting Php#T in#TDung## 00978000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010019000650020020000840070034001040220 00400138221002700142008000500169009002300174010000500197011001500202015004200217 00500140025901300070027300500190028002102910029902000090059002000050059902000090 0604020000900613039000600622#VV10.18321#VV10.18323#VV10.18322#73000#Vi?t#TH308B #676.028#^214#Nguyn Xun Trng#Thit b ngnh giy#Nguyn Xun Trng, Don Th i Ho#T.1#Thit b sn xut bt giy#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a315tr.^ b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Don Thi Ho#268672#Nguyn Xun Trng#Trnh by v cu to v hng dn s dng cc my mc, thit b trong c ng on chun b nguyn liu x v sn xut bt giy, bao gm cc my ct, sng mnh nguyn liu, ni nu bt, h thng thit b sng, ra, lm sch v ty trn g bt giy, cc h thng chun b ho cht v thu hi kim#Bt giy#Giy#Thit b #Sn xut#TDung## 00756000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010019000650020020000840070034001040220 00400138221002300142008000500165009002300170010000500193011001500198015004200213 00500140025501300070026900500190027602100940029502000050038902000090039402000090 0403039000600412#VV10.18324#VV10.18325#VV10.18326#79000#Vi?t#TH308B#676.028#^21 4#Nguyn Xun Trng#Thit b ngnh giy#Nguyn Xun Trng, Don Thi Ho#T.2#T hit b sn xut giy#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a343tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Don Thi Ho#268673#Nguyn Xun Trng#M t m y mc, thit b x l v nghin bt giy, cc my xeo giy v cc my hon thin giy#Giy#Thit b#Sn xut#TDung## 00804000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010013000530020061000660070013001270080005001400090 02300145010000500168011001500173020000700188020000800195013000700203039000600210 021028400216020001600500020001000516#VV10.18327#VV10.18328#195000#Vi?t#C430#61 6.99#^214#T Thnh Vn#Con ng tn hiu t bo v du n sinh hc trong chn on#T Thnh Vn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a234tr.^b24cm#T bo#Ung th# 268674#TDung#Trnh by v khong gian bo, cc con ng tn hiu t bo, cu tr c v chc nng sinh hc ca HIP v EGFR v vai tr ca chng trong vic pht tr in ca bnh ung th, con ng tn hiu v mt s bnh l thoi ho thn kinh, con ng iu ho tng hp khng th v du n sinh hc#Tn hiu t bo#Chn o n## 01047000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020040000610070057001010080005001580090 02300163010000500186011001500191020000800206015007700214005001300291005001600304 00500170032000500140033700500130035101300070036402103120037102000100068302000100 0693039000600703#VV10.18330#VV10.18331#VV10.18329#145000#Vi?t#D107P#540#^214#Da nh php v thut ng ho hc Vit Nam#B.s.: H S Thong, Hunh Vn Trung, Trn Th Tm an...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a399tr.^b24cm#Ho hc#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc K thut Vit Nam. Hi Ho hc Vit Nam#H S Thong #Hunh Vn Trung#Trn Th Tm an#L Quc Khnh#Chu Diu i#268675#Nu ln cc quy tc phin chuyn danh php ho hc sang ting Vit. Hng dn p dng cc qu y tc phin chuyn v danh php IUPAC gi tn cc nguyn t, n cht v hp cht. Vic chun ho cc tiu ch t v phin chuyn thut ng khoa hc Vit Na m. Danh sch thut ng ho hc bng ting Anh v ting Vit#Danh php#Thut ng# TDung## 00650000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010017000490020056000660070023001220220004001452210013001490080 00500162009001800167010000500185011001600190015006500206020001700271020000900288 020000700297039000600304020001700310020001400327013000700341#VV10.18332#VV10.183 33#Vi?t#T455T#398.209597#^214#Nguyn Quang Hu#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Nguyn Quang Hu ch.b.#T.7#S thi Ba Na#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a1143tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#TDung#Dn tc thiu s#Dn tc Ba N a#268676## 00919000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590010011000640020017000750070031000920080 00500123009002300128010000500151011001500156020001300171020000900184013000700193 00500120020002102970021202000100050902000080051902000100052703900060053702000500 0543#VV10.18334#VV10.18336#VV10.18335#245000#Vi?t#D125A#720.92#^214#T M Dut# Du n thi gian#T M Dut ; T M Dng ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010 #^a271tr.^b26cm#Kin trc s#Vit Nam#268677#T M Dng#Tuyn tp nhng hi k, bi bo, trang t liu ca kin trc s T M Dut vi nhng bn v kin trc, phc tho nghin cu, hnh nh cng trnh kin trc v cc bc tranh k ho, sn du v phong cnh t nc Vit Nam v nc ngoi. Ngoi ra cn v cuc i lm ngh v i sng c nhn ca ng#Kin trc#Tiu s#S nghip#TDung#T M Dut, Kin trc s, (1910 - 1989), Vit Nam## 00432000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010013000480020008000610030008000690070013000770080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000700164 013000700171#VN10.04987#VN10.04988#Vi?t#124N#895.92214#^214#L Trung Sn#t n i#Tp th#L Trung Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268678## 00456000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010016000470020014000630070016000770080005000930090019000980100 00500117011002500122020001700147020000900164020001200173020000300185039000700188 013000700195#VN10.04989#VN10.04990#Vi?t#V115T#895.9223#^214#Vy Th Kim Bnh#Vn tuyn tp#Vy Th Kim Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a681tr., 3tr. nh^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#P.Dung#268679## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010009000550020021000640030004000850070009000890080 00500098009001900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000700171015003300178013000700211#VN10.04991#VN10.04992#35500#Vi?t#TH561N#89 5.9221#^214#ng Hn#Thng nh qu Phng#Th#ng Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht tc gi: ng H n Thnh#268680## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020017000680030004000850070012000890080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000700174013000700181#VN10.04993#VN10.04994#27500#Vi?t#NG558#895.92214#^214 #Hong Trung#Ngi i ph Ni#Th#Hong Trung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268681## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570070041000740220004001150080005001190090 01900124010000500143011001500148015007500163020001700238020000900255020000400264 00500070026800500160027500500130029100500100030400500160031403900070033001300070 0337#VN10.04995#VN10.04996#55000#Vi?t#T307B#895.9221008#^214#Tip bc Tn #V n An, Hong Xun Cnh, Lu Minh Cao...#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a236tr .^b19cm#TTS ghi: Trung tm Th truyn thng Vit Nam. Cu lc b Tip bc Tn #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn An#Hong Xun Cnh#Lu Minh Cao#Minh Chn#P hm Ngc Chnh#P.Dung#268682## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020018000650030008000830070011000910080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VN10.04997#VN10.04998#30000#Vi?t#T312Y#895.9221#^214#M inh Quyn#Tnh yu ca sng#Tp th#Minh Quyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a10 3tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268683## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070044000750080005001190090 01900124010000500143011001500148015005800163020001700221020000900238020000400247 00500140025100500130026500500120027800500160029000500120030603900070031801300070 0325#VN10.04999#VN10.05000#25000#Vi?t#L551H#895.9221008#^214#La hong hn#Th# Lu Huy Chim, V Th Chin, H S Chng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr .^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Cu gio chc thnh ph Ho Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Lu Huy Chim#V Th Chin#H S Chng#Nguyn Hu Don#V Hng H i#P.Dung#268684## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490010011000540020005000650030004000700070011000740080 00500085009001900090010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000700159015004000166013000700206#VN10.05001#VN10.05002#45000#Vi?t#S431#895. 92214#^214#Vit Hng#Sng#Th#Vit Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht tc gi: Nguyn Th Vit H ng#268685## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020010000700030004000800070015000840080 00500099009001900104010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VN10.05003#VN10.05004#30000#Vi?t#CH309Q#895.9221#^214# Phm Vit Hng#Chiu Qu#Th#Phm Vit Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a72tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268686## 00646000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020009000500030004000590070045000630220004001080080005001120090 01900117010000500136011001500141015005000156020001700206020000900223020000400232 00500160023600500100025200500140026200500160027600500140029203900070030601300070 0313#VN10.05006#VN10.05005#Vi?t#M501X#895.9221408#^214#Ma xanh#Th#ng Kin C ng, inh Nng, Cao Vn Tng...#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a166tr.^b19cm #TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam huyn Giao Thu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #ng Kin Cng#inh Nng#Cao Vn Tng#Nguyn Xun Huy#V Cng Thip#P.Dung#26 8687## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020010000670030016000770070012000930080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000700187013000700194#VN10.05007#VN10.05008#40000#Vi?t#TR103M#895.9223#^214# Phan Vn #Tri mun#Tp truyn ngn#Phan Vn #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^ a223tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#268688## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020018000660030004000840070011000880080 00500099009001900104010000500123011001500128015003100143020001700174020000900191 020000400200039000700204013000700211#VN10.05009#VN10.05010#24000#Vi?t#S113M#895 .92214#^214#Hng Linh#Sc mu thi gian#Th#Hng Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2010#^a115tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Quan T Linh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #P.Dung#268689## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820009000408080005000490010013000540020011000670030004000780070013000820080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000700168013000700175#VN10.05011#VN10.05012#9000#Vi?t#NH311P#895.9221#^214#T hi Nam Anh#Nhn phng#Th#Thi Nam Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a60tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268690## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020014000700030004000840070015000880080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VN10.05013#VN10.05014#30000#Vi?t#B557C#895.92214#^214# Phan Quc Bnh#Bc chn ma#Th#Phan Quc Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a5 9tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268691## 00438000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020013000620030008000750070014000830080005000970090 01900102010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166039000700170 013000700177#VN10.05015#VN10.05016#Vi?t#C125T#895.92214#^214#Trn Nam Hng#Cu t h xanh#Tp th#Trn Nam Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268692## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020019000690030004000880070015000920080 00500107009001900112010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176 039000700180013000700187#VN10.05017#VN10.05018#50000#Vi?t#B455N#895.9221#^214#P hm Thu Vinh#Bng nhoi ra bin#Th#Phm Thu Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a82tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268693## 00432000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010010000480020019000580030004000770070010000810080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000700164 013000700171#VN10.05019#VN10.05020#Vi?t#H110#895.92214#^214#V Nguyn#Ht ng dao ph#Th#V Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a78tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#268694## 00691000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020022000530030025000750070052001000080005001520090 01100157010000500168011001500173012001900188020001800207020001000225020000800235 02000090024302000070025200500170025900500190027600500120029500500110030700500090 0318039000700327013000700334#VV10.18337#VV10.18338#24000#Vi?t#NH460N#808.86#^21 4#Nh nhng k nim xa#Nhng l th gu thy c#Abraham Lincoln, Kiu Th Thu H ng, Mai Mn Nhi...#^aH.#^aKim ng#2010#^a167tr.^b21cm#Teen cm nang sng#Vn hc thiu nhi#Thy gio#C gio#Hc sinh#Th t#Lincoln, Abraham#Kiu Th Thu H ng#Mai Mn Nhi#L Hu Tr#Lc Minh#P.Dung#268695## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010020000540020036000740070048001100040013001580080 00500171009001100176010000500187011001500192012001300207020001800220020000900238 020001200247039000700259005001600266013000700282#VV10.18339#VV10.18340#24000#Vi ?t#D500T#895.9223#^214#Nguyn Th Yn Linh#D th no Adam cng sinh trc Eva#N guyn Th Yn Linh ; Minh ho: Phng Xun Ngn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a142tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#Phng Xun Ngn#268696## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020030000630070031000930040013001240080 00500137009001100142010000500153011001500158012001300173020001800186020000900204 020001200213039000700225013000700232005001000239#VV10.18341#VV10.18342#24000#Vi ?t#D561N#895.9223#^214#Thu Trn#Dng nh ta khng cn b na#Thu Trn ; Minh ho : Bch Khoa#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a147tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#268697#Bch Khoa## 00413000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530080005000700090011000750100005000860110 01500091012001900106020001800125020000700143020000700150039000700157013000700164 #VV10.18344#VV10.18343#22000#Vi?t#TH550G#808.86#^214#Th gi hoa hng#^aH.#^aKi m ng#2010#^a159tr.^b21cm#Teen cm nang sng#Vn hc thiu nhi#Ph n#Th t#P. Dung#268698## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010018000550020017000730070040000900040013001300080 00500143009001100148010000500159011001500164012001300179020001800192020000900210 020001100219039000700230013000700237005001000244#VV10.18346#VV10.18345#27000#Vi ?t#CH400M#895.9223#^214#Nguyn Phc Tho#Cho mt tnh bn#Nguyn Phc Tho ; M inh ho: Bch Khoa#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a167tr.^b20cm#Teen vn hc #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#P.Dung#268699#Bch Khoa## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020011000680070014000790040013000930080 00500106009001100111010000500122011001500127012001300142020001800155020000900173 020001200182039000700194013000700201#VV10.18347#VV10.18348#20000#Vi?t#V500T#895 .9223#^214#V nh Giang#V tr cm#V nh Giang#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2 010#^a114tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#26 8700## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020016000570030030000730070021001030080005001240090 01100129010000500140011001400145012001600159020001800175020000900193020000900202 005001100211039000700222020001700229013000700246#VV10.18349#VV10.18350#20000#Vi ?t#M458-O#398.809597#^214#Mt ng m sao#ng dao v x hi loi ngi#Minh ho : Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2010#^a71tr.^b23cm#ng dao cho em#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#ng dao#Quang Ton#P.Dung#Vn hc dn gian#268701## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020021000560030018000770070022000950080005001170090 01100122010000500133011001400138012001600152020001800168020000900186020000900195 005001200204039000700216020001700223013000700240#VV10.18351#VV10.18352#20000#Vi ?t#B100B#398.809597#^214#Ba b i bn ln con#ng dao vui chi#Minh ho: Bi H i Nam#^aH.#^aKim ng#2010#^a80tr.^b23cm#ng dao cho em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng dao#Bi Hi Nam#P.Dung#Vn hc dn gian#268702## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030030000720070022001020080005001240090 01100129010000500140011001400145012001600159020001800175020000900193020000900202 005001200211039000700223013000700230020001700237#VV10.18353#VV10.18354#20000#Vi ?t#C430V#398.809597#^214#Con vi con voi#ng dao v th gii t nhin#Minh ho: Bi Hi Nam#^aH.#^aKim ng#2010#^a86tr.^b23cm#ng dao cho em#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#ng dao#Bi Hi Nam#P.Dung#268703#Vn hc dn gian## 00590000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020028000500070019000780080005000970090011001020100005001130110 01400118012001500132015008600147020001800233020000900251020000700260005001400267 039000700281013000700288020001700295#VV10.18355#VV10.18356#Vi?t#TH116B#398.80959 7#^214#Thng bm c ci qut mo...#Trn nh Nam b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a47t r.^b21cm#Ca dao... ci#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Ca dao#Trn nh Nam#P. Dung#268704#Vn hc dn gian## 00687000000000265000450002600110000004100050001108200110001680800050002700100130 00320020012000450070013000570080005000700090011000750100005000860110014000910120 03100105015008600136021013800222020001200360020001200372020000800384020001500392 039000700407013000700414#VV10.18357#Vi?t#305.895927#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Th #Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam #Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - v ng xa#Khi qut lch s, a l, i sng, tp qun sinh hot, phong tc c tru yn, i sng tm linh, vn hc ngh thut ca ngi dn tc Th#Dn tc hc#Dn tc Th#Ngh An#Sch thiu nhi#P.Dung#268705## 00690000000000265000450002600110000004100050001108200090001680800050002500100130 00300020014000430070013000570080005000700090011000750100005000860110014000910120 03100105015008600136021013900222020001200361020001300373020000900386020001500395 039000700410013000700417#VV10.18358#Vi?t#305.8954#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Si L a#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam #Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - v ng xa#Khi qut lch s, a l, i sng, tp qun sinh hot, phong tc c tru yn, i sng tm linh, vn hc ngh thut ca ngi dn tc Sila#Dn tc hc#D n tc Sila#Lai Chu#Sch thiu nhi#P.Dung#268706## 00699000000000265000450002600110000004100050001108200080001680800050002400100130 00290020016000420070013000580080005000710090011000760100005000870110014000920120 03100106015008600137021014200223020001200365020001600377020001100393020001500404 039000700419013000700426#VV10.18359#Vi?t#305.899#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Ra-Gl ai#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Na m#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Khi qut lch s, a l, i sng, tp qun sinh hot, phong tc c tr uyn, i sng tm linh, vn hc ngh thut ca ngi dn tc Gia Rai#Dn tc h c#Dn tc Gia Rai#Ty Nguyn#Sch thiu nhi#P.Dung#268707## 00702000000000265000450002600110000004100050001108200100001680800050002600100130 00310020017000440070013000610080005000740090011000790100005000900110014000950120 03100109015008600140021014300226020001200369020001700381020000900398020001500407 039000700422013000700429#VV10.18360#Vi?t#305.89593#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Xin h-mun#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Khi qut lch s, a l, i sng, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh, vn hc ngh thut ca ngi dn tc Xinh Mun#Dn t c hc#Dn tc Xinh Mun#Lai Chu#Sch thiu nhi#P.Dung#268708## 00739000000000265000450002600110000004100050001108200100001680800050002600100130 00310020015000440070013000590080005000720090011000770100005000880110014000930120 03100107015008600138021018100224020001200405020001500417020001200432020001500444 039000700459013000700466#VV10.18361#Vi?t#305.89593#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Xti ng#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit N am#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Khi qut lch s, a l, i sng, tp qun sinh hot, phong tc c t ruyn, i sng tm linh, vn hc ngh thut ca ngi Xting v ngi dn tc X ting trong bi cnh ngy nay#Dn tc hc#Dn tc Xting#ng Nam B#Sch thiu nhi#P.Dung#268709## 00613000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340020014000390070037000530080005000900090011000950100005001060110014001110120 03100125020001300156005001500169005000800184039000700192015008600199020000900285 020001800294020001600312013000700328#VV10.18362#Vi?t#NG558V#398.209597#^214#Ng i v hin#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21c m#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Dung#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng x a#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#268710## 00784000000000301000450002600110000004100050001108200090001680800050002500200470 00300070067000770080005001440090011001490100005001600110014001650120016001790210 16600195020000800361020002100369020001500390005001500405005001300420005001200433 006001100445039000700456013000700463019000500470020000700475#VV10.18363#Vi?t#363 .3083#^214#Cn thn vi ngi l v vi c vi ngi quen#Paul Humphrey, Alex Ra msay ; Colin King minh ho ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm# Em lun an ton#Gii thiu mt s tnh hung khc nhau khi tip xc vi ngi l v c vi ngi quen, nhm gip cc em trnh c nhng ri ro khng ng c v an ton cho bn thn#An ton#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Humphrey, Paul #Ramsay, Alex#King, Colin#Ngn Giang#P.Dung#268711#dch#Tr em## 00616000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020018000380070037000560080005000930090011000980100005001090110014001140120 03100128020001300159005001500172005000800187039000700195015008600202020000900288 020001800297020001600315013000700331#VV10.18364#Vi?t#C455C#398.209597#^214#Cng cha thu t#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b 21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Dung#S ch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vn g xa#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#268712## 00606000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020014000380070034000520080005000860090011000910100005001020110014001070120 03100121020001300152005001200165005000800177039000700185015008600192020000900278 020001800287020001600305013000700321#VV10.18365#Vi?t#V305N#398.209597#^214#Vin ngc ch#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Truyn tranh#L Minh Hi#Hng H#P.Dung#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#268713## 00605000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020013000380070034000510080005000850090011000900100005001010110014001060120 03100120020001300151005001200164005000800176039000700184015008600191020000900277 020001800286020001600304013000700320#VV10.18366#Vi?t#C558R#398.209597#^214#Ci ra vng#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tra nh truyn dn gian Vit Nam#Truyn tranh#L Minh Hi#Hng H#P.Dung#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit N am#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#268714## 00548000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020015000480030011000630070017000740080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126020001200144039000700156015008600163020000900249 001001700258013000700275#VV10.18367#VV10.18368#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ca Nm#Tp truyn#Phm V Ngc Nga#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn ngn#P.Dung#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#Phm V Ngc Nga#268715## 00583000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010008000470020028000550070040000830080005001230090011001280100 00500139011001400144015008600158020001800244020000900262020001200271005002000283 039000700303013000700310#VV10.18369#VV10.18370#Vi?t#C514P#895.9221#^214#L Ngc# Cuc phiu lu ca Chm Anh#L Ngc ; Minh ho: Dng Ngc T Qunh#^aH.#^aKim ng#2010#^a54tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc m in ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Dng Ngc T Qunh#P.Dung#268716## 00827000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020037000450070023000820080005001050090011001100100005001210110 01400126021023400140020000800374020001900382020000800401006001800409039000700427 013000700434015009300441020001500534#VV10.18371#VV10.18372#Vi?t#B103H#920.02#^21 4#Bi hc nh v nhng ngi ni ting#Nguyn Huyn Trm dch#^aH.#^aKim ng#20 10#^a99tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn nh v cc danh nhn ni ting, khng sp xp theo th t thi gian hay lnh vc hot ng ca nhn vt, m mi cu chuyn l mt bi hc, mt cch rn luyn ch, hng i, mc tiu c th v cch c x ng...#Tiu s#Danh nhn th gii#Bi hc#Nguyn Huyn Trm#P.Dung#268717#S ch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Sch thiu nhi## 00650000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020026000320030013000580070044000710080005001150090011001200100005001310110 01400136012002200150020002100172020001300193005001200206005001800218039000700236 015008600243020001500329013000700344020000900351#VV10.18373#Vi?t#CH527L#580#^214 #Chuyn l th v loi cy#Truyn tranh#Li: V Kim Dng ; Tranh: Nguyn Xun Qu ang#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Truyn tranh khoa hc#Khoa hc thng th c#Truyn tranh#V Kim Dng#Nguyn Xun Quang#P.Dung#Sch Nh nc ti tr cho th iu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Sch thiu nhi#268718# Cy xanh## 00661000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030013000550070048000680080005001160090011001210100005001320110 01400137012002200151020000400173020001300177005001100190005001400201039000700215 015008600222020002100308005000800329013000700337020001500344#VV10.18374#Vi?t#L30 9T#553.6#^214#Liu thuc thng minh#Truyn tranh#Li: Vit Thng, Vit H ; Tran h: T Ngc Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Truyn tranh khoa hc#Iot#Tr uyn tranh#Vit Thng#T Ngc Trang#P.Dung#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Khoa hc thng thc#Vit H#26 8719#Sch thiu nhi## 00461000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410010013000460020016000590030024000750070013000990080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001800175039000700193 013000700200#VV10.18375#20000#Vi?t#TH104T#895.922802#^214#L c Phong#Thm t tm mo#Truyn vui tui hc tr#L c Phong#^aH.#^aKim ng#2010#^a110tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tro phng#P.Dung#268720## 00617000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020022000370030013000590070036000720080005001080090011001130100005001240110 01400129012003400143020001800177020001300195005001300208005000900221039000700230 015008600237020000900323013000700332#VV10.18376#Vi?t#CH500D#895.9223#^214#Ch d con lng trng#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tm Hng#^aH.#^aKim ng #2010#^a20tr.^b20cm#Nhng cu chuyn b ch v l th#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#Trn Xun Du#Tm Hng#P.Dung#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#268721## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020026000680070035000940080005001290090 01100134010000500145011001500150012001600165020001800181020001100199020001100210 006001100221039000700232013000700239019001600246#VV10.18377#VV10.18378#33000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v on tu mi #Trnh Uyn Khit ; Phong Sinh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Pipilu ti danh#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn di#Phong Sinh#P.Dung#268722#Dch Trung Quc## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020029000680070037000970080005001340090 01100139010000500150011001500155012001600170020001800186020001100204020001100215 006001300226039000700239019001600246013000700262#VV10.18379#VV10.18380#40000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v kh my thng thi#Trnh Uyn Khi t ; Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a243tr.^b21cm#Pipilu ti danh#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Trn Nht M#P.Dung#Dch Trung Quc#268723## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030022000830070052001050080005001570090 01100162010000500173011001500178020001800193020000900211020000400220020001200224 00500170023600500140025300500160026700500190028300500130030203900070031501300070 0322#VV10.18381#VV10.18382#44000#Vi?t#E202Y#895.9223#^214#Em yu H Ni, H Ni ca em#Tp th vn thiu nhi#Chu Th Kiu Anh, Trnh Anh Th, Mai Thanh Trang.. .#^aH.#^aKim ng#2010#^a157tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Truyn ngn #Chu Th Kiu Anh#Trnh Anh Th#Mai Thanh Trang#Nguyn Minh Phng#V Hng Mai# P.Dung#268724## 00784000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010009000590020023000680070024000910040034001150080 00500149009001100154010000500165011001400170012003200184021012800216020001000344 02000090035402000090036302000230037202000080039500500140040303900070041702000150 0424013000700439#VV10.18383#VV10.18384#10000#Vi?t#V560Q#333.750959743#^214#Bi Vit#Vn Quc gia V Quang#Bi Vit, o Huy Phin#In ln th 3 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii th iu c im a l t nhin, thm thc vt, h thc vt, ng vt v tim nng du lch sinh thi vn Quc gia V Quang#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn quc g ia V Quang#H Tnh#o Huy Phin#P.Dung#Sch thiu nhi#268725## 00788000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010014000590020022000730070024000950040034001190080 00500153009001100158010000500169011001400174012003200188021012700220020001000347 02000090035702000090036602000220037502000150039700500090041203900070042102000150 0428013000700443#VV10.18385#VV10.18386#10000#Vi?t#V560Q#333.750959749#^214#Hun h Vn Ko#Vn Quc gia Bch M#Hunh Vn Ko, Bi Vit#In ln th 3 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gi i thiu c im a l t nhin, thm thc vt, h thc vt, ng vt v tim n ng du lch sinh thi vn Quc gia Bch M#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn qu c gia Bch M#Tha Thin Hu#Bi Vit#P.Dung#Sch thiu nhi#268726## 00813000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820015000408080005000550010009000600020025000690070026000940040034001200080 00500154009001100159010000500170011001400175012003200189021013000221020001000351 02000090036102000090037002000250037902000060040402000080041000500160041803900070 0434020001500441013000700456#VV10.18387#VV10.18388#10000#Vi?t#V560Q#333.7509597 167#^214#Bi Vit#Vn Quc gia Hong Lin#Bi Vit, Nguyn Th Hng#In ln th 3 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l t nhin, thm thc vt, h thc vt, ng vt v tim nng du lch sinh thi vn Quc gia Hong Lin#Sinh thi#ng vt#T hc vt#Vn quc gia Hong Lin#Sa Pa#Lo Cai#Nguyn Th Hng#P.Dung#Sch thiu nhi#268727## 00790000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010009000590020021000680070029000890040034001180080 00500152009001100157010000500168011001400173012003200187021012600219020001000345 02000090035502000090036402000210037302000100039400500190040403900070042302000150 0430013000700445#VV10.18389#VV10.18390#10000#Vi?t#V560Q#333.750959735#^214#Bi Vit#Vn Quc gia Ct B#Bi Vit, Nguyn Phin Ngung#In ln th 3 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l t nhin, thm thc vt, h thc vt, ng vt v tim n ng du lch sinh thi vn Quc gia Ct B#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn quc gia Ct B#Hi Phng#Nguyn Phin Ngung#P.Dung#Sch thiu nhi#268728## 00884000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010009000590020020000680070042000880040034001300080 00500164009001100169010000500180011001400185012003200199021017000231020001000401 02000090041102000090042002000200042902000060044900500150045503900070047002000150 0477020000700492005001600499013000700515#VV10.18391#VV10.18392#10000#Vi?t#V560Q #333.750959732#^214#Bi Vit#Vn Quc gia Ba V#Bi Vit, Trn Minh Tun, Nguy n Vn Din#In ln th 3 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm# T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l t nhin, sinh thi, cc loi ng thc vt vn Quc gia Ba V v mt s im du lch ni ting nh Ao Vua, Khoang Xanh, Thin Sn Sui Ng#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn quc gia Ba V#Ba V#Trn Minh Tun#P.Dung#Sch thiu nhi#H Ni#Nguyn Vn Din#2687 29## 00754000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010009000590020021000680070027000890040034001160080 00500150009001100155010000500166011001400171012003200185021009600217020001000313 02000090032302000090033202000210034102000080036200500170037003900070038702000150 0394013000700409#VV10.18393#VV10.18394#10000#Vi?t#V560Q#333.750959742#^214#Bi Vit#Vn Quc gia P Mt#Bi Vit, V Cng Anh Tun#In ln th 3 c b sung, s a cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii t hiu c im a l t nhin v sinh thi, cc loi ng thc vt vn Quc g ia P Mt#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn quc gia P Mt#Ngh An#V Cng Anh T un#P.Dung#Sch thiu nhi#268730## 00782000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530010009000580020023000670070023000900040034001130080 00500147009001100152010000500163011001400168012003200182021009900214020001400313 02000100032702000090033702000090034602000230035502000120037800500130039003900070 0403013000700410020001500417#VV10.18395#VV10.18396#10000#Vi?t#V560Q#333.7509597 7#^214#Bi Vit#Vn Quc gia Ct Tin#Bi Vit, Trn Vn Mi#In ln th 5 c b sung, sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l t nhin v sinh thi, cc loi ng thc vt, v n Quc gia Ct Tin#Vn quc gia#Sinh thi#ng vt#Thc vt#Vn quc gia C t Tin#ng Nam B#Trn Vn Mi#P.Dung#268731#Sch thiu nhi## 00723000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470010016000520020024000680070026000920080005001180090011001230100 00500134011001400139012003200153021012400185020001000309020000900319020000900328 020002400337020001000361005000900371039000700380020001500387013000700402#VV10.18 397#VV10.18398#Vi?t#V560Q#333.750959789#^214#Nguyn Vn Hng#Vn Quc gia Trm Chim#Nguyn Vn Hng, Bi Vit#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu vn quc gia Trm Chim (thuc tnh ng Thp) vi nhng c trng v a l t nhin v sinh thi ng thc vt#Sinh thi#ng vt #Thc vt#Vn quc gia Trm Chim#ng Thp#Bi Vit#P.Dung#Sch thiu nhi#26873 2## 00768000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290010015000340020034000490070039000830080005001220090011001270100005001380110 01400143015008600157021015100243020000500394020001000399020001500409039000700424 013000700431019000500438020001700443006001800460#VV10.18399#Vi?t#T460K#629.22#^2 14#Petty, William#T khng h bit c t bit bi#William Petty ; Nguyn Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nh i cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Khm ph nhng iu kinh ng c v t, t cc kiu xe u tin thi xa vi ba bnh cho ti nhng chic xe c th phng nhanh hn c m thanh ngy nay# t#Pht minh#Sch thiu nhi#P.Dung# 268733#Dch#Sch thng thc#Nguyn Thu Dng## 00705000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290010012000340020038000460070036000840080005001200090011001250100005001360110 01400141015008600155021011000241020000700351020001700358020001500375039000700390 019000500397006001800402013000700420#VV10.18400#Vi?t#T452K#597.98#^214#Petty, Ka te#Ti khng h bit c su ngp cho mt#Kate Petty ; Nguyn Thu Dng dch#^aH .#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng t iu hc min ni - vng su - vng xa#Gii thiu cc loi c su cng cc c i m, hnh dng v tp tnh sinh sng, thc n, sinh sn... ca chng#C su#Sch thng thc#Sch thiu nhi#P.Dung#Dch#Nguyn Thu Dng#268734## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115012007300129020001800202020000400220020001300224005001600237006000700253 039000700260019000900267013000700276#VV10.18401#16500#Vi?t#V300S#823#^214#V sa o t yu b#Minh ho: Daniel Howarth ; T Nga dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^ b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc ng b trn khp th gii#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#P.Dung#Dch Anh#268735# # 00560000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115012007200129020001800201020000400219020001300223005001600236006000700252 039000700259019000900266013000700275#VV10.18402#16500#Vi?t#V300S#823#^214#V sa o t yu m#Minh ho: Daniel Howarth ; T Nga dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^ b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc b m trn khp th gii#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#P.Dung#Dch Anh#268736## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380070039000630080005001020090011001070100005001180110 01400123012002100137020001800158020000400176020001300180005001600193006000700209 039000700216019000900223013000700232#VV10.18403#16500#Vi?t#V300S#823#^214#V sa o t yu ging sinh#Minh ho: Daniel Howarth ; T Nga dch#^aH.#^aKim ng#2010# ^a31tr.^b21cm#Chc mng ging sinh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Howarth, D aniel#T Nga#P.Dung#Dch Anh#268737## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020040000380070079000780080005001570090011001620100005001730110 01400178012001600192020001800208020000300226020001300229005001300242005001400255 006001600269005001300285039000700298019000800305013000700313#VV10.18404#15000#V i?t#N106T#813#^214#Nng tin c v mn trang sc bin xanh#Li: Lara Bergen ; Mi nh ho: Studio Iboix, Andrea Cagol ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^ a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara#Cago l, Andrea#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#268738## 00646000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020044000380070089000820080005001710090011001760100005001870110 01400192012001600206020001800222020000300240020001300243005002200256005001500278 006001600293005001300309039000700322019000800329013000700337#VV10.18405#15000#V i?t#N106C#813#^214#Nng cng cha ch v ngi bn trung thnh#Li: Natalie Aman da Leece ; Minh ho: Studio Iboix, Walt Sturrock ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aK im ng#2010#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Lee ce, Natalie Amanda#Sturrock, Walt#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#26 8739## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380070081000720080005001530090011001580100005001690110 01400174012001600188020001800204020000300222020001300225005001400238005001500252 006001600267005001300283039000700296019000800303013000700311#VV10.18406#15000#V i?t#N106L#813#^214#Nng L Lem v n chut mt tch#Li: E. C. Llopis ; Minh ho : Studio Iboix, Michael Inman ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24t r.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Llopis, E. C.#Inman, Michael#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#268740## 00631000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380070087000710080005001580090011001630100005001740110 01400179012001600193020001800209020000300227020001300230005001800243005001700261 006001600278005001300294039000700307019000800314013000700322#VV10.18407#15000#V i?t#C455C#813#^214#Cng cha Aurora v ch rng nh#Li: Barbara Bazaldua ; Minh ho: Studio Iboix, Gabriella Matta ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010# ^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bazaldua, Barbar a#Matta, Gabriella#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#268741## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070065000550080005001200090011001250100005001360110 01400141012001600155020001800171020000300189020001300192005001300205006001600218 005001300234039000700247019000800254013000700262#VV10.18408#15000#Vi?t#B100M#81 3#^214#"B mi" Jasmine#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Studio Iboix ; Nguyn Kim D iu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M #Truyn tranh#Bergen, Lara#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#268742## 00654000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020045000390070073000840080005001570090011001620100005001730110 01400178012001600192020001800208020000300226020001300229005001800242005001600260 006001600276005001300292039000700305019000800312005001300320013000700333#VV10.18 409#15000#Vi?t#NG558#813#^214#Ngi p v cn cng trong lu i Qui th#Li : Barbara Bazaldua ; Minh ho: Studio Iboix... ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bazal dua, Barbara#Colletti, Marco#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#Dch M#Naggi, Elena#268743## 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070082000790080005001610090011001660100005001770110 01400182012001600196020001800212020000300230020001300233005001300246005001700259 006001600276005001300292039000700305013000700312019000800319#VV10.18410#15000#V i?t#C455C#813#^214#Cng cha Aurora v vng min kim cng#Li: Lara Bergen ; M inh ho: Studio Iboix, Gabriella Matta ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#20 10#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Bergen, Lara# Matta, Gabriella#Nguyn Kim Diu#Studio Iboix#P.Dung#268744#Dch M## 00999000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030016000830070064000990080005001630090 01100168010000500179011001400184012002800198021025400226020001600480020000800496 02000070050402000130051102000150052400500170053900500170055600500170057300500170 0590005001600607039000700623013000700630#VV10.18412#VV10.18411#27000#Vi?t#K250C #959.731#^214#K chuyn Thng Long - H Ni#Cnh sc H Ni#Nguyn Vinh Phc (ch .b.), Nguyn Huy Thng, Nguyn Quang Lp...#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b24cm#T sch Thng Long - H Ni#Gm nhng cu hi p v nhng cnh sc rt c trng ca vng t Thng Long - H Ni, nhng cnh sc chng kin s hnh thnh v i thay ca chn kinh k trong sut chiu di lch s ngn nm v tr thnh nh ng di tch lch s - vn ho ca th #Di tch lch s#Vn ho#H Ni#Sch hi p#Sch thiu nhi#Nguyn Vinh Phc#Nguyn Huy Thng#Nguyn Quang Lp#Nguyn D u Hng#Phan Phng Ho#P.Dung#268745## 00890000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030017000830070064001000080005001640090 01100169010000500180011001400185012002800199021017200227020000800399020000700407 02000130041402000150042700500170044200500170045900500170047600500170049300500160 0510039000700526013000700533#VV10.18413#VV10.18414#27000#Vi?t#K250C#959.731#^21 4#K chuyn Thng Long - H Ni#Kinh mun i#Nguyn Vinh Phc (ch.b.), Nguy n Huy Thng, Nguyn Quang Lp...#^aH.#^aKim ng#2010#^a60tr.^b24cm#T sch Thn g Long - H Ni#Gm nhng cu hi p v lch s vng t Thng Long - H Ni, n hng nt vn ho ring bit ca mnh t kinh k v con ngi Trng An c hnh thnh qua lch s 1000 nm#Lch s#H Ni#Sch hi p#Sch thiu nhi#Nguyn Vi nh Phc#Nguyn Huy Thng#Nguyn Quang Lp#Nguyn Du Hng#Phan Phng Ho#P.Dun g#268746## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540070044000760080005001200090011001250100 00500136011001500141015010700156020001800263020000900281020001300290005001700303 005001400320005000800334005001500342005001100357039000700368013000700375#VV10.18 415#VV10.18416#55000#Vi?t#B557Q#895.9223#^214#Bc qua hai th gii#Phm Hong Giang, L Thanh Tng, L Bnh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a133tr.^b24cm#Ngoi ba s ch ghi: Cc tc phm ot gii thng cuc vn ng sng tc Bc qua hai th g ii 2008 - 2009#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Hong Giang#L Than h Tng#L Bnh#ng Hng Qun#V Linh H#P.Dung#268747## 00742000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020014000490070081000630080005001440090011001490100005001600110 01400165012003000179015008600209020001800295020000900313020001200322005001400334 005001500348005001900363005001600382039000700398013000700405020001600412#VV10.18 417#VV10.18418#Vi?t#C430R#398.209597#^214#Con rn vung#B.s.: Trn nh Nam (ch. b.), Nguyn Th Hu, Bi Th Thin Thai, Nguyn Huy Bnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a 57tr.^b21cm#Truyn ci dn gian Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ci#Trn nh Nam#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#Nguyn Huy Bnh#P.Dung#26 8748#Truyn dn gian## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020030000570070040000870220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193005001400205 005001300219005002000232039000700252013000700259#VV10.18419#VV10.18420#80000#Vi ?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci dn gian Vit Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam ch.b...#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a516tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Na m#Truyn ci#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#P.Dung#268749## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020030000570070040000870220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193005001400205 005001300219005002000232039000700252013000700259#VV10.18421#VV10.18422#80000#Vi ?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci dn gian Vit Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam ch.b...#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a612tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Na m#Truyn ci#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#P.Dung#268750## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020030000570070040000870220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193005001400205 005001300219005002000232039000700252013000700259#VV10.18424#VV10.18423#80000#Vi ?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci dn gian Vit Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam ch.b...#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a553tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Na m#Truyn ci#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#P.Dung#268751## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020015000650070038000800080005001180090 01100123010000500134011001500139012002900154013000700183020001800190020000400208 020001100212006001600223039000700239019000900246#VV10.18425#VV10.18426#60000#Vi ?t#H523B#823#^214#Paver, Michelle#Hu b li th#Michelle Paver ; Nguyn Th Hn g dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a343tr.^b21cm#Bin nin s Bng ti c i#268752#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn di#Nguyn Th Hng#P.Dung#Dch Anh## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500070038000670080005001050090011001100100 00500121011001500126012002900141020001800170020001100188006001600199039000400215 019000900219020000400228001001600232013000700248#VV10.18427#VV10.18428#55000#Vi ?t#NG558S#823#^214#Ngi sn hn ma#Michelle Paver ; Nguyn Th Hng dch#^aH.#^ aKim ng#2010#^a319tr.^b20cm#Bin nin s Bng ti c i#Vn hc thiu nhi#Tru yn di#Nguyn Th Hng#Mai#Dch Anh#Anh#Paver, Michelle#268753## 00497000000000277000450002600110000002600110001101200130002201400070003504100050 00421810006000470820009000538080005000620010020000670020014000870070020001010040 01300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188 020001100197039000400208013000700212#VV10.18429#VV10.18430#Teen Vn hc#26000#V i?t#C120C#895.9223#^214#Bi ng Quc Thiu#Cm chng #Bi ng Quc Thiu#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a154tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#Mai#268754## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020018000660030004000840070012000880080 00500100009001100105010000500116011001400121020001800135020000900153020000400162 039000400166013000700170#VV10.18431#VV10.18432#15000#Vi?t#V431T#895.9221#^214#N guyn Chu#Vng trn ca hoa#Th#Nguyn Chu#^aH.#^aKim ng#2010#^a72tr.^b21cm# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai#268755## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020019000710030004000900070017000940080 00500111009001100116010000500127011001500132020001800147020000900165020000400174 039000400178013000700182#VV10.18433#VV10.18434#25000#Vi?t#B454M#895.9221#^214#N guyn Ngc Hng#Bn ma cho b yu#Th#Nguyn Ngc Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 22tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai#268756## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020020000700070015000900040013001050080 00500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001200181 039000400193013000700197012001300204#VV10.18435#VV10.18436#51000#Vi?t#CH303V#89 5.9223#^214#Phan Hn Nhin#Chic vng ng en#Phan Hn Nhin#In ln th 2#^aH.# ^aKim ng#2010#^a295tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#268757 #Teen Vn hc## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020041000710070042001120080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000700208020001100215039000400226 019001200230006001600242013000700258#VV10.18438#VV10.18437#55000#Vi?t#H107T#891 .8#^214#Sienkiewicz, Henryk#Hania tnh yu ca ti, ni bun ca ti#Henryk Sien kiewicz ; Nguyn Vn Thi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a239tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Ba Lan#Truyn va#Mai#Dch Ba Lan#Nguyn Vn Thi#268758## 00679000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400080005000620090011000670100005000780110014000830150 06900097021017300166020001300339020000900352020000700361039000400368004001300372 020002100385013000700406#VV10.18439#12500#Vi?t#S450T#371.8#^214#S tng ph tr ch i#^aH.#^aKim ng#2010#^a52tr.^b26cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Cung cp thng tin v tiu chun cc danh hiu th i ua v phn ghi cc chng trnh cng tc, phong tro thiu nhi, k hoch hot ng thng, nm... trong cng tc on i#Cng tc i#Nhi ng#S tay#Mai#In ln th 3#i TNTP H Ch Minh#268759## 00604000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400080005000520090011000570100005000680110014000730150 06900087021016600156020001300322020000900335020000700344039000400351013000700355 #VV10.18440#10000#Vi?t#S450N#371.8#^214#S nhi ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr .^b26cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Cun g cp thng tin v tiu chun cc danh hiu thi ua ca nhi ng v phn ghi ch ng trnh cng tc, hot ng, sinh hot, nghi l, th tc c bn ca sao nhi ng#Cng tc i#Nhi ng#S tay#Mai#268760## 00498000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410070024000550080005000790090011000840100005000950110 01400100012001700114020000900131020000700140020001400147039000400161019000500165 020000700170020000500177013000700182006001900189#VV10.18441#20000#Vi?t#H600L#37 2.21#^214#Hy Lp c i#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26 cm#Chi vui hc ti#Tr chi#Tp v#Sch mu gio#Mai#Dch#T mu#Ton#268761#Ng uyn Phng Loan## 00499000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020014000420070024000560080005000800090011000850100005000960110 01400101012001700115020000900132020000700141020001400148039000400162019000500166 020000700171020000500178013000700183006001900190#VV10.18442#20000#Vi?t#NG558T#3 72.21#^214#Ngi tin s#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b2 6cm#Chi vui hc ti#Tr chi#Tp v#Sch mu gio#Mai#Dch#T mu#Ton#268762#N guyn Phng Loan## 00498000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410070024000550080005000790090011000840100005000950110 01400100012001700114020000900131020000700140020001400147039000400161019000500165 020000700170013000700177006001900184020000500203#VV10.18443#20000#Vi?t#A103C#37 2.21#^214#Ai Cp c i#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26 cm#Chi vui hc ti#Tr chi#Tp v#Sch mu gio#Mai#Dch#T mu#268763#Nguyn Phng Loan#Ton## 00498000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020013000420070024000550080005000790090011000840100005000950110 01400100012001700114020000900131020000700140020001400147039000400161019000500165 020000700170020000500177013000700182006001900189#VV10.18444#20000#Vi?t#NG558V#3 72.21#^214#Ngi Viking#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26 cm#Chi vui hc ti#Tr chi#Tp v#Sch mu gio#Mai#Dch#T mu#Ton#268764#Ng uyn Phng Loan## 00495000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020012000420070024000540080005000780090011000830100005000940110 01400099012001700113020000700130020000700137020001400144039000400158019000500162 020000700167013000700174006001900181020000500200#VV10.18445#20000#Vi?t#NG558L#3 72.21#^214#Ngi La M#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26c m#Chi vui hc ti# vui#Tp v#Sch mu gio#Mai#Dch#T mu#268765#Nguyn Ph ng Loan#Ton## 00494000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070024000510080005000750090011000800100005000910110 01400096012001700110020000900127020000700136020001400143039000400157013000700161 019000500168020000700173006001900180020000500199#VV10.18446#20000#Vi?t#C562B#37 2.21#^214#Cp bin#Nguyn Phng Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26cm#C hi vui hc ti#Tr chi#Tp v#Sch mu gio#Mai#268766#Dch#T mu#Nguyn Ph ng Loan#Ton## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153020001800167020000900185020001300194 005001700207039000400224013000700228019001400235006001100249#VV10.18447#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.1#Cc loi ng vt#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#268767#Dch Nht Bn#Hng Trang ## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210011001140080 00500125009001100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001300187 005001700200039000400217019001400221006001100235013000700246#VV10.18448#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Cc mn n#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#Dch Nht Bn#Hng Trang#268768## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210027001140080 00500141009001100146010000500157011001400162020001800176020000900194020001300203 005001700216039000400233019001400237006001100251013000700262#VV10.18449#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Cc phng tin giao thng#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#Dch Nht Bn#Hng Tra ng#268769## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153020001800167020000900185020001300194 005001700207039000400224019001400228006001100242013000700253#VV10.18450#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.4#Cc con cn trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#Dch Nht Bn#Hng Trang#268770 ## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210011001140080 00500125009001100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001300187 005001700200039000400217019001400221006001100235013000700246#VV10.18451#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.5#Ch v mo#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#Dch Nht Bn#Hng Trang#268771## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030011000640070035000750220004001102210019001140080 00500133009001100138010000500149011001400154020001800168020000900186020001300195 005001700208039000400225019001400229006001100243013000700254#VV10.18456#15000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon - em bit!?#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.6#B su tp chi#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mai#Dch Nht Bn#Hng Trang#26877 2## 00773000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070098000770080005001750090011001800100 00500191011001400196020001800210020000500228020001300233005001600246005002200262 00500170028400500150030100500200031600500150033600500170035103900040036801900100 0372005001300382006000900395013000700404#VV10.18452#VV10.18453#88000#Vi?t#H103M #843#^214#24 cu chuyn vui n N-en#Sophie Furlaud, Charlotte Grossette, Arme lle Guguen... ; Tranh: Thrse Bont...; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a7 7tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Furlaud, Sophie#Grossette, Charl otte#Guguen, Armelle#Renaud, Claire#Villeminot, Vincent#Bont, Thrse#Grand, C laire Le#Mai#Dch Php#Lovato, Yann#Ngc Hi#268773## 00786000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070104000720080005001760090011001810100 00500192011001400197020001800211020000500229020001300234005001200247005002500259 00500200028400500170030400500220032100500180034300500170036100500160037800600090 0394039000400403013000700407019001000414#VV10.18454#VV10.18455#88000#Vi?t#M501G #843#^214#Ma ging sinh diu k#Anne Lanoe, Florence Vandermarlire, Emmanuelle Lepetit... ; Tranh: Stphanie Ronzon... ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a 78tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Lanoe, Anne#Vandermarlire, Flor ence#Emmanuelle, Lepetit#Onfroy, Fabienne#Mullenheim, Sophie de#Ronzon, Stphani e#Duverne, Evelyne#Grand, Claire e#Ngc Hi#Mai#268774#Dch Php## 00558000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020027000470030011000740070018000850080005001030090011001080100 00500119011001400124020001800138020000900156020001200165039000400177015008600181 001001800267013000700285#VN10.05021#VN10.05022#Vi?t#L108#895.9223#^214#Lo t ng mun ni ting#Tp truyn#Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a57tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nh i cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Nguyn nh Qung#268775## 00595000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020028000500070009000780080005000870090011000920100005001030110 01400108020001800122020000900140020001500149039000400164015008600168001000900254 020001700263020003000280013000700310#VN10.05023#VN10.05024#Vi?t#B450C#959.701309 2#^214#B ci i vng Phng Hng#Vn Lang#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn Lang#Nhn vt lch s#Ph ng Hng, (?-798), Vit Nam#268776## 00520000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020017000370030020000540070011000740080005000850090011000900100005001010110 01400106020001800120020000900138020001100147039000400158015008600162001001100248 013000700259#VN10.05025#Vi?t#CH500M#895.9221#^214#Ch mo eo nhc#Truyn th ng ngn#Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a57tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn th#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Trn Cng#268777## 00516000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020016000470070014000630080005000770090011000820100005000930110 01400098020001800112020000900130020001200139039000400151015008600155001001400241 013000700255#VN10.05026#VN10.05027#Vi?t#H462A#895.9223#^214#Hi m ma ng#H T rc Dng#^aH.#^aKim ng#2010#^a58tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn n gn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#H Trc Dng#268778## 00538000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020017000470030011000640070013000750080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123020000900141020001200150039000400162015008600166 001001300252013000700265#VN10.05028#VN10.05029#Vi?t#N106T#895.9223#^214#Nng ti n o tm#Tp truyn#Nguyn Qunh#^aH.#^aKim ng#2010#^a58tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng ti u hc min ni - vng su - vng xa#Nguyn Qunh#268779## 00547000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030011000650070017000760080005000930090011000980100 00500109011001400114020001800128020000900146020001200155039000400167015008600171 001001700257013000700274#VN10.05030#VN10.05031#Vi?t#V122T#895.9223#^214#Vng tr ng ca b#Tp truyn#Trn Thin Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a58tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Trn Thin Hng#268780## 00533000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020010000470030011000570070014000680080005000820090011000870100 00500098011001400103020001800117020000900135020001200144039000400156015008600160 001001400246013000700260#VN10.05033#VN10.05032#Vi?t#B101B#895.9223#^214#Bc Ba B a#Tp truyn#Phm Vit Lm#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Phm Vit Lm#268781## 00565000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020027000360030061000630070012001240080005001360090011001410100005001520110 01400157020001800171020000900189020000400198039000400202015008600206001001200292 013000700304#VN10.05034#Vi?t#E202H#895.9221#^214#Em, hoa xng rng v nng#Gii nh sng tc cho thiu nhi ca Nxb Kim ng 2001 - 2002#Tr Ma Hani#^aH.#^aKim ng#2010#^a44tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Tr Ma Hani#268 782## 00566000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020016000370070029000530080005000820090011000870100005000980110014001030120 04600117020001800163020001200181005001300193039000400206015008600210020000900296 013000700305#VN10.05035#Vi?t#QU100T#895.9223#^214#Qu tim ca kh#Tuyn chn, k : V Bi Tuyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b19cm#Nhng cu chuyn thiu nhi n c ngoi c sc#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#V Bi Tuyn#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#26 8783## 00589000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020034000500070015000840080005000990090011001040100005001150110 01400120020001300134020001800147020001000165020000900175039000400184015008600188 020001500274001001500289013000700304#VN10.05036#VN10.05037#Vi?t#M101#959.702409 2#^214#Mc nh Chi sen trong ging ngc#inh Ngc Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a7 1tr.^b19cm#Mc nh Chi#Vn hc thiu nhi#Danh nhn#Vit Nam#Mai#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Truyn l ch s#inh Ngc Hng#268784## 00478000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070023000750080005000980090011001030100 00500114011001400119012001700133020001800150020001300168005001100181039000400192 020000900196013000700205#VN10.05038#6500#Vi?t#CH519C#895.9223#^214#Chut cht t ham n#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Ch uyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268785## 00476000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030013000600070023000730080005000960090011001010100 00500112011001400117012001700131020001800148020001300166005001100179039000400190 020000900194013000700203#VN10.05039#6500#Vi?t#TH400C#895.9223#^214#Th con tm vic#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chuy n k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268786## 00472000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070023000690080005000920090011000970100 00500108011001400113012001700127020001800144020001300162005001100175039000400186 020000900190013000700199#VN10.05040#6500#Vi?t#429#895.9223#^214#om m s ma #Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268787## 00481000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070023000780080005001010090011001060100 00500117011001400122012001700136020001800153020001300171005001100184039000400195 020000900199013000700208#VN10.05041#6500#Vi?t#S419C#895.9223#^214#Sc con tp l m ho s#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm #Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268788# # 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070023000740080005000970090011001020100 00500113011001400118012001700132020001800149020001300167005001100180039000400191 020000900195013000700204#VN10.05042#6500#Vi?t#M205C#895.9223#^214#Mo con bng bnh#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chu yn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268789## 00474000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580070023000710080005000940090011000990100 00500110011001400115012001700129020001800146020001300164005001100177039000400188 020000900192013000700201#VN10.05043#6500#Vi?t#V428C#895.9223#^214#Voi con tp b ay#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268790## 00487000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020028000430030013000710070023000840080005001070090011001120100 00500123011001400128012001700142020001800159020001300177005001100190039000400201 020000900205013000700214#VN10.05044#6500#Vi?t#NH556N#895.9223#^214#Nhng ngi bn ca cn con#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr. ^b17cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#2 68791## 00475000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070023000720080005000950090011001000100 00500111011001400116012001700130020001800147020001300165005001100178039000400189 020000900193013000700202#VN10.05045#6500#Vi?t#CH454C#895.9223#^214#Chn con lu c#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chuy n k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268792## 00475000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070023000720080005000950090011001000100 00500111011001400116012001700130020001800147020001300165005001100178039000400189 020000900193013000700202#VN10.05046#6500#Vi?t#D462E#895.9223#^214#Di em lc ng#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chuy n k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268793## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070023000740080005000970090011001020100 00500113011001400118012001700132020001800149020001300167005001100180039000400191 020000900195013000700204#VN10.05047#6500#Vi?t#C108L#895.9223#^214#Co la v v t con#Truyn tranh#Tranh, li: Trn Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b17cm#Chu yn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Cng#Mai#Vit Nam#268794## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070030000750080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020000900158020001300167005000700180005001000187 039000400197012001500201013000700216#VN10.05048#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa violet#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#20 10#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai#Ho a thm c l#268795## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070030000740080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157020001300166005000700179005001000186 039000400196012001500200013000700215#VN10.05049#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa qunh#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#201 0#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai#Hoa thm c l#268796## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070030000750080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020000900158020001300167005000700180005001000187 039000400197012001500201013000700216#VN10.05050#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa mimosa#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#20 10#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai#Ho a thm c l#268797## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070030000720080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000900155020001300164005000700177005001000184 039000400194012001500198013000700213#VN10.05051#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa go#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010# ^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai#Hoa t hm c l#268798## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070030000760080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020000900159020001300168005000700181005001000188 039000400198012001500202013000700217#VN10.05052#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa anh o#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2 010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai#H oa thm c l#268799## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070030000770080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001300169005000700182005001000189 039000400199012001500203013000700218#VN10.05053#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch hoa linh lan#Truyn tranh#Li: H Thu; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng# 2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Thu#C bn l#Mai# Hoa thm c l#268800## 00513000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070044000610080005001050090011001100100005001210110 01400126020001800140020000900158020001300167005002000180005001000200039000400210 012002600214013000700240#VN10.05054#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#Anh rc x m em#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b 19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C bn l#Mai#N hng ngi sng quanh em#268801## 00526000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070044000740080005001180090011001230100005001340110 01400139020001800153020000900171020001300180005002000193005001000213039000400223 012002600227013000700253#VN10.05055#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C cng nhn v sinh ng ph#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2 010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C bn l#Mai#Nhng ngi sng quanh em#268802## 00514000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070044000620080005001060090011001110100005001220110 01400127020001800141020000900159020001300168005002000181005001000201039000400211 012002600215013000700241#VN10.05056#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#Thm gip vi c nh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^ b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C bn l#Mai# Nhng ngi sng quanh em#268803## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430070044000570080005001010090011001060100005001170110 01400122020001800136020000900154020001300163005002000176005001000196039000400206 012002600210013000700236#VN10.05057#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#Ngi bn ph #Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C bn l#Mai#Nhng ngi sng quanh em#268804## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070022000770080005000990090011001040100 00500115011001700120020001800137020000900155020001300164005001000177039000400187 012001600191013000700207#VN10.05058#12000#Vi?t#M205T#895.9223#^214#Mo trng ng nghch#Truyn tranh#Tranh, li: Phng L#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng L#Mai#Mo con h hng#268805## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070022000720080005000940090011000990100 00500110011001700115020001800132020000900150020001300159005001000172039000400182 012001600186013000700202#VN10.05059#12000#Vi?t#C450M#895.9223#^214#C mo nhn nh#Truyn tranh#Tranh, li: Phng L#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng L#Mai#Mo con h hng#268806## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070022000730080005000950090011001000100 00500111011001700116020001800133020000900151020001300160005001000173039000400183 012001600187013000700203#VN10.05060#12000#Vi?t#M205C#895.9223#^214#Mo con ra chn#Truyn tranh#Tranh, li: Phng L#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng L#Mai#Mo con h hng#268807## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070022000730080005000950090011001000100 00500111011001700116020001800133020000900151020001300160005001000173039000400183 012001600187013000700203#VN10.05061#12000#Vi?t#CH500M#895.9223#^214#Ch mo l nh#Truyn tranh#Tranh, li: Phng L#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng L#Mai#Mo con h hng#268808## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070022000740080005000960090011001010100 00500112011001700117020001800134020000900152020001300161005001000174039000400184 012001600188013000700204#VN10.05062#12000#Vi?t#CH500M#895.9223#^214#Ch mo ham chi#Truyn tranh#Tranh, li: Phng L#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng L#Mai#Mo con h hng#268809## 00517000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430070044000650080005001090090011001140100005001250110 01400130020001800144020000900162020001300171005002000184005001000204039000400214 013000700218012002600225#VN10.05063#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tng i vin 1080#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a24t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C bn l#M ai#268810#Nhng ngi sng quanh em## 00637000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020034000460070039000800080005001190090011001240100005001350110 01700140012002400157020001800181020001700199020000900216020001300225020001500238 005000900253005001600262039000400278020004600282013000700328#VN10.05064#15000#V i?t#TR121C#959.703092#^214#Trn Cao Vn danh lu n vn i#Li: Hoi Anh ; Tra nh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Na m#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi A nh#Nguyn ng Hi#Mai#Trn Cao Vn, danh tng, 1866-1916, Vit Nam#268811## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020049000460070039000950080005001340090011001390100005001500110 01700155012002400172020001800196020001700214020000900231020001300240020001500253 005000900268005001600277039000400293020001300297013000700310#VN10.05065#15000#V i?t#TR121Q#959.703092#^214#Trn Qu Cp "Quyt em hc mi thay n kip..."#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho ki t t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#Mai#Trn Qu Cp#268812## 00649000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020044000450070039000890080005001280090011001330100005001440110 01700149012002400166020001800190020001700208020000900225020001300234020001500247 005000900262005001600271039000400287020004900291013000700340#VN10.05066#15000#V i?t#M103X#959.703092#^214#Mai Xun Thng lnh t Cn Vng Bnh nh#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#Mai#Mai Xun Thng, danh tng, 1860-1887, Vit Nam #268813## 00651000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020048000450070039000930080005001320090011001370100005001480110 01700153012002400170020001800194020001700212020000900229020001300238020001500251 005000900266005001600275039000400291013000700295020004700302#VN10.05067#15000#V i?t#451B#959.703092#^214#c Binh Kiu huy ng c thin nhin nh gic#Li: H oi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn l ch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#Mai#268814#Nguyn Tn Kiu, danh tng, ?- 1886, Vit Nam## 00579000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200110 00318080005000420020033000470070039000800080005001190090011001240100005001350110 01700140012002400157020001800181020001700199020000900216020001300225020001500238 005000900253005001600262039000400278013000700282#VN10.05068#15000#Vi?t#NTR106L# 959.703092#^214#N'trang Lng Ty Nguyn ng dy#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc th iu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#Mai#268815## 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020025000400030013000650070086000780080005001640090011001690100 00500180011001400185012002400199020001800223020000300241020001300244005002500257 005002700282006001100309039000400320019000800324013000700332#VN10.05069#12000#V i?t#GI-103C#813#^214#Gii cu ng gi N - en#Truyn tranh#Li: Sheila Sweeny Hi gginson ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng #2010#^a24tr.^b19cm#Cu lc b chut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hi gginson, Sheila Sweeny#Ho s truyn tranh Disney#Ngn Giang#Mai#Dch M#268816# # 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070054000640080005001180090011001230100 00500134011001400139012002400153020001800177020000300195020001300198005001400211 005000600225006001100231039000400242019000800246013000700254#VN10.05070#12000#V i?t#B101S#813#^214#Bc s Daisy#Truyn tranh#Li: Ihea Feldmor ; Minh ho: Loter ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Cu lc b chut Mickey#V n hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Feldmor, Ihea#Loter#Ngn Giang#Mai#Dch M#26881 7## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660070052000790080005001310090011001360100 00500147011001400152012002400166020001800190020000300208020001300211005001200224 005000600236006001100242039000400253019000800257013000700265#VN10.05071#12000#V i?t#M107V#813#^214#Mnh vn b ng ca Donald#Truyn tranh#Li: Susan Ring ; Mi nh ho: Loter ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Cu lc b ch ut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Ring, Susan#Loter#Ngn Giang#Mai#D ch M#268818## 00638000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070086000750080005001610090011001660100 00500177011001400182012002400196020001800220020000300238020001300241005002500254 005002700279006001100306039000400317019000800321013000700329#VN10.05072#12000#V i?t#B112C#813#^214#Quan st trc khi nhy#Truyn tranh#Li: Sheila Sweeny Higgi nson ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#20 10#^a24tr.^b19cm#Cu lc b chut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Higgi nson, Sheila Sweeny#Ho s truyn tranh Disney#Ngn Giang#Mai#Dch M#268819## 00632000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070086000690080005001550090011001600100 00500171011001400176012002400190020001800214020000300232020001300235005002500248 005002700273006001100300039000400311019000800315013000700323#VN10.05073#12000#V i?t#B112C#813#^214#Bay cao v bay xa#Truyn tranh#Li: Sheila Sweeny Higginson ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 4tr.^b19cm#Cu lc b chut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Higginson, Sheila Sweeny#Ho s truyn tranh Disney#Ngn Giang#Mai#Dch M#268820## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390030013000610070058000740080005001320090011001370100 00500148011001400153012002400167020001800191020000300209020001300212005001800225 005000600243006001100249039000400260019000800264013000700272#VN10.05074#12000#V i?t#TR103#813#^214#Tri t ca chng ta#Truyn tranh#Li: Susan Amerikanar ; M inh ho: Loter ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Cu lc b c hut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Amerikanar, Susan#Loter#Ngn Giang #Mai#Dch M#268821## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070065000710080005001360090011001410100 00500152011001400157012002400171020001800195020000300213020001300216005002500229 005000600254006001100260039000400271019000800275013000700283#VN10.05075#12000#V i?t#C125V#813#^214#Cu vng ca Minnie#Truyn tranh#Li: Sheila Sweeny Higginson ; Minh ho: Loter ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Cu lc b chut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Higginson, Sheila Sweeny#Loter #Ngn Giang#Mai#Dch M#268822## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390030013000650070065000780080005001430090011001480100 00500159011001400164012002400178020001800202020000300220020001300223005002500236 005000600261006001100267039000400278013000700282019000800289#VN10.05076#12000#V i?t#QU100G#813#^214#Qu ging sinh ca Donald#Truyn tranh#Li: Sheila Sweeny Hi gginson ; Minh ho: Loter ; Ngn Giang dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#C u lc b chut Mickey#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Higginson, Sheila Sween y#Loter#Ngn Giang#Mai#268823#Dch M## 00710000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020036000390030013000750070039000880080005001270090011001320100005001430110 01700148012002400165020001300189020001800202020001700220020000900237020001300246 005000900259005001600268039000400284013000700288015008600295020001500381#VN10.05 077#Vi?t#B510T#959.7028092#^214#Bi Th Xun n c i qun voi#Truyn tranh #Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a34tr.^b19x21cm#H o kit t Phng Nam#Bi Th Xun#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#T ruyn tranh#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#Mai#268824#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Truyn lch s## 00876000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020008000340070124000420080005001660090011001710100005001820110014001870120 01700201021010300218020000400321020001100325020001000336020001500346005001900361 00500170038000500200039700500210041700600150043803900040045301300070045701500860 0464#VN10.05078#Vi?t#N510#551.43#^214#Ni i# tng: Christophe Hublet ; Li: milie Beaumont, Stphanie Redouls ; Minh ho: Christel Desmoinaux ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu cho c c em nhn bit v c im c bn ca ni, phong cnh ni, thi tit cc ma tr n ni#Ni#Phong cnh#Thi tit#Sch thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, mili e#Redouls, Stphanie#Desmoinaux, Christel#Trn Ngc Dip#Mai#268825#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa## 00598000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020014000360070045000500080005000950090011001000100005001110110014001160120 03400130020001800164020001300182005001300195005001800208039000400226015008600230 020000900316013000700325#VN10.05079#Vi?t#M200G#895.9223#^214#M g con vt#Tranh : Trn Xun Du ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr.^b20cm#Nhng cu chuyn b ch v l th#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Xun Du#Nguyn nh Qung#Mai#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#268826## 00608000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020015000360030013000510070036000640080005001000090011001050100005001160110 01400121012003400135020001800169020001300187005001300200005000900213039000600222 015008600228020000900314013000700323#VN10.05080#Vi?t#G100V#895.9223#^214#G vt kt bn#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a 20tr.^b20cm#Nhng cu chuyn b ch v l th#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Tr n Xun Du#Tm Hng#TDung#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vit Nam#268827## 00616000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020022000340070053000560080005001090090011001140100005001250110014001300120 01600144020000500160020000700165020000900172020001400181005000600195005001500201 006001100216039000600227013000700233015008600240#VN10.05081#Vi?t#NH556C#372.7#^2 14#Nhng cu ti tnh#Li: Luyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#^a H.#^aKim ng#2010#^a44tr.^b15cm#B vui hc ton#Ton#Cu #Tiu hc#Sch c t hm#Luyao#Mingyangkatong#Hong Dng#TDung#268828#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010013000580020025000710030056000960070013001520080 00500165009001100170010000500181011001500186020001700201020000900218020001800227 013000700245020001800252039000600270#VN10.05082#VN10.05083#20000#Vi?t#CH500C#39 8.2409597#^214#Nguyn Qunh#Ch Cheo Cheo thng minh#Tp truyn ng thoi c s c v ng vt rng Vit Nam#Nguyn Qunh#^aH.#^aKim ng#2010#^a108tr.^b19cm#V n hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng thoi#268829#Vn hc thiu nhi#TDung## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540020026000590070049000850080005001340090011001390100 00500150011001400155020001700169020001000186020001400196005001500210005001100225 013000700236039000600243020001800249#VN10.05084#VN10.05085#16000#Vi?t#TH126#39 8.20959734#^214#Thy t lng in Tr#Nguyn Vn c s.t., b.s. ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a86tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Hi Dng#Truyn thuyt#Nguyn Vn c#Vng Linh#268830#TDung#Vn hc thiu nhi## 00789000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020012000310070097000430080005001400090011001450100005001560110014001610200 01000175020001500185019000500200015008600205005001900291005001700310005001900327 006001000346013000700356021010100363039000600464012001700470#VN10.05086#Vi?t#N11 4G#612#^214#5 gic quan# tng: Christophe Hublet ; Li: melie Beaumont ; Minh ho: Catherine Ferrier ; Qunh Vn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Gic quan#Sch thiu nhi#Dch#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu h c min ni - vng su - vng xa#Hublet, Christophe#Beaumont, melie#Ferrier, Cat herine#Qunh Vn#268831#Gii thiu c im v vai tr ca 5 gic quan: V gic, thnh gic, xc gic, khu gic v th gic#TDung#Album nh ca em## 00515000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320010008000370020015000450070008000600080005000680090011000730100005000840110 01700089020001800106020000900124020000400133015008600137013000700223039000600230 012002500236#VN10.05087#Vi?t#CH500B#895.9221#^214#Phm H#Ch b tm bn#Phm H #^aH.#^aKim ng#2010#^a26tr.^b16x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#2688 32#TDung#Nhng vn th ng nghnh## 00513000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010009000360020012000450070009000570080005000660090011000710100005000820110 01700087020001800104020000900122020000400131015008600135013000700221039000600228 012002500234#VN10.05088#Vi?t#A107#895.9221#^214#V Qung#Anh om m#V Qung#^ aH.#^aKim ng#2010#^a26tr.^b16x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#268833 #TDung#Nhng vn th ng nghnh## 00614000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020021000390080005000600090011000650100005000760110014000810150 06900095021013200164020000700296004003500303013000700338039000600345020002100351 #VN10.05089#6000#Vi?t#S450T#371.8#^214#S tay ph trch sao#^aH.#^aKim ng#201 0#^a72tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Trnh by ni dung c bn ph trch sao nhi ng cn bit v ni dung chn g trnh d b i vin thiu nin tin phong H Ch Minh#S tay#In ln th 2, c b sung, sa cha#268834#TDung#i TNTP H Ch Minh## 00818000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010013000490020016000620070013000780080005000910090011000960100 00500107011001500112020000900127020000900136015009300145021023300238020000800471 020002100479013000700500020001500507039000600522#VN10.05090#VN10.05091#Vi?t#H103 #359.009597#^214#Cao Vn Lin#Hi on cm t#Cao Vn Lin#^aH.#^aKim ng#2010 #^a101tr.^b19cm#Hi qun#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gm nhng cu chuyn k li s hi sinh, gian kh, tinh thn anh dng v nhng chin cng ca cc chin s Trung on cm t 125 trong nhim v chi vin cho chin trng min Nam, gp phn nh bi chin tranh xm lc ca quc M#Lch s#Khng chin chng M#268835#Trun g on 125#TDung## 00730000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010016000470020020000630070016000830080005000990090011001040100 00500115011001500120020001800135020000900153020001000162015009300172021011900265 020001200384020001100396020000800407013000700415039000600422#VN10.05092#VN10.050 93#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Chu Trng Huyn#Bc H ca chng em#Chu Trng Huyn# ^aH.#^aKim ng#2010#^a132tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - v ng xa#Ghi li nhng k nim su sc, xc ng v tnh cm yu thng ca Bc H vi thiu nin, nhi ng trong v ngoi nc#H Ch Minh#Thiu nin#K nim#2688 36#TDung## 00772000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010007000460020031000530070012000840080005000960090011001010100 00500112011001500117020001700132020000900149015009300158013000700251021014500258 020002300403020002100426020000900447020000800456039000600464#VN10.05094#VN10.050 95#Vi?t#452E#959.703#^214#L Vn#i em mang tn ngi anh hng#L Vn b.s.#^aH .#^aKim ng#2010#^a139tr.^b19cm#Lch s hin i#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268837#G ii thiu cuc i v s nghip cch mng ca 40 gng mt anh hng lit s ti u biu trong hai cuc khng chin chng Php, chng M cu nc#Khng chin chn g Php#Khng chin chng M#Anh hng#Lit s#TDung## 00642000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010015000450020016000600070015000760080005000910090011000960100 00500107011001500112020000700127020001500134015009300149013000700242021013300249 039000600382#VN10.05096#VN10.05097#Vi?t#450V#793.73#^214#Nguyn Nh Mai# vui. .. b c#Nguyn Nh Mai#^aH.#^aKim ng#2010#^a127tr.^b19cm# vui#Sch thiu nh i#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268838#Gm cc cu vui v nhiu lnh vc kin thc khc nhau: tr chi suy lun, rn luyn cc gic quan, cc bi ton, ch, th ...#TDung ## 00840000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020046000540030021001000070089001210220004002100080 00500214009001100219010000500230011001500235005002200250005001500272005001700287 00500140030400500120031800500120033001300070034202101120034902000080046102000080 0469020000700477039000600484#VN10.05098#VN10.05099#24000#Vi?t#TH116L#959.731#^2 14#Thng Long - H Ni, nhng iu ti mun bit#Su tm v bin son#B.s.: Nguy n Th Phng Hu, Nguyn Th Vn, Nguyn Mnh Tun... ; Minh ho: T Huy Long#T .1#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Nguyn Th Phng Hu#Nguyn Th Vn#Nguy n Mnh Tun#Trn Vn Mnh#Bi Th Lan#T Huy Long#268839#Gii thiu v nhng a im lch s, con ngi, lch s, truyn thng vn ho ca vng t Thng Long - H Ni#Lch s#Vn ho#H Ni#TDung## 00840000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020046000540030021001000070089001210220004002100080 00500214009001100219010000500230011001500235005002200250005001500272005001700287 00500140030400500120031800500120033001300070034202101120034902000080046102000080 0469020000700477039000600484#VN10.05100#VN10.05101#24000#Vi?t#TH116L#959.731#^2 14#Thng Long - H Ni, nhng iu ti mun bit#Su tm v bin son#B.s.: Nguy n Th Phng Hu, Nguyn Th Vn, Nguyn Mnh Tun... ; Minh ho: T Huy Long#T .2#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Nguyn Th Phng Hu#Nguyn Th Vn#Nguy n Mnh Tun#Trn Vn Mnh#Bi Th Lan#T Huy Long#268840#Gii thiu v nhng a im lch s, con ngi, lch s, truyn thng vn ho ca vng t Thng Long - H Ni#Lch s#Vn ho#H Ni#TDung## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020009000710070017000800080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001200160013000700172 039000600179#VN10.05102#VN10.05103#18000#Vi?t#K310#895.9223#^214#Hong Qung U yn#Kim ng#Hong Qung Uyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a118tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268841#TDung## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010021000550020022000760030012000980070021001100080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001200194 013000700206039000600213#VN10.05105#VN10.05104#48000#Vi?t#NG558C#895.9223#^214# Nguyn Tham Thin K#Ngi cha trn tri#Tiu thuyt#Nguyn Tham Thin K#^aH. #^aKim ng#2010#^a291tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#268842#TD ung## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020035000580030004000930070082000970080005001790090 01100184010000500195011001500200020001800215020000900233020000400242005001500246 00500090026100500160027000500160028600500120030200500130031400500090032701300070 0336039000600343#VN10.05106#VN10.05107#30000#Vi?t#TR462N#895.9221008#^214#Tri Nam thng nh t Thng Long#Th#Hunh Vn Ngh, Hoi Anh, ng Nguyt Anh... ; S.t., b.s.: Cao Xun Sn, T Chim#^aH.#^aKim ng#2010#^a120tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Hunh Vn Ngh#Hoi Anh#ng Nguyt Anh#Nguyn Nht nh#N guyn Bnh#Cao Xun Sn#T Chim#268843#TDung## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010019000550020017000740030012000910070046001030080 00500149009001100154010000500165011001400170020001800184020000900202020001200211 005001500223013000700238039000600245#VN10.05108#VN10.05109#15000#Vi?t#KH300K#89 5.9223#^214#V Th Huyn Trang#Khi khng cn b#Truyn ngn#V Th Huyn Trang ; Minh ho: L Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a99tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#L Huyn Trang#268844#TDung## 00874000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510220004000722210036000760080005001120090 01100117010000500128011001500133015006900148021029700217020001300514020001000527 020001300537013000700550039000600557020002100563#VN10.05110#VN10.05111#12000#Vi ?t#C120N#371.8#^214#Cm nang ch huy i#T.1#Phng php, nghip v cng tc i #^aH.#^aKim ng#2010#^a102tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Trnh by nhng kin thc c bn m ch huy i cn bi t v i Thiu nin tin phong H Ch Minh, mt s ni dung, hnh thc hot n g c bn ca i v phong tro hot ng ca thiu nhi Vit Nam hin nay. Tiu c hun cc danh hiu thi ua, phng php cng tc i v mt s mu vn bn ca i#Cng tc i#Nghip v#Sch tra cu#268845#TDung#i TNTP H Ch Minh## 00840000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510220004000722210039000760080005001150090 01100120010000500131011001500136015006900151021022600220020001300446020001800459 020001300477020001400490013000700504039000600511020002100517#VN10.05112#VN10.051 13#12000#Vi?t#C120N#371.8#^214#Cm nang ch huy i#T.2#Phng php, k nng ho t ng tp th#^aH.#^aKim ng#2010#^a102tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin Ti n phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Trnh by nhng yu cu v phm cht c a ch huy i, ch huy i vi phng php, k nng sinh hot tp th nh: k n ng iu khin ht tp th, t chc tr chi, lu tri, truyn tin, mt th, la tri, s cu vt thng...#Cng tc i#Sinh hot tp th#Sch tra cu#Sinh hot i#268846#TDung#i TNTP H Ch Minh## 00660000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010009000490020019000580030018000770070037000950080005001320090 01100137010000500148011001400153020001700167020000900184020001000193015009300203 005001500296013000700311020001600318039000600334020001800340#VN10.05114#VN10.051 15#Vi?t#455T#398.209597#^214#Rmaldel#ng trng b trng#Truyn c X ng#S.t. , b.s.: Rmaldel, inh Hng Tnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#inh Hng Tnh#268847#Dn tc X ng#TDung #Vn hc thiu nhi## 00613000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020023000500030018000730070013000910080005001040090011001090100 00500120011001400125020001700139020000900156020001000165015009300175005000800268 013000700276020001600283039000600299020001800305#VN10.05116#VN10.05117#Vi?t#CH10 6P#398.209597#^214#Chng Pheng li bing#Truyn c Gia Rai#Nay Jet s.t.#^aH.#^a Kim ng#2010#^a74tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Nay Jet#268848#Dn tc Gia Rai#TDung#Vn hc thiu nhi## 00556000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010019000470020012000660030012000780070019000900080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001200172013000700184 015009300191039000600284#VN10.05118#VN10.05119#Vi?t#R556T#895.9223#^214#Nguyn T hnh Phong#Rng thing#Truyn ngn#Nguyn Thnh Phong#^aH.#^aKim ng#2010#^a115 tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268849#Sch Nh nc ti tr ch o thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00539000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020015000570030011000720070010000830080005000930090 01100098010000500109011001400114020001800128020000900146020001200155013000700167 015009300174039000600267#VN10.05120#VN10.05121#Vi?t#T306G#895.9223#^214#on Gi i#Ting gi ngn#Tp truyn#on Gii#^aH.#^aKim ng#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268850#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00559000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010017000480020019000650030012000840070017000960080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020000900166020001200175013000700187 015009300194039000600287#VN10.05122#VN10.05123#Vi?t#NG452#895.9223#^214#Nguyn Thu Loan#Ngi n ca m V#Truyn ngn#Nguyn Thu Loan#^aH.#^aKim ng#2010#^ a95tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268851#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00634000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020013000480080005000610090011000660100005000770110014000820200 00800096020001200104015009300116013000700209021015500216039000600371020001500377 #VN10.05124#VN10.05125#Vi?t#NGH250K#657.023#^214#Ngh k ton#^aH.#^aKim ng#20 10#^a55tr.^b19cm#K ton#Ngh nghip#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268852#Khi qut v ngh k to n, mc ch ca k ton, cng vic ca nhn vin k ton, nhng l do chn n gh k ton, ni hc k ton, cu chuyn k ton...#TDung#Sch thiu nhi## 00653000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010015000420020025000570030012000820070036000940080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000400183020001200187019000900199 012002200208006001500230013000700245015009300252039000600345#VN10.05127#VN10.051 26#Vi?t#C450B#823#^214#Gardner, Sally#C b kho nht th gii#Truyn ngn#Sally Gardner ; Phan Triu Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a99tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Dch Anh#Nhng a tr k diu#Phan Triu Hi#268853#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - v ng xa#TDung## 00855000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460010017000510020019000680070022000870080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000900162015009300171013000700264021023100271 020000800502020001000510020000800520039000600528020001900534#VN10.05128#VN10.051 29#Vi?t#NH100V#895.9223009#^214#Nguyn Xun Tng#Nh vn ca cc em#Nguyn Xun Tng b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a46tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vn g xa#268854#Khi qut v cuc i, s nghip ca nhng cy bt ni ting vit ch o thiu nhi, c bit l cc nhn nh v nhng nt tiu biu trong phong cch s ng tc ca cc tc gi: T Duy Anh, Nguyn Nht nh, Trn Hoi Dng, Duy Khn. ..#Tiu s#S nghip#Nh vn#TDung#Nghin cu vn hc## 00650000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330010014000380020015000520030028000670070035000950080005001300090011001350100 00500146011001500151020001700166020000900183020001400192015009300206005001600299 013000700315039000600322020001400328020001800342#VN10.05130#Vi?t#200#398.20959 7#^214#Nguyn T Chi# t nc#Truyn thuyt dn tc Mng#K: Nguyn T Ch i, Nguyn Trn n#^aH.#^aKim ng#2010#^a115tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn thuyt#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s mi n ni - vng su - vng xa#Nguyn Trn n#268855#TDung#Dn tc Mng#Vn hc t hiu nhi## 00522000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010006000480020024000540070006000780080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020000900138020001500147015009300162013000700255 039000600262#VN10.05131#VN10.05132#Vi?t#TR116N#895.9223#^214#H n#Trng nc Ch ng Dng#H n#^aH.#^aKim ng#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn lch s#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s mi n ni - vng su - vng xa#268856#TDung## 00697000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010014000500020019000640070014000830080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020000400150020001000154015009300164013000700257 021014000264020000900404039000600413#VN10.05133#VN10.05134#Vi?t#CH527L#895.92280 3#^214#Dng Duy Ng#Chuyn l nc Lo#Dng Duy Ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a66t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Lo#Truyn k#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268857#Ghi li cu chuyn k ca nhng ngi lnh Vit Nam tng tham gia chin u ti chin trng n c Lo trong thi k khng chin chng M#Vit Nam#TDung## 00665000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010008000490020016000570030019000730070046000920080005001380090 01100143010000500154011001400159020001700173020000900190020001500199015009300214 013000700307005001200314005001300326039000600339020001800345#VN10.05135#VN10.051 36#Vi?t#S550T#398.209597#^214#T Hoi#S tch H Gm#Tp truyn c tch#T Hoi ; Minh ho: T Huy Long, V Xun Hon#^aH.#^aKim ng#2010#^a78tr.^b19cm#Vn h c dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trn g trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268858#T Huy Long#V Xun Hon# TDung#Vn hc thiu nhi## 00742000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420010006000470020024000530070006000770080005000830090011000880100 00500099011001500104020001800119020000900137020000700146015009300153013000700246 021019300253020001200446039000600458#VN10.05137#VN10.05138#Vi?t#TH550K#959.704#^ 214#V K#Th k Bc H k chuyn#V K#^aH.#^aKim ng#2010#^a115tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hi c#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tru ng hc c s min ni - vng su - vng xa#268859#Nhng chuyn k v c cuc i chin u, hy sinh khng mt mi v c lp, t do ca dn tc ca H Ch Minh, v cuc i thanh cao, gin d, trong sng v o c cch mng mu mc ca Ng i#H Ch Minh#TDung## 00870000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020052000460070049000980080005001470090011001520100005001630110 01400168020000900182020001000191015009300201005001800294005001000312005001600322 00500110033800500110034901300070036002101200036702000180048702000090050502000120 0514039000600526#VN10.05139#VN10.05140#Vi?t#H312A#959.704#^214#Hnh nh Bc H t rong tri tim ng bo cc dn tc#Nguyn Th Khng, Thu Bch, Hong nh Lnh ...#^aH.#^aKim ng#2010#^a87tr.^b19cm#Vit Nam#Truyn k#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Nguyn Th Khng#Thu Bch#Hong nh Lnh#Khnh Kim#Nht Thng#268860#Ghi li nhng c u chuyn ni ln s quan tm ca Bc H dnh cho ng bo cc dn tc v tnh c m ca ngi dn vi Bc#Vn hc thiu nhi#Tnh cm#H Ch Minh#TDung## 00543000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010012000480020013000600030012000730070012000850080005000970090 01100102010000500113011001400118020001800132020000900150020001200159013000700171 015009300178039000600271#VN10.05141#VN10.05142#Vi?t#TR455S#895.9223#^214#Nguyn Bnh#Trng So Hia#Truyn ngn#Nguyn Bnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268861#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00564000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020036000590030011000950070012001060080005001180090 01100123010000500134011001400139020001800153020000900171020001200180013000700192 015009300199039000600292#VN10.05143#VN10.05144#Vi?t#T306N#895.9223#^214#Bn Hu Ti#Ting ngng tri trong bn m sng#Tp truyn#Bn Hu Ti#^aH.#^aKim ng#2 010#^a75tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268862#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDu ng## 00652000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010013000470020021000600070013000810080005000940090011000990100 00500110011001400115020002000129020000700149015009300156013000700249021008600256 020001100342039000600353020001500359#VN10.05146#VN10.05145#Vi?t#K250C#915.9731#^ 214#L Hng Phc#K chuyn cha Hng#L Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2010#^a53tr.^ b19cm#Danh lam thng cnh#H Ni#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#268863#Gii thiu cnh sc, s tc h, lch s ca cc danh lam thng cnh trn t cha Hng#Cha Hng#TDung#Sch thiu nhi## 00562000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020024000640030011000880070017000990080005001160090 01100121010000500132011001400137020001800151020000900169020001200178013000700190 015009300197039000600290#VN10.05147#VN10.05148#Vi?t#N304V#895.9223#^214#Nguyn X un Thm#Nim vui Tt ca Ma Ly#Tp truyn#Nguyn Xun Thm#^aH.#^aKim ng#201 0#^a74tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268864#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung ## 00614000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020029000490030014000780070015000920080005001070090011001120100 00500123011001400128020001700142020000900159020000700168015009300175005001100268 013000700279039000600286020001400292020001800306#VN10.05149#VN10.05150#Vi?t#L256 #398.209597#^214#Lng i ginh li n ndring#S thi M'nng#K: Hng K#^aH. #^aKim ng#2010#^a39tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa# Hng K#268865#TDung#Dn tc Mnng#Vn hc thiu nhi## 00535000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010011000480020008000590030011000670070011000780080005000890090 01100094010000500105011001400110020001800124020000900142020001200151013000700163 015009300170039000600263#VN10.05151#VN10.05152#Vi?t#NH460N#895.9223#^214#Cao Vn T#Nh nh#Tp truyn#Cao Vn T#^aH.#^aKim ng#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268866#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trn g trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00539000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010009000480020014000570030012000710070009000830080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001200155013000700167 015009300174039000600267#VN10.05153#VN10.05154#Vi?t#GH256V#895.9223#^214#Vn Lin h#Ghnh v Sng#Truyn ngn#Vn Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a115tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#268867#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#TDung## 00695000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210016001670080 00500183009001100188010000500199011001500204020001800219020000900237020001300246 00500160025900500160027500500160029100500080030700600150031501900140033001300070 0344039000600351#VN10.05155#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.1#ng vua qu#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukih iro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268868#TDung## 00696000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210017001670080 00500184009001100189010000500200011001500205020001800220020000900238020001300247 00500160026000500160027600500160029200500080030800600150031601900140033101300070 0345039000600352#VN10.05156#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.2#Li nguyn b n#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yuki hiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268869#TDung## 00703000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210024001670080 00500191009001100196010000500207011001500212020001800227020000900245020001300254 00500160026700500160028300500160029900500080031500600150032301900140033801300070 0352039000600359#VN10.05157#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.3#Lc vo thi Chin quc#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mita ni Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268870#TDung## 00694000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210015001670080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245 00500160025800500160027400500160029000500080030600600150031401900140032901300070 0343039000600350#VN10.05158#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.4#o khng long#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihi ro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268871#TDung## 00697000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020001800221020000900239020001300248 00500160026100500160027700500160029300500080030900600150031701900140033201300070 0346039000600353#VN10.05159#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.5#K c b nh cp#^aH.#^aKim ng#2010#^a193tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yuk ihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268872#TDung## 00697000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020001800221020000900239020001300248 00500160026100500160027700500160029300500080030900600150031701900140033201300070 0346039000600353#VN10.05160#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.6#Kho bu vng gia#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yuk ihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268873#TDung## 00703000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210024001670080 00500191009001100196010000500207011001500212020001800227020000900245020001300254 00500160026700500160028300500160029900500080031500600150032301900140033801300070 0352039000600359#VN10.05161#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.7#Truy tm thin thch l#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mita ni Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268874#TDung## 00697000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020001800221020000900239020001300248 00500160026100500160027700500160029300500080030900600150031701900140033201300070 0346039000600353#VN10.05162#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.8#Vng quc o nh#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yuk ihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268875#TDung## 00704000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220004001632210025001670080 00500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246020001300255 00500160026800500160028400500160030000500080031600600150032401900140033901300070 0353039000600360#VN10.05163#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.9#Tiu dit c thn Musa#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mit ani Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268876#TDung## 00700000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220005001632210020001680080 00500188009001100193010000500204011001500209020001800224020000900242020001300251 00500160026400500160028000500160029600500080031200600150032001900140033501300070 0349039000600356#VN10.05164#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.10#Hnh tinh cn trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268877#TDung## 00703000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220005001632210023001680080 00500191009001100196010000500207011001500212020001800227020000900245020001300254 00500160026700500160028300500160029900500080031500600150032301900140033801300070 0352039000600359#VN10.05165#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.11#Tn ti phm thi gian#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mita ni Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#268878#TDung## 00702000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070088000750220005001632210022001680080 00500190009001100195010000500206011001500211020001800226020000900244020001300253 00500160026600500160028200500160029800500080031400600150032201300070033701900140 0344039000600358#VN10.05166#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Miyazaki Masaru, Mitani Yukihiro ; c Lm b.s. ; Song Tm Quyn dch#T.12#Sc mnh ca tnh bn#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitan i Yukihiro#c Lm#Song Tm Quyn#268879#Dch Nht Bn#TDung## 00750000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070080000660220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171012006500186020001800251020000900269020001300278 00500170029100500160030800500080032400600130033200600150034500600130036001300070 0373019001400380039000600394#VN10.05167#13000#Vi?t#457P#895.6#^214#rmon plu s#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm; Dch: S ong Lan Anh...#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#B sch k nim 25 nm rmon. Truyn tranh dnh cho thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #268880#Dch Nht Bn#TDung## 00750000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070080000660220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171012006500186020001800251020000900269020001300278 00500170029100500160030800500080032400600130033200600150034500600130036001900140 0373039000600387013000700393#VN10.05168#13000#Vi?t#457P#895.6#^214#rmon plu s#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm; Dch: S ong Lan Anh...#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#B sch k nim 25 nm rmon. Truyn tranh dnh cho thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #Dch Nht Bn#TDung#268881## 00750000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070080000660220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171012006500186020001800251020000900269020001300278 00500170029100500160030800500080032400600130033200600150034500600130036001900140 0373039000600387013000700393#VN10.05169#13000#Vi?t#457P#895.6#^214#rmon plu s#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm; Dch: S ong Lan Anh...#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#B sch k nim 25 nm rmon. Truyn tranh dnh cho thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #Dch Nht Bn#TDung#268882## 00750000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070080000660220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171012006500186020001800251020000900269020001300278 00500170029100500160030800500080032400600130033200600150034500600130036001900140 0373039000600387013000700393#VN10.05170#13000#Vi?t#457P#895.6#^214#rmon plu s#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm; Dch: S ong Lan Anh...#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#B sch k nim 25 nm rmon. Truyn tranh dnh cho thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #Dch Nht Bn#TDung#268883## 00750000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070080000660220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171012006500186020001800251020000900269020001300278 00500170029100500160030800500080032400600130033200600150034500600130036001900140 0373039000600387013000700393#VN10.05171#13000#Vi?t#457P#895.6#^214#rmon plu s#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm; Dch: S ong Lan Anh...#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#B sch k nim 25 nm rmon. Truyn tranh dnh cho thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H #Dch Nht Bn#TDung#268884## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210026001220080 00500148009001100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211 005001600224006001100240005001600251019001400267013000700281039000600288#VN10.05 172#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#Ch khng long ca Nobita#^aH.#^aKim ng#201 0#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang H ng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268885#TDung## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210034001220080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001600232006001100248005001600259019001400275013000700289039000600296#VN10.05 173#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#Nobita v lch s khai ph v tr#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio #Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268886#TDung## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210030001220080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001600228006001100244005001600255019001400271013000700285039000600292#VN10.05 174#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#Nobita thm him vng t mi#^aH.#^aKim ng #2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Gia ng Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268887#TDung## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210032001220080 00500154009001100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217 005001600230006001100246005001600257019001400273013000700287039000600294#VN10.05 175#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#Nobita v lu i di y bin#^aH.#^aKim ng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#G iang Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268888#TDung## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210036001220080 00500158009001100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221 005001600234006001100250005001600261019001400277013000700291039000600298#VN10.05 176#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#Nobita v cuc phiu lu vo x qu#^aH.#^aKi m ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268889#TDung## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210028001220080 00500150009001100155010000500166011001500171020001800186020000900204020001300213 005001600226006001100242005001600253019001400269013000700283039000600290#VN10.05 177#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#Nobita v cuc chin v tr#^aH.#^aKim ng#2 010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268890#TDung## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210030001220080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001600228006001100244005001600255019001400271013000700285039000600292#VN10.05 178#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#Nobita v binh on ngi st#^aH.#^aKim ng #2010#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Gia ng Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268891#TDung## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210023001220080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001600221006001100237005001600248019001400264013000700278039000600285#VN10.05 179#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#Nobita v hip s rng#^aH.#^aKim ng#2010#^ a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng #Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268892#TDung## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220004001182210037001220080 00500159009001100164010000500175011001500180020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262019001400278013000700292039000600299#VN10.05 180#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#Nobita v nc Nht thi nguyn thu#^aH.#^aK im ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268893#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210030001230080 00500153009001100158010000500169011001500174020001800189020000900207020001300216 005001600229006001100245005001600256013000700272019001400279039000600293#VN10.05 181#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#Nobita v hnh tinh mung th#^aH.#^aKim n g#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Gi ang Hng#Nguyn Thng Vu#268894#Dch Nht Bn#TDung## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210032001230080 00500155009001100160010000500171011001500176020001800191020000900209020001300218 005001600231006001100247005001600258019001400274013000700288039000600295#VN10.05 182#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#Nobita x s nghn l mt m#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio# Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268895#TDung## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210030001230080 00500153009001100158010000500169011001500174020001800189020000900207020001300216 005001600229006001100245005001600256019001400272013000700286039000500293#VN10.05 183#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#Nobita v vng quc trn my#^aH.#^aKim n g#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#H ng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268896#KVn## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210024001230080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001600223006001100239005001600250019001400266013000700280039000500287#VN10.05 185#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.13#Nobita v m cung thic#^aH.#^aKim ng#2010 #^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268897#KVn## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210035001230080 00500158009001100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221 005001600234006001100250005001600261019001400277013000700291039000500298#VN10.05 184#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.14#Nobita v ba chng hip s mng m#^aH.#^aKi m ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268898#KVn## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210022001230080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001600221006001100237005001600248019001400264013000700278039000500285#VN10.05 186#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.15#ng ton nng Nobita#^aH.#^aKim ng#2010#^ a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang #Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268899#KVn## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210038001230080 00500161009001100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224 005001600237006001100253005001600264019001400280013000700294039000500301#VN10.05 187#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.16#Nobita v chuyn tu tc hnh ngn h#^aH.#^ aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268900#KVn## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210045001230080 00500168009001100173010000500184011001500189020001800204020000900222020001300231 005001600244006001100260005001600271019001400287013000700301039000500308#VN10.05 188#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.17#Nobita v cuc phiu lu thnh ph dy ct #^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268901#KVn## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210031001230080 00500154009001100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217 005001600230006001100246005001600257019001400273013000700287039000500294#VN10.05 189#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.18#Nobita du hnh bin phng Nam#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#H ng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268902#KVn## 00611000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210029001230080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001600228006001100244005001600255019001400271013000700285039000500292#VN10.05 190#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.19#Nobita - V tr phiu lu k#^aH.#^aKim ng #2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hn g Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268903#KVn## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210037001230080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001600236006001100252005001600263019001400279013000700293039000500300#VN10.05 191#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.20#Nobita v truyn thuyt vua mt tri#^aH.#^a Kim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. F ujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268904#KVn## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210032001230080 00500155009001100160010000500171011001500176020001800191020000900209020001300218 005001600231006001100247005001600258019001400274013000700288039000500295#VN10.05 192#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.21#Nobita v nhng dng s c cnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio# Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268905#KVn## 00609000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210027001230080 00500150009001100155010000500166011001500171020001800186020000900204020001300213 005001600226006001100242005001600253019001400269013000700283039000500290#VN10.05 193#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.22#Nobita v vng quc robot#^aH.#^aKim ng#2 010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268906#KVn## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210034001230080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000900211020001300220 005001600233006001100249005001600260019001400276013000700290039000500297#VN10.05 194#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.23#Nobita v nhng php s gi b n#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268907#KVn## 00611000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070057000610220005001182210029001230080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001600228006001100244005001600255019001400271013000700285039000500292#VN10.05 195#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tra ng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.24#Nobita v vng quc ch mo#^aH.#^aKim ng #2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hn g Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#268908#KVn## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290015000570070039000720220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001600191 006001600207039000500223013000700228019001400235#VN10.05196#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengheki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Motomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#KVn#268909#Dch Nht Bn## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290015000570070039000720220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001600191 006001600207039000500223019001400228013000700242#VN10.05197#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengheki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Motomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#KVn#Dch Nht Bn#268910## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290015000570070039000720220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001600191 006001600207039000500223019001400228013000700242#VN10.05198#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengheki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Motomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#KVn#Dch Nht Bn#268911## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000500266013000700271019001400278#VN10.05 199#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a162tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#KVn#268912#Dch Nht Bn## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070028000820220005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136012003500151020001800186020000900204020001300213 005001300226006000800239039000500247019001400252013000700266#VN10.05200#14000#V i?t#S111C#895.6#^214#Su chng trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; H Thu dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 15+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Bisco Hatori#H Thu#KVn#Dch Nh t Bn#268913## 00630000000000325000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500130 00510060014000640390005000780410005000830160011000881810006000990140007001050020 01100112003001300123007004800136022000500184008000500189009001100194010000500205 01100150021001200350022501900140026000600120027408200060028680800050029201300070 0297#VN10.05201#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tohko Mizuno#Phm Ngc H oa#KVn#Vi?t#V9(5Nh)6-8#M305B#14000#Min b n#Truyn tranh#Tohko Mizuno ; Dch : Phm Ngc Hoa, Minh Phng#T.17#^aH.#^aKim ng#2010#^a208tr.^b18cm#Tranh truy n dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#Minh Phng#895.6#^214#268914## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN10.05202#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#268915## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN10.05203#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#268916## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN10.05204#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a199tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#268917## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN10.05205#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#268918## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN10.05206#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#268919## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001300070 0305019001400312#VN10.05207#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#268920#Dch Nht Bn## 00569000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000400180008000500184 009001100189010000500200011001500205013000700220015004000227#VN10.05208#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#268921#Tn tc gi ngoi ba: Kashimoto Manavu## 00569000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000400180008000500184 009001100189010000500200011001500205013000700220015004000227#VN10.05209#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#268922#Tn tc gi ngoi ba: Kashimoto Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05210#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#268923#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05211#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#268924#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05212#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#268925#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05213#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a163tr.^b18cm#268926#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#268927#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00570000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500170 00510060010000680390005000780190014000830410005000971810006001020820006001088080 00500114014000700119002000700126003001300133007003400146022000500180008000500185 009001100190010000500201011001500206013000700221015004000228#VN10.05215#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manabu#Thanh Nam#KVn#Dch Nht Bn#Vi ?t#CR428#895.6#^214#14000#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manabu ; Thanh Nam dch #T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#268928#Tn tc gi ngoi ba: Kashimot o Manavu## 00533000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070037000640220005001010050015001060060015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172020001800186020000900204 020001300213039000500226041000500231013000700236#VN10.05216#L435C#895.6#^214#140 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Nguyn H Thu dch#T.22#Shiin a Takashi#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Vi?t#268929## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070034000700220004001040050015001080060 01200123008000500135009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185 020000900203020001300212039000500225013000700230#VN10.05217#Vi?t#M107V#895.6#^21 4#14000#Mnh v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch#T.9#Tak ahashi Shin# Th Chm#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#268930## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020013000390030013000520070033000650220004000982210032001020080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006001100225039000500236019001400241013000700255#VN10.05218#14000#V i?t#D427#895.6#^214#Dogashikaden#Truyn tranh#Kohsuke Hamada ; Thu Dng dch#T .1#Thin ti bng r ca thnh ph#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kohsuke Hamada#Thu Dng#KVn#Dch Nht Bn#2689 31## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020013000390030013000520070033000650220004000982210031001020080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187020001300196 005001500209006001100224039000500235013000700240019001400247#VN10.05219#14000#V i?t#D427#895.6#^214#Dogashikaden#Truyn tranh#Kohsuke Hamada ; Thu Dng dch#T .2#S tr li ca ma h nm 2008#^aH.#^aKim ng#2010#^a211tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kohsuke Hamada#Thu Dng#KVn#268932#Dch Nht B n## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001500111012003100126020001800157020001300175006001300188039000500201 013000700206019001600213020001100229#VN10.05220#18000#Vi?t#T309Q#895.1#^214#Ti u qu siu quy#Truyn tranh#Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a104tr.^b18 cm#B Comics hc ng funny nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Nht M#KV n#268933#Dch Trung Quc#Trung Quc## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001500111012003100126020001800157020001300175006001300188039000500201 019001600206013000700222020001100229#VN10.05221#18000#Vi?t#T309Q#895.1#^214#Ti u qu siu quy#Truyn tranh#Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a104tr.^b18 cm#B Comics hc ng funny nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Nht M#KV n#Dch Trung Quc#268934#Trung Quc## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001500111012003100126020001800157020001300175006001300188039000500201 019001600206013000700222020001100229#VN10.05222#18000#Vi?t#T309Q#895.1#^214#Ti u qu siu quy#Truyn tranh#Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a104tr.^b18 cm#B Comics hc ng funny nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Nht M#KV n#Dch Trung Quc#268935#Trung Quc## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001500111012003100126020001800157020001300175006001300188039000500201 019001600206013000700222020001100229#VN10.05223#18000#Vi?t#T309Q#895.1#^214#Ti u qu siu quy#Truyn tranh#Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a104tr.^b18 cm#B Comics hc ng funny nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Nht M#KV n#Dch Trung Quc#268936#Trung Quc## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001500111012003100126020001800157020001300175006001300188039000500201 019001600206013000700222020001100229#VN10.05224#18000#Vi?t#T309Q#895.1#^214#Ti u qu siu quy#Truyn tranh#Trn Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a104tr.^b18 cm#B Comics hc ng funny nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Trn Nht M#KV n#Dch Trung Quc#268937#Trung Quc## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020019000420030013000610070033000740220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001600187 006001000203039000500213019001400218013000700232#VN10.05225#18000#Vi?t#GI-103# 895.6#^214#Giai iu bu tri#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Diu Thu dch#T.2# ^aH.#^aKim ng#2010#^a293tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megu mi Mizusawa#Diu Thu#KVn#Dch Nht Bn#268938## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020019000420030013000610070033000740220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001600187 006001000203039000500213019001400218013000700232#VN10.05226#18000#Vi?t#GI-103# 895.6#^214#Giai iu bu tri#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Diu Thu dch#T.3# ^aH.#^aKim ng#2010#^a268tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Megu mi Mizusawa#Diu Thu#KVn#Dch Nht Bn#268939## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070026000780220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 005001100197039000500208019001400213013000700227#VN10.05227#16000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix#T.2#^aH .#^aKim ng#2010#^a285tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#268940## 00535000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210009000870410005000960050013001010060 01000114008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178 020001300187019001400200039000500214014000700219013000700226#VN10.05228#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.44#V thi!#Vi? t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13500#268941## 00545000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210019000870410005001060050013001110060 01000124008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188 020001300197019001400210039000500224014000700229013000700236#VN10.05229#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.45#c lng th m tm#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13500#268942## 00553000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210027000870410005001140050013001190060 01000132008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020000900196 020001300205019001400218039000500232014000700237013000700244#VN10.05230#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.46#Cuc phiu l u trn o ma#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13500#268943## 00559000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210033000870410005001200050013001250060 01000138008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020000900202 020001300211019001400224039000500238014000700243013000700250#VN10.05231#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.47#Tri m u, t hnh thong c xng#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a202tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13500#268944## 00550000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070030000520220005000822210024000870410005001110050013001160060 01000129008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175020000900193 020001300202019001400215039000500229014000700234013000700241#VN10.05232#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.48#Cuc phiu l u ca Oars#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a222tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13500#268945## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220004001142210017001180080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 005001800211006001300229039000500242019001400247013000700261#VN10.05233#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.3#Nura tc hp mt#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nht B n#268946## 00591000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220004001142210038001180080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001800232006001300250039000500263019001400268013000700282#VN10.05234#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.4#Bt thp bt d hnh qu vng Shikoku#^aH.#^aKim ng#2010#^a 201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ay umi#KVn#Dch Nht Bn#268947## 00591000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220004001142210038001180080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001800232006001300250039000500263019001400268013000700282#VN10.05235#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.5#Yu qui c i cnh en hn bng ti#^aH.#^aKim ng#2010#^a 189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ay umi#KVn#Dch Nht Bn#268948## 00574000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220004001142210021001180080 00500139009001100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202 005001800215006001300233039000500246019001400251013000700265#VN10.05236#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.6#Ngi nh b T M m#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nh t Bn#268949## 00574000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220004001142210021001180080 00500139009001100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202 005001800215006001300233039000500246019001400251013000700265#VN10.05237#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.7#3 anh en nh Keikain#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nh t Bn#268950## 00567000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210029001110050 01300140006001000153008000500163009001100168010000500179011001500184019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253013000700258#VN10.05238#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.29#Khai mc gii u ton quc!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng# 2010#^a211tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#2 68951## 00559000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210021001110050 01300132006001000145008000500155009001100160010000500171011001500176019001400191 020001800205020000900223020001300232039000500245013000700250#VN10.05239#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.30#Tt c v thng li!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 11tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#268952## 00550000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210012001110050 01300123006001000136008000500146009001100151010000500162011001500167019001400182 020001800196020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.05240#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.31#Tin trin!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18 cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#268953## 00570000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210032001110050 01300143006001000156008000500166009001100171010000500182011001500187019001400202 020001800216020000900234020001300243039000500256013000700261#VN10.05241#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.32#Cn ph nhng c st vng cung!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#268954## 00564000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210026001110050 01300137006001000150008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196 020001800210020000900228020001300237039000500250013000700255#VN10.05242#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.33#Trn quyt u sau 2 nm!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a215tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#2689 55## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05243#14000#Vi?t#H452P#89 5.7#^214#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.1#^aH.#^ aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268956## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05244#14000#Vi?t#H452P#89 5.7#^214#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.2#^aH.#^ aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268957## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05245#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.3#^aH.#^ aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268958## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05246#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.4#^aH.#^ aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268959## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05247#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.5#^aH.#^ aKim ng#2010#^a173tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268960## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05248#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.6#^aH.#^ aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268961## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05249#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.7#^aH.#^ aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268962## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05250#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.8#^aH.#^ aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268963## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126005001400141006001500155019001400170020001800184 020000900202020001300211039000500224013000700229#VN10.05251#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.9#^aH.#^ aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#268964## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070036000650220005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127005001400142006001500156013000700171019001400178 020001800192020000900210020001300219039000400232#VN10.05252#14000#Vi?t#H452P#89 5.7#^214#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.10#^aH.# ^aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#268965#Dch Hn Quc #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 02100154008000500175009001100180010000500191011001500196020001800211020000900229 020001300238005001100251005001400262019001400276006001700290013000700307#VN10.05 253#14000#Vi?t#Hoa#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.12#Lot u tn s ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#268966## 00639000000000313000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 03200154008000500186009001100191010000500202011001500207020001800222020000900240 020001300249005001100262005001400273019001400287006001700301013000700318#VN10.05 254#14000#Vi?t#Hoa#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.13#Trn u chuy n nghip u tin#^aH.#^aKim ng#2010#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#268967## 00637000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 03000154008000500184009001100189010000500200011001500205020001800220020000900238 020001300247005001100260005001400271019001400285006001700299013000700316#VN10.05 255#Vi?t#Hoa#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.14#Sai ng k nhn Koyo Toya#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#268968## 00615000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 00800154008000500162009001100167010000500178011001500183020001800198020000900216 020001300225005001100238005001400249019001400263006001700277013000700294#VN10.05 256#Vi?t#Hoa#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.15#T bit#^aH.# ^aKim ng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hott a#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#268969## 00626000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 01900154008000500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227 020001300236005001100249005001400260019001400274006001700288013000700305#VN10.05 257#Vi?t#Hoa#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.16#Vin c Trung Quc#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#268970## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000400216013000700220019001400227#VN10.05258#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 1#^aH.#^aKim ng#2010#^a210tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#Hoa#268971#Dch Nht Bn## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000400216019001400220013000700234#VN10.05259#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#Hoa#Dch Nht Bn#268972## 00568000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004201400070 00510410005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000500141008000500146009001100151010000500162011001500167012003500182 005001300217006001100230039000400241019001400245013000700259#VN10.05260#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a161tr.^b18 cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#Hoa#Dch Hn Quc# 268973## 00568000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004201400070 00510410005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000500141008000500146009001100151010000500162011001500167012003500182 005001300217006001100230039000400241019001400245013000700259#VN10.05261#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a166tr.^b18 cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#Hoa#Dch Hn Quc# 268974## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001600193006002300209039000400232019001400236013000700250#VN10.05262#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.11#Run#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#Hoa#Dch Nht Bn#268975## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210016001130080 00500129009001100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192 005001600205006002300221039000400244019001400248013000700262#VN10.05263#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.12#In the distance#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#Hoa#Dch Nht B n#268976## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210020001130080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187020001300196 005001600209006002300225039000400248019001400252013000700266#VN10.05264#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.13#Dance with the fear#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#Hoa#Dch Nh t Bn#268977## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210016001130080 00500129009001100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192 005001600205006002300221039000400244019001400248013000700262#VN10.05265#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.14#No pain no gain#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#Hoa#Dch Nht B n#268978## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001600193006002300209039000400232019001400236013000700250#VN10.05266#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.15#One#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#Hoa#Dch Nht Bn#268979## 00549000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220004000992210021001030080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001300200006000900213039000400222019001400226013000700240#VN10.05267#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.9#Bo tp sn khu (3)#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268980## 00552000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000400225019001400229013000700243#VN10.05268#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.10#Luyn khc ca la (1)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268981## 00552000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000400225019001400229013000700243#VN10.05269#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.11#Luyn khc ca la (2)#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268982## 00552000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000400225019001400229013000700243#VN10.05270#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.12#Luyn khc ca la (3)#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268983## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000400220019001400224013000700238#VN10.05271#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.13#M l ph hoa (1)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268984## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000400220019001400224013000700238#VN10.05272#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.14#M l ph hoa (2)#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268985## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000400220019001400224013000700238#VN10.05273#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.15#M l ph hoa (3)#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268986## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000400220019001400224013000700238#VN10.05274#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.16#M l ph hoa (4)#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268987## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000400220019001400224013000700238#VN10.05275#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.17#M l ph hoa (5)#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Hoa#Dch Nht Bn#268988## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05276#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.64#^aH.#^aKim ng#2010#^a177tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268989## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05277#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.65#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268990## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05278#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.66#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268991## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05279#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.67#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268992## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05280#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.68#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268993## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.05281#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.69#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#268994## 00667000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070090000780220005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194020001800209020000900227020001300236005001300249 00500150026200500110027701900140028803900040030200500130030600600150031901300070 0334#VN10.05282#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho, Taira Takahisa ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Aoyama Gosho#Taira Takahisa#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#Hoa#Maru Denj iro#Nguyn H Thu#268995## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900040028500500160028900600100030500600120031501300070 0327#VN10.05283#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.16#^aH.#^aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#Hoa#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa# Hng Giang#268996## 00695000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070099000780220005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245005001300258 00500150027100500110028601900140029703900040031100500130031500600100032800600120 0338013000700350#VN10.05284#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Cona n#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho, Taira Takahisa ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denji ro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.17#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Taira Takahisa#Abe Yutaka#Dch N ht Bn#Hoa#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Giang#268997## 00695000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070099000780220005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245005001300258 00500150027100500110028601900140029703900040031100500130031500600100032800600120 0338013000700350#VN10.05285#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Cona n#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho, Taira Takahisa ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denji ro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.18#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Taira Takahisa#Abe Yutaka#Dch N ht Bn#Hoa#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Giang#268998## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070075000780220005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221005001300234 005001700247019001400264039000400278006001000282006001200292013000700304#VN10.05 286#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Yamagishi Eiichi ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.19#^aH.#^aKi m ng#2010#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho# Yamagishi Eiichi#Dch Nht Bn#Hoa#Thanh Hoa#Hng Giang#268999## 00695000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070099000780220005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245005001300258 00500150027100500110028601900140029703900040031100500130031500600100032800600120 0338013000700350#VN10.05287#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Cona n#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho, Taira Takahisa ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denji ro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.20#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Taira Takahisa#Abe Yutaka#Dch N ht Bn#Hoa#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Giang#269000## 00652000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900040028000500130028400600100029700600120030701300070 0319#VN10.05288#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.21#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#Hoa#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Gi ang#269001## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210018001010040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000400240013000700244019001600251#VN10.05 289#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#Thy gii tr ti#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#269 002#Dch Trung Quc## 00579000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210016001010040 01800117008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 020001300200005001300213006001200226039000400238019001600242013000700258#VN10.05 290#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Anh em nh ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dch Trung Quc#269003## 00579000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210016001010040 01800117008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 020001300200005001300213006001200226039000400238019001600242013000700258#VN10.05 291#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Hoa tc vng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dch Trung Quc#269004## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210018001010040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN10.05 292#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Lm ng lc li#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dc h Trung Quc#269005## 00584000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210021001010040 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161020001800176020001100194 020001300205005001300218006001200231039000400243019001600247013000700263#VN10.05 293#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#N tng Hoa Mc Lan#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa# Dch Trung Quc#269006## 00574000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210011001010040 01800112008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184 020001300195005001300208006001200221039000400233019001600237013000700253#VN10.05 294#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Lucky baby#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dch Trung Quc#269007## 00572000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210009001010040 01800110008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182 020001300193005001300206006001200219039000400231019001600235013000700251#VN10.05 295#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Olim pig#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dch Trung Q uc#269008## 00583000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210020001010040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175020001100193 020001300204005001300217006001200230039000400242019001600246013000700262#VN10.05 296#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Uyn ng bong bng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#D ch Trung Quc#269009## 00580000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210017001010040 01800118008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172020001100190 020001300201005001300214006001200227039000400239019001600243013000700259#VN10.05 297#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.9#Trng nguyn nh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b 17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dch Trung Quc#269010## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220005000972210017001020040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN10.05 298#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#u vi hng lu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dc h Trung Quc#269011## 00583000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220005000972210019001020040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175020001100193 020001300204005001300217006001200230039000400242019001600246013000700262#VN10.05 299#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.11#Mc v Quyn vng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a117tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#D ch Trung Quc#269012## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220005000972210017001020040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN10.05 300#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.12#Hoa o mi tm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a118tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Hoa#Dc h Trung Quc#269013## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05301#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.35# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269014## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05302#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.36# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269015## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05303#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.37# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269016## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05304#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.38# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269017## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05305#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.39# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269018## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05306#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.40# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269019## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05307#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.41# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269020## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05308#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.42# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269021## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05309#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.43# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269022## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05310#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.44# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269023## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000400216019001400220013000700234#VN10.05311#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.48# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#Hoa#Dch Nht Bn#269024## 00443000000000253000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000040 00350200017000390410005000561810006000610820010000678080005000770010016000820020 01600098003001700114007001600131008000500147009001000152010000500162011001500167 013000700182#VN10.05313#VN10.05312#Hoa#Vit Nam#Th#Vn hc hin i#Vi?t#L556T# 895.92214#^214#Nguyn Anh Nng#Lng thng xanh#369 bi th ngn#Nguyn Anh Nng# ^aH.#^aVn hc#2010#^a105tr.^b19cm#269025## 00444000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000040 00350200017000390140007000560410005000631810007000680820009000758080005000840010 00900089002002600098003000400124007000900128008000500137009001000142010000500152 011001400157013000700171#VN10.05314#VN10.05315#Hoa#Vit Nam#Th#Vn hc hin i #40000#Vi?t#TH120T#895.9221#^214#Trn Ph#Thm thc cng ting chim#Th#Trn Ph #^aH.#^aVn hc#2010#^a83tr.^b19cm#269026## 00437000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000040 00350200017000390140007000560410005000631810006000680820009000748080005000830010 01400088002001000102003000400112007001400116008000500130009001000135010000500145 011001400150013000700164#VN10.05316#VN10.05317#Hoa#Vit Nam#Th#Vn hc hin i #45000#Vi?t#V431B#895.9221#^214#Ng Tin Cnh#Vng bin#Th#Ng Tin Cnh#^aH.# ^aVn hc#2010#^a99tr.^b19cm#269027## 00792000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030004000780070081000820220004001630080 00500167009001000172010000500182011001500187020001700202020000900219020000400228 00500170023200500100024900500150025900500160027400500110029000500170030100500160 0318005001500334039000400349013000700353015005800360#VN10.05318#VN10.05319#30000 #Vi?t#TH460B#895.9221008#^214#Th bc Thanh Hin#Th#Nguyn ng Vinh, Vn Thu n, Mai Trng Vin... ; Tuyn chn: Nguyn ng Vinh...#T.5#^aH.#^aVn hc#2010# ^a149tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn ng Vinh#Vn Thun#Mai Trn g Vin#Nguyn c Tiu#ng Trinh#Nguyn ng Vinh#Nguyn Vn Hiu#Trn Xun Ch u#Hoa#269028#TTS ghi: Chi nhnh UNESCO th ng Thanh Nin - H Tnh## 00437000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000090002602000040 00350200017000390140007000560410005000631810007000680820009000758080005000840010 01200089002001200101003000400113007001200117008000500129009001000134010000500144 011001500149013000700164#VN10.05321#VN10.05320#Hoa#Vit Nam#Th#Vn hc hin i #35000#Vi?t#NG112#895.9221#^214#H nh Cn#Ngy i qua#Th#H nh Cn#^aH.#^ aVn hc#2010#^a121tr.^b19cm#269029## 00638000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000090002601500530 00350200004000880200017000920140008001090410005001171810006001220820012001288080 00500140002001800145003000400163007005000167008000500217009001000222010000500232 01100150023700500120025200500140026400500110027800500080028900500080029701300070 0305#VN10.05322#VN10.05323#Hoa#Vit Nam#Ngoi ba sch ghi: Su tm v bin son H Vn Cng#Th#Vn hc hin i#100000#Vi?t#B305S#895.9221008#^214#Bin sng i th#Th#H Vn Cng (ch.b.), Nguyn Th Am, Bi Vn n...#^aH.#^aVn hc#201 0#^a393tr.^b19cm#H Vn Cng#Nguyn Th Am#Bi Vn n#Phm B#nh H#269030## 01106000000000349000450002600110000002600110001103900040002202000090002601500760 00350200013001110050013001240200010001370140007001470410005001541810006001590820 01000165808000500175002010600180007006500286008000500351009001900356010000500375 01100140038002102730039400400180066700500170068500500130070200500130071502000110 0728020001000739013000700749#VN10.05324#VN10.05325#Hoa#Vit Nam#TTS ghi: B Cn g an. Cc Cnh st Phng chy, cha chy v cu nn, cu h#Sch hi p#Thn Th Lc#Php lut#20000#Vi?t#H428#344.59705#^214#Hi p v phng chy v cha c hy cho ngi s dng lao ng v ngi lao ng cc c s, doanh nghip#B.s.: Thn Th Lc, Nguyn B Trng, Thanh Hi, V Thu Huyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a95tr.^b19cm# cp mt s vn c bn v php lut v kin thc ph ng chy, cha chy nhm gip ngi s dng lao ng v ngi lao ng nm bt m t cch h thng nhng vn thuc phm vi trch nhim ca mnh nhm thc hin t t vic phng chy, cha chy cc c s, doanh nghip#Ti bn ln th 1#Nguyn B Trng# Thanh Hi#V Thu Huyn#Phng chy#Cha chy#269031## 01125000000000337000450002600110000002600110001103900040002202000090002601500760 00350050013001110140007001240410005001311810006001360820006001428080005001480020 08000153007006500233008000500298009001900303010000500322011001500327021034600342 00400180068800500170070602000110072302000100073400500130074400500130075702000100 0770013000700780#VN10.05326#VN10.05327#Hoa#Vit Nam#TTS ghi: B Cng an. Cc C nh st Phng chy, cha chy v cu nn, cu h#Thn Th Lc#25000#Vi?t#T103L#6 28.9#^214#Ti liu bi dng nghip v phng chy v cha chy cho ngi s dng lao ng#B.s.: Thn Th Lc, Nguyn B Trng, Thanh Hi, o Vn Bch#^aH.# ^aCng an nhn dn#2010#^a103tr.^b19cm#Hng dn nhng vn c bn trong vic t chc thc hin cc bin php phng chy, cha chy ngi s dng lao ng nghin cu, vn dng vo thc tin gp phn thc hin tt cng tc phng chy v cha chy n v, c s ca mnh vi mc tiu khng chy xy ra hoc cu c ha kp thi hoc hn ch mc thit hi thp nht do chy gy ra#Ti bn ln th 1#Nguyn B Trng#Phng chy#Cha chy# Thanh Hi#o Vn Bch#Nghip v#269 032## 00767000000000265000450002600110000002600110001103900040002202000070002600500150 00330200012000480410005000601810006000650820007000718080005000780010016000830020 03600099007003200135008000500167009001900172010000500191011001500196021026600211 020001700477013000700494#VN10.05329#VN10.05328#Hoa#S tay#ng Th Thanh#Chin t hut#Vi?t#S450T#363.25#^214#Phm ng Quyn#S tay chin thut iu tra hnh s# Phm ng Quyn, ng Th Thanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a375tr.^b19cm#Trn h by cc vn c bn v: T chc c quan iu tra - nhim v, thm quyn iu tra; iu tra vin, th trng v ph th trng c quan iu tra; Quan h phi hp trong iu tra v cc bin php ngn chn trong iu tra hnh s di dng cu hi - cu tr li#iu tra hnh s#269033## 00917000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020031000480030027000790070053001060040018001590080005001770090 01900182010000500201011001500206015005500221021021200276020001700488020001100505 00500160051603900040053202000110053600100140054702000080056100500150056901300070 0584#VN10.05330#VN10.05331#Vi?t#GI-108T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc ph ng#Dng trong cc trng CAND#B.s.: Phng Th Li, Nguyn Vn Gip, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a528tr.^b19cm#TTS ghi: B C ng an. Tng cc Xy dng Lc lng CAND#Cung cp cc kin thc c bn v ng li qun s ca ng, cc k thut s dng sng tiu lin, sng ngn v chin th ut chin u c nhn, bn a hnh, a bn, ng nhm, mn lu n v cc c ng c h tr#Gio dc qun s#Gio trnh#Nguyn Vn Gip#Mai#Quc phng#Phng Th Li#An ninh#Nguyn c Tn#269034## 00838000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020022000440030028000660070055000940040018001490080005001670090 01900172010000500191011001500196015005500211021017000266020001100436020001100447 005001600458005001400474039000400488001001500492013000700507020001000514#VN10.05 333#VN10.05332#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc#Dng cho bc trung c p CAND#Nguyn Vn Lp (ch.b.), Nguyn Th Hin, Bi c Trng#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a167tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy d ng Lc lng CAND#Trnh by mt s vn chung ca tm l hc, cc qu trnh t m l, nhn cch - s hnh thnh v pht trin nhn cch, vn v tm l hc x hi v tm l hc ti phm#Tm l hc#Gio trnh#Nguyn Th Hin#Bi c Trng #Mai#Nguyn Vn Tp#269035#Trung cp## 00902000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020029000460030037000750070060001120040018001720080005001900090 01900195010000500214011001500219015005500234021014100289020001100430020001100441 00500160045200500170046800500150048500500190050003900040051902000180052300500160 0541013000700557#VN10.05335#VN10.05334#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#Gio trnh bo v mi trng#Dng cho cc trng Cng an nhn dn#Nguyn Duy Hng (ch.b), Nguyn Nh Chin, Phm nh Xinh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a22 4tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng Lc lng CAND#Cung cp nhng nhn thc chung v mi trng, nhng kin thc c bn ca php lut v bo v m i trng v ni dung vn bo v mi trng#Mi trng#Gio trnh#Nguyn Duy Hng#Nguyn Nh Chin#Phm nh Xinh#Nguyn Vn Yn Hc#Mai#Bo v mi trng#Ng uyn c Hoan#269036## 00946000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020036000510030027000870070042001140040018001560080005001740090 01900179010000500198011001500203015005500218021027900273020000800552020001100560 005001900571039000400590001001400594013000700608020000800615020000900623#VN10.05 336#VN10.05337#Vi?t#GI-108T#363.209597#^214#Gio trnh lch s cng an nhn dn# Dng trong cc trng CAND#inh Vn Hin (ch.b.), Nguyn Th Bch M#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a231tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng c c Xy dng Lc lng CAND#Cung cp nhng kin thc v lch s cng an nhn dn V it Nam t khi ra i v u tranh chng phn cch mng trong thi k bo v ch nh quyn dn ch nhn dn, trong cuc khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc, giai on xy dng v bo v t quc Vit Nam XHCN#Lch s#Gio tr nh#Nguyn Th Bch M#Mai#inh Vn Hin#269037#Cng an#Vit Nam## 00787000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020019000440030028000630070066000910040018001570080005001750090 01900180010000500199011001500204015005500219021011400274020000800388020001100396 005001300407005001300420005001500433005001400448039000400462013000700466#VN10.05 338#VN10.05339#Vi?t#GI-108T#004#^214#Gio trnh tin hc#Dng cho bc trung cp C AND#m Vn Thu (ch.b.), Danh Hng, Bi Quang Tun, m Xun Hiu#Ti bn l n th 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a160tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Tng c c Xy dng Lc lng CAND#Cung cp mt s kin thc chung v tin hc, h iu h nh Windows, son tho vn bn bng MS Word v mng my tnh#Tin hc#Gio trnh# m Vn Thu# Danh Hng#Bi Quang Tun#m Xun Hiu#Mai#269038## 00724000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020018000600030022000780070009001000080 00500109009001900114010000500133011001500138021019900153020000800352020001200360 020001000372039000400382013000700386020001400393020001500407#VN10.05340#VN10.053 41#25000#Vi?t#T311H#005.5#^214#Ngc Ho#Tin hc ph thng#242 th thut cn bn #Ngc Ho#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a337tr.^b16cm#Gii thiu mt s th thu t khi s dng cc phn mm ng dng vn phng nh 117 th thut khi s dng Word , 72 th thut khi s dng Microsoft Excel v 62 s c thng xy ra khi s dng my vi tnh#Tin hc#My vi tnh#Th thut#Mai#269039#Phn mm Word#Phn mm Exc el## 00595000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490080005000900090019000950100005001140110 01500119021016800134020001000302020001000312039000400322012002000326013000700346 #VN10.05342#VN10.05343#18000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh giao tip trong mi tnh hung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a139tr.^b18cm#Gii thiu mt s mu cu m thoi giao tip ting Anh trong cc tnh hung i thm thnh ph, th thao gii tr, du lch, m thoi hng ngy, cng vic vn phng...#Ting Anh#Giao ti p#Mai#Ting Anh giao tip#269040## 00563000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020028000610070017000890080005001060090 01900111010000500130011001500135021012900150020001000279039000400289020000900293 013000700302#VN10.05344#VN10.05345#30000#Vi?t#M558C#428#^214#Trng Hip#10 cu ting Anh quan trng#Trng Hip b.s.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a251tr.^b18 cm#Gii thiu 10 cu ng php ting Anh quan trng dng biu t ngha cu ni trong cuc i thoi v cc tnh hung minh ho#Ting Anh#Mai#Ng php#26904 1## 00617000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010009000530020020000620070009000820080005000910090 01900096010000500115011001500120021019000135020001700325039000400342020001000346 013000700356#VN10.05346#VN10.05347#22000#Vi?t#GI-108T#495.1#^214#Thanh H#Giao tip ting Hoa#Thanh H#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a175tr.^b18cm#Gm nhng m u cu, nhng on hi thoi ngn nh thm hi, gii thiu, cm n, cho, xin li ... dng hng dn giao tip ting Hoa trong cuc sng hng ngy v cuc sng trong nh trng#Ting Trung Quc#Mai#Giao tip#269042## 00658000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020030000580290033000880070014001210080 00500135009001900140010000500159011001500164021018200179020001000361039000400371 020001000375013000700385#VN10.05348#VN10.05349#20000#Vi?t#H419N#428#^214#Thanh H#Hc nhanh ting Anh giao tip#English conversation quick study#Thanh H b.s.# ^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a150tr.^b18cm#Gii thiu cc cu ni ngn gn tron g cc tnh hung khi i ng, xem phim, nghe nhc, ti cc nh hng, bnh vin... c phin m n gin t hc, t c nhanh ting Anh giao tip#Ting Anh#Mai# Giao tip#269043## 00591000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010009000510020031000600070014000910080005001050090 01900110010000500129011001500134021015700149020001000306039000400316020001000320 013000700330#VN10.05350#VN10.05351#18000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Thanh H#Giao ti p ting Anh thng dng#Thanh H b.s.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a143tr.^b18c m#Gii thiu cc mu cu giao tip ting Anh thng dng trong cc tnh hung nh thm hi sc kho, gii thiu, cm n, cho t bit, li chc v chc mng...#T ing Anh#Mai#Giao tip#269044## 00585000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020039000590070015000980080005001130090 01900118010000500137011001500142021014300157020001000300039000400310020001000314 013000700324#VN10.05352#VN10.05353#20000#Vi?t#T104M#428#^214#Lu Thanh#80 tnh hung thng gp trong Anh ng#Lu Thanh b.s.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a155 tr.^b18cm#Gii thiu cc mu cu ting Anh trong 80 tnh hung thng gp trong l nghi giao tip, sinh hot thng ngy, gii tr, gio dc, du lch...#Ting A nh#Mai#Giao tip#269045## 00597000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490080005000860090019000910100005001100110 01500115021018800130020001000318020000700328039000400335020000900339013000700348 #VN10.05354#VN10.05355#32000#Vi?t#S111T#428#^214#600 t khu ng ting Anh thn g dng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a263tr.^b18cm#Gii thiu 600 t khu ng ti ng Anh thng dng c sp xp theo tng ch v phn on v kin, bc s v bnh nhn, chc mng v p li li chc mng, my tnh v mng Internet...#T ing Anh#T ng#Mai#Khu ng#269046## 00592000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020027000580070009000850080005000940090 01900099010000500118011001500123021016700138020001000305039000400315020001200319 013000700331#VN10.05356#VN10.05357#30000#Vi?t#S102H#428#^214#Thanh H#Sch hc ting Anh cp tc#Thanh H#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a247tr.^b18cm#Gii thi u cc cu ni ting Anh ngn gn trong cc tnh hung cho hi, lm quen, gii t hiu, an i, ng , khen ngi... gip cho nhng ngi mi hc t hc, t c#Ti ng Anh#Mai#Sch t hc#269047## 00603000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490030037001050080005001420090019001470100 00500166011001500171021014400186020001000330020001000340039000400350013000700354 #VN10.05358#VN10.05359#20000#Vi?t#H103T#428#^214#285 cu ting Anh thng dng c tn s s dng cao nht#Gip hc ting Anh giao tip d dng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a167tr.^b18cm#Gii thiu 285 cu ting Anh thng dng c tn s s dng cao nht trong cc tnh hung giao tip hng ngy nh thm hi, mua sm, th o lun...#Ting Anh#Giao tip#Mai#269048## 00742000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020027000670070017000940080005001110090 01900116010000500135011001500140021028300155020001000438020001000448039000400458 020000700462013000700469#VN10.05360#VN10.05361#30000#Vi?t#S450T#428#^214#Yvette , Catherine#S tay ting Anh giao tip#Catherine Yvette#^aH.#^aBch khoa H Ni# 2010#^a239tr.^b18cm#Gii thiu nhng cu trc ting Anh giao tip hng ngy hin i nht, thc dng nht cp n mi phng din giao tip trong cuc sng h an ngy ca con ngi nh cc cu x giao c bn, cch biu t khi hn h, thm hi, cu giao tip thng thng v nhng cu ni xen n gin#Ting Anh#Giao ti p#Mai#S tay#269049## 00786000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010014000630020029000770030070001060070 01400176008000500190009001900195010000500214011001500219021024200234020001100476 020001000487039000400497013000700501#VV10.18457#VV10.18459#VV10.18458#30000#Vi? t#CH311T#495.6#^214#Toshihiro Lto#900 cu giao tip ting Nht#900 mu cu thc dng, hin i thch hp cho ngi mi hc giao tip#Toshihiro Lto#^aH.#^aBch k hoa H Ni#2010#^a182tr.^b21cm#Gii thiu 900 mu cu ting Nht thng dng, cp n cc ti lin quan trong i sng thng ngy nh muc sm, hi ng, ct tc, khm bnh, gi th... v trong cng vic nh cc mu cu thng dng tr ong qu trnh lm vic, xin vic#Ting Nht#Giao tip#Mai#269050## 00887000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010017000570020060000740070017001340080005001510090 01000156010000500166011001500171015004000186021029100226020001900517020001600536 020000400552020000900556039000400565013000700569020000900576#VV10.18460#VV10.184 61#55000#Vi?t#TH460T#895.922132#^214#on Hng Nguyn#Th T Xng trong tin t rnh hin i ho vn hc Vit Nam#on Hng Nguyn#^aH.#^aVn hc#2010#^a296tr. ^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Gii thiu tin trnh nghin cu tip nhn th T Xng. Trnh by nhng khi nim c s v vn vn bn, cng nh s khc l trong cm hng v con ngi th dn, v th gii th thnh; v th loi, ngn t ngh thut v phng thc tr tnh qua kiu tro phng t tro t rong th T Xng#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i#Th#Vit Nam#Tm#269051#T Xng## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010016000560020038000720070016001100080005001260090 01000131010000500141011001500146015004000161021016300201020001900364020001700383 020000400400020000900404039000400413013000700417020001300424#VV10.18462#VV10.184 63#40000#Vi?t#113T#895.922134#^214#Nguyn Lm in#c trng ngh thut th Ch Lan Vin#Nguyn Lm in#^aH.#^aVn hc#2010#^a258tr.^b21cm#TTS ghi: Trung t m Nghin cu Quc hc#Trnh by nhng quan nim v th v t duy th Ch Lan Vi n; nhng sng to c sc v hnh nh v nhng c im ni bt v ngn ng th v th th Ch Lan Vin#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Mai#26 9052#Ch Lan Vin## 01170000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020098000550070053001530080005002060090018002110100 00500229011001500234015003400249005001400283005001100297005001500308005001800323 00500140034103900040035501300070035902104120036602000210077802000080079902000160 0807020000900823#VV10.18464#VV10.18465#85000#Vi?t#B108T#390.09597#^214#Bo tn, lm giu v pht huy cc gi tr vn ho truyn thng Vit Nam trong i mi v hi nhp#Ng c Thnh (ch.b.), Hong Vinh. Trn Ngc Thm...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a299tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Vn ho#Ng c Thnh#Hong Vinh#Trn Ngc Thm#Nguyn Quang Ngc#Phm Tt Dong#Mai#269053#Gii thiu tng q uan tnh hnh nghin cu v mt s vn l lun v gi tr vn ho. Trnh by h gi tr vn ho tng qut truyn thng Vit Nam. Gi tr vn ho trong mt s lnh vc ca i sng vt cht, i sng x hi, chnh tr, i sng tinh thn. Thc trng bin i h gi tr vn ho truyn thng cng vic bo tn, lm giu , pht huy gi tr vn ho truyn thng trong bi cnh i mi v hi nhp#Vn h o truyn thng#Bo tn#Gi tr vn ho#Vit Nam## 00672000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010014000510020028000650070014000930080005001070090 01000112010000500122011001500127039000400142013000700146021020500153020002200358 020001700380020000900397#VV10.18466#VV10.18467#155000#Vi?t#QU451V#181#^214#Phan Bi Chu#Quc vn chu dch din gii#Phan Bi Chu#^aH.#^aVn hc#2010#^a723tr. ^b24cm#Mai#269054#Gii thiu nguyn vn km dch ch thch cng gii ngha v b nh lun mt cch r rng chu dch thng kinh v chu dch h kinh. Trnh by cc lun l o c ca dch hc v nhn s ng dng ca dch hc#Trit hc phng ng#Khoa hc thn b#Chu dch## 00729000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010014000510020015000650070014000800080005000940090 01000099010000500109011001500114039000500129021028300134020002200417020000700439 013000700446020001000453#VV10.18468#VV10.18469#145000#Vi?t#KH455H#181#^214#Phan Bi Chu#Khng hc ng#Phan Bi Chu#^aH.#^aVn hc#2010#^a677tr.^b24cm#H.H#T c gi din dch li T th theo quan im mi, c lin h vi lch s Trung Qu c, Vit Nam v mt s quc gia khc, ng thi ch ra nhng yu t tch cc, ph phn nhng ci tiu cc trong t tng Nho gio, rt ra bi hc kinh nghim em ng dng vo thc tin cch mng nc ta#Trit hc phng ng#T th#269055#Kh ng hc## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020026000620070045000880080005001330090 05200138010000500190011001500195020001700210020000300227020001200230039000500242 019000800247005001600255006001000271013000700281#VV10.18470#VV10.18471#49000#Vi ?t#T312C#813#^214#Cohn, Rachel#Tnh ca cho Nick v Norah#Rachel Cohn, David Levi than ; Thanh Vn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 010#^a272tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.H#Dch M#Levithan, David# Thanh Vn#269056## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010009000530020016000620070009000780080005000870090 01000092010000500102011001500107020001700122020001900139020000900158020001200167 020000800179020000700187039000500194013000700199021011900206020000400325#VV10.18 472#VV10.18473#30000#Vi?t#A106H#895.922#^214#Phm o#Angkor huyn b#Phm o# ^aH.#^aVn hc#2010#^a181tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam# Truyn ngn#Tu bt#Bt k#H.H#269057#Gii thiu mt s truyn ngn, tu bt, b t k v cc bi gii thiu hoc bnh th ca tc gi trong nhng nm gn y#Th ## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020020000680030016000880070013001040080 00500117009005200122010000500174011001500179020001700194020000900211020001200220 039000500232013000700237#VV10.18474#VV10.18475#48000#Vi?t#C430L#895.92234#^214# Ng Phan Lu#Con ln chp ming#Tp truyn ngn#Ng Phan Lu#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a288tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#269058## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020017000580030016000750070034000910080 00500125009005200130010000500182011001500187020001700202020000900219020001200228 039000500240006001800245013000700263#VV10.18476#VV10.18477#40000#Vi?t#L103C#843 #^214#L Linda#Li chi vi la#Tp truyn ngn#Linda L ; Nguyn Khnh Long dc h#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a220tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Nguyn Khnh Long#269059## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570030004000730070114000770080005001910090 01000196010000500206011001500211020001700226020000900243020000400252039000500256 00500100026100500180027100500090028900500150029800500140031301300070032700500530 0334#VV10.18478#VV10.18479#35000#Vi?t#B103C#895.9221008#^214#Bi ca dng Bc#Th #Nguyn An, Nguyn Phng Anh, Xun Bo... ; Hi Cu chin binh thnh ph H Lo ng tnh Qung Ninh s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2010#^a263tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#H.H#Nguyn An#Nguyn Phng Anh#Xun Bo#Trn Quang Bn#Ph m Cng Bm#269060#Hi Cu chin binh thnh ph H Long tnh Qung Ninh## 00614000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020024000650030013000890070015001020080 00500117009001000122010000500132011001500137020001900152020000900171020000300180 039000500183021014100188013000700329#VV10.18480#VV10.18481#35000#Vi?t#NH556T#30 2#^214#Nguyn Vn Hc#Nhng ting n gin d#K chn dung#Nguyn Vn Hc#^aH.#^ aVn hc#2010#^a150tr.^b21cm#Ngi tt vic tt#Vit Nam#K#H.H#Gii thiu mt s gng ngi tt, vic tt tiu biu trong c nc vi nhng hnh ng, cng h in hi sinh ca h v x hi, v cng ng...#269061## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020012000630030004000750070008000790080 00500087009001000092010000500102011001400107020001700121020000900138020000400147 039000500151015003800156013000700194#VV10.18482#VV10.18483#35000#Vi?t#M305T#895 .92214#^214#M Bnh#Min thng#Th#M Bnh#^aH.#^aVn hc#2010#^a95tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Bnh#269062## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020011000680030004000790070013000830080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157 039000500161013000700166#VV10.18484#VV10.18485#39000#Vi?t#T306L#895.92214#^214# Trn Kim Lan#Ting lng#Th#Trn Kim Lan#^aH.#^aVn hc#2010#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#269063## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020020000710030004000910070016000950080 00500111009001000116010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000500175015004300180013000700223#VV10.18486#VV10.18487#30000#Vi?t#C107B#895 .92214#^214#Dng Tt Thng#Cnh bum lt sng#Th#Dng Tt Thng#^aH.#^aVn h c#2010#^a90tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn khai sinh ca tc g i: Dng Vn Thng#269064## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010019000550020008000740030004000820070019000860080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV10.18488#VV10.18489#69000#Vi?t#D114D#895.92214#^214# Nguyn Th M Dung#Dm di#Th#Nguyn Th M Dung#^aH.#^aVn hc#2010#^a129tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#269065## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010021000490020023000700030031000930070041001240080 00500165009001100170010000500181011001500186020001700201020000700218020001800225 039000500243019001200248006001400260013000700274#VV10.18491#VV10.18490#69000#Vi ?t#V258B#839#^214#Indriason, Arnaldur#Vt bt mu c ph sa#V n mng k b t i Reykjavk#Arnaldur Indriason ; Phng Phng dch#^aH.#^aThi i#2010#^a539 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Aixlen#Truyn trinh thm#H.H#Dch Aixlen#Phng Ph ng#269066## 00570000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010019000520020020000710070019000910080005001100090 01100115010000500126011001500131020001700146020001000163020000300173039000500176 021011600181013000700297#VV10.18492#VV10.18493#65000#Vi?t#TH305T#959.6#^214#Ngu yn Khnh Trch#Thin thn & c qu#Nguyn Khnh Trch#^aH.#^aThi i#2010#^a26 0tr.^b21cm#Lch s hin i#Campuchia#K#H.H#Nhng ghi chp ca tc gi v t nc Cmpuchia di thi Pn Pt v ba nm u sau gii phng khi nn dit chn g#269067## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020021000680070037000890080005001260090 03600131010000500167011001500172020001800187039000500205019000800210021017100218 020000700389020001000396006001500406013000700421#VV10.18494#VV10.18495#64000#Vi ?t#TR552G#153.3#^214#Duggan, William#Trc gic chin lc#William Duggan ; Nguy n Kim Thi dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a350tr.^b21cm#Kh nng sng to#H.H#Dch M#Trnh by mt phng thc t duy mi l trc gic chin lc v nhng thnh tu sng to ca nhn loi khi ng dng trc gic chi n lc trong nhiu lnh vc cuc sng#T duy#Trc gic#Nguyn Kim Thi#269068## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020026000630070028000890080005001170090 01100122010000500133011001500138020001800153020000300171020001100174039000500185 019000900190006000800199012007500207013000700282#VV10.18496#VV10.18497#79000#Vi ?t#L462N#813#^214#Riordan, Rick#Li nguyn ca thn Titan#Rick Riordan ; Cm Chi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a395tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#H.H#D ch Anh#Cm Chi#T sch Vn hc M) (Percy Jackson v cc v thn trn nh Olym pus ; Ph.3#269069## 00604000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020016000650070045000810220004001262210 01800130008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020000500202 02000100020700500140021703900050023101300070023601900100024300500150025300600100 0268#VV10.18498#VV10.18499#25000#Vi?t#CH527N#843#^214#Philippe, Jean#Chuyn nh Jean#Jean Philippe, Arrou Vignod ; Bch Liu dch#T.1#Trng omelet ngt#^aH.#^a Thi i#2010#^a136tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Vignod, Arrou#H.H #269070#Dch Php#Philippe, Jean#Bch Liu## 00598000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020016000650070043000810220004001242210 01600128008000500144009001100149010000500160011001500165020001800180020000500198 02000100020300500140021303900050022701900100023201300070024200600080024900500150 0257#VV10.18500#VV10.18501#25000#Vi?t#CH527N#843#^214#Philippe, Jean#Chuyn nh Jean#Jean Philippe, Arrou Vignod ; Lan Chi dch#T.2#Cc pho-mt bay#^aH.#^aThi i#2010#^a136tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Vignod, Arrou#H.H#Dc h Php#269071#Lan Chi#Philippe, Jean## 00602000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020016000650070045000810220004001262210 01600130008000500146009001100151010000500162011001500167020001800182020000500200 02000100020500500140021503900050022901900100023401300070024400600100025100500150 0261#VV10.18502#VV10.18503#38000#Vi?t#CH527N#843#^214#Philippe, Jean#Chuyn nh Jean#Jean Philippe, Arrou Vignod ; Bch Liu dch#T.3#Mn sp c cnh#^aH.#^aTh i i#2010#^a204tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Vignod, Arrou#H.H#D ch Php#269072#Bch Liu#Philippe, Jean## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020022000680030016000900070012001060080 00500118009003600123010000500159011001500164020001700179020000900196020001200205 039000500217013000700222#VV10.18504#VV10.18505#38000#Vi?t#TR100C#895.92234#^214 #V Hng Thu#Tr, c ph hay l em#Tp truyn ngn#V Hng Thu#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a180tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#H.H#269073## 00799000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020040000610070009001010080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146039000500164021031600169020000900485 020000800494020001200502013000700514#VV10.18506#VV10.18507#30000#Vi?t#CH114S#61 8.6#^214#Thu Loan#Chm sc sc kho m v b sau khi sinh#Thu Loan#^aH.#^aThi i#2010#^a203tr.^b21cm#Chm sc sc kho#H.H#Trnh by mt s kin thc c bn v giai on sau khi sinh nh nhng thay i v c th ph n, cc vn sc kho, ch dinh dng, sinh hot hng ngy v phng php chm sc sc kho ng i ph n sau sinh. c trng v c th, sinh l, dinh dng, nhng cn bnh th ng gp v cch chm sc cho tr s sinh#Sinh sn#Sn ph#Tr s sinh#269074## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020019000630030032000820070033001140080 00500147009001900152010000500171011001500176020001700191020000300208020001800211 039000500229019000800234006001300242013000700255#VV10.18509#VV10.18508#90000#Vi ?t#305T#813#^214#King, Stephen#in thoi di ng#Tiu thuyt trinh thm hin i#Stephen King ; Nguyn Quang dch#^aH.#^aCng an Nhn dn#2010#^a543tr.^b21cm# Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#H.H#Dch M#Nguyn Quang#269075## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070023000660080005000890090019000940100 00500113011001500118020001700133020000900150020001800159006001300177019001600190 039000700206013000700213012002200220#VV10.18510#VV10.18511#57000#Vi?t#M566K#808 .83#^214#Mu k n b#V Phong To bin dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a335 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th gii#Truyn trinh thm#V Phong To#Dch Trung Qu c#P.Dung#269076#K n ng ty kim c## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520070046000900080005001360090019001410100 00500160011001500165020001700180020001100197020001200208005000500220005001000225 005001100235005000700246005001000253006000800263013000700271019001600278#VV10.18 512#VV10.18513#59000#Vi?t#CH311M#895.1#^214#99 truyn cc ngn c sc Trung Qu c#i , Tn T Ba, Bn Vn Ba... ; o Lu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a 345tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#i #Tn T Ba#Bn Vn Ba#A Bch#Tiu Binh#o Lu#269077#Dch Trung Quc## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010017000540020020000710030017000910070017001080080 00500125009001900130010000500149011001500154021028000169020001200449020001100461 020001000472020000600482039000700488013000700495020001700502#VV10.18514#VV10.185 15#65000#Vi?t#TH300H#347.597#^214#Nguyn Hu Duyn#Thi hnh n pht t#Sch chu yn kho#Nguyn Hu Duyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a323tr.^b21cm#Tm hiu c c vn php l v nghip v thi hnh n hnh s ni chung v thi hnh n pht t ni ring. Nhng yu cu v nghip v s phm v cc phng hng o to c n b thi hnh n hnh s. Mt s vn ca cuc sng x hi di gc nhn trit hc v ca khoa hc gio dc#Thi hnh n#n hnh s#Nghip v#n t#P.Dung#2690 78#Sch chuyn kho## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450010010000500020040000600070015001000080005001150090019001200100 00500139011001500144021020200159020000800361020001000369020001000379020001100389 020000400400039000700404013000700411020004300418#VV10.18516#VV10.18517#54000#Vi ?t#947.086092#^214#on Dng#Dmitry Medvedev - ng ti in Kremli#on Dng b .s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a319tr.^b21cm#Tng hp nhng nghin cu v tn g thng ng nhim nc Nga Dmitry Medvedev, v tiu s, s nghip v con ng dn ti thnh cng trong s nghip chnh tr, cng mt s quyt sch quan trn g ca ng#Tiu s#S nghip#Chnh tr#Tng thng#Nga#P.Dung#269079#Medvedev, Dmi try, Tng thng, 1965 - , Nga## 00749000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400060 00280410005000340020016000390070035000550220006000900050009000960050011001050050 01000116005000900126005001000135008000500145009001900150010000500169011001400174 01200180018802101420020602000170034802000140036502000090037902000090038803900070 0397013000700404#VV10.18518#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Bo Bnh , Thanh Thu, Thanh Tm...#T.215#Bo Bnh#Thanh Thu#Thanh Tm#ng Ho#Vit Dn g#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#P.Dung#269080## 00776000000000349000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070037000670220006001040050008001100050 00600118005001800124005001000142005000800152008000500160009001900165010000500184 01100140018901200180020302101420022102000170036302000140038002000090039402000090 0403039000700412013000700419#VV10.18519#VV10.18520#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t# An ninh trt t#M. Khoa, H. V, Phan Th Hu Ton...#T.216#M. Khoa#H. V#Phan Th Hu Ton#Hng Qun#Minh An#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#P.Dung#269081## 00558000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010023000610020026000840070047001100080 00500157009001900162010000500181011001500186020001700201020000300218020000700221 005001800228039000700246013000700253019000800260#VV10.18521#VV10.18523#VV10.1852 2#65000#Vi?t#TH550G#816#^214#Lorimer, George Horace#Th gi con hc Harvard#G eorge Horace Lorimer ; Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a407 tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Th t#Nguyn Phng Ho#P.Dung#269082#Dch M## 00911000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010019000550020031000740070063001050080005001680090 01900173010000500192011001500197015003300212021025400245020001000499020002000509 020000900529020001100538005001700549005001700566039000700583013000700590#VV10.18 524#VV10.18525#43000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Nguyn Triu Dng#Gio trnh Lu t T tng dn s#Nguyn Triu Dng (ch.b.), Nguyn Cng Bnh, Trn Phng Tho #^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a319tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Tr nh by nhng vn chung ca Lut T tng Dn s. Gii thiu trnh t, th tc gii quyt v vic dn s theo quy nh ca php lut t tng dn s hin hnh v vic p dng cc quy nh php lut vo thc tin gii quyt cc v vic dn s to n#Php lut#Lut t tng dn s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Cng Bnh#T rn Phng Tho#P.Dung#269083## 00954000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020052000450070054000970080005001510090019001560100005001750110 02600180021032800206020001000534020000800544020000800552005001600560005001700576 005001600593005001400609005001500623039000700638013000700645#VV10.18526#VV10.185 27#Vi?t#TH107T#352.8#^214#Thanh tra tnh Lo Cai - Mt chng ng pht trin#Ng uyn Vn Vnh, Phm nh Chng, Trng Giang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a167tr., 16tr. nh^b24cm#Ghi li nhiu thnh tch v vang ca ngnh thanh tra tnh Lo Cai t c trong nhiu nm qua, v cng tc phn u, rn luyn, k hc phc mi kh khn, thi ua hon thnh xut sc nhim v, xy dng ngnh than h tra ngy cng trong sch, vng mnh, gp phn thc hin thng li cc mc tiu kinh t - x hi ca tnh Lo Cai#Thanh tra#Lch s#Lo Cai#Nguyn Vn Vnh#Ph m nh Chng# Trng Giang#L Quang Minh#Phm c Thun#P.Dung#269084## 00945000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510010016000560020045000720070054001170080012001710090017001830100 00500200011002600205015009200231021021600323020000800539020001400547020000900561 020001000570005001300580005001300593039000700606013000700613005001100620#VV10.18 528#VV10.18529#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Nguyn Vn Hon#Lch s ng b huyn An Dng (1996 - 2010)#S.t., b.s.: Nguyn Vn Hon, Trn Th Thu, Hong B ch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a151tr., 32tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng C ng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn An Dng. Thnh ph Hi Phng#Ghi li nhng li thnh tu ca ng b huyn An Dng t c trong 14 nm qua (t 1996 - 2010), c th trn con ng pht trin kinh t - x hi v y mnh cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn#Lch s#ng b huyn#An D ng#Hi Phng#Trn Th Thu#Trn Th Thu#P.Dung#269085#Hong Bch## 00576000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420030055000650070034001200220004001540080012001580090 01700170010000500187011001400192020000500206020000600211020000800217020001400225 005001600239005001700255039000700272013000700279#VV10.18530#18000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 1#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010 #^a76tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chng #P.Dung#269086## 00576000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420030055000650070034001200220004001540080012001580090 01700170010000500187011001400192020000500206020000600211020000800217020001400225 005001700239005001600256039000700272013000700279#VV10.18531#18000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh#L Nguyn Chng, L Th Qunh Ly#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010 #^a92tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#L Nguyn Chng#L Th Qunh Ly #P.Dung#269087## 00577000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420030055000650070034001200220004001540080012001580090 01700170010000500187011001500192020000500207020000800212020000600220020001400226 005001600240005001700256039000700273013000700280#VV10.18532#19000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010 #^a108tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chn g#P.Dung#269088## 00531000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020023000340030055000570070034001120220004001460080012001500090017001620100 00500179011001500184020000500199020000800204020000600212005001700218005001600235 039000700251013000700258#VV10.18533#21000#Vi?t#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh#L Nguyn Chng, L Th Qunh Ly#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a124tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#L Nguyn Chng#L Th Qunh Ly#P.Dung#269089## 00577000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420030055000650070034001200220004001540080012001580090 01700170010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218020001400226 005001600240005001700256039000700273013000700280#VV10.18534#22000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010 #^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chn g#P.Dung#269090## 00456000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020024000440070015000680080012000830090017000950100005001120110 01400117020000800131020001300139020000700152020001400159005001500173039000700188 013000700195#VV10.18535#20000#Vi?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 11 #Nguyn nh #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a94tr.^b24cm#Ho hc#Gii bi tp#Lp 11#Sch c thm#Nguyn nh #P.Dung#269091## 00468000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020032000440070017000760080012000930090017001050100005001220110 01500127020000700142020001300149020000700162020001400169005001700183039000700200 013000700207#VV10.18536#25000#Vi?t#GI-103B#537.076#^214#Gii bi tp vt l 11 nng cao#Nguyn nh on#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a142tr.^b24cm#Vt l #Gii bi tp#Lp 11#Sch c thm#Nguyn nh on#P.Dung#269092## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020024000440070013000680080012000810090017000930100005001100110 01500115020000800130020001300138020000700151020001400158005001300172039000700185 013000700192#VV10.18537#24000#Vi?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 12 #L Thanh Hi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a135tr.^b24cm#Ho hc#Gii bi tp#Lp 12#Sch c thm#L Thanh Hi#P.Dung#269093## 00642000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020034000370030055000710070041001260080012001670090017001790100005001960110 01500201020000900216020000800225020000700233020001400240005001300254005001000267 005001300277005001700290005001900307039000700326013000700333#VV10.18538#28000#V i?t#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 12 nng cao#Tm tt l thuyt. Gii bi tp t lun v trc nghim#L Mu Thng, L B Ho, L Th Qunh...#^aHi Phng# ^aNxb. Hi Phng#2010#^a158tr.^b24cm#Hnh hc#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#L M u Thng#L B Ho#L Th Qunh#L Nguyn Chng#L Mu Nguyn Phc#P.Dung#269094 ## 00722000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020046000350030032000810220004001132210056001170080005001730090021001780100 00500199011001500204015001600219021015500235020000900390020000900399020001700408 039000500425020000700430013000700437#VL10.02214#Vi?t#K600Y#328.597#^214#K yu c a Quc hi kho XII - K hp th by#T ngy 20-5 n ngy 19-6-2010#T.1#Cc v n kinh t x hi v bo co gim st chuyn #^aH.#^aVn phng Quc hi#2010 #^a681tr.^b27cm#Lu hnh ni b#Gii thiu bin bn tm tt ca k hp th 7 Qu c hi kho VII. Tp hp cc vn bn v kinh t - x hi v bo co gim st chuy n trnh trc Quc hi#Quc hi#Vit Nam#Vn kin i hi#oanh#K yu#269095 ## 00598000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020046000370220004000830080005000870090024000920100005001160110015001210210 18700136020001400323020000900337020001000346039000500356013000700361#VL10.02215# Vi?t#N305G#346.59704#^214#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2009#Q.2#^aH. #^aCc Bn quyn tc gi#2010#^a629tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong nm 2009#Quyn t c gi#Vit Nam#Nin gim#oanh#269096## 00798000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020023000620070050000850080005001350090 00900140010000500149011001500154021024900169020001000418020000900428006001300437 006001300450039000500463019000500468001001600473013000700489#VL10.02216#VL10.022 18#VL10.02217#120000#Vi?t#NH556P#608#^214#Nhng pht minh v i#Dominique Joly ; Dch: Trn Th Hu, Ng Hu Long#^aH.#^aPh n#2010#^a160tr.^b27cm#Gii thiu nhng pht minh ni bt nht ca lch s nhn loi t thi nguyn thu n nay lm thay i hon ton cuc sng ca loi ngi nh cng c lao ng bng , la, ngh dt, cc phng tin giao thng thng vn ti, ch vit v in n...#P ht minh#Sng ch#Trn Th Hu#Ng Hu Long#oanh#Dch#Joly, Dominique#269097## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020028000500030021000780290032000990080009001310090 01900140010000500159011001500164020000400179020001000183039000500193021029100198 013000700489020001000496#VL10.02220#VL10.02219#250000#Vi?t#S464G#667#^214#Sn - Gii php & cng ngh#Kelly - Moore paints#Paints - solutions & technology#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a239tr.^b29cm#Sn#Cng ngh#oanh#Cung cp thng ti n y v 3 loi sn phc v trong kin trc, cng nghip, m thut. Nhng c tnh, thng s k thut, nhng ng dng cng ngh tn tin, u im v li ch ca tng gii php v cng ngh sn. Gii thiu mt s cng trnh s dng sn Kelly - Moore ti M v Vit Nam#269098#Gii php## 00875000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520030032000740070066001060080005001720090 01100177010000500188011001500193021021400208020000800422020000900430005001700439 00500150045603900050047100500160047600500150049201200280050701300070053502000070 0542#VL10.02221#VL10.02222#200000#Vi?t#T550K#959.7#^214#T Kinh n Th #D m di t nc theo nm thng#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguyn Quc Tn , on c Thnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a220tr.^b27cm#Gii thiu v kinh , th ca nc ta t xa ti nay v phn nh mt phn lch s t nc k t thi v ua Hng dng nc va c t v cc a danh, danh nhn lm nn hn ct ca c c kinh , th nc ta#Lch s#Vit Nam#Nguyn Huy Thng#Nguyn Nh Mai#oanh #Nguyn Quc Tn#on c Thnh#T sch Thng Long - H Ni#269099#Th ## 00671000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020056000480080005001040090011001090100005001200110015001250210 24000140020000800380020002500388020001600413039000500429013000700434#VL10.02223# VL10.02224#Vi?t#NG452N#275.9779#^214#Ngi nh gio hi trn t Si Gn 50 nm ( 1960 - 2010)#^aH.#^aTn gio#2010#^a114tr.^b30cm#Gii thiu v lch s hnh thn h v tng trng ca gia nh gio phn t lc Tng gio phn Si Gn c khai sinh vo nm 1960 n nm 2010. Nhng n lc sng mu nhim hip thng v tch c c thi hnh s v loan bo tin mng ca Gio hi#Lch s#Gio hi Thin cha gi o#Tp. H Ch Minh#oanh#269100## 00700000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020045000520070016000970080012001130090017001250100 00500142011001500147021019000162020000900352020001400361020001200375039000500387 001001600392020000700408013000700415#VL10.02226#VL10.02225#295000#Vi?t#S450T#36 4.4#^214#S tay phng chng ti phm v t nn x hi#Phm Ngc Cng#^aHi Phn g#^aNxb. Hi Phng#2010#^a526tr.^b28cm#Cung cp nhng thng tin v th on hot ng ca ti phm hnh s v mt s tnh hung trong thc t. Cc bin php ph ng nga ti phm v t nn x hi, phng chng HIV/AIDS v ma tu...#Ti phm#T nn x hi#Phng chng#oanh#Phm Ngc Cng#S tay#269101## 00857000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020080000490070060001290080012001890090017002010100005002180110 01400223021017300237020000800410020001000418039000500428020003600433005001800469 005001500487005001600502005001800518013000700536005001200543#VL10.02228#VL10.022 27#Vi?t#TR561C#378.59735#^214#Trng cao ng Cng ng Hi Phng - 10 nm phn u, xy dng v trng thnh#B.s.: Nguyn ng Chim, Nguyn Vn Bc, Nguyn n h Ngc...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a48tr.^b29cm#Tm tt lch s xy d ng, trng thnh v pht trin ca trng cao ng Cng ng Hi Phng trong 10 nm qua. Gii thiu v b my t chc v cc phng khoa ca nh trng#Lch s#H i Phng#oanh#Trng Cao ng Cng ng Hi Phng#Nguyn ng Chim#Nguyn Vn B c#Nguyn nh Ngc#Nguyn Ton Thin#269102#o Hi Yn## 00712000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020063000420080005001050090019001100100005001290110014001340210 15700148020000700305039000500312020000900317020000900326020000900335020000800344 015008700352013000700439#VL10.02229#VL10.02230#Vi?t#H561D#666#^214#Hng dn thi t k, xy dng, vn hnh l con thoi nung gm s#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^ a77tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc v vt liu gm s, vt liu chu la v c ch nhit; k thut tnh ton, thit k, ch to l con thoi v cch vn hnh lo i l ny#Gm s#oanh#Thit k#Xy dng#Vn hnh#L nung#TTS ghi: D n Nng ca o hiu qu s dng nng lng trong cc doanh nghip nh v va#269103## 00887000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020077000420080005001190090019001240100005001430110015001480210 31900163020000500482039000500487020000900492020000900501020000900510020000800519 013000700527015008700534#VL10.02231#VL10.02232#Vi?t#H561D#666#^214#Hng dn thi t k, xy dng vn hnh l nung gch lin tc kiu ng (VSBK)#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a213tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc v k thut c bn v nguy n liu, nhin liu, cch to hnh gch mc, k thut sy nung. Gii thiu cch x y l, k thut vn hnh, bo dng l. Phng php t chc qun l hot ng s n xut gch theo cng ngh l VSBK v cch lp bo co nghin cu kh thi sn xu t gch theo cng ngh ny#Gch#oanh#Thit k#Xy dng#Vn hnh#L nung#269104# TTS ghi: D n Nng cao hiu qu s dng nng lng trong cc doanh nghip nh v va## 00762000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020031000450220004000762210063000800080005001430090019001480100 00500167011001500172015008700187021018100274020001100455020000800466020001000474 039000500484013000700489#VL10.02233#VL10.02234#Vi?t#H561D#333.79#^214#Hng dn kim ton nng lng#T.1#Gii thiu chung v qun l nng lng v kim ton nn g lng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a187tr.^b27cm#TTS ghi: D n Nng cao hi u qu s dng nng lng trong cc doanh nghip nh v va#Mt s vn cn thi t ca qun l nng lng. Xy dng v thc hin chng trnh kim ton nng l ng. Cc kin thc chung v k ton, theo di v xc nh mc tiu nng lng...# Nng lng#Qun l#Kim ton#oanh#269105## 00832000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460220004000772210042000810080005001230090019001280100 00500147011001500152015008700167021026800254020001100522020001100533020001000544 039000500554013000700559#VL10.02236#VL10.02235#Vi?t#H561D#333.793#^214#Hng dn kim ton nng lng#T.2#Tit kim nng lng trong lnh vc nhit#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a203tr.^b27cm#TTS ghi: D n Nng cao hiu qu s dng nng l ng trong cc doanh nghip nh v va#Trnh by qui trnh sn xut hi nc v h thng phn phi, s dng hi cng cc phng php tit kim nng lng trong sn xut. Phng php kt hp pht nhit, in v cc ng dng tim nng. Gii t hiu v l nung, l sy v cc bin php tit nng lng ca l...#Nng lng#Nh it nng#Tit kim#oanh#269106## 00823000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460220004000772210046000810080005001270090019001320100 00500151011001500156015008700171021025600258020001100514020001000525020001000535 039000500545013000700550#VL10.02237#VL10.02238#Vi?t#H561D#333.793#^214#Hng dn kim ton nng lng#T.3#Tit kim nng lng trong lnh vc in nng#^aH.#^aB ch khoa H Ni#2010#^a259tr.^b27cm#TTS ghi: D n Nng cao hiu qu s dng n ng lng trong cc doanh nghip nh v va#Trnh by nhng nguyn tc c bn tro ng thit k hiu qu nng lng; cc la chn nng cao hiu qu nng lng cho l p v to nh; phng php s dng cch nhit gim thiu lng nhit tha v cch kim sot hin tng xm nhp kh t bn ngoi vo...#Nng lng#in nng# Tit kim#oanh#269107## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171005001600177005001600193 039000500209013000700214020001400221#VV10.18539#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#oanh#269108#Sch c thm## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171005001600177005001600193 039000500209020001400214013000700228#VV10.18540#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#oanh#Sch c thm#269109## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001600191 005001600207039000500223013000700228#VV10.18541#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#oanh#269110## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001600191 005001600207039000500223013000700228#VV10.18542#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#oanh#269111## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001600191 005001600207039000500223013000700228#VV10.18543#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#oanh#269112## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001600191 005001600207039000500223013000700228#VV10.18544#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#oanh#269113## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001600191 005001600207039000500223013000700228#VV10.18545#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#oanh#269114## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110080005001150090011001200100 00500131011001400136020001100150020000900161020000600170020001400176005001600190 005001600206039000500222013000700227#VV10.18546#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#^aH.#^aG io dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#H.H#269115## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110080005001150090011001200100 00500131011001400136020001100150020000900161020000600170020001400176005001600190 005001600206039000500222013000700227#VV10.18547#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#H.H#269116## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110080005001150090011001200100 00500131011001400136020001100150020000900161020000600170020001400176005001600190 005001600206039000500222013000700227#VV10.18548#6000#Vi?t#E202L#372.63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng#T.2#^aH.#^aG io dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th H nh#Thi Ngc Tng#H.H#269117## 00620000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030023000840070066001070080005001730090011001780100 00500189011001400194020001100208020000900219020000900228020001400237005001800251 005000700269005001100276005001900287039000500306013000700311#VV10.18549#7000#Vi ?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch Bc H k nh yu#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguyn Th M Thi#^aH.#^ aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn T h Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#H.H#269118## 00628000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030031000840070066001150080005001810090011001860100 00500197011001400202020001100216020000900227020000900236020001400245005001800259 005000700277005001100284005001900295039000500314013000700319#VV10.18550#7000#Vi ?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch chng em vi di sn Hu#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguyn Th M Th i#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm# Nguyn Th Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#H.H#269119## 00670000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030027000840070054001110040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204020001100218020000900229020000900238020001400247 00500130026100500130027400500150028700500140030200500160031603900050033201300070 0337#VV10.18551#7000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch nhng iu nn bit#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trn g Nht...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vi t#Tiu hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H #Trnh Trng Nam#H.H#269120## 00622000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030025000840070066001090080005001750090011001800100 00500191011001400196020001100210020000900221020000900230020001400239005001800253 005000700271005001100278005001900289039000500308013000700313#VV10.18552#7000#Vi ?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch th gii quanh em#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguyn Th M Thi#^aH. #^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Th Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#H.H#269121## 00663000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030020000840070054001040040018001580080005001760090 01100181010000500192011001400197020001100211020000900222020000900231020001400240 00500130025400500130026700500150028000500140029500500160030903900050032501300070 0330#VV10.18553#7000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch qu hng em#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht. ..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#H.H#269122## 00667000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030024000840070054001080040018001620080005001800090 01100185010000500196011001400201020001100215020000900226020000900235020001400244 00500130025800500130027100500150028400500140029900500160031303900050032901300070 0334#VV10.18554#7000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch k chuyn Bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng N ht...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Tiu hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Tr nh Trng Nam#H.H#269123## 00682000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030024000920070054001160040018001700080005001880090 01100193010000500204011001400209020001100223020000900234020001600243020001400259 00500130027300500130028600500150029900500140031400500160032803900050034401300070 0349#VV10.18555#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch k chuyn Bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#T p vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#N guyn Duy H#Trnh Trng Nam#H.H#269124## 00684000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030026000920070054001180040018001720080005001900090 01100195010000500206011001400211020001100225020000900236020001600245020001400261 00500130027500500130028800500150030100500140031600500160033003900050034601300070 0351#VV10.18556#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch qu hng t nc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit #Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht #Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#H.H#269125## 00678000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030020000920070054001120040018001660080005001840090 01100189010000500200011001400205020001100219020000900230020001600239020001400255 00500130026900500130028200500150029500500140031000500160032403900050034001300070 0345#VV10.18557#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch k nng sng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp v it#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguy n Duy H#Trnh Trng Nam#H.H#269126## 00663000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030049000860070068001350080005002030090011002080100 00500219011001400224020001100238020000900249020002000258020001400278005001300292 005001300305005001500318005001600333039000500349013000700354#VV10.18558#7000#Vi ?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Ch trng hc thn thin - hc sinh tch cc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trn g Nht, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#P h thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Trng Nam#H.H#269127## 00703000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030059000860070068001450040018002130080005002310090 01100236010000500247011001400252020001100266020000900277020002000286020001400306 005001300320005001300333005001500346005001600361039000500377013000700382#VV10.18 559#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h gio dc gii tnh, sc kho sinh sn v thnh nin#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht, Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Trng Nam#H.H#269128## 00682000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030038000860070068001240040018001920080005002100090 01100215010000500226011001400231020001100245020000900256020002000265020001400285 005001300299005001300312005001500325005001600340039000500356013000700361#VV10.18 560#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h t tng - o c H Ch Minh#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht, Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Trng Nam#H.H#269129## 00669000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030025000860070068001110040018001790080005001970090 01100202010000500213011001400218020001100232020000900243020002000252020001400272 005001300286005001300299005001600312005001500328039000500343013000700348#VV10.18 561#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h bo v mi trng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#Trnh Trng Nam #L Trng Nht#H.H#269130## 00670000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030026000860070068001120040018001800080005001980090 01100203010000500214011001400219020001100233020000900244020002000253020001400273 005001300287005001300300005001600313005001500329039000500344013000700349#VV10.18 562#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h an ton giao thng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#Trnh Trng Na m#L Trng Nht#H.H#269131## 00683000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030039000860070068001250040018001930080005002110090 01100216010000500227011001400232020001100246020000900257020002000266020001400286 005001300300005001300313005001500326005001600341039000500357013000700362#VV10.18 563#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h nh trng - gia nh v x hi#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht, Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Trng Nam#H.H#269132## 00685000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030029000860070054001150040018001690080005001870090 01100192010000500203011001400208020001100222020000900233020002000242020001400262 00500130027600500130028900500150030200500140031703900050033101300070033600500160 0343#VV10.18564#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Ch gio dc hng nghip#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L T rng Nht...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#T p vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nh t#Nguyn Duy H#H.H#269133#Trnh Trng Nam## 00517000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115012002700129020001100156020000900167020000900176 020001400185005001600199039000500215013000700220#VV10.18565#7500#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp vit ch#Phan Quang Thn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a39tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Sch m u gio#Phan Quang Thn#H.H#269134## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020041000510070060000920040018001520080005001700090 01100175010000500186011001400191020000800205020000600213020001400219005001400233 005002400247005001200271039000500283015004900288013000700337#VV10.18567#VV10.185 66#8000#Vi?t#T103L#372.34#^214#Ti liu tham kho hc tp tin hc lp 1#Hunh K im Sen (ch.b.), Nguyn Minh Thin Hong, Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a47tr.^b24cm#Tin hc#Lp 1#Sch c thm#Hunh Kim Sen#Nguyn Minh Thin Hong# Th Hng#H.H#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#26 9135## 00631000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070056000630220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162020001100176020000600187020000800193020001400201 00500140021500500150022900500160024400500210026000500120028103900050029301300070 0298#VV10.18568#4100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng T h Lanh, Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio d c#2011#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#H.H#269136## 00607000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000500171020000600176020000800182020001400190 00500130020400500110021700500140022800500120024200500150025403900050026901300070 0274#VV10.18569#3800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu...#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 1#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Trun g Hiu# Tin t#Phm Thanh Tm#H.H#269137## 00623000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070060000810040018001410080005001590090011001640100 00500175011001400180020000800194020000600202020001400208005001400222005002400236 005001200260039000500272015004900277013000700326#VV10.18570#8000#Vi?t#T103L#372 .34#^214#Ti liu tham kho hc tp tin hc lp 2#Hunh Kim Sen (ch.b.), Nguyn Minh Thin Hong, Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24 cm#Tin hc#Lp 2#Sch c thm#Hunh Kim Sen#Nguyn Minh Thin Hong# Th Hng #H.H#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#269138## 00626000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070079000630220004001420040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001100199020000600210020000800216020001400224 005001900238005001600257005001200273005001500285039000500300013000700305#VV10.18 571#4100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 8#^aH .#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Mi nh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#H.H#269139## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030050000630070016001130220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020001100187020000600198020000800204 020001400212005001600226039000500242013000700247#VV10.18572#19000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nn g#Nguyn Th Hnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#H.H#269140## 00512000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139020000500153020000600158020000800164020001400172 005001300186005001100199039000500210013000700215#VV10.18573#4800#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#H.H#269141## 00603000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020000500169020000600174020000800180020001400188 00500130020200500110021503900050022600500120023100500140024300500130025701300070 0270#VV10.18574#4800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011# ^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#H.H# T in t# Trung Hiu#o Thi Lai#269142## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020000900190020001400199005001900213 005001100232005001200243039000500255013000700260#VV10.18575#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 2#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#C hnh t#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#H.H#269143## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070037000590080005000960090011001010100005001120110 01400117020000800131020000600139020000800145020001400153005001500167039000500182 005001300187013000700200#VV10.18576#12500#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 3#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a59tr.^b24cm#o c#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Hp#H.H#V Minh Tun#269144## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070037000750080005001120090011001170100 00500128011001500133020000500148020000600153020000800159020001400167005001400181 005001400195039000500209013000700214#VV10.18577#VV10.18578#20000#Vi?t#H112T#372 .7#^214#Hy th sc cng ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#H.H#269145## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020041000510070060000920040018001520080005001700090 01100175010000500186011001400191020000800205020000600213020001400219005001400233 005002400247005001200271039000500283015004900288013000700337#VV10.18579#VV10.185 80#9000#Vi?t#T103L#372.34#^214#Ti liu tham kho hc tp tin hc lp 3#Hunh K im Sen (ch.b.), Nguyn Minh Thin Hong, Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a55tr.^b24cm#Tin hc#Lp 3#Sch c thm#Hunh Kim Sen#Nguyn Minh Thin Hong# Th Hng#H.H#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#26 9146## 00610000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070081000610040018001420080005001600090011001650100 00500176011001500181020000800196020000600204020000800210020001400218005001300232 039000500245005001900250005001500269005001700284013000700301#VV10.18581#2900#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 3#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Nguyn Hu Hp, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#201 1#^a108tr.^b24cm#o c#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#H.H#Nguyn Th Vit H#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#269147## 00606000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 00500130020300500110021600500120022700500140023900500150025303900050026801300070 0273#VV10.18582#5200#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011# ^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#H.H#269148## 00639000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070068000630220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001100188020000600199020000800205020001400213 00500190022700500130024600500170025900500140027600500110029003900050030101300070 0306#VV10.18583#4500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Ti bn ln th 7#^a H.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#H.H#269149## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980080005001020090011001070100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005001300176 005001500189039000500204013000700209#VV10.18584#17000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Lng Th Hin #H.H#269150## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980080005001020090011001070100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005001300176 005001500189039000500204013000700209#VV10.18585#17000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Lng Th Hin #H.H#269151## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920080005000960090011001010100 00500112011001400117020000500131020000600136020000800142020001400150005001400164 005001400178039000500192013000700197#VV10.18586#17500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr .^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#H.H#269152 ## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920080005000960090011001010100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198#VV10.18587#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107t r.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#H.H#26915 3## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270080005001310090011001360100 00500147011001400152020000500166020000600171020001000177020000800187020001400195 005001500209005001600224005001600240005001200256039000500268013000700273#VV10.18 588#7000#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#T on#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H#Trn Tu n Phc#L Thu Thu#H.H#269154## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270080005001310090011001360100 00500147011001400152020000500166020000600171020001000177020000800187020001400195 005001500209005001600224005001600240005001200256039000500268013000700273#VV10.18 589#7000#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#T on#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H#Trn Tu n Phc#L Thu Thu#H.H#269155## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270080005001310090011001360100 00500147011001400152020000500166020000600171020001000177020000800187020001400195 005001500209005001600224005001600240005001200256039000500268013000700273#VV10.18 590#7000#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#T on#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H#Trn Tu n Phc#L Thu Thu#H.H#269156## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270080005001310090011001360100 00500147011001400152020000500166020000600171020001000177020000800187020001400195 005001500209005001600224005001600240005001200256039000500268013000700273#VV10.18 591#6500#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.4#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#T on#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H#Trn Tu n Phc#L Thu Thu#H.H#269157## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220080005001260090011001310100 00500142011001400147020001100161020000600172020001000178020000800188020001400196 005001500210005001500225005001900240039000500259013000700264#VV10.18592#8000#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#T hc hnh#Bi tp#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Hong Phong# H.H#269158## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220080005001260090011001310100 00500142011001400147020001100161020000600172020001000178020000800188020001400196 005001500210005001500225005001900240039000500259013000700264#VV10.18593#8000#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#T hc hnh#Bi tp#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Hong Phong# H.H#269159## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220080005001260090011001310100 00500142011001400147020001100161020000600172020001000178020000800188020001400196 005001500210005001500225005001900240039000500259013000700264#VV10.18594#8500#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#T hc hnh#Bi tp#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Hong Phong# H.H#269160## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020000900190020001400199005001900213 005001100232005001200243039000500255013000700260#VV10.18595#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 3#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#C hnh t#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#H.H#269161## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030050000630070016001130220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020001100187020000600198020000800204 020001400212005001600226039000500242013000700247#VV10.18596#25000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nn g#Nguyn Th Hnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#H.H#269162## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820080005001220090011001270100 00500138011001400143020000800157020000600165020001400171005001400185005001700199 039000500216020001300221013000700234#VV10.18598#VV10.18597#10000#Vi?t#H428#372 .89#^214#Hi - p kin thc lch s 4#L Th Phng (ch.b.), Trn Th Gia Lai#^ aH.#^aGio dc#2010#^a59tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Sch c thm#L Th Phng#Trn Th Gia Lai#H.H#Sch hi p#269163## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070060000930040018001530080005001710090 01100176010000500187011001400192020000800206020000600214020001400220005001400234 005002400248005001200272039000500284015004900289013000700338#VV10.18599#VV10.186 00#10000#Vi?t#T103L#372.34#^214#Ti liu tham kho hc tp tin hc lp 4#Hunh Kim Sen (ch.b.), Nguyn Minh Thin Hong, Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2010#^a63tr.^b24cm#Tin hc#Lp 4#Sch c thm#Hunh Kim Sen#Nguyn Minh Thin Hong# Th Hng#H.H#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#2 69164## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070037000590080005000960090011001010100005001120110 01400117020000800131020000600139020000800145020001400153005001500167039000500182 005001300187013000700200#VV10.18601#12000#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 4#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#o c#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Hp#H.H#V Minh Tun#269165## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070036000590080005000950090011001000100005001110110 01400116020000800130020000600138020001400144005001100158005001600169039000500185 020000800190013000700198#VV10.18602#11000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp lch s 4#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Sch c thm#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#H.H#Bi tp#269166## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070043000580080005001010090011001060100005001170110 01400122020000700136020000600143020001400149005001400163005002000177039000500197 020000800202013000700210#VV10.18603#13500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp a l 4#Nguyn c V (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24cm #a l#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c V#Nguyn Th Tng Vi#H.H#Bi tp#26916 7## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001100138020000600149020000800155020001400163005001300177 005001500190039000500205013000700210#VV10.18604#24000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit 4# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Lng Th Hi n#H.H#269168## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001100138020000600149020000800155020001400163005001300177 005001500190039000500205013000700210#VV10.18605#22000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit 4# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Lng Th Hi n#H.H#269169## 00515000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070037000650220004001020080005001060090011001110100 00500122011001500127020000500142020000600147020000800153020001000161020001400171 005001400185005001400199039000500213013000700218#VV10.18606#24000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm# Tru ng Hiu# Trung Kin#H.H#269170## 00515000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070037000650220004001020080005001060090011001110100 00500122011001500127020000500142020000600147020000800153020001000161020001400171 005001400185005001400199039000500213013000700218#VV10.18607#18500#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm# Tru ng Hiu# Trung Kin#H.H#269171## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020000900190020001400199005001900213 005001100232005001200243039000500255013000700260#VV10.18608#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 4#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#C hnh t#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#L Hng Mai#H.H#269172## 00606000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000500171020000600176020000800182020001400190 00500130020400500110021700500140022800500120024200500140025403900050026801300070 0273#VV10.18609#4800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#201 0#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#H.H#269173## 00607000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191 00500130020500500110021800500140022900500120024300500140025503900050026901300070 0274#VV10.18610#5800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#201 0#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Qu c Chung# Tin t# Trung Hiu#H.H#269174## 00639000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070067000630220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 00500190022700500160024600500130026200500140027500500120028903900050030101300070 0306#VV10.18611#6700#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#H.H#269175## 00643000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070065000630220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171013000700186020001100193020000600204020000800210 02000140021800500190023200500110025100500160026200500130027800500210029103900050 0312#VV10.18612#6700#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Chn, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#269176#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Minh Thuyt# L Chn#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#H.H ## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001100138020000600149020000800155020001400163005001300177 005001500190039000500205013000700210#VV10.18613#26500#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a147tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Lng Th Hi n#H.H#269177## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820080005001220090011001270100 00500138011001400143020000800157020000600165020001400171005001400185005001700199 039000500216020001300221013000700234#VV10.18614#VV10.18615#95000#Vi?t#H428#372 .89#^214#Hi - p kin thc lch s 5#L Th Phng (ch.b.), Trn Th Gia Lai#^ aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Sch c thm#L Th Phng#Trn Th Gia Lai#H.H#Sch hi p#269178## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030024000830070032001070080005001390090 01100144010000500155011001400160020001000174020000600184020000800190020000800198 020001400206005001500220005001600235039000500251013000700256#VV10.18616#VV10.186 17#13500#Vi?t#L527T#372.652#^214#Luyn tp t vng ting Anh 3#Dnh cho hc sin h lp 5#Nguyn Lan Chi, Nguyn Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#T vng#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Lan Chi#Nguyn Ngc Anh#H.H#269 179## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070054000690220004001230040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000600186020000700192020001400199 005001400213005001300227005001700240039000500257020000800262013000700270#VV10.18 618#16000#Vi?t#L527G#510.76#^214#Luyn gii v n tp ton 6#V Dng Thu (ch. b.), Phm Gia c, Nguyn Th Thch#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^ a100tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Phm Gia c#Nguyn Th Thch#H.H#Bi tp#269180## 00606000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070049000590080005001080090011001130100005001240110 01500129020000800144020000600152020000800158020001100166020000800177020001200185 02000140019700500050021100500200021600500110023600500150024700500110026201300070 0273#VV10.18619#37000#Vi?t#T550L#807.6#^214#T luyn ng vn 6#L A, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), L Hi Anh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#L A#Nguyn Th Ngn Hoa #L Hi Anh#Lng Th Hin# Th Ho#269181## 00626000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030014000690070077000830080005001600090011001650100 00500176011001500181020001800196020000600214020000800220020001500228005001600243 005001700259005001700276005001600293013000700309020000800316#VV10.18620#15700#V i?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#Bin son mi#Nguyn Hu Khi (ch.b.), V Th Thu Hng, Ng Th Dip Lan, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#201 1#^a119tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Hu Khi# V Th Thu Hng#Ng Th Dip Lan#Trn Quang Tun#269182#o c## 00681000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070049000680220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000800157020000600165020000800171020001000179020000800189 02000110019702000120020802000140022000500100023400500200024400500140026400500130 0278005001600291039000500307013000700312#VV10.18621#23000#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp thc hnh ng vn 6#V Th n, Nguyn Thanh Chng, L Xun Giang...#T. 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Thc hnh#Vn hc#Ti ng Vit#Tp lm vn#Sch c thm#V Th n#Nguyn Thanh Chng#L Xun Giang#V Th Hng#Trn Tin Thnh#H.H#269183## 00720000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070061000720220004001330040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176020000800191020000600199020000800205 02000110021302000080022402000120023202000150024400500160025900500190027500500130 0294005001400307005001300321039000500334013000700339#VV10.18622#13300#Vi?t#B103 T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Vit Hng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b2 4cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn K hc Phi#Nguyn Th Bch H# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#H.H#269184## 00695000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070067000720220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020000800197020000600205020000800211 02000110021902000080023002000120023802000150025000500160026500500130028100500140 0294005001300308039000500321013000700326#VV10.18623#14700#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 6#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, Trn nh S#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Khc Ph i# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#H.H#269185## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000600179020000800185020001500193 00500160020800500160022400500190024000500170025900500170027603900050029301300070 0298004001800305#VV10.18624#24300#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#^aH.# ^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan #Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#H.H#26918 6#Ti bn ln th 1## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000600179020000800185020001500193 00500160020800500160022400500190024000500170025900500170027603900050029300400180 0298013000700316#VV10.18625#20500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#^aH.# ^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan #Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#H.H#Ti b n ln th 1#269187## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030014000580070057000720080005001290090011001340100 00500145011001400150020000700164020000600171020000800177020001500185005001600200 005001300216005001800229013000700247#VV10.18626#11900#Vi?t#B103T#910.76#^214#B i tp a l 6#Bin son mi#Nguyn Qu Thao (ch.b.), V Quc Lch, Bi Th Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#a l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Ngu yn Qu Thao#V Quc Lch#Bi Th Bch Ngc#269188## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020048000420070017000900080005001070090011001120100005001230110 01500128020001200143020001400155005001700169039000500186020000600191013000700197 004001800204020000800222#VV10.18627#23000#Vi?t#GI-521E#807.6#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 6#Hunh Th Thu Ba#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr .^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Hunh Th Thu Ba#Loan#Lp 6#269189#Ti bn ln th 2#Bi tp## 00479000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030014000600070016000740080005000900090011000950100 00500106011001500111020000900126020001500135005001600150039000500166020000600171 020000900177020000800186013000700194#VV10.18628#20000#Vi?t#B103T#580.76#^214#B i tp sinh hc 6#Bin son mi#Trn Th Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24 cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Trn Th Phng#Loan#Lp 6#Thc vt#Bi tp#269190## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030014000590070037000730080005001100090011001150100 00500126011001500131020000700146020001500153005001400168039000500182020000600187 020000800193013000700201#VV10.18629#15200#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 6#Bin son mi#on Ngc Cn (ch.b.), Bi Gia Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a11 6tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#on Ngc Cn#Loan#Lp 6#Bi tp#269191## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070060000760080005001360090011001410100 00500152011001500157020000800172020001400180005001300194039000500207020000600212 013000700218020000800225020001100233020001200244#VV10.18631#VV10.18630#36000#Vi ?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 6#Trn nh S (ch.b.), Nguyn Trng Hon, inh Thi Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Ng vn#Sch c th m#Trn nh S#Loan#Lp 6#269192#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440030014000620070054000760080005001300090011001350100 00500146011001400151020000800165020000900173020001500182005001400197039000500211 020000600216020000800222013000700230#VV10.18632#12300#Vi?t#B103T#959.70076#^214 #Bi tp lch s 6#Bin son mi#inh Ngc Bo (ch.b.), Lng Th Thi, Trn Tha nh Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Sch gio khoa#inh N gc Bo#Loan#Lp 6#Bi tp#269193## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030014000690070074000830080005001570090011001620100 00500173011001500178020001800193020001500211005001600226039000500242020000600247 020000800253013000700261020000800268#VV10.18633#16200#Vi?t#B103T#170.76#^214#B i tp gio dc cng dn 7#Bin son mi#Nguyn Hu Khi (ch.b.), inh Th Phng Anh, Thu Hng, Phm Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Sch gio khoa#Nguyn Hu Khi#Loan#Lp 7#Bi tp#269194#o c## 00500000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030014000590070058000730080005001310090011001360100 00500147011001500152020000700167020001500174005001900189039000500208020000600213 020000800219013000700227#VV10.18634#15200#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 7#Bin son mi#Nguyn Phng Hng (ch.b.), o Minh Hin, Trn Vn Thnh#^aH. #^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Nguyn Phng Hng#Loan#L p 7#Bi tp#269195## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030014000580070060000720080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020001500175005001400190039000500204020000600209 020000800215013000700223#VV10.18635#18600#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 7#Bin son mi#Ph Cng Vit (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh, Nguyn Trng c#^aH .#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Ph Cng Vit#Loan#Lp 7# Bi tp#269196## 00510000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070085000630080005001480090011001530100005001640110 01500169020001000184020001500194005002100209039000500230020000600235020000800241 013000700249#VV10.18636#25000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#Thn Trng Lin Nhn (ch.b.), Nguyn Hu Long, Hunh Th Hng Mai, Nguyn Th i Thu #^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#Thn Trng Lin Nh n#Loan#Lp 7#Bi tp#269197## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030014000600070039000740080005001130090011001180100 00500129011001500134020000900149020001500158005001500173039000500188020000600193 020000800199013000700207020000900214#VV10.18637#23400#Vi?t#B103T#590.76#^214#B i tp sinh hc 7#Bin son mi#Trn Ngc Oanh (ch.b.), Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGi o dc#2010#^a184tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Trn Ngc Oanh#Loan#Lp 7#Bi tp#269198#ng vt## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070055000680080005001230090011001280100005001390110 01400144020001800158020001500176005001500191039000500206020000600211020000800217 013000700225004001800232020000800250#VV10.18638#8300#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun# ^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Trn Vn Th ng#Loan#Lp 7#Bi tp#269199#Ti bn ln th 1#o c## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440030014000620070066000760080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020000900186020001500195005001500210039000500225 020000600230020000800236013000700244#VV10.18639#18100#Vi?t#B103T#959.70076#^214 #Bi tp lch s 7#Bin son mi#Nghim nh V (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Tr n Th Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Sch gi o khoa#Nghim nh V#Loan#Lp 7#Bi tp#269200## 00697000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070066000720220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000800196020000600204020000800210 02000150021800500160023300500190024900500130026800500110028103900050029201300070 0297020000800304020001100312020001200323#VV10.18640#18100#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 7#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Bch H, L Xu n Thi, V Bng T#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Bch H#L Xun Th i#V Bng T#Loan#269201#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00724000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070069000720220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000800199020000600207020000800213 02000150022100500160023600500140025200500170026600500130028303900050029600500110 0301013000700312020000800319020001100327020001200338#VV10.18641#13300#Vi?t#B103 T#807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Trn c N gn, Nguyn Th Nng, V Bng T#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 00tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Trn c Ngn#N guyn Th Nng#L Xun Thi#Loan#V Bng T#269202#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029403900050 0311013000700316#VV10.18642#26700#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#Loan#269203## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029403900050 0311013000700316#VV10.18643#19100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#Loan#269204## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070059000760080005001350090011001400100 00500151011001500156020000800171020001400179005001300193039000500206020000600211 013000700217020000800224020001100232020001200243#VV10.18644#VV10.18645#40000#Vi ?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 7#Trn nh S (ch.b.), Dip Quang Ba n, Nguyn Trng Hon...#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b24cm#Ng vn#Sch c th m#Trn nh S#Loan#Lp 7#269205#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00522000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400290005000530070071000580080005001290090011001340100 00500145011001500150020001100165020001500176005001400191039000500205015003300210 020000600243013000700249#VV10.18646#11300#Vi?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 8#k{ T#Ng Minh Thu (ch.b.), Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#^aH.#^ aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Ting Nht#Sch gio khoa#Ng Minh Thu#Loan#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#269206## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029403900050 0311013000700316#VV10.18647#33500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a268tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#Loan#269207## 00661000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029403900050 0311013000700316#VV10.18648#29600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#Loan#269208## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030014000590070049000730080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020001500165005001400180039000500194020000600199 020000800205013000700213#VV10.18649#17600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 8#Bin son mi#on Ngc Cn (ch.b.), L Th La, Bi Gia Thnh#^aH.#^aGio d c#2010#^a136tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#on Ngc Cn#Loan#Lp 8#Bi tp#26 9209## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030014000620070041000760080005001170090011001220100 00500133011001500138020000900153020001500162005001600177039000500193020000600198 020000800204013000700212020001300219#VV10.18650#21500#Vi?t#B103T#612.0076#^214# Bi tp sinh hc 8#Bin son mi#Phm Thanh H (ch.b.), Nguyn Quang Vinh#^aH.#^ aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Phm Thanh Hin#Loan#Lp 8 #Bi tp#269210#C th ngi## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420030014000600070048000740080005001220090011001270100 00500138011001500143020000800158020001500166005001300181039000500194020000600199 020000800205013000700213#VV10.18651#18600#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho h c 8#Bin son mi#Nguyn Cng (ch.b.), V Minh H, Cao Th Thng#^aH.#^aGio d c#2010#^a144tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio khoa#Nguyn Cng#Loan#Lp 8#Bi tp#26 9211## 00729000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070062000720220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020000600200020000800206 02000150021400500160022900500160024500500170026100500140027800500200029203900050 0312013000700317020000800324020001100332020001200343#VV10.18652#15200#Vi?t#B103 T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Th Nng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b 24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#Bi Minh Ton#Nguyn Th Hng Vn#Loan#269212#Vn hc#Ting vit#Tp lm vn## 00654000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070058000720220004001300040018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173020000800188020000600196020000800202 02000150021000500160022500500160024100500130025700500140027000500200028403900050 0304013000700309#VV10.18653#15200#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, L Nhm Thn...#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio kho a#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#Nguyn Th Hng Vn #Loan#269213## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030014000580070054000720080005001260090011001310100 00500142011001500147020000700162020001500169005001500184039000500199020000600204 020000800210013000700218#VV10.18654#14700#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 8#Bin son mi#ng Vn Hng (ch.b.), Phm Minh Tm, Trn Ngc ip#^aH.#^aGi o dc#2010#^a111tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#ng Vn Hng#Loan#Lp 8#Bi t p#269214## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030014000560070053000700080005001230090011001280100 00500139011001500144020000800159020001500167005001500182039000500197020000600202 020000800208013000700216#VV10.18656#17600#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 8 #Bin son mi#Nguyn Ngc C (ch.b.), Lu Minh Nguyt, L Hng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Nguyn Ngc C#Loan#Lp 8#Bi tp #269215## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030014000690070074000830080005001570090011001620100 00500173011001500178020001800193020001500211005001600226039000500242020000600247 020000800253013000700261020000800268#VV10.18655#16200#Vi?t#B103T#170.76#^214#B i tp gio dc cng dn 8#Bin son mi#Nguyn Hu Khi (ch.b.), ng Thu Anh, Ng Th Dip Lan, Trn Minh Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Sch gio khoa#Nguyn Hu Khi#Loan#Lp 8#Bi tp#269216#o c## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020001400187005001400201039000500215020000600220 00400180022602000080024402000120025202000110026400500160027500500180029101300070 0309#VV10.18657#VV10.18658#47500#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 9#B.s., tu yn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm# Ngc Thng#Loan#Lp 9#Ti bn l n th 5#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#269217 ## 00516000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030014000600070034000740080005001080090011001130100 00500124011001500129020000700144020000900151020001500160005001300175039000500188 020001200193020000800205013000700213020000600220#VV10.18659#15700#Vi?t#B103T#33 0.9597#^214#Bi tp a l 9#Bin son mi#Phm Th Sen (ch.b.), Anh Dng#^aH .#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#a l#Vit Nam#Sch gio khoa#Phm Th Sen#Loa n#a kinh t#Bi tp#269218#Lp 9## 00502000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430070055000660080005001210090011001260100005001370110 01500142020001000157020001500167005001100182039000400193020000600197004001800203 020000800221013000700229#VV10.18660#23000#Vi?t#V460B#428.0076#^214#V bi tp t ing Anh 9#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio d c#2010#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#V Th Li#THa#Lp 9#Ti bn ln th 4#Bi tp#269219## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420030014000630070053000770080005001300090011001350100 00500146011001500151020000800166020001500174005001100189039000400200020000600204 020000800210013000700218#VV10.18661#20500#Vi?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 9#Bin son mi#Ng Vn V (ch.b.), Phm Hng Hoa, L Th Phng Lan#^aH.# ^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio khoa#Ng Vn V#THa#Lp 9#Bi t p#269220## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440030014000620070053000760080005001290090011001340100 00500145011001500150020000800165020001500173005001500188005001600203039000400219 020000600223020000800229005001200237013000700249#VV10.18662#20500#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 9#Bin son mi#Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Th Bch, Lu Hoa Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Ngu yn Th Ci#Nguyn Th Bch#THa#Lp 9#Bi tp#Lu Hoa Sn#269221## 00495000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030014000620070054000760080005001300090011001350100 00500146011001500151020000900166020001500175005001400190039000400204020000600208 020000800214013000700222#VV10.18663#23400#Vi?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp sinh hc 9#Bin son mi#ng Hu Lanh (ch.b.), Thiu Vn ng, Nguyn Vn T#^aH.# ^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#ng Hu Lanh#THa#Lp 9#B i tp#269222## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030014000690070071000830080005001540090011001590100 00500170011001500175020001800190020001500208005001600223039000400239020000600243 020000800249013000700257020000800264#VV10.18664#16200#Vi?t#B103T#170.76#^214#B i tp gio dc cng dn 9#Bin son mi#Nguyn Hu Khi (ch.b.), ng Thu Anh, Ng Kiu Linh, Trn Minh Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Nguyn Hu Khi#THa#Lp 9#Bi tp#269223#o c## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020017000420030014000590070055000730080005001280090011001330100 00500144011001500149020000700164020001500171005001600186005000900202039000400211 020000600215020000800221005002000229013000700249#VV10.18665#16700#Vi?t#B103T#53 0.076#^214#Bi tp vt l 9#Bin son mi#Nguyn c Thm (ch.b.), V Quang, Ph m Th Ngc Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Nguy n c Thm#V Quang#THa#Lp 9#Bi tp#Phm Th Ngc Thng#269224## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030028000930070018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000900175020001400184005001800198039000400216 020000600220020000800226020001500234013000700249#VV10.18666#VV10.18667#27500#Vi ?t#T527C#516.0076#^214#Tuyn chn cc bi ton hnh hc lp 9#Dng n thi vo l p 10 THPT#Nguyn Tin Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Tin Quang#THa#Lp 9#Bi tp#Sch luyn thi#269225## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070018000910080005001090090011001140100 00500125011001500130020000500145020001400150005001800164039000400182020000600186 020000800192020001500200020000700215013000700222#VV10.18668#VV10.18669#25000#Vi ?t#T527C#512.0076#^214#Tuyn chn cc bi ton i s lp 9#Nguyn Tin Quang#^a H.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn Tin Quang#THa#Lp 9 #Bi tp#Sch luyn thi#i s#269226## 00727000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070062000720220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020000600200020000800206 02000120021402000110022602000150023700500160025200500160026800500170028400500140 0301005001900315039000400334013000700338020000800345#VV10.18670#16700#Vi?t#B103 T#807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Th Nng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b 24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi #Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#Bi Minh Ton#Phm Th Ngc Trm#THa#269227#V n hc## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030014000570070059000710080005001300090011001350100 00500146011001500151020000800166020001500174005001700189039000400206020000700210 020000800217013000700225#VV10.18671#21000#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 1 0#Bin son mi#Nguyn Hng Lin (ch.b.), Nguyn Mai Anh, Nguyn Nam Phng#^aH.# ^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Nguyn Hng Lin#THa#Lp 1 0#Bi tp#269228## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030014000630070058000770080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020001500180005001400195039000400209020000700213 020000800220013000700228#VV10.18672#17600#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...# ^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Hnh hc#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#THa#L p 10#Bi tp#269229## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070043000630080005001060090011001110100005001220110 01500127020000900142020001500151005000800166039000400174020000700178020000800185 013000700193#VV10.18673#22000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10#o Tam (ch.b.), Phan Dn, Trng Vn Hn#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Hnh hc#Sch gio khoa#o Tam#THa#Lp 10#Bi tp#269230## 00681000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070058000730220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020000700179020000800186020001200194 02000110020602000150021700500160023200500160024800500130026400500140027700500090 0291039000400300013000700304020000800311#VV10.18674#15700#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 10#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), inh Thi Hng, V it Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Tp l m vn#Ting Vit#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#inh Thi Hng# Vit Hng#Tr n c Ngn#V Thanh#THa#269231#Vn hc## 00677000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070054000730220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020000700175020000800182020001200190 02000110020202000150021300500160022800500160024400500090026000500130026900500140 0282039000400296013000700300020000800307#VV10.18675#15700#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 10#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), inh Thi Hng, V T hanh...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a118tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Tp lm v n#Ting Vit#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#inh Thi Hng#V Thanh#L Nhm Th n#Bi Minh Ton#THa#269232#Vn hc## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030014000610070058000750080005001330090011001380100 00500149011001500154020000700169020001500176005001400191039000400205020000700209 020000800216013000700224#VV10.18676#28200#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^a H.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#i s#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#THa#Lp 10 #Bi tp#269233## 00512000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030014000640070062000780080005001400090011001450100 00500156011001500161020001000176020001500186005001900201039000400220020000700224 020000800231013000700239#VV10.18677#21500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp tin g Anh 10#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V Th L i...#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#Hong Th Xun Hoa#THa#Lp 10#Bi tp#269234## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420030014000610070068000750080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020001500187005001000202039000400212020000700216 020000800223013000700231#VV10.18678#19500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin h c 10#Bin son mi#H Cm H (ch.b.), Nguyn Th Lc, Nguyn Ch Trung, Trn Do n Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Tin hc#Sch gio khoa#H Cm H#THa #Lp 10#Bi tp#269235## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030014000590070053000730080005001260090011001310100 00500142011001500147020000700162020001500169005001300184039000400197020000700201 020000800208013000700216#VV10.18679#19500#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 10#Bin son mi#L Vn Thng (ch.b.), Trng Vn Cnh, Phm Ngc Tr#^aH.#^aGi o dc#2010#^a152tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#L Vn Thng#THa#Lp 10#Bi tp #269236## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420030014000600070067000740080005001410090011001460100 00500157011001500162020000700177020001500184005001300199005001500212039000400227 005001200231020000700243020000800250005001600258013000700274#VV10.18680#23900#V i?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10#Bin son mi#o Vn Phc (ch.b.), n g Thanh Hi, Hong Khanh, Phm nh Lng#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#V t l#Sch gio khoa#o Vn Phc#ng Thanh Hi#THa#Hong Khanh#Lp 10#Bi tp#P hm nh Lng#269237## 00566000000000289000450002600110000002000080001102000080001901400070002704100050 00341810006000390820008000458080005000530020028000580030014000860070059001000080 00500159009001100164010000500175011001500180020000700195020001400202005001900216 005001600235039000400251005001400255013000700269#VV10.18681#Ho hc#Bi tp#2240 0#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10 nng cao#Bin son mi#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Hong Th Chin, Nguyn Vn L#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b2 4cm#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Hong Th Chin#THa#Nguyn Vn L#26 9238## 00537000000000277000450002600110000002000180001102000080002901400070003704100050 00441810006000490820006000558080005000610020029000660030014000950070056001090080 00500165009001100170010000500181011001500186020000700201020001500208005001500223 039000400238013000700242020001000249#VV10.18682#Gio dc cng dn#Bi tp#16200 #Vi?t#B103T#107.6#^214#Bi tp gio dc cng dn 10#Bin son mi#Trn Vn Thng (ch.b.), V Th Lan Anh, Nguyn Thu Hoi#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#L p 10#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#THa#269239#Trit hc## 00558000000000289000450002600110000002000080001102000080001901400070002704100050 00341810006000390820008000458080005000530020019000580030014000770070059000910080 00500150009001100155010000500166011001500171020000700186020001500193005001400208 005001600222039000400238005001900242013000700261#VV10.18683#Ho hc#Bi tp#1950 0#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10#Bin son mi#Nguyn Vn L (ch.b. ), Hong Th Chin, Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Lp 1 0#Sch gio khoa#Nguyn Vn L#Hong Th Chin#THa#Nguyn Xun Trng#269240## 00463000000000265000450002600110000002000090001100500180002002000080003801400070 00460410005000531810006000580820007000648080005000710020020000760030014000960070 01800110008000500128009001100133010000500144011001500149020000700164020001500171 039000400186013000700190#VV10.18684#Sinh hc#Trnh Nguyn Giao#Bi tp#21000#Vi ?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10#Bin son mi#Trnh Nguyn Giao#^aH.#^a Gio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Lp 10#Sch gio khoa#THa#269241## 00612000000000313000450002600110000002600110001102000090002200500110003100500140 00420050014000560050015000700050013000850040018000980140007001160410005001231810 00600128082000400134808000500138002003500143007005200178008000500230009001100235 010000500246011001500251020000700266020001400273039000400287013000700291#VV10.18 685#VV10.18686#Hnh hc#on Qunh#Vn Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#Ti bn ln th 1#49500#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton - H nh hc 10#on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#^aH.#^aGio dc#2 010#^a344tr.^b24cm#Lp 10#Sch c thm#THa#269242## 00603000000000301000450002600110000002600110001102000070002200500110002900500160 00400050014000560050016000700040018000860140007001040410005001111810006001160820 00400122808000500126002003300131007006800164008000500232009001100237010000500248 011001500253020000700268020001500275039000400290013000700294#VV10.18688#VV10.186 87#i s#on Qunh#Don Minh Cng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#Ti bn ln t h 1#35000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton - i s 10#on Qunh (ch. b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a344t r.^b24cm#Lp 10#Sch gio khoa#THa#269243## 00668000000000289000450002600110000002000080001100500150001900500190003402000080 00530140007000610410005000681810007000730820008000808080005000880020051000930030 11500144007003500259008000500294009001100299010000500310011001500315020000700330 020001500337039000400352013000700356020001500363#VV10.18689#Ho hc#Quch Vn Lo ng#Nguyn Xun Trng#Bi tp#34000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php chn l c gii nhanh bi tp ho hc 10#Ti liu tham kho cho gio vin ho hc, hc s inh kh gii v chuyn ho hc, hc sinh n thi i hc v Cao ng#Quch Vn Lo ng, Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Lp 10#Sch tham kho #THa#269244#Sch luyn thi## 00549000000000289000450002600110000002600110001102000080002200500200003000500150 00500050017000650140007000820410005000891810006000940820004001008080005001040020 02000109007005400129008000500183009001100188010000500199011001500204020000700219 020001400226039000400240013000700244020000800251#VV10.18690#VV10.18691#Ho hc#N guyn Th Thanh H#Phan Trng Qu#Nguyn Hong Ht#44000#Vi?t#C120N#546#^214#C m nang ho hc 10#Nguyn Th Thanh H, Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht#^aH.#^aG io dc#2010#^a288tr.^b24cm#Lp 10#Sch c thm#THa#269245#Bi tp## 00656000000000325000450002600110000002600110001102000090002200500130003101400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020043000760030023001190070 06200142008000500204009001100209010000500220011001500225020000700240020001400247 03900040026100500150026500500090028000500140028901300070030302000080031002000120 0318#VV10.18693#VV10.18694#Hnh hc#Hn Lin Hi#22500#Vi?t#T550K#516.0076#^214 #T kim tra cht lng hc tp hnh hc 10#Trc nghim v t lun#Hn Lin Hi (ch.b.), Hong Ngc Anh, Bi Bnh, L Phc Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b 24cm#Lp 10#Sch c thm#THa#Hong Ngc Anh#Bi Bnh#L Phc Thnh#269246#Bi t p#Trc nghim## 00567000000000289000450002600110000002000090001100500170002002000080003701400070 00450410005000521810006000570820007000638080005000700020029000750030014001040070 05500118008000500173009001100178010000500189011001500194020000700209020001400216 039000400230005001600234005002000250013000700270#VV10.18695#Sinh hc#Nguyn Hng Hnh#Bi tp#20500#Vi?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10 nng cao#Bin so n mi#Nguyn Hng Hnh, Nguyn Nh Hin, Trn Th Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#20 10#^a159tr.^b24cm#Lp 10#Sch c thm#THa#Nguyn Nh Hin#Trn Th Thanh Xun#2 69247## 00621000000000313000450002600110000002000090001100500140002002000080003401400070 00420410005000491810006000540820009000608080005000690020029000740030014001030070 05700117008000500174009001100179010000500190011001500195020000700210020001400217 039000400231005001800235005001300253005001600266005001800282013000700300#VV10.18 696#Hnh hc#Phan Huy Khi#Bi tp#19100#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam..#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Lp 10#Sch c thm#THa#Nguyn Phn g Anh#Trn Hu Nam#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269248## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020027000370030014000640070058000780080005001360090011001410100005001520110 01500157039000500172020000700177020001400184005001400198005001800212005001300230 005001600243020000700259020000800266005001800274013000700292#VV10.18697#31500#V i?t#512.0076#^214#Bi tp i s 10 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b.) , Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a252tr.^b24cm#oanh# i s#Sch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#Phm Quc Phong# Lp 10#Bi tp#Nguyn Ngc Thng#269249## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020030000370030014000670070069000810080005001500090011001550100005001660110 01500171039000500186020001000191020000700201020001400208005001900222020000800241 005001800249005001900267005002100286005002300307013000700330#VV10.18698#27700#V i?t#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10 nng cao#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Thnh ng, Hong Th Hng Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr. ^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#Bi tp#Nguyn Th nh ng#Hong Th Hng Hi#Nguyn Th Thu Hng#Hong Nguyn Thu Trang#269250## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420030014000690070052000830080005001350090011001400100 00500151011001500156039000500171020000700176020000700183020000800190020001400198 005001700212005001400229005000800243005001500251005001500266013000700281#VV10.18 699#25300#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10 nng cao#Bin son mi#Nguy n Vn Thun (ch.b.), Lng Tt t, L Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b2 4cm#oanh#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Thun#Lng Tt t#L H ng#V Th Mai Lan#Phm Huy Thng#269251## 00589000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030019000810070031001000220004001312210 00700135008000500142009001100147010000500158011001500163020000700178020000700185 02000080019202000140020000500150021400500150022903900050024401300070024902000070 0256#VV10.18700#VV10.18701#36000#Vi?t#B103T#531.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 10#C bn v nng cao#Phm Ngc Tin, Hong Minh Ch#T.1#C hc#^aH.#^aGio d c#2010#^a235tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Hong Minh Ch#oanh#269252#C hc## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030019000810070031001000220004001312210 05100135008000500186009001100191010000500202011001500207020000700222020000700229 020000800236020001400244005001500258005001500273039000500288013000700293#VV10.18 702#VV10.18703#38000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 10#C bn v nng cao#Phm Ngc Tin, Hong Minh Ch#T.2#Cc nh lut bo ton. C hc c ht lu. Nhit hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sc h c thm#Phm Ngc Tin#Hong Minh Ch#oanh#269253## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020051000540030115001050070035002200080005002550090 01100260010000500271011001500276039000500291020000800296020000700304020001300311 020001400324005001500338005001900353013000700372#VV10.18704#VV10.18705#40000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php chn lc gii nhanh bi tp ho hc 11#Ti li u tham kho cho gio vin ho hc, hc sinh kh gii v chuyn ho hc, hc sin h n thi i hc v Cao ng#Quch Vn Long, Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a272tr.^b24cm#oanh#Ho hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Quch Vn Lon g#Nguyn Xun Trng#269254## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070068001080080005001760090011001810100 00500192011001500197039000500212020000700217020001400224005001100238005001400249 005001600263005001600279020001000295020000700305020000800312013000700320#VV10.18 706#VV10.18707#34000#Vi?t#T103L#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s v gii tch 11#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng H ng Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#oanh#i s#Sch c thm#on Qun h#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#Gii tch#Lp 11#Bi tp#269255# # 00623000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070052000970080005001490090011001540100 00500165011001500170039000500185020000900190020001400199005001100213005001400224 005001400238020000700252020000800259005001700267005001800284013000700302#VV10.18 708#VV10.18709#35500#Vi?t#T103L#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp h nh hc 11#on Qunh (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#^aH.#^aGio dc#20 10#^a256tr.^b24cm#oanh#Hnh hc#Sch c thm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh C ng#Lp 11#Bi tp#Nguyn ng Pht#L B Khnh Trnh#269256## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070068000950080005001630090011001680100 00500179011001500184039000500199020000700204020001400211005001100225005001400236 005001600250005001600266020001000282020000700292013000700299#VV10.18710#VV10.187 11#45000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton - i s v gii tch 11#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a327tr.^b24cm#oanh#i s#Sch c thm#on Qunh#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#Gii tch#Lp 11#269257## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030014000630070058000770080005001350090011001400100 00500151011001500156039000500171020000900176020001500185005001400200005001800214 005001300232020000700245020000800252005001600260005001800276013000700294#VV10.18 712#21000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11#Bin son mi#Phan Huy K hi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a161tr.^b2 4cm#oanh#Hnh hc#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#L p 11#Bi tp#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269258## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420030014000610070054000750080005001290090011001340100 00500145011001500150039000500165020000800170020000700178020000800185020001500193 005001400208005001400222005001600236013000700252#VV10.18713#25300#Vi?t#B103T#54 6.076#^214#Bi tp ho hc 11#Bin son mi#Phm Vn Hoan (ch.b.), Ng Uyn Minh , inh Xun Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#oanh#Ho hc#Lp 11#Bi t p#Sch gio khoa#Phm Vn Hoan#Ng Uyn Minh#inh Xun Quang#269259## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420030014000600070053000740080005001270090011001320100 00500143011001500148039000500163020000700168020000700175020000800182020001500190 005000900205005001700214005001400231005001500245005001700260013000700277#VV10.18 714#21900#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11#Bin son mi#T Giang (ch. b.), Nguyn Tin Bnh, Lng Tt t...#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#oanh #Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#T Giang#Nguyn Tin Bnh#Lng Tt t# ng Thanh Hi#Nguyn Ngc Lun#269260## 00678000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070051000730220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000800172020001100180020001200191 02000070020302000080021002000150021800500130023300500110024600500140025700500160 0271005001700287039000500304013000700309#VV10.18715#18100#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 11#Bin son mi#L Nhm Thn (ch.b.), L Huy Bc, L Quang Hn g...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#L Nhm Thn#L Huy Bc#L Quang Hng#Nguyn X un Lc#Nguyn Th Nng#oanh#269261## 00678000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070051000730220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000800172020001100180020001200191 02000070020302000080021002000150021800500130023300500110024600500140025700500160 0271005001700287039000500304013000700309#VV10.18716#13800#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 11#Bin son mi#L Nhm Thn (ch.b.), L Huy Bc, L Quang Hn g...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#L Nhm Thn#L Huy Bc#L Quang Hng#Nguyn X un Lc#Nguyn Th Nng#oanh#269262## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030014000590070063000730080005001360090011001410100 00500152011001500157039000500172020000700177020001500184005002300199005001600222 020001200238020000700250005001400257020000800271013000700279#VV10.18717#13300#V i?t#B103T#330.91#^214#Bi tp a l 11#Bin son mi#Nguyn Th Minh Phng (ch .b.), Phm Ngc Qunh, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#oanh# a l#Sch gio khoa#Nguyn Th Minh Phng#Phm Ngc Qunh#a kinh t#Lp 11#Ng uyn c V#Bi tp#269263## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420030014000610070051000750080005001260090011001310100 00500142011001500147039000500162020000800167020001500175005001000190005001400200 020000700214020000800221005001700229013000700246#VV10.18718#18600#Vi?t#B103T#00 5.076#^214#Bi tp tin hc 11#Bin son mi#H Cm H (ch.b.), L Thu Thch, Ng uyn Ch Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#oanh#Tin hc#Sch gio khoa#H Cm H#L Thu Thch#Lp 11#Bi tp#Nguyn Ch Trung#269264## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030014000640070062000780080005001400090011001450100 00500156011001500161039000500176020001000181020000700191020001400198005001900212 020000800231005001900239005001100258005001400269005002200283013000700305#VV10.18 719#17600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V Th Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a136t r.^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#Bi tp#Nguyn T h Diu H#V Th Li#Trn Th Mnh#Nguyn Th Huyn Minh#269265## 00640000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440030024000580070057000820080005001390090011001440100 00500155011001500160039000500175020001100180020000700191020001500198005001400213 015003300227005001500260005001500275005001600290005001300306013000700319#VV10.18 720#VV10.18721#Vi?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 11#Sch gio khoa th im#Ng M inh Thu (ch.b.), Phm Hng Long, Phm Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr .^b24cm#oanh#Ting Nht#Lp 11#Sch gio khoa#Ng Minh Thu#TTS ghi: B Gio d c v o to#Phm Hng Long#Phm Thu Hng#Phm Th Thu H#Inami Yukiko#269266## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030014000620070055000760080005001310090011001360100 00500147011001500152039000500167020000900172020000700181020000800188020001500196 005001400211005001700225005001400242013000700256#VV10.18722#21500#Vi?t#B103T#57 1.076#^214#Bi tp sinh hc 11#Bin son mi#Nguyn Vn T (ch.b.), Nguyn Thu H uyn, L Th Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn T#Nguyn Thu Huyn#L Th Phng#269267## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420030014000710070054000850080005001390090011001440100 00500155011001500160039000500175020001800180020000700198020000800205020001500213 005001400228005001500242005001500257013000700272#VV10.18723#18100#Vi?t#B103T#32 0.076#^214#Bi tp gio dc cng dn 11#Bin son mi#Phm Vn Hng (ch.b.), V Th Lan Anh, Dng Thu Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#oanh#Gio dc c ng dn#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Vn Hng#V Th Lan Anh#Dng Thu Nga #269268## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070010000740080005000840090011000890100005001000110 01500105039000500120020001000125020000700135020001400142005001000156020000800166 013000700174#VV10.18724#17000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 11#V M Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#V M Lan#Bi tp#269269## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020043000470070059000900080005001490090011001540100005001650110 01500170039000500185020000900190020000700199020000800206020001400214005001400228 005001800242005001700260013000700277#VV10.18725#VV10.18726#23000#Vi?t#571.076#^ 214#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 11#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguy n Giao, Nguyn Vn Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#Nguyn Vn Thun#269270 ## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030014000570070030000710080005001010090011001060100 00500117011001500122039000500137020000800142020001500150005001600165005001300181 020000700194020000800201013000700209#VV10.18727#16700#Vi?t#B103T#909#^214#Bi t p lch s 11#Bin son mi#Trnh nh Tng, V nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^ a127tr.^b24cm#oanh#Lch s#Sch gio khoa#Trnh nh Tng#V nh Tuyt#Lp 11#B i tp#269271## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430030014000740070058000880080005001460090011001510100 00500162011001500167039000500182020000700187020001500194005001400209005001800223 00500130024102000100025402000070026400500160027100500180028702000080030501300070 0313#VV10.18728#27700#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11#B in son mi#Phan Huy Khi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGi o dc#2010#^a219tr.^b24cm#oanh#i s#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#Nguyn Phn g Anh#Trn Hu Nam#Gii tch#Lp 11#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#Bi tp#26 9272## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020040000370030014000770070058000910080005001490090011001540100005001650110 01500170039000500185020000700190020001400197005001400211005001800225005001300243 020001000256020000700266005001600273005001800289020000800307013000700315#VV10.18 729#20600#Vi?t#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#20 10#^a244tr.^b24cm#oanh#i s#Sch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#Gii tch#Lp 11#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#Bi tp#269273## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020044000440070045000880220004001332210032001370040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208020000700223020000700230020000800237 02000120024502000140025700500140027100500160028500500130030103900050031401300070 0319#VV10.18730#40000#Vi?t#GI-103T#537.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 11 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#Tnh in & dng in khng i#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Vt l#Lp 1 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#o anh#269274## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020030000370030014000670070069000810080005001500090011001550100005001660110 01500171039000500186020001000191020000700201020001400208005001900222005001800241 005001900259020000800278005002100286005002300307013000700330#VV10.18731#28200#V i?t#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11 nng cao#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Thnh ng, Hong Th Hng Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr. ^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Thnh ng# Hong Th Hng Hi#Bi tp#Nguyn Th Thu Hng#Hong Nguyn Thu Trang#269275## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420030014000690070069000830080005001520090011001570100 00500168011001500173039000500188020000700193020000700200020000800207020001400215 005001700229005001500246005001500261005001100276013000700287#VV10.18732#26300#V i?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11 nng cao#Bin son mi#Nguyn Vn Thun (ch.b.), Phan Dng Cn, V Th Mai Lan, V c Th#^aH.#^aGio dc#2010#^a208t r.^b24cm#oanh#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Thun#Phan Dng C n#V Th Mai Lan#V c Th#269276## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020029000360030014000650070029000790080005001080090011001130100005001240110 01500129039000500144020000900149020000700158020000800165020001400173005001800187 005001000205013000700215#VV10.18733#20500#Vi?t#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11 nng cao#Bin son mi#Nguyn Quang Vinh, V Vn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a159t r.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#V Vn V# 269277## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030014000700070054000840080005001380090011001430100 00500154011001500159039000500174020000800179020000700187020000800194020001400202 005001400216005001400230005001600244013000700260#VV10.18734#26300#Vi?t#B103T#54 6.076#^214#Bi tp ho hc 11 nng cao#Bin son mi#Phm Vn Hoan (ch.b.), Ng Uyn Minh, inh Xun Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#oanh#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Ng Uyn Minh#inh Xun Quang#269278## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020029000370030014000660070058000800080005001380090011001430100005001540110 01500159039000500174020000900179020001400188005001400202005001800216005001300234 020000700247020000800254005001600262005001800278013000700296#VV10.18735#24800#V i?t#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b .), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#oanh# Hnh hc#Sch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#Lp 11#Bi t p#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269279## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420030014000610070051000750080005001260090011001310100 00500142011001500147039000500162020000800167020001500175005001000190005001400200 020000700214020000800221005001700229013000700246#VV10.18736#19500#Vi?t#B103T#00 5.076#^214#Bi tp tin hc 12#Bin son mi#H Cm H (ch.b.), L Thu Thch, Tr n Lng Vng#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#oanh#Tin hc#Sch gio khoa#H Cm H#L Thu Thch#Lp 12#Bi tp#Trn Lng Vng#269280## 00553000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020029000360030014000650070055000790080005001340090011001390100005001500110 01500155039000500170020001800175020000700193020000800200020001500208005001500223 005001400238005001600252013000700268#VV10.18737#17600#Vi?t#340.076#^214#Bi tp gio dc cng dn 12#Bin son mi#Trn Vn Thng (ch.b.), Ng Thu Linh, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#oanh#Gio dc cng dn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#Ng Thu Linh#Trn Quang Tun#269281## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420030014000600070059000740080005001330090011001380100 00500149011001500154039000500169020000700174020000700181020000800188020001500196 005000900211005001400220005001200234005001300246013000700259#VV10.18738#21000#V i?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12#Bin son mi#T Giang (ch.b.), Cao Ti n Khoa, Mai Vn Tc, Lu Vn Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#oanh#Vt l #Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#T Giang#Cao Tin Khoa#Mai Vn Tc#Lu Vn Xun# 269282## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200040 00338080005000370020013000420030050000550070052001050080005001570090011001620100 00500173011001500178039000500193020001000198020000700208020001500215005001500230 005001300245005001400258004001900272015003300291013000700324#VV10.18739#VV10.187 40#4100#Vi?t#428#^214#Ting Anh 12#Dng cho hc sinh ph thng bt u hc tin g Anh#Phm Khi Hon (ch.b.), L c Nhun, Hong Vn St#^aH.#^aGio dc#2010#^ a136tr.^b21cm#oanh#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Phm Khi Hon#L c Nhun#H ong Vn St#Ti bn ln th 20#TTS ghi: B Gio dc v o to#269283## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030014000610070055000750080005001300090011001350100 00500146011001500151039000500166020000700171020001500178005001600193005001500209 020001200224020000700236005001400243020000800257013000700265020000900272#VV10.18 741#17600#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 12#Bin son mi#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Nguyn T Linh, Phm Ngc Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#o anh#a l#Sch gio khoa#Nguyn Minh Tu#Nguyn T Linh#a kinh t#Lp 12#Phm Ngc Tr#Bi tp#269284#Vit Nam## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030014000640070062000780080005001400090011001450100 00500156011001500161039000500176020001000181020000700191020001500198005001900213 005001900232005001100251020000800262005001400270005002200284013000700306#VV10.18 742#20500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Th Diu H, V Th Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a160t r.^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Th Diu H#V Th Li#Bi tp#Trn Th Mnh#Nguyn Th Huyn Minh#269285## 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440030014000630070059000770080005001360090011001410100 00500152011001500157039000500172020000800177020001500185005001400200005001800214 005001700232020000700249020000800256013000700264#VV10.18743#21500#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 12#Bin son mi# Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, L Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#oanh#Lch s#Sch g io khoa# Thanh Bnh#Nguyn Mnh Hng#L Th Thu Hng#Lp 12#Bi tp#269286# # 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030014000630070058000770080005001350090011001400100 00500151011001500156039000500171020000900176020001500185005001400200005001800214 005001300232020000700245020000800252005001600260005001800276013000700294#VV10.18 744#20500#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12#Bin son mi#Phan Huy K hi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a157tr.^b2 4cm#oanh#Hnh hc#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#L p 12#Bi tp#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269287## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020019000420030014000610070059000750080005001340090011001390100 00500150011001500155039000500170020000800175020000700183020000800190020001500198 005001400213005001600227005001600243005001700259005001900276013000700295#VV10.18 745#24800#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12#Bin son mi#Nguyn Vn L (ch.b.), Hong Th Chin, Nguyn Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24 cm#oanh#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn L#Hong Th Chin#Nguy n Thanh H#Nguyn Vn Luyn#Nguyn Xun Trng#269288## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030014000620070034000760080005001100090011001150100 00500126011001500131039000500146020000900151020000700160020000800167020001500175 005001200190005001300202013000700215#VV10.18746#26300#Vi?t#B103T#576.076#^214#B i tp sinh hc 12#Bin son mi#Mai S Tun (ch.b.), L Hng ip#^aH.#^aGio d c#2010#^a207tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Mai S Tun#L Hng ip#269289## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420030014000630070058000770080005001350090011001400100 00500151011001500156039000500171020001000176020001500186005001400201005001800215 005001300233020000700246020000800253005001600261005001800277013000700295#VV10.18 747#24800#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12#Bin son mi#Phan Huy K hi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b2 4cm#oanh#Gii tch#Sch gio khoa#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#L p 12#Bi tp#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269290## 00555000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070014000810220004000952210015000990040 01800114008000500132009001100137010000500148011001500153020000800168020001100176 020000700187020000700194020001400201005001400215039000500229013000700234#VV10.18 748#VV10.18749#59000#Vi?t#T103L#547#^214#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Trn Q uc Sn#T.1#Ho hc hu c#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a431tr.^b24cm #Ho hc#Ho hu c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Trn Quc Sn#oanh#269291## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020047000470070032000940080005001260090011001310100005001420110 01500147039000500162020000700167020001400174005001400188005001700202020000700219 020001400226013000700240#VV10.18750#VV10.18751#44000#Vi?t#530.076#^214#n l th uyt luyn k nng gii ton vt l 12#Hong c Tm, Nguyn Minh Hun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a286tr.^b24cm#oanh#Vt l#Sch c thm#Hong c Tm#Nguyn Minh H un#Lp 12#Gii bi ton#269292## 00623000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070060000900080005001500090011001550100 00500166011001500171039000500186020000800191020000800199020001400207005001600221 005001900237005002300256020000900279020000700288013000700295020000700302#VV10.18 752#VV10.18753#37000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 12#Nguyn Vn Hiu, Nguyn Th Mai Lan, Nguyn Th Tuyt Nhung#^aH.#^aGio dc#2 010#^a267tr.^b24cm#oanh#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Vn Hiu#Nguyn Th Mai Lan#Nguyn Th Tuyt Nhung#Tc phm#Lp 12#269293#n tp## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070058000700080005001280090011001330100 00500144011001500149039000500164020001400169005001700183005001600200005001500216 020001200231020000700243013000700250#VV10.18754#VV10.18755#28000#Vi?t#H561D#807 #^214#Hng dn lm vn 12#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Th Kim Lin, Nguyn Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#oanh#Sch c thm#Nguyn Thu Hng# Th Kim Lin#Nguyn Lan Anh#Tp lm vn#Lp 12#269294## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020029000370030014000660070058000800080005001380090011001430100005001540110 01500159039000500174020000900179020001400188005001400202005001800216005001300234 020000700247020000800254005001600262005001800278013000700296#VV10.18756#25800#V i?t#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b .), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#oanh# Hnh hc#Sch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#Lp 12#Bi t p#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269295## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020030000360030014000660070058000800080005001380090011001430100005001540110 01500159039000500174020001000179020001400189005001400203005001800217005001300235 020000700248020000800255005001600263005001800279013000700297#VV10.18757#32000#V i?t#515.076#^214#Bi tp gii tch 12 nng cao#Bin son mi#Phan Huy Khi (ch.b .), Nguyn Phng Anh, Trn Hu Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#oanh# Gii tch#Sch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Phng Anh#Trn Hu Nam#Lp 12#Bi tp#Phm Quc Phong#Nguyn Ngc Thng#269296## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020027000360030014000630070052000770080005001290090011001340100005001450110 01500150039000500165020000700170020000700177020000800184020001400192005001200206 005001100218005001700229005001500246005000800261013000700269#VV10.18758#27200#V i?t#530.076#^214#Bi tp vt l 12 nng cao#Bin son mi#V nhTu (ch.b.), L u Hi An, Nguyn Ngc Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#oanh#Vt l#L p 12#Bi tp#Sch c thm#V nh Tu#Lu Hi An#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khi t#H Phc#269297## 00685000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070057000730220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000800178020001100186020001200197 02000070020902000080021602000150022400500160023900500120025500500160026700500140 0283005001400297013000700311039000500318#VV10.18759#17600#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 12#Bin son mi#Nguyn Vn Long (ch.b.), V Quc Anh, Nguyn V n Bnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn Long#V Quc Anh#Nguyn Vn B nh#L Quang Hng#Bi Minh Ton#269298#oanh## 00687000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030014000590070057000730220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000800178020001100186020001200197 02000070020902000080021602000150022400500160023900500120025500500160026700500160 0283005001400299039000500313013000700318#VV10.18760#15700#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 12#Bin son mi#Nguyn Vn Long (ch.b.), V Quc Anh, Nguyn T h Bnh...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn Long#V Quc Anh#Nguyn Th B nh#Nguyn Vn Bnh#Bi Minh Ton#oanh#269299## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420030014000710070053000850080005001380090011001430100 00500154011001500159039000500174020000900179020000700188020000800195020001400203 005001200217005001400229005001700243013000700260#VV10.18761#33000#Vi?t#B103T#57 6.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Bin son mi#Chu Vn Mn (ch.b.), Nguy n H Anh, Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Chu Vn Mn#Nguyn H Anh#Nguyn Thu Huyn#269300## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030014000700070079000840080005001630090011001680100 00500179011001500184039000500199020000800204020000700212020000800219020001400227 005001900241005001600260005001600276005001700292013000700309#VV10.18762#27200#V i?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12 nng cao#Bin son mi#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), Hong Th Chin, Nguyn Thanh H, Nguyn Vn Luyn#^aH.#^aGio dc# 2010#^a215tr.^b24cm#oanh#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng #Hong Th Chin#Nguyn Thanh H#Nguyn Vn Luyn#269301## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020030000370030014000670070069000810080005001500090011001550100005001660110 01500171039000500186020001000191020000700201020000800208020001400216005001900230 005001800249005001900267005002100286005002300307013000700330#VV10.18763#23400#V i?t#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12 nng cao#Bin son mi#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Thnh ng, Hong Th Hng Hi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr. ^b24cm#oanh#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Th nh ng#Hong Th Hng Hi#Nguyn Th Thu Hng#Hong Nguyn Thu Trang#269302## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540070013000890080005001020090011001070100 00500118011001500123039000500138020000900143020001400152005001300166020000700179 013000700186020000800193#VV10.18764#VV10.18765#29000#Vi?t#N122C#516.0076#^214#N ng cao v pht trin hnh hc 12#Bi Vn Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24 cm#oanh#Hnh hc#Sch c thm#Bi Vn Bnh#Lp 12#269303#Bi tp## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070050000890080005001390090011001440100 00500155011001500160039000500175020001000180020001400190005001400204005001800218 005001600236020000700252013000700259020000800266#VV10.18766#VV10.18767#52000#Vi ?t#N122C#515.076#^214#Nng cao v pht trin gii tch 12#Phan Huy Khi, Nguyn Ngc Thng, Phan Don Thoi#^aH.#^aGio dc#2010#^a379tr.^b24cm#oanh#Gii tch#S ch c thm#Phan Huy Khi#Nguyn Ngc Thng#Phan Don Thoi#Lp 12#269304#Bi t p## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020048000420030037000900070012001270220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020000800197020000700205020000800212 020001400220005001200234039000500246013000700251#VV10.18768#29000#Vi?t#B100T#54 6.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 12#Bi tp t lun. Bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^ b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#oanh#269305## 00717000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210098001480080 00500246009001100251010000500262011001500267020000700282020001400289005001400303 00500160031700500130033303900050034602000070035102000140035802000120037201300070 0384#VV10.18769#VV10.18770#50000#Vi?t#GI-103T#530.076#^214#Gii ton v trc ng him vt l 12 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.3#Sng v nh sng. Lng t nh sng. Thuyt tng i hp. Ht nhn nguyn t. T vi m n v m#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Bi Quang H n#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#oanh#Lp 12#Gii bi ton#Trc nghim#269306## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020071000550070041001260080005001670090011001720100 00500183011001500188039000500203020001000208020002000218020000700238020001400245 005001500259005001700274013000700291020001500298#VV10.18771#VV10.18772#28500#Vi ?t#250-O#428.0076#^214# n luyn thi vo trung hc ph thng v trng chuyn mn ting Anh#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 03tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Nguyn Th C hi#Nguyn Hu Cng#269307#Sch luyn thi## 00585000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030048000880070042001360080005001780090 01100183010000500194011001500199039000500214020001400219005001200233005002100245 020001400266020002000280013000700300#VV10.18773#VV10.18774#28500#Vi?t#H561D#807 #^214#Hng dn lm bi vn ngh lun x hi#Theo sch gio khoa ng vn trung h c ph thng#Chu Th Ho (ch.b.), Nguyn Th Bch Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a20 2tr.^b24cm#oanh#Sch c thm#Chu Th Ho#Nguyn Th Bch Thu#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#269308## 00783000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550030057001020070052001590080005002110090 01100216010000500227011001500232039000500247020001400252020001400266005001300280 00500110029300500150030400500150031900500110033400400390034502000070038402000150 0391020002000406013000700426#VV10.18775#VV10.18776#32000#Vi?t#CH527#512.0076#^ 214#Chuyn luyn thi vo i hc: Bt ng thc#Bin son theo chng trnh t on THPT nng cao hin hnh#Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy...# ^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#oanh#Bt ng thc#Sch c thm#Trn Vn H o#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung# thi#Sch luyn thi#Ph thng trung hc#269309## 00778000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020044000560030057001000070052001570080005002090090 01100214010000500225011001500230039000500245020001100250020001400261005001300275 00500110028800500150029900500150031400500110032900400390034002000200037902000070 0399020001500406013000700421#VV10.18777#VV10.18778#29000#Vi?t#CH527#516.24076# ^214#Chuyn luyn thi vo i hc: Lng gic#Bin son theo chng trnh to n THPT nng cao hin hnh#Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy...#^a H.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#oanh#Lng gic#Sch c thm#Trn Vn Ho#Ngu yn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#269310## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540070012000900220004001022210010001060040 03800116008000500154009001100159010000500170011001500175020000800190020001000198 02000150020800500120022303900050023501300070024002000200024702000070026702000140 0274#VV10.18780#VV10.18779#51500#Vi?t#CH527#546.076#^214#Chuyn luyn thi i hc mn ho#Ng Ngc An#T.2#Ho v c#Ti bn ln th 1 c chnh l b sung#^ aH.#^aGio dc#2010#^a369tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Sch luyn thi#Ng Ngc An# oanh#269311#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070070000850080005001550090011001600100 00500171011001400176039000500190020000900195020000600204020001200210020001400222 005001700236005002200253005002100275013000700296#VV10.18781#VV10.18782#10500#Vi ?t#250K#580.76#^214# kim tra kin thc sinh hc 6#Phm Phng Bnh (ch.b.), Nguyn Th Nguyt nh, Nguyn Th Kim Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b24cm#o anh#Sinh hc#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Nguyn Th Nguyt nh#Nguyn Th Kim Hong#269312## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020033000460070062000790080005001410090011001460100005001570110 01400162039000500176020000900181020000600190020001200196020001400208005001700222 005002100239005001400260013000700274#VV10.18783#VV10.18784#10500#Vi?t#590.76#^2 14# kim tra kin thc sinh hc 7#Phm Phng Bnh (ch.b.), Nguyn Th Kim Ho ng, Mai Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Nguyn Th Kim Hong#Mai Ngc Tin#269313## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070064000870080005001510090011001560100 00500167011001400172039000500186020000900191020000600200020001200206020001400218 005001700232005001600249005002100265013000700286#VV10.18785#VV10.18786#11500#Vi ?t#250K#612.0076#^214# kim tra kin thc sinh hc 8#Phm Phng Bnh (ch.b.) , L Thu M Chu, Nguyn Th Kim Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b24cm#oanh# Sinh hc#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Phm Phng Bnh#L Thu M Chu#Nguyn Th Kim Hong#269314## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020033000480070057000810080005001380090011001430100005001540110 01400159039000500173020000900178020000600187020001200193020001400205005001700219 005001300236005001700249013000700266#VV10.18787#VV10.18788#10500#Vi?t#576.5076# ^214# kim tra kin thc sinh hc 9#Phm Phng Bnh (ch.b.), Trn Th Nam, Ph m Thin Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#oanh#Sinh hc#Lp 9# kim tr a#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Trn Th Nam#Phm Thin Thanh#269315## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020074000510070056001250080005001810090011001860100 00500197011001500202039000500217020000700222020001400229005001400243005001700257 020000600274020000700280005001500287013000700302020000800309#VV10.18789#VV10.187 90#2300#Vi?t#L527T#910.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun ki n thc, k nng a l 7#Ph Cng Vit (ch.b.), Nguyn Trng c, Nguyn Thu An h#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#oanh#a l#Sch c thm#Ph Cng Vit#Ng uyn Trng c#Lp 7#n tp#Nguyn Thu Anh#269316#Bi tp## 00770000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030113000890070061002020080005002630090 01100268010000500279011001500284039000500299020001000304020000700314020001200321 02000140033300500170034700500190036400500200038300500200040300500140042301300070 0437#VV10.18792#VV10.18791#16000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 10#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng. Rn luyn c c cu trc thng dng. Thc hnh cc gi #Nguyn Thu Bnh, Nguyn Th L C hu, Trn nh Nguyn L...#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#L p 10# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Bnh#Nguyn Th L Chu#Trn nh Ng uyn L#ng V Phng Tho#Nguyn Tu Vy#269317## 00770000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030113000890070061002020080005002630090 01100268010000500279011001500284039000500299020001000304020000700314020001200321 02000140033300500170034700500190036400500200038300500200040300500140042301300070 0437#VV10.18793#VV10.18794#16000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 11#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng. Rn luyn c c cu trc thng dng. Thc hnh cc gi #Nguyn Thu Bnh, Nguyn Th L C hu, Trn nh Nguyn L...#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#L p 11# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Bnh#Nguyn Th L Chu#Trn nh Ng uyn L#ng V Phng Tho#Nguyn Tu Vy#269318## 00770000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030113000890070061002020080005002630090 01100268010000500279011001500284039000500299020001000304020000700314020001200321 02000140033300500170034700500190036400500200038300500200040300500140042301300070 0437#VV10.18795#VV10.18796#24000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra kin thc ting Anh 12#Cng c t vng quan trng. M rng vn t, thnh ng. Rn luyn c c cu trc thng dng. Thc hnh cc gi #Nguyn Thu Bnh, Nguyn Th L C hu, Trn nh Nguyn L...#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#oanh#Ting Anh#L p 12# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Bnh#Nguyn Th L Chu#Trn nh Ng uyn L#ng V Phng Tho#Nguyn Tu Vy#269319## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020043000480070050000910080005001410090011001460100005001570110 01500162039000500177020000900182020001400191005001300205005001500218005000900233 020000700242020000900249005001200258005001500270013000700285#VV10.18797#VV10.187 98#22000#Vi?t#516.0076#^214#T kim tra cht lng hc tp hnh hc 11#Hn Lin Hi (ch.b.), Hong Ngc Anh, Bi Bnh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#oa nh#Hnh hc#Sch c thm#Hn Lin Hi#Hong Ngc Anh#Bi Bnh#Lp 11#Kim tra#L Phc Anh#Trn ng Trc#269320## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020084000510070042001350080005001770090011001820100 00500193011001500198039000500213020000500218020000600223020000800229020001200237 020001400249005001200263005001300275005001500288013000700303020001200310#VV10.18 799#VV10.18800#23000#Vi?t#107G#372.7#^214#nh gi kt qu hc tp mn ton l p 1 bng bi tp trc nghim v cc kim tra# Tin t, o Thi Lai, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#oanh#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm# Tin t#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#269321# kim tra## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020054000450070053000990080005001520090011001570100005001680110 01500173039000500188020000500193020000600198020001200204020001400216005001500230 005001200245005001600257013000700273#VV10.18801#VV10.18802#25000#Vi?t#372.7#^21 4# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 2#Nguyn Duy Ha (ch.b.), L Thu Thu, Nguyn Thanh H#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#oanh#Ton#Lp 1 # kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Thu#Nguyn Thanh H#269322## 00505000000000289000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000140 00330390005000470200008000520140007000600410005000671810006000720820006000788080 00500084002002800089007001700117022000400134004001800138008000500156009001100161 010000500172011001400177005001700191013000700208#VV10.18803#VV10.18804#Ton#Lp 3#Sch c thm#Thu#Bi tp#13000#Vi?t#107G#372.7#^214#nh gi kt qu hc t on 3#Nguyn Mnh Thc#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm# Nguyn Mnh Thc#269323## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070065000810080005001460090011001510100 00500162011001500167020000500182020000600187020001200193039000500205013000700210 005001600217005001500233005001400248005001700262020001400279#VV10.18805#VV10.188 06#26000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc ton 6#Quch T Chng, N guyn c Tn, Dng Bu Lc, Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24 cm#Ton#Lp 6# kim tra#Thu#269324#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Dng Bu L c#Nguyn Anh Hong#Sch c thm## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070065000810080005001460090011001510100 00500162011001500167020000500182020000600187020001200193039000500205005001600210 005001500226005001400241005001700255013000700272020001400279#VV10.18807#VV10.188 08#25000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc ton 7#Quch T Chng, N guyn c Tn, Dng Bu Lc, Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24 cm#Ton#Lp 7# kim tra#Thu#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Dng Bu Lc#Nguy n Anh Hong#269325#Sch c thm## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070063000810080005001440090011001490100 00500160011001500165020000500180020000600185020001200191039000500203005001600208 005001500224005001400239005001500253013000700268020001400275#VV10.18809#VV10.188 10#29000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc ton 8#Quch T Chng, N guyn c Tn, Dng Bu Lc, Nguyn on V#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm #Ton#Lp 8# kim tra#Thu#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Dng Bu Lc#Nguyn on V#269326#Sch c thm## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070065000810080005001460090011001510100 00500162011001500167020000500182020000600187020001200193039000500205005001600210 005001500226005001400241005001700255013000700272020001400279#VV10.18811#VV10.188 12#27000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc ton 9#Quch T Chng, N guyn c Tn, Dng Bu Lc, Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24 cm#Ton#Lp 9# kim tra#Thu#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Dng Bu Lc#Nguy n Anh Hong#269327#Sch c thm## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070046000860080005001320090011001370100 00500148011001500153020000800168020001000176020001200186039000500198005001200203 005001700215005001500232020000700247013000700254020001400261#VV10.18813#VV10.188 14#43000#Vi?t#250K#546.076#^214# kim tra kin thc ho hc 12#Phm Trng, Nguyn Tn Thin, Trn Quang Huy#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c# kim tra#Thu#Phm Trng#Nguyn Tn Thin#Trn Quang Huy#Lp 12#26932 8#Sch c thm## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030025000790070048001040220004001520080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020001600200020000800216 02000140022400500120023800500150025000500160026500500140028100500210029501300070 0316#VV10.18815#VV10.18816#21500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc#Dnh cho trung hc c s#Bi Vit H, Nguyn Vit H, Nguyn Ngc Huy...#Q.1 #^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c th m#Bi Vit H#Nguyn Vit H#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Minh Phng #269329## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030025000790070048001040220004001520080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020001600200020000800216 02000140022400500120023800500150025000500160026500500140028100500210029501300070 0316#VV10.18817#VV10.18818#19000#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc#Dnh cho trung hc c s#Bi Vit H, Nguyn Vit H, Nguyn Ngc Huy...#Q.2 #^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c th m#Bi Vit H#Nguyn Vit H#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Minh Phng #269330## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030025000790070048001040220004001520080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020001600200020000800216 02000140022400500120023800500150025000500160026500500140028100500210029501300070 0316#VV10.18820#VV10.18819#22500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc#Dnh cho trung hc c s#Bi Vit H, Nguyn Vit H, Nguyn Ngc Huy...#Q.3 #^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c th m#Bi Vit H#Nguyn Vit H#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Minh Phng #269331## 00649000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020026000530030025000790070048001040220004001520080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192020001600200020000800216 02000140022400500120023800500150025000500160026500500140028100500210029501300070 0316#VV10.18821#VV10.18822#Vi?t#B103T#004.076#^214#19500#Bi tp thc hnh tin hc#Dnh cho trung hc c s#Bi Vit H, Nguyn Vit H, Nguyn Ngc Huy...#Q.4 #^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c th m#Bi Vit H#Nguyn Vit H#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Minh Phng #269332## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070060000920220004001522210017001560080 00500173009001100178010000500189011001500194020000500209020000700214020000700221 02000160022802000140024400500180025800500210027602000080029700500190030501300070 0324#VV10.18823#VV10.18824#34500#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp chn lc ton trung hc c s#L Th Thanh Bnh, Nguyn Th Minh Chu, Phm Th Bch Ngc#T.1 #S hc v i s#^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#Ton#S hc#i s#Trung h c c s#Sch c thm#L Th Thanh Bnh#Nguyn Th Minh Chu#Bi tp#Phm Th B ch Ngc#269333## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070031000920220004001232210009001270080 00500136009001100141010000500152011001500157020000500172020000900177020000800186 020001600194020001400210005001500224005001500239013000700254#VV10.18825#VV10.188 26#36000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp chn lc ton trung hc c s#Nguyn B ang, Nguyn Vn Xoa#T.2#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a260tr.^b24cm#Ton#H nh hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch c thm#Nguyn B ang#Nguyn Vn Xoa#26933 4## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070049000520220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144015003300159020001200192020000600204020001500210 005000700225005000800232005002100240005001700261005000900278013000700287#VV10.18 827#15300#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES, Kim Sn (ch.b.), Trn Th M inh Phng...#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 1#Sch gio khoa#Lm ES#Kim Sn#Trn Th Minh Phng#Chau Moni Sockha#Trn The#269335## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070039000520220004000910040018000950080005001130090 01100118010000500129011001500134015003300149020001200182020000600194020001500200 005000700215005000800222005001100230005001300241005001600254013000700270#VV10.18 828#14900#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES, Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh ...#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 2#Sch gio khoa#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Thch Chng#Nguyn Th Hnh#269336## 00587000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070041000520220004000930040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136015003300151020001200184020000600196020001500202 005000700217005001100224005001000235005000800245005001300253013000700266#VV10.18 829#18800#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES, Thch Rinh (ch.b.), Thch i...#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Khme#Lp 3#Sch gio khoa#Lm ES#Thch Rinh#Thch i#L m Khu#Mng K Slay#269337## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070056000520220004001080040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151015003300166020001200199020000600211020001500217 005000700232005001200239005002400251005001200275005001000287013000700297#VV10.18 830#16700#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES, Thch Sing (ch.b.), Trn T h Th Hin Lng...#Q.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 4#Sch gio khoa#Lm ES#Thch Si ng#Trn Th Th Hin Lng#Thch Saron#Thch Sn#269338## 00577000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020012000390030013000510070052000640220005001160080005001210090 01100126010000500137011001400142020001200156020000600168020000800174020001500182 005000700197005000800204005001700212005000900229004001800238013000700256#VV10.18 831#Vi?t#T306K#372.6#^214#6900#Ting Khmer#Sch bi tp#Lm ES, Kim Sn (ch.b.) , Chau Moni Sockha, Trn The#Q. 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b24cm#Ting Khme #Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#Lm ES#Kim Sn#Chau Moni Sockha#Trn The#Ti bn l n th 1#269339## 00580000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390030013000510070039000640220005001030080005001080090 01100113010000500124011001400129020001200143020000600155020000800161020001500169 00500070018400500080019100500110019900500130021000500060022301300070022900400180 0236#VV10.18832#5600#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Sch bi tp#Lm ES, Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q. 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b24cm#Ting Khme# Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Thch Chng#L Ry#269340 #Ti bn ln th 1## 00501000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390030013000510070021000640220005000850080005000900090 01100095010000500106011001400111020001200125020000600137020000800143020001500151 005001000166005001000176013000700186004001800193#VV10.18833#6800#Vi?t#T306K#372 .6#^214#Ting Khmer#Sch bi tp#Thch i, Thch Lam#Q. 3#^aH.#^aGio dc#2010# ^a87tr.^b24cm#Ting Khme#Lp 3#Bi tp#Sch gio khoa#Thch i#Thch Lam#26934 1#Ti bn ln th 1## 00542000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390030013000510070036000640220005001000080005001050090 01100110010000500121011001400126020001200140020000600152020000800158020001500166 005001200181005001200193005001000205013000700215004001800222#VV10.18834#7000#Vi ?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Sch bi tp#Thch Sing, Thch Saron, Thch Lam #Q. 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Ting Khme#Lp 4#Bi tp#Sch gio kho a#Thch Sing#Thch Saron#Thch Lam#269342#Ti bn ln th 1## 00551000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070052000610220004001130080005001170090011001220100 00500133011001400138020001200152020000900164020000900173020001400182005000700196 005000800203005001700211005000900228039000500237013000700242#VV10.18835#6100#Vi ?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Khmer#Lm ES, Kim Sn (ch.b.), Chau Moni Soc kha, Trn The#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu h c#Sch c thm#Lm ES#Kim Sn#Chau Moni Sockha#Trn The#Vanh#269343## 00554000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070039000610220004001000080005001040090011001090100 00500120011001400125020001200139020000900151020000900160020001400169005000700183 005000800190005001100198005001300209039000500222005000600227013000700233#VV10.18 836#6100#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Khmer#Lm ES, Lm Qui (ch.b.), T rn Chinh...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu h c#Sch c thm#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Thch Chng#Vanh#L Ry#269344## 00475000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020021000400070021000610220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020001200121020000900133020000900142020001400151005001000165 005001000175039000500185013000700190#VV10.18837#Vi?t#T123V#372.63#^214#5400#Tp vit ting Khmer#Thch i, Thch Lm#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b24cm#Ti ng Khmer#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Thch i#Thch Lm#Vanh#269345## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080005000960090011001010100 00500112011001400117020001200131020000900143020000900152020001400161005000800175 005001100183005000900194039000500203013000700208#VV10.18838#10000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit ch Khmer#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#Q.1#^aH.#^aGio dc #2010#^a51tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Th ch#Trn The#Vanh#269346## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080005000960090011001010100 00500112011001400117020001200131020000900143020000900152020001400161005000800175 005001100183005000900194039000500203013000700208#VV10.18839#10000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit ch Khmer#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#Q.2#^aH.#^aGio dc #2010#^a55tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Th ch#Trn The#Vanh#269347## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020011000330070042000440220006000860050006000920050004000980050020001020080 00500122009001100127010000500138011001500143015003300158020001100191020000900202 020001500211039000500226005000900231013000700240#VV10.18840#Vi?t#N123B#372.6#^21 4#Nr Bahnar#Hy Am, Yil, Brn Bun, Nguyn Th Kim Oanh#Sp 2#Hy Am#Yil#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Bana#Tiu hc#Sch gio khoa#Vanh#Brn Bun#269348## 00853000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020029000360070054000650080005001190090021001240100005001450110026001500150 07900176021019400255020000800449020000800457020001100465020001000476020000700486 039000500493013000700498005001400505005001800519005001400537#VV10.18841#Vi?t#TH1 07T#959.731#^214#Thanh Tr trn ng i mi#B.s.: Phm Gia Hng, L Th Bch N hung, V Tin Tuynh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a280tr., 18tr. nh^b21cm#TT S ghi: Huyn u - Hi ng U ban Nhn dn. U ban Nhn dn huyn Thanh Tr#Gii thiu khi qut v huyn Thanh Tr, H Ni. Thanh Tr trc cng cuc i mi v trn ng i mi vi tm nhn 2030, nh hng pht trin v nhng nhim v gii php trng tm n 2015#Lch s#i mi#Pht trin#Thanh Tr#H Ni#Vanh#2 69349#Phm Gia Hng#L Th Bch Nhung#V Tin Tuynh## 00787000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070059001560220004002150080005002190090 01100224010000500235011001400240015003300254020001200287020000900299020000600308 02000140031402000170032800500120034500500110035700500230036800500160039100500180 0407039000500425013000700430#VV10.18842#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 1#Vi Vn iu, Nguyn Tr, Nguyn Th Phng Tho (ch.b.) ...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a49tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Mnng#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Ngu yn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Nguyn Ngc Thanh#Vanh#269350## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030014000460070047000600080005001070090011001120100005001230110 01500128015003300143020001100176020000600187020001500193005001600208005001200224 005001400236005001300250005001300263039000500276013000700281#VV10.18843#Vi?t#T30 6C#372.6#^214#Ting Chm 4#Sch hc sinh#Thun Ngc Lim, Lu Vn o, Hong Vn Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Chm#Lp 4#Sch gio khoa#Thun Ngc Lim#Lu Vn o#Hong Vn Sn#Mng K S lay#L Minh Tri#Vanh#269351## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030014000460070047000600080005001070090011001120100005001230110 01500128015003300143020001100176020000600187020001500193005001200208005001600220 005001400236005001300250005001300263039000500276013000700281#VV10.18845#Vi?t#T30 6C#372.6#^214#Ting Chm 5#Sch hc sinh#Lu Vn o, Thun Ngc Lim, Hong Vn Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Chm#Lp 5#Sch gio khoa#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K S lay#L Minh Tri#Vanh#269352## 00609000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030013000460070047000590080005001060090011001110100005001220110 01500127015003300142020001100175020000600186020001500192005001600207005001200223 005001400235005001300249005001300262039000500275020000800280013000700288#VV10.18 846#Vi?t#T306C#372.6#^214#Ting Chm 4#Sch bi tp#Thun Ngc Lim, Lu Vn o , Hong Vn Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Chm#Lp 4#Sch gio khoa#Thun Ngc Lim#Lu Vn o#Hong Vn S n#Mng K Slay#L Minh Tri#Vanh#Bi tp#269353## 00609000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030013000460070047000590080005001060090011001110100005001220110 01500127015003300142020001100175020000600186020001500192005001200207005001600219 005001400235005001300249005001300262039000500275020000800280013000700288#VV10.18 847#Vi?t#T306C#372.6#^214#Ting Chm 5#Sch bi tp#Lu Vn o, Thun Ngc Lim , Hong Vn Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Chm#Lp 5#Sch gio khoa#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn S n#Mng K Slay#L Minh Tri#Vanh#Bi tp#269354## 00689000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030015000520070049000670220004001160040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159015003300174020001200207020000900219 02000220022802000150025000500070026500500080027200500210028000500170030100500090 0318039000500327013000700332#VV10.18848#32500#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer #Sch gio vin#Lm ES, Kim Sn (ch.b.), Trn Th Minh Phng...#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Khme#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lm ES#Kim Sn#Trn Th Mi nh Phng#Chau Moni Sockha#Trn The#Vanh#269355## 00672000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030015000520070039000670220004001060040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149015003300164020001200197020000900209 02000220021802000150024000500070025500500080026200500110027000500130028100500160 0294039000500310013000700315#VV10.18849#38000#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer #Sch gio vin#Lm ES, Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Ti u hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Thch Ch ng#Nguyn Th Hnh#Vanh#269356## 00668000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030015000520070041000670220004001080040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151015003300166020001200199020000900211 02000220022002000150024200500070025700500110026400500100027500500080028500500130 0293039000500306013000700311#VV10.18850#32700#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer #Sch gio vin#Lm ES, Thch Rinh (ch.b.), Thch i...#Q.3#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme# Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lm ES#Thch Rinh#Thch i#Lm Kh u#Mng K Slay#Vanh#269357## 00697000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030015000520070052000670220005001190040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163015003300178020001200211020000900223 02000220023202000150025400500070026900500120027600500200028800500150030800500120 0323039000500335013000700340#VV10.18851#31900#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer #Sch gio vin#Lm ES, Thch Sing (ch.b.), Trn Th Hin Lng...#Q. 4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Khme#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lm ES#Thch Sing#Tr n Th Hin Lng#Sn Ngc Quang#Thch Saron#Vanh#269358## 00591000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030015000460070047000610080005001080090011001130100005001240110 01500129015003300144020001100177020000600188020001500194005001600209005001200225 005001400237005001300251005001300264039000500277013000700282#VV10.18852#Vi?t#T30 6C#372.6#^214#Ting Chm 4#Sch gio vin#Thun Ngc Lim, Lu Vn o, Hong V n Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Chm#Lp 4#Sch gio vin#Thun Ngc Lim#Lu Vn o#Hong Vn Sn#Mng K Slay#L Minh Tri#Vanh#269359## 00591000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030015000460070047000610080005001080090011001130100005001240110 01500129015003300144020001100177020000600188020001500194005001200209005001600221 005001400237005001300251005001300264039000500277013000700282#VV10.18844#Vi?t#T30 6C#372.6#^214#Ting Chm 5#Sch gio vin#Lu Vn o, Thun Ngc Lim, Hong V n Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Chm#Lp 5#Sch gio vin#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#L Minh Tri#Vanh#269360## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070073000850220005001580040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202020001100217020000600228020001400234 005001200248005001700260005002000277005001300297039000500310013000700315#VV10.18 853#VV10.18854#15500#Vi?t#107G#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 4#Ng uyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh, o Tin Thi#T. 1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm #Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#o Tin Thi#Vanh#269361## 00853000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520030024000860070055001100040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204015003300219021013400252020002200386 02000070040802000090041502000070042402000150043100500160044600500170046200500120 0479039000500491013000700496#VV10.18855#VV10.18856#18000#Vi?t#H411#629.28#^214 #Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh sa cha xe my 11#Phm nh Vng (ch.b .), Nguyn Vn Dng, Nguyn Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Kin thc v ng c xe my. H thng t ruyn lc, h thng in, h thng iu khin v h thng di ng. S dng v b o dng xe my#Gio dc hng nghip#Lp 11#Sa cha#Xe my#Sch gio khoa#Phm nh Vng#Nguyn Vn Dng#Nguyn Hng#Vanh#269362## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070052000840080005001360090011001410100 00500152011001500157020000900172020000700181020001400188005001100202005001400213 005001400227005001700241005001800258039000500276013000700281#VV10.18857#VV10.188 58#44000#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 11#on Qunh (ch. b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a320tr.^b24cm#Hnh h c#Lp 11#Sch c thm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#Nguyn ng Pht#L B Khnh Trnh#Thu#269363## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020051000540030115001050070035002200080005002550090 01100260010000500271011001500276020000800291020000700299020001300306020001400319 005001500333005001900348039000500367013000700372#VV10.18859#VV10.18860#40000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php chn lc gii nhanh bi tp ho hc 12#Ti li u tham kho cho gio vin ho hc, hc sinh kh gii v chuyn ho hc, hc sin h n thi i hc v cao ng#Quch Vn Long, Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a271tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Quch Vn Long#Ngu yn Xun Trng#Thu#269364## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290042000730070063001150220004001780040 01800182008001700200009003000217010000500247011001500252020001000267020000900277 02000150028600500170030100500080031800500180032603900050034401300070034902000060 0356#VV10.18861#VV10.18862#22600#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#S ch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H ; Mich elle Wee Ling cng tc#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpa c Education#2010#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tu n#Phan H#Michelle Wee Ling#Thu#269365#Lp 4## 00760000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290015000730070055000880220004001430040 01800147008001700165009003000182010000500212011001500217015003300232020001000265 02000060027502000220028102000150030300500170031800500080033500500170034300500130 0360005001300373039000500386013000700391#VV10.18863#VV10.18864#36000#Vi?t#L207L #372.652#^214#Let's learn English#Sch gio vin#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin...#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panp ac Education#2010#^a121tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin #o Ngc Lc#Wong Mei Lin#Thu#269366## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070039000710220004001100080005001140090011001190100 00500130011001400135020001000149020000600159020001000165020001400175005001700189 005002100206039000500227013000700232#VV10.18865#10000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song H ng#Trng Th Ngc Dip#Thu#269367## 00548000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070035000710220004001060080005001100090011001150100 00500126011001400131015004400145020001000189020000600199020001000205020001400215 005001700229005001700246013000700263#VV10.18866#10000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguyn Song Hng, Trng Ngc Dip#T.1#^aH.#^aGio d c#2010#^a79tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: Trng Th Ngc Dip#Ting Anh#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Ngc Dip#269368## 00575000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070041000710220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137015004200151020001000193020000600203020001000209020001400219 005001700233005002300250039000500273013000700278#VV10.18867#10000#Vi?t#T550L#37 2.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 5#Nguyn Song Hng, Hong Th Phng Qunh #T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: Hong Phng Qun h#Ting Anh#Lp 5#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Hong Th Phng Qun h#Thu#269369## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070040000720220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001000151020000600161020001000167020001400177005001600191 005002300207039000500230013000700235#VV10.18868#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Gi ang#Nguyn Th Huyn Trang#Thu#269370## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070040000720220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001000151020000600161020001000167020001400177005001600191 005002300207039000500230013000700235#VV10.18869#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a79tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Gi ang#Nguyn Th Huyn Trang#Thu#269371## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070032000720220004001040080005001080090011001130100 00500124011001400129020001000143020000600153020001000159020001400169005001600183 005001500199039000500214013000700219#VV10.18870#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 8#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.1#^aH.#^aGio dc #2010#^a79tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh#Thu#269372## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070032000720220004001040080005001080090011001130100 00500124011001400129020001000143020000600153020001000159020001400169005001600183 005001500199039000500214013000700219#VV10.18871#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 9#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.1#^aH.#^aGio dc #2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh#Thu#269373## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132020001000146020000700156020001000163020001400173005001600187 005001700203039000500220013000700225#VV10.18872#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 10#ng Hip Giang, Phm Th Cm Chi#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang# Phm Th Cm Chi#Thu#269374## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132020001000146020000700156020001000163020001400173005001600187 005001700203039000500220013000700225#VV10.18873#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 11#ng Hip Giang, Phm Th Cm Chi#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang# Phm Th Cm Chi#Thu#269375## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070036000730220004001090080005001130090011001180100 00500129011001400134020001000148020000700158020001000165020001400175005001600189 005001900205039000500224013000700229#VV10.18874#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 12#ng Hip Giang, Hong Phng Qunh#T.1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Gian g#Hong Phng Qunh#Thu#269376## 00702000000000337000450002600100000002600100001001400070002004100050002718100060 00320820008000388080005000460020033000510030015000840070066000990220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001600208015003400224020000800258 02000160026602000150028200500140029700500120031100500150032300500140033803900050 0352013000700357#VV0.18875#VV0.18876#10400#Vi?t#T311H#004.071#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch T t Kin, Bi Vn Thanh#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24 cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio vin#Phm T h Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Thu#269377## 00698000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020013000530030015000660070050000810040018001310080 00500149009001100154010000500165011001500170015003300185020001100218020000600229 02000220023502000150025700500110027200500170028300500090030000500140030900500130 0323039000500336013000700341#VV10.18877#VV10.18878#11000#Vi?t#NGH250T#372.5#^21 4#Ngh thut 1#Sch gio vin#Hong Long, Nguyn Quc Ton, on Chi (ch.b.)...# Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ngh thut#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Long#Nguyn Q uc Ton#on Chi#Hn Ngc Bch#L Minh Chu#Thu#269378## 00733000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070079000790220004001580040 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201015003300216020001100249 02000060026002000220026602000150028800500140030300500160031700500170033300500210 0350039000500371013000700376#VV10.18880#VV10.18879#11900#Vi?t#T306V#372.6#^214# Ting Vit 1#Sch gio vin#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao Cng, L Th Tuyt Mai, Trn Th Minh Phng#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sc h gio vin#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#L Th Tuyt Mai#Trn Th Minh Phng# Thu#269379## 00729000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070058000790220004001370040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180015003300195020001100228 02000060023902000220024502000150026700500140028200500150029600500160031100500170 0327005001100344039000500355013000700360#VV10.18881#VV10.18882#13700#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 1#Sch gio vin#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ho Bnh, N guyn Th Hnh...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vi n#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Nguyn Tr#Thu #269380## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070014000770040018000910080 00500109009001100114010000500125011001400130015003300144020000800177020000600185 020002200191020001500213039000500228013000700233001001400240#VV10.18883#VV10.188 84#4200#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 1#Sch gio vin#Trn ng Lm#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#269381#Trn ng Lm## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070039000770040018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155015003300170020000800203020000600211 02000220021702000150023900500140025400500160026803900050028401300070028900100140 0296#VV10.18885#VV10.18886#7000#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 2#Sch gio vi n#Trn ng Lm (ch.b.), Trn nh Thun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010# ^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn ng Lm#Trn nh Thun#Thu#269382#Trn ng Lm## 00682000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070049000730040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161015003300176020000500209020000600214 02000220022002000150024200500130025700500110027000500120028100500140029300500130 0307039000500320013000700325#VV10.18887#VV10.18888#12300#Vi?t#T406H#372.7#^214# Ton 2#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Thu#269383## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070051000770040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167015003300182020000800215020000600223 02000220022902000150025100500140026600500160028000500110029603900050030701300070 0312001001400319#VV10.18889#VV10.18890#7400#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 3#S ch gio vin#Trn ng Lm (ch.b.), Trn nh Thun, V Th Th#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc# Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn ng Lm#Trn nh Thun#V Th Th#Thu#269384#Trn ng Lm## 00739000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000220025002000150027200500190028700500150030600500160032100500170 0337005001100354039000500365013000700370#VV10.18891#VV10.18892#14400#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a344tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Thi Tuyt Mai#Trnh Mnh#Thu#269385## 00715000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010015000500020021000650030015000860070058001010040 01800159008000500177009001100182010000500193011001500198015003300213020000900246 02000070025502000060026202000220026802000150029000500150030500500170032003900050 0337013000700342005001600349#VV10.18893#VV10.18894#7200#Vi?t#T550N#372.3#^214#B i Phng Nga#T nhin v x hi 3#Sch gio vin#Bi Phng Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 3#Phng php ging dy#S ch gio vin#Bi Phng Nga#Nguyn Tuyt Nga#Thu#269386#L Th Thu Dinh## 00738000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000220025002000150027200500190028700500150030600500160032100500130 0337005001400350039000500364013000700369#VV10.18895#VV10.18896#16300#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 4#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Nguyn Th Hnh...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a367tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Thu#269387## 00634000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070048000730040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160020000500175020000600180020002200186 02000150020800500130022300500110023600500110024700500140025800500120027203900050 0284013000700289#VV10.18897#VV10.18898#12700#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton 5#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n#V Quc Chung# Tin t#Thu#269388## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010009000500020011000590030015000700070050000850040 01800135008000500153009001100158010000500169011001400174015003300188020000900221 02000060023002000220023602000150025800500180027303900050029101300070029600500130 0303#VV10.18899#VV10.18900#3400#Vi?t#K300T#372.5#^214#on Chi#K thut 5#Sch gio vin#on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#Ti bn ln th 5#^a H.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K thut#Lp 5 #Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Hunh Liu#Thu#269389#Trn Th Thu ## 00744000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510030015000710070058000860040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183015003300198020000800231020000700239 02000060024602000220025202000150027400500160028900500150030500500140032000500170 0334005001900351039000500370013000700375#VV10.18901#VV10.18902#7000#Vi?t#L302S# 372.89#^214#Lch s v a l 5#Sch gio vin#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn H u Ch, Trn Vit Lu...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Anh Dng#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn M inh Phng#Thu#269390## 00695000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020021000530030015000740070070000890040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198015003300213020000900246020000700255 02000220026202000150028400500110029900500140031000500140032400500070033803900050 0345013000700350#VV10.18903#VV10.18904#6600#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 1 1 nng cao#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm K hc Ban, T Mn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#Thu#269391## 00746000000000349000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100060 00360820008000428080005000500020019000550030015000740070077000890040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205015003300220020000700253020000700260 02000220026702000150028900500160030400500180032000500170033800500150035500500140 0370039000500384013000700389# VV10.18905# VV10.18906#12700#Vi?t#V124L#537.071#^ 214#Vt l 11 nng cao#Sch gio vin#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a296t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 11#Phng php ging dy#S ch gio vin#Nguyn Th Khi#Nguyn Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khit#P hm Xun Qu#Thu#269392## 00772000000000361000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100060 00360820009000428080005000510020032000560030015000880070070001030040018001730080 00500191009001100196010000500207011001500212015003300227020000700260020001000267 02000070027702000220028402000150030600500110032100500160033200500170034800500170 0365005001600382039000500398013000700403# VV10.18907# VV10.18908#12700#Vi?t#10 3S#512.0071#^214#i s v gii tch 11 nng cao#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2010#^a288tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Gii tch#L p 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh#ng Hng Thng#Thu#269393## 00722000000000349000450002600120000002600120001201400060002404100050003018100080 00350820008000438080005000510020013000560030015000690070066000840040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189015003300204020001000237020000700247 02000220025402000150027600500130029100500080030400500190031200500160033100500130 0347039000500360013000700365# VV10.18909# VV10.18910#8200#Vi?t#GI-103T#515.071# ^214#Gii tch 12#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin# Trn Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#Cn Vn Tut#Thu#269394 ## 00744000000000349000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100080 00360820008000448080005000520020022000570030015000790070070000940040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218020001000251020000700261 02000220026802000150029000500110030500500160031600500170033200500170034900500160 0366039000500382013000700387# VV10.18911# VV10.18912#12000#Vi?t#GI-103T#515.071 #^214#Gii tch 12 nng cao#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 12#Phng php ging dy#S ch gio vin#on Qunh#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lin#ng Hng Thng#Thu#269395## 00740000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030015000720070073000870040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000700247020000700254 02000220026102000150028300500160029800500150031400500160032900500170034500500160 0362039000500378013000700383#VV10.18913#VV10.18914#13500#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt l 12 nng cao#Sch gio vin#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a312tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#Thu#269396## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770040018002290080 00500247009001100252010000500263011001500268020001800283020002100301020002200322 02000150034400500110035900500150037000500130038500500120039800500140041003900050 0424013000700429021027900436#VV10.18915#VV10.18916#18000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm T hi Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#T rn Th Hng#Phm Th Tm#Trn Th H#o Hong Mai#Thu#269397#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5 - 6 tui v ch th gii ng vt. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc ph m vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng g c, hot ng ngoi tri## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510030029000960070042001250080005001670090 01100172010000500183011001500188020000900203020001200212020000900224020002000233 020000800253020001400261005001800275005001500293039000500308013000700313#VV10.18 917#VV10.18918#27000#Vi?t#T103L#571.1#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc p h thng#Bi tp sinh l hc ng vt#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trn Thu Hng# ^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc#ng vt#Ph thng trun g hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#Trn Thu Hng#Thu#269398## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070067001330080005002000090011002050100 00500216011001500221020000900236020001100245020000600256020001500262005001300277 005001700290005001400307005001200321039000500333013000700338020002200345#VV10.18 919#VV10.18920#17500#Vi?t#H561D#372.18071#^214#Hng dn t chc cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp cho hc sinh lp 1#Lu Thu Thu (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Ng Quang Qu, Bi S Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Gio dc#Ng oi kho#Lp 1#Sch gio vin#Lu Thu Thu#L Th Tuyt Mai#Ng Quang Qu#Bi S Tng#Thu#269399#Phng php ging dy## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070067001330080005002000090011002050100 00500216011001500221020000900236020001100245020000600256020001500262005001300277 005001700290005001400307005001200321039000500333013000700338020002200345#VV10.18 921#VV10.18922#17500#Vi?t#H561D#372.18071#^214#Hng dn t chc cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp cho hc sinh lp 2#Lu Thu Thu (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Ng Quang Qu, Bi S Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Gio dc#Ng oi kho#Lp 2#Sch gio vin#Lu Thu Thu#L Th Tuyt Mai#Ng Quang Qu#Bi S Tng#Thu#269400#Phng php ging dy## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070067001330080005002000090011002050100 00500216011001500221020000900236020001100245020000600256020001500262005001300277 005001700290005001400307005001200321039000500333013000700338020002200345#VV10.18 924#VV10.18923#19500#Vi?t#H561D#372.18071#^214#Hng dn t chc cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp cho hc sinh lp 3#Lu Thu Thu (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Ng Quang Qu, Bi S Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Gio dc#Ng oi kho#Lp 3#Sch gio vin#Lu Thu Thu#L Th Tuyt Mai#Ng Quang Qu#Bi S Tng#Thu#269401#Phng php ging dy## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070067001330080005002000090011002050100 00500216011001500221020000900236020001100245020000600256020001500262005001300277 005001700290005001400307005001200321039000500333013000700338020002200345#VV10.18 925#VV10.18926#17500#Vi?t#H561D#372.18071#^214#Hng dn t chc cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp cho hc sinh lp 4#Lu Thu Thu (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Ng Quang Qu, Bi S Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Gio dc#Ng oi kho#Lp 4#Sch gio vin#Lu Thu Thu#L Th Tuyt Mai#Ng Quang Qu#Bi S Tng#Thu#269402#Phng php ging dy## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070067001330080005002000090011002050100 00500216011001500221020000900236020001100245020000600256020001500262005001300277 005001700290005001400307005001200321039000500333013000700338#VV10.18927#VV10.189 28#19500#Vi?t#H561D#372.18071#^214#Hng dn t chc cc hot ng gio dc ngo i gi ln lp cho hc sinh lp 5#Lu Thu Thu (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Ng Qu ang Qu, Bi S Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a118tr.^b24cm#Gio dc#Ngoi kho#Lp 5#Sch gio vin#Lu Thu Thu#L Th Tuyt Mai#Ng Quang Qu#Bi S Tng#Thu#2 69403## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530030041001290070021001700080005001910090 01100196010000500207011001400212020001000226020000900236020001400245005000900259 005001100268039000500279013000700284#VV10.18929#VV10.18930#30500#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh tham gia cc k thi quc t dnh cho hc sinh ti u hc#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Ngc Lam#Ngc Thanh#Thu #269404## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530030041001290070021001700080005001910090 01100196010000500207011001400212020001000226020000900236020001400245005000900259 005001100268039000500279013000700284#VV10.18931#VV10.18932#32500#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh tham gia cc k thi quc t dnh cho hc sinh ti u hc#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Ngc Lam#Ngc Thanh#Thu #269405## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530030041001290070021001700080005001910090 01100196010000500207011001400212020001000226020000900236020001400245005000900259 005001100268039000500279013000700284#VV10.18933#VV10.18934#31500#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh tham gia cc k thi quc t dnh cho hc sinh ti u hc#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Ngc Lam#Ngc Thanh#Thu #269406## 00748000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070100001210220004002210080005002250090 01100230010000500241011001500246020001700261020000600278020001300284020001500297 00500150031200500090032700500130033600600150034900600180036403900050038201900160 0387013000700403#VV10.18935#VV10.18936#31000#Vi?t#H411#372.82#^214#Hot ng t hc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#B.s.: Trn Thi Kin ( ch.b.), ng L, ng Phng ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T. 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 5#K nng sng#Sch t ham kho#Trn Thi Kin#ng L#ng Phng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#T hu#Dch Trung Quc#269407## 00724000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230080005002270090 01100232010000500243011001500248020001700263020000600280020001300286020001500299 00500150031400500120032900500120034100600150035300600180036803900050038601300070 0391#VV10.18937#VV10.18938#31000#Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 6#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), L B ch Yn, Du Bnh Lm ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a120tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 6#K nng sng#Sch tham kho#T rn Thi Kin#L Bch Yn#Du Bnh Lm#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#Thu#2694 08## 00539000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200670001500500130 00820070013000950080005001080090011001130100005001240110014001290820007001430130 00700150014000700157026001100164026001100175181000600186020000700192020001100199 020000900210020000700219020000900226020001400235#Vi?t#^214#Thu# vui gip hc tt mn ting Vit v t nhin - x hi tiu hc#Phm nh n#Phm nh n#^aH .#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#372.19#269409#15000#VV10.18939#VV10.18940#450V # vui#Ting Vit#T nhin#X hi#Tiu hc#Sch c thm## 00917000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020041000640070039001050220004001442210 00700148008000500155009001100160010000500171011001500176021036800191020000700559 020000700566005001600573039000500589013000700594005001400601#VV10.18941#VV10.189 42#23000#Vi?t#QU105S#531#^214#Ng Vn Khot#Quan st v gii thch hin tng v t l#Ng Vn Khot (ch.b.), Nguyn c Minh#T.1#C hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 59tr.^b24cm#Gii thch cc hin tng c hc nh chuyn ng v lc; cc nh lu t c bn v chuyn ng; tng hp v phn tch lc; chuyn ng cong, chuyn ng trn u v chuyn ng quay; lc ma st, lc n hi v lc vn vt hp dn; trng tm v s cn bng ca mt vt trn mt khc; p lc v p sut; chuyn ng khng i ca cht lng v cht kh; cng v nng lng#Vt l#C hc#Nguyn c Minh#Thu#269410#Ng Vn Khot## 00995000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020041000640070039001050220004001442210 06100148008000500209009001100214010000500225011001500230021029800245020000700543 02000090055000500160055903900050057502000120058002000070059202000150059902000100 0614013000700624005001400631#VV10.18943#VV10.18944#23000#Vi?t#QU105S#530#^214#N g Vn Khot#Quan st v gii thch hin tng vt l#Ng Vn Khot (ch.b.), Ngu yn c Minh#T.2#Dao ng v sng c hc, m hc, vt l phn t v nhit hc#^a H.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Gii thch cc hin tng vt l nh dao ng v sng c hc, m hc; phn t v s chuyn ng ca phn t; cc hin tng b mt ca cht lng; tinh th v tnh cht ca cht rn; nhit v nhit lng; s co gin v nhit ca cc cht; s truyn nhit; s thay i trng thi v ng c nhit#Vt l#Dao ng#Nguyn c Minh#Thu#Sng c hc#m hc#Vt l phn t#Nhit hc#269411#Ng Vn Khot## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020037000600070021000970080005001180090 01100123010000500134011001400139021013300153020000900286020000900295005001000304 039000500314013000700319#VV10.18945#VV10.18946#35000#Vi?t#NH556C#550#^214#Trung Hi#Nhng ci nht trong a l tri t#Trung Hi, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2 010#^a92tr.^b21cm#Gii thiu v cc i dng v cc chu lc; cc o ln, sng ln, h ln v nhng nh ni cao nht v bin ln nht trn th gii#Tri t# Tri t#Minh Hng#Thu#269412## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030080000940070063001740080005002370090 01100242010000500253011001400258020000800272020001100280020002000291020001600311 02000140032700500150034100500160035600500190037200500160039100500160040703900050 0423013000700428#VV10.18947#VV10.18948#13000#Vi?t#L302S#959.779#^214#Lch s a phng thnh ph H Ch Minh#Ti liu s dng trong cc trng trung hc ph t hng ti thnh ph H Ch Minh#Trn Hng Ngc (ch.b.), Hunh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm...#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#Lch s#a phng#Ph thng tr ung hc#Tp. H Ch Minh#Sch c thm#Trn Hng Ngc#Hunh Vit Hng#Trn Nh Th anh Tm#Trn Vnh Thanh#Vng Kim Trang#Thu#269413## 00757000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020026000650070032000910220009001232210 01700132008000500149009001100154010000500165011001500170021015800185020000900343 02000080035202000150036002000170037502000120039203900050040401300070040900500150 0416#VV10.18950#VV10.18949#21000#Vi?t#TR527#177#^214#Trn Vn Thng#Truyn o c xa v nay#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.5, Q.1#Quan h thy tr#^aH.#^ aGio dc#2010#^a183tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x th, sng c o l, bit n v tn knh ngi thy trong mi quan h gi a hc tr vi thy c gio#Gio dc#o c#Quan h x hi#Quan h thy tr#Tru yn ngn#Thu#269414#Trn Vn Thng## 00775000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020026000650070049000910220009001402210 01700149008000500166009001100171010000500182011001500187021015900202020000900361 02000080037002000170037802000120039503900050040700500150041201300070042700500150 0434#VV10.18951#VV10.18952#22000#Vi?t#TR527#173#^214#V Th Lan Anh#Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Trn Vn Thng#T.6, Q.1#Quan h gia nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c, nhn cch, lng hiu tho vi cha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ngi trong x hi#Gio dc#o c#Quan h gia nh# Truyn ngn#Thu#Trn Vn Thng#269415#Trn Vn Thng## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020043000550070030000980080005001280090011001330100 00500144011001500149021022200164020000800386020001700394020000900411039000500420 013000700425001001300432#VV10.18953#VV10.18954#32000#Vi?t#S106D#959.70092#^214# Sng danh nhng anh hng ho kit Vit Nam#V Xun Vinh tuyn chn, b.s.#^aH.#^a Gio dc#2010#^a252tr.^b21cm#Gii thiu tm tt lch s, nhng chin cng, nhng thnh tu ni bt ca cc anh hng, ho kit tiu biu, xut sc ca Vit Nam t rong tin trnh lch s nc nh t thi Hng Vng dng nc cho ti thi i H Ch Minh#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#Thu#269416#V Xun Vinh## 00914000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020040000500030040000900070062001300080005001920090 01100197010000500208011001500213005001500228005001400243005001400257005001500271 00500110028603900050029701300070030202102190030902000080052802000100053602000170 0546020001300563#VV10.18956#VV10.18955#54000#Vi?t#TH504N#903#^214#Thut ng lc h s dng trong nh trng#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Phan Ng c Lin (ch.b.), inh Ngc Bo, Thanh Bnh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a423tr.^b 21cm#Phan Ngc Lin#inh Ngc Bo# Thanh Bnh#Nguyn Ngc C#Trn B #Thu#2 69417#Gii thch nhng t, thut ng, khi nim lch s c bn trong sch gio k hoa lch s v thng gp trong cc ti liu tham kho c lin quan gip hc sin h hiu su, chnh xc, phong ph hn lch s dn tc v th gii#Lch s#Thut n g#Trng ph thng#Sch tra cu## 00912000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020041000530030037000940070069001310080005002000090 01100205010000500216011001500221005001300236005001600249005001400265039000500279 00400180028402101810030202000120048302000110049502000180050600500150052402000070 0539013000700546020000900553#VV10.18957#VV10.18958#24000#Vi?t#GI-108T#004.7#^21 4#Gio trnh vi x l v cu trc my tnh#Dng cho sinh vin cao ng K thut# Ng Din Tp (ch.b.), Phm Xun Khnh, V Trung Kin, Kiu Xun Thc#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ng Din Tp#Phm Xun Khnh#V Trung Kin#vanh#Ti bn ln th 2#Tng quan v vi x l v my tnh. H vi x l 80x86 ca Intel. Lp t rnh hp ng. B nh v h thng lu tr. Vo ra d liu. Ngt v x l ngt. C c thit b ngoi vi thng dng#My vi tnh#Gio trnh#Thit b ngoi vi#Kiu Xu n Thc#B nh#269418#Vi x l## 00674000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630010011000680020021000790070022001000080 00500122009001100127010000500138011001500143020001100158039000500169013000700174 012003700181021012600218020000900344020001000353020000900363#VV10.18959#VV10.189 61#VV10.18960#22000#Vi?t#C514#959.7023092#^214#L nh H#Cuc i L Cng Un #L nh H s.t., b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b21cm#L Thi T#Vanh#26941 9#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Gm nhng mu chuyn k v cuc i v s nghip ca Vua L Cng Un da trn nhng cu chuyn c tht trong lch s Vit Nam#Cuc i#S nghip#Vit Nam## 00750000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020030000680070015000980080005001130090 01100118010000500129011001500134039000500149021030500154020001100459013000700470 020001900477#VV10.18963#VV10.18962#50000#Vi?t#GI-108T#338.9#^214#Bi Quang Bnh #Gio trnh kinh t pht trin#Bi Quang Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24c m#vanh#Nhng l lun chung v tng trng kinh t, pht trin kinh t v chuyn dch c cu kinh t nhng. Nhin cu cc ngun lc pht trin kinh t v chnh s ch pht trin kinh t nh: ngun lao ng, vn, ti nguyn thin nhin, cng ng h, ngoi thng, nng nghip v cng nghip vi pht trin kinh t....#Gio tr nh#269420#Kinh t pht trin## 00949000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010015000540020082000690030037001510070032001880080 00500220009001100225010000500236011001500241005001600256039000500272004001800277 02102390029502000180053402000110055202000220056301300070058502000090059202000220 0601#VV10.18964#VV10.18965#17000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Hong Th Oanh#Gio t rnh phng php cho tr mm non khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Dnh cho h cao ng S phm Mm non#Hong Th Oanh, Nguyn Th Xun#^aH.#^aGio dc #2010#^a126tr.^b24cm#Nguyn Th Xun#vanh#Ti bn ln th 2#Nghin cu nhng vn chung v mi trng xung quanh. Ni dung khm ph khoa hc v mi trng xun g quanh trng mm non v gii thiu cc phng php, iu kin, phng tin, t chc cho tr khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Gio dc mu gio#Gi o trnh#Phng php ging dy#269421#Khoa hc#Mi trng xung quanh## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510030037000770070064001140080005001780090 01100183010000500194011001500199005001600214005001800230005001200248039000500260 00400180026502101520028302000080043502000110044302000040045400500150045801300070 0473#VV10.18966#VV10.18967#24000#Vi?t#GI-108T#781#^214#Gio trnh m nhc v m a#Dnh cho h cao ng S phm Mm non#Hong Cng Dng, Nguyn Thu Hng, L c Sang, Trnh Hoi Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a137tr.^b24cm#Hong Cng Dng#Nguy n Thu Hng#L c Sang#vanh#Ti bn ln th 1#Trnh by nhng kin thc c bn v m nhc: cc k hiu cao , trng , qung, gam - iu thc - ging, tp c nhc, k thut ca ht v ma c bn#m nhc#Gio trnh#Ma#Trnh Hoi Thu#26 9422## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020023000660030099000890070030001880080 00500218009001100223010000500234011001500239005001600254039000500270004001800275 021023300293020001200526020001100538013000700549#VV10.18968#VV10.18969#29000#Vi ?t#GI-108T#604.2#^214#Trn Hu Qu#Gio trnh v k thut#Bin son theo chng trnh khung do B Gio dc v o to dnh cho cc trng Cao ng Cng ngh#Tr n Hu Qu, Nguyn Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Nguyn Vn Tun#v anh#Ti bn ln th 4#Gii thiu cc kin thc chung, c bn v mn v k thut nh dng c v v cch s dng, nhng tiu chun v trnh by bn v k thut, v hnh hc. Hnh chiu vung gc, hnh chiu trc o, v quy c mt s chi tit thng dng...#V k thut#Gio trnh#269423## 00829000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010011000510020028000620030060000900070011001500080 00500161009001100166010000500177011001500182039000500197004001800202021018000220 02000080040002000190040802000160042702000110044302000180045401300070047202000240 0479#VV10.18970#VV10.18971#19500#Vi?t#GI-108T#005#^214#T Vn Nam#Gio trnh nh p mn tin hc#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#T V n Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#vanh#Ti bn ln th 6#Trnh by nhng kin thc c bn v tin hc, my tnh in t, phn mm my tnh, son tho vn bn. Lp trnh bng ngn ng Pascal, cc kiu d liu m rng, bn ghi, tp tin ,...#Tin hc#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Pascal#Gio trnh#Phn mm my tnh#269 424#Trung cp chuyn nghip## 00906000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010016000540020028000700030067000980070031001650080 00500196009001100201010000500212011001500217005001400232039000500246004001800251 02102040026902000080047302000190048102000160050002000100051602000110052601300070 0537020002400544#VV10.18973#VV10.18972#20000#Vi?t#GI-108T#005.13#^214#Thc Bnh Cng#Gio trnh lp trnh Pascal#Dng cho cc trng o to h cao ng v tr ung cp chuyn nghip#Thc Bnh Cng, L Quc Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a148t r.^b24cm#L Quc Trung#vanh#Ti bn ln th 2#Trnh by cc vn c bn v tin hc v ngn ng lp trnh Pascal: gii thiu Turbo Pascal, cc thnh phn c b n, cc kiu d liu chun, biu thc, cu trc v cc lnh ca mt chng trnh Pascal...#Tin hc#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Pascal#Lp trnh#Gio trnh#269425 #Trung cp chuyn nghip## 00915000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020025000730030062000980070063001600080 00500223009001100228010000500239011001500244005001500259005001900274039000500293 00400180029802102250031602000080054102000090054902000110055802000130056901300070 0582#VV10.18974#VV10.18975#19000#Vi?t#K600T#621.3815#^214#Nguyn Vit Nguyn#K thut mch in t II#Dng cho sinh vin cc trng cao ng ngh v trung cp ngh#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Nguyn Vn Huy, Phm Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Nguyn Vn Huy#Phm Th Thu Hng#vanh#Ti bn ln th 1 #Trnh by nh ngha, cc tham s v cc dng tn hiu xung, ch kho ca tr anzito, tng quan v cc mch to dao ng iu ho, mch dao ng dch pha, mc h dao ng a hi, mch dao ng nght, mch to xung tam gic...#in t#K thu t#Gio trnh#Mch in t#269426## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010019000520020012000710030036000830070019001190080 00500138009001100143010000500154011001500159039000500174004001800179021019800197 020001200395020001000407020001100417013000700428#VV10.18976#VV10.18977#28500#Vi ?t#K600T#621.39#^214#Nguyn Vit Nguyn#K thut s#Dng cho sinh vin h cao ng ngh#Nguyn Vit Nguyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#vanh#Ti bn ln th 1#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut s, cc phn t logic c bn, cc phn t logic thng dng, mch m ho, mch dn knh, mch phn knh, b nh ch dc, mch chuyn i s - tng t...#K thut s#Mch in#Gio trnh#269 427## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020048000650070053001130080005001660090 01100171010000500182011001500187005001600202005001500218039000500233013000700238 021015700245020000700402020000800409#VV10.18978#VV10.18979#60000#Vi?t#CH311M#37 0.15#^214#Ng Trn i#99 tnh hung s phm v nhng gii php ng x#Ng Trn i (ch.b.), Nguyn Trn c, Trn Quc Ton#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b21cm#N guyn Trn c#Trn Quc Ton#vanh#269428#Gii thiu mt s tnh hung ng x tr ong hot ng s phm vi nhng gii php khc nhau cng mt s tnh hung b ng ch cc gii php ng x ca bn c#ng x#S phm## 00734000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010011000570020029000680030036000970070043001330080 00500176009001100181010000500192011001500197020001000212020000800222020000700230 006000900237006001000246039000500256013000700261021016400268#VV10.18980#VV10.189 81#65000#Vi?t#X312#332.0240082#^214#Sit, Norma#Xinh p, hp dn v giu c#Ph n v k nng qun l ti chnh#Norma Sit ; Bin dch: Bo Ngc, Bch Ngc#^aH .#^aGio dc#2010#^a301tr.^b21cm#Ti chnh#Qun l#Ph n#Bo Ngc#Bch Ngc#van h#269429#Gm nhng bi vit vit v s c lp ti chnh ca phi yu. T vn ch o ph n cch s dng s tin mnh c, cch kim tin, gi tin v lm cho n si nh li nhun## 00946000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010014000550020045000690030039001140070014001530080 00500167009001100172010000500183011001500188021036400203020000800567020001100575 020002100586039000500607020000900612013000700621020001600628#VV10.18982#VV10.189 83#27000#Vi?t#NH556M#959.7043#^214#Nguyn Vn S#Nhng mu chuyn lch s ngoi giao Vit Nam#Thi k khng chin chng M, cu nc#Nguyn Vn S#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b21cm#Ghi li nhng thnh tu trong u tranh ngoi giao ca V it Nam trong thi k khng chin chng M 1954-1973, c bit gn vi cc s ki n lch s cng nh nhng bc ngot ln trong cuc khng chin chng M nh Hi p nh Geneve, giai on "Chin tranh cc b", "Vit Nam ho chin tranh"... vi thng li cui cng l m phn chm dt chin tranh ti Pari 1973#Lch s#Ngo i giao#Khng chin chng M#vanh#Vit Nam#269430#S kin lch s## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020028000630070017000910080005001080090 01100113010000500124011001500129021013100144020001100275020001700286020000800303 039000500311013000700316#VV10.18984#VV10.18985#18000#Vi?t#B256#616.4#^214#V B ch Nga#Bnh i tho ng thai k#V Bch Nga b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a131t r.^b21cm#i cng v bnh i tho ng thai k. Tm hiu v sinh l bnh, bi n chng v phng php iu tr bnh i tho ng thai k#Tiu ng#Bnh h n i tit#Sn ph#vanh#269431## 00827000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070102000820040018001840080005002020090 01100207010000500218011001500223021009800238020000700336020001000343006001600353 03900050036900500470037402000080042100600150042900600190044401300070046300500130 0470005000600483#VV10.18986#VV10.18987#29000#Vi?t#B103T#535.076#^214#Bi tp & li gii quang hc#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trng i hc Khoa hc v Cng n gh Trung Hoa ; Dch: Nguyn c Bch...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a334tr.^b24cm#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v quang hc c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l#Quang hc#Nguyn c Bch#Vanh#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa#Bi tp#Phm Vn Thiu#Nguyn Phc K Th# 269432#Yung Kuo Lim#ch.b.## 00841000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020077000530070100001300040018002300080005002480090 01100253010000500264011001500269021012400284020001600408020001700424005001300441 039000500454005004700459020000800506013000700514006001800521#VV10.18988#VV10.189 89#52800#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp & li gii vt l cht rn, thuyt t ng i v cc vn lin quan#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trng i hc Khoa h c v Cng ngh Trung Hoa ; Nguyn Phc Dng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a334tr.^b24cm#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v vt l ch t rn v thuyt tng i c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l cht rn#Thuyt tng i#Yung Kuo Lim#Vanh#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Tru ng Hoa#Bi tp#269433#Nguyn Phc Dng## 00899000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070102001100040018002120080005002300090 01100235010000500246011001500251021012600266020001000392020001300402005001300415 00600150042800600190044303900050046202000160046700500470048302000080053001300070 0538006001600545#VV10.18991#VV10.18990#59500#Vi?t#B103T#536.076#^214#Bi tp & li gii nhit ng lc hc v vt l thng k#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trn g i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa ; Dch: Nguyn c Bch...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a401tr.^b24cm#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v nhit ng lc hc v vt l thng k c dng trong cc trng i h c Hoa K#Nhit hc#ng lc hc#Yung Kuo Lim#Phm Vn Thiu#Nguyn Phc K Th#V anh#Vt l thng k#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa#Bi tp#26943 4#Nguyn c Bch## 00834000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020035000560070104000910040018001950080005002130090 01100218010000500229011001500234021010400249020000700353020000800360005001300368 00600160038100600180039703900050041502000160042000500470043601300070048300600180 0490#VV10.18992#VV10.18993#112000#Vi?t#B103T#530.12076#^214#Bi tp & li gii c hc lng t#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa ; Dch: Nguyn Phc Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a745tr.^b24cm#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v c hc lng t c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l#Bi tp#Yung Kuo Lim#Phm Thc Tuy n#Nguyn Ton Thng#Vanh#C hc lng t#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Tr ung Hoa#269435#Nguyn Phc Dng## 00800000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070099000840040018001830080005002010090 01100206010000500217011001500222021010000237020000700337020000800344005001300352 00600130036500600120037803900050039002000120039500500470040701300070045400600130 0461#VV10.18994#VV10.18995#98800#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp & li gii i n t hc#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa ; Dch: L Hong Mai...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a653tr.^b24c m#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v in t hc c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l#Bi tp#Yung Kuo Lim#Trn Th c#o Khc An#Vanh# in t hc#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa#269436#L Hong Mai## 00784000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030018000750070072000930220005001650050 01200170005001300182005001200195005001000207005001800217005001400235008000500249 00900110025401000050026501100290027002000170029902000090031602000040032503900050 0329015004600334005001700380005000600397013000700403#VV10.18996#VV10.18997#50000 #Vi?t#T120L#895.9221008#^214#Tm lng nh gio#Th nhiu tc gi#Chung Vn A, N guyn Vn A, Phan Hu i... ; Tuyn chn: Trn Thn Mc..#T.10#Chung Vn A#Nguy n Vn A#Phan Hu i#Nguyn An#Phm Th Triu An#Trn Thn Mc#^aH.#^aGio dc#20 10#^a555tr., 2tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#vanh#Sch mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn Ngha Dn#H C#269437## 00709000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070044000750040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158021010400173020001100277020001200288020000800300 00500150030800500160032300500080033900500140034700500100036103900050037101300070 0376#VV10.18998#VV10.18999#57000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in Vit - Khmer# Sn Phc Hoan, Phan Xun Thnh, Sn Th...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 10#^a515tr.^b21cm#Gm nhng t gii ngha t ting Vit sang ting Khmer c s p xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Khmer#T in#Sn Ph c Hoan#Phan Xun Thnh#Sn Th#Sn Ngc Sang#Danh Hng#vanh#269438## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020014000650070014000790080005000930090 01100098010000500109011001500114020001900129020000800148020001100156039000500167 020000600172004001800178021010800196020000800304013000700312#VV10.19000#VV10.190 01#29000#Vi?t#V115H#891.4#^214#Lu c Trung#Vn hc n #Lu c Trung#^aH.#^ aGio dc#2010#^a283tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Lch s#Gio trnh#Vanh#n #T i bn ln th 2#Gii thiu vi nt v t nc n . Nghin cu nn vn hc c i, trung i v vn hc cn i ca n #Vn hc#269439## 00685000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020016000660030033000820070013001150080 00500128009001100133010000500144011001500149020000800164039000500172020000800177 013000700185021022700192#VV10.19002#VV10.19003#37000#Vi?t#V115H#306.094#^214#L ng Vn K#Vn ho Chu u#Lch s - Thnh tu - H gi tr#Lng Vn K#^aH.#^a Gio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Vn ho#Vanh#Chu u#269440#Tm hiu v ci ngun, khng gian vn ho v khu vc vn ho chu u. Nhng thnh tu ca vn ho chu u qua cc thi k c i, trung c, thi phc hng, thi khai sng, thi hin i cng vi h gi tr ca vn ho chu u## 00907000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460030071000630070069001340080005002030090011002080100 00500219011001500224020001600239020001100255005001200266005001200278005000900290 00500070029903900050030600500090031101300070032002101830032702000090051000500150 0519020003500534#VV10.19004#VV10.19005#Vi?t#455C#338.092#^214#ng ch h L# Gii thiu nhng bi ng trn cc bo, tp ch trong v ngoi nc#L Khc H n, Huyn Trang, Kurihara ; L Khnh Qunh s.t., tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a152tr.^b24cm#Kinh t t nhn#Doanh nhn#L Khc Hn#Huyn Trang#Kurihara#H H i#Vanh#L Quang#269441#Gii thiu nhng bi bo v ng L Minh Ngc - t ph th i hi nhp ca Vit Nam c ng trn cc bo, tp ch trong v ngoi nc vi nhng phng thc lm kinh t gii ca ng#Vit Nam#L Khnh Qunh#L Minh N gc, doanh nhn, Vit Nam## 00815000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020033000590070030000920080005001220090 01100127010000500138011001500143020000500158006000900163006001200172006001200184 03900050019600600180020100600090021901300070022802102320023502000130046702000090 0480#VV10.19006#VV10.19007#52500#Vi?t#T406H#510#^214#Polya, G.#Ton hc v nhn g suy lun c l#Polya, G. ; Dch: H S H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a311tr.^b24 cm#Ton#H S H#Hong Chng#L nh Phi#Vanh#Nguyn Hu Chng#H Thun#269442# Gm nhng kin thc ton t s cp n cao cp, lin h n vt l v mt s ng nh khoa hc khc nh: Php quy np, quy np trong hnh hc khng gian v trong l thuyt s. Quy np ton hc, cc i v cc tiu, ton hc vt l,...#Php qui np#Suy lun## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020018000590070036000770080005001130090 01100118010000500129011001500134020000500149020000700154006001500161006001300176 006000900189039000500198013000700203006001200210021017000222020000900392#VV10.19 009#VV10.19008#68000#Vi?t#S106T#510#^214#Polya, G.#Sng to ton hc#Polya, G. ; Dch: Nguyn S Tin...#^aH.#^aGio dc#2010#^a407tr.^b24cm#Ton#T duy#Nguyn S Tin#Phan Tt c#H Thun#Vanh#269443#Nguyn Gin#Phn tch qu trnh sng to ton hc qua vic gii nhiu bi ton nhiu trnh v hng dn hc sinh s dng mt s phng php t duy nhm gii ton thnh tho hn#Suy lun## 00910000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020064000550070121001190040018002400080005002580090 01100263010000500274011001500279021013300294020000700427020000800434005001300442 00600200045503900050047502000170048000500470049702000160054401300070056000600170 0567#VV10.19010#VV10.19011#112000#Vi?t#B103T#539.7076#^214#Bi tp & li gii v t l nguyn t, ht nhn v cc ht c bn#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa ; Dch: Dng Ngc Huyn, Nguyn Trng L uyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a691tr.^b24cm#Trnh by bi tp v li gii cc bi ton v vt l nguyn t, ht nhn v cc ht c bn c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l#Bi tp#Yung Kuo Lim#Nguyn Trng Luyn# Vanh#Vt l nguyn t#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa#Vt l ht nhn#269444#Dng Ngc Huyn## 00790000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020026000540070099000800040018001790080005001970090 01100202010000500213011001500218021009500233020000700328020000800335005001300343 00600170035600600120037303900050038502000070039000500470039701300070044400600130 0451#VV10.19013#VV10.19012#128000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp & li gii c hc#B.s.: Yung Kuo Lim (ch.b.), Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa ; Dch: ng L Minh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a722tr.^b24cm#Tr nh by bi tp v li gii cc bi ton v c hc c dng trong cc trng i hc Hoa K#Vt l#Bi tp#Yung Kuo Lim#Nguyn Ngc nh#ng Vn S#Vanh#C h c#Trng i hc Khoa hc v Cng ngh Trung Hoa#269445#ng L Minh## 00795000000000349000450002600110000002600110001102101450002202000090016703900050 01760140008001810410005001891810006001940820004002008080005002040010011002090020 02100220003002600241007004000267022001700307221001700324006001800341008000500359 00900110036401000050037501100150038001900050039502000090040002000100040901300070 0419005001100426020000800437#VV10.19014#VV10.19015#Ghi chp cc kin thc v quy ch quan li v lng thc thc phm v cc loi sn vt ca Vit Nam t cc lo i cy c, lng thc, vt nui,...#Quan li#Vanh#250000#Vi?t#L250Q#001#^214#L Qu n#L Qu n tuyn tp#In km nguyn tc Hn vn#Nguyn Khc Thun dch, h.., ch thch#T.8, Ph.3: Q.8-9#Vn i loi ng#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a699tr.^b24cm#Dch#Vit Nam#Tuyn tp#269446#L Qu n#Sn vt## 00700000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010012000500020041000620030018001030070033001210080 00500154009001100159010000500170011001500175020000800190005001200198039000500210 013000700215021016600222020000900388020001300397#VV10.19017#VV10.19016#190000#V i?t#T550#413#^214#L Nhn m#T in ch vit tt quc t v Vit Nam#Anh - Ph p - Vit#L Nhn m (ch.b.), H ng Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a847tr.^b24cm#T in#H ng Tn#Vanh#269447#Bao gm nhng ch vit tt quc t v Vit Nam c dng thng xuyn trn sch bo ting Vit, ting Anh, ting Php t trc n nay c sp xp theo bng ch ci#Ngn ng#Ch vit tt## 00864000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500070045000690040019001140080005001330090 01100138010000500149011001500154021019800169020001900367020000800386020000900394 02000080040302000190041100500130043000500110044300500160045400500150047000500170 0485039000500502013000700507#VV10.19018#VV10.19019#130000#Vi?t#V115H#809#^214#V n hc phng Ty#ng Anh o, Hong Nhn, Lng Duy Trung...#Ti bn ln th 1 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a895tr.^b24cm#Nghin cu lch s vn hc ca cc tc gi , tc phm ca nn vn hc phng Ty qua vn hc c i Hy Lp, vn hc Php, A nh, M... vn hc thi k Phc Hng, vn hc th k XVII, XVIII, XIX, XX...#Nghi n cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Lch s#Vn hc phng Ty#ng Anh o#Hong Nh n#Lng Duy Trung#Nguyn c Nam#Nguyn Th Hong#Vanh#269448## 00936000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020027000520030033000790070061001120040019001730080 00500192009001100197010000500208011001600213021027900229020000800508020000900516 00500170052500500140054200500110055600500170056700500140058403900050059801300070 0603#VV10.19021#VV10.19020#180000#Vi?t#103C#959.7#^214#i cng lch s Vit Nam#T thi nguyn thu n nm 2000#B.s.: Trng Hu Qunh, inh Xun Lm, L M u Hn (ch.b.)...#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a1175tr.^b24cm#Gii t hiu lch s Vit Nam qua cc giai on: t thi nguyn thu n 1858 (thi nguy n thu, dng nc, thi k Bc thuc v chng Bc thuc, phong kin dn tc), l ch s giai on 1858-1945, 1945-2000 (chng thc dn Php, chng M, xy dng t nc theo nh hng XHCN)...#Lch s#Vit Nam#Trng Hu Qunh#inh Xun Lm #L Mu Hn#Nguyn Cnh Minh#Phan i Don#Vanh#269449## 00927000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140008000460020040000540030024000940070075001180080005001930090 01100198010000500209011001500214020000900229020000900238020000400247005000700251 00500130025800500120027100500120028300600140029503900050030901300070031402102800 0321#VV10.19022#VV10.19023#Vi?t#C103C#370.942#^214#280000#Ci cch gio dc c c nc pht trin#Ci cch gio dc Anh#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Trn Hu Nng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a533tr.^b24cm#Gio d c#Ci cch#Anh#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#Trn Hu Nng#vanh#2 69450#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio dc Anh: phn tch tnh hnh gio dc hin nay Anh. a ra cc hnh ng, chng trnh, thi c, k lut, cht lng dy hc, gio dc dn tc t ngi,... v trin vng ph t trin trong tng lai ca nn gio dc Anh## 00875000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030031000940070080001250080005002050090 01100210010000500221011001500226020000900241020000900250020000500259020000400264 00500070026800500130027500500120028800500120030000600190031203900050033101300070 0336021019400343#VV10.19024#VV10.19025#330000#Vi?t#C103C#370.944#^214#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc Php & c#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Nguyn Trung Thun dch#^aH.#^aGio dc#20 10#^a662tr.^b24cm#Gio dc#Ci cch#Php#c#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#Nguyn Trung Thun#vanh#269451#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio dc c: Gii thiu nm vn kin v ci cch gio dc Ph p cng nhng ch gim st gio dc trng hc cng ho lin bang c## 00994000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030041000940070098001350080005002330090 01100238010000500249011001500254020000900269020000900278020000900287020001000296 00500070030600500130031300500120032600500120033800600190035003900050036901300070 0374021024700381006001600628#VV10.19027#VV10.19026#390000#Vi?t#C103C#370.952#^2 14#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc Nht Bn - xtry lia#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Dch: Nguyn Trung T hun, Nguyn Nh Dim#^aH.#^aGio dc#2010#^a779tr.^b24cm#Gio dc#Ci cch#Nht Bn#xtrylia#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#Nguyn Trung Thun#va nh#269452#Bao gm cc bo co thm nh ca Hi ng Gio dc lm thi Nht Bn v ci cch gio dc t ln th nht cho n ln th t. Thc trng, chnh sch, phong tro v cc bin php gio dc Nht Bn cng mt s thng tin v nn gi o dc xtrylia#Nguyn Nh Dim## 00968000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030023000940070080001170220004001970080 00500201009001100206010000500217011001500222021028000237020000900517020000900526 02000030053500500070053800500130054500500120055800500120057000600190058203900050 0601013000700606019000500613#VV10.19028#VV10.19029#340000#Vi?t#C103C#370.973#^2 14#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc M#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Nguyn Trung Thun dch#Q.1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a679tr.^b24cm#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio dc M. a ra nhng tham lun bn v ci cch gio dc M nh: pht huy tim lc gio dc i hc ca M, kinh nghim gio dc sinh vin i hc ca M, chnh ph chun b cho vic o to gio vin cho th k XXI,...#Gio dc#Ci c ch#M#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#Nguyn Trung Thun#VAnh#26945 3#Dch## 00861000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030023000940070080001170220004001970080 00500201009001100206010000500217011001500222021017300237020000900410020000900419 02000030042800500070043100500130043800500120045100500120046300600190047503900050 0494019000500499013000700504#VV10.19030#VV10.19031#330000#Vi?t#C103C#370.973#^2 14#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc M#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Nguyn Trung Thun dch#Q.2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a662tr.^b24cm#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio dc M. Nghin cu bo co chnh "ph cp khoa hc chng trnh 2061 ca M" cng cc bo co ca tham lun ny#Gio dc#Ci cch#M#L t#Chu Mn Sinh# Lu Lp c#Chu Hi Yn#Nguyn Trung Thun#VAnh#Dch#269454## 00938000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030023000940070081001170220004001980080 00500202009001100207010000500218011001500223021024800238020000900486020000900495 02000030050400500070050700500130051400500120052700500120053900600200055103900050 0571019000500576013000700581#VV10.19032#VV10.19033#270000#Vi?t#C103C#370.973#^2 14#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc M#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; Trn Th Thanh Lim dch#Q.3#^aH.#^aGi o dc#2010#^a523tr.^b24cm#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio dc M: Nhng suy ngh v trnh hc thut. Nhng yu cu i vi tr ng hc. Xy dng x hi hc tp, trin vng ca th k mi. Chin lc gio dc nm 2000 v mc tiu gio dc M#Gio dc#Ci cch#M#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#Trn Th Thanh Lim#VAnh#Dch#269455## 00804000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020040000540030023000940070074001170220004001910080 00500195009001100200010000500211011001500216021012800231020000900359020000900368 02000030037700500070038000500130038700500120040000500120041200600130042403900050 0437019000500442013000700447#VV10.19034#VV10.19035#250000#Vi?t#C103C#370.973#^2 14#Ci cch gio dc cc nc pht trin#Ci cch gio dc M#Ch.b.: L t, Chu Mn Sinh, Lu Lp c, Chu Hi Yn ; L Xun Khi dch#Q.4#^aH.#^aGio dc# 2010#^a471tr.^b24cm#C s l lun v thc tin ca cng cuc ci cch nn gio d c M. Nghin cu cu trc ca mt trng hc c s l tng M#Gio dc#Ci cch#M#L t#Chu Mn Sinh#Lu Lp c#Chu Hi Yn#L Xun Khi#VAnh#Dch#2694 56## 00659000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070064000900220004001540080005001580090 01100163010000500174011001400179020000900193020000900202020001100211005001700222 00500190023900500150025800500180027300500160029103900050030701300070031202000140 0319#VV10.19036#VV10.19037#25000#Vi?t#M452T#372.35#^214#Mi trng vi cuc sn g ca chng ta#Nguyn Tuyt Nga (ch.b.), Nguyn Hng Chuyn, Bch Ngc Dip...#Q .1#^aH.#^aGio dc#2010#^a76tr.^b20cm#Gio dc#Tiu hc#Mi trng#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Hng Chuyn#Bch Ngc Dip#Phan Th Thanh H#Nguyn Th Hnh#Vanh#269 457#Sch c thm## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070058000900220004001480080005001520090 01100157010000500168011001400173020000900187020000900196020001100205005001600216 00500150023200500140024700500170026100500160027803900050029401300070029902000140 0306#VV10.19038#VV10.19039#25000#Vi?t#M452T#372.35#^214#Mi trng vi cuc sn g ca chng ta#Nguyn Th Hnh (ch.b.), Bch Ngc Dip, Phan Thanh H...#Q.2#^aH .#^aGio dc#2010#^a88tr.^b20cm#Gio dc#Tiu hc#Mi trng#Nguyn Th Hnh#Bc h Ngc Dip#Phan Thanh H#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Th Thn#Vanh#269458#Sch c thm## 00422000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200190001500500130 00340070013000470080005000600090011000650100005000760110014000810820007000950130 00700102014000700109026001100116026001100127181000600138020000800144020000700152 020000900159#Vi?t#^214#Vanh#Em tp v vi logo#Trn Hng#Trn Hng#^aH.#^a Gio dc#2010#^a88tr.^b24cm#372.34#269459#13000#VV10.19040#VV10.19041#E202T#Tin hc#Tp v#Tiu hc## 00921000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020048000510030028000990070053001270040018001800080 00500198009001100203010000500214011001400219015005400233021022100287020000500508 02000090051302000150052200500230053700500140056003900050057401300070057902000090 0586#VV10.19042#VV10.19043#8500#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn b lm quen v i ton qua cc tr chi#Ti liu dnh cho gio vin#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; ng Hong V minh ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gii thiu mc ch, phng php chun b, cch chi mt s tr chi lin quan ti ton hc dnh cho tr mm non theo cc ch : s v s lng, hnh dng, sp xp theo qui tc, nh hn g khng gian, lm quen thi gian#Ton#Tr chi#Sch gio vin#Nguyn Th Thanh G iang#ng Hong V#Vanh#269460#Mu gio## 00802000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030033000780070023001110080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020000800178005000700186039000500193001000900198 004001800207015006200225021019900287020000700486013000700493#VV10.19044#VV10.190 45#Vi?t#S450T#649#^214#S tay nui con kho, dy con ngoan#Ti liu dnh cho cc bc cha m#B.s.: Hng Anh, Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b21cm#Nui tr#D y tr#Thu H#vanh#Hng Anh#Ti bn ln th 1#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Hng dn cc bc cha m cch chm sc tr t khi tr ong bng m, p ng y cc nhu cu ca tr, nui tr kho mnh, chm sc v sinh, phng chng tai nn thng tch cho tr, chm sc tr m...#Tr em#269461 ## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210014000960080005001100090 01100115010000500126011001400131020001100145020001100156020000900167020001400176 005000800190005000900198039000500207013000700212#VV10.19046#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.1#Sinh vt bin#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#B o Anh#Lng T#Vanh#269462## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020001100149020001100160020000900171020001400180 005000800194005000900202039000500211013000700216#VV10.19047#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.6#ng vt hoang d#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#Vanh#269463## 00508000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210013000960080005001090090 01100114010000500125011001400130020001100144020001100155020000900166020001400175 005000800189005000900197039000500206013000700211#VV10.19048#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.7#Cc loi hoa#^a H.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#B o Anh#Lng T#Vanh#269464## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400070018000740220004000922210018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020001100149020001100160020000900171020001400180 005000800194005000900202039000500211013000700216#VV10.19049#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu, t ch theo ch #Bo Anh, Lng T#Q.8#Mn n v u ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#Tp t mu#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gi o#Bo Anh#Lng T#Vanh#269465## 00561000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020012000400070071000520080005001230090011001280100005001390110 01400144020001800158020000900176039000500185020000400190012003600194005001600230 005001200246005001800258013000700276#VV10.19050#Vi?t#B200Q#372.21#^214#7500#B qut nh#S.t., b.s.: ng Lan Phng, Phng Tho ; Minh ho: Nguyn Quang Ton# ^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#vanh#Th#Ch m i trng. B kho b ngoan#ng Lan Phng#Phng Tho#Nguyn Quang Ton#269466# # 00577000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020026000400030022000660070038000880080005001260090011001310100 00500142011001400147020001800161020002300179005001700202005002000219039000500239 020001400244012003400258013000700292#VV10.19051#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi an ton giao thng#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Phng tin giao thng#L Th nh Tuyt#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269467## 00551000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020015000400030022000550070038000770080005001150090011001200100 00500131011001400136020001800150020000800168005001700176005002000193039000500213 020001400218012003400232013000700266#VV10.19052#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi chi#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH.#^aG io dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio# chi#L Th nh Tuyt#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269468## 00549000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030022000540070038000760080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020000700167005001700174005002000191039000500211 020001400216012003400230013000700264#VV10.19053#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi ch s#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ch s#L Th nh Tuyt#Hong Th Th u Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269469## 00563000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020019000400030022000590070038000810080005001190090011001240100 00500135011001400140020001800154020001600172005001700188005002000205039000500225 020001400230012003400244013000700278#VV10.19054#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi trng, lp#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH. #^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#L Th nh Tuy t#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#26947 0## 00551000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020015000400030022000550070038000770080005001150090011001200100 00500131011001400136020001800150020000800168005001700176005002000193039000500213 020001400218012003400232013000700266#VV10.19055#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi ch ci#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH.#^aG io dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#L Th nh Tuyt#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269471## 00553000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030022000560070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137020001800151020000900169005001700178005002000195039000500215 020001400220012003400234013000700268#VV10.19056#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi sc kho#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH.#^a Gio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sc kho#L Th nh Tuyt#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269472## 00553000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030022000560070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137020001800151020000900169005001700178005002000195039000500215 020001400220013000700234012003400241#VV10.19057#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi gia nh#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng#^aH.#^a Gio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Gia nh#L Th nh Tuyt#Hong Th Thu Hng#vanh#Sch mu gio#269473#Th gii - nhng iu b cn bit## 00562000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020025000400030022000650070038000870080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020000900178005001700187005002000204039000500224 020001400229012003400243013000700277#VV10.19058#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi loi cy ng yu#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hn g#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Thc vt#L Th nh Tuyt #Hong Th Thu Hng#Thu#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269474 ## 00560000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020023000400030022000630070038000850080005001230090011001280100 00500139011001400144020001800158020000900176005001700185005002000202039000500222 020001400227012003400241013000700275#VV10.19059#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi cu hi ti sao#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu Hng# ^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Khoa hc#L Th nh Tuyt#H ong Th Thu Hng#Thu#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#269475## 00563000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020026000400030022000660070038000880080005001260090011001310100 00500142011001400147020001800161020000900179005001700188005002000205039000500225 020001400230012003400244013000700278#VV10.19060#Vi?t#B200V#372.21#^214#7500#B vi con vt ng nghnh#Dnh cho tr 3-6 tui#L Th nh Tuyt, Hong Th Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#ng vt#L Th nh Tuy t#Hong Th Thu Hng#Thu#Sch mu gio#Th gii - nhng iu b cn bit#26947 6## 00580000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020043000440070037000870080005001240090011001290100005001400110 01400145012007300159020001800232020000900250020001300259005001100272005001400283 005001000297013000700307#VV10.19061#10500#Vi?t#QU100C#895.9223#^214#Qu con lm gng tt. o gil ca gu con#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu #Minh Hng#269477## 00590000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020053000440070037000970080005001340090011001390100005001500110 01400155012007300169020001800242020000900260020001300269005001100282005001400293 005001000307013000700317#VV10.19062#10500#Vi?t#NH556Q#895.9223#^214#Nhng qu t o ca nhm con. Sang bn ny no con!#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^ aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : G io dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Tr n Thu Thu#Minh Hng#269478## 00574000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430070037000810080005001180090011001230100005001340110 01400139012007300153020001800226020000900244020001300253005001100266005001400277 005001000291013000700301#VV10.19063#10500#Vi?t#V428C#895.9223#^214#Voi con tt bng. c sn. Tt du ty#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2 010#^a23tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng#269479## 00577000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020041000430070037000840080005001210090011001260100005001370110 01400142012007300156020001800229020000900247020001300256005001100269005001400280 005001000294013000700304#VV10.19064#10500#Vi?t#H110M#895.9223#^214#Ht ma v b ng hoa nh. Cu ni thn k#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio d c#2010#^a23tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#M inh Hng#269480## 00588000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020052000430070037000950080005001320090011001370100005001480110 01400153012007300167020001800240020000900258020001300267005001100280005001400291 005001000305013000700315#VV10.19065#10500#Vi?t#M205C#895.9223#^214#Mo con nh n. Ch th sn b nh. Ra sch no!#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH .#^aGio dc#2010#^a23tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gi o dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng#269481## 00592000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020056000430070037000990080005001360090011001410100005001520110 01400157012007300171020001800244020000900262020001300271005001100284005001400295 005001000309013000700319#VV10.19066#10500#Vi?t#K202C#895.9223#^214#Kem chy u mt ri!. Kin con qua sng. Tri ma ri!#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng #^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San# Trn Thu Thu#Minh Hng#269482## 00567000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070037000740080005001110090011001160100005001270110 01400132012007300146020001800219020000900237020001300246005001100259005001400270 005001000284013000700294#VV10.19067#10500#Vi?t#M430Q#895.9223#^214#Mn qu ca ch con. o len #L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 5tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li s ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng#2 69483## 00568000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430070037000750080005001120090011001170100005001280110 01400133012007300147020001800220020000900238020001300247005001100260005001400271 005001000285013000700295#VV10.19068#10500#Vi?t#B431B#895.9223#^214#Bong bng c m. Ma trn tru#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a 19tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng# 269484## 00612000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020076000430070037001190080005001560090011001610100005001720110 01400177012007300191020001800264020000900282020001300291005001100304005001400315 005001000329013000700339#VV10.19069#10500#Vi?t#C103C#895.9223#^214#Ci chung c a M M. Gu mao mao lm cnh st giao thng. Hai bng hoa nh#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng#269485## 00588000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020052000430070037000950080005001320090011001370100005001480110 01400153012007300167020001800240020000900258020001300267005001100280005001400291 005001000305013000700315#VV10.19070#10500#Vi?t#G116T#895.9223#^214#Gng tay ca chut chi. Qu bng trng ca mo con#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH .#^aGio dc#2010#^a15tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gi o dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Minh Hng#269486## 00576000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020039000440070037000830080005001200090011001250100005001360110 01400141012007300155020001800228020000900246020001300255005001100268005001400279 005001000293013000700303#VV10.19071#10500#Vi?t#NG558B#895.9223#^214#Ngi bn t t. To v nh. Bp b tuyt#L San San, Trn Thu Thu, Minh Hng#^aH.#^aGio dc #2010#^a24tr.^b22cm#T Truyn tranh song ng Vit - Hoa. Ch : Gio dc o c - li sng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L San San#Trn Thu Thu#Mi nh Hng#269487## 00847000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020041000710070064001120080005001760090 01400181010000500195011001500200012002800215005001600243005001500259005001400274 00500130028800500140030101300070031502101500032202000170047202000080048902000070 0497039000500504#VV10.19073#VV10.19072#VV10.19075#VV10.19074#Vi?t#K312T#330.9597 31#^214#Kinh t hng ho ca Thng Long - H Ni#B.s.: Nguyn Tr Dnh (ch.b.), Lng Xun Qu, Hong Vn Hoa...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a392tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Nguyn Tr Dnh#Lng Xun Qu#Hong Vn Hoa#Phm Th Qu#Ph m Huy Vinh#269488#Kinh t hng ho v pht trin kinh t hng ho th qua cc thi k phong kin, thi k thc dn Php h v tm chin cho ti thi k i mi#Kinh t hng ho#Lch s#H Ni#Thu## 00929000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020049000700070062001190080005001810090 01400186010000500200011001500205012002800220005001500248005001400263005001400277 00500150029100500170030601300070032302101980033002000080052802000100053602000070 0546039000500553020002100558#VV10.19076#VV10.19077#VV10.19079#VV10.19078#Vi?t#H4 11#327.59731#^214#Hot ng i ngoi trn t Thng Long - H Ni#B.s.: Phm X un Hng (ch.b.), V Quang Hin, Nguyn Hi K...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a521t r.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Phm Xun Hng#V Quang Hin#Nguyn Hi K# Nguyn Vn Kim#Nguyn Quang Hc#269489#Gii thiu lch s Thng Long trong hot ng i ngoi ca nh L, nh Trn, thi k khng chin chng Minh v thi L S cho ti thi k nh Nguyn. Cc bi hc lch s v mt s vn lin quan#Lc h s#i ngoi#H Ni#Thu#Hot ng ngoi giao## 00878000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020015000700070076000850080005001610090 01400166010000500180011001500185012002800200006001300228005001500241005001600256 01300070027202101990027902000180047802000120049602000100050802000080051802000090 0526039000500535#VV10.19080#VV10.19083#VV10.19082#VV10.19081#Vi?t#TH107T#959.702 8#^214#Thanh thc lc#H Bch Tho dch, ch thch ; Trn Vn Chnh h.. ; Phm Hong Qun b ch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a566tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#H Bch Tho#Trn Vn Chnh#Phm Hong Qun#269490#Cung cp nhng t liu l ch s phn nh quan h gia Nh Thanh i Cn Long (1736-1795) v nh Ty Sn ( 1788-1802) Vit Nam. Phn nh ch trng, ng li ca Cn Long trong quan h v i nh Ty Sn#Lch s trung i#Nh Ty Sn#Nh Thanh#S liu#Vit Nam#Thu## 01003000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020038000680070068001060080005001740090 01400179010000500193011001500198012002800213005001500241005001300256005002100269 00500130029000500190030301300070032202102870032902000170061602000200063302000070 0653039000500660#VV10.19084#VV10.19087#VV10.19086#VV10.19085#Vi?t#C102M#959.731# ^214#Cch mng thng Tm nm 1945 H Ni#B.s.: Nguyn nh L (ch.b.), L nh Hng, Trng Th Bch Hnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a295tr.^b24cm#T sch Th ng Long 1000 nm#Nguyn nh L#L nh Hng#Trng Th Bch Hnh#H Thnh Tm# L Th Huyn Trang#269491#Khi qut v phong tro cch mng H Ni trc nm 193 0. Phong tro u tranh cch mng t cui nm 1939 n u nm 1945. Cao tro kh ng Nht n tng khi ngha, xy dng chnh quyn nhn dn. Nguyn nhn thng l i, ngha lch s bi hc kinh nghim ca cch mng thng Tm H Ni#Lch s hin i#Cch mng thng Tm#H Ni#Thu## 00994000000000397000450004100050000080800050000503900050001000200500001500300560 00650050012001210050018001330050014001510050013001650050012001780070012001900070 01800202007001400220007001300234007001200247008000500259009001400264010000500278 01100150028301200280029808200110032601300070033702600110034402600110035502600110 0366026001100377181000700388020002200395020000700417020000800424021016400432#Vi? t#^214#Thu#Thng Long - H Ni Th mc cng trnh nghin cu#V Vn Qun, Th Hng Tho (ch.b), Ng Vng Anh...#V Vn Qun# Th Hng Tho#Ng Vng An h#Phm c Anh#H Duy Bin#V Vn Qun# Th Hng Tho#Ng Vng Anh#Phm c Anh#H Duy Bin#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a623tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 n m#016.959731#269492#VV10.19088#VV10.19089#VV10.19091#VV10.19090#TH116L#Cng tr nh nghin cu#H Ni#Th mc#Gii thiu mc lc cng trnh nghin cu v Thng L ong - H Ni bng ting Vit v ting nc ngoi. Mc lc sch v a l, lch s , kinh t, vn ho, gio dc...## 00778000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020030000660070040000960080005001360090 01100141010000500152011001500157006001800172019000900190013000700199021022300206 020000800429020000900437020001000446039000500456020001500461#VV10.19092#VV10.190 93#87000#Vi?t#CH527N#909#^214#Gombrich, E. H.#Chuyn nh trong th gii ln#E. H. Gombrich ; on Th Xun Mai dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a425tr.^b21cm#on Th Xun Mai#dch c#269493#Gm nhng cu chuyn lch s th gii. Mi chuyn k ca Gombrich nh m ra mt th gii m tui th cha h bit nhng lun khao kh t khm ph. Gip cc em thiu nhi khng ch bi dng tm hn m cn bi dng c tr tu#Lch s#Th gii#Truyn k#Thu#Sch thiu nhi## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020069000610070012001300080005001420090 01100147010000500158011001500163013000700178021031400185020000900499020000800508 020001000516039000500526020000900531#VV10.19094#VV10.19095#96000#Vi?t#L302S#401 #^214#H Hc Trc#Lch s l lun v thc tin phin chuyn cc ngn ng trn th gii#H Hc Trc#^aH.#^aTri thc#2010#^a437tr.^b21cm#269494#Lch s hnh thnh v pht trin ngn ng, h thng ch vit trn th gii; Rmanh ho cc ngn ng khng phi ch Latinh; bng k hiu phin m quc t; s lc v lch s ting Vit: ch Nm, ch Quc ng; chnh sch ngn ng ca ng v Nh nc ta; c im phin m ting Vit, Vit Nam ho tn nc ngoi...#Ngn ng#L lun#Thc ti n#Thu#Phin m## 00588000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010014000610020032000750290016001070070 04500123008000500168009001100173010000500184011001500189006000800204005001000212 019000800222013000700230020001700237020000300254039000500257020001200262#VV10.19 096#VV10.19097#VV10.19098#66000#Vi?t#TH462K#813#^214#Andrews, Andy#Thi khc qu yt nh thnh cng#The lost choice#Andy Andrews ; T Uyn dch ; Trn Cung h.. #^aH.#^aTri thc#2010#^a372tr.^b21cm#T Uyn#Trn Cung#dch M#269495#Vn hc hi n i#M#Thu#Tiu thuyt## 00701000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020050000760070046001260080 00500172009001100177010000500188011001500193006000900208005001000217013000700227 019000900234021012000243020002000363020001100383039000500394#VV10.19100#VV10.190 99#VV10.19101#65000#Vi?t#B112Q#650.1#^214#Andrews, Andy#7 quyt nh lm nn th nh cng thc thi hiu qu#Andy Andrews ; Phng H dch ; Trn Cung h..#^aH.#^a Tri thc#2010#^a335tr.^b21cm#Phng H#Trn Cung#269496#dch Anh#Gm 7 quyt nh n gin s gip bn p dng vo cuc sng lm nn thnh cng trong cuc sng t nhng iu v i#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Thu## 00960000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470010016000520020021000680030063000890070052001520080 00500204009001100209010000500220011001500225012002100240006001300261006001500274 03900050028901300070029401900050030102103020030602000110060802000070061902000080 0626#VV10.19102#VV10.19103#158000#Vi?t#NGH250T#701#^214#Shlain, Leonard#Ngh th ut v vt l#Nhng ci nhn tng ng v khng gian, thi gian v nh sng#Leo nard Shlail ; Dch: Trn Mnh H, Phm Vn Thiu#^aH.#^aTri thc#2010#^a561tr.^b 24cm#T sch Tri thc mi#Trn Mnh H#Phm Vn Thiu#Thu#269497#dch#Phn tch mi tng quan gia ngh thut v vt l. Nhng ci nhn t gc vt l trong cc tc phm ngh thut v tnh ngh thut trong cc thuyt vt l. Gii thch s vn hnh v pht trin ca cc hai lnh vc . Nhng vn dng v khng gian, thi gian v nh sng trong cc tc phm ngh thut#Ngh thut#Vt l#L lun## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020028000650070012000930080005001050090 01100110010000500121011001500126039000500141013000700146012001900153021029300172 020000900465020001000474020000900484#VV10.19104#VV10.19105#17000#Vi?t#M600T#709 .597#^214#Nguyn Qun#M thut Vit Nam th k 20#Nguyn Qun#^aH.#^aTri thc#20 10#^a382tr.^b24cm#Thu#269498#T sch Ngh thut#Tm hiu m thut Vit Nam t n hng nm u th k 20 cho n cui th k i mi v hi nhp: T nh th Php Dim n lng Khi nh. M thut ng Dng 1925-1945 v cuc cch tn ln tron g vn ho th dn thuc a. M thut thi k hai cuc chin tranh v t nc b chia ct 1945-1975.#M thut#Th k 20#Vit Nam## 00893000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460010016000510020014000670030023000810070016001040080 00500120009001100125010000500136011001500141039000500156013000700161021033800168 02000110050602000070051702000090052402000080053302000080054102000080054902000100 0557#VV10.19106#VV10.19107#105000#Vi?t#TH552T#300#^214#Trn Ngc Vng#Thc th Vit#Nhn t cc to ch#Trn Ngc Vng#^aH.#^aTri thc#2010#^a550tr.^b24cm #Thu#269499#Nu ln v phn tch nhiu vn h trng trong i sng kinh t, chnh tr v vn ha ca t nc ta k t thi Triu cho ti ngy nay. Tc g i nu khng t nhn xt, nh gi ca ring mnh, khai thc nhng ti man g tnh lin ngnh t mt gc nhn c o v to bo, gc nhn ca mt nh nghi n cu khoa hc x hi nhn vn#Nghin cu#X hi#Vit Nam#Kinh t#Vn ho#Vn h c#Chnh tr## 00650000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440030030000880080005001180090011001230100005001340110 01500139039000500154013000700159021021400166020001100380020000700391020001000398 #VV10.19109#VV10.19108#Vi?t#A103T#388.4#^214#Ai tr g trong lnh vc giao thng th?#S tay mt s kinh nghim hay#^aH.#^aTri thc#2010#^a120tr.^b24cm#Thu# 269500#Gii thiu kinh nghim in hnh ca mt s nc v huy ng ti chnh ch o mng li giao thng th lm ti liu cho cc nh lnh o tham gia vo vi c t chc v c cu cc knh ti chnh cho giao thng th#Giao thng# th#T i chnh## 00855000000000313000450004100050000080800050000503900050001000100160001500200680 00310030062000990050016001610050016001770060014001930070068002070080005002750090 01100280010000500291011001500296082001200311013000700323026001100330026001100341 181000700352020002300359020001100382020000700393020000900400021013200409#Vi?t#^2 14#Thu#Albrecht, David#Chnh quyn a phng trong qu trnh pht trin th Vit Nam#Tin trin, phng tin v hn ch ca chnh quyn a phng#Hocqua rd, Herv#Papin, Philippe#Mc Thu Hng#David Albrecht, Herv Hocquard, Philippe Papin ; Mc Thu Hng dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a154tr.^b23cm#307.7609597#2695 01#VV10.19110#VV10.19111#CH312Q#Chnh quyn a phng#Pht trin# th#Vit Na m#Gii thiu c cu hot ng, t chc, nhim v v phng thc hot ng ca ch nh quyn a phng trong lnh vc pht trin th## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020044000680070045001120080005001570090 01200162010000500174011001500179015002900194039000500223005002200228013000700250 021012700257020001500384020000800399020001900407#VV10.19112#VV10.19113#30000#Vi ?t#GI-108T#352.4#^214#Phm Vn Khoan#Gio trnh l thuyt qun l ti chnh cng #Ch.b.: Phm Vn Khoan, Hong Th Thu Nguyt#^aH.#^aTi chnh#2010#^a207tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Thu#Hong Th Thu Nguyt#269502#Gii thiu nh ng nguyn l c bn lm nn tng cho cc chnh sch, bin php c th trong hot ng qun l ngn sch nh nc#Ti chnh cng#Qun l#Ngn sch nh nc## 01088000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020071000620070081001330080005002140090 01200219010000500231011001500236015002900251039000500280005002400285005002000309 00500180032900500210034700500160036801300070038402102420039102000110063302000090 0644020000900653020000900662020001000671020001000681020001100691#VV10.19114#VV10 .19115#VV10.19116#35000#Vi?t#GI-108T#382#^214#Gio trnh kim tra, gim st hn g ho xut khu, nhp khu thng mi#B.s.: Nguyn Th Thng Huyn (ch.b.), Ngu yn Th Kim Oanh, Nguyn Hong Tun...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a356tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Thu#Nguyn Th Thng Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Hong Tun#Nguyn Th Lan Hng#Thi Bi Hi An#269503#Tng quan v kim tra, g im st hi quan i vi hng ho xut khu, nhp khu thng mi. Kim tra v g im st hi quan i vi hng ho xut khu, nhp khu theo hp ng mua bn, i vi hng ho gia cng, nguyn liu, vt t nhp khu...#Thng mi#Kim tra#Gi m st#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#Gio trnh## 00875000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010015000510020118000660070030001840080005002140090 01200219010000500231011001500236015002900251039000500280005001400285013000700299 021021200306020000800518020001900526020001700545020001100562#VV10.19117#VV10.191 18#35000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Phm Vn Khoan#Gio trnh k ton ngn sch nh nc v hot ng nghip v kho bc nh nc v hot ng nghip v kho bc nh nc#Phm Vn Khoan, Phm Vn Lin#^aH.#^aTi chnh#2010#^a311tr.^b21cm#TTS ghi : Hc vin Ti chnh#Thu#Phm Vn Lin#269504#Gii thiu nhng vn chung v k ton ngn sch v nghip v kho bc nh nc. Cc ni dung, phng php k to n ngn sch nh nc ti kho bc nh nc. K ton cc qu ti chnh nh nc k hc ti kho bc...#K ton#Ngn sch nh nc#Kho bc nh nc#Gio trnh## 00838000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020037000460070066000830080005001490090012001540100005001660110 01500171015005500186039000500241005001700246005001900263005001900282005002100301 005001600322013000700338021014200345020000800487020002100495020000800516#VV10.19 119#VV10.19120#Vi?t#B103T#657.076#^214#Bi tp k ton hnh chnh s nghip#B.s. : Phan Th Thu Mai, L Th Thanh Hng, Phm Th Thanh Ho...#^aH.#^aTi chnh#2 010#^a135tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng x hi. Khoa k ton#Thu#P han Th Thu Mai#L Th Thanh Hng#Phm Th Thanh Ho#Nguyn Th Thanh Nga#Trn nh Khang#269505#Gm cc bi tp m phng cc nghip v pht sinh trong cc n v hnh chnh, s nghip trong v ngoi ngnh Lao ng - Thng Binh v X hi# K ton#Hnh chnh s nghip#Bi tp## 00827000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010024000530020045000770070043001220080005001650090 01200170010000500182011001500187015002900202039000500231005001800236013000700254 021022800261020000900489020000800498020000800506020001100514#VV10.19121#VV10.191 22#20000#Vi?t#C125H#381.076#^214#Nguyn Th Thng Huyn#Cu hi v bi tp mn hc khoa hc hng ho#Nguyn Th Thng Huyn, Nguyn Hong Tun#^aH.#^aTi ch nh#2010#^a184tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Thu#Nguyn Hong Tun#26950 6#Gii thiu nhng ni dung ca mn khoa hc hng ho v p dng vo gii quyt nhng tnh hung ny sinh trong hot ng thu, hi quan v thng mi. Cung cp cc kin thc v phn loi, xut x hng ho, qun tr tc nghip...#Hng ho#C u hi#Bi tp#Thng mi## 00902000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020029000660070064000950080005001590090 01200164010000500176011001500181015002900196039000500225004004000230013000700270 02101540027702000100043102000080044102000090044900500130045800500160047100500160 0487005001200503005001400515020001100529#VV10.19123#VV10.19125#VV10.19124#45000 #Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh php lut kinh t#B.s.: L Th Thanh (ch.b .), Hong Th Giang, Trng Hng Hi...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a411tr.^b21cm#TT S ghi: Hc vin Ti chnh#Thu#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#269507#L lun chung v php lut kinh t. Ni dung php lut v ch th kinh doanh, php lut hp ng, lut ph sn, gii quyt tranh chp trong kinh doanh...#Php lu t#Kinh t#Vit Nam#L Th Thanh#Hong Th Giang#Trng Hng Hi#V Th Ton# N gc Thanh#Gio trnh## 00900000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020040000440070064000840080005001480090012001530100005001650110 01500170015005500185039000500240013000700245021021300252020000800465020002100473 020001100494005001500505005001400520005001600534005001900550005001700569#VV10.19 126#VV10.19127#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton hnh chnh s nghip#B.s .: Nghim Vn Li (ch.b.), Bi Th Chanh, Trng c nh...#^aH.#^aTi chnh#20 10#^a362tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng x hi. Khoa k ton#Thu#26 9508#Nhng vn chung ca k ton trong n v hnh chnh s nghip. Mt s qu y nh v k ton vt t v nhim v ca k ton vt t trong n v hnh chnh s nghip, k ton ti sn c nh, k ton thanh ton...#K ton#Hnh chnh s nghip#Gio trnh#Nghim Vn Li#Bi Th Chanh#Trng c nh#L Th Thanh Hn g#Phan Th Thu Mai## 00857000000000289000450002600110000003900040001102000080001502000080002301400070 00310410005000381810006000430820007000498080005000560010014000610020040000750070 01400115008001000129009001500139010000500154011001500159021034300174020001300517 020000800530020000700538013000700545020001500552#VV10.19128#Hoa#Ngh An#m nhc# 45000#Vi?t#120N#781.62#^214#Dng Hng T#m nhc dn gian dn tc Mng Ngh An#Dng Hng T#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a375tr.^b21cm#Trnh by khi qu t a l t nhin, lch s ngi Mng Ngh An. Cc gi tr vn ho vt th v phi vt th. Vai tr v v tr ca m nhc dn gian dn tc Mng. Kh nhc vi i sng ngi Mng. Gii thiu mt s loi kh nhc ph bin v cc bi dn nh c ca ngi Mng. Cu trc thang m, iu thc trong m nhc dn gian dn tc M ng...#Nhc dn tc#Nhc c#Dn ca#269509#Dn tc H'mng## 00781000000000253000450002600110000003900040001102000170001501400070003204100050 00391810006000440820009000508080005000590010015000640020058000790070015001370080 01000152009001500162010000500177011001500182021028500197020002200482013000700504 020001600511#VV10.19129#Hoa#Vn hc dn gian#35000#Vi?t#M458S#398.2071#^214#Ho ng Minh o#Mt s vn dy - hc vn hc dn gian trong nh trng#Hong Minh o#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a210tr.^b21cm#Gii thiu khi qut vn ti p cn vn hc dn gian theo c trng th loi hoc t gc vn ho v thi ph p hc. Trnh by vn dy - hc vn hc dn gian bng phng php tch hp. V n hc dn gian a phng trong nh trng. Mi quan h gia vn hc dn gian v vn hc vit#Phng php ging dy#269510#Phng php hc## 00876000000000313000450002600110000003900040001102000080001500500110002302000080 00340410005000421810007000470820014000548080005000680020044000730070078001170080 01000195009001500205010000500220011003000225021017500255020001000430020003900440 005001500479005001500494005001500509005001500524005001600539013000700555#VV10.19 130#Hoa#Ngh An#L Hu c#Tiu s#Vi?t#NG527T#324.259707092#^214#Nguyn Tim b th tnh u Ngh An u tin#L Hu c, Ninh Vit Giao, inh Xun Giai k... ; Nguyn Vn Tng s.t., b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a150tr., 12tr. nh m u^b21cm#Tp hp cc bi vit v cuc i hot ng ca ng ch Nguyn Tim (191 2 - 1932) v nhng nh hng t gia tc, lng qu to nn chn dung b th t nh u Ngh An u tin#S nghip#Nguyn Tim, B th tnh u, 1912-1932#Ninh Vi t Giao#inh Xun Giai#Nguyn Vn Cn#Nguyn Th Xn#Nguyn Vn Tng#269511## 00821000000000313000450002600110000003900040001102000500001500500130006502000170 00780410005000951810006001000820011001068080005001170020036001220070066001580080 01000224009001500234010000500249011001400254021014900268020000800417020001000425 005001500435005001000450005001500460005001000475005001500485013000700500#VV10.19 131#Hoa#Trn Th Trm, Nh hot ng, 1860-1930, Vit Nam#H Tun Nim#Nhn vt lch s#Vi?t#T309T#959.703092#^214#Tiu Trng - B La - Trn Th Trm#H Tun N im, Phan Hu Thnh, Nguyt T... ; Phan Hu Thnh ch.b.#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2010#^a87tr.^b21cm#Gii thiu khi qut tiu s, s nghip v cuc i hot ng cch mng ca b La - Trn Th Trm (1860 - 1930), mt n kit ni ting t Hng Lam#Tiu s#S nghip#Phan Hu Thnh#Nguyt T#Phm Tin Dut#Mnh Vit#Ph an Hu Thnh#269512## 00718000000000265000450002600110000003900040001102000090001502000040002400500150 00280200019000430410005000621810006000670820010000738080005000830010017000880020 04400105007006300149008001000212009001500222010000500237011001400242021017200256 013000700428020001700435#VV10.19132#Hoa#Vit Nam#Th#Phan Hu Thnh#Nghin cu v n hc#Vi?t#T513M#895.92213#^214#Nguyn Tin Bng#Tng Mai phong th & Qunh Lu phong th ca#Nguyn Tin Bng ; Phan Hu Thnh tra cu, ch gii, bnh lun#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a67tr.^b21cm#Gii thiu 2 tc phm Tng Mai phong th & Qunh Lu phong th ca ca tc gi Nguyn Tin Bng. Bnh lun, ch gii ni dung, gi tr t tng v ngh thut ca 2 tc phm#269513#Vn hc hin i## 00773000000000301000450002600110000003900040001102000080001501500450002302000150 00680140007000830410005000901810006000950820008001018080005001090010013001140020 03300127003002600160007001300186008001000199009001500209010000500224011001500229 021018000244020001600424020001700440020000700457013000700464#VV10.19133#Hoa#Ngh An#Tn tc gi ngoi ba sch ghi: o Tam Tnh#Di sn vn ho#40000#Vi?t#T310 T#959.742#^214#o Tam Tnh#Tm trong di sn vn ho x Ngh#Nhng pht hin ti u biu#o Tam Tnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a279tr.^b21cm#Gii thiu cc a danh, di tch lch s, danh lam thng cnh trn t Ngh An. Cc nhn vt l ch s tiu biu v mt s nt vn ho dn gian cng cc l hi ni ting ca x Ngh#Di tch lch s#Nhn vt lch s#L hi#269514## 00627000000000277000450002600110000003900040001102000090001502000120002402000170 00360410005000531810006000580820011000648080005000750010007000800020010000870030 01500097007000700112008001000119009001500129010000500144011001500149021016200164 020000700326020000900333013000700342#VV10.19134#Hoa#Vit Nam#Truyn ngn#Vn hc hin i#Vi?t#X518N#895.922803#^214#Vi Hi#Xung ni#Tp truyn, k#Vi Hi#^aNg h An#^aNxb. Ngh An#2010#^a273tr.^b21cm#Tp hp cc ghi chp, bt k v truyn ngn vit v nhng k nim, s kin, cuc sng, con ngi v nhng sinh hot hn g ngy trn mnh t Tng Dng - Ngh An#Bt k#Ghi chp#269515## 00550000000000253000450002600110000003900040001102000090001504100050002418100060 00290820010000358080005000450010010000500020022000600070010000820080010000920090 01500102010000500117011002900122021011100151020000800262020001000270013000700280 020000900287#VV10.19135#Hoa#Nh gio#Vi?t#C514#371.10092#^214#Hong Tr#Cuc i v nm thng#Hong Tr#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a136tr., 4tr. nh mu^b2 1cm#Ghi li tiu s, s nghip v nhng k nim su sc trong cuc i 50 nm d y hc ca nh gio u t Hong Tr#Tiu s#S nghip#269516#Vit Nam## 00955000000000289000450002600110000002600110001102102850002202000170030702000080 03240390004003320150081003360200011004170050011004280410005004391810007004440820 01000451808000500461001001600466002002900482003006900511007003400580008000500614 009001900619010000500638011001500643013000700658#VV10.19136#VV10.19137#Trnh by nhng kin thc c bn v qun l hc th dc th thao. Nguyn l, phng php, chc nng t chc, chc nng iu khin v mt s mt qun l th dc th thao c th nh qun l th dc th thao qun chng, qun l th dc th thao trng hc, qun l hun luyn th thao...#Th dc th thao#Qun l#Hoa#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Gio trnh#L Vn Lm#Vi?t#QU105L#796.44068#^214#Phm Xun Thnh#Qun l hc th dc th thao# Sch dnh cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th dc th thao#B.s.: Phm Xun Thnh, L Vn Lm#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a395tr.^b21cm#269517## 00887000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020056000630070060001190220005001792210009001840080 00500193009001800198010000500216011001500221015006500236020001700301020000900318 03900040032702000170033102101460034800500150049402000090050902000100051800500140 0528013000700542#VV10.19138#VV10.19139#Vi?t#T455T#390.09597#^214#Phan ng Nht# Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Phan ng Nht (ch .b.), Phan Lan Hng, L Th Phng#T.12#Lut tc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a 699tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#V n ho dn gian#Vit Nam#Hoa#Dn tc thiu s#Gii thiu cc lut tc v quan h cng ng, quan h vi th lnh, hn nhn v quan h nam n ca cc dn tc thi u s , Gia Lai, Ra Glai ...#Phan Lan Hng#Lut tc#Phong tc#L Th Phng#2 69518## 00910000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020056000630070060001190220005001792210009001840080 00500193009001800198010000500216011001500221015006500236020001700301020000900318 03900040032702000170033102101690034800500150051702000090053202000100054100500140 0551013000700565#VV10.19140#VV10.19141#Vi?t#T455T#390.09597#^214#Phan ng Nht# Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Phan ng Nht (ch .b.), Phan Lan Hng, L Th Phng#T.13#Lut tc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a 699tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#V n ho dn gian#Vit Nam#Hoa#Dn tc thiu s#Gii thiu cc lut tc v quan h gia nh, quan h s hu v tha k, ti phm v vic xt x, phong tc tp qun ... ca cc dn tc thiu s , Gia Lai, Ra Glai...#Phan Lan Hng#Lut tc#Ph ong tc#L Th Phng#269519## 00620000000000289000450002600110000001200570001102000180006803900040008602000090 00900200013000990050020001120140006001320410005001381810006001430820009001498080 00500158002001800163003001300181007006800194008000500262009001100267010000500278 011001400283005001200297005001400309013000700323#VL10.02239#Nhng truyn hay dn h cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Hoa#Vit Nam#Truyn tranh #Hong Th Thu Hng#9500#Vi?t#T120S#895.9223#^214#Tm s ca v hp#Truyn tra nh#S.t., b.s.: Hong Th Thu Hng, Phng Tho ; Tranh: Trn Anh Tun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a15tr.^b27cm#Phng Tho#Trn Anh Tun#269520## 00612000000000289000450002600110000001200570001102000180006800500160008603900040 01020200009001060200013001150050012001280050017001400140006001570410005001631810 00600168082000900174808000500183002001200188003001300200007006700213008000500280 009001100285010000500296011001400301013000700315#VL10.02240#Nhng truyn hay dn h cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Phng Th Tng#Hoa#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Tho#Nguyn Mnh Thi#9500#Vi?t#H401D#895.9223#^214#Hoa dm bt#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phng Th Tng, Phng Tho ; Tranh: Nguyn M nh Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b27cm#269521## 00568000000000277000450002600110000001200570001102000180006800500130008603900040 00990200009001030200013001120050013001250140006001380410005001441810007001490820 00900156808000500165002001900170003001300189007004600202008000500248009001100253 010000500264011001400269013000700283#VL10.02241#Nhng truyn hay dnh cho tr m n non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#V Yn Khanh#Hoa#Vit Nam#Truyn tran h#Trn Xun Du#9500#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ca th con#Truyn tranh#V Yn Khanh s.t., b.s. ; Tranh: Trn Xun Du#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b27cm# 269522## 00613000000000289000450002600110000001200570001102000180006800500140008603900040 01000200009001040200013001130050012001260050015001380140006001530410005001591810 00600164082000900170808000500179002002100184003001300205007006300218008000500281 009001100286010000500297011001400302013000700316#VL10.02242#Nhng truyn hay dn h cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Bi Kim Tuyn#Hoa#Vit Na m#Truyn tranh#Phng Tho#Phng Duy Tng#9500#Vi?t#B300M#895.9223#^214#B mt ca rng xanh#Truyn tranh#S.t., b.s.: Bi Kim Tuyn, Phng Tho ; Tranh: Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b27cm#269523## 00493000000000253000450002600110000002000180001100500130002903900040004202000140 00460050014000600140007000740410005000811810006000860820007000928080005000990020 04400104007004100148008000500189009001100194010000500205011001400210020000800224 013000700232#VL10.02243#Gio dc mu gio#L Bch Ngc#Hoa#Sch mu gio#ng Ho ng V#10500#Vi?t#N108C#372.21#^214#No, chng mnh cng chi vi nhng ch ci #L Bch Ngc b.s. ; Tranh: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b27cm#Ch ci#269524## 00603000000000301000450002600110000002000100001100500170002103900040003802000140 00420200006000560050017000620140007000790410005000861810006000910820008000978080 00500105002004600110003001300156029001700169007004300186008000500229009001100234 010000500245011001400250020001800264020001200282013000700294#VL10.02244#Ting An h#Nguyn Quc Hng#Hoa#Sch c thm#Lp 3#Nguyn Quc Tun#16000#Vi?t#B452D#37 2.652#^214#Bi dng nng lc nghe - ni ting Anh lp 3#Sch km a#English fo r me 3#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b 27cm#K nng nghe hiu#K nng ni#269525## 00803000000000289000450002600110000002600110001102102140002202000220023600500130 02580390004002710200019002750050015002940410005003091810006003140820007003208080 00500327001001600332002004200348003001800390007004600408008000500454009001100459 010000500470011001400475013000700489020001700496#VL10.02245#VL10.02246#Trnh by khi qut phng php dy hc da trn gii quyt vn v cch vn dng vo t hc t nhm gip hc vin "xy dng c k hoch dy hc da trn gii quyt v n theo ch mn hc" trng trung hc#Phng php ging dy#L Huy Hong# Hoa#Ti liu hng dn#V Th Mai Anh#Vi?t#M450#373.13#^214#Nguyn Vn Khi#M un dy hc da trn gii quyt vn #Ti liu tp hun#Nguyn Vn Khi, L Huy Hong, V Th Mai Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a60tr.^b29cm#269526#Trng trung h c## 00825000000000313000450002600110000002600110001102102140002202000050023600500120 02410390004002530200015002570050014002720140007002860410005002931810006002980820 00700304808000500311002003700316007005800353008000500411009001100416010000500427 011001500432020000600447020002200453005001700475005001200492013000700504#VL10.02 247#VL10.02248#Gii thiu phng php dy mn ton lp 6 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, cch phn phi thi gian, s chun b d ng dy hc n cc gi cho cc bc kim tra - dy hc bi mi...#Ton#V Hu Bnh#Hoa#Sch gio vin#Bi Vn Tuyn#51000#Vi?t#B103S#510.71#^214#Bi son to n 6 theo phng php mi#V Hu Bnh, Bi Vn Tuyn, ng Th Vn Anh, H Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a260tr.^b29cm#Lp 6#Phng php ging dy#ng Th Vn Anh#H Thu Hng#269527## 00825000000000313000450002600110000002600110001102102140002202000050023600500120 02410390004002530200015002570050014002720140007002860410005002931810006002980820 00700304808000500311002003700316007005800353008000500411009001100416010000500427 011001500432020000600447020002200453005001700475005001200492013000700504#VL10.02 249#VL10.02250#Gii thiu phng php dy mn ton lp 7 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, cch phn phi thi gian, s chun b d ng dy hc n cc gi cho cc bc kim tra - dy hc bi mi...#Ton#V Hu Bnh#Hoa#Sch gio vin#Bi Vn Tuyn#60000#Vi?t#B103S#510.71#^214#Bi son to n 7 theo phng php mi#V Hu Bnh, Bi Vn Tuyn, ng Th Vn Anh, H Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a308tr.^b29cm#Lp 7#Phng php ging dy#ng Th Vn Anh#H Thu Hng#269528## 00825000000000313000450002600110000002600110001102102140002202000050023600500120 02410390004002530200015002570050014002720140007002860410005002931810006002980820 00700304808000500311002003700316007005800353008000500411009001100416010000500427 011001500432020000600447020002200453005001700475005001200492013000700504#VL10.02 252#VL10.02251#Gii thiu phng php dy mn ton lp 8 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, cch phn phi thi gian, s chun b d ng dy hc n cc gi cho cc bc kim tra - dy hc bi mi...#Ton#V Hu Bnh#Hoa#Sch gio vin#Bi Vn Tuyn#69000#Vi?t#B103S#510.71#^214#Bi son to n 8 theo phng php mi#V Hu Bnh, Bi Vn Tuyn, ng Th Vn Anh, H Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a356tr.^b29cm#Lp 8#Phng php ging dy#ng Th Vn Anh#H Thu Hng#269529## 00825000000000313000450002600110000002600110001102102140002202000050023600500120 02410390004002530200015002570050014002720140007002860410005002931810006002980820 00700304808000500311002003700316007005800353008000500411009001100416010000500427 011001500432020000600447020002200453005001700475005001200492013000700504#VL10.02 253#VL10.02254#Gii thiu phng php dy mn ton lp 9 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, cch phn phi thi gian, s chun b d ng dy hc n cc gi cho cc bc kim tra - dy hc bi mi...#Ton#V Hu Bnh#Hoa#Sch gio vin#Bi Vn Tuyn#60000#Vi?t#B103S#510.71#^214#Bi son to n 9 theo phng php mi#V Hu Bnh, Bi Vn Tuyn, ng Th Vn Anh, H Thu H ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a308tr.^b29cm#Lp 9#Phng php ging dy#ng Th Vn Anh#H Thu Hng#269530## 00939000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030036001020070064001380220004002020080 00500206009001100211010000500222011001500227015001800242021020400260020001100464 02000100047502000110048500500130049600500150050900500170052400500160054100500210 0557039000400578013000700582#VL10.02255#VL10.02256#82000#Vi?t#H561D#610.73#^214 #Hng dn thc hnh 55 k thut iu dng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng...#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a338tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn cc k thut iu d ng c bn nh k thut lm ging v chm sc bnh nhn ti ging, k thut v sinh c nhn, k thut theo di v thm khm, k thut v khun, cho n v chm sc bi tit#iu dng#Thc hnh#Gio trnh# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#Hoa#269531## 00902000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030036001020070064001380220004002020080 00500206009001100211010000500222011001500227015001800242021016700260020001100427 02000100043802000110044800500130045900500150047200500170048700500160050400500210 0520039000400541013000700545#VL10.02257#VL10.02258#92000#Vi?t#H561D#610.73#^214 #Hng dn thc hnh 55 k thut iu dng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng...#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a379tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn cc k thut iu d ng c bn nh k thut a thuc vo c th, cc k thut truyn dch, k thut thay bng vt thng v mt s k thut cp cu ban u#iu dng#Thc hnh#Gi o trnh# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu K hnh Linh#Hoa#269532## 00861000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820009000438080005000520020030000570070059000870220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171021023600186020000900422020000800431020000900439 00500140044800500120046200500140047400500160048800500200050403900040052401300070 0528#VL10.02259#VL10.02260#287500#Vi?t#GI-108D#370.9597#^214#Gio dc Vit Nam 1945 - 2010#B.s.: Phm Tt Dong (ch.b.), ng B Lm, Bi c Thip...#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a735tr.^b27cm#Gii thiu tng qut v lch s hnh thnh, pht trin v nhng thnh tu ca nn gio dc Vit Nam qua cc thi k; ng thi gh i li nhng nt c th ca s nghip gio dc - o to ca 26 tnh, thnh ph trong giai on 1945 -2010#Gio dc#o to#Vit Nam#Phm Tt Dong#ng B Lm#B i c Thip#Nguyn Qu Hin#Bi Th Thanh Huyn#Hoa#269533## 00771000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820009000438080005000520020030000570070059000870220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171021014600186020000900332020000800341020000900349 00500140035800500120037200500140038400500160039800500200041403900040043401300070 0438#VL10.02261#VL10.02262#287500#Vi?t#GI-108D#370.9597#^214#Gio dc Vit Nam 1945 - 2010#B.s.: Phm Tt Dong (ch.b.), ng B Lm, Bi c Thip...#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a791tr.^b27cm#Gii thiu nhng nt c th v cc thnh tu t c ca s nghip gio dc - o to ca 37 tnh, thnh ph trong c nc giai on 1945 -2010#Gio dc#o to#Vit Nam#Phm Tt Dong#ng B Lm#Bi c Thi p#Nguyn Qu Hin#Bi Th Thanh Huyn#Hoa#269534## 00562000000000289000450002600110000002000050001100500120001603900040002802000070 00320050013000390140007000520410005000591810006000640820006000708080005000760020 03100081007006500112008000500177009001100182010000500193011001500198020000900213 005001400222005001500236020001400251013000700265#VN10.05362#Ton# Tin t#Hoa #S tay#o Thi Lai#16000#Vi?t#S450T#372.7#^214#S tay kin thc ton tiu hc # Tin t (ch.b.), o Thi Lai, Trn Thu Nga, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio d c#2010#^a160tr.^b18cm#Tiu hc#Trn Thu Nga#Phm Thanh Tm#Sch c thm#269535 ## 00516000000000277000450002600110000002000080001100500160001903900040003502000090 00390200007000480140007000550410005000621810006000670820007000738080005000800020 03400085007003500119008000500154009001100159010000500170011001500175020000900190 020001400199013000700213005001800220#VN10.05363#Lch s#Bi Tuyt Hng#Hoa#Vit Nam#S tay#17000#Vi?t#S450T#372.89#^214#S tay kin thc lch s tiu hc#Bi Tuyt Hng, Nguyn Hong Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b18cm#Tiu hc#Sch c thm#269536#Nguyn Hong Thi## 00632000000000313000450002600110000002600110001102000080002200500140003003900040 00440200007000480140007000550410005000621810006000670820004000738080005000770020 04100082007006100123008000500184009001100189010000500200011001500205020001600220 020001400236005001700250005001700267005001000284005001700294013000700311#VN10.05 364#VN10.05365#Lch s# Thanh Bnh#Hoa#S tay#39000#Vi?t#S450T#909#^214#S ta y kin thc lch s trung hc c s# Thanh Bnh, Nguyn Cnh Minh (ch.b.), Ngu yn Quc Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a360tr.^b18cm#Trung hc c s#Sch c th m#Nguyn Cnh Minh#Nguyn Quc Hng#Hong Hi#Thi Quang Trung#269537## 00625000000000313000450002600110000002600110001102000080002200500170003003900040 00470200007000510140007000580410005000651810006000700820004000768080005000800020 04500085007005500130008000500185009001100190010000500201011001500206020002000221 020001400241005001000255005001500265005001400280005001000294013000700304#VN10.05 367#VN10.05366#Lch s#Nguyn Quc Hng#Hoa#S tay#53000#Vi?t#S450T#909#^214#S tay kin thc lch s trung hc ph thng#Nguyn Quc Hng, Phm Xanh (ch.b.), Nguyn Vn nh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a496tr.^b18cm#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Xanh#Nguyn Vn nh# Thanh Bnh#Hong Hi#269538## 01023000000000349000450002600110000002600110001102102390002201200460026102000180 03070050020003250390004003450190005003490140007003540410005003611810006003660820 00400372808000500376001002100381002003900402003002500441029001900466007009900485 00800050058400900110058901000050060001100150060500600130062002000080063300600120 0641005001300653013000700666#VN10.05368#VN10.05369#Gii thiu cc k nng quan t rng vai tr lm cha m gip cc bc ph huynh v nhng ngi lm cng tc gio dc nm vng cc kin thc v tm sinh l tr em la chn cc phng ph p gio dc con ci hiu qu trong x hi hin i#Nui dy con tr bng tnh yu & s cm thng#Gio dc gia nh#Bernard, Michael E.#Hoa#Dch#25000#Vi?t#B105H #649#^214#Bernard, Patricia C.#Bn hon ton c th lm c iu !#Cm nang d nh cho cha m#The you can do it!#Patricia C. Bernard, Michael E. Bernard ; Bin dch: Mai Kim Dung, L Thu Hng ; Chu Thu Anh h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a156t r.^b18cm#Mai Kim Dung#Dy con#L Thu Hng#Chu Thu Anh#269539## 00789000000000265000450002600110000002600110001102103020002201200320032403900040 03560140007003600410005003671810007003720820006003798080005003850010021003900020 01500411007002100426008000500447009001100452010000500463011001500468020001600483 020001700499013000700516#VN10.05370#VN10.05371# cp nhng c im, nhng thay i tm sinh l la tui, nhng tnh hung thng xy ra trong gia nh gia b m v con ci, cng nh nhng mi quan h x hi mi ny sinh cc gia nh c con ci trong tui thanh thiu nin: giai on c nhiu thay i v bin c trong cuc i ca mi ngi#T sch i thoi vi cuc sng#Hoa#20000#Vi?t#KH3 00C#155.5#^214#Nguyn Th Bch Hng#Khi con ln...#Nguyn Th Bch Hng#^aH.#^aG io dc#2010#^a156tr.^b18cm#Tm l la tui#Thanh thiu nin#269540## 00433000000000253000450002600110000002000090001100500150002003900040003502000140 00390140006000530410005000591810007000640820006000718080005000770020021000820070 01500103008000500118009001100123010000500134011001700139020000600156020001000162 013000700172#VN10.05372#M thut#Trn Dng Sn#Hoa#Sch c thm#8000#Vi?t#TH5 52H#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Trn Dng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^ b17x24cm#Lp 1#Thc hnh#269541## 00433000000000253000450002600110000002000090001100500150002003900040003502000140 00390140006000530410005000591810007000640820006000718080005000770020021000820070 01500103008000500118009001100123010000500134011001700139020000600156020001000162 013000700172#VN10.05373#M thut#Trn Dng Sn#Hoa#Sch c thm#8000#Vi?t#TH5 52H#372.5#^214#Thc hnh m thut 2#Trn Dng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^ b17x24cm#Lp 2#Thc hnh#269542## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121020000900138020000600147020001000153020001400163005001100177 005002100188039000400209013000700213#VN10.05374#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 6#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 39tr.^b17x24cm#M thut#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#269543## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121020000900138020000600147020001000153020001400163005001100177 005002100188039000400209013000700213#VN10.05375#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 6#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 35tr.^b17x24cm#M thut#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#269544## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121020000900138020000600147020001000153020001400163005001100177 005002100188039000400209013000700213#VN10.05376#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 7#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#269545## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121020000900138020000600147020001000153020001400163005001100177 005002100188039000400209013000700213#VN10.05377#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 7#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#269546## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121005001100138005002100149039000400170013000700174020000900181 020000600190020001000196020001400206#VN10.05378#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 8#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 39tr.^b17x24cm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#269547#M thut#Lp 8#Thc h nh#Sch c thm## 00498000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420070033000630220004000960080005001000090011001050100 00500116011001700121005001100138005002100149039000400170020000900174020000600183 020001000189020001400199013000700213#VN10.05379#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 8#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 32tr.^b17x24cm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Hoa#M thut#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#269548## 00432000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410070016000530220004000690080005000730090011000780100 00500089011001700094020001800111020000800129020001400137005001600151039000400167 013000700171#VN10.05380#12000#Vi?t#CH462M#372.5#^214#Chi m hc#Nguyn Hu Hn h#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b17x24cm#Gio dc tiu hc#Hi ho#Sch c t hm#Nguyn Hu Hnh#Hoa#269549## 00432000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410070016000530220004000690080005000730090011000780100 00500089011001700094020001800111020000800129020001400137005001600151039000400167 013000700171#VN10.05381#12000#Vi?t#CH462M#372.5#^214#Chi m hc#Nguyn Hu Hn h#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b17x24cm#Gio dc tiu hc#Hi ho#Sch c t hm#Nguyn Hu Hnh#Hoa#269550## 00752000000000289000450002600110000002600110001102102050002201200190022700600170 02460390004002630190010002670140007002770410005002841810006002890820006002958080 00500301001002000306002002500326007004300351008000500394009001100399010000500410 011001500415020001200430013000700442020001300449#VN10.05382#VN10.05383#Trnh by cc cch tip cn mi nh l thuyt ngi u quyn - ngi i din, l thuyt chi ph giao dch, l thuyt nng lc, l thuyt tin ho v ng dng chng vo tng trng hp doanh nghip c th#Tri thc ph thng#Nguyn n Phc#Hoa#Dch Php#40000#Vi?t#K312T#338.7#^214#Olga, Olivier Bouba#Kinh t hc doanh nghip# Olivier Bouba Olga ; Nguyn n Phc dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a210tr.^b19cm#K inh t hc#269551#Doanh nghip## 00784000000000325000450002600110000002600110001102101700002201200190019202000190 02110060018002300390004002480190010002520140007002620410005002691810006002740820 00400280808000500284001001700289002001700306007005600323008000500379009001100384 01000050039501100200040002000090042002000040042902000100043300500080044301300070 0451#VN10.05385#VN10.05384#Cung cp nhng kin thc c bn v di truyn hc qun th, s n nh ca cc gen n s tin ho ton cc, s tin ho ca cc loi, s a hnh ca cc loi v chng...#Tri thc ph thng#Di truyn qun th#Nguy n Ngc Thun#Hoa#Dch Php#22000#Vi?t#C430N#576#^214#Jacquard, Albert#Con ngi v gen#Albert Jacquard ; Nguyn Ngc Thun dch ; Cao Chi h..#^aH.#^aTri thc# 2010#^aXIV, 104tr.^b19cm#Tin ho#Gen#Con ngi#Cao Chi#269552## 01054000000000361000450002600110000002600110001102102590002201200270028100500140 03080390004003220200009003260150058003350140007003930410005004001810007004050820 01100412808000500423002006700428007005900495008000500554009001100559010000500570 01100150057502000100059002000090060002000100060902000090061900500150062800500170 0643005001100660005001400671013000700685#VN10.05386#VN10.05387#Trnh by cc kh i nim php l lin quan n tranh chp bin o. Cung cp mt s thng tin c b n v vn ch quyn ca Vit Nam vng bin ng v 2 qun o Trng Sa - H ong Sa. Tnh phi l trong yu sch "ng li b" trn bin ng ca Trung Qu c#T sch Tri thc ph thng#inh Kim Phc#Hoa#Hong Sa#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam#30000#Vi?t#CH500Q#320.109597#^214#Ch quyn q uc gia Vit Nam trn hai qun o Hong Sa - Trng Sa#inh Kim Phc (ch.b.), D ng Danh Huy, Nguyn Xun Din...#^aH.#^aTri thc#2010#^a150tr.^b19cm#Ch quyn #Qun o#Trng Sa#Vit Nam#Dng Danh Huy#Nguyn Xun Din#Hong Vit#inh Ng c Thu#269553## 00782000000000313000450002600110000002600110001102101730002201200190019502000080 02140060017002220390004002390190010002430140007002530410005002601810006002650820 00400271808000500275001001800280002002200298003004000320007004100360008000500401 009001100406010000500417011001500422020000800437020001600445013000700461#VN10.05 388#VN10.05389#Trnh by cc hc thuyt ln v o c hc gm ch ngha cng l i v php quyn t nhin sn sinh ra 1 lp lun ng h ton b cc quyn t d o trong c t do kinh t#Tri thc ph thng#o c#Nguyn n Phc#Hoa#Dch Php#50000#Vi?t#108#174#^214#Vergara, Francico#o c trong kinh t#Cc c s trit hc ca ch ngha t do#Francico Vergara ; Nguyn n Phc dch#^aH.#^ aTri thc#2010#^a262tr.^b19cm#Kinh t#Ch ngha t do#269554## 00586000000000265000450002600110000002600110001102101220002202000090014400500090 01530390004001620140007001660410005001731810006001780820006001848080005001900010 00900195002003300204007002500237008000500262009001900267010000500286011001500291 020000700306013000700313#VN10.05390#VN10.05391#Nghin cu cc th trn c tng hay v cc nc i ca cc binh lc "xe - pho - m" trong giai on tn cuc c a vn c#C tng#Hi Bnh#Hoa#25000#Vi?t#C460T#794.1#^214#Vn Thi#C tng t n cuc xe - pho - m#B.s.: Vn Thi, Hi Bnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a19 1tr.^b19cm#Th c#269555## 00573000000000265000450002600110000002600110001102101160002202000090013800500090 01470390004001560140007001600410005001671810006001720820006001788080005001840010 00900189002002600198007002500224008000500249009001900254010000500273011001500278 020000700293013000700300#VN10.05392#VN10.05393#Nghin cu cc th trn c tng hay v cc nc i ca cc binh lc "xe - tt" trong giai on tn cuc ca vn c#C tng#Hi Bnh#Hoa#24000#Vi?t#C460T#794.1#^214#Vn Thi#C tng tn cuc xe, tt#B.s.: Vn Thi, Hi Bnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a191tr.^b19cm#Th c#269556## 00622000000000265000450002600110000002600110001102101640002202000090018600500090 01950390004002040140007002080410005002151810006002200820006002268080005002320010 00900237002002700246007002500273008000500298009001900303010000500322011001500327 020000700342013000700349#VN10.05394#VN10.05395#Nghin cu cc th c tng hay, bin ho khn lng v cch vn dng nhng binh lc "xe, m" hin c nhm chim lnh v tr c li, ginh chin thng trong vn c#C tng#Hi Bnh#Hoa#19000# Vi?t#C460T#794.1#^214#Vn Thi#C tng xe, m thc chin#B.s.: Vn Thi, Hi B nh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a159tr.^b19cm#Th c#269557## 00418000000000253000450002600110000002000170001103900040002802000090003202000040 00410140007000450410005000521810006000570820010000638080005000730010012000780020 00700090003000400097007001200101008001000113009001500123010000500138011001400143 013000700157#VN10.05396#Vn hc hin i#Hoa#Vit Nam#Th#30000#Vi?t#C400G#895. 92214#^214#V Khnh C#C gai#Th#V Khnh C#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a87 tr.^b19cm#269558## 00885000000000337000450002600110000002600110001102101660002202000080018800500150 01960390004002110150055002150200011002700410005002811810006002860820008002928080 00500300002003700305007007000342008000500412009001200417010000500429011001500434 02000100044902000080045900500190046700500170048600500160050300500130051901300070 0532020000800539#VN10.05397#VN10.05398#Gm cc loi cu hi l thuyt, cu hi ng - sai, cu hi la chn v nguyn l k ton v mt s bi tp v cc nghip v kinh t pht sinh trong cc doanh nghip#K ton#Nghim Vn Li#Hoa#TTS ghi : Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#Gio trnh#Vi?t#C125H#657.076#^21 4#Cu hi v bi tp nguyn l k ton#B.s.: Nghim Vn Li (ch.b.), on Th Qu nh Anh, T Th Thu Hng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a104tr.^b19cm#Nguyn l#Cu hi#on Th Qunh Anh#T Th Thu Hng#T Th Ngc Lan#ng Vn Li#269559#Bi tp## 00644000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020042000550220004000970080006001010090017001070100 00500124011001500129021014000144020000900284020000900293020000900302039000400311 020004000315013000700355020000400362#VV10.19143#VV10.19142#120000#Vi?t#TR561N#3 73.597#^214#Trng Nguyn Hong - Chn dung & k nim#T.7#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2010#^a903tr.^b21cm#Ghi li nhng k nim p ca cc thy c gio, cc cu hc sinh, nhng k c v bn b v v ngi trng thn yu Nguyn Hong - Qung Tr #Nh gio#Hc sinh#Bi vit#Hoa#Trng ph thng trung hc Nguyn Hong#269560#T h## 00744000000000241000450002600110000002102470001102000170025802000170027504100050 02921810006002970820018003038080005003210020083003260080006004090090017004150100 00500432011001500437020001400452020001000466020001500476039000400491013000700495 #VV10.19144#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b huyn Hng Tr - H u ln th XII nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b th x kho XI, ngh quyt i hi, din vn b mc...#i hi i biu#Vn kin i hi#Vi?t#V115K#324.259707095974 9#^214#Vn kin i hi i biu ng b huyn Hng Tr ln th XII nhim k 20 10 - 2015#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a169tr.^b21cm#ng b huyn#Hng Tr#Th a Thin Hu#Hoa#269561## 00797000000000325000450002600110000002600110001102101610002201200260018302000090 02090060009002180390004002270190005002310150042002360140007002780410005002851810 00600290082000600296808000500302001001100307002002700318029002400345007002700369 00800090039600900190040501000050042401100180042902000090044702000080045601300070 0464#VV10.19145#VV10.19146#Gm nhiu bi php thoi nhm gii thiu mt ci nhn bao qut v tr tu qua cc phng din nhn thc: Duyn khi, tnh khng, b - tm, tr tu Vn Th...#T sch o Pht ngy nay#o Pht#Tu Uyn#Hoa#Dch #Tn tc gi ngoi ba ghi: t Lai Lt Ma#20000#Vi?t#T312T#294.3#^214#Dalai La ma#Tinh thn tu gic Vn Th#The spirit of Manjushri#Dalai Lama ; Tu Uyn dch #^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^aX, 102tr.^b19cm#Pht hc#Tr tu#269562## 00793000000000301000450002600110000002600110001102102290002201200270025102000090 02780060017002870390004003040190005003080140007003130410005003201810006003250820 00600331808000500337001001900342002001400361007004300375008000900418009001900427 010000500446011001500451020000800466013000700474020001000481#VV10.19148#VV10.191 47#Nghin cu, phn tch cc kha cnh khch quan khin con ngi khng c hn h phc nh ci kh ca sinh, lo, bnh, t... tng bc dn dt con ngi v t ln au kh, c thi sng ng n, tm c "hnh phc ch thc"#B sch Pht php ng dng#o Pht#Thch Quang nh#Hoa#Dch#43000#Vi?t#A105L#294.3#^2 14#Thch Thnh Nghim#An lc t tm#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dch#^ aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a247tr.^b20cm#Gio l#269563#Hnh phc## 00701000000000301000450002600110000002600110001102101350002202000090015700600110 01660390004001770190005001810140007001860410005001931810007001980820006002058080 00500211001002500216002001500241007006100256008000900317009001900326010000500345 011001500350020000800365020000800373006001100381013000700392#VV10.19149#VV10.191 50#Trnh by cc ni dung c bn ca gio php chnh thc Thp Ba la mt nh th p , tr gii, chn chnh Ba la mt, dt php thp ...#o Pht#Trng Tm#Ho a#Dch#38000#Vi?t#TH123B#294.3#^214#Vansarakkhita Maha Thera#Thp Ba la mt#Van sarakkhita Maha Thera ; Bin dch: Trng Tm, Thanh Long#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a229tr.^b20cm#Gio l#Tu hnh#Thanh Long#269564## 00966000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102130003302000210 02460050016002670390004002830150049002870200011003360140007003470410005003541810 00700359082000600366808000500372002003900377003001900416007006000435008000900495 00900190050401000050052301100150052802000090054300500140055200500110056600500150 0577005001700592013000700609#VV10.19151#VV10.19152#VV10.19153#Gii thiu nhng v n tng quan n cc ni dung c th trong qun tr ngn hng nh qun tr ng un vn, qun tr ti sn n, qun tr ti chnh, qun tr ri ro trong kinh doa nh ngn hng, qun tr nhn lc...#Ngn hng thng mi#Nguyn ng Dn#Hoa#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#Gio trnh#74000#Vi?t#QU105T#332.1 #^214#Qun tr ngn hng thng mi hin i#Kin thc qun tr#B.s.: Nguyn n g Dn (ch.b.), ng H Giang, Hong Hng...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a3 34tr.^b24cm#Qun tr#ng H Giang#Hong Hng#Trn Vn Thanh#L Th Hng Phc#26 9565## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020036000630070014000990220005001130080 00900118009001900127010000500146011001500151021018700166020001500353020000900368 039000400377013000700381005001400388#VV10.19154#VV10.19155#45000#Vi?t#Y606V#230 #^214#L Minh Thng#Yu v ght trong Tin Mng Gio - an#L Minh Thng#Ph.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a396tr.^b20cm#Nghin cu v ti tnh yu v v s xung t, s th ght trong tin mng Gio-an th 4 nhm lm sng t tc ng q ua li gia yu v ght ca th gian, ca c Gisu v ca cc mn #o Thin cha#Tin mng#Hoa#269566#L Minh Thng## 00756000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020019000700070046000890080009001350090 01900144010000500163011001500168012002700183021019300210020000900403020000800412 039000500420019001400425006002000439013000700459#VV10.19156#VV10.19157#39000#Vi ?t#B518X#294.3#^214#Thch Thnh Nghim#Bung x phin no#Thch Thnh Nghim ; T hch N Vin Thng dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a189tr.^b20cm#B sch Pht php ng dng#Nhng gio l ca o Pht v ngun gc phin no, nguyn nh n phin no do tham lam ch k ca con ngi cng nh bin php ho gii phin n o con ngi c c an lc, t tm v hnh phc#o Pht#Gio l#KVn#Dch i Loan#Thch N Vin Thng#269567## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480010009000530020015000620070026000770220004001030080 00900107009001900116010000500135011001500140020001700155020001100172020001500183 006001000198039000500208013000700213019001600220#VV10.19158#VV10.19159#185000#V i?t#TH121M#895.1#^214#To Kin#Thn ma d ch#To Kin ; Minh Khu dch#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a926tr.^b20cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn k inh d#Minh Khu#KVn#269568#Dch Trung Quc## 01267000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020053000650070058001180080005001760090 01400181010000500195011001500200015005300215021056200268020001900830020000900849 00500150085800500130087300500170088600500150090300500110091803900050092901300070 0934#VV10.19160#VV10.19162#VV10.19161#75000#Vi?t#H561T#330.9597#^214#Hng ti nn kinh t th trng hin i Vit Nam#Nguyn Vn Nam (ch.b.), L Danh Vnh, Nguyn Th Nhiu...#^aH.#^aCng thng#2010#^a263tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng Th ng. Vin Nghin cu Thng mi#Tng quan v kinh t th trng v hng ti n n kinh t th trng hin i. Cc nguyn tc v quy nh v kinh t th trng ca WTO v tiu ch ca mt s nc. Kinh nghim pht trin kinh t th trng c a Trung Quc v bi hc Vit Nam. Nhng ci cch kinh t th trng Vit Nam trong nhng nm qua. nh gi v so snh kinh t th trng ca Vit Nam theo c c tiu ch quc t. Phng hng v l trnh xy dng nn kinh t th trng hi n i ca Vit Nam. Chnh sch v gii php hon thin nn kinh t th trng Vi t Nam trong giai on 2010 - 2020#Kinh t th trng#Vit Nam#Nguyn Vn Nam#L Danh Vnh#Nguyn Th Nhiu#H Trung Thanh# Kim Chi#KVn#269569## 01038000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020110000670070063001770080005002400090 01400245010000500259011001500264015005300279021021500332020002000547020000900567 02000090057600500150058500500180060000500170061800500210063500500110065603900050 0667020000900672013000700681#VV10.19163#VV10.19164#VV10.19165#85000#Vi?t#T116C# 338.109597#^214#Tng cng nng lc tham gia ca hng nng sn vo chui gi tr ton cu trong iu kin hin nay Vit Nam#inh Vn Thnh (ch.b.), Nguyn Qu c Thnh, Nguyn Th Nhiu...#^aH.#^aCng thng#2010#^a374tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng Thng. Vin Nghin cu Thng mi#Nhng vn l lun v chui gi tr t on cu i vi hng nng sn. Thc trng, phng hng, mt s chnh sch v gi i php nhm tng cng nng lc tham gia ca hng nng sn Vit Nam vo chui g i tr ton cu#Kinh t nng nghip#Nng sn#Vit Nam#inh Vn Thnh#Nguyn Quc Thnh#Nguyn Th Nhiu#Trnh Th Thanh Thu# Kim Chi#KVn#Nng lc#269570## 01296000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020110000590070054001690080005002230090014002280100 00500242011001500247015003900262021048900301020001000790020000900800005001600809 03900050082502000120083002000140084200100160085602000150087202000040088702000050 0891020001700896005001400913013000700927#VV10.19166#VV10.19167#VV10.19168#Vi?t#C 101Q#344.59705#^214#Cc quy nh ca php lut v phng, chng HIV/AIDS v phng , chng t nn ma tu, mi dm ca B Cng Thng#B.s.: Nguyn Kim Lin, Phm Ng c Thnh, Vn Huy Vng#^aH.#^aCng thng#2010#^a248tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng Thng. Cc Ho cht#Gm cc kin thc c bn v php lut phng chng cc t n n x hi nh HIV/AIDS, ma tu, mi dm. Gii thiu cng tc qun l nh nc v phng, chng t nn ma tu, mi dm. Tnh hnh cng tc phng, chng ma tu B Cng Thng. Cc quy nh, gii php, quy nh x l vi phm php lut v phn g chng t nn mi dm. Chnh sch ca nh nc v phng, chng HIV/AISD v cc bin php p dng trong thc tin. Mt s vn bn php lut v phng, chng HIV/ AISD v t nn ma tu, mi dm#Php lut#Vit Nam#Phm Ngc Thnh#KVn#Phng ch ng#T nn ma tu#Nguyn Kim Lin#T nn mi dm#HIV#AIDS#Vn bn php qui#Vn Hu y Vng#269571## 01177000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020069000380290078001070080005001850090028001900100005002180110015002230150 15600238021041000394020001000804020001700814020002000831020001300851020000900864 020001400873039000500887013000700892#VV10.19169#Vi?t#TH455T#384.09597#^214#Thng tin v s liu thng k v cng ngh thng tin v truyn thng#Information and data on information and communication technology Vietnam 2010#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: Ban Ch o Quc gia v Cng ngh t hng tin; B Thng tin v Truyn thng. - Tn sch ngoi ba ghi: Cng ngh thn g tin v truyn thng Vit Nam#Gii thiu h thng t chc v cng ngh thng ti n v truyn thng; c s h tng cng ngh thng tin - truyn thng; s lng do anh thu, s lao ng, mc lng trung bnh, kim ngch xut khu ca ngnh cng n ghip CNTT, bu chnh, vin thng; ng dng cng ngh thng tin trong c quan nh nc; an ton thng tin; ngun nhn lc; h thng chnh sch, vn bn quy phm php lut CNTT - TT; hp tc quc t...#Thng tin#S liu thng k#Cng ngh th ng tin#Truyn thng#Vit Nam#Sch song ng#KVn#269572## 00694000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020029000560030024000850080005001090090011001140100 00500125011001500130021024700145020001700392020001000409020000900419039000500428 013000700433#VV10.19170#VV10.19171#25000#Vi?t#NG112L#390.09597#^214#Ngy lnh t hng tt nm 2011#Theo phong tc dn gian#^aH.#^aThi i#2010#^a168tr.^b24cm#Gi i thiu cch xem ngi xng t, bn nin mnh, ngy thng trong nm vi nhng ch dn sao tt, sao xu, gi tt, gi xu, nhng iu nn lm v nhng iu cn trnh trong tng ngy, ti vn 12 con gip nm Tn Mo 2011 theo phong tc dn gian#Vn ho dn gian#Phong tc#Vit Nam#KVn#269573## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020019000630070043000820220004001252210 01300129008000500142009001100147010000500158011001500163020001700178020000300195 020001500198006001200213039000500225019000800230013000700238005001300245#VV10.19 172#VV10.19173#48000#Vi?t#NH124K#813#^214#Smith, L. J.#Nht k ma c rng#L. J. Smith ; Dch: Diu Hng, Thin Thanh#T.3#Cn thnh n#^aH.#^aThi i#2010#^a23 1tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn kinh d#Thin Thanh#KVn#Dch M#269574#Sm ith, L. J.## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550030039000780070015001170080005001320090 01100137010000500148011001500153021025500168020000900423020002000432020001000452 020000900462013000700471001001500478#VV10.19174#VV10.19175#36000#Vi?t#S114L#390 .09597#^214#Sm l v vn khn nm#Tp tc tn ngng dn gian ngi Vit#Quang Hng T#^aH.#^aThi i#2010#^a224tr.^b24cm#Gii thiu cch sm l v cc bi v n khn theo cc l tit trong nm, nghi l vng i, vn khn thn linh ti gia , vn khn ti cha, nh, n, miu, ph... Gii thiu mt s cha ni ting Vit Nam nh cha Mt Ct, cha Qun S, cha Phc Khnh...#Vn khn#Tn ngng dn gian#Phong tc#Vit Nam#269575#Quang Hng T## 00837000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020018000650030008000830070015000910080 00500106009001100111010000500122011001500127020001800142039000500160013000700165 020000900172021032900181020000700510020001000517020000800527#VV10.19177#VV10.191 76#63000#Vi?t#QU300L#130#^214#o Thin Tin#Qui lut cao siu#Vn tc#o Thi n Tin#^aH.#^aThi i#2010#^a418tr.^b21cm#Khoa hc huyn b#KVn#269576#Dch h c#Gii thiu ngun gc, s pht trin ca kim c k th, kinh dch, bt qui, s m, thut phong thu...trong dch hc v thut bng mn. Giai thoi v Nguyn Bn h Khim, H Ch Minh vi tin tri v thut dng tng. Nhng iu b n v v tr v con ngi. Nhng d bo khoa hc cho th k XXI. Vn hi Vit Nam nhn qua Dch l...#V tr#Con ngi#Vn tc## 00526000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140008000450010009000530020015000620070026000770220004001030080 00900107009001900116010000500135011001500140020001700155020001100172020001500183 006001000198039000500208019001600213013000700229#VV10.19178#VV10.19179#Vi?t#TH12 1M#895.1#^214#160000#To Kin#Thn ma d ch#To Kin ; Minh Khu dch#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a774tr.^b20cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn k inh d#Minh Khu#KVn#Dch Trung Quc#269577## 00797000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020014000760070040000900080 00900130009001900139010000500158011001500163012001900178021021000197020000800407 020002200415020001400437020000900451039000500460013000700465005001100472#VV10.19 181#VV10.19180#VV10.19182#82000#Vi?t#T311H#004#^214#Nguyn Kim Tun#Tin hc c s#Nguyn Kim Tun ch.b. ; Phng Lan h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a35 4tr.^b24cm#Tin hc & i sng#Gii thiu nhng kin thc c bn v mn tin hc. Hng dn s dng h iu hnh Windows 7, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Power Point 2007, mng my tnh v internet# Tin hc#Chng trnh my tnh#Mng my tnh#Internet#KVn#269578#Phng Lan## 01023000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020038000640030040001020070084001420080 00500226009002300231010000500254011001500259015007800274021017600352020001700528 02000070054502000110055200500140056300500170057700500160059400500200061003900050 0630013000700635020001000642020000900652#VV10.19183#VV10.19184#VV10.19185#29500 #Vi?t#GI-108T#354.2#^214#Gio trnh qun l nh nc v th#Gio trnh o t o trung cp hnh chnh#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), Nguyn Vit nh, Nguyn Thu Anh, Thiu Th Thu Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l Nh nc v th v Nng thn#Trnh b y nhng kin thc c bn v th, th ho, chin lc pht trin th Vi t Nam v mt s lnh vc ch yu ca qun l nh nc trong cc th nc ta hin nay#Qun l nh nc# th#Gio trnh#Phm Kim Giao#Nguyn Vit nh#Nguy n Thu Anh#Thiu Th Thu Hng#KVn#269579#Trung cp#Vit Nam## 01089000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820011000538080005000640020051000690030040001200070037001600080 00500197009002300202010000500225011001400230015006300244021021700307020001700524 02000090054102000090055002000110055900500150057000500210058500500160060600500130 0622039000500635001001700640020000800657020000900665013000700674020001000681#VV1 0.19186#VV10.19188#VV10.19187#16000#Vi?t#GI-108T#353.709597#^214#Gio trnh qu n l nh nc v dn tc v tn gio#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#B.s .: Nguyn Th Hng, Lm Vn oan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a97tr.^b21cm #TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l Nh nc v X hi#Cung cp nhng k in thc chung v dn tc v tn gio. Khi qut mt s tn gio ln Vit Nam. Thc trng hot ng tn gio Vit Nam giai on hin nay. Qun l nh nc v cng tc dn tc v hot ng tn gio#Qun l nh nc#Nh nc#Tn gio#Gio trnh#Nguyn Vn Hu#Hong Th Hoi Hng#Nguyn Th Hng#L Ngc Hng#KVn#Ngu yn Th Hng#Dn tc#Vit Nam#269580#Trung cp## 01050000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020028000640030040000920070074001320080 00500206009002300211010000500234011001500239015006800254021024100322020001000563 02000070057302000100058002000110059000500150060100500210061600500160063700500130 0653039000500666013000700671020001000678#VV10.19189#VV10.19191#VV10.19190#24000 #Vi?t#GI-108T#651.3#^214#Gio trnh nghip v th k#Gio trnh o to trung c p hnh chnh#B.s.: Nguyn Vn Hu, Hong Th Hoi Hng, Nguyn Th Hng, L Ng c Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a147tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh c hnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Trnh by h thng kin thc c bn v nghip v th k, c bit l th k vn phng nh khi nim th k v ngh th k, chc nng ca th k, c im lao ng v nhim v c th ca ngi th k , mt s nghip v c bn ca ngi th k#Nghip v#Th k#Vn phng#Gio trn h#Nguyn Vn Hu#Hong Th Hoi Hng#Nguyn Th Hng#L Ngc Hng#KVn#269581#T rung cp## 01111000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020047000660030040001130070069001530080 00500222009002300227010000500250011001500255015005100270021027600321020000800597 02000190060502000200062402000110064400500150065500500150067000500110068500500100 0696039000500706013000700711020001000718020000900728#VV10.19192#VV10.19194#VV10. 19193#30000#Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Gio trnh l lun qun l hnh chnh nh nc#Gio trnh o to trung cp hnh chnh#B.s.: Chu Xun Khnh (ch.b.), Nguy n Hu Hi, L Vn Ho , Hong Mai#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a185tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#Trnh by l lun chung v qun l hnh chnh nh nc, chc nng hnh chnh nh nc, cc yu t ca nn hnh chnh nh nc, chnh sch cng, quyt nh qun l hnh chnh nh nc, th tc hnh chnh, kim sot i vi nn hnh chnh nh nc, ci cch hnh chnh nh nc#L lun#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Gio trnh#Chu Xun Kh nh#Nguyn Hu Ti#L Vn Ho#Hong Mai#KVn#269582#Trung cp#Vit Nam## 00786000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020033000870070 01600120008000500136009002300141010000500164011001500169021024600184020001000430 020000700440020001000447039000500457013000700462020001500469#VV10.19195#VV10.191 98#VV10.19196#VV10.19197#63000#Vi?t#T312T#666#^214#Nguyn Vn Dng#Tnh ton tr ong cng ngh gm s#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a224tr.^b 24cm#Gii thiu mt s kin thc v tnh ton xng gm; tnh ton men; nguyn l iu, gia cng v chun b phi liu; to hnh gm; sy; nung; cu trc v tnh c ht vt liu gm s; cc sn phm gm s; nguyn tc ly mu v th nghim vt l iu gm s#Cng ngh#Gm s#Tnh ton#KVn#269583#Sch tham kho## 00809000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010014000730020015000870070 01400102022000400116221001300120004001800133008000500151009002300156010000500179 01100150018402102070019902000150040602000130042102000110043403900050044501300070 0450005001400457#VV10.19199#VV10.19202#VV10.19200#VV10.19201#51000#Vi?t#C460H#6 24.1#^214#Lu Th Trnh#C hc kt cu#Lu Th Trnh#T.1#H tnh nh#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a219tr.^b24cm#Phn tch tnh cht chu lc ca kt cu nh cch xc nh ni lc trong h phng tnh nh chu ti tr ng bt ng v chu ti trng di ng; cch xc nh chuyn v trong h thanh ph ng n hi tuyn tnh#C hc kt cu#H tnh nh#Gio trnh#KVn#269584#Lu Th Trnh## 00947000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010014000730020015000870070 01400102022000400116221001300120004001800133008000500151009002300156010000500179 01100150018402103450019902000150054402000130055902000110057203900050058301300070 0588005001400595#VV10.19203#VV10.19204#VV10.19206#VV10.19205#75000#Vi?t#C460H#6 24.1#^214#Lu Th Trnh#C hc kt cu#Lu Th Trnh#T.2#H siu tnh#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a324tr.^b24cm#Trnh by k nng tnh t on kt cu chu cc nguyn nhn tc dng thng gp trong thc t nh phng ph p lc v cch tnh h phng siu tnh, phng php chuyn v v cch tnh h ph ng siu ng, phng php hn hp v lin hp, phng php phn phi mmen, ph ng php tnh gn ng, phng php ng hc, cch tnh theo trng thi gii hn #C hc kt cu#H siu tnh#Gio trnh#KVn#269585#Lu Th Trnh## 00793000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520010014000570020051000710070019001220080005001410090 02300146010000500169011001500174015005300189021021300242020001700455020001100472 039000500483020002000488013000700508#VL10.02264#VL10.02265#VL10.02263#Vi?t#GI-10 8T#620.8#^214#Nguyn Vn #Gio trnh k thut an ton v v sinh cng nghip#N guyn Vn b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a148tr.^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn chung v bo h la o ng v v sinh lao ng; k thut phng chy v cha chy; k thut an ton t rong cng tc vn chuyn nng h v i vi cc thit b chu p lc; k thut a n ton in#K thut an ton#Gio trnh#KVn#V sinh cng nghip#269586## 00614000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500010016000550020028000710070016000990080005001150090 02300120010000500143011001500148015005300163021009200216020001700308020001100325 039000500336013000700341#VL10.02266#VL10.02267#VL10.02268#Vi?t#GI-108T#530#^214# Nguyn Huy Cng#Gio trnh vt l i cng#Nguyn Huy Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b #Cung cp nhng kin thc c bn v c - nhit, in t hc, quang hc sng, vt l lng t#Vt l i cng#Gio trnh#KVn#269587## 00968000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530010012000580020055000700070017001250080005001420090 02300147010000500170011001500175015005300190021038100243020000500624020001100629 039000500640020001300645020001300658013000700671#VL10.02269#VL10.02271#VL10.0227 0#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#L Vn Tim#Gio trnh phn in trong nh my in & trm bin p#L Vn Tim b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a176tr.^b27cm# TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng khi nim ch ung v nh my in v trm bin p. Nguyn l lm vic, c im cu to, cng dng, c tnh, ch lm vic ca cc thit b v kh c in chnh. Nguyn t c thnh lp s ni in chnh v t dng ca nh my in v trm bin p. Ng uyn tc thc hin cc s iu khin, tn hiu, kim tra v cc ngun in, in mt chiu, phn phi in...#in#Gio trnh#KVn#Nh my in#Trm bin p# 269588## 00796000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540010013000590020035000720070013001070080005001200090 02300125010000500148011001400153015005300167021024000220020000900460020000700469 020000700476020001100483039000500494013000700499#VL10.02272#VL10.02273#VL10.0227 4#Vi?t#GI-108T#621.402#^214# Vn Thng#Gio trnh vn hnh l v tuc bin# V n Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a93tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by quy phm, quy trnh, t chc, cc ch ti u kinh t vn hnh l hi; vn hnh l hi ch n nh; cc vn khi n g v dng l. Cch vn hnh cc phn t l hi, h thng nhin liu, thit b ph l hi, tuabin hi nc...#Vn hnh#L hi#Tuabin#Gio trnh#KVn#269589## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530010016000580020020000740070016000940220004001100080 00500114009002300119010000500142011001400147015005300161021028100214020000900495 020001900504020001200523020001100535039000500546013000700551005001600558#VL10.02 275#VL10.02276#VL10.02277#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn c Chu#Gio trnh m y in#Nguyn c Chu#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a94tr.^b27cm#TTS g hi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by i cng v my in m t chiu; dy qun phn ng, phn ng phn ng ca my in mt chiu; i chiu dng in; my pht in mt chiu; ng c in mt chiu. Khi nim chung, ng uyn l lm vic v cu to ca my bin p, my bin p mt pha, my bin p ba pha...#My in#My in mt chiu#My bin p#Gio trnh#KVn#269590#Nguyn c Chu## 00815000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530010016000580020020000740070016000940220004001100080 00500114009002300119010000500142011001500147015005300162021016600215020000900381 02000200039002000230041002000110043303900050044402000170044901300070046600500160 0473#VL10.02278#VL10.02279#VL10.02280#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn c Chu#G io trnh my in#Nguyn c Chu#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a108tr. ^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng nguy n l c bn v cu to, nguyn l hot ng, ch lm vic v c tnh ca c c my in xoay chiu, my in khng ng b v my in ng b#My in#My in xoay chiu#My in khng ng b#Gio trnh#KVn#My in ng b#269591#Ng uyn c Chu## 00948000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500010016000550020030000710030021001010070016001220220 00500138008000500143009002300148010000500171011001500176015006200191039000500253 02000110025802000140026902000210028302000150030402102440031902000240056301300070 0587005001600594#VL10.02281#VL10.02282#VL10.02283#Vi?t#C460S#621.3#^214#Trn Vn Thng#C s l thuyt k thut in#Dnh cho h Cao ng#Trn Vn Thng#Ph.2# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in l c. - Ti liu lu hnh ni b#KVn#Gio trnh#K thut in#Mch in xoay chiu #Mch phi tuyn#Trnh by phng php tnh ton mch in xoay chiu tuyn tnh bng phng php s phc; mch in xoay chiu ba pha, mch in c S, in p v dng in bin i khng hnh sin; mch in phi tuyn tnh v qu trnh qu trong mch in#Mch in t tuyn tnh#269592#Trn Vn Thng## 00790000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020019000640070048000830080009001310090 01900140010000500159011001500164021026500179020000900444020000900453039000500462 019000500467006001100472006001000483013000700493#VV10.19207#VV10.19208#26000#Vi ?t#K305T#294.3#^214#Tsong Kha Pa#Kin thc Pht hc#Tsong Kha Pa ; Bin dch: Th anh Long, Hong Yn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a152tr.^b20cm#Trnh by ki n thc Pht hc qua nhng cu chuyn Pht dy v chn l thuyt php, t duy si u hnh, nm un khc m con ngi v tng ni phi vt qua, nguyn nhn v s c hm dt ca kh, hin tng vt l v tm linh, nim sai lm, t duy, phng p hp thin...#o Pht#Pht hc#KVn#Dch#Thanh Long#Hong Yn#269593## 01184000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010019000570020103000760030018001790070019001970080 00900216009001900225010000500244011001500249015006800264021051000332020002100842 020001000863020000900873039000500882013000700887#VV10.19209#VV10.19210#35000#Vi ?t#PH121T#332.109597#^214#Trng Quang Thng#Phn tch hiu nng hot ng ngn hng thng mi Vit Nam - Mt nghin cu thc nghim m hnh S-C-P#Kin thc ki nh t#Trng Quang Thng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a166tr.^b19cm#u ba ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Ngn hng#Gii thiu tng qua n v l thuyt kinh t cng nghip v m hnh S-C-P, ng dng m hnh S-C-P vo phn tch ngnh ngn hng. Phn tch cc nhn t cu trc v tnh hnh hot ng kinh doanh ca h thng ngn hng Vit Nam n nm 2009, nh gi chung v im mnh v im yu ca tng nhm ngn hng. Gii thiu m hnh thit k nghin c u - p dng m hnh S-C-P vo phn tch cc nhn t tc ng ln hiu nng ca c c nhm ngn hng trn a bn Tp. H Ch Minh. Kt qu nghin cu v cc hm chnh sch#Ngn hng thng mi#Hiu nng#Vit Nam#KVn#269594## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020024000670070016000910080009001070090 01900116010000500135011001500140012002600155021017800181020000900359020000900368 020001000377039000500387013000700392#VV10.19211#VV10.19212#45000#Vi?t#M458S#294 .3#^214#Thch Phc Sn#Mt s vn gii lut#Thch Phc Sn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a287tr.^b20cm#T sch o Pht ngy nay#Gii thiu nhng vn gii lut theo o Pht v tinh thn hc o ca ngi xut gia trong cuc sn g nh cc cp gii php, tnh cht gio dc, cc th thc sm hi ti...#o Pht#Pht hc#Gii lut#KVn#269595## 00887000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020024000620030019000860290024001050070 03100129008000900160009001900169010000500188011001500193012002600208021024100234 02000090047503900050048401900050048902000080049400600090050201300070051101500430 0518#VV10.19213#VV10.19214#24000#Vi?t#C430#294.3#^214#Dalai Lama#Con ng n tnh lng#Tu gic hng ngy#The path to tranquility#t Lai Lt Ma ; Tu Uyn dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a136tr.^b20cm#T sch o Pht ngy nay#G ii thiu nhng t tng hng ngy ca c Dalai Lama qua nhng bi vit, nhng li dy, ph bin nhng thng ip, nhng quan tm trn gian v tm linh ca c Dalai Lama gip con ngi thot khi kh au, su no, bun chn v tuyt vng# o Pht#KVn#Dch#Gio l#Tu Uyn#269596#Tn gic gi ngoi ba ghi: t Lai L t Ma## 00693000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020021000640070049000850080009001340090 01900143010000500162011001500167021014400182020000900326020000800335020000900343 039000500352019000500357006001100362006001100373013000700384#VV10.19215#VV10.192 16#23000#Vi?t#S515N#294.3#^214#Tsong Kha Pa#Sui ngun B tm#Tsong Kha Pa ; Bin dch: Thanh Long, Trng Tm#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a137tr.^b20 cm#Gii thiu gio l ca c Pht v s gic ng, tu hnh theo php gii - nh - tu, tun gi gii hnh, tu tp thin nh, t b sc - gii...#o Pht#Gio l#Gic ng#KVn#Dch#Thanh Long#Trng Tm#269597## 00632000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020016000450070046000610080009001070090019001160100005001350110 01400140021014400154020000900298020001600307039000500323019000500328006001700333 005000900350013000700359#VV10.19217#VV10.19218#Vi?t#NH121Q#294.3#^214#Nhn qu b a i#Thch Thin Chn son dch ; Ho s: Diu Tr#^aC Mau#^aNxb. Phng ng# 2010#^a51tr.^b20cm#Gii thiu ni dung quy lut s oan gia nghip bo theo kinh Nhn Qu ca i sng con ngi cng nh nhng ngi tu hnh minh ho qua tranh v#o Pht#Thuyt nhn qu#KVn#Dch#Thch Thin Chn#Diu Tr#269598## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020020000640070049000840080009001330090 01900142010000500161011001500166021026200181020000900443020000800452039000500460 019000500465006001100470006001100481013000700492#VV10.19219#VV10.19220#24000#Vi ?t#C430#294.3#^214#Tsong Kha Pa#Con ng v thng#Tsong Kha Pa ; Bin dch: T hanh Long, Trng Tm#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a145tr.^b20cm#Gii thiu gio l ca c Pht v thc hnh php, tu hnh o, c tin, gic ng tm linh , nhn bit s sng v ci cht, s ti sinh, lun hi, s quy y, trng thi to n gic, nghip, rn luyn tm an lnh... bn thn t i n con ng hnh ph c vin mn#o Pht#Gio l#KVn#Dch#Thanh Long#Trng Tm#269599## 00828000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590010016000640020020000800070022001000220 00400122008000900126009001900135010000500154011001500159021028400174020000800458 020001000466020001900476039000500495013000700500012001900507#VV10.19221#VV10.192 22#VV10.19223#102000#Vi?t#TH552H#005.3#^214#Phm Hong Dng#Thc hnh Windows 7 #Phm Hong Dng ch.b.#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a393tr.^b24cm#Hng dn cc bc lm quen Windows 7, thao tc lm vic vi cc chng trnh trong W indows, qun l file v folder bng Windows Explorer, tu chnh Windows bng con trol panel, khm ph Internet bng Internet Explorer 8, k nng s dng Windows live mail v Windows live messenger...#Tin hc#Thc hnh#Phn mm Windows 7#KVn #269600#Tin hc & i sng## 00591000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600070056000870080018001430090 01100161010000500172011001500177020001700192020001200209006001200221039000500233 019000900238001001600247020000400263005001500267013000700282#VV10.19224#VV10.192 26#VV10.19225#69000#Vi?t#309T#823#^214#iu tt nht cho g c v#John O'Farre ll ; L Thu Thu dch ; Thi Thanh Sn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a 333tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#L Thu Thu#KVn#Dch Anh#O'Farrell, J ohn#Anh#Thi Thanh Sn#269601## 00965000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020030000770030051001070070 03300158008001800191009001100209010000500220011001500225020001200240039000500252 01900080025701300070026502102820027202000070055402000100056102000090057100600100 0580020000900590020001600599#VV10.19227#VV10.19228#VV10.19229#59000#Vi?t#C120N# 330#^214#Frank, Robert H.#Cm nang nh t nhin kinh t#Nhng nguyn tc i th ng cho thi im kh khn#Robert H. Frank ; Vng Mc dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a296tr.^b21cm#Kinh t hc#KVn#Dch M#269602#Gii thch, lp lu n v t duy kinh t hc dnh cho cc nh kinh t d on kinh t v tm kim li ch kinh t. cp n rt nhiu lnh vc t chnh sch thu, u t ti chn h, n cc quyt nh tit kim v chi tiu hng ngy, cch s dng ti chnh v phn phi thu nhp...#u t#Ti chnh#Cm nang#Vng Mc#Chi tiu#Chnh sch t hu## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490030028001090070017001370080018001540090 01100172010000500183011001500188020000800203020001200211020000600223020001400229 005001700243039000500260013000700265020001400272#VV10.19230#VV10.19231#39000#Vi ?t#H561D#807#^214#Hng dn t hc nng cao k nng lm bi ngh lun vn hc#Ch ng trnh ng vn 9 THCS#Hong Tin Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a1 23tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Hong Tin Thnh#KVn#269603 #Vn ngh lun## 00629000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV10.19 232#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#KVn#Vi?t#269604## 00640000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 022000500270006001000275008001800285009001100303010000500314013000700319#VV10.19 233#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kvn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T12 1T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.66#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#269605## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000500227019001600232012004000248013000700288#VV10.19234#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#269606## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200110002300300130 00340070032000470220005000790080018000840090011001020100005001130110015001180190 01400133020001800147020000900165020001300174005001700187006000800204039000500212 181000700217082000600224808000500230012003500235013000700270#VN10.05399#14000#V i?t#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.23#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#KVn#SK313B#895.6#^214#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#269607## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.05400#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.34#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#269608## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000500260019001400265013000700279#VN10.05401#Vi?t#CH3 00C#895.6#^214#14000#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #KVn#Dch Nht Bn#269609## 00587000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000500259019001400264013000700278#VN10.05402#G107X#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# KVn#Dch Nht Bn#269610## 00584000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000500235012003500240013000700275#VN10.05403#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .29#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#269611## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070055000620220004001170080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020000900227020001300236 005001300249005001300262039000500275019001400280006001000294013000700304#VN10.05 404#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a189tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#KVn#Dch Nht Bn#D.N Angel#269612## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000500245019001400250013000700264#VN10.05405#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#KVn#Dch Nht Bn#269613## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070023000710220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 006001100222039000500233013000700238019001400245#VN10.05406#16000#Vi?t#452C#89 5.1#^214#i cnh tnh yu#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc t hiu nhi#i Loan#Truyn tranh#Khnh Linh#KVn#269614#Dch i Loan## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070023000710220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 006001100222039000500233019001400238013000700252#VN10.05407#16000#Vi?t#452C#89 5.1#^214#i cnh tnh yu#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a206tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc t hiu nhi#i Loan#Truyn tranh#Khnh Linh#KVn#Dch i Loan#269615## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070029000730220004001020050010001060060 01200116008001800128009001100146010000500157011001500162012003500177019001600212 020001800228020001100246020001300257039000500270013000700275029000800282#VN10.05 408#14000#Vi?t#TH250G#895.1#^214#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tu yt Nhung dch#T.7#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a170 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#KVn#269616#The one## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020001100213020001300224 005001200237006001200249013000700261019001600268039000500284#VN10.05409#16000#V i?t#T312Y#895.1#^214#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; Tuyt Nhung d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a171tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#Tuyt Nhun g#269617#Dch Trung Quc#KVn## 00579000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.05410#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .25#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#269618## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020011000410030013000520070023000650220004000880080018000920090 01100110010000500121011001500126012004000141020001700181020001300198039000500211 019001600216005000500232006001100237020001100248013000700259#VN10.05411#TH200L#8 95.1#^214#14000#Vi?t#The lovers#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a171tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc hin i#Truyn tranh#KVn#Dch Trung Quc#Nell#Khnh Linh#Trung Quc# 269619## 01088000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020017000420030076000590070052001350080013001870090056002000100 00500256011001400261021035700275020001800632020002100650005001500671005001300686 005001900699005002000718005001500738039000500753013000700758020000900765#VN10.05 413#VN10.05412#Vi?t#L104T#172#^214#Lm theo li Bc#Hng ng cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#L Th Tho My, L Cng Tnh, Ng uyn Th Bo Thi...#^aBnh Thun#^aTrung tm Vn ho Thng tin v Th thao huyn Hm Tn#2010#^a51tr.^b19cm#Gm nhiu bi vit ca ng o cc tng lp x hi nu ln nhng nhn thc v nhng ni dung c bn v gi tr v t tng, tm g ng o c H Ch Minh v cm nhn v tinh thn thc trch nhim "trung vi ng, trung vi nc, hiu vi dn, cn kim lim chnh, ch cng v t", khng ng ng phn u v hc tp rn luyn phm cht o c cch mng...#o c cch m ng#T tng H Ch Minh#L Th Tho My#L Cng Tnh#Nguyn Th Bo Thi#Ng Th B ch Phng#Phan Thanh c#KVn#269620#Bi vit## 00952000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000080 00500140007000580410005000651810007000700820009000778080005000860010012000910020 05000103007002800153004001800181008001800199009003500217010000500252011001500257 01500690027202102080034102000110054903900050056000500150056502000160058001300070 0596020001100603#VV10.19235#VV10.19237#VV10.19236#Kinh t xy dng#Qun l#15000 #Vi?t#NH556B#338.4076#^214#L Vn Kim#Nhng bi ton ti u qun l kinh doanh xy dng#L Vn Kim, Phm Hng Lun#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm nhng loi bi ton vn ti, phn cng , quy hoch s nguyn, pha ct vt liu, k hoch sn xut...v nhng bi ton ng dng trong qun l kinh doanh xy dng i n nhng gii php hp l v ki nh t#Kinh doanh#KVn#Phm Hng Lun#Bi ton ti u#269621#Gio trnh## 00988000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000130003302000160 00460140007000620410005000691810006000740820004000808080005000840010012000890020 06800101007001200169004001800181008001800199009003500217010000500252011001500257 01500690027202102680034102000190060903900050062800500160063301300070064902000060 0656#VV10.19239#VV10.19238#VV10.19240#Kt cu thp#Nh cng nghip#13000#Vi?t#H 561D#693#^214#Ng Vi Long#Hng dn n mn hc kt cu thp khung nh cng ng hip mt tng#Ng Vi Long#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn thc hin ni dung n thit k kt cu th p khung nh cng nghip mt tng mt nhp gm: xc nh kch thc chnh ca kh ung ngang, xc nh ti trng tc dng lin khung ngang, xc nh ni lc khung ngang, t hp ni lc, thit k ct, thit k dn mi#Ti liu hng dn#KVn#D ng Tun Vit#269622# n## 01080000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010016000650020031000810070033001120080 01800145009003500163010000500198011001500203015006900218021038700287020002000674 020001900694039000500713020001600718005001600734013000700750020000900757#VV10.19 241#VV10.19243#VV10.19242#12000#Vi?t#TH552T#621.382#^214#Nguyn Ngc Lu#Thc t p nh v v tinh (GPS)#Nguyn Ngc Lu, Dng Tun Vit#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn thc tp k thut nh v tuy t i v k thut nh v tng i. Hng dn s dng cc my thu GPS cm tay t rong nhng ng dng chnh xc thp nh thnh lp bn ng ph t l nh. Trnh by nhng c im chung cc thit b GPS (phn cng v phn mm) nh cc my thu GPS cm tay Garmin, my thu GPS hai tn s Topcon Legacy E v my thu GP S mt tn s Leica SR20...#H thng vin thng#Ti liu tham kho#KVn#nh v v tinh#Dng Tun Vit#269623#Thc tp## 00803000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020017000770070017000940080 01800111009003500129010000500164011001500169015006900184021020800253020001200461 020001100473039000500484020001700489013000700506#VV10.19244#VV10.19245#VV10.1924 6#15000#Vi?t#V121T#003#^214#Nguyn Nh Phong#Vn tr xc nh#Nguyn Nh Phong# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a178tr.^b24cm#TTS gh i: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc m hnh vn tr xc nh, quy hoch tuyn tnh, gii thut n hnh, phn tch n hy, m hnh vn ti, m hnh mng, quy hoch mc tiu, quy hoch nguyn, quy ho ch ng, quy hoch phi tuyn#Vn tr hc#Gio trnh#KVn#Vn tr xc nh#26962 4## 00776000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020038000780070014001160040 01800130008001800148009003500166010000500201011001500206015006900221021010400290 020002200394020001200416020001100428020001100439039000500450013000700455#VV10.19 247#VV10.19248#VV10.19249#17000#Vi?t#L600T#621.382#^214#V nh Thnh#L thuyt c s k thut siu cao tn#V nh Thnh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu l thuyt c s k thut s iu cao tn, ng dy truyn sng, th Smith v ma trn tn x#K thut siu cao tn#Truyn sng#Vin thng#Gio trnh#KVn#269625## 00696000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020042000450070026000870080005001130090011001180100005001290110 01500134005001400149001001100163004000800174013000700182028003500189021017200224 020000800396020000900404039000500413#NV10.01485#NV10.01486#Vi?t#BR302F#959.7#^21 4#A brief choronology of Vietnamese history#H Vn Th, Trn Hng c#^aH.#^aTh gii#2010#^a193 p.^b21cm#Trn Hng c#H Vn Th#3rd ed.#269627#Tm tt nin b iu lch s Vit Nam#H thng lch s Vit Nam t thi Hng Bng n Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Gii thiu mt s danh nhn anh hng dn tc v nhn v t lch s ni ting ca Vit Nam#Lch s#Vit Nam#Thu## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030025000860070059001110080005001700090 01200175010000500187011001500192015004500207005001300252005002000265013000700285 02800500029202102080034202000090055002000090055902000090056803900050057702000110 0582001002400593#NV10.01487#NV10.01488#20000#Vi?t#C521T#352.8#^214#Customs insp ection and supervision#A university course book#Nguyen Thi Thuong Huyen, Tran Vu Minh, Nguyen Thi An Giang#^aH.#^aTi chnh#2010#^a192 p.^b21cm#At the head of t he title: Academy of finance#Tran Vu Minh#Nguyen Thi An Giang#269628#Kim tra v gim st hi quan: Gio trnh i hc#Cung cp nhng kin thc c bn v nghip v hi quan Vit Nam hin nay: cc th tc v qu trnh tin hnh cc th tc hi quan, kim tra, gim st hng ho xut khu, ngun gc hng ho, qun l r ro...#Hi quan#Kim tra#Gim st#Thu#Gio trnh#Nguyen Thi Thuong Huyen## 00852000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070042000770080005001190090012001240100 00500136011001500141015004500156001002200201005001400223013000700237028002300244 021026700267020001500534020000800549039000500557#NV10.01490#NV10.01489#20000#Vi ?t#P505F#352.4#^214#Public finance management#Ed.: Hoang Thi Thuy Nguyet, Pham V an Liem#^aH.#^aTi chnh#2010#^a124 p.^b21cm#At the head of the title: Academy o f finance#Hoang Thi Thuy Nguyet#Pham Van Lien#269629#Qun l ti chnh cng#Gii thiu lch s ci cch ngn sch. Tng quan v chnh sch qun l chi tiu cng . Mt s gii php y mnh qun l hnh chnh cng. Mi lin quan gia chnh s ch, lp k hoch v ngn sch trong trung hn. Cc chnh sch qun l, kim sot v nh gi ngn sch#Ti chnh cng#Qun l#Thu## 00666000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010011000540020049000650070011001140080005001250090 01800130010000500148011001500153012002500168013000700193028004700200021009900247 020000800346020001000354020000700364039000500371#NV10.01491#NV10.01492#66000#Vi ?t#TH116L#959.731#^214#ng Phong#Thng Long - Hanoi: The story in a single stre et#ng Phong#^aH.#^aKnowledge publ.#2010#^a194 p.^b21cm#Trails of history serie s#269630#Thng Long - Hanoi: Chuyn k v mt tuyn ph#Lch s cc tuyn ng ph H Ni t triu i nh L, cho ti thi k Php thuc v sau ci cch#Lch s#ng ph#H Ni#Thu## 00764000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390280034000440020031000780030033001090080005001420090020001470100 00500167011001500172015006100187013000700248021019900255020001400454020001500468 020001000483039000500493#NV10.01493#NV10.01494#Vi?t#R435T#004.6#^214#Giao thc nh tuyn v khi nim#Routing protocols and concepts#CCNA exploration companion guide#^aH.#^aLao ng - X hi#2010#^a606 p.^b28cm#At the head of title: Hc vi n Cng ngh thng tin bch khoa#269631#Gii thiu nhng khi nim c bn v gia o thc nh tuyn. Cc giao thc ca mng my tnh v mt s vn trong cng n gh mng. Cc bi tp v hng dn s l mt s tnh hung trong lin kt mng#M ng my tnh#Giao thc mng#Khi nim#Thu## 00734000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030051000480080009000990090019001080100005001270110015001320130 00700147028006000154021019800214020000800412020002000420020000800440020000800448 020000700456039000500463#NV10.01495#Vi?t#L300V#915.9752#^214#Live Hi An#Your fr ee guide to Vietnam's hippest heritage town#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a1 55 p.^b20cm#269632#Cuc sng Hi An: Hng dn v thnh ph di sn c Vit Nam#G ii thiu tng quan v cc danh lam thng cnh, l hi vn ho, cc a ch nh hng, khch sn, c sn dn tc, th cng m ngh v cc hot ng vui chi, gii tr, du lch ti ph c Hi An#a ch#Danh lam thng cnh#a ch#Du lch #Hi An#Thu## 00536000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020021000390030025000600080018000850090047001030100005001500110 01500155039000500170021008100175020001000256020000600266020001500272013000700287 #NV10.01496#198000#Vi?t#T421L#428#^214#TOEFL iBT i-speaking#High intermediate c ourse#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a67 p.^b28 cm#Thu#Gm nhng bi hc rn luyn k nng ni ting anh chun b cho c c bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#269633## 00559000000000253000450002600100000002600110001001400080002104100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030025000700080018000950090047001130100 00500160011001600165039000500181021008100186020001000267020000600277020001500283 013000700298#CDVN.1264#NV10.01497#198000#Vi?t#T421L#428#^214#TOEFL iBT i-speaki ng#High intermediate course#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty N hn Tr Vit#2010#^a235 p.^b28 cm#Thu#Gm nhng bi hc rn luyn k nng ni t ing anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#269634## 00644000000000253000450002600110000002600100001104100050002118100060002608200040 00328080005000360020014000410030042000550080018000970090047001150100005001620110 01500167013000700182028006300189021010300252020001000355020001000365020001000375 039000500385#NV10.01498#CDVN.1265#Vi?t#H435E#428#^214#Hotel english#A hands-on c ourse for hotel professionals#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a167 p.^b28cm#269635#Ting Anh khch sn: Kho hc dnh cho cc nhn vin khch sn#Gm cc bi hc ting Anh xung quanh cc ch v cng tc phc v v pht trin kinh doanh khch sn#Ting Anh#Khch sn#Nghip v#Th u## 01251000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020090000440070056001340080005001900090036001950100005002310110 01500236015009400251005001400345005001600359005001600375005001500391005001700406 01300070042302800800043002103820051002000130089202000110090502000040091603900050 0920#NV10.01500#NV10.01499#Vi?t#U521B#333.7#^214#Urban geoengineering, earth res ources and sustainability in the context of climate change#Ed.: Pham Huy Giao, M ai Trong Nhuan, Hiroyashi Ohtsu...#^aH.#^aVietnam national university publ.#2010 #^a421p.^b29 cm#At the head of the title: Proceeding of the international sympos ium Hanoi geoengineering 2010#Pham Huy Giao#Mai Trong Nhuan#Hiroyashi Ohtsu#Dang Van Luyen#Nguyen Hong Minh#269636#a k thut th, ti nguyn t v bn v ng trong bi cnh bin i kh hu#Tp hp cc bi vit, nghin cu v s pht t rin c s h tng, a k thut ca khu vc th ca mt s tnh thnh ph c a Vit Nam v mt s th trong khu vc Chu trong bi cnh thay i kh hu hin nay. Mi lin quan gia ngun ti nguyn t v s bin i kh hu. Nhng ri ro v cc cht c hi mi trng. An ninh nng lng v qun l ri ro tha y i kh hu...#a k thut#Ti nguyn#t#Thu## 00978000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020059000480220004001070080005001110090021001160100005001370110 01500142015003200157021045000189020001000639020002500649020000900674020001700683 039000500700013000700705#VV10.19250#VV10.19251#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut gi ao thng ng b v cc vn bn hng dn thi hnh#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2009#^a618tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by mt s quy nh php lut v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, p hng tin v ngi iu khin phng tin tham gia giao thng ng b, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b, nhng quy nh chung, iu k hon thi hnh... trong Lut giao thng ng b nm 2008 v cc ngh nh ca Ch nh ph, cc Thng t ca B trng B Giao thng Vn ti ban hnh nm 2009 hn g dn thi hnh Lut ny#Php lut#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#269638## 00858000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690010017000740020029000910070 03900120008000500159009001800164010000500182011001500187020001600202020000900218 02000090022702000090023600500150024503900050026001300070026502102040027201500560 0476#VV10.19253#VV10.19254#VV10.19255#VV10.19252#171000#Vi?t#C101T#895.1#^214#T rn Th Kim Anh#Cc th vn ch Hn Vit Nam#B.s.: Trn Th Kim Anh, Hong Hng Cm#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a871tr.^b24cm#Vn hc ch Hn#Tc phm#Th loi #Vit Nam#Hong Hng Cm#H.H#269639#Khi lun v cc th vn ch Hn Vit Nam. Gii thiu mt s tc phm tuyn chn ca cc th loi vn bia, ph, vn ai iu , sch vn v kinh ngha, vn t bt, lun -thuyt - ngh - bin, k v cng vn #TTS ghi: Vin Khoa hc x hi. Vin Nghin cu Hn Nm## 00972000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900090003304100050 00421810006000470820006000538080005000590020018000640030022000820070068001040080 00500172009001800177010000500195011001500200021026100215020002000476020001100496 03900050050700500180051200100180053000600150054800600130056302000110057600600130 0587013000700600020001500607#VV10.19256#VV10.19257#VV10.19258#Dch Anh#Vi?t#T550 D#658.4#^214#T duy chin lc#Sch tham kho ni b#Avinash K. Dixit, Bary J. N alebuff ; Dch: Nguyn Vn Dn (h..)...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a423tr.^b2 4cm#Gii thiu mi v d c minh ho trn nhiu lnh vc trong cuc sng v v ic p dng t duy chin lc ginh chin thng trong cnh tranh. Hng dn n hng c s thit lp chin lc v phng php p dng chng nhm t c th nh cng trong cuc sng#K hoch chin lc#Chin lc#H.H#Nalebuff, Bary J.#D ixit, Avinash K.#Nguyn Vn Dn#H Qunh Hoa#Cnh tranh#L Huy Hong#269640#Sch tham kho## 00933000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020024000480290023000720070103000950080005001980090012002030100 00500215011001500220021021500235020001500450020001700465039000500482020000900487 02000090049602000140050500100090051901300070052800500140053500500170054900600170 0566005001200583#VV10.19259#VV10.19260#Vi?t#NG558H#305.8954#^214#Ngi H Nh Vit Nam#The H Nh in Vit Nam#V Khnh (ch.b.) ; Vit bi: Ng Vn Doanh, Dn g Tun Ngha ; Hong Trung Hiu dch ; Kathy Shea h..#^aH.#^aThng tn#2010#^a1 67tr.^b20cm#Gii thiu v ci ngun, qu trnh pht trin, c bit l nhng nt vn ho tiu biu, c sc trong y phc, trang sc, bn lng, nh ca, ngun s ng, phong tc, l hi ca ngi dn tc thiu s H Nh Vit Nam#Dn tc H Nh #Dn tc thiu s#H.H#Vit Nam#Sch nh#Sch song ng#V Khnh#269641#Ng Vn Doanh#Dng Tun Ngha#Hong Trung Hiu#Shea, Kathy## 00917000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590010020000640020048000840070036001320080 00500168009002100173010000500194011001500199015004000214021025800254020001400512 02000100052602000080053602000090054400500150055303900050056801300070057302000110 0580#VV10.19261#VV10.19262#VV10.19263#37000#Vi?t#GI-108T#025.3#^214#Nguyn Th Kim Loan#Gio trnh tm tt, ch gii tng quan ti liu#Nguyn Th Kim Loan, L Thanh Huyn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a224tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Ni v H Ni#Cung cp nhng kin thc c bn v tm tt, ch gii, tng qu an gip sinh vin c th nhn dng tng loi hnh thc m t ni dung ti liu v nhng k nng thc hnh ch yu bin son bi ch gii, tm tt, tng quan cho cc loi hnh ti liu khc nhau#M t th mc#Tng quan#Tm tt#Ch gii#L Thanh Huyn#H.H#269642#Gio trnh## 01014000000000421000450002600110000002600110001100500110002200500100003300500090 00430050008000520050014000600060013000740410005000871810007000920820009000998080 00500108002001700113003000500130007007600135008000500211009001200216010000500228 01100150023302102260024802000080047402000070048202000150048903900050050402000070 05090200004005160200008005200200009005280200013005370200014005500140007005640060 01400571013000700585#VV10.19267#VV10.19268#Minh Huyn#Tho Hin#c Vit#Bi Duy #Phng Nguyn#Phm nh An#Vi?t#QU105N#910.9597#^214#Qun ngon 3 min#K 3#Minh Huyn, Tho Hin, c Vit... ; Bin dch: Phm nh An, Nguyn Phng#^aH.#^aT hng tn#2010#^a111tr.^b20cm#Gii thiu danh mc cc a ch nh hng n ngon H Ni, Hu, Si Gn ni ring v khp cc vng min trong c nc ni chung v nhng nt c sc trong vn ho m thc ca Vit Nam, c bit l nhng mn n ng qu dn d#m thc#Mn n#Mn n dn tc#H.H#H Ni#Hu#Si Gn#Vit Nam#S ch tra cu#Sch song ng#35000#Nguyn Phng#269644## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020005000560030004000610070011000650080005000760090 01900081010000500100011001400105020001700119020000900136020000400145039000500149 001001100154013000700165#VV10.19269#VV10.19270#35000#Vi?t#GI-119#895.92214#^214 #Gic#Th#L Th Mai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92tr.^b20cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#H.H#L Th Mai#269645## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020018000650070040000830080005001230090 01900128010000500147011001500152020001700167020000400184020001200188006001800200 039000500218013000700223019000900230#VV10.19271#VV10.19272#46000#Vi?t#T462N#823 #^214#Woolf, Virginia#Ti ngn hi ng#Virginia Woolf ; Nguyn Thnh Nhn dch# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a275tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Ngu yn Thnh Nhn#H.H#269646#Dch Anh## 00595000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020007000500030004000570070052000610220004001130050017001170050 01700134005001300151005001600164005001500180008000500195009001900200010000500219 011001500224020001700239020000900256020000400265039000500269013000700274#VV10.19 273#VV10.19274#Vi?t#M600#895.9221008#^214#M c#Th#Nguyn Thi Bnh, Nguyn T rn Biu, Bi Tin Ct...#T.2#Nguyn Thi Bnh#Nguyn Trn Biu#Bi Tin Ct#Ngu yn Vn Cng#Nguyn Trn D#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#269647## 00413000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020010000470070009000570080005000660090019000710100005000900110 02500095020001700120020000900137020000400146039000500150001000900155013000700164 #VV10.19275#VV10.19276#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#Hng qu#Trn Bt#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a140tr., 6tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trn Bt#269648## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010008000500020014000580070032000720080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020000600165020001200171006001700183 039000500200019001100205013000700216#VV10.19277#VV10.19278#55000#Vi?t#TR103H#84 3#^214#Nedjima#Tri hnh o#Nedjima ; L Th Thanh Mai dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i# rp#Tiu thuyt#L Th Thanh Mai#H.H #Dch rp#269649## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020052000550030012001070070010001190080005001290090 01900134010000500153011001500158020001700173020000900190020001200199039000500211 001001000216013000700226#VV10.19279#VV10.19280#40000#Vi?t#A109H#895.92234#^214# Aquarius hay l chuyn dn gian thi i chng ta#Tiu thuyt#c Hong#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2011#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H #c Hong#269650## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540030004000650070015000690080005000840090 01900089010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000500157 001001500162013000700177#VN10.05414#VN10.05415#50000#Vi?t#D527T#895.9221#^214#D uyn tri#Th#Trn Th Trch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trn Th Trch#269651## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030004000700070014000740080005000880090 01900093010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000500161 001001400166013000700180#VN10.05416#VN10.05417#25000#Vi?t#300R#895.92214#^214# i ra thin h#Th#ng Vn Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a69tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#ng Vn Ton#269652## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560030004000740070020000780080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000500172 001002000177013000700197#VN10.05418#VN10.05419#30000#Vi?t#N452B#895.922134#^214 #Ni bun mu xanh#Th#Trng Th Minh Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a119tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trng Th Minh Th#269653## 00422000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020019000470070009000660080005000750090019000800100005000990110 02500104020001700129020000900146020000400155039000500159001000900164013000700173 #VN10.05420#VN10.05421#Vi?t#T306H#895.9221#^214#Ting ht non sng#Trn Bt#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr., 7tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# H.H#Trn Bt#269654## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030004000730070010000770080005000870090 01900092010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000500161 001001000166013000700176#VN10.05422#VN10.05423#50000#Vi?t#N551#895.92214#^214# Na m thc gic#Th#Quc Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Quc Ton#269655## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030018000630070016000810080005000970090 01900102010000500121011001400126020001800140020000900158020000400167039000500171 001001600176013000700192012002200199#VN10.05424#VN10.05425#30000#Vi?t#M460T#895 .9221#^214#M trng#Tp th thiu nhi#Nguyn Hng Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a83tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#H.H#Nguyn Hng Li#269656#T s ch Ngi yu th## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550030004000710070014000750080005000890090 01900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158039000500162 001001400167013000700181#VN10.05427#VN10.05426#28000#Vi?t#M501T#895.92214#^214# Ma thu cn i#Th#L Thanh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#L Thanh Hng#269657## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020012000490030004000610070012000650080005000770090019000820100 00500101011001500106020001700121020000900138020000400147039000500151001001200156 013000700168#VN10.05428#VN10.05429#Vi?t#CH310S#895.92214#^214#Chim sn ca#Th#B i Minh V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#H.H#Bi Minh V#269658## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030004000730070006000770080005000830090 01900088010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153039000500157 001000600162013000700168#VN10.05430#VN10.05431#45000#Vi?t#D125C#895.92214#^214# Du chn trong c#Th#H C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a133tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#H C#269659## 00705000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030004000750070050000790080005001290090 01900134010000500153011002500158015004700183020001700230020000900247020000400256 00500120026000500150027200500180028700500150030500500130032003900050033301200220 0338013000700360#VN10.05432#VN10.05433#40000#Vi?t#T120T#895.9221008#^214#Tm t nh nh gio#Th# Th ng, Nguyn Th Hoa, Nguyn Thit Hng...#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a348tr., 1tr. nh^b19cm#TTS ghi: Hi Cu gio chc thnh ph B c Ninh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Th ng#Nguyn Th Hoa#Nguyn Thit Hn g#Nguyn Nh Li#Trn Th Mai#H.H#T sch Ngi yu th#269660## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020008000550030004000630070010000670080005000770090 01900082010000500101011001400106015003600120020001700156020000900173020000400182 039000500186001001000191013000700201#VN10.05434#VN10.05435#40000#Vi?t#M501Y#895 .92214#^214#Ma yu#Th#Nhan Sinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a83tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nhan Hu Sinh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Nhan Sinh#26 9661## 00780000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500070079000660040018001450080005001630090 01200168010000500180011001500185012004400200020001000244020000800254020000900262 00500090027100500140028000500150029400500080030900500090031700500110032603900050 0337013000700342021008100349#VN10.05436#VN10.05437#26000#Vi?t#TH121C#170#^214#T hn c ln li#Song Anh, V Ngc Khnh, Hong Quc Hi... ; Ngc Thch s.t., tuy n chn, b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tn#2010#^a154tr.^b18cm#T sch Gi o dc o c. Cho trn ch hiu#Hiu tho#o c#Bi vit#Song Anh#V Ngc Kh nh#Hong Quc Hi#V Bnh#Trn Tm#Ngc Thch#H.H#269662#Gm nhng cu chuyn, bi vit v nhng gng o c hiu ngha thi xa v nay## 00789000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070080000660040018001460080005001640090 01200169010000500181011001500186012004400201020001000245020000800255020000900263 00500160027200500140028800500150030200500090031700500090032600500110033503900050 0346013000700351021008100358#VN10.05438#VN10.05439#26000#Vi?t#551C#170#^214# a con hon ho#Nguyn c Xun, V Ngc Khnh, V Khiu... ; Ngc Thch s.t., tu yn chn, b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tn#2010#^a152tr.^b18cm#T sch Gi o dc o c. Cho trn ch hiu#Hiu tho#o c#Bi vit#Nguyn c Xun#V Ngc Khnh#Hong Quc Hi#V Khiu#Duy Hng#Ngc Thch#H.H#269663#Gm nhng cu chuyn, bi vit v nhng gng o c hiu ngha thi xa v nay## 00794000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070078000740040018001520080005001700090 01200175010000500187011001500192012004400207020001000251020000800261020000900269 00500090027800500140028700500140030100500120031500500130032700500110034003900050 0351013000700356021008100363#VN10.05440#VN10.05441#26000#Vi?t#C430N#170#^214#Co n nhn lng cha m ln#Qunh C, V Ngc Khnh, Don Hong... ; Ngc Thch s. t., tuyn chn, b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tn#2010#^a153tr.^b18cm#T s ch Gio dc o c. Cho trn ch hiu#Hiu tho#o c#Bi vit#Qunh C#V N gc Khnh# Don Hong#Nguyn Dng#Vn Thnh L#Ngc Thch#H.H#269664#Gm nhn g cu chuyn, bi vit v nhng gng o c hiu ngha thi xa v nay## 00989000000000397000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020017000480030005000650070061000700080005001310090012001360100 00500148011001800153021025400171013000700425020000800432020000700440020001500447 03900050046202000070046702000040047402000080047802000090048602000130049502000140 0508005000900522005001100531005001100542005000900553005001600562006001300578#VN1 0.05442#VN10.05443#Vi?t#QU105N#910.9597#^214#Qun ngon 3 min#K 2#Minh Thu, Tha nh Tho, Minh Huyn... ; Phm nh An bin dch#^aH.#^aThng tn#2010#^a107tr.^b 13x21cm#Gii thiu danh mc cc a ch nh hng n ngon H Ni, Hu, Si Gn ni ring v khp cc vng min trong c nc ni chung v nhng nt c sc tro ng vn ho m thc ca Vit Nam, c bit l nhng mn n trong ngy Tt Nguyn n c truyn dn tc#269665#m thc#Mn n#Mn n ngy l#H.H#H Ni#Hu#Si G n#Vit Nam#Sch tra cu#Sch song ng#Minh Thu#Thanh Tho#Minh Huyn#Nam Thi#P hng Hu Thanh#Phm nh An## 00948000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020100000480080005001480090021001530100005001740110015001790150 03200194021037200226020001000598020001200608020000400620020000400624020000900628 020000900637020001700646013000700663#VN10.05445#VN10.05444#Vi?t#C101Q#344.59704# ^214#Cc quy nh lin quan n cng tc phng, chng v khc phc hu qu lt, bo trong ngnh hng hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a147tr.^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng nga, chng , khc phc hu qu lt bo, ngun ti chnh, qun l nh nc v phng chng l t bo, vn khen thng v x l vi phm... trong Php lnh phng, chng lt b o nm 1993 v cc ngh nh, quyt nh, thng t v phng chng, khc phc h u qu lt bo, ng ph vi s c thin tai v cu nn trong ngnh hng hi#Php lut#Phng chng#Lt#Bo#Hng hi#Vit Nam#Vn bn php qui#269666## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020038000640070067001020080005001690090 02100174010000500195011001500200015004000215021025200255020000700507020001000514 02000100052400500110053403900050054502000110055000500160056100500140057701300070 0591005001500598#VN10.05447#VN10.05448#VN10.05446#45000#Vi?t#GI-108T#651.3#^214 #Gio trnh nghip v th k vn phng#Trn Hong (ch.b.), Dng Vn Khm, Nguy n Hu Thi, Nguyn Thu An#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a311tr.^b19cm#TTS ghi : Trng cao ng Ni v H Ni#Cung cp mt s kin thc c bn v l lun v k nng thc hnh nghip v th k vn phng nh c im lao ng ca chc danh th k, vai tr ca ngi th k trong cng tc vn phng, trong quan h vi l nh o v trong quan h giao tip i ngoi#Th k#Nghip v#Vn phng#Trn Hon g#H.H#Gio trnh#Nguyn Hu Thi#Nguyn Thu An#269667#Dng Vn Khm## 00765000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020079000490080005001280090021001330100005001540110014001590150 04500173021021800218020003500436020000800471020001100479020000900490039000500499 013000700504#VL10.02284#VL10.02285#Vi?t#TR561C#629.04071#^214#Trng cao ng Gi ao thng Vn ti - 65 nm xy dng v pht trin 1945 - 2010#^aH.#^aGiao thng V n ti#2010#^a63tr.^b29cm#TTS ghi: Trng cao ng Giao thng Vn ti#Gii thi u lch s xy dng v pht trin ca trng cao ng Giao thng Vn ti. Lc s c cu t chc, cng tc o to, cng tc nghin cu khoa hc v i ngoi, c ng tc sinh vin,... ca trng t nm 1945-2010#Trng cao ng Giao thng Vn ti#Lch s#Pht trin#Vit Nam#H.H#269668## 00595000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020013000770070017000900080 00500107009002100112010000500133011001400138021012000152020000900272020001100281 039000500292020001300297013000700310#VL10.02287#VL10.02288#VL10.02286#17000#Vi? t#301T#550#^214#Trng Xun Lun#a thng k#Trng Xun Lun#^aH.#^aGiao thn g Vn ti#2010#^a98tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v xc sut thng k, cc m hnh hm cu trc v cc dng kriging trong a thng k#a cht#Gi o trnh#H.H#a thng k#269669## 00768000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010020000620020019000820070038001010080 00500139009002100144010000500165011001500170021024600185020001900431020001100450 039000500461005001700466013000700483#VL10.02289#VL10.02290#VL10.02291#18000#Vi? t#K312T#333.7#^214#Nguyn Th Kim Ngn#Kinh t mi trng#Nguyn Th Kim Ngn, N guyn c Thnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a111tr.^b27cm# cp n nhng v n chung v kinh t mi trng, l thuyt pht trin bn vng, kinh t nhi m, l thuyt khai thc v s dng ti u ti nguyn khong sn v ti nguyn ti to, ng dng phn tch li ch - chi ph trong kinh t mi trng#Kinh t mi trng#Gio trnh#H.H#Nguyn c Thnh#269670## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020017000730070011000900040 04100101008000500142009002100147010000500168011001500173021026500188020000900453 020000800462020001700470020001100487039000500498013000700503#VL10.02292#VL10.022 94#VL10.02293#48000#Vi?t#301C#551.8#^214#L Nh Lai#a cht cu to#L Nh La i#In ln th 2, khng c sa cha, b sung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a345t r.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cc dng cu to a cht, hin t ng bin dng ca , cc dng th nm ca trm tch, khng chnh hp, hin t ng un np, th ch v khe nt, t gy, th nm ca magma v bin cht, cc cu trc c bn ca tri t#a cht#Cu to#a cht cu to#Gio trnh#H .H#269671## 00851000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020037000490070050000860080005001360090012001410100005001530110 01400158015005200172021029000224020000800514020001000522020000700532020000800539 039000500547013000700552020001400559#VL10.02295#VL10.02296#Vi?t#C121T#330.959793 #^214#Cn Th - Tim nng v c hi u t#Can Tho - Potentials and investment o pportunities#^aH.#^aThng tn#2010#^a64tr.^b28cm#u ba sch ghi: U ban nhn d n thnh ph Cn Th#Trnh by v tim nng, li th, c hi u t v nh hn g pht trin kinh t - x hi n nm 2020 ca thnh ph Cn Th. Chnh sch u i, khuyn khch u t v mt s ngnh ngh thuc cc lnh vc u tin u t ca thnh ph v danh mc d n trng im ku gi u t n nm 2020#Kinh t#T im nng#u t#Cn Th#H.H#269672#Sch song ng## 01107000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020035000780070067001130220 00500180221002600185004001800211008001800229009003500247010000500282011001400287 01500690030102101990037002000110056902000050058002000130058502000110059802000200 0609020001100629005002400640005001600664039000500680013000700685005001700692#VL1 0.02299#VL10.02298#VL10.02297#11000#Vi?t#TH300N#628#^214#Nguyn Vn Phc#Th n ghim ho k thut mi trng#Nguyn Vn Phc (ch.b.), Nguyn Th Thanh Phng, Phan Xun Thnh#Ph.1#Phn tch cht lng nc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a65tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm 18 bi thc hnh th hin qua 18 ch tiu c bn ng dng cho phn tch nc. Khi qut s b v c s l thu yt, ngha i vi lnh vc mi trng, phn tch cc thnh phn ho hc trong nc#Mi trng#Nc#Ho k thut#Th nghim#K thut mi trng#Gio trnh#Ngu yn Th Thanh Phng#Phan Xun Thnh#H.H#269673#Nguyn Vn Phc## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010013000640020029000770070013001060040 01800119008001800137009003500155010000500190011001400195015006900209021014900278 020000800427020000400435020001300439020001100452039000500463013000700468#VL10.02 300#VL10.02302#VL10.02301#10000#Vi?t#H561D#621.381#^214#Ng Tn Nhn#Hng dn thc tp in t C#Ng Tn Nhn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a55tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn thc hnh nhn dng linh kin in t, hn mch ni xuyn l, s dng Bread Board (mch Analog v digital), thc hin m ch in, hn mch in#in t#Hn#Mch in t#Gio trnh#H.H#269674## 01101000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510010014000560020056000700070054001260080005001800090012001850100 00500197011003300202015005200235021043300287020000800720020001000728020001000738 005001700748005001500765039000500780013000700785020000700792#VL10.02303#VL10.023 04#Vi?t#K600Y#324.2597070959725#^214#V Quang Vinh#K yu ng b thnh ph Bc Giang nhim k 2005 - 2010#B.s.: V Quang Vinh, Nguyn Thng Li, L Minh Phng #^aH.#^aThng tn#2010#^a163tr., 114tr. qung co^b30cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b thnh ph Bc Giang#Tng kt s lnh o, ch o ton din ca ng b thnh ph phn u vt cc mc tiu kinh t - x hi Ngh quyt i hi r a, c bit trong vic nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng, xy d ng h thng chnh tr v cc on th chnh tr - x hi, y mnh ci cch hn h chnh, pht trin cc th mnh v kinh t, xy dng vn ho x hi, quc phng an ninh, xy dng Bc Giang thnh th vn minh, hin i#ng b#Thnh ph#B c Giang#Nguyn Thng Li#L Minh Phng#H.H#269675#K yu## 00617000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020012000510030019000630070051000820080018001330090035001510100 00500186011001500191015002600206020001700232020000900249020000400258039000500262 001000800267005000900275005001000284013000700294005001400301#VV10.19281#VV10.192 82#Vi?t#KH462N#895.9221308#^214#Khi nguyn#Tp th ba tc gi#Nh Sn, Song Thu , Honh Chi ; V nh Chung ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a514tr.^b21cm#TTS ghi: Hoi Nam thi x#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#H.H#Nh Sn#Song Thu#Honh Chi#269676#V nh Chung## 00681000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020017000500030016000670070077000830080018001600090035001780100 00500213011001500218015002600233020001700259020000900276020000400285005001300289 039000500302005001100307005001400318005001400332005001400346013000700360#VV10.19 283#VV10.19284#Vi?t#B454C#895.9221008#^214#Bn cnh chim xa#Th bn tc gi#Thi i Lin, Thi Lu Ba, Thi nh Khi, Thi Khoa Gip ; V nh Chung ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a402tr.^b21cm#TTS ghi: Hoi Nam thi x#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thi i Lin#H.H#Thi Lu Ba#Thi nh Khi#Thi Khoa Gip#V nh Chung#269677## 00504000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010013000470020011000600030010000710070013000810220004000940080 01800098009003500116010000500151011001500156020001700171020000900188020000400197 039000500201013000700206005001300213#VV10.19285#VV10.19286#Vi?t#H561#895.9221#^ 214#V Minh Hch#Hng ng#Th - vn#V Minh Hch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a128tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H. H#269678#V Minh Hch## 00613000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020017000500030021000670070046000880080018001340090035001520100 00500187011001500192020001700207020000900224020000400233005001700237005000800254 005001600262005001000278005001100288039000500299013000700304#VV10.19287#VV10.192 88#Vi?t#N452M#895.9221408#^214#Ni mt vng tay#Tuyn tp 25 tc gi#Nguyn Kim Nng, Din V, on Vn Nghiu...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2010#^a252tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Kim Nng#Din V#on Vn Nghiu#Hong Th#Huyn Bng#H.H#269679## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020008000550030011000630070015000740080018000890090 03500107010000500142011001500147020001700162020000900179020001100188039000500199 001001500204013000700219#VV10.19289#VV10.19290#55000#Vi?t#M118B#895.92234#^214# Mt bo#Truyn di#Phan Hn Nhin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a363tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#H.H#Phan Hn Nh in#269680## 00506000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030012000700070018000820080018001000090 03500118010000500153011001400158020001700172020000900189020001200198039000500210 001001800215013000700233#VV10.19291#VV10.19292#20000#Vi?t#H401L#895.92234#^214# Hoa lau ma c#Truyn ngn#Nguyn Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a85tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H# Nguyn Thanh Bnh#269681## 01019000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600010016000650020020000810030067001010290 01800168007001600186022000400202008001800206009003500224010000500259011001500264 021037600279020001100655020001100666039000500677013000700682005001600689#VV10.19 293#VV10.19294#VV10.19295#103000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit hin i#Vietnamese for overseas Vietnamese and foreigners : Students' book #Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a251tr.^b24cm#Bao gm 20 bi hc ting Vit hin i vi 20 ch v cho hi, gii thiu bn thn, lm quen, cch ni thi gian, i ch mua sm, n ung, gia nh, cng vic hng ngy, qun o, ngh h, d tt trung thu. .. nhm gip ngi hc ting Vit hiu k hn v h thng pht m v ch ci ti ng Vit, ng php, k nng c hiu, m thoi, dch thut t ting Anh sang ti ng Vit#Ting Vit#Gio trnh#H.H#269682#Phan Vn Ging## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020007000550030016000620070005000780080018000830090 03500101010000500136011001500141015003900156020001700195020000900212020001200221 039000500233001000500238013000700243#VV10.19296#VV10.19297#39000#Vi?t#D300B#895 .92234#^214#D bn#Tp truyn ngn#Keng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a214tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Th Thu Linh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Keng#269683## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020006000540030014000600070010000740080018000840090 03500102010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183039000500187 001001000192013000700202#VV10.19298#VV10.19299#29000#Vi?t#K600U#895.9221#^214#K c#Di co th IX#Bi Ging#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2010#^a128tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Bi Ging#269684## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030017000720070012000890080018001010090 03500119010000500154011001500159020001700174020000900191020001500200039000500215 001001200220021009200232020000300324013000700327#VV10.19300#VV10.19301#25000#Vi ?t#H454Q#895.92234#^214#Hn qu nh ngc#Tp truyn v k#Trn Vn T#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a151tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn lch s#H.H#Trn Vn T#Tc gi ghi li mt s cm xc su lng ca mnh v lch s, t nc v con ngi Vit Nam#K#269685## 00439000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470070010000620080018000720090035000900100005001250110 01500130020001700145020000900162020000400171039000500175001001000180013000700190 #VV10.19302#VV10.19303#Vi?t#S515N#895.9221#^214#Sui ngun th#Nguyn #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a109tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Nguyn #269686## 00811000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020015000660030017000810070064000980080 01800162009003500180010000500215011001500220015003800235020001700273020000900290 02000120029902000030031100500090031400500090032300500100033200500140034200500160 0356005001400372005001700386005001000403039000500413013000700418#VV10.19304#VV10 .19305#VV10.19306#60000#Vi?t#S113T#895.92234#^214#Sc thu H Ni#Tp truyn v k#Hoi Anh, Trc Chi, Cao Chin... ; Tuyn chn: Trn Vn Tun...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a326tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Nh v n Tp. H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Hoi Anh#Trc Chi#Cao Chin#L Thnh Chn#Lu Trng Dng#Trn Vn Tun#Hong nh Quang#Bch Ngn#H. H#269687## 00840000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030045000770070083001220080018002050090 03500223010000500258011001500263015003800278020001700316020000900333020000400342 00500130034603900050035900500130036400500200037700500170039700500130041400500150 0427005001200442005001700454013000700471#VV10.19307#VV10.19308#45000#Vi?t#M458D #895.9221408#^214#Mt dng Thng Long#Tp th k nim 1000 nm Thng Long - H N i#Trn Xun An, L Hong Anh, ng Th Nguyt Anh... ; Tuyn chn: L Quang Tra ng...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a223tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Nh vn Tp. H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Xun An# H.H#L Hong Anh#ng Th Nguyt Anh#H c Thiu Anh#Trn Kim Anh#L Quang Tra ng#Phm S Su#Trng Nam Hng#269688## 00823000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550030053000740070021001270080018001480090 03500166010000500201011001500206020001900221020000900240039000500249001002100254 021023300275020001000508020000800518013000700526#VV10.19309#VV10.19310#59000#Vi ?t#107#895.92209#^214#nh ng tm hoa#Chn dung vn hc, v vn vn ch ng - ngh thut#Nguyn Th Minh Thi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a327tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#H.H#Nguyn Th Minh T hi#Gm nhng bi vit v i sng, c tnh sng to, vn ti v nhng ng gp vn chng ca cc vn s Vit Nam nh Th L, Vn Cao, Ch Lan Vin, Nguyn n h Thi, Nguyn Cng Hoan, Xun Qunh, Lu Quang V... cho n cc tc gi tr#Ch n dung#Tc gi#269689## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020015000580030004000730070021000770080018000980090 03500116010000500151011001500156020001700171020000900188020000400197005000900201 039000500210001001100215013000700226#VV10.19311#VV10.19312#36000#Vi?t#TR431V#89 5.9221408#^214#Trong v ngoi#Th#Trn Tuyn, Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a151tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ki m Dung#H.H#Trn Tuyn#269690## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580030004000760070021000800080018001010090 03500119010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200005000900204 039000500213001001100218013000700229#VV10.19313#VV10.19314#36000#Vi?t#TR116V#89 5.9221408#^214#Trng v tnh yu#Th#Trn Tuyn, Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a139tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Kim Dung#H.H#Trn Tuyn#269691## 00980000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020116000430070049001590080018002080090027002260100005002530110 01500258021019100273020000800464020001100472005001500483005001700498039000500515 01500630052000500120058300500150059500500150061001300070062502000120063202000100 0644#VV10.19315#VV10.19316#Vi?t#QU105#306#^214#Quan im "Vn ho, ngh thut c ng l mt mt trn" ca H Ch Minh trong bi cnh hi nhp v pht trin hin nay#V Ging Hng, Nguyn Hng Vinh, Ca L Thun...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a323tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit tham lun v vai tr , v tr ca vn ho, ngh thut trong bi cnh hi nhp v pht trin ca nc ta hin nay ti hi tho "Vn ho, ngh thut cng l mt mt trn"#Vn ho#Ngh thut#V Ging Hng#Nguyn Hng Vinh#oanh#TTS ghi: Lin hip cc hi Vn hc ngh thut Tp. H Ch Minh#Ca L Thun#Trn Thanh m#Cao Xun Phch#269692#H Ch Minh#Quan im## 00754000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020020000600070068000800080018001480090 03700166010000500203011001500208021009400223020000800317020000700325020001100332 00500160034300500180035903900050037700500190038200500120040102000080041301300070 0421#VV10.19317#VV10.19318#VV10.19319#80000#Vi?t#C101N#959#^214#Cc nc ng N am #Nguyn Quc Lc, Nguyn Cng Khanh, Nguyn Th Kim Yn, o Ngc T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a429tr.^b21cm#Gii thiu k hi qut v a l, lch s v vn ho ca tng quc gia trong khu vc ng Nam #Lch s#a l#ng Nam #Nguyn Quc Lc#Nguyn Cng Khanh#oanh#Nguyn Th Ki m Yn#o Ngc T#Vn ho#269693## 00602000000000253000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200250 00230290061000480070016001090080018001250090027001430100005001700110014001750390 00500189021010100194020000900295001001100304020000900315020000900324013000700333 020000800340#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam nhng no ng#Vietnam the ways of the country = Sur les chemins du Vietnam#nh: o Hoa N#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a471tr.^b6cm#oanh#Gii thiu tuyn tp nhng bc n h ca tc gi o Hoa N ghi li nhng v p ca mi min t nc#a danh#o Hoa N#Vit Nam#Sch nh#269694#Du lch## 00669000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020031000650290032000960070026001280220 00400154008001800158009003700176010000500213011001500218021010700233020001100340 005000800351005000800359039000500367013000700372#VV10.19321#VV10.19320#VV10.1932 2#60000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Ting Vit dnh cho ngi Php#Le Vietnamien p our les franais#nh Nga, ban b.s. Tr Tu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a260tr.^b19cm#Gii thiu cc bi hc ting Vit dnh cho ngi Php vi nhiu ch thng dng v cc cu trc ng php#Ting Vit# nh Nga#Tr Tu#oanh#269695## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101170003302000110 01500390005001610140007001660410005001731810006001780820006001848080005001900010 01600195002003800211007003400249022000400283221001600287008001800303009003700321 010000500358011001500363005001700378013000700395004001800402#VV10.19323#VV10.193 25#VV10.19324#Gii thiu 12 quy tc (quy tc 13 - 24) hc ch Kanji trong ting Nht gip bn hc thuc c ch Kanji v cch c#Ting Nht#oanh#43000#Vi?t#H 103M#495.6#^214#Trn Vit Thanh#24 qui tc hc Kanji trong ting Nht#Trn Vit Thanh, Nghim c Thin#T.2#Quy tc 13 - 24#^aTp. H CH Minh#^aVn ho - Vn ng h Tp. H Ch Minh#2010#^a370tr.^b19cm#Nghim c Thin#269696#Ti bn ln th 3 ## 00753000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070052000810220004001332210028001370080 01800165009003700183010000500220011001500225015006600240020001700306020000900323 02000040033200500180033600500120035400500170036600500180038300500190040101300070 0420#VV10.19327#VV10.19326#35000#Vi?t#TH460L#895.9221008#^214#Th lut ng C n Th#Nguyn Thanh Ton, ng Vn u, Nguyn Thnh Cm...#T.5#Th tuyn 5 nm 20 05 - 2010#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a116tr.^b 19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ng UNESCO Vit Nam. Chi nhnh Cn Th#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Nguyn Thanh Ton#ng Vn u#Nguyn Thnh Cm#Trn Th Lin h Chi#Nguyn Hng Chuyn#269697## 00453000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360020018000410030004000590070016000630080018000790090037000970100005001340110 01400139039000500153020001700158001001600175020000900191020000400200013000700204 #VV10.19328#VV10.19329#Vi?t#895.9221#^214#Th hng cho gi#Th#Vng Cng Thanh# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a77tr.^b19cm#oanh#V n hc hin i#Vng Cng Thanh#Vit Nam#Th#269698## 00442000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360020018000410030004000590070010000630080018000730090037000910100005001280110 01500133039000500148020001700153001001000170020000900180020000400189013000700193 #VV10.19330#VV10.19331#Vi?t#895.9221#^214#Nh mi dng sng#Th#Phc Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a191tr.^b19cm#oanh#Vn h c hin i#Phc Hu#Vit Nam#Th#269699## 00484000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020020000480030021000680070008000890080018000970090037001150100 00500152011001500157039000500172020001700177001000800194020000900202020001200211 013000700223#VV10.19332#VV10.19333#50000#Vi?t#895.9223#^214#Dng sng tm tng #Tn vn. Truyn ngn#Nht L#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a190tr.^b19cm#oanh#Vn hc hin i#Nht L#Vit Nam#Truyn ngn#2697 00## 00461000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020022000500070013000720080018000850090037001030100005001400110 01500145039000500160020001700165001001300182020000900195020000800204013000700212 #VV10.19334#VV10.19335#55000#Vi?t#895.922808#^214#Th gi ngi bn rn# Hng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a247tr.^b17cm #oanh#Vn hc hin i# Hng Ngc#Vit Nam#Tn vn#269701## 00537000000000217000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020035000380080018000730090034000910100005001250110014001300390005001440210 12400149020000800273020000700281013000700288020002400295#VL10.02305#VL10.02306#V i?t#338.4#^214#K yu Ph Th Tourist 1989 - 2009#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty D ch v Du lch Ph Th#2010#^a68tr.^b28cm#oanh#Gii thiu v lch s qu trnh x y dng v pht trin qua 20 nm (1989 - 2009) ca cng ty du lch Ph Th Tp. H Ch Minh#Lch s#K yu#269702#Cng ti Du lch Ph Th## 00930000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020067000430030083001100080018001930090037002110100005002480110 01500253021019700268020002000465039000500485020001600490020001900506013000700525 015012400532020000800656#VL10.02307#VL10.02308#Vi?t#TH107P#174#^214#Thnh ph H Ch Minh hc tp v lm theo tm gng o c Bc H#Nhng tp th v c nhn c thnh tch thc hin tt cuc vn ng nm 2009 - 2010#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho - Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a289tr.^b27cm#Gii thiu nhng tm gng tp th v c nhn tiu biu ca thnh ph H Ch Minh c thnh tch trong cu c vn ng "hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong hai nm 20 09 - 2010#in hnh tin tin#oanh#Tp. H Ch Minh#Phong tro thi ua#269703#TT S ghi: Thnh u Tp. H Ch Minh. Ban Ch o thc hin cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#o c## 00862000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020026000490290039000750070084001140080005001980090033002030100 00500236011001500241021010500256020000900361039000500370005001300375005001500388 020000900403020001800412005002300430015007200453005001600525013000700541#VL10.02 310#VL10.02309#Vi?t#TH550M#016.55597#^214#Th mc a cht Vit Nam#Bibliography of the geology of Vietnam#B.s.: Phm Th Nga (ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Phng Tho, Trn Th Phng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a862t r.^b30cm#Gm 13000 ti liu tra cu cc cng trnh nghin cu cng b v a cht Vit Nam trong v ngoi nc#a cht#oanh#Phm Th Nga#Nguyn Th Hi#Vit Nam#Th mc chuyn #Nguyn Th Phng Tho#TTS ghi: Tng hi a cht Vit N am ; Cc a cht khong sn Vit Nam#Trn Th Phng#269704## 01057000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020088000440030021001320070054001530080005002070090033002120100 00500245011001600250021023400266020001600500039000500516005001200521005001800533 00500190055101500730057000500110064302000130065402000200066702000080068700500170 0695013000700712#VL10.02311#VL10.02312#Vi?t#T527T#530.4#^214#Tuyn tp cc bo c o hi ngh Vt l cht rn v Khoa hc vt liu ton quc ln th 6# Nng 8-1 0/11/2009#Hugo Nguyn, Trng Vn Chng, L Quang Tin Dng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a1244tr.^b29cm#Tuyn tp cc cng trnh nghin cu k hoa hc v vt l c bo co ti hi ngh khoa hc vt l cht rn ton quc t heo cc lnh vc vt l vt liu t siu dn, vt l vt liu bn dn v in m i, ban cng ngh v vt liu Nan...#Vt l cht rn#oanh#Hugo Nguyn#Trng Vn Chng#L Quang Tin Dng#TTS ghi: Vin Khoa hc Vt liu. Vin Khoa hc v C ng ngh Vit nam...#H Sn lm#Vt liu hc#Nghin cu khoa hc#Bo co#L Th T hu Hng#269705## 00767000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010023000470020036000700030036001060070023001420080005001650090 02600170010000500196011001500201021024100216020001100457039000500468013000700473 020001100480020001000491#VV10.19336#VV10.19337#Vi?t#T306V#495.9227#^214#Songgot Paanchiangwong#Ting Vit vng ng bc Thi Lan#S khc bit do tip xc tin g Thi#Songgot Paanchiangwong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a193tr.^b24cm #Nghin cu v s khc bit ca ting Vit vng ng Bc Thi Lan do b nh h ng bi ting Thi chun v ting Thi I - xn da trn nhng c s l thuyt ca s giao thoa - kt qu ca s tip xc ngn ng gia ting Vit v ting Th i#Ting Vit#oanh#269706#Ting Thi#Giao thoa## 01003000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020088000570030025001450070041001700080005002110090 02600216010000500242011001500247021014200262020000800404039000500412012001700417 00500120043400500120044602000090045802000070046700500120047401500930048602000070 0579020001000586005001300596005001300609013000700622#VV10.19338#VV10.19339#80000 #Vi?t#NH556V#338.109597#^214#Nhng vn kinh t - x hi nng thn trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho#K yu hi tho khoa hc#V Vn Hin, Chu Vn Cp, Th Tng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a533tr.^b24cm#Tuyn tp cc bi tham lun v vn pht trin kinh t - x hi nng thn Vit Na m trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Kinh t#oanh#T sch Kh oa hc#V Vn Hin#Chu Vn Cp#Vit Nam#K yu# Th Tng#TTS ghi: i hc Qu c gia H Ni. Trung tm o to, bi dng ging vin l lun chnh tr#X hi#N ng thn#ng Kim Sn#o Th Tun#269707## 00666000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010010000480020019000580070010000770080005000870090026000920100 00500118011001500123021015900138020002100297039000500318020001700323015004100340 013000700381020001200388#VV10.19340#VV10.19341#Vi?t#V115H#305.89593#^214#Trn B nh#Vn ho Xinh - Mun#Trn Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a241tr.^b21 cm#Gii thiu v mi trng t nhin v x hi ni ngi Xinh - mun sinh sng; k hi qut v vn ho Xinh - mun; nhng nh hng vn ho Thi ti ngi Xinh - mu n#Vn ho truyn thng#oanh#Dn tc Xinh Mun#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#269708#Dn tc hc## 00707000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460010011000510020036000620070025000980080005001230090026001280100 00500154011001500159021015500174020000800329039000500337005001300342020001000355 015004100365020001600406013000700422#VV10.19342#VV10.19343#Vi?t#V115H#394.109597 39#^214# Th By#Vn ho m thc ca ngi Ninh Bnh# Th By, Mai c Hnh# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a240tr.^b21cm#Gii thiu v vng t v con ngi Ninh Bnh cng nhng yu t c trng trong sinh hot n ung truyn thn g: mt s mn n, ung ca ngi Ninh Bnh#m thc#oanh#Mai c Hnh#Ninh Bn h#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho m thc#269709## 00554000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200130002780800050 00400010017000450020028000620070033000900080005001230090026001280100005001540110 01500159020001700174039000500191005001500196020001000211020001000221015004100231 020000900272013000700281#VV10.19344#VV10.19345#Vi?t#398.20959734#^214#Nguyn Hu Phch#Truyn c dn gian Nam Sch#Nguyn Hu Phch, Nguyn Vn c#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a161tr.^b21cm#Vn hc dn gian#oanh#Nguyn Vn c#Hi Dng#Truyn c#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nam Sch#269710## 00551000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010013000500020014000630290013000770070013000900080005001030090 02600108010000500134011001500139020001700154039000500171020000800176015004100184 020000800225020000800233020001300241013000700254#VV10.19346#VV10.19347#Vi?t#KH41 9T#398.809597#^214#La Qun Min#Khc tin hn#Hy Xng Ph#La Qun Min#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a377tr.^b21cm#Vn ho dn gian#oanh#Bi ht#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Bi ht#Tang l#Dn tc Thi#269711## 00814000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460010013000510020026000640070031000900080005001210090026001260100 00500152011001500157021023300172020001700405039000500422005001100427020001000438 015004100448020000900489020001900498013000700517#VV10.19348#VV10.19349#Vi?t#V115 H#398.20959752#^214#inh Th Hu#Vn hc dn gian in Bn#S.t.: inh Th Hu, V Vn Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a385tr.^b21cm#Trnh by khi qut v min t, con ngi in Bn v nhng thnh tu ni bt trong kho tng vn h c dn gian ca qu hng. Gii thiu b su tp vn hc dn gian in Bn gm c c th loi tc ng, cu , ca dao, ng dao, dn ca#Vn hc dn gian#oanh#V V n Ho#Qung Nam#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#in bn#Nghin cu v n hc#269712## 00737000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470010012000520020029000640070012000930080005001050090026001100100 00500136011001500141021013500156020001000291039000500301020000800306015004100314 020002100355013000700376020001200383020000900395020001000404020000900414#VV10.19 350#VV10.19351#Vi?t#V303L#305.800959755#^214#Trn S Hu#Vic lm nh qu ti Ph Yn#Trn S Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a402tr.^b21cm#Khi qut v cng vic nh nng ti tnh Ph Yn. Gii thiu c th mt s cng vic nh tr ng trt, chn nui, chi li v ngh rng#Nng thn#oanh#Ph Yn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho truyn thng#269713#Dn tc hc#Canh tc#Ch n nui#Thu sn## 00480000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010012000500020011000620070012000730080005000850090026000900100 00500116011001500121020001700136039000500153020000700158015004100165020001300206 013000700219#VV10.19352#VV10.19353#Vi?t#CH561H#398.209597#^214#Vng Trung#Chn g Han#Vng Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a455tr.^b21cm#Vn hc dn gian#oanh#S thi#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Dn tc Thi#269714## 00577000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020021000760030012000970290 01000109007003300119008000500152009001900157010000500176011001500181019000800196 020001700204039000500221006001100226020000700237020001200244013000700256#VV10.19 355#VV10.19356#VV10.19354#67000#Vi?t#N462T#813#^214#Young, WM. Paul#Ni tri ti m hi ng#Tiu thuyt#The shack#WM. Paul Young ; Tng Linh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a333tr.^b21cm#Dch M#Vn hc hin i#oanh#Tng Linh#Canaa#Ti u thuyt#269715## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020011000680030004000790070013000830080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140039000500157020000900162 020000400171013000700175#VV10.19357#VV10.19358#56000#Vi?t#TH500H#895.9221#^214# Mai Huy Trn#Thu H Ni#Th#Mai Huy Trn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a234tr.^b 21cm#Vn hc hin i#oanh#Vit Nam#Th#269716## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020022000700030010000920070016001020080 00500118009001800123010000500141011001500146021024500161020001700406039000500423 020000900428020001000437013000700447020002100454020001100475#VV10.19359#VV10.193 60#98000#Vi?t#D513S#959.7043#^214#inh Mnh Cng#Dng s trn bu tri#Truyn k#inh Mnh Cng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a434tr.^b21cm#Khc ho chi tit nhiu trn nh tiu biu ca khng qun Vit Nam trong chng chin tranh ph ho i ca quc M ra min Bc vi nhiu chin cng v cc phi cng tiu biu, ph n nh sng ng cuc chin ti mt trn trn khng bo v t quc#Vn hc hin i#oanh#Vit Nam#Truyn k#269717#Khng chin chng M#Khng qun## 00739000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020038000480030025000860070009001110080005001200090018001250100 00500143011001500148020000900163020000900172039000500181001000900186021018300195 020001300378020001700391013000700408020001000415020001200425#VV10.19361#VV10.193 62#Vi?t#H454N#305.89593#^214#Hn nhn v gia nh ca ngi Ch ro#Truyn thng v bin i#Lm Nhn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a195tr.^b21cm#Hn nhn#Gia n h#oanh#Lm Nhn#Gii thiu khi qut v ngi Ch - ro ng Nai cng nhng tp tc vn ho trong hn nhn truyn thng v gia nh. S bin i trong hn nhn v gia nh ngi Ch - ro ng Nai#Truyn thng#Dn tc Ch - ro#269718#Phon g tc#Dn tc hc## 00493000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030026000690080005000950090011001000100 00500111011001700116020000800133020000900141039000500150021008900155013000700244 #VV10.19363#VV10.19364#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Tp vit c c nt c bn 1#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trn h by quy tc vit ch Hn v cch vit cc mu t theo th t cc nt t d n kh#269719## 00470000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030019000690080005000880090011000930100 00500104011001700109020000800126020000900134039000500143021007300148013000700221 #VV10.19366#VV10.19365#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Tp vit t hnh ng#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh by q uy tc vit ch Hn v luyn tp cch vit bng cc thnh ng#269720## 00461000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030019000690080005000880090011000930100 00500104011001700109020000800126020000900134039000500143021006400148013000700212 #VV10.19367#VV10.19368#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Tp vit t i#^aH.#^aThi i#2010#^a34tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh by q uy tc vit ch Hn v luyn tp cch vit t i#269721## 00469000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030023000690080005000920090011000970100 00500108011001700113020000800130020000900138039000500147021006800152013000700220 #VV10.19369#VV10.19370#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Tp vit t nt i#^aH.#^aThi i#2010#^a34tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh b y quy tc vit ch Hn v luyn tp cch vit t nt i#269722## 00476000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030024000690080005000930090011000980100 00500109011001700114020000800131020000900139039000500148021007400153013000700227 #VV10.19371#VV10.19372#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Tp vit c c nt c bn#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh by quy tc vit ch Hn v hng dn luyn tp vit cc nt c bn#269723## 00520000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030035000690080005001040090011001090100 00500120011001700125020000800142020000900150039000500159021008500164013000700249 020001000256#VV10.19373#VV10.19374#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch H n#Hc vit ch qua cc bi th ng#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch H n#Tp vit#oanh#Trnh by quy tc vit ch Hn v hng dn luyn tp vit ch qua cc bi th ng#269724#Th ng## 00472000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030022000690080005000910090011000960100 00500107011001700112020000800129020000900137039000500146021007200151013000700223 #VV10.19375#VV10.19376#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Luyn vit theo mu 1#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh b y quy tc vit ch Hn v hng dn luyn tp vit ch theo mu#269725## 00480000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030027000690080005000960090011001010100 00500112011001700117020000800134020000900142039000500151021007500156013000700231 #VV10.19377#VV10.19378#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Luyn vit b th c bn 2#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Tr nh by quy tc vit ch Hn v hng dn luyn tp vit b th c bn 2#269726## 00470000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030022000690080005000910090011000960100 00500107011001700112020000800129020000900137039000500146021007000151013000700221 #VV10.19379#VV10.19380#Vi?t#T123V#495.17#^214#12000#Tp vit ch Hn#Luyn vit theo mu 3#^aH.#^aThi i#2010#^a35tr.^b21x30cm#Ch Hn#Tp vit#oanh#Trnh b y quy tc vit ch Hn v hng dn luyn tp vit theo mu 3#269727## 00811000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530020026000600070077000860080005001630090 01100168010000500179011001500184020001800199020000700217039000500224021015200229 00100160038101200350039700500160043200600090044800600120045700500090046901300070 0478#VV10.19381#VV10.19382#VV10.19383#Vi?t#N428V#649#^214#31000#Ni vi tr v ch kh#Nancy Schulman, Ellen Birnbaum ; Dch: Kiu Hoa, Thanh Xuyn ; Ngc L m h..#^aH.#^aThi i#2010#^a138tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr em#oanh#Cung c p nhng kin thc c bn cho cha m trong nui dy con ci v nhng cch cha m gn gi v ni chuyn, gii thch vi tr v nhng ch kh#Schulman, Nanc y#Tri thc gi u ging cho cha m#Birnbaum, Ellen#Kiu Hoa#Thanh Xuyn#Ngc L m#269728## 00793000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020018000490030047000670070055001140080005001690090 01100174010000500185011001500190020001800205020000800223039000500231019001600236 02101480025200100140040001200150041400600160042900500110044501300070045602000040 0463#VV10.19384#VV10.19385#Vi?t#S550N#649#^214#63000#S nghip lm cha#Ghi chp s huy hong ca mt gia nh tin s#Thi Tiu Vn ; Ng Thanh Hng dch ; Th in Bnh h..#^aH.#^aThi i#2010#^a138tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Con ci#oanh #Dch Trung Quc#Ghi chp li cu chuyn gio dc con ci nn ngi t chnh kin h nghim thc t ca tc gi l tnh yu thng m p v s hy sinh ca ngi cha#Thi Tiu Vn#T sch cha m#Ng Thanh Hng#Thin Bnh#269729#Cha## 00537000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020019000560030016000750070015000910080023001060090 02700129010000500156011001500161020001700176020001200193039000500205001001500210 004001800225020000900243013000700252#VV10.19386#VV10.19387#Vi?t#KH428T#895.92234 #^214#36000#Khi tri lng ly#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Si Gn Media#2010#^a179tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#oanh#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 1#Vit Nam#269730## 00708000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560140007000610020050000680070056001180080 00500174009001100179010000500190011001500195020000900210039000500219019000800224 021012400232001001800356006001400374005001100388013000700399#VV10.19388#VV10.193 89#VV10.19390#Qun l#Vi?t#B100S#658#^214#42000#Ba sai lm khin bn khng th tr thnh lnh o#Travis Bradberry ; Hong Mai Hoa dch ; Thanh Minh h..#^aH.# ^aThi i#2010#^a159tr.^b21cm#Lnh o#oanh#Dch M#Ch ra vn mu cht mang li thnh cng cho mi doanh nghip v nhng bi hc hu ch cho cc nh lnh o trong qun l#Bradberry, Travis#Hong Mai Hoa#Thanh Minh#269731## 00775000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020038000500070077000880080005001650090011001700100 00500181011001500186020001800201020000700219039000500226021010100231001001600332 01200350034802000120038300500170039500600090041200600120042100500090043301300070 0442#VV10.19391#VV10.19392#Vi?t#KH527K#649#^214#31000#Khuyn khch tr pht huy tnh t lp#Nancy Schulman, Ellen Birnbaumm ; Dch: Kiu Hoa, Thanh Xun ; Ngc Lm h..#^aH.#^aThi i#2010#^a173tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr em#oanh#Cung cp nhng kin thc c bn cho cha m trong nui dy con ci nhm gip tr pht huy tnh t lp#Schulman, Nancy#Tri thc gi u ging cho cha m#Tnh t lp# Birnbaumm, Ellen#Kiu Hoa#Thanh Xuyn#Ngc Lm#269732## 00651000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020033000520070017000850080005001020090011001070100 00500118011001500123039000500138021021200143001001200355020000900367020001400376 013000700390#VV10.19393#VV10.19394#Vi?t#CH550D#361.1#^214#35000#Ch dn trong t im ngi Cng sn#Mai Sng B b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a231tr.^b21cm#oanh#Tp hp nhng bi vit ng trn cc bo ca tc gi ni thng ni tht vo nhng v n cn tn ti ca x hi c bit mt s b phn nhng ngi cn b, lnh o qun l gy mt lng tin qun chng nhn dn#Mai Sng B#Vit Nam#Vn x h i#269733## 00909000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140008000550020010000630030069000730290009001420070 04400151008000500195009001100200010000500211011001500216020000800231020002000239 03900050025900100200026401200180028402102470030202000090054900600180055801300070 0576#VV10.19395#VV10.19397#VV10.19396#Vi?t#R462T#330.9#^214#112000#Ri t do#N c M, cc th trng t do v s suy sp ca nn kinh t th gii#Freefall#Jose ph E. Stiglitz ; Nguyn Phc Hong dch#^aH.#^aThi i#2010#^a444tr.^b24cm#Kinh t#Khng hong kinh t#oanh#Stiglitz, Joseph E.#T sch Doanh tr#Gii thiu b c tranh ton cnh v nn kinh t Hoa K ni ring v nn kinh t th gii ni ch ung; Phn tch cc ng c, cc hc thuyt kinh t lm nn tng cho t duy hnh ng v cch bin h ca chnh ph M v vic gy ra khng hong kinh t#Th gi i#Nguyn Phc Hong#269734## 00593000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020040000440070011000840080005000950090011001000100005001110110 01400116020000900130020000900139039000500148001001100153021015900164020000900323 013000700332#VV10.19399#VV10.19398#Vi?t#S550K#294.3#^214#S kin quan trng nht trong i ngi#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2010#^a68tr.^b20cm#o Pht#Trit l #oanh#Tnh Khng#Cung cp nhng kin thc thng thng khi lm chung v ku g i mi ngi trong x hi i vi vic trc v sau khi cht cn nn ch v l m cho ng php#Ci cht#269735## 00596000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440030022000860070041001080080005001490090011001540100 00500165011001400170020000900184020001000193039000500203001001100208021008700219 006001700306013000700323#VV10.19400#VV10.19401#Vi?t#L104T#294.3#^214#Lm th no nim Pht t ti vng sanh#Trch tnh vn p#Tnh Khng ging ; Thch Nh un Nghi dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a26tr.^b20cm#o Pht#Nim pht#oanh#Tnh Kh ng#S lc nhng quy tc khi tin hnh nim Pht v nhng li ch ca nim Ph t mang li#Thch Nhun Nghi#269736## 00687000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020035000440070040000790080005001190090011001240100005001350110 01500140020000900155020000800164039000500172001001600177021016600193006001700359 015003800376013000700414#VV10.19402#VV10.19403#Vi?t#H107T#294.3#^214#Hnh thp t hin v t v lng tm#Thch Thng Lc ; Thch Nhun Nghi dch#^aH.#^aTn gio# 2010#^a102tr.^b21cm#o Pht#Tu hnh#oanh#Thch Thng Lc#Trnh by, phn tch H nh Thp Thin (10 iu thin) v trau di T V Lng Tm theo li Pht dy gip con ngi c c hnh phc thot khi b kh ca th gian#Thch Nhun Nghi #TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#269737## 00564000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070016000620080005000780090011000830100005000940110 01400099020000900113020000600122039000500128001001600133021012500149020000900274 013000700283004000800290#VV10.19404#VV10.19405#Vi?t#L312H#133.8#^214#Linh hn kh ng c#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a68tr.^b21cm#Tm linh#B n#oanh#Th ch Thng Lc#Phn tch, din gii cc vn xung quanh th gii tm linh nh t h gii siu hnh, linh hn, b n v cc nh ngoi cm...#Linh hn#269738#Ti b n## 00552000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020048000440070018000920080005001100090011001150100005001260110 01400131020000900145020000800154039000500162001001800167021011800185013000700303 #VV10.19406#VV10.19407#Vi?t#103N#294.3#^214#i nguyn lc th 18 - 19 ca c Pht A di #Thch Thin Thun#^aH.#^aTn gio#2010#^a97tr.^b21cm#o Pht#Tu h nh#oanh#Thch Thin Thun#Phn tch, ging gii iu nguyn th 18 - 19 ca Pht A di hng con ngi tu hnh cho c o v t kt qu#269739## 00635000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020022000500030007000720070017000790080005000960090011001010100 00500112011001500117020001700132020000700149039000500156001001700161021017500178 020000900353013000700362#VV10.19408#VV10.19409#Vi?t#TR254#895.922803#^214#Trn nh trng dng#Hi k#L Th Bch Loan#^aH.#^aTn gio#2010#^a153tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hi k#oanh#L Th Bch Loan#K li ni au mt mt ln trong cuc i tc gi, khi tt c ngi thn trong gia nh b cht trong khi vt bin v b vt qua ni au ng vng trong cuc sng#Vit Nam#269740## 00622000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440290028000710070041000990080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000800185039000500193001001100198021012300209 006001700332013000700349#VV10.19410#VV10.19411#Vi?t#A100N#294.3#^214#A Nan vn P ht s ct hung#A Nan hi Pht vic tt xu#Tnh Khng ging ; Thch Nhun Nghi dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a197tr.^b21cm#o Pht#Gio l#oanh#Tnh Khng#Phn t ch nhng gio l ca o Pht rn dy con ngi sng sao cho tt p v xo b mi kh au bun phin trn trn th#Thch Nhun Nghi#269741## 00459000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020029000450070038000740080005001120090011001170100005001280110 01400133020000900147020000400156039000500160001001100165005001400176013000700190 020000800197#VV10.19412#VV10.19413#Vi?t#TH460N#294.3#^214#Th nhc nh ngi ni m Pht#H Lin C ; Hong Nim T ging gii#^aH.#^aTn gio#2010#^a72tr.^b21cm# o Pht#Th#oanh#H Lin C#Hong Nim T#269742#Vn hc## 00679000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440290011000740070028000850080005001130090011001180100 00500129011001500134020000900149020001400158039000500172021020400177020000700381 005001800388013000700406#VV10.19416#VV10.19415#Vi?t#S550L#294.3#^214#S liu v x - li rng Pht#Dthvamsa#Li Vit: Indacanda Bhikkhu#^aH.#^aTn gio#2010#^ a139tr.^b20cm#o Pht#Sch song ng#oanh#Cung cp s liu v x li rng bn tr i ca c Pht v nhng cu chuyn k sng ng v s huyn diu ca x li cn g vi nim tin v thi sng knh ca ngi dn vi di sn qu bu ny ca c Pht#X li#Indacanda Bhikkhu#269743## 00979000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020050000550030020001050070058001250080005001830090 01800188010000500206011001500211020001900226039000500245001001400250021025200264 005001700516015007900533020002000612020000900632005001700641013000700658#VV10.19 417#VV10.19418#Vi?t#PH110T#338.9597#^214#50000#Pht trin nhanh v bn vng nn kinh t Vit Nam#Thi k 2011 - 2020#Bi Tt Thng (ch.b.), Nguyn Vn Cng, N guyn Xun Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a331tr.^b21cm#Pht trin kinh t#oa nh#Bi Tt Thng#Trnh by mt s vn l lun c bn v pht trin nhanh v b n vng nn kinh t; kh nng v thc trng pht trin nhanh v bn vng nn kin h t Vit Nam; mt s quan im v gii php chnh sch ch yu pht kinh t Vit Nam thi k 2011 - 2020#Nguyn Vn Cng#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh . Chng trnh KH&CN trng im cp nh nc#Pht trin bn vng#Vit Nam#Nguyn Xun Dng#269744## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140008000550020072000630030018001350070013001530080 00500166009001800171010000500189011001500194020000800209039000500217001001300222 021021800235020000800453020000900461020001300470013000700483#VV10.19419#VV10.194 20#VV10.19421#Vi?t#V115H#306.4#^214#100000#Vn ho trong qun l iu hnh doan h nghip thi k i mi Vit Nam#i iu suy ngm#o Vn Bnh#^aH.#^aKhoa h c x hi#2010#^a295tr.^b21cm#Vn ho#oanh#o Vn Bnh#Vai tr ca vn ho tron g cuc sng hin i v phng php tip cn v vn ho; lnh o doanh nghip v qun l pht trin doanh nghip; mt vi kinh nghim t thc tin qun l, iu hnh doanh nghip pht trin#Qun l#Vit Nam#Doanh nghip#269745## 00806000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140008000450020031000530030034000840070037001180080005001550090 01100160010000500171011001500176020000900191039000500200019000900205001001500214 02101930022902000050042202000080042700600160043501200170045102000050046801300070 0473#VV10.19423#VV10.19422#Vi?t#CH258A#294.3#^214#115000#Cht anh bnh, ti sin h h lc#Sch hng dn v ti sinh h lc#Tulku Thondup ; Nguyn Vn Ngh dch# ^aH.#^aTn gio#2010#^a530tr.^b24cm#o Pht#oanh#Dch Anh#Thondup, Tulku#Trit l ca o Pht ch cho ta thy cuc i l v thng l kh au v kt qu ca nghip nh th no ng thi rn dy chng ta phi sng th no c th cht a nh bnh v ti sinh h lc#Sng#Gio l#Nguyn Vn Ngh#T sch o Pht#Cht#26 9746## 00804000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020014000560030022000700070062000920080005001540090 01800159010000500177011001500182020001000197039000500207019000900212001001600221 021020600237020000900443006001600452013000700468020000700475020000800482#VV10.19 425#VV10.19424#VV10.19426#Vi?t#V454C#331.11#^214#Vn con ngi#Sch tham kho n i b#Gary S. Becker ; Dch: Ng Mai Din... ; Nguyn Nh Dim h..#^aH.#^aKhoa h c x hi#2010#^a518tr.^b24cm#Con ngi#oanh#Dch Anh#Becker, Gary S.#Xem xt c c ngun vn lao ng con ngi. Phn tch cc cc li ch c c t vic u t trc tip vo ngun vn con ngi. Nhng bin i ca nn kinh t v nhng tc ng ca n ti ngun vn con ngi#Gio dc#Nguyn Vn Ngh#269747#u t#Kinh t## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030040000600220004001000080005001040090018001090100 00500127011001400132012002900146020001100175020001100186020000600197020001400203 039000400217013000700221#VV10.19427#4000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li tp t ch#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 4tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp t ch#Lp 1#Sch c th m#Mai#269748## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030040000600220004001000080005001040090018001090100 00500127011001400132012002900146020001100175020001100186020000600197020001400203 039000400217013000700221#VV10.19428#4000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li tp t ch#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 4tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp t ch#Lp 1#Sch c th m#Mai#269749## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070025000620220004000870080005000910090018000960100 00500114011001400119012002900133020001100162020000900173020000600182020001400188 005002000202039000400222013000700226#VV10.19429#6500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 1#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48 tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#T rn Th Minh Hng#Mai#269750## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070025000620220004000870080005000910090018000960100 00500114011001400119012002900133020001100162020000900173020000600182020001400188 005002000202039000400222013000700226#VV10.19430#6500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 1#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48 tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#T rn Th Minh Hng#Mai#269751## 00511000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020021000410070025000620220004000870080005000910090018000960100 00500114011001400119012002900133020001100162020000900173020000600182020001400188 005002000202039000400222013000700226#VV10.19431#Vi?t#V460-O#372.63#^214#6500#V li c mu ch 1#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32 tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#T rn Th Minh Hng#Mai#269752## 00504000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020027000400070035000670220004001020080005001060090018001110100 00500129011001400134020000500148020000600153020000800159020001400167039000400181 013000700185005001400192005002000206#VV10.19432#9000#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V li bi tp ton lp 1#V Dng Thu, Trn Th Minh Hng#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Mai#269753#V Dng Th u#Trn Th Minh Hng## 00504000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020027000400070035000670220004001020080005001060090018001110100 00500129011001400134020000500148020000600153020000800159020001400167039000400181 005001400185005002000199013000700219#VV10.19433#9000#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V li bi tp ton lp 1#V Dng Thu, Trn Th Minh Hng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Mai#V Dng Thu#Trn Th Minh Hng#269754## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070021000590220004000800080005000840090018000890100 00500107011001400112012002900126020000500155020000800160020000600168020001400174 005001600188039000400204013000700208#VV10.19434#5500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V t hc hnh ton 1#Trn Minh Hng b.s.#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24 cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Trn Minh Hng #Mai#269755## 00501000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070021000600220004000810080005000850090018000900100 00500108011001400113012002900127020001100156020000900167020000600176020001400182 005001600196039000400212013000700216#VV10.19435#5500#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch 1#Trn Minh Hng b.s.#Q.3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b2 4cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mi nh Hng#Mai#269756## 00509000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070025000600220004000850080005000890090018000940100 00500112011001400117012002900131020001100160020000900171020000600180020001400186 005002000200039000400220013000700224#VV10.19436#5500#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch 2#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr .^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Tr n Th Minh Hng#Mai#269757## 00765000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360010017000410020021000580070059000790080005001380090011001430100 00500154011001400159012001500173005001700188006000800205039000400213013000700217 01900100022402000090023402000070024302000150025002101570026502000070042202000100 0429#VV10.19437#39000#Vi?t#H309B#372.21#^214#Brenifier, Oscar#Hiu bit l g n h?#Oscar Brenifier ; Minh ho: Pascal Lemaitre ; Anh Th dch#^aH.#^aM thut#2 010#^a90tr.^b21cm#T duy cng b#Lemaitre, Pascal#Anh Th#Mai#269758#Dch Php#G io dc#Tr em#Sch thiu nhi#Cung cp nhng bi hc t duy u tin, khch l t r nhn bit bn cht nhng nhng vn m tr quan tm, gip tr pht trin nh n thc mt cch linh hot#T duy#Nhn thc## 00547000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070039000600220004000990080005001030090018001080100 00500126011001400131012002900145020001100174020000900185020000600194020001400200 005002000214005001200234039000400246013000700250#VV10.19438#5500#Vi?t#V460L#372 .63#^214#V luyn vit ch 3#B.s.: Trn Th Minh Hng, Minh Thu#Q.1#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vi t#Lp 3#Sch c thm#Trn Th Minh Hng# Minh Thu#Mai#269759## 00547000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070039000600220004000990080005001030090018001080100 00500126011001400131012002900145020001100174020000900185020000600194020001400200 005002000214005001200234039000400246013000700250#VV10.19439#5500#Vi?t#V460L#372 .63#^214#V luyn vit ch 3#B.s.: Trn Th Minh Hng, Minh Thu#Q.2#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vi t#Lp 3#Sch c thm#Trn Th Minh Hng# Minh Thu#Mai#269760## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030026000770070027001030040018001300080 00500148009001800153010000500171011001500176020000500191020000600196020001400202 005001300216005001300229039000400242020000700246013000700253#VV10.19440#VV10.194 41#27000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp v nng cao ton 3#Theo chng trnh SGK mi#Ng Long Hu, Ng Thi Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a1 75tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Ng Long Hu#Ng Thi Sn#Mai#n tp#269761 ## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500030026000800070034001060040018001400080 00500158009001800163010000500181011001500186020000800201020000600209020001400215 005001600229005001700245039000400262013000700266#VV10.19442#VV10.19443#20000#Vi ?t#CH527#546#^214#Chuyn bi dng ho hc 8#Theo chng trnh SGK mi#Nguy n nh Chi, Nguyn Vn Thoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119 tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Nguyn nh Chi#Nguyn Vn Thoi#Mai#26976 2## 00631000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000140002600500120 00400200012000520140007000640410005000711810007000760820004000838080005000870020 02400092007007700116008000500193009001800198010000500216011001500221020000800236 020000600244005001800250005001200268005001600280005001400296013000700310#VV10.19 444#VV10.19445#Mai#Sch c thm#T c Hin#Tp lm vn#27000#Vi?t#NH556B#807# ^214#Nhng bi lm vn mu 9#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Nguyn T rung Kin, L Thun An...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a147tr.^b24cm#Bi vn#Lp 9#Nguyn Trung Kin#L Thun An#Nguyn Vit Nga#Phm c Minh#269763## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030025000710070026000960080005001220090 01800127010000500145011001500150020000800165020001200173020001200185020001100197 02000080020802000140021603900040023001300070023400400290024100500210027002000060 0291#VV10.19446#VV10.19447#24000#Vi?t#250K#807#^214# kim tra ng vn 9#15 p ht, 1 tit & hc k#ng Th Ngc Phng b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a142 tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#Mai#2 69764#Ti bn c sa cha, b sung#ng Th Ngc Phng#Lp 9## 00768000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530030040000990070061001390080005002000090 01800205010000500223011001500228020000800243020000700251020001400258005001300272 00500160028503900040030100400180030502000080032302000080033102000120033900500190 0351005001600370005001300386013000700399#VV10.19448#VV10.19449#33000#Vi?t#B100T #546.076#^214#343 cu hi v bi tp trc nghim ho hc 10#Bin son theo sch gio khoa hin hnh#Hunh Vn t (ch.b.), Nguyn H Thanh, Trn Th Cm Thch... #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#Hunh V n t#Nguyn H Thanh#Mai#Ti bn ln th 1#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#Trn Th Cm Thch#Nguyn Vn Tun#Trn Bo Lm#269765## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530070031000750080005001060090018001110100 00500129011001500134020000700149020000700156020001400163005001700177005001300194 039000400207004001800211020000800229013000700237#VV10.19450#VV10.19451#32000#Vi ?t#N114T#530.076#^214#500 bi tp vt l 10#Nguyn Thanh Hi, H Hng Linh#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a215tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Thanh H i#H Hng Linh#Mai#Ti bn ln th 1#Bi tp#269766## 00761000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520030038001210070053001590040018002120080 00500230009001800235010000500253011001500258020000500273020000700278020000700285 02000140029202000150030600500140032100500150033500500190035000500160036900500150 0385039000400400013000700404#VV10.19452#VV10.19453#36000#Vi?t#C101#510.76#^214 #Cc thi tuyn sinh mn ton vo lp 10 v nhng ch thng gp#Cc ch v nhng thi ngh...#Nguyn Qu Dy, Nguyn Vn Nho, Nguyn Sinh Nguyn... #Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a239tr.^b24cm#Ton# thi#Lp 10 #Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Qu Dy#Nguyn Vn Nho#Nguyn Sinh Nguyn#Ng uyn Hu Nhn#Trn c Huyn#Mai#269767## 00718000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540030046001110070016001570040013001730080 00500186009001800191010000500209011001500214020001000229020000800239020000800247 02000120025502000070026702000140027400500160028803900040030401300070030801500770 0315#VV10.19454#VV10.19455#28000#Vi?t#C101D#428.0076#^214#Cc dng cu hi v b i tp trc nghim ting Anh lp 11#Bin son theo chng trnh c bn. C p n#Trn Th Thu H#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Trn Th Thu H#Mai#269768# Tn sch ngoi ba ghi: Cc dng cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 11## 00739000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020036000650070019001010080005001200090 01800125010000500143011001500148021026300163020002000426020000900446020000700455 039000400462013000700466#VV10.19456#VV10.19457#55000#Vi?t#S450T#371.1#^214#Bi Minh Cng#S tay cng tc gio vin ch nhim#Bi Minh Cng b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a200tr.^b24cm#Cung cp nhng thng tin gio vin ch nhim cn bit v s cn thit trau di nhn cch i vi nh gio, c im lao ng, c u trc nhn cch, phm cht, nng lc s phm ca ngi nh gio. Phn ghi lch cng tc v h s hc sinh ca gio vin ch nhim#Gio vin ch nhim#Cng tc# S tay#Mai#269769## 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020033000440070017000770220004000942210053000980080005001510090 01800156010000500174011001500179020001000194020001400204020000700218020001600225 020001400241005001700255039000400272013000700276#VV10.14358#48000#Vi?t#GI-103T# 515.076#^214#Gii ton trng tm gii tch 12#Nguyn Vn Phc#T.1#Kho st hm s. ng dng o hm kho st hm s#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a262tr.^b24 cm#Gii tch#Gii bi ton#Lp 12#Kho st hm s#Sch c thm#Nguyn Vn Phc #Mai#269770## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020043000430070008000860040040000940080005001340090018001390100 00500157011001500162020001000177020000700187020001200194020001200206020001400218 020001500232005000800247039000400255013000700259#VV10.14362#55000#Vi?t#B454M#42 8.0076#^214#40 b kim tra trc nghim ting Anh 12#Vnh B#Ti bn ln th 1 , c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a367tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12# kim tra#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Vnh B#Mai#269771## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030071000900070034001610080005001950090 01800200010000500218011001500223020000500238020000700243020001500250020001400265 005001800279005001500297039000400312013000700316#VV10.19459#VV10.19458#56000#Vi ?t#B450#510.76#^214#B thi tuyn sinh i hc mn ton#Cc thi chnh thc mi nht. Cc tham kho c mc tng ng#Nguyn Ph Trng, Trn Tun ip#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a286tr.^b24cm#Ton# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Ph Trng#Trn Tun ip#Mai#269772## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030054000770070017001310080005001480090 01800153010000500171011001500176015004200191020000800233020002000241020000700261 020001400268020001500282005001700297039000400314013000700318004002900325#VV10.19 460#VV10.19461#33000#Vi?t#B450#959.70076#^214#B thi mn lch s#Thi tt ng hip THPT v i hc : T nm 2002 n 2010#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a198tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: B thi lch s#Lch s#Ph th ng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Trng Ngc Thi#Mai#269773#T i bn c sa cha, b sung## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530030063000950070020001580080005001780090 01800183010000500201011001500206020000900221020000700230020001900237020001400256 020001500270005002000285039000400305013000700309#VV10.19463#VV10.19462#64000#Vi ?t#B450#576.076#^214#B thi trc nghim khch quan sinh hc#Bin son theo n i dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Trn Th Hoa Phng#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a350tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12# thi trc nghim#Sch c thm#S ch luyn thi#Trn Th Hoa Phng#Mai#269774## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070013000930220006001062210062001120080 00500174009001800179010000500197011001500202020001000217020000700227020002000234 020001400254005001300268039000400281013000700285020001500292#VV10.19464#VV10.194 65#46000#Vi?t#T527C#515.076#^214#Tuyn chn thi c li gii gii tch#Bi Ng c Anh#Ph. 2#Nguyn hm - tch phn. S phc - gii hn. T hp - xc xut#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a254tr.^b24cm#Gii tch# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Bi Ngc Anh#Mai#269775#Sch luyn thi## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520030026001190070040001450080005001850090 01800190010000500208011001500213020000500228020002000233020000800253020000700261 02000140026802000150028200500140029700500130031103900040032401300070032800400340 0335#VV10.19466#VV10.19467#46000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn thi cp tc cc d ng bi tp t cc thi quc gia ton hc#Tt nghip, tuyn sinh...#S.t., b.s. : Trn Vn Ton, V Hu Phc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a253tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Bi tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Vn Ton#V H u Phc#Mai#269776#In ln th 2 c sa cha, b sung## 00798000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030067001040070052001710080005002230090 01800228010000500246011001500251020000500266020000800271020000900279020002000288 02000140030802000150032200500140033700500160035100500170036700500170038400500170 0401039000400418020000700422013000700429#VV10.19468#VV10.19469#50000#Vi?t#H561D #507.6#^214#Hng dn gii nhanh thi khi B ton - ho - sinh#Hng dn gii nhanh cc thi mi nht ca B Gio dc & o to#Trn Vn Ton, Dng Ngc Mi nh, Nguyn Quc Vit...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a277tr.^b24cm#Ton#Ho hc# Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Vn Ton#Dng Ng c Minh#Nguyn Quc Vit#Nguyn Tn Trung#Nguyn Nam Khnh#Mai# thi#269777## 00781000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020051000510030067001020070048001690080005002170090 01800222010000500240011001500245020000500260020000700265020000800272020002000280 02000140030002000150031400500140032900500160034300500130035900500120037200500170 0384039000400401020000700405013000700412#VV10.19470#VV10.19471#32000#Vi?t#H561D #507.6#^214#Hng dn gii nhanh thi khi A ton - l - ho#Hng dn gii nh anh cc thi mi nht ca B Gio dc & o to#Trn Vn Ton, Dng Ngc Minh , L Cnh Hon...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a247tr.^b24cm#Ton#Vt l#Ho hc #Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Vn Ton#Dng Ngc Minh# L Cnh Hon#L Vn Thi#Nguyn Thin c#Mai# thi#269778## 00790000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030067001020070050001690080005002190090 01800224010000500242011001500247020000800262020000800270020000700278020002000285 02000140030502000150031900500200033400500130035400500120036700500170037900500140 0396039000400410013000700414020000700421#VV10.19472#VV10.19473#32000#Vi?t#H561D #300.76#^214#Hng dn gii nhanh thi khi C vn - s - a#Hng dn gii nh anh cc thi mi nht ca B Gio dc & o to#Nguyn Th Yn Linh, on Vn o, Mai Vn Hu...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Vn hc#Lch s# a l#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Th Yn Linh#on Vn o#Mai Vn Hu#Hunh Thanh Long#Phm Vn ng#Mai#269779# thi## 00803000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530030067001050070055001720080005002270090 01800232010000500250011001500255020000500270020000800275020001000283020002000293 02000140031302000150032700500140034200500160035600500200037200500190039200500120 0411039000400423013000700427020000700434#VV10.19474#VV10.19475#28000#Vi?t#H561D #001.076#^214#Hng dn gii nhanh thi khi D ton - vn - Anh#Hng dn gii nhanh cc thi mi nht ca B Gio dc & o to#Trn Vn Ton, Dng Ngc M inh, Nguyn Th Yn Linh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151tr.^b24cm#Ton#Vn hc#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Vn Ton#D ng Ngc Minh#Nguyn Th Yn Linh#Nguyn Th Kim Chi#L Vit nh#Mai#269780# th i## 00473000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030008001080080005001160090018001210100 00500139011001500144020000800159020002000167020000700187020001400194039000400208 013000700212#VV10.19476#VV10.19477#65000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Tuyn tp t hi Olympic 30 thng 4 ln th XVI - 2010#Ho hc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a3 82tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Mai#269781## 00623000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020035000760070016001110080 00500127009001800132010000500150011001500155021013700170020001000307020000800317 039000400325013000700329020000900336#VV10.19478#VV10.19479#VV10.19480#65000#Vi? t#C120N#428#^214#Trn Mnh Tng#Cm nang s dng gii t ting Anh#Trn Mnh T ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a506tr.^b21cm#Gii thiu chung v gii t ting Anh v hng dn cch dng gii t sau ng t, danh t, tnh t, phn t, km theo cc bi tp b tr#Ting Anh#Gii t#Mai#269782#Cm nang## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820004000848080005000880010 01600093002004100109007001600150008000500166009001800171010000500189011001500194 015004900209021016500258020001000423020001000433039000400443013000700447#CDVN.01 267#VV10.19481#VV10.19482#VV10.19483#CDVN.01266#CDVN.01268#54000#Vi?t#H103N#428 #^214#Trn Mnh Tng#2500 cu giao tip Anh - Vit thng gp#Trn Mnh Tng#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a251tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: 2500 cu giao tip ting Anh#Gii thiu 2500 cu giao tip ting Anh theo cc ch v thng tin c nhn, c tnh, th tiu khin, bn b, cng vic... v nhng tnh hung giao tip thng dng#Ting Anh#Giao tip#Mai#269783## 00782000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020022000520030063000740070060001370040029001970080 00500226009001800231010000500249011001400254015004200268020000800310020000900318 02000160032702000100034300500120035300500160036500500130038100500140039400500130 0408039000400421013000700425#VV10.19484#VV10.19485#6800#Vi?t#L302S#959.733#^214 #Lch s tnh Hng Yn#Tp bi ging dng trong cc trng trung hc c s trong tnh#B.s.: V Vn Ton (ch.b.), Nguyn Vn ng, L Xun nh...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Tuyn gi o tnh u Hng Yn#Lch s#Hng Yn#Trung hc c s#Bi ging#V Vn Ton#Nguyn Vn ng#L Xun nh#Trn c Hng# Cnh Hng#Mai#269784## 00790000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020022000520030067000740070060001410040029002010080 00500230009001800235010000500253011001400258015004200272020000800314020000900322 02000200033102000100035100500120036100500160037300500130038900500140040200500130 0416039000400429013000700433#VV10.19487#VV10.19486#6800#Vi?t#L302S#959.733#^214 #Lch s tnh Hng Yn#Tp bi ging dng trong cc trng trung hc ph thng t rong tnh#B.s.: V Vn Ton (ch.b.), Nguyn Vn ng, L Xun nh...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio tnh u Hng Yn#Lch s#Hng Yn#Ph thng trung hc#Bi ging#V Vn To n#Nguyn Vn ng#L Xun nh#Trn c Hng# Cnh Hng#Mai#269785## 00711000000000313000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250010012000300020026000420030018000680070018000860220004001040040030001080080 00500138009001100143010000500154011001500159015003300174021011300207020001100320 020000600331020002200337020001500359039000400374013000700378005001200385#21000# Vi?t#TH308K#372.6#^214#H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i ch.b.#T.1#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a307tr. ^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhim v v cc thao tc t ng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#Ting V it#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai#269786#H Ngc i## 00754000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020042000470030073000890290040001620080006002020090007002080100 00500215011001400220013000700234021021800241020001200459020001600471020000900487 039000400496#VL10.02313#VL10.02314#Vi?t#H452C#338.1074#^214#Hi ch nng nghip quc t Vit Nam 2010#T ngy 6 n 12.12.2010 ti Trung tm Hi ch Trin lm Q uc t Cn Th#Vietnam international agricul ture fair#^aK.#^aKnxb#2010#^a76tr. ^b30cm#269787#Gii thiu cc chng trnh hot ng ca hi ch, danh sch cc n v tham gia v ni dung mt s hot ng ti Hi ch nng nghip quc t Vit Nam t ngy 12/12/2010 ti Trung tm Hi ch trin lm quc t Cn Th#Nng ngh ip#Hi ch quc t#Vit Nam#Mai## 00810000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020079000460080005001250090018001300100005001480110014001530150 07300167021023500240020001000475020001000485020001700495020000900512039000400521 013000700525020001200532#VL10.02316#VL10.02315#Vi?t#H561D#344.597#^214#Hng dn p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht tri n Gio vin THPT & TCCN#Gii thiu cc vn bn quy nh v chun ngh nghip gi o vin trung hc. Nhng cn c, nguyn tc xy dng, cu trc chun ngh nghip v mt s lu cn thit khi p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#Gio vin#Trung hc#Vn bn php qui#Vit Nam#Mai#269788#Ngh nghip## 01202000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020106000460030119001520290075002710070045003460220004003910080 00500395009001800400010000500418011001500423039000400438013000700442021022300449 02000120067202000230068402000170070702000070072402000170073100500150074800500130 0763005001200776005001500788005001400803020001100817#VL10.02317#VL10.02318#Vi?t# H452T#330.959#^214#Hi tho khoa hc quc t a l ng Nam ln th X: S tha y i khng gian, ni chn v vn ho Chu #Understanding the changing space, p lace and cultures of Asia : Tuyn tp cc bo co khoa hc. H Ni, 23 - 26/11/2 010#The 10th international conference of southeast Asian geography association#N guyn Duy Anh, ng Vn Bo, Nguyn Hiu...#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a62 2tr.^b29cm#Mai#269789#Gii thiu 74 bo co khoa hc quc t a l ng Nam l n th X v ti nguyn thin nhin, mi trng v phn ho khng gian; pht tri n kinh t - x hi th v nng thn; cng ngh v phng php nghin cu a l#a kinh t#Ti nguyn thin nhin#Hi tho Quc t#Chu #Bo co khoa hc #Nguyn Duy Anh#ng Vn Bo#Nguyn Hiu#Nguyn Vn n#Trn Thanh H#Mi trng ## 01041000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020071000470070063001180080005001810090018001860100005002040110 01500209015007800224005001400302005001400316005001600330005001800346005002000364 03900040038401300070038802102550039502000170065002000310066702000090069802000080 0707#VL10.02319#VL10.02320#Vi?t#NH556V#373.246#^214#Nhng vn c bn v cng tc qun l trng trung cp chuyn nghip#B.s.: V Quc Chung, ng Quc Bo (c h.b.), Hong Ngc Vinh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a470tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc o to; Ngn hng Pht trin Chu . - Lu hnh ni b#V Quc Chung #ng Quc Bo#Hong Ngc Vinh#Nguyn Th M Lc#Trn Th Thanh Thu#Mai#269790# Gii thiu cc bi nghin cu v nh hng pht trin gio dc chuyn nghip v o to nhn lc theo nhu cu x hi. Nhng vn c bn v lnh o v qun l , xy dng vn ho v cng tc lp k hoch, gim st... trong trng trung hc chuyn nghip#Trng trung hc#Trung hc chuyn nghipQun l#Vit Nam#Qun l# # 00505000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450070026000630080005000890090011000940100005001050110 01500110021007400125020000900199020000800208020000800216006001600224039000400240 013000700244#VL10.02321#VL10.02322#Vi?t#CH550K#294.3#^214#Ch kinh mt gio#Thc h Qung Tr bin dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a353tr.^b28cm#Gii thiu b Mt gio vi nhng phng cch tu hnh theo n ch ca Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#Th ch Qung Tr#Mai#269791## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070035000680080005001030090018001080100 00500126011001500131020001000146020000600156020000700162005001600169039000400185 004001300189005001800202013000700220020001400227#VN10.05449#VN10.05450#20000#Vi ?t#S450T#428#^214#S tay ting Anh 9#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a245tr.^b18cm#Ting Anh#Lp 9#S tay#V Th Thu Anh#Mai#In ln th 2#Tn N Phng Chi#269792#Sch c thm## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070017000650080005000820090018000870100 00500105011001500110020000700125020000600132020000700138005001700145039000400162 013000700166004001800173020001400191#VN10.05451#VN10.05452#13000#Vi?t#S450T#530 #^214#S tay vt l 9#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a115tr.^b18c m#Vt l#Lp 9#S tay#Nguyn Thanh Hi#Mai#269793#Ti bn ln th 2#Sch c th m## 00530000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070038000750220004001132210015001170080 00500132009001100137010000500148011001400153020001800167020000900185020001300194 005001000207005001200217039000400229013000700233#VN10.05453#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Quang Khn h#T.5#Thi li mp #^aH.#^aThi i#2010#^a37tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Hunh Hi#Quang Khnh#Mai#269794## 00525000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070035000750220005001102210015001150080 00500130009001100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192 005001000205005000900215039000400224013000700228#VN10.05454#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Thi Bo#T .22#ng k bp ng#^aH.#^aThi i#2010#^a40tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Hunh Hi#Thi Bo#Mai#269795## 00528000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070035000750220005001102210018001150080 00500133009001100138010000500149011001400154020001800168020000900186020001300195 005001000208005000900218039000400227013000700231#VN10.05455#8000#Vi?t#TH121#89 5.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi, Thi Bo#T .26#i th ng ua#^aH.#^aThi i#2010#^a37tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hunh Hi#Thi Bo#Mai#269796## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070025000750220005001002210013001050080 00500118009001100123010000500134011001400139020001800153020000900171020001300180 005001000193039000400203013000700207#VN10.05456#8000#Vi?t#TH121#895.9223#^214# Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh Hi#T.46#Uy tn b t#^aH.# ^aThi i#2010#^a38tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hunh Hi# Mai#269797## 00478000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010015000540020019000690030016000880070015001040080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 039000400201013000700205#VN10.05457#VN10.05458#Vi?t#B460S#895.9223#^214#36000#T rn Quang Qu#B sng trng sng#Tp truyn ngn#Trn Quang Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a203tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#269798## 00481000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010008000540020015000620030004000770070008000810080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000400162015003000166013000700196#VN10.05459#VN10.05460#Vi?t#L506B#895.9221#^ 214#35000#H Bng#Lc bt a Lc#Th#H Bng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a76t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Tn tht tc gi: Vn Bng#269799# # 00475000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450010014000500020009000640030004000730070014000770080005000910090 01900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000400164 013000700168015003400175#VN10.05461#VN10.05462#Vi?t#GI-400K#895.92214#^214#Hng Lin Nhi#Gi kht#Th#Hng Lin Nhi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a67tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#269800#Tn tht tc gi: L Th Kim Lin## 00511000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500010010000570020009000670030004000760070034000800080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000900175020000400184 039000400188005000900192005001300201013000700214#VN10.05463#VN10.05464#Vi?t#S455 N#895.9221008#^214#36000#Khnh Sn#Sng Nhe#Th#Khnh Sn, Lam Thu, Mai Huy Tr n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai #Lam Thu#Mai Huy Trn#269801## 00451000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010017000540020009000710030004000800070017000840080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000400174013000700178#VN10.05465#VN10.05466#Vi?t#V106T#895.9221#^214#40000#N guyn Phc Ngh#Vng thu#Th#Nguyn Phc Ngh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a67t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#269802## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020006000630030004000690070009000730080 00500082009001900087010000500106011001400111020001700125020000900142020000400151 039000400155013000700159#VN10.05467#VN10.05468#25000#Vi?t#B460C#895.9221#^214#V n Hin#B c#Th#Vn Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a76tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#269803## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450010012000500020007000620030004000690070012000730080005000850090 01900090010000500109011002500114020001700139020000900156020000400165039000700169 013000700176#VN10.05469#VN10.05470#35000#Vi?t#895.922134#^214#Nghim Thn#Tr v #Th#Nghim Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a131tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269804## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020007000700030004000770070015000810080 00500096009001800101010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000700168013000700175#VN10.05471#VN10.05472#25000#Vi?t#QU250M#895.9221#^214# Hong nh Mo#Qu m#Th#Hong nh Mo#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a80tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269805## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020011000710030008000820070017000900080 00500107009001800112010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000700179013000700186#VN10.05473#VN10.05474#30000#Vi?t#G100K#895.9221#^214#N guyn Ngc Bi#Ga kp i#Tp th#Nguyn Ngc Bi#^aH.#^aVn ho dn tc#2010# ^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269806## 00730000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420010015000470020022000620070025000840080005001090090018001140100 00500132011001500137021022300152005000900375039000700384013000700391020000700398 020000800405020000800413020000900421020001000430#VN10.05475#VN10.05476#Vi?t#NH40 0Q#959.739#^214#Tng Xun in#Nho Quan t v ngi#Tng Xun in, V Thnh#^a H.#^aVn ho dn tc#2010#^a204tr.^b19cm#Gii thiu v iu kin t nhin, qu t rnh hnh thnh tng, lng, x, i sng vn ho, vn hc dn gian, truyn thng cch mng, di tch, danh lam thng cnh v mt s nhn vt tiu biu huyn Nh o Quan (tnh Ninh Bnh)#V Thnh#P.Dung#269807#a l#Lch s#Vn ho#Nho Quan#N inh Bnh## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020008000690030004000770070014000810080 00500095009001800100010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000700167013000700174#VN10.05477#VN10.05478#16000#Vi?t#L462H#895.92214#^214# Hc Vn Chinh#Li ht#Th#Hc Vn Chinh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a52tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269808## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020018000660030004000840070012000880080 00500100009001800105010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VN10.05479#VN10.05480#15000#Vi?t#B126G#895.9221#^214#H Hu Ngh#By gi em u?#Th#H Hu Ngh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a55tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269809## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010015000570020010000720030004000820070015000860080 00500101009001800106010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000700173013000700180#VN10.05481#VN10.05482#15000#Vi?t#GI-551S#895.92214#^21 4#Hong Thu Thu#Gia sng#Th#Hong Thu Thu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a67tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269810## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020011000660030004000770070012000810080 00500093009001800098010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 039000700165013000700172#VN10.05483#VN10.05484#25000#Vi?t#H401P#895.9221#^214#T rn c #Hoa ph sa#Th#Trn c #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a63tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269811## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020008000680030004000760070014000800080 00500094009001800099010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000700166013000700173#VN10.05485#VN10.05486#15000#Vi?t#L460T#895.9221#^214#Q ung Vn Lp#L tnh#Th#Qung Vn Lp#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a63tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269812## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020014000670030004000810070012000850080 00500097009001800102010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000700169015003500176013000700211#VN10.05487#VN10.05488#20000#Vi?t#NH460#89 5.9221#^214#Nht Phng#Nh ng qu#Th#Nht Phng#^aH.#^aVn ho dn tc#201 0#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht tc gi: Nguyn Mi nh Chu#269813## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020009000690030004000780070014000820080 00500096009001800101010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000700169013000700176#VN10.05489#VN10.05490#25000#Vi?t#H110R#895.92214#^214# Trn Th Long#Ht rong#Th#Trn Th Long#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a103tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269814## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020028000880030 00800116007003400124008000500158009002000163010000500183011001500188021025400203 020001500457020001000472020000800482006001200490039000700502013000700509#VN10.05 492#CDVN.01270#CDVN.01269#VN10.05491#32000#Vi?t#H419T#495.7#^214#Trnh Vn Cnh #Hc ting Hn trong 15 ngy#Du lch#Trnh Vn Cnh ; Th Diu dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a127tr.^b18cm#Gii thiu nhng mu m thoi thng dng, n gn gn theo dng hi p nhm hc cch giao tip ting Hn nhanh v ng nht t rong tng ch c th nh: n du lch Hn Quc, tm hiu v m thc, mua sm, hnh trnh du lch v chia tay t nc Hn Quc#Ting Hn Quc#Giao tip#Du l ch# Th Diu#P.Dung#269815## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020028000880030 01000116007003400126008000500160009002000165010000500185011001500190021024900205 020001500454020001000469006001200479039000700491013000700498#CDVN.01272#VN10.054 93#CDVN.01271#VN10.05494#36000#Vi?t#H419T#495.7#^214#Trnh Vn Cnh#Hc ting H n trong 15 ngy#Cuc sng#Trnh Vn Cnh ; Th Diu dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a143tr.^b18cm#Gii thiu nhng mu m thoi thng dng, ngn gn th eo dng hi p nhm hc cch giao tip ting Hn nhanh v ng nht trong tng tnh hung c th nh: m thoi v ch hc cch lm mn n Hn Quc, n th m Hn Quc, cch chm sc sc kho#Ting Hn Quc#Giao tip# Th Diu#P.Dung#2 69816## 00741000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010016000570020043000730070022001160080005001380090 02000143010000500163011001500168021026900183020001200452020000900464013000700473 039000700480#VV10.19488#VV10.19489#30000#Vi?t#N455N#338.1095195#^214#Trn Quang Minh#Nng nghip Hn Quc trn ng pht trin#Trn Quang Minh ch.b.#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a283tr.^b21cm#Tng quan v nng nghip Hn Quc. Cc chnh sch v bin php ch yu gii quyt nhng vn c bn trn con ng pht tr in hin i ca nng nghip Hn Quc. Nhng vn t ra hin nay, cc gii ph p chnh sch ca chnh ph Hn Quc v nhng gi cho Vit Nam#Nng nghip#Hn Quc#269817#P.Dung## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620010016000670020054000830070032001370080 00500169009003500174010000500209011001500214021013400229020001000363020001600373 020000800389020000900397005001500406039000700421013000700428#VV10.19491#VV10.194 92#VV10.19490#45000#Vi?t#V115H#394.109597#^214#Trn Quc Vng#Vn ho m thc Vit Nam nhn t l lun v thc tin#Trn Quc Vng, Nguyn Th By#^aH.#^aT in Bch khoa ; Vin Vn ho#2010#^a265tr.^b21cm#L lun chung v ngnh m thc v vn ho m thc Vit Nam, c th nghin cu vn ho m thc cc vng min v vn ha m thc H Ni#Thc tin#Vn ho m thc#L lun#Vit Nam#Nguyn Th B y#P.Dung#269818## 01000000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070052000880220004001400080018001440090 03500162010000500197011001500202015009300217021017400310020000900484020000900493 02000080050202000120051002000080052202000110053000500150054100500170055600500090 0573005001500582005001500597039000700612013000700619#VV10.19493#VV10.19494#26500 #Vi?t#T103L#796.3#^214#Ti liu ging dy gio dc th cht#B.s.: Dng Vn Hi n, Nguyn Ch Cng, Phm Cho...#T.3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a344tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Gii thiu v lch s pht trin, ph ng php t chc, thi u, k thut v chin thut ch yu cng nhng iu lut c bn ca mn bng bn, bng , bng chuyn v bng r#Th thao#Bng bn#Bng #Bng chuyn#Bng r#Gio trnh#Dng Vn Hin#Nguyn Ch Cng#Phm Cho#Cao H ong Chu#Nguyn Hu Qu#P.Dung#269819## 00777000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820009000548080005000630010016000680020041000840030029001250070 04300154022000400197008001800201009003500219010000500254011001500259021010300274 02000070037702000100038400500140039403900070040801300070041500500160042202000130 0438#VV10.19495#VV10.19497#VV10.19496#105000#Vi?t#NGH305C#915.9752#^214#Nguyn nh u#Nghin cu a b triu Nguyn Qung Nam#Tnh Qung Nam - Tp. Nng#N guyn nh u ; Trn Vn Giu gii thiu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2010#^a342tr.^b24cm#Gii thiu a l lch s, danh mc hnh chnh, danh sch 109 lng mt a b v a b dinh Qung Nam#a b#Qung Nam#T rn Vn Giu#P.Dung#269820#Nguyn nh u#Triu Nguyn## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820009000548080005000630010016000680020041000840030029001250070 04300154022000400197008001800201009003500219010000500254011001500259021018600274 02000070046002000100046700500140047703900070049101300070049800500160050502000130 0521#VV10.19498#VV10.19499#VV10.19500#115000#Vi?t#NGH305C#915.9752#^214#Nguyn nh u#Nghin cu a b triu Nguyn Qung Nam#Tnh Qung Nam - Tp. Nng#N guyn nh u ; Trn Vn Giu gii thiu#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2010#^a436tr.^b24cm#Gii thiu danh mc a b cc huyn Duy Xuyn, huyn H ng, huyn L Dng thuc tnh Qung Nam v thng k din tch s hu rung t cc ph, huyn, tng, lng ton tnh cn a b#a b#Qung Na m#Trn Vn Giu#P.Dung#269821#Nguyn nh u#Triu Nguyn## 00847000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010023000670020011000900030026001010070 02300127008001800150009003500168010000500203011001500208015007700223039000700300 013000700307021020100314020001900515020000700534020000400541#VV10.19501#VV10.195 02#VV10.19503#42000#Vi?t#TH460C#891.71009#^214#Trn Th Phng Phng#Th ca Ng a#T khi thu n hin i#Trn Th Phng Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a543tr.^b21cm#i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#P.Dung#269822#Nghin cu tin trnh th ca Nga t ci ngun cho n thi i X vit, hu X vit vi cc khuynh hng, tro lu, tc gia v tc phm, th loi ca dng vn chng trung i v cc s ng tc dn gian#Nghin cu vn hc#Th ca#Nga## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010018000650020086000830070018001690080 01800187009003500205010000500240011001500245015007400260021019000334020000800524 020001600532020000900548020001000557020001000567039000700577013000700584#VV10.19 504#VV10.19505#VV10.19506#20000#Vi?t#PH121B#343.597#^214#Trng Trng Hiu#Phn bit gi bn hng ho, dch v tc ng v s kim sot ca php lut cnh tran h#Trng Trng Hiu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a 150tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Mt s vn c bn v hnh vi phn bit gi bn v s pht trin ca ph p lut v gi. Nghin cu mt s nguyn tc kim sot hnh vi phn bit gi bn trong php lut cnh tranh Vit Nam#Gi bn#Lut cnh tranh#Tc ng#Kim sot# Php lut#P.Dung#269823## 00867000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820009000548080005000630010016000680020042000840070043001260080 01800169009003500187010000500222011001500227021027600242039000700518013000700525 020000700532020001100539005001400550020001300564#VV10.19507#VV10.19509#VV10.1950 8#100000#Vi?t#NGH305C#915.9753#^214#Nguyn nh u#Nghin cu a b triu Ngu yn Qung Ngi#Nguyn nh u ; Trn Vn Giu gii thiu#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a321tr.^b24cm#Tm hiu a l, lch s, dan h mc hnh chnh ca tnh Qung Ngi v cc nhn vt ng nhng vai tr lch s quan trng trong thi cn i. Gii thiu v thng k ghi nhn quyn s hu t ng mnh rung t thuc cc tnh Qung Ngi nh: huyn Bnh Sn, Chng Ngha, M Hoa#P.Dung#269824#a b#Qung Ngi#Trn Vn Giu#Triu Nguyn## 00989000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490020015000540030026000690290064000950070047001590080 00500206009002800211010000500239011001500244015004100259021016900300020001900469 02000190048802000080050700600160051500600170053100600170054800500150056503900070 0580013000700587020001900594020001400613#VV10.19510#VV10.19511#VV10.19512#Vi?t#I -311H#382#^214#Incoterms 2010#C hiu lc t 01/01/2011#ICC rules for the use of domestic and international trade terms#Dch: Nguyn Vn Hng... ; Hong Vn Ch u h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Phng Th ng mi Quc t (ICC)#Gii thiu v gii thch nhng iu kin thng mi dng ch o mt hoc nhiu phng thc vn ti, cng nh cc iu kin p dng cho vn ti bin v vn ti thu ni a#Thng mi quc t#Vn ti ng thu#Qui tc#Nguy n Vn Hng#Nguyn Hong nh#Nguyn Vn Thoan#Hong Vn Chu#P.Dung#269825#Vn t i ng bin#Sch song ng## 00728000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020075000480080005001230090028001280100005001560110014001610150 05900175021020400234039000700438013000700445020001600452020000900468020000900477 #VV10.19513#VV10.19514#Vi?t#D300T#383.09597#^214#Di tch lch s 65 nm truyn t hng ngnh bu in (15/8/1945 - 15/8/2010)#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 0#^a80tr.^b21cm#Ngoi ba sch ghi: Tp on bu chnh Vin thng Vit Nam#Gii thiu cc a danh ghi li nhng du n lch s ho hng ca bu in Vit Na m, nhng a danh c cc lit s anh dng hi sinh v nhng a danh hi t vong linh cc anh hng lit s trn c nc#P.Dung#269826#Di tch lch s#Bu in#Vi t Nam## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010016000670020018000830070046001010080 00500147009002800152010000500180011001500185021029800200020001000498020002000508 020001700528005001600545005001200561039000700573013000700580#VV10.19515#VV10.195 16#VV10.19517#49000#Vi?t#CH312P#352.30285#^214#Nguyn ng Hu#Chnh ph in t #Nguyn ng Hu, Nguyn Hoi Anh, Ao Thu Hoi#^aH.#^aThng tin v Truyn thng #2010#^a300tr.^b21cm#Tng quan v chnh ph in t, kin trc ca chnh ph i n t, dch v cng v cc giao dch chnh ph in t, h thng thng tin trong chnh ph, xy dng chin lc pht trin chnh ph in t, pht trin chnh ph in t mt s nc trn th gii v tm hiu chnh ph in t Vit Nam#C hnh ph#Cng ngh thng tin#Qun l nh nc#Nguyn Hoi Anh#Ao Thu Hoi#P.Dung #269827## 00850000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620010016000670020017000830070016001000080 00500116009002800121010000500149011001500154021033700169020001700506020000900523 020000600532020000800538039000700546013000700553#VV10.19518#VV10.19519#VV10.1952 0#36000#Vi?t#N500C#895.922803#^214#Dng Trng Dt#N ci chu Th#Dng Trng Dt#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a186tr.^b21cm#Gm cc k s, tu bt c th hin ht sc sng ng, chn tht, nhng cm xc, suy ngh ca tc gi v cc s kin c tht, v tri nghim thc t ca nhng chuyn i trong nc v mt s nc trn th gii, nhng trn tr v cc vn x hi, v th gii xu ng quanh, v c chia s nhng nim vui cng s nhc nhn ca ngi lm bo#Vn h c hin i#Vit Nam#K s#Tu bt#P.Dung#269828## 00870000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020037000780070031001150080 00500146009002800151010000500179011001500184021025100199020001400450020002100464 020001100485005001600496039000700512013000700519020000900526020002100535#VV10.19 521#VV10.19523#VV10.19522#40000#Vi?t#GI-108T#519.5#^214#Phm Ngc Anh#Gio trn h cc m hnh ra quyt nh#Phm Ngc Anh, Nguyn c Hin#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2010#^a236tr.^b24cm#Gii thiu mn hc v mt s tnh hung trong th c tin lin quan n m hnh ton hc qui hoch tuyn tnh, phng php hu hn gii m hnh qui hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, bi ton sn xut ng b km theo bi tp thc hnh cui mi chng#Ton ng dng#Qui hoch tuyn tnh#Gi o trnh#Nguyn c Hin#P.Dung#269829#Bi ton#L thuyt quyt nh## 00593000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400010009000450020020000540030034000740070021001080080005001290090 01100134010000500145011001500150021012300165020000700288020000700295005001100302 039000700313013000700320#VV10.19524#VV10.19525#38000#Vi?t#641.8#^214#Hoa Hng#3 12 mn n mi ngy#Mn n ngon ming b dng d lm#Hoa Hng, Khnh Tin#^aH.#^ aThi i#2010#^a239tr.^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu, phng php ch bin 312 mn n thng dng, ngon ming, b dng d lm dng thng ngy#Nu n# Mn n#Khnh Tin#P.Dung#269830## 00708000000000277000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480010014000530020034000670070014001010040018001150080 00500133009001100138010000500149011001500154015002600169021020200195020000900397 020001000406039000700416013000700423# VV10.19526# VV10.19527#55000#Vi?t#T310H#2 94.3#^214#Thch Nht T#Tm hiu kinh bn mi hai chng#Thch Nht T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThi i#2010#^a499tr.^b21cm#T sch o pht ngy nay#Lc gi i kinh Bn Mi Hai Chng, v cc phng chm hnh o, chuyn ho kh au, tra u di tu gic lm cm nang nhp th v dy chng ta cc php hnh a n gi c ng gii thot mt cch c th#o Pht#Kinh Pht#P.Dung#269831## 00672000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020011000700030061000810070017001420080 00500159009001100164010000500175011001500180021016100195020000900356020000600365 039000700371013000700378019000900385#VV10.19528#VV10.19529#40000#Vi?t#NG452K#29 4.3#^214#Loori, John Daido#Ngi khng#Nhng tc phm thit yu ca thc hnh Thi n Ch Qun To#John Daido Loori#^aH.#^aThi i#2010#^a269tr.^b21cm#Gm nhn g bi vit v thc hnh thin nh cn bn nht, l phng thc chnh t gi c ng c tp hp t S t B- t-ma trong th k th V n ngy nay#o Ph t#Thin#P.Dung#269832#Dch Anh## 00814000000000301000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100070 00360820006000438080005000490010018000540020018000720030057000900070045001470040 01800192008000500210009001100215010000500226011001500231012002600246013000700272 021018600279020001000465020000900475006002100484039000700505# VV10.19530# VV10.1 9531#45000#Vi?t#TH205D#294.3#^214#Piyaddassi, Thera#Theo du chn bt#Thnh kn h dng ln gic linh ho thng Thch ng Minh#Thera Piyaddassi ; Thch N Diu Nghim dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThi i#2010#^a329tr.^b21cm#T sch o p ht ngy nay#269833#Tng thut ton din khi nim trng tm ca o Pht, tri t l ca Pht, v cuc i ca c Pht cng nh nn tng minh trit c ngi t ruyn b, a con ngi n ch gii thot#Kinh Pht#o Pht#Thch N Diu N ghim#P.Dung## 00675000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010015000460020042000610070015001030080005001180090018001230100 00500141011001400146021015100160020001100311020001000322020001200332039000700344 013000700351012005100358#VV10.19532#VV10.19533#Vi?t#GI-455C#631.5#^214#Phm Xun Lim#Ging cy trng mi v qui trnh k thut#Phm Xun Lim#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a63tr.^b21cm#Gii thiu nhng c im chnh, k thut canh tc v t hu hoch cc ging cy trng mi nh cy lng thc, cy hoa mu, cy n qu v cy cng nghip#Trng trt#Ging cy#Nng nghip#P.Dung#269834#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010020000710020033000910030 02600124007005600150008000500206009001900211010000500230011001500235015006700250 02101830031702000130050002000100051300500120052300500140053503900070054901300070 0556020001500563#VV10.19534#VV10.19535#VV10.19536#VV10.19537#23000#Vi?t#B103G#6 58#^214#Nguyn Quang Chng#Bi ging mn qun tr i cng#Ti liu tham kho ni b#Nguyn Quang Chng (ch.b.), L Thu Thu, Bi Thanh Nga#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a106tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#Cung cp nhng kin thc c bn v qun tr hc, phng php lp k hoch, cng tc t chc, chc nng lnh o, chc nng kim tra v cc h thn g thng tin trong qun tr hot ng#Qun tr hc#Bi ging#L Thu Thu#Bi Than h Nga#P.Dung#269835#Sch tham kho## 00991000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700010013000750020039000880030 10400127007005800231008000500289009001900294010000500313011001500318021022700333 02000140056002000100057402000090058402000110059300500170060400500180062103900070 0639013000700646#VV10.19538#VV10.19541#VV10.19540#VV10.19539#85000#Vi?t#PH121T# 621.31#^214#Phm Vn Ho#Phn tch ch xc lp h thng in#Gio trnh dng cho sinh vin, hc vin cao hc cc trng i hc k thut, chuyn ngnh H th ng in#Phm Vn Ho (ch.b.), Phng Hong Kim, Nguyn Ngc Trung#^aH.#^aBch kh oa H Ni#2010#^a232tr.^b24cm#Phn tch tnh ton thit k li in, tnh ton ch xc lp h thng in phc tp, ng dy siu cao p v h thng truyn ti in, h thng truyn ti in xoay chiu linh hot v tnh ton c kh n g dy trn khng#H thng in#Tnh ton#Thit k#Gio trnh#Phng Hong Kim#Ng uyn Ngc Trung#P.Dung#269836## 00626000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030020000620070017000820080005000990090011001040100 00500115011001400120021011000134020000900244020000900253020001100262020001800273 020001400291005001700305039000700322013000700329#VL10.02323#12600#Vi?t#T310H#37 2.21#^214#Tm hiu v khm ph#Mu gio 4 - 5 tui#Nguyn Thanh Anh#^aH.#^aThi i#2010#^a44tr.^b28cm#Gii thiu nhng hnh v n gin nhm gip cc em rn lu yn kh nng quan st, khm ph, nhn bit v t mu#Khm ph#Quan st#Tp t m u#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Thanh Anh#P.Dung#269837## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020012000420220004000542210012000580080005000700090011000750100 00500086011001400091012003200105020001100137020000900148020001400157039000700171 013000700178#VL10.02324#12000#Vi?t#SC431D#372.21#^214#Scooby Doo!#T.1#Ngi tuy t#^aH.#^aThi i#2010#^a11tr.^b28cm#B t mu v rn tr thng minh#Tp t mu #Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#269838## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020012000420220004000542210008000580080005000660090011000710100 00500082011001400087012003200101020001100133020000900144020001400153039000700167 013000700174#VL10.02325#12000#Vi?t#SC431D#372.21#^214#Scooby Doo!#T.2#i bn#^ aH.#^aThi i#2010#^a11tr.^b28cm#B t mu v rn tr thng minh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#269839## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020012000420220004000542210008000580080005000660090011000710100 00500082011001400087012003200101020001100133020000900144020001400153039000700167 013000700174#VL10.02326#12000#Vi?t#SC431D#372.21#^214#Scooby Doo!#T.3#Bng ma#^ aH.#^aThi i#2010#^a11tr.^b28cm#B t mu v rn tr thng minh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#269840## 00853000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020021000580030012000790070028000910040 03600119008000500155009001800160010000500178011001500183021033700198020001400535 005001200549039000700561013000700568#VL10.02327#VL10.02328#36000#Vi?t#B105V#529 #^214#Tn Vit#Bn v lch vn nin#2010 - 2014#B.s.: Tn Vit, Thiu Phong#In l n th 21, c sa cha, b sung#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a191tr.^b27cm#Tm h iu v ngha v thc trng vic lu hnh Lch vn nin trn th trng nc ta nhng nm gn y. Qu trnh hnh thnh Lch vn nin. Nhng quan im nh gi Lch vn nin. Nhng kin thc c bn v lch php c i phng ng v thut chim tinh. Gii thiu ni dung Lch vn nin triu Nguyn v lch 5 nm Mu T - Nhm Thn#Lch vn nin#Thiu Phong#P.Dung#269841## 00796000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010017000710020051000880290 03600139007001700175008000500192009001900197010000500216011001500221021019200236 020001000428020000900438020001100447020001000458039000700468013000700475#VL10.02 329#VL10.02330#VL10.02332#VL10.02331#30000#Vi?t#B103G#428#^214#Nguyn Tin Dng #Bi ging Anh vn chuyn ngnh qun tr kinh doanh#English for business adminis tration#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a108tr.^b27cm#Gii thiu cc bi ging v c hiu v bin dch ting Anh chuyn ngnh qun tr kinh doan h theo cc ch nh kinh t hc, qun tr hc, k ton, ti chnh, marketing, nhn lc v sn xut#Ting Anh#Qun tr#Kinh doanh#Bi ging#P.Dung#269842## 00889000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290010021000340020053000550070021001080080005001290090019001340100005001530110 01400158015006400172021030700236020001000543039000700553013000700560020001900567 020001900586020001800605#VL10.02333#Vi?t#B103G#670.42#^214#Nguyn Th Thanh Mai# Bi ging mn sn xut linh hot FMS v tch hp CIM#Nguyn Th Thanh Mai#^aH.#^ aBch khoa H Ni#2010#^a70tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin o to quc t#Nhng khi nim c bn v h thng sn xut linh hot FMS v sn xut tch hp c tr gip ca my tnh CIM, cc my iu khin s, rbt c ng nghip trong FMS, h thng kim tra t ng, vn chuyn, iu khin ca FMS. Nghin cu v CIM, cng ngh sn xut, lch s pht trin, cc mng lin kt v CIM o#Bi ging#P.Dung#269843#Cng ngh sn xut#Sn xut linh hot#Sn xut t ch hp## 00967000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020047000370030019000840290025001030070062001280220004001900080005001940090 02000199010000500219011001500224021028300239020000900522020000900531020001800540 00500170055800500140057500500120058900500180060100500080061903900070062701300070 0634#VL10.02334#Vi?t#T550#915.97003#^214#T in bch khoa t nc, con ngi Vit Nam#Country and peolpe#Encyclopedia of Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Chin, Tr nh Tt t (ch.b.), u Vn Nam...#T.1#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a969tr.^b2 7cm#Gii thiu khong 2 vn mc t ting Vit, phn nh cc lnh vc lin quan n t nc v con ngi Vit Nam nh: lch s, a l, dn tc, t chc, hnh c hnh, kinh t, gio dc, qun s, nhn vt, cc phong tc, tp qun, l hi, n h, cha, danh lam thng cnh, ng thc vt...#t nc#Vit Nam#T in bch kh oa#Nguyn Vn Chin#Trnh Tt t#u Vn Nam#Giang Thiu Thanh#Nam Hi#P.Dung#2 69844## 01003000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020047000370030019000840290025001030070062001280220004001900080005001940090 02000199010000500219011001600224021028300240020000900523020000900532020001800541 00500170055900500140057600500120059000500180060200500080062003900070062801300070 0635012002300642#VL10.02335#Vi?t#T550#915.97003#^214#T in bch khoa t nc , con ngi Vit Nam#Country and peolpe#Encyclopedia of Vit Nam#B.s.: Nguyn V n Chin, Trnh Tt t (ch.b.), u Vn Nam...#T.2#^aH.#^aT in Bch khoa#2010 #^a1047tr.^b27cm#Gii thiu khong 2 vn mc t ting Vit, phn nh cc lnh v c lin quan n t nc v con ngi Vit Nam nh: lch s, a l, dn tc, t chc, hnh chnh, kinh t, gio dc, qun s, nhn vt, cc phong tc, tp qun , l hi, nh, cha, danh lam thng cnh, ng thc vt...#t nc#Vit Nam#T in bch khoa#Nguyn Vn Chin#Trnh Tt t#u Vn Nam#Giang Thiu Thanh#Nam Hi#P.Dung#269845#Th mc cui chnh vn## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010009000470020008000560030004000640070009000680080005000770090 02800082010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000700159 013000700166#VN10.05496#VN10.05495#Vi?t#B254#895.9221#^214#Th Trc#Bn i#Th #Th Trc#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#P.Dung#269846## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020021000700030008000910070016000990080 00500115009001100120010000500131011002500136020001700161020000900178020000400187 039000700191013000700198#VN10.05498#VN10.05497#50000#Vi?t#C108N#895.9221#^214#N guyn Hng Li#Cao nguyn trong ti#Tp th#Nguyn Hng Li#^aH.#^aThi i#2010 #^a121tr., 3tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269847## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010014000550020005000690030004000740070014000780080 00500092009001800097010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000700165013000700172#VN10.05499#VN10.05500#35000#Vi?t#GI-125#895.9221#^214# Hong Yn Anh#Giu#Th#Hong Yn Anh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a110tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269848## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020021000720030004000930070017000970080 00500114009001800119010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182 039000700186013000700193#VN10.05501#VN10.05502#35000#Vi?t#NH556K#895.9221#^214# Nguyn Siu Vit#Nhng k t trn ct#Th#Nguyn Siu Vit#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#269849## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020017000700030016000870070014001030080 00500117009001800122010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000700198013000700205#VN10.05503#VN10.05504#24000#Vi?t#NG112M#895.92234#^214 #Ni Thanh Mai#Ngy mai sng r#Tp truyn ngn#Ni Thanh Mai#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#269850## 01246000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530030022001140070087001360220004002230050 01300227005001900240005001600259005001700275005001600292008000500308009001800313 01000050033101100150033601500710035102102980042202000120072002000140073202000120 07460200017007580200007007750390012007820200005007940200017007990060013008160130 00700829#VN10.05505#VN10.05506#32000#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay ph bin ph p lut dnh cho ng bo dn tc thiu s#Song ng Vit - Khmer#B.s.: Phm Th Ho (ch.b.), Nguyn Phng Tho, Ung Ngc Thun... ; Phm Vn Yn dch#T.7#Phm Th Ho#Nguyn Phng Tho#Ung Ngc Thun#Phan Hng Nguyn#Nguyn Vn Dng#^aH .#^aVn ho dn tc#2010#^a199tr.^b19cm#TTS ghi: S tay ph bin php lut dnh cho ng bo dn tc thiu s#Gii thiu b lut dn s, lut gio dc nm 2005 , lut phng chng bo lc gia nh nm 2007, ngh nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc qun l rng, bo v rng, qun l lm sn v mt s chnh sch, php lut lin quan n ng bo dn tc thiu s c trnh by di dng hi p#Lut dn s#Lut gio dc#Phng chng#Bo lc gia nh#Bo v#Phng Du ng#Rng#Dn tc thiu s#Phm Vn Yn#269851## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020010000670030011000770070012000880080 00500100009001800105010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169 039000700181013000700188#VN10.05507#VN10.05508#40000#Vi?t#NG558C#895.9223#^214# Cao Duy Sn#Ngi ch#Tp truyn#Cao Duy Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a263tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#269852## 00677000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480070006000650080005000710090018000760100 00500094011001600099021017500115020002100290020001800311039000700329013000700336 012005100343020001700394#VN10.05509#VN10.05510#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm the o li Bc#H L#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a9tr.^b19x20cm#Gm nhng cu chuyn v t tng, tm gng o c cch mng cao c ca Bc H, v c bit l tnh cm ca Bc dnh cho ng bo cc dn tc thiu s trn t nc Vit Nam#T t ng H Ch Minh#o c cch mng#P.Dung#269853#Sch phc v ng bo dn tc th iu s v min ni#Dn tc thiu s## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020036000430070035000790080005001140090011001190100005001300110 01500135021022300150020001400373020000800387020002000395005001600415039000700431 013000700438005001000445020001400455#VV10.19542#VV10.19543#40000#Vi?t#801#^214# lm tt bi vn ngh lun x hi#Nguyn Xun Lc (ch.b.), ng Hin#^aH.#^aGi o dc#2010#^a312tr.^b21cm#Gii thiu cc dng bi ngh lun x hi c hc tro ng nh trng, v hng dn lm bi vn ngh lun x hi theo cc bc, cc thao tc lp lun, cch lm cc dng bi. Tuyn chn nhng bi vn ngh lun x hi tiu biu#Vn ngh lun#Bi vn#Ph thng trung hc#Nguyn Xun Lc#P.Dung#26985 4#ng Hin#Sch c thm## 01008000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020068000480070053001160080005001690090011001740100005001850110 01500190015004600205021029100251020001900542020001100561020001100572005001600583 00500180059900500140061700500100063100500180064103900070065901300070066602000090 0673#VV10.19544#VV10.19545#56000#Vi?t#370.9597#^214#Th bn v nh hng pht trin gio dc ph thng 10 - 15 nm ti#Nguyn Th Bnh, Nguyn Quang Knh, n g Quc Bo...#^aH.#^aGio dc#2010#^a320tr.^b21cm#TTS ghi: Qu ho bnh v pht trin Vit Nam#Gm mt s bi vit, bo co tham lun ti cc cuc hi tho ca cc nh gio, nh khoa hc v cc vn : gio dc Vit Nam trc yu cu pht trin t nc v hi nhp quc t, v nh hng pht trin gio dc ph thng v th xc nh m hnh nh trng ph thng trong 10 - 15 nm ti#Gio dc ph thng#nh hng#Pht trin#Nguyn Th Bnh#Nguyn Quang Knh#ng Quc Bo#Trn Kiu#Phm Nht Tin#P.Dung#269855#Vit Nam## 00678000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610010015000660020031000810030023001120070 01500135008000500150009001100155010000500166011001500171021014600186020001300332 020001100345020001800356039000700374013000700381#VV10.19546#VV10.19547#VV10.1954 8#108000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Dip Quang Ban#T in thut ng ngn ng hc #Vi khong 2500 mc t#Dip Quang Ban#^aH.#^aGio dc#2010#^a587tr.^b21cm#Gii thiu khong 2500 thut ng ngn ng hc thng dng ting Vit, v sau mi thut ng ting Vit c km theo thut ng ting Anh i chiu#Ngn ng hc#Ting Vit#T in thut ng#P.Dung#269856## 00739000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380010014000430020012000570030083000690070014001520080005001660090 01100171010000500182011001500187021022600202020001200428020001000440020000900450 039000700459013000700466#VV10.19549#VV10.19550#30000#Vi?t#301#^214#Phm Minh H c#Gi tr hc#C s l lun gp phn c kt, xy dng gi tr chung ca ngi V it Nam thi nay#Phm Minh Hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Cung cp c s l lun c kt v xy dng h gi tr chung ca ngi Vit Nam trong thi i cng nghip ho, theo hng hin i vi cc tiu ch: o c hc, vn ho chnh tr hc, nhn hc, tm l hc, gio dc hc...#Gi tr hc#Con ngi#Vit Nam#P.Dung#269857## 00861000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010014000550020047000690070014001160080005001300090 01100135010000500146011001500151015009400166021028100260039000700541013000700548 020000900555020000900564020001000573#VV10.19551#VV10.19552#130000#Vi?t#M458S#37 0.9597#^214#Phm Minh Hc#Mt s vn gio dc Vit Nam u th k XXI#Phm Mi nh Hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a603tr.^b24cm#TTS ghi: K nim 20 nm ngy thnh l p hi Khoa hc Tm l - Gio dc Vit Nam (1990 - 2010)#Tng hp cc vn v gio dc Vit Nam trong thi k u th k XXI vi nhng nh hng pht trin, mc tiu gio dc nhiu phng din khc nhau cng mt s bo co khoa hc, c c bi tr li phng vn v nhng vn cn quan tm v sm gii quyt ca nn gio dc hin nay#P.Dung#269858#Gio dc#Vit Nam#Th k 21## 00772000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010013000530020030000660030038000960070037001340220 00400171008000500175009001100180010000500191011001800196005001500214013000700229 00500130023602101170024902000220036602000060038802000060039402000150040003900060 0415020001300421#VV10.19553#VV10.19554#140000#Vi?t#K250H#372.19#^214#Mng K Sl ay#K hoch dy hc lp ghp 1+2#Ti liu tham kho dng cho gio vin#Mng K S lay (ch.b.), Nghim Th Mai#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a562tr.^b30x21cm#Nghim Th Mai#269859#Mng K Slay#Gii thiu mc ch, yu cu bi hc, dng dy - h c v cc hot ng dy - hc c th trong dy hc lp ghp 1+2#Phng php ging dy#Lp 1#Lp 2#Sch gio vin#TDung#Chng trnh## 00771000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020030000650030038000950070037001330220 00400170008000500174009001100179010000500190011001800195005001500213013000700228 00500130023502101170024802000220036502000060038702000060039302000150039903900060 0414020001300420#VV10.19555#VV10.19556#97000#Vi?t#K250H#372.19#^214#Mng K Sla y#K hoch dy hc lp ghp 1+2#Ti liu tham kho dng cho gio vin#Mng K Sl ay (ch.b.), Nghim Th Mai#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a382tr.^b30x21cm#Nghim Th Mai#269860#Mng K Slay#Gii thiu mc ch, yu cu bi hc, dng dy - hc v cc hot ng dy - hc c th trong dy hc lp ghp 1+2#Phng php ging dy#Lp 1#Lp 2#Sch gio vin#TDung#Chng trnh## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070027000740080005001010090011001060100 00500117011001500122006001000137019000500147001001000152004001400162013000700176 021013300183020000500316020000900321020001800330039000600348#VV10.19557#VV10.195 58#40000#Vi?t#Y609D#613.7#^214#Yoga dnh cho gic ng#Chu Thin ; Gia Khnh dc h#^aH.#^aM thut#2010#^a110tr.^b19cm#Gia Khnh#Dch#Chu Thin#Ti bn ln 2#269 861#Hng dn cc k thut luyn tp yoga gip ng ngon v mt s yu t khc nh n ung, phng ng c mt gic ng tt cho sc kho#Yga#Gic ng#Chm sc sc kho#TDung## 00852000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020030000600030042000900070020001320080 00500152009001100157010000500168011001500173001000900188004001400197013000700211 02102370021802000090045502000120046402000080047602000190048402000170050303900060 0520#VV10.19559#VV10.19561#VV10.19560#52000#Vi?t#M558N#640#^214#10.000 mo vt trong gia nh#Hn 10.000 mo vt v b quyt thng dng#Vit Th s.t., b.s.#^aH .#^aM thut#2010#^a302tr.^b21cm#Vit Th#Ti bn ln 1#269862#Gii thiu hn 10 .000 mo vt v b quyt thng dng sp xp c, khng gian trong gia nh , qun l cng vic ni tr, lm v sinh nh ca, ty vt bn, git qun o, bo qun v sa cha, gi gn nh ca, hoch nh cng vic...#Gia nh# gia dng #S dng#Trang tr ni tht#Sch thng thc#TDung## 00710000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070053000890080005001420090011001470100 00500158011001500163006001600178001001400194006000900208013000700217021015300224 020000800377020001100385020001800396039000600414#VV10.19562#VV10.19563#30000#Vi ?t#T550X#613.7#^214#T xoa bp dng sinh bo v sc kho#Lc Trng Dao ; Bin d ch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a199tr.^b19cm#Thun Nghi Oa nh#Lc Trng Dao#Kin Vn#269863#Hng dn k thut xoa bp c th cha tr n hng bnh thng gp nh ni khoa, chnh hnh, ph khoa, nam khoa, ng quan khoa v bnh suy nhc c th#Xoa bp#Dng sinh#Chm sc sc kho#TDung## 00720000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070071000730080005001440090011001490100 00500160011001400165005001700179019000500196012001500201013000700216021010900223 020001800332020001000350020001400360039000600374005000900380006001700389#VV10.19 564#VV10.19565#39000#Vi?t#H107P#372.21#^214#Hnh phc l g nh?#Oscar Brenifie r ; Minh ho: Catherine Meurisse ; on Hng Giang dch#^aH.#^aM thut#2010#^a 92tr.^b21cm#Brenifier, Oscar#Dch#T duy cng b#269864#a ra nhng cu hi ho c suy ngh i lp nhau tr em t mnh suy ngh v c thm hiu bit v hnh phc#Gio dc mu gio#Hnh phc#Sch mu gio#TDung#Meurisse#on Hng Giang## 00760000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070067000710080005001380090011001430100 00500154011001400159005001700173019000500190012001500195013000700210021012800217 02000180034502000090036302000090037202000140038103900060039500500160040100600170 0417#VV10.19566#VV10.19567#39000#Vi?t#T458X#372.21#^214#Tt xu l g nh?#Osca r Brenifier ; Minh ho: Clment Devaux ; on Hng Giang dch#^aH.#^aM thut#2 010#^a92tr.^b21cm#Brenifier, Oscar#Dch#T duy cng b#269865#a ra nhng cu h i hoc suy ngh i lp nhau tr em t mnh suy ngh v c thm hiu bit v vic lm tt v vic lm xu#Gio dc mu gio#Vic tt#Vic xu#Sch mu gio# TDung#Devaux, Clment#on Hng Giang## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070010000740080005000840090011000890100 00500100011001400105001001000119004001400129013000700143021007400150020000400224 020000800228039000600236#VV10.19568#VV10.19569#20000#Vi?t#121N#080#^214#n ng n ca cc loi hoa#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a63tr.^b20cm#Thin Kim#Ti b n ln 2#269866#Khm ph v p, ngha, nhng ng dng, cch cha bnh ca cc loi hoa#Hoa# ngha#TDung## 00781000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020016000480070045000640080005001090090011001140100005001250110 01500130015004300145005001000188005002000198005001000218005000800228005000700236 01300070024302101660025002000080041602000080042402000070043202000100043903900060 0449#VV10.19570#VV10.19571#Vi?t#H450G#895.92208#^214#H Gm in bng#V Huy Ba, Nguyn Th Minh Bc, Quang i...#^aH.#^aM thut#2010#^a439tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Bc Giang#V Huy Ba#Nguyn Th Minh Bc#Quang i#Ng t #Thu H#269867#Tp hp nhng tc phm sng tc th v vn xui v H Ni, nhng bi nghin cu v nn m thut, nhip nh, m nhc, sn khu v vn ngh dn gia n ca t Thng Long#Vn hc#Vn ho#H Ni#Tuyn tp#TDung## 01132000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440070065000760080005001410090011001460100005001570110 01500162015006700177005001600244005001100260005001100271005001100282005001400293 00500120030700500160031900500170033501300070035202103700035902000090072902000090 0738020000800747020000900755039000600764#VV10.19572#VV10.19573#Vi?t#H312H#743.4# ^214#Hnh ho trong o to m thut#Phm Cng Thnh, Quang Vit, Hu Hu... ; nh: T Xun Bc...#^aH.#^aM thut#2010#^a343tr.^b24cm#u ba sch ghi: Tr ng i hc M thut Vit Nam - Vin M thut#Phm Cng Thnh#Quang Vit# Hu H u#L Anh Vn#Trn Huy Onh#T Xun Bc#Nguyn Vn Hng#Trn Hu Yn Th#269868# Gm nhng bi nghin cu nu ln cc vn chung ca mn hc hnh ho, thc tr ng ca mn hc hnh ho Vit Nam, kinh nghim ca th gii v Vit Nam trong v ic duy tr v pht trin mn hc hnh ho trong bi cnh gio dc m thut hin nay. Ngoi ra cn c mt s bi hnh ho xut sc ca cc th h sinh vin tr ng i hc M thut Vit Nam t nm 1955 n 2010#Hnh ho#M thut#o to#Vit Nam#TDung## 00541000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070025000690220004000940080005000980090011001030100 00500114011001400119012002300133020000800156020000900164020000700173020000900180 005001200189005001200201039000500213013000700218020001400225#VV10.19574#6000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp vit & t mu ch ci#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^ aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Ch ci#Tp vit#T mu #Mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#269869#Sch mu gio## 00541000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070025000690220004000940080005000980090011001030100 00500114011001400119012002300133020000800156020000900164020000700173020000900180 005001200189005001200201039000500213013000700218020001400225#VV10.19575#6000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp vit & t mu ch ci#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^ aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Ch ci#Tp vit#T mu #Mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#oanh#269870#Sch mu gio## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030031000510070025000820080005001070090011001120100 00500123011001400128005001200142005001200154012002300166020000900189020000800198 039000500206020001400211013000700225#VV10.19576#8000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc vn#Dnh cho hc sinh mu gio ln#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut# 2010#^a31tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Mu gio#Hc v n#oanh#Sch mu gio#269871## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070025000600080005000850090011000900100005001010110 01400106005001200120005001200132012002300144020000900167039000500176020001400181 020000800195013000700203020000900210#VV10.19577#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch hoa#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Tp vit#oanh#Sch mu gio#Ch ci# 269872#Mu gio## 00523000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070025000680080005000930090011000980100005001090110 01400114005001200128005001200140012002300152020000900175039000500184020001400189 020000700203020000700210013000700217020000900224#VV10.19578#6000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp vit & t mu ch s#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#20 10#^a23tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Tp vit#oanh#S ch mu gio#T mu#Ch s#269873#Mu gio## 00508000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030031000520070025000830080005001080090011001130100 00500124011001400129005001200143005001200155012002300167020000500190020000900195 039000500204020001400209013000700223#VV10.19579#9500#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Dnh cho hc sinh mu gio ln#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut #2010#^a39tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Ton#Mu gio #oanh#Sch mu gio#269874## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030031000520070025000830220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133020000900147020000900156020001400165005001200179 005001200191039000500203013000700208#VV10.19580#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit#Dnh cho hc sinh mu gio ln#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^aM t hut#2010#^a31tr.^b24cm#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc# oanh#269875## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030024000790070025001030080005001280090011001330100 00500144011001400149005001200163005001200175012002300187020001100210020000800221 039000500229020001400234013000700248020000900255#VV10.19581#7500#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b nhn bit & lm quen vi ch ci#Dnh cho tr 3 - 4 tui#L Tu M inh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T s ch B vo lp mt#Ting Vit#Ch ci#oanh#Sch mu gio#269876#Mu gio## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030024000570070025000810080005001060090011001110100 00500122011001400127005001200141005001200153012002300165020001100188020000700199 039000500206020001400211013000700225020000900232#VV10.19582#5300#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t ch s#Dnh cho tr 4 - 5 tui#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.# ^aM thut#2010#^a15tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Ch s#oanh#Sch mu gio#269877#Mu gio## 00514000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030023000610070025000840080005001090090011001140100 00500125011001300130005001200143005001200155012002300167020001100190020000900201 039000500210020001400215013000700229#VV10.19583#5300#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t nt c bn#Dnh cho b 4 - 5 tui#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thu t#2010#^a15r.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Tp t ch#M u gio#oanh#Sch mu gio#269878## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030023000660070025000890080005001140090011001190100 00500130011001400135005001200149005001200161012002300173020001100196020000900207 039000500216020001400221013000700235#VV10.19584#5300#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch vit thng#Dnh cho b 4 - 5 tui#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a15tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#oanh#Sch mu gio#269879## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030024000790070025001030080005001280090011001330100 00500144011001400149005001200163005001200175012002300187020001100210020000800221 039000500229020001400234020000900248013000700257#VV10.19585#7500#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b nhn bit & lm quen vi ch ci#Dnh cho tr 4 - 5 tui#L Tu M inh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b24cm#L Tu Minh#L Thu Ngc#T s ch B vo lp mt#Ting Vit#Ch ci#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269880## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19586#VV10.195 87#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ngn ng#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69881## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19588#VV10.195 89#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ngn ng#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69882## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030011000950220004001060080005001100090 01100115010000500126011001400131012001600145020001800161020001100179020001400190 039000500204013000700209#VV10.19590#VV10.19591#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ngh thut#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a20 tr.^b24cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngh thut#Sch mu gio#oanh#269883 ## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030011000950070027001060220004001330080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172020001800188020001100206 020001400217039000500231005001300236005001300249013000700262#VV10.19592#VV10.195 93#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ngh thut#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngh thut#Sch mu gio#oanh#L Xun Hng#L Hng Li n#269884## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030007000950070027001020220004001290080 00500133009001100138010000500149011001400154020001800168020000700186020001400193 005001300207005001300220039000500233013000700238012001600245#VV10.19594#VV10.195 95#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#X h i#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc m u gio#X hi#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#269885#T sch Mm no n## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030007000950070027001020220004001290080 00500133009001100138010000500149011001400154020001800168020000700186020001400193 005001300207005001300220039000500233012001600238013000700254#VV10.19596#VV10.195 97#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#X h i#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#Gio dc m u gio#X hi#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#T sch Mm non#26988 6## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000500204 020001400209005001300223005001300236039000500249013000700254#VV10.19599#VV10.195 98#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ton hc#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#26988 7## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000500204 020001400209005001300223005001300236039000500249013000700254#VV10.19600#VV10.196 01#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Ton hc#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#26988 8## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19603#VV10.196 02#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Sc kho#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69889## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19604#VV10.196 05#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Sc kho#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69890## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19606#VV10.196 07#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Khoa hc#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69891## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520030009000950070027001040220004001310080 00500135009001100140010000500151011001400156012001600170020001800186020000900204 020001400213005001300227005001300240039000500253013000700258#VV10.19608#VV10.196 09#8000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin tr tu hi ho cho tr mm non#Khoa hc#L Xun Hng, L Hng Lin#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#T sch M m non#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio#L Xun Hng#L Hng Lin#oanh#2 69892## 00639000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030069000710070022001400080005001620090 01100167010000500178011001400183006001200197019000500209012005900214020000900273 020000700282039000500289020001500294020002100309013000700330#VL10.02336#VL10.023 37#68000#Vi?t#KH104P#372.21#^214#Khm ph no phi#Khng gian. Hnh nh. Phn b it. Quy tc. Sng to. Th gic ghi nh#Hng Giang bin dch#^aH.#^aM thut#2 010#^a96tr.^b29cm#Hng Giang#Dch#T sch Pht trin tr tu dnh cho cc b t 4 n 8 tui#Gio dc#Tr em#oanh#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#269893## 00638000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030068000710070022001390080005001610090 01100166010000500177011001400182006001200196019000500208012005900213020000900272 020000700281039000500288020001500293020002100308013000700329#VL10.02338#VL10.023 39#68000#Vi?t#KH104P#372.21#^214#Khm ph no tri#Ngn ng. Ton hc. Logic. T hng thc. So snh. Thnh gic ghi nh#Hng Giang bin dch#^aH.#^aM thut#20 10#^a96tr.^b29cm#Hng Giang#Dch#T sch Pht trin tr tu dnh cho cc b t 4 n 8 tui#Gio dc#Tr em#oanh#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#269894## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070056000770080005001330090011001380100 00500149011001400154015005400168005000900222004001800231020000900249020000700258 039000500265020001400270005001400284005001500298013000700313#VL10.02341#VL10.023 40#16300#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn b lm ni tr#Hng Thu b.s. ; Minh h o: ng Hong V, Nguyn Hng Vy#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Hng Thu#Ti bn ln th 2#Mu gio#N u n#oanh#Sch mu gio#ng Hong V#Nguyn Hng Vy#269895## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030010000780080005000880090011000930100005001040110 01400109012001600123020000700139020000900146039000500155020001400160020000900174 013000700183#VL10.02342#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni hnh v t mu thng minh#T 1 - 50#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b27cm#T sch Mm non#T mu#T r chi#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269896## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030010000780080005000880090011000930100005001040110 01400109012001600123020000700139020000900146039000500155020001400160020000900174 013000700183#VL10.02343#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni hnh v t mu thng minh#T 1 - 20#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b27cm#T sch Mm non#T mu#T r chi#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269897## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030010000780080005000880090011000930100005001040110 01400109012001600123020000700139020000900146039000500155020001400160020000900174 013000700183#VL10.02344#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni hnh v t mu thng minh#T 1 - 10#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b27cm#T sch Mm non#T mu#T r chi#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269898## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030009000780080005000870090011000920100005001030110 01400108012001600122020000700138020000900145039000500154020001400159020000900173 013000700182#VL10.02345#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni hnh v t mu thng minh#T A - Y#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b27cm#T sch Mm non#T mu#Tr chi#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269899## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030009000780080005000870090011000920100005001030110 01400108012001600122020000700138020000900145039000500154020001400159020000900173 013000700182#VL10.02346#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni hnh v t mu thng minh#T A - Z#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b27cm#T sch Mm non#T mu#Tr chi#oanh#Sch mu gio#Mu gio#269900## 00626000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020019000370030013000560070050000690080005001190090011001240100005001350110 01400140015007700154005001100231005001600242005000800258004001800266020001800284 039000500302020001300307020000900320013000700329#VL10.02347#Vi?t#TH400T#895.9223 #^214#Th trng bit li#Truyn tranh#Li: L Minh H, Nguyn Hng Thu ; Tranh: Hng K#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non; Qu Unilever Vit Nam#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hng K#Ti b n ln th 2#Vn hc thiu nhi#oanh#Truyn tranh#Vit Nam#269901## 00628000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020022000360030013000580070050000710080005001210090011001260100005001370110 01400142015007700156005001100233005001600244005000800260004001800268020001800286 039000500304020001300309020000900322013000700331#VL10.02348#Vi?t#M205C#895.9223# ^214#Mo con hc chi rng#Truyn tranh#Li: L Minh H, Nguyn Hng Thu ; Tranh : Hng K#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non; Qu Unilever Vit Nam#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hng K#Ti bn ln th 2#Vn hc thiu nhi#oanh#Truyn tranh#Vit Nam#269902## 00636000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020030000360030013000660070050000790080005001290090011001340100005001450110 01400150015007700164005001100241005001600252005000800268004001800276020001800294 039000500312020001300317020000900330013000700339#VL10.02349#Vi?t#V300S#895.9223# ^214#V sao gu bng b au bng ?#Truyn tranh#Li: L Minh H, Nguyn Hng Thu ; Tranh: Hng K#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non; Qu Unilever Vit Nam#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Hn g K#Ti bn ln th 2#Vn hc thiu nhi#oanh#Truyn tranh#Vit Nam#269903## 00661000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540290031001030080010001340090018001440100 00500162011001500167021017400182020000800356039000500364020000700369020002400376 013000700400#VV10.19610#VV10.19611#64500#Vi?t#S450T#919.5978#^214#S tay hng dn du lch ng bng sng Cu Long#Mekong delta tourism guidebook#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2010#^a263tr.^b19cm#Qung b nhng thng tin lin quan n du lc h nh danh lam thng cnh, s kin l hi vn ho, m thc, nh hng khch sn.. . ca 13 tnh thuc vng ng bng sng Cu Long#Du lch#oanh#S tay#ng bng s ng Cu Long#269904## 00629000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020024000630080005000870090021000920100 00500113011001500118021019300133020000700326020002100333020000900354039000500363 013000700368#VV10.19612#VV10.19613#VV10.19614#52000#Vi?t#L250H#394.26#^214#L h i c sc th gii#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a264tr.^b21cm#Gii thiu ngu n gc l hi, thi gian din ra, c im cng nh nhng gi tr ni bt ca m t s l hi c sc trn th gii nh l hi Carnaval, l hi bia, l hi Hallow een, l hi hoa...#L hi#Vn ho truyn thng#Th gii#oanh#269905## 00709000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020045000720070015001170080 00500132009002100137010000500158011001500163001001500178021017700193020000900370 039000500379020001000384020001800394013000700412#VV10.19615#VV10.19616#VV10.1961 8#VV10.19617#40000#Vi?t#TH552H#694#^214#Thc hnh ngh mc trong cng trnh xy dng#Lng c Long#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a151tr.^b24cm#Lng c Lon g#Gii thiu, hng dn vic thit k, lp t cc b phn trong cc cng trnh xy dng dn dng bao gm lp t cu thang, sa cha v thay th ca s, ca ra vo v mi nh...#Ngh mc#oanh#Thc hnh#Xy dng dn dng#269906## 00733000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020032000760070016001080080 00500124009002100129010000500150011001500155001001600170021021500186020000900401 039000500410020000800415020001300423013000700436#VV10.19619#VV10.19620#VV10.1962 2#VV10.19621#60000#Vi?t#S550D#621.3815#^214#S dng & sa cha mn hnh LCD#Ngu yn Vn Khoa#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a307tr.^b24cm#Nguyn Vn Khoa#Gii thiu c bn v mn hnh LCD v mn hnh my vi tnh. Cng ngh mn hnh LCD v cc thnh phn trong mn hnh. Kinh nghim mua v s dng mn hnh LCD. Hng d n kim tra, x l s c v sa cha mn hnh LCD#Sa cha#oanh#S dng#Mn hnh LCD#269907## 00692000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020019000750070016000940080 00500110009002100115010000500136011001500141001001600156021021100172020001000383 039000500393020000900398013000700407#VL10.02350#VL10.02353#VL10.02352#VL10.02351 #60000#Vi?t#L600T#621.382#^214#L thuyt tn hiu#Trn Quc Thnh#^aH.#^aGiao t hng Vn ti#2010#^a393tr.^b27cm#Trn Quc Thnh#Trnh by cc kin thc v m h o ngun, cc phng php iu ch, phng php ti u gii iu ch tn hiu s , k thut a truy cp, kh nng truyn ca knh v m ho knh, tn hiu cho gi i gii hn knh...#L thuyt#oanh#Tn hiu#269908## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620010016000670020013000830070016000960220 00400112004004200116008000500158009002100163010000500184011001500189021018900204 020001300393020001100406039000500417013000700422005001600429#VL10.02354#VL10.023 57#VL10.02356#VL10.02355#Vi?t#CH300T#621.8#^214#Trng Tt ch#Chi tit my#Tr ng Tt ch#T.1#Ti bn ln th 1, c b sung v sa cha#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a200tr.^b27cm#Mt s vn c bn trong tnh ton thit k chi tit my. Tnh ton cc tit my ghp nh ghp bng inh tn, hn v bng b i, gh p bng then, bng ren. K thut v truyn ng c kh#Chi tit my#Gio trnh#oa nh#269909#Trng Tt ch## 00992000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020053000660070016001190080005001350090 02100140010000500161011001500166020001000181020002000191039000500211001001600216 021046400232013000700696020001100703#VL10.02358#VL10.02361#VL10.02359#VL10.02360 #Vi?t#450T#625.1#^214# tin cy v an ton h thng iu khin giao thng#Nguy n Duy Vit#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a200tr.^b27cm#ng st#H thng i u khin#oanh#Nguyn Duy Vit#Trnh by cc kin thc c bn v ch s tin cy v phng php tnh ton tin cy. Gii thiu v tin cy ca cc h thng vi in t v tin cy ca cc trang thit b tng th h thng t ng iu khi n t xa trong giao thng ng st. Tiu chun v cc biu th an ton ca cc h thng iu khin t xa trong giao thng ng st. Phng php tnh cc ch s khng tr ngi v an ton ca h thng t ng iu khin t xa trong giao th ng ng st#269910#Giao thng## 00766000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020042000730070082001150220004001970080 00500201009001400206010000500220011001600225012002800241020001700269020000700286 02000040029300500120029700500120030900500090032100500080033000500080033800500100 0346005001500356005000900371039000500380013000700385#VV10.19623#VV10.19626#VV10. 19625#VV10.19624#Vi?t#T527T#895.92213408#^214#Tuyn th Thng Long - H Ni mi th k#H Ch Minh, Nguyn Bnh, Thi Can... ; Tuyn chn, gii thiu: Bng Vi t ch tr#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1212tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 n m#Vn hc hin i#H Ni#Th#H Ch Minh#Nguyn Bnh#Thi Can#Vn Cao#Huy Cn#B ng Vit#Nguyn Hu Chi#Gia Dng#oanh#269911## 01039000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102370 00440200016002810200010002970200007003070200007003140200018003210390005003390410 00500344181000600349082001500355808000500370002003700375003002700412007005900439 02200040049800800050050200900140050701000050052101100160052601200280054200500120 0570005001900582005001500601005001300616005001700629013000700646#VV10.19628#VV10 .19630#VV10.19627#VV10.19629#Gii thiu v tm tt tm tt cc t liu hng c , t liu a b, gia ph, a ch c t xa xa v tn ti n ngy nay ca cc lng, x trn a bn hnh chnh thnh ph H Ni, c sp xp theo th t bng ch ci tn cc a danh#Vn bn Hn Nm#Hng c#a b#H Ni#Th mc chuyn #oanh#Vi?t#T550L#016.3900959731#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Th mc t liu trc 1945#V Vn Qun (ch.b.), Phm Th Thu Vinh, Nguyn Hu Mi. ..#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1423tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#V V n Qun#Phm Th Thu Vinh#Nguyn Hu Mi#Tng Vn Li#Nguyn Ngc Phc#269912## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820007000498080005000560020037000610030027000980070054001250080005001790090 01400184010000500198011001600203006001900219006002100238006001500259039000500274 01200280027902102350030702000160054202000070055802000090056502000080057401300070 0582#VV10.19631#VV10.19632#VV10.19633#VV10.19634#Vi?t#495.17#^214#T liu vn hi n Thng Long - H Ni#Tuyn tp vn khc Hn Nm#Tuyn dch, gii thiu: Phm T h Thu Vinh ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1268tr.^b24cm#Phm Th Thu Vi nh#Nguyn Th Hong Qu#V Th Lan Anh#oanh#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thi u nguyn vn 135 bi minh vn ch Hn khc trn bia c phin m, dch ngha ca 14 qun huyn thuc H Ni trc khi m rng; cung cp nhiu t liu mi, c gi tr nghin cu v H Ni qua cc thi k lch s khc nhau#Vn bn hn n m#H Ni#Vn khc#Vn bia#269913## 00541000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290021000740070011000950080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001000159020001300169039000500182012004400187 005001100231013000700242020001400249#VN10.05511#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The fox and the goat#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2 010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#oanh#T sch Song ng . Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#269914#Sch song ng## 00545000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290025000740070011000990080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001000163020001300173039000500186012004400191 005001100235020001400246013000700260#VN10.05512#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The crow and the peacock#Ngc Khnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269915## 00543000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290023000740070011000970080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020001000161020001300171039000500184012004400189 005001100233020001400244013000700258#VN10.05513#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The farmer anh the fox#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut #2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song n g. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269916## 00545000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290025000740070011000990080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001000163020001300173039000500186012004400191 005001100235020001400246013000700260#VN10.05514#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The eagle and the hunter#Ngc Khnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269917## 00546000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290026000740070011001000080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020001000164020001300174039000500187012004400192 005001100236020001400247013000700261#VN10.05515#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The eagle and the serpent#Ngc Khnh#^aH.#^aM th ut#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Son g ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269918## 00545000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290025000740070011000990080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001000163020001300173039000500186012004400191 005001100235020001400246013000700260#VN10.05516#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The monkey and the camel#Ngc Khnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269919## 00541000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290021000740070011000950080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001000159020001300169039000500182012004400187 005001100231020001400242013000700256#VN10.05517#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The fox and the lion#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2 010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng . Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269920## 00545000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290025000740070011000990080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001000163020001300173039000500186012004400191 005001100235020001400246013000700260#VN10.05518#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The sparrow and the hare#Ngc Khnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269921## 00541000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290021000740070011000950080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001000159020001300169039000500182012004400187 005001100231020001400242013000700256#VN10.05519#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The fox and the crow#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2 010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng . Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269922## 00549000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290029000740070011001030080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020001000167020001300177039000500190012004400195 005001100239020001400250013000700264#VN10.05520#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The ant rescues the elephant#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269923## 00541000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290021000740070011000950080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001000159020001300169039000500182012004400187 005001100231020001400242013000700256#VN10.05521#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The ant and the dove#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2 010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng . Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269924## 00542000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290022000740070011000960080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020001000160020001300170039000500183012004400188 005001100232020001400243013000700257#VN10.05522#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The lion and the boar#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut# 2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng . Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269925## 00545000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290025000740070011000990080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001000163020001300173039000500186012004400191 005001100235020001400246013000700260#VN10.05523#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The weasel and the mouse#Ngc Khnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269926## 00549000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290029000740070011001030080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020001000167020001300177039000500190012004400195 005001100239020001400250013000700264#VN10.05524#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The mother and the grey wolf#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269927## 00549000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020034000400290029000740070011001030080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020001000167020001300177039000500190012004400195 005001100239020001400250013000700264#VN10.05525#Vi?t#B200H#372.21#^214#6800#B hc ting Anh qua tranh truyn#The wolf in sheep's clothing#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Truyn tranh#H.H#T sch Song ng. Cu chuyn nh o l ln#Ngc Khnh#Sch song ng#269928## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070024000560220004000800080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020001100138020001300149039000500162013000700167 019001600174006000800190#VN10.05526#19500#Vi?t#B450T#895.1#^214#B t siu quy #T Ngng ; Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a105tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#269929#Dch Trung Quc#Tu Vn## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070024000560220004000800080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020001100138020001300149039000500162019001600167 006000800183013000700191#VN10.05527#19500#Vi?t#B450T#895.1#^214#B t siu quy #T Ngng ; Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a105tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Trung Quc#Tu Vn#269930## 00464000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400070024000560220004000800080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020001100138020001300149039000500162019001600167 006000800183013000700191#VN10.05528#Vi?t#B450T#895.1#^214#19500#B t siu quy #T Ngng ; Tu Vn dch#T.3#^aH.#^aM thut#2010#^a106tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Trung Quc#Tu Vn#269931## 00464000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400070024000560220004000800080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020001100138020001300149039000500162019001600167 006000800183013000700191#VN10.05529#Vi?t#B450T#895.1#^214#19500#B t siu quy #T Ngng ; Tu Vn dch#T.4#^aH.#^aM thut#2010#^a106tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Trung Quc#Tu Vn#269932## 00841000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021023400191020001200425020000800437 02000070044502000180045202000090047000600080047903900050048701300070049201900160 0499#VN10.05530#VN10.05531#20000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 2-3 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 2-3 tu i pht trin ton din c v th cht v tr tu, tng cng kh nng vn ng, kh nng thch ng, kh nng ngn ng, giao tip x hi, t duy lgic, hiu bi t v mi trng xung quanh...#Trc nghim#Tr tu#Tr em#Gio dc gia nh#Cm n ang#Tu Vn#H.H#269933#Dch Trung Quc## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020013000630030004000760070008000800080 00500088009001100093010000500104011001500109020001700124020000900141020000400150 039000500154015003500159013000700194#VV10.19635#VV10.19636#25000#Vi?t#C400L#895 .92214#^214#Xun V#C li m ru#Th#Xun V#^aH.#^aLao ng#2010#^a166tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn tht ca tc gi: V Xun nh#269934## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020018000710030016000890070016001050080 00500121009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 005001600195039000500211013000700216#VV10.19637#VV10.19638#28500#Vi?t#L116N#895 .92234#^214#Phm Thanh Thu#Lng nh ma ng#Tp truyn ngn#Phm Thanh Thu#^a H.#^aLao ng#2010#^a166tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Tha nh Thu#H.H#269935## 00563000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020017000750070036000920080 00500128009005300133010000500186011001500191020001700206020000300223020001200226 006001500238039000500253019000800258013000700266#VV10.19639#VV10.19641#VV10.1964 0#66000#Vi?t#L302S#813#^214#Krauss, Nicole#Lch s tnh yu#Nicole Krauss ; Tr n Qu Dng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010# ^a377tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Trn Qu Dng#H.H#Dch M#26993 6## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020034000600030012000940070026001060220 00400132008000500136009003600141010000500177011001500182020001700197020001100214 020001200225006001000237039000500247013000700252019001600259005000900275#VV10.19 643#VV10.19642#52000#Vi?t#K307T#895.1#^214#To nh#Kip trc em chn ct c ho anh#Tiu thuyt#To nh ; Thu Ngc dch#T.1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a273tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu Ngc# H.H#269937#Dch Trung Quc#To nh## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020034000600030012000940070026001060220 00400132008000500136009003600141010000500177011001500182020001700197020001100214 020001200225006001000237039000500247019001600252013000700268005000900275#VV10.19 644#VV10.19645#68000#Vi?t#K307T#895.1#^214#To nh#Kip trc em chn ct c ho anh#Tiu thuyt#To nh ; Thu Ngc dch#T.2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a346tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu Ngc# H.H#Dch Trung Quc#269938#To nh## 00956000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070063000890220004001520080005001560090 01100161010000500172011002600177021026400203020001700467020000800484020000900492 00500080050103900050050901300070051400500160052100500200053700500150055700500160 0572020000800588020001000596#VV10.19646#VV10.19647#81000#Vi?t#K600U#959.704#^21 4#K c ngi lnh s on 5 anh hng#B.s.: Diu n (ch.b.), Phan o Nguyn, Ng uyn Thanh Truyn...#T.1#^aH.#^aLao ng#2010#^a319tr., 16tr. nh^b21cm#Gii thi u chng ng 44 nm xy dng chin u v trng thnh ca s on 5 qua cc g iai on lch s: khng chin chng M, thi k gip nc bn Campuchia hi sinh dn tc, thi k hu chin, thi k i mi, v gii thiu mt s vn th chin s ca s on#Lch s hin i#S on#Vit Nam#Diu n#H.H#269939#Phan o N guyn#Nguyn Thanh Truyn#Lu Thanh Long#Nguyn Th Snh#B binh#S on 5## 00625000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020031000570070017000880080005001050090011001100100 00500121011001500126021012900141020001200270020001700282020000900299020001000308 039000500318001001700323013000700340#VV10.19648#VV10.19649#50000#Vi?t#NH460B#95 9.704092#^214#Nh Bc lng ta trong sng hn#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aLao ng#20 10#^a177tr.^b24cm#Gii thiu mt s cu chuyn k v nhng nt phm cch cao p ca Ch tch H Ch Minh - v lnh t v i ca dn tc Vit Nam#H Ch Minh#L ch s hin i#Vit Nam#Truyn k#H.H#Nguyn Vn Khoan#269940## 00767000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540070040001090080005001490090011001540100 00500165011001500170012002600185021018100211020001200392020000900404020000900413 020001000422005001100432005001000443039000500453013000700458#VV10.19650#VV10.196 51#35000#Vi?t#NH556C#959.704#^214#Nhng chuyn k v Bc H trong lng ng bo min Nam#S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2010#^a116tr.^ b24cm#Nhng chuyn k v Bc H#Gii thiu mt s cu chuyn k v tnh cm yu thng su sc ca Bc H dnh cho ng bo min Nam cng nh tm lng b con n i "thnh ng T Quc" i vi Ngui cha gi dn tc#H Ch Minh#Min Nam#Vit N am#Truyn k#Phan Tuyt#Bch Dip#H.H#269941## 00547000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020018000640070017000820080005000990090 01100104010000500115011001400120021007700134020001200211020000700223020001000230 039000500240001001700245013000700262#VV10.19652#VV10.19653#VV10.19654#20000#Vi? t#B101H#959.704#^214#Bc H vi H Ni#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aLao ng#2010#^a7 2tr.^b24cm#Gii thiu mt s cu chuyn k v tm t v tnh cm ca Bc i vi H Ni#H Ch Minh#H Ni#Truyn k#H.H#Nguyn Vn Khoan#269942## 00812000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730010015000780020033000930030 05500126007003000181008000500211009001100216010000500227011001500232021013700247 02000170038402000180040102000090041902000090042802000110043700500140044803900050 0462013000700467#VV10.19655#VV10.19658#VV10.19657#VV10.19656#30000#Vi?t#GI-108T #671.3028#^214#Bi Thanh Trc#Gio trnh gia cng trn my CNC#Gia cng trn my tin CNC. Gia cng trn my phay CNC#Bi Thanh Trc, Phm Minh o#^aH.#^aLao ng#2010#^a208tr.^b21cm#Trnh by v cu to, nguyn l lm vic, ngn ng lp t rnh, cc hnh thc lp trnh, k nng vn hnh ca my tin CNC v my phay CNC #Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#My tin#My phay#Gio trnh#Phm Minh o#H .H#269943## 00913000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010012000750020082000870030 03200169007004100201008000500242009001100247010000500258011001500263021015400278 02000170043202000180044902000120046702000110047903900050049000500140049502000160 0509020001200525020000700537013000700544#VV10.19659#VV10.19661#VV10.19662#VV10.1 9660#27000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214# Mai Linh#Gio trnh tnh ton truyn ng v kim nghim bn ca mt s cm chuyn ng#Dng cho trnh cao ng ngh # Mai Linh, Phm Minh o, Trn S Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a192tr.^b21cm#T rnh by mt s kin thc c bn v thit k b truyn ng ai, b truyn ng xch, b truyn ng bnh rng, bnh vt, trc v tnh then, gi trc#Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#Truyn ng#Gio trnh#H.H#Phm Minh o#Cm chuyn ng#Kim nghim# bn#269944## 01150000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010015000750020092000900030 17300182007003000355008000500385009001100390010000500401011001500406021033000421 02000090075102000090076002000180076902000110078700500140079803900050081201300070 0817#VV10.19664#VV10.19663#VV10.19665#VV10.19666#27000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214# Bi Thanh Trc#Gio trnh lp chng trnh gia cng s dng chu trnh t ng, b dao t ng trn my CNC#Lp chng trnh gia cng s dng chu trnh t ng, b dao t ng trn my tin CNC. Lp chng trnh gia cng s dng chu trnh t ng, b dao t ng trn my phay CNC#Bi Thanh Trc, Phm Minh o#^aH.#^aLao ng#2010#^a192tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v hiu qu kinh t, chnh xc gia cng, chng trnh con, cc chu trnh gia cng, t ng ho l p trnh gia cng, lp trnh gia cng t ng, kim tra sn phm v sa li chn g trnh trong lp chng trnh gia cng s dng chu trnh t ng, b dao t n g trn my tin CNC v my phay CNC#My tin#My phay#Gia cng kim loi#Gio tr nh#Phm Minh o#H.H#269945## 00740000000000313000450002600120000002600120001201400070002404100050003118100080 00360820006000448080005000500010012000550020015000670030039000820070027001210080 00500148009001100153010000500164011001500169021016700184020001800351020000400369 020001100373039000500384005001400389020000800403020000800411013000700419#VV10.19 9667#VV10.199668#26000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214# Kim ng#Gio trnh bo#Bo m t phng. Bo xc rnh v bo gc# Kim ng, Phm Minh o#^aH.#^aLao ng#201 0#^a183tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cu to, nguyn l lm vi c ca mt s my bo v my xc thng dng, nhng k nng v cc cng ngh c b n trn my bo, my xc#Gia cng kim loi#Bo#Gio trnh#H.H#Phm Minh o#My bo#My xc#269946## 01115000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010014000750020040000890030 03200129007004700161008000500208009001100213010000500224011001500229021043800244 02000120068202000200069402000090071402000110072303900050073400500140073900500170 0753013000700770#VV10.19669#VV10.19672#VV10.19671#VV10.19670#23000#Vi?t#GI-108T #621.8#^214#Phm Minh o#Gio trnh thit k quy trnh cng ngh#Dng cho trnh cao ng ngh#Phm Minh o, Bi Quang Tm, Nguyn Th Thanh#^aH.#^aLao ng #2009#^a144tr.^b21cm#Gii thiu v m un, cc hnh thc hc tp chnh trong m un v cc yu cu v nh gi hon thin m un. Hng dn v qu trnh sn xu t v qu trnh cng ngh; cc nguyn tc xc nh th t cc nguyn cng; lp s g t, chn my, chn dng c ct; tnh lng d gia cng, chn phi cho c c bc cng ngh; tnh ch ct; thi gian gia cng v cch tnh thi gian gia cng; lp quy trnh cng ngh gia cng chi tit in hnh#Ch to my#Qui trnh cng ngh#Thit k#Gio trnh#H.H#Bi Quang Tm#Nguyn Th Thanh#269947## 00791000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010014000750020033000890030 03300122007004500155008000500200009001100205010000500216011001500221021014500236 02000170038102000150039802000110041303900050042400500160042900500130044501300070 0458#VV10.19673#VV10.19674#VV10.19676#VV10.19675#19000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214# Phm Minh o#Gio trnh gia cng ngui c bn#Dng cho trnh trung cp ngh# Phm Minh o, Nguyn Th Ninh, Trn S Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a120tr.^b21cm #Gii thiu v m un v yu cu v nh gi hon thin m un. Hng dn v vc h du, c - gia -ca - khoan kim loi, ct ren bng ren v tar#Ct gt kim lo i#Gia cng ngui#Gio trnh#H.H#Nguyn Th Ninh#Trn S Tun#269948## 00921000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440410005000501810008000550820009000638080005000720010014000770020040000910030 03200131007003100163008000500194009001100199010000500210011001400215021021500229 02000170044402000180046102000090047902000110048803900050049900500160050402000080 0520020000700528020001700535013000700552#VV10.19677#VV10.19678#VV10.19679#VV10.1 9680#9000#Vi?t#GI-108T#671.3028#^214#Phm Minh o#Gio trnh doa l trn my d oa vn nng#Dng cho trnh cao ng ngh#Phm Minh o, Nguyn Th Loan#^aH.# ^aLao ng#2010#^a44tr.^b21cm#Gii thiu v m un, cc hnh thc hc tp chnh trong m un v yu cu v nh gi hon thin m un. Hng dn chm sc v i u khin my, chun b my v doa mt phng chun, doa l ng trc, doa l song song#Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#Cao ng#Gio trnh#H.H#Nguyn Th Loan #My doa#Doa l#My doa vn nng#269949## 01170000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740010012000790020030000910070 05200121008000500173009001100178010000500189011001500194021052400209020001000733 02000090074302000110075203900050076300500140076802000090078201300070079101500460 0798#VV10.19681#VV10.19684#VV10.19682#VV10.19683#46000#Vi?t#GI-108T#344.59701#^ 214#L Th Chu#Gio trnh php lut lao ng#L Th Chu (ch.b.), Trn nh Ho , L Th Hoi Thu#^aH.#^aLao ng#2010#^a360tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn ca php lut lao ng Vit Nam v mt s quy nh php lut v cc vn : quan h lao ng, vic lm v gii quyt vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic v ngh ngi, k lut l ao ng v trch nhim vt cht, an ton lao ng v v sinh lao ng, bo him x hi, tranh chp lao ng v gii quyt tranh chp lao ng, nh cng v gii quyt cc cuc nh cng, qun l v thanh tra nh nc v lao ng, quan h qu c t v lao ng#Php lut#Lao ng#Gio trnh#H.H#Trn nh Ho#Vit Nam#2699 50#TTS ghi: Trng i hc Cng on. Khoa Lut## 00897000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010017000750020038000920030 04300130007004600173008000500219009001100224010000500235011001500240021019700255 02000170045202000180046902000140048702000110050103900050051200500140051702000040 0531020000500535013000700540#VV10.19686#VV10.19685#VV10.19687#VV10.19688#38000# Vi?t#GI-108T#671.3#^214#Nguyn Th Qunh#Gio trnh tin - phay - bo nng cao#T in nng cao. Bo nng cao. Phay nng cao#Nguyn Th Qunh, Phm Minh o, Trn S Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a208tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v c tnh k thut ca my tin, phay v bo; cc phng php tnh ton, la ch n dng c g lp, ct gt, o kim, lp quy trnh cng ngh hp l v chnh xc #Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#Tin kim loi#Gio trnh#H.H#Phm Minh o# Bo#Phay#269951## 00859000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010014000750020015000890030 07500104007004100179008000500220009001100225010000500236011001500241021018100256 02000170043702000180045402000040047202000110047603900050048700500140049202000080 0506013000700514#VV10.19689#VV10.19690#VV10.19691#VV10.19692#32000#Vi?t#GI-108T #671.3#^214#Phm Minh o#Gio trnh mi#Gia cng trn my mi mt phng. Gia c ng trn my mi trn. Mi nh hnh#Phm Minh o, Trn Anh Tun, Lan Anh#^aH .#^aLao ng#2010#^a176tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v qu trnh gia cng mi ni chung (mi phng, mi trn), c bit i su k nng vn hnh m y mi v thc hin mi theo bn v chi tit gia cng#Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#Mi#Gio trnh#H.H#Trn Anh Tun#My mi#269952## 00954000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010017000750020016000920030 06400108007004700172008000500219009001100224010000500235011001500240021029600255 02000170055102000180056802000050058602000110059103900050060200500140060701300070 0621#VV10.19693#VV10.19694#VV10.19696#VV10.19695#39000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214# Nguyn Th Qunh#Gio trnh phay#Phay mt phng. Phay rnh, phay gc. Phay bnh rng, thanh rng#Nguyn Th Qunh, Phm Minh o, Trn Th Ninh#^aH.#^aLao ng# 2010#^a216tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cu to, nguyn l lm vic ca my phay, nhng c im v qu trnh ct khi phay, cc k nng tnh to n, la chn dao, dng c r g, g lp dao, phi v cc yu cu k thut khi ph ay mt phng, mt phng song song, vung gc, mt bc, mt phng nghing...#Ct gt kim loi#Gia cng kim loi#Phay#Gio trnh#H.H#Phm Minh o#269953## 00874000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020057000490070055001060080005001610090011001660100005001770110 01500182021024000197020001900437005001500456039000500471005001400476005001900490 020000900509015004300518005001600561013000700577#VV10.19697#VV10.19698#Vi?t#X126 D#305.509597#^214#Xy dng giai cp cng nhn Vit Nam giai on 2011-2020#ng Ngc Tng (ch.b.), Dng Vn Sao, Bi nh Bn...#^aH.#^aLao ng#2010#^a299tr.^ b21cm#Trnh by quan im, ng li ca ng, h thng gii php cho vic xy d ng giai cp cng nhn trong thp nin ti; nu r c s khoa hc cho vic hoch nh chnh sch v ni dung xy dng giai cp cng nhn Vit Nam giai on 2011 -2020#Giai cp cng nhn#ng Ngc Tng#H.H#Dng Vn Sao#Nguyn Trng Chun#Vi t Nam#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Nguyn Hu Dng#269954## 00940000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710010013000760020021000890030 04100110007003500151008000500186009003600191010000500227011001500232021032400247 020002200571020001300593020000900606006001600615013000700631#VV10.19699#VV10.197 00#VV10.19702#VV10.19701#57000#Vi?t#L502V#378.2072#^214#Eco, Umberto#Lun vn U mberto Eco#Dnh cho sinh vin ngnh Khoa hc x hi#Umberto Eco ; Phm N Vn An h dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a298tr.^b21cm#Tc gi gii thiu mt phng php hp l lm bi lun vn tt nghip ni ring hay mt c ng trnh nghin cu khoa hc ni chung vi cc trnh t khoa hc nh khi nim v lun vn, chn ch v sp xp thi gian cng vic, tin hnh vic tm kim ti liu, t chc ti liu v sp xp bi nghin cu mt cch t nhin#Cng tr nh nghin cu#K nng vit#Lun vn#Phm N Vn Anh#269955## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020015000620030012000770070032000890080 00500121009003600126010000500162011001500167020001800182020000400200020001200204 006001400216039000500230013000700235019000900242#VV10.19703#VV10.19704#57000#Vi ?t#NH556C#823#^214#Bowler, Tim#Nhng ci bng#Tiu thuyt#Tim Bowler ; Nguyn An h V dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a311tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Nguyn Anh V#H.H#269956#Dch Anh## 00782000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020022000480070035000700080005001050090011001100100005001210110 01500126021018100141020001900322020002000341005001200361015005900373005000900432 005000900441005000900450005000900459039000500468013000700473#VV10.19705#VV10.197 06#Vi?t#G561S#338.09597#^214#Gng sng gim ngho#Vi Xun Mai, Trn Tm, Nht H uy...#^aH.#^aLao ng#2010#^a191tr.^b21cm#Gii thiu mt s tm gng c nhn c a tnh bit p dng khoa hc k thut vo sn xut, chn nui, m rng cc m hnh lm kinh t h gia nh, lm giu cho gia nh v x hi#Xo i gim ngh o#in hnh tin tin#Vi Xun Mai#TTS ghi: S Lao ng - Thng binh & X hi t nh Lng Sn#Trn Tm#Nht Huy#Trn Tm#Anh Qun#H.H#269957## 00580000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030018000650070042000830080005001250090 01100130010000500141011001500146020001700161020000900178020000400187005001100191 039000500202005001200207005001400219005001400233005001200247013000700259#VV10.19 707#VV10.19708#17000#Vi?t#S431H#895.9221408#^214#Song H#Th nhiu tc gi#Bnh Thng, Hoi Nguyn, Bi ng Sinh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a288tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Bnh Thng#H.H#Hoi Nguyn#Bi ng Sinh#Trn Duy Hng# T Danh Mc#269958## 00902000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020092000560030015001480070068001630080005002310090 01100236010000500247011001500252021021100267020001700478020001500495039000500510 020000900515005001600524005001300540005001200553005001600565013000700581#VV10.19 709#VV10.19710#40000#Vi?t#X500H#305.509597#^214#Xu hng phn tng x hi trong qu trnh pht trin kinh t th trng Vit Nam hin nay#Sch tham kho#Nguy n nh Tn (ch.b.), L Ngc Hng, L Vn Ton, Nguyn Vit Sn#^aH.#^aLao ng# 2010#^a226tr.^b21cm#C s l lun v thc tin v phn tng x hi. Thc trng v cc yu t tc ng n phn tng x hi Vit Nam hin nay. Xu hng bin i phn tng x hi Vit Nam trong qu trnh hi nhp kinh t quc t#Phn tng x hi#Sch tham kho#H.H#Vit Nam#Nguyn nh Tn#L Ngc Hng#L Vn Ton#Ng uyn Vit Sn#269959## 00890000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020060000560070075001160080005001910090011001960100 00500207011001500212021012900227020001000356020000900366020001300375039000500388 00500140039301500580040702000170046502000190048201300070050100500170050800500120 0525005001500537#VV10.19712#VV10.19711#VV10.19713#Vi?t#M458T#343.09#^214#100 cu hi v hp ng vn chuyn hng ho bng ng bin#B.s.: V Nht Thng (ch.b.) , Trn Quang Cng, Ng Khc L, Trn Hu Hunh#^aH.#^aLao ng#2010#^a288tr.^b2 1cm#Gm 100 cu hi v nhng khi nim, ch nh v quy phm php lut ph bin nht v hp ng vn chuyn hng ho bng ng bin#Php lut#Hp ng#Sch hi p#H.H#V Nht Thng#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam (VCCI )#Vn ti hng ho#Vn ti ng bin#269960#Trn Quang Cng#Ng Khc L#Trn H u Hunh## 00738000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540010014000590020041000730070036001140080005001500090 01100155010000500166011001500171021011000186020001000296020000900306020001300315 039000500328020000900333015005800342020000800400020000900408013000700417#VV10.19 714#VV10.19715#VV10.19716#Vi?t#M458T#346.59707#^214#Nguyn Th M#100 cu hi v hp ng mua bn hng ho#B.s.: Nguyn Th M, Trn Hu Hunh#^aH.#^aLao ng#2 010#^a184tr.^b21cm#Gm 100 cu hi v nhng khi nim, ch nh v quy phm php lut ph bin nht v hp ng mua bn hng ho#Php lut#Hp ng#Sch hi p #H.H#Vit Nam#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam (VCCI)#Mua bn #Hng ho#269961## 00807000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020046000670070020001130080005001330090 01100138010000500149011001500154021023100169020000700400020001000407020000300417 02000070042002000090042702000090043602000070044502000180045203900040047001300070 0474#VV10.19717#VV10.19718#25000#Vi?t#S450T#342.597#^214#Phm Vinh Hoa#S tay c n b, cng chc x, phng, th trn#Phm Vinh Hoa ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^ a176tr.^b21cm#Gii thiu mt s li dy ca Ch tch H Ch Minh; cng nhng kh i nim, chc nng, ngha v, quyn hn v nhng vic c lm, khng c lm c a cn b, cng chc x phng, th trn, km theo mt s vn bn php lut lin quan#Cn b#Cng chc#X#Phng#Th trn#Vit Nam#S tay#Vn bn php lut#Mai#2 69962## 00714000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020015000530030026000680070072000940080005001660090 03600171010000500207011001500212020001700227020000400244020001200248005001900260 00500140027900500160029300500140030900500190032303900040034201300070034601900090 0353006001400362#VV10.19720#VV10.19719#64000#Vi?t#KH455N#891.73#^214#Khng nn khc#Tuyn tp truyn ngn Nga#Irina Polianxkaia, Boris Ekimov, Nodar Dumbatze.. . ; o Minh Hip dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a365tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Nga#Truyn ngn#Polianxkaia, Irina#Ekimov, Boris#Dumbatze, Nodar#Abuziarov, I.#Astaphiev, Vichtor#Mai#269963#Dch Nga#o Minh Hip## 00565000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010008000600020022000680030012000900070 03000102008000500132009003600137010000500173011001500178020001700193020000500210 020001200215006001500227039000400242013000700246019001000253#VV10.19721#VV10.197 22#VV10.19723#65000#Vi?t#H407#843#^214#Sn Tp#Hong v giai nhn#Tiu thuy t#Sn Tp ; Nguyn V Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^ a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Nguyn V Hng#Mai#269964#Dch P hp## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020024000570070018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120012002000134020001800154020001700172020000900189020001000198 020001500208039000400223001000700227020003600234013000700270#VV10.19724#VV10.197 25#20000#Vi?t#K250C#959.7023092#^214#K chuyn L Phng Hiu#Hi Vy s.t., b.s.# ^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Lch s trung i#Nhn v t lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#L Phng Hiu, Tng qun , Vit Nam#269965## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570070018000770080005000950090011001000100 00500111011001400116012002000130020001800150020001700168020000900185020001000194 020001500204039000400219001000700223020003800230013000700268#VV10.19726#VV10.197 27#20000#Vi?t#K250C#959.7026092#^214#K chuyn Nguyn X#Hi Vy s.t., b.s.#^aH. #^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Lch s trung i#Nhn vt l ch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#Nguyn X, Tng, 1396-1465, Vit Nam#269966## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020026000570070018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122012002000136020001600156020001600172020001700188020000900205 020001000214020001500224039000400239001000700243013000700250#VV10.19728#VV10.197 29#20000#Vi?t#K250C#959.7029092#^214#K chuyn Nguyn Cng Tr#Hi Vy s.t., b.s .#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Nguyn Cng Tr#Lch s cn i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#269967## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020024000570070018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120012002000134020001800154020001700172020000900189020001000198 020001500208039000400223001000700227020004400234013000700278#VV10.19730#VV10.197 31#20000#Vi?t#K250C#959.7024092#^214#K chuyn Trn Khnh D#Hi Vy s.t., b.s.# ^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Lch s trung i#Nhn v t lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#Trn Khnh D, Danh tng , ?-1340, Vit Nam#269968## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570070018000780080005000960090011001010100 00500112011001400117012002000131020001100151020001500162020001700177020000900194 020001000203020001500213039000400228001000700232013000700239#VV10.19732#VV10.197 33#20000#Vi?t#K250C#959.7013092#^214#K chuyn Phng Hng#Hi Vy s.t., b.s.#^aH .#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Phng Hng#Lch s c i#Nh n vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#269969## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570070018000790080005000970090011001020100 00500113011001400118012002000132020001200152020001800164020001700182020000900199 020001000208020001500218039000400233001000700237013000700244#VV10.19734#VV10.197 35#20000#Vi?t#K250C#959.7022092#^214#K chuyn L i Hnh#Hi Vy s.t., b.s.#^a H.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#L i Hnh#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#269970## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020030000560070018000860080005001040090011001090100 00500120011001400125012002000139020002000159020001600179020001700195020000900212 020001000221020001500231039000400246001000700250013000700257#VV10.19736#VV10.197 37#20000#Vi?t#K250C#959.703092#^214#K chuyn B Huyn Thanh Quan#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#B Huyn Thanh Quan# Lch s cn i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#26 9971## 00551000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570070018000780080005000960090011001010100 00500112011001400117012002000131020001100151020001800162020001700180020000900197 020001000206020001500216039000400231001000700235013000700242#VV10.19739#VV10.197 38#20000#Vi?t#K250C#959.7024092#^214#K chuyn Chu Vn An#Hi Vy s.t., b.s.#^aH .#^aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Chu Vn An#Lch s trung i #Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#269972## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570070018000770080005000950090011001000100 00500111011001400116012002000130020001000150020001800160020001700178020000900195 020001000204020001500214039000400229013000700233001000700240#VV10.19740#VV10.197 41#20000#Vi?t#K250C#959.7021092#^214#K chuyn Ng Quyn#Hi Vy s.t., b.s.#^aH. #^aLao ng#2010#^a31tr.^b21cm#Gng sng mun i#Ng Quyn#Lch s trung i#N hn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#269973#Hi Vy## 00911000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820011000538080005000640010017000690020056000860030040001420070 04000182008000500222009002300227010000500250011001500255021015500270020001100425 00500150043603900040045102000110045502000110046601500630047702000090054002000170 0549013000700566#VV10.19743#VV10.19742#VV10.19744#19000#Vi?t#GI-108T#354.309597 #^214#Nguyn c Lng#Gio trnh qun l nh nc v ti nguyn v mi trng#G io trnh o to Trung cp Hnh chnh#Ch.b.: Nguyn c Lng, Trnh c Hng#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a116tr.^b21cm#Trnh by khi nim, vai tr, ni dung qun l nh nc v ti nguyn v mi trng, cng chng trnh pht trin bn vng v bo v mi trng Vit Nam#Ti nguyn#Trnh c Hng#Mai#Mi tr ng#Gio trnh#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#Vi t Nam#Qun l nh nc#269974## 01001000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820011000538080005000640010015000690020063000840030040001470070 06300187008000500250009002300255010000500278011001400283021017800297020001900475 02000080049400500190050200500210052103900040054202000100054602000110055601500680 0567020000900635013000700644#VV10.19745#VV10.19747#VV10.19746#13500#Vi?t#GI-108 T#352.709597#^214#Nguyn Vn Hu#Gio trnh k nng giao tip trong qun l hnh chnh nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Nguyn Vn Hu, Ng uyn Th Thu Vn, Hong Th Hoi Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a83tr.^ b21cm#Trnh by cc vn c bn v k nng giao tip. Mi trng t chc ca g iao tip trong qun l hnh chnh nh nc v nhng k nng giao tip trong qun l hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#K nng#Nguyn Th Thu Vn#Hong Th Hoi Hng#Mai#Giao tip#Gio trnh#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh hnh chnh#Vit Nam#269975## 00986000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710010013000760020058000890070 03300147008000500180009002300185010000500208011001500213021033900228020000900567 02000080057602000100058400500190059403900040061302000210061702000150063801300070 0653#VV10.19748#VV10.19751#VV10.19750#VV10.19749#42000#Vi?t#TH552H#621.319#^214 #Trn Th San#Hng dn thit k lp t mng in trung tm thng mi#Trn Th San, Nguyn Trng Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a253tr.^b24cm#Hng d n ln lt, c th s mt tng, h thng in cung cp, s cc mch nhnh , h thng chiu sng, la chn loi vt t kch c dy in, ng lun dy, cc linh kin bo v, in thoi, chiu sng, cc h thng in d phng, kim tra v x l s c, phng chng chy n... trong thit k lp t mng in trung tm thng mi#Thit k#Lp t#Mng in#Nguyn Trng Thng#Mai#Trung tm thng m i#Sch hng dn#269976## 00787000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690010016000740020027000900070 04400117008000500161009002300166010000500189011001500194021019400209020000700403 020000800410020001800418005001300436005001300449039000400462013000700466#VV10.19 752#VV10.19755#VV10.19754#VV10.19753#40000#Vi?t#CH250#671.3#^214#Nguyn Ngc o#Ch ct gia cng c kh#Nguyn Ngc o, Trn Th San, H Vit Bnh#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a256tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v ch tin, bo, khoan khot doa, chut, phay, ca ct vt liu, ct ren v gia cn g trn my tin - my phay - my chuyn dng cng thi gian gia cng c bn#C k h#Ct gt#Gia cng kim loi#Trn Th San#H Vit Bnh#Mai#269977## 00856000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020092000660080005001580090023001630100 00500186011001500191021025300206020001800459020001000477039000400487015004900491 020002200540020000900562013000700571#VL10.02362#VL10.02363#VL10.02365#VL10.02364 #Vi?t#K304S#628.5#^214#Kim sot nhim khng kh i vi mt s ngun nc th i cng nghip c trng Vit Nam#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a332tr.^b27 cm# cp n cc vn v kim sot nhim khng kh i vi cc nh my s d ng l hi cng sut va v nh, nh my luyn thp cng ngh l h quang, nh m y xi mng l quay, nh my sn xut giy v nh my x l cht thi rn sinh ho t ti Vit Nam# nhim khng kh#Kim sot#Mai#TTS ghi: B Cng thng. Vin N ghin cu c kh#Cht thi cng nghip#Vit Nam#269978## 00719000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010013000710020055000840070 01300139008000500152009002300157010000500180011001500185021016200200020002500362 020001300387039000400400004001800404013000700422#VL10.02366#VL10.02369#VL10.0236 7#VL10.02368#50000#Vi?t#K258C#691#^214#Phm Vn Hi#Kt cu lin hp thp - bt ng dng trong nh cao tng#Phm Vn Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a215t r.^b27cm#Gii thiu vi nt tng qut v kt cu lin hp thp - btng, vt li u, sn, dm, ct lin hp thp - b tng v mt s s kt cu chu lc ca nh cao tng#Kt cu b tng ct thp#Nh cao tng#Mai#Ti bn ln th 1#269979## 00938000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690010013000740020035000870070 04100122008000500163009002300168010000500191011001500196021034100211020000700552 020001000559020001800569005001000587005001600597039000400613013000700617#VL10.02 370#VL10.02371#VL10.02372#VL10.02373#99000#Vi?t#TH552H#671.3#^214#Trn Th San# Thc hnh c kh tin - phay - mi#Trn Th San, Hong Tr, Nguyn Th Hng#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a478tr.^b27cm#Gii thiu cc kin thc c bn v c c bi thc hnh v my cng c, ngnh ngh c kh, an ton lao ng, k hoch c ng vic, o lng, cng c v vch du khai trin, cng c cm tay v ngh ngu i, cng ngh ct gt, ca kim loi, my khoan, my tin, my phay, my do to , my mi to , luyn kim, thu lc v cc quy trnh c bit#C kh#Thc hn h#Gia cng kim loi#Hong Tr#Nguyn Th Hng#Mai#269980## 00960000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020079000490070054001280080005001820090011001870100005001980110 01400203021027600217020003700493020000800530020001100538020000900549005001000558 005002100568005001800589005001600607005001200623039000400635013000700639#VL10.02 374#VL10.02375#Vi?t#TR561T#373.59731#^214#Trng trung hc ph thng Xun nh 5 0 nm xy dng v pht trin 1960 - 2010# Vn H, Nguyn Th Nh Qunh, Trn P hng Huynh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a99tr.^b27cm#Gm cc bi vit ca cc ng ch trong Ban gim hiu, Chi b, Cng on, on thanh nin, cc t b mn v nh ng hi c, k nim ca hc sinh cc thi k, km theo phn nh, t liu, th ca ... v trng trung hc ph thng Xun nh 50 nm xy dng v pht trin 1960 - 2010#Trng ph thng trung hc Xun nh#Lch s#Pht trin#Bi vit# Vn H #Nguyn Th Nh Qunh#Trn Phng Huynh#Nguyn Quc t# Th Bch#Mai#269981## 00766000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020078000660070015001440080005001590090 01000164010000500174011001500179021015400194020001100348020001600359020000900375 02000180038403900040040202000080040602000030041402000090041701300070042602000070 0433#VN10.05532#VN10.05533#29000#Vi?t#TH120Q#342.59708#^214#Giang Vn#Thm quy n ca U ban nhn dn trong thc hin dn ch x, phng, th trn#Giang Vn b .s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a166tr.^b19cm#Trnh by di dng hi p v thm quyn ca U ban nhn dn trong thc hin dn ch x, phng, th trn, km theo c c vn bn php lut c lin quan#Thm quyn#U ban nhn dn#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Mai#Dn ch#X#Th trn#269982#Phng## 00751000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020065000660070017001310080005001480090 01000153010000500163011001500168021016200183020001100345020001600356020000900372 020001800381039000400399020001200403020000700415020000800422013000700430#VN10.05 534#VN10.05535#29000#Vi?t#TH120Q#347.597#^214#Qunh Trang#Thm quyn ca U ban nhn dn trong thi hnh n dn s, hnh s#Qunh Trang b.s.#^aH.#^aDn tr#2010 #^a166tr.^b19cm#Trnh by nhim v, quyn hn ca U ban nhn dn cp tnh, cp huyn, cp x trong thi hnh n dn s v n hnh s, km theo cc vn bn php lut c lin quan#Thm quyn#U ban nhn dn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Thi hnh n#Dn s#Hnh s#269983## 00865000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010009000560020053000650070014001180080005001320090 01000137010000500147011001500152021031900167020001600486020000800502020000900510 020001800519039000400537020000400541020001100545013000700556#VN10.05536#VN10.055 37#26000#Vi?t#TH120Q#346.59704#^214#Anh Tun#Thm quyn ca U ban nhn dn tro ng qun l t ai#Anh Tun b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a147tr.^b19cm#Gii thiu c th v trch nhim, quyn hn ca U ban nhn dn trong qun l t ai t cc lnh vc quy hoch, k hoch s dng t; cng tc giao t, cho thu t, thu hi t, chuyn mc ch s dng t; x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t ai v cc gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai#U ban nhn d n#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#t#Thm quyn#269984## 00859000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020069000660070015001350080005001500090 01000155010000500165011001500170021029400185020002000479020001500499020000900514 020001800523039000400541020001700545013000700562#VN10.05539#VN10.05538#29000#Vi ?t#CH312S#346.59701#^214#Minh Thu#Chnh sch mi ca nh nc i vi ngi cao tui, ngi khuyt tt#Minh Thu b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a171tr.^b19cm#Gii t hiu cc chnh sch mi ca nh nc v phng dng, chm sc, bo tr, chc th , t chc tang l cho ngi cao tui v chm sc, gio dc, dy ngh, vn ho, t h thao, gii tr, du lch, nh chung c v cng trnh cng cng i vi ngi k huyt tt; km theo mt s vn bn c lin quan#Chnh sch nh nc#Ngi cao tu i#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Ngi khuyt tt#269985## 00662000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020048000650070015001130080005001280090 01000133010000500143011001500148021016200163020001000325020001100335020000900346 020001800355039000400373013000700377#VN10.05540#VN10.05541#34000#Vi?t#T310H#346 .59704#^214#Ngc Linh#Tm hiu quy nh hng dn thi hnh lut nh #Ngc Linh b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a199tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut sa i, b sun g iu 126 ca Lut nh , iu 121 ca Lut t ai cng cc ngh nh thng t qui nh chi tit v hng dn thi hnh#Php lut#Lut nh #Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#269986## 00827000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020053000640070013001170080005001300090 01000135010000500145011001500150021028300165020001000448020000900458020000900467 020001800476039000400494020000900498020001100507013000700518#VN10.05542#VN10.055 43#26000#Vi?t#QU603V#346.59701#^214#Mai Anh#Quyn v ngha v gia cc thnh vi n trong gia nh#Mai Anh b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a148tr.^b19cm#Gii thiu cc ch nh v quyn v ngha v ca v chng, quan h gia cha, m v con; quyn v ngha v gia ng b v chu, anh ch em vi nhau v cc thnh vin trong gia nh; gim h gia cc thnh vin trong gia nh, km theo cc vn bn php lu t c lin quan v vn ny#Quyn hn#Ngha v#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#G ia nh#Thnh vin#269987## 00682000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010009000540020042000630070014001050080005001190090 01000124010000500134011001500139021017400154020000800328020000900336020000900345 020001800354039000400372020000900376013000700385#VN10.05544#VN10.05545#30000#Vi ?t#QU600#342.597#^214#Tun c#Quy nh v giy t tu thn ca cng dn#Tun c b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a174tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh v chng mi nh nhn dn, giy khai sinh, giy chng nhn kt hn, s h khu, x l hnh vi vi phm, km theo cc vn bn c lin quan v vn ny#Giy t#Cng dn#Vit N am#Vn bn php lut#Mai#Qui nh#269988## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020060000650070015001250080005001400090 01000145010000500155011001500160021021600175020001500391020001000406020000900416 020001800425039000400443020000700447013000700454#VN10.05546#VN10.05547#29000#Vi ?t#H561D#342.59708#^214#Phm Dung#Hng dn cng dn thc hin cc quyn v chn h tr, x hi#Phm Dung b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a170tr.^b19cm#Hng dn cng d n thc hin cc quyn bu c, tham gia qun l nh nc, qun l x hi, quyn khiu ni, t co, quyn khai sinh, kt hn, ng k kt hn c yu t nc ngo i; km theo vn bn php lut lin quan#Quyn cng dn#Chnh tr#Vit Nam#Vn b n php lut#Mai#X hi#269989## 00813000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020063000630070013001260080005001390090 01000144010000500154011001500159021022200174020001000396020000900406020000900415 02000180042403900040044202000090044602000070045502000100046202000080047201300070 0480#VN10.05548#VN10.05549#28000#Vi?t#K258H#346.59701#^214#Mai Anh#Kt hn, ly hn v cp dng trong php lut hn nhn gia nh#Mai Anh b.s.#^aH.#^aDn tr#2 010#^a166tr.^b19cm#Gii thiu cc ch nh kt hn, ly hn, cp dng trong lut hn nhn v gia nh Vit Nam v vic x l trch nhim hnh chnh, hnh s i vi cc vi phm trn, km theo cc vn bn php lut c lin quan v vn ny #Php lut#Hn nhn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Gia nh#Li hn#Cp dng#Kt hn#269990## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020063000640070016001270080005001430090 01000148010000500158011001500163021024100178020000700419020001100426020000900437 020001800446039000400464020001000468013000700478#VN10.05550#VN10.05551#26000#Vi ?t#T310H#345.597#^214#Thanh Tng#Tm hiu quy nh mi v cai nghin ma tu, ho nhp cng ng#Thanh Tng b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a151tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v cai nghin ma tu. Vn v qui nh c th khi cai nghi n ma tu ti gia nh v cng ng, ti c s nghin bt buc v vic qun l sa u cai nghin ma tu, km theo mt s vn bn php lut c lin quan#Ma tu#Cai n ghin#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Php lut#269991## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020054000630070013001170080005001300090 01000135010000500145011001500150021021700165020001000382020001500392020000900407 039000400416020001800420013000700438#VN10.05552#VN10.05553#30000#Vi?t#T310H#342 .59708#^214#H Linh#Tm hiu v cc quyn v ngha v c bn ca cng dn#H Lin h b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a174tr.^b19cm#Gii thiu quyn v chnh tr, dn s, kinh t, lao ng, vn ho x hi ca cng dn v hng dn thc hin quyn bu c, khiu ni, t co, t do kinh doanh ca cng dn, km theo mt s vn bn p hp lut lin quan#Php lut#Quyn cng dn#Vit Nam#Mai#Ngha v cng dn#26999 2## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010009000530020045000620070014001070080005001210090 01000126010000500136011001500141021024700156020000800403020001200411020000900423 020001800432039000400450013000700454020000900461#VN10.05554#VN10.05555#30000#Vi ?t#T310H#344.597#^214#H Trang#Tm hiu quy nh mi v thi ua khen thng#H T rang b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a174tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung, ph ng php t chc, danh hiu, tiu chun thi ua, hnh thc, i tng, thm quy n quyt nh, qu thi ua, quyn, ngha v, x l vi phm, km theo ph lc cc vn bn php lut lin quan n thi ua khen thng#Thi ua#Khen thng#Vit Nam #Vn bn php lut#Mai#269993#Qui nh## 00879000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020069000470030077001160080005001930090011001980100005002090110 01500214015004300229021025400272020001000526020000800536020000700544020001200551 039000400563020000700567020000800574013000700582#VN10.05556#VN10.05557#Vi?t#S450 T#331.8071#^214#S tay o to cn b cng on theo phng php dy v hc tch cc#Ti liu lu hnh ni b phc v cho cng tc o to cn b cng on c s #^aH.#^aLao ng#2010#^a155tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam #Gii thiu chu trnh o to cn b cng on theo phng php dy hc tch cc : Xc nh nhu cu v i tng o to, xy dng mc tiu, chng trnh, c cu ni dung, k hoch o to, gio n, k nng trnh by bi ging v nh gi m t kho o to#Cng on#o to#Cn b#Phng php#Mai#S tay#Hc tp#269994## 00695000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020129000440080005001730090011001780100005001890110014001940150 04300208021010200251020001000353020001900363039000400382020000900386020000800395 013000700403020001900410#VN10.05558#VN10.05559#Vi?t#T103L#331.8#^214#Ti liu h ng dn v k nng tip xc v vn ng cng nhn lao ng gia nhp t chc cng on v tham gia hot ng cng on#^aH.#^aLao ng#2010#^a67tr.^b15cm#TTS gh i: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu cc k nng giao tip trong vn ng pht trin on vin v t chc, pht trin on vin#Cng on#Cng nhn la o ng#Mai#Gia nhp#K nng#269995#Ti liu hng dn## 00803000000000337000450002600110000002600110001104100050002280800050002700200420 00320030045000740070036001190080005001550090011001600100005001710110014001760150 04300190021011600233020001000349020000800359020001000367020000700377005001300384 03900040039700100160040102000190041701300070043618100060044308200060044980800050 0455039000500460#VN10.05560#VN10.05561#Vi?t#^214#i thoi x hi v vai tr ca cng on#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: ng Quang iu, N g S Thng#^aH.#^aLao ng#2010#^a59tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by nhng vn chung v i thoi x hi. Cc hnh thc, ni d ung i thoi x hi v vai tr ca cng on#Cng on#Vai tr#i thoi#X hi #Ng S Thng#Mai#ng Quang iu#Ti liu tham kho#269996#452T#331.8#^214#KVa n## 00878000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020057000450030045001020070036001470080005001830090011001880100 00500199011001500204015004300219021019600262020001700458020001300475020000900488 020000800497005001300505039000400518001001600522020001900538013000700557#VN10.05 562#VN10.05563#Vi?t#K600N#331.89#^214#K nng thng lng v k kt tho c la o ng tp th#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: ng Quang i u, Ng S Thng#^aH.#^aLao ng#2010#^a119tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by mt s kin thc v k nng c bn cng vi ngi la o ng tin hnh thng lng, k kt tho c lao ng tp th, nhm hn ch tr anh chp lao ng c th xy ra trong doanh nghip#Lao ng tp th#Thng lng #Tho c#K nng#Ng S Thng#Mai#ng Quang iu#Ti liu tham kho#269997## 00952000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540010014000590020112000730070051001850080005002360090 01100241010000500252011001500257021027400272020001000546020001600556020000900572 020001000581020000900591005001400600005001300614039000400627013000700631#VN10.05 564#VN10.05565#45000#Vi?t#NGH307V#331.8809597#^214#Dng Vn Sao#Nghip v cng tc ca ban hp hnh cng on, ch tch cng on c s, cng on b phn, t trng cng on#Dng Vn Sao (ch.b.), Ch Vn Thnh, Phan Vn Sn#^aH.#^aLao ng#2010#^a287tr.^b19cm#Gii thiu cng tc ca Ch tch cng on c s trong giai on hin nay v ni dung, phng php cng tc ca t trng cng on, ba n chp hnh cng on, ban thng v cng on, mt s ban ca cng on c s, cng cc tnh hung m ch tch cng on c s thng gp#Cng on#Cng on c s#Cng tc#Nghip v#Vit Nam#Ch Vn Thnh#Phan Vn Sn#Mai#269998## 01022000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020075000500070053001250080005001780090011001830100005001940110 01500199015007100214021021000285020000900495020001000504020001900514020000900533 00500180054200500160056000500140057600500160059000500140060603900040062001300070 0624020002300631020001800654#VN10.05566#VN10.05567#Vi?t#V103T#324.2597071#^214#V ai tr lnh o ca ng i vi giai cp cng nhn v cng on Vit Nam#Nguyn Vit Vng, Nguyn Vn Nht, ng Dng Ch...#^aH.#^aLao ng#2010#^a287tr.^b19 cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Vin Cng nhn - Cng on#Gm c c bi tham lun ca cc nh khoa hc, cn b cng on nu r vai tr lnh o c a ng i vi giai cp cng nhn, t chc cng on Vit Nam v v hot ng c a cc cp cng on tham gia xy dng ng#Lnh o#Cng on#Giai cp cng nh n#Vit Nam#Nguyn Vit Vng#Nguyn Vn Nht#ng Dng Ch#Nguyn Ch Dng#Dng Vn Sao#Mai#269999#ng Cng sn Vit Nam#Hi tho khoa hc## 00418000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010012000480020028000600070012000880080005001000090011001050100 00500116011001400121020001700135020000900152020000400161039000400165013000700169 #VN10.05568#VN10.05569#Vi?t#CH311M#895.9221#^214#Trung Thnh#90 bi th tht ng n bt c#Trung Thnh#^aH.#^aLao ng#2010#^a90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Mai#270000## 00822000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070082000690080005001510090012001560100 00500168011001500173012002300188021009100211020001700302020002000319020000900339 02000090034800500090035700500170036600500150038300500160039800500110041400500110 0425039000400436013000700440020001300447#VN10.05570#VN10.05571#26000#Vi?t#M118T #177#^214#Mt tri bn phng#Vit Yn, Nguyn Vn Chin, Dng Sng Lam... ; Ng c Thch s.t., tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThng tn#2010#^a159tr.^b18cm#Nhng tm l ng nhn i#Gm nhng mu truyn v nhng tm lng nhn i, hiu ngha ca con n gi i vi con ngi#Vn hc hin i#in hnh tin tin#Vit Nam#Bi vit#Vi t Yn#Nguyn Vn Chin#Dng Sng Lam#Phm Ngc Dng#Thanh Dng#Ngc Thch#Mai #270001#Lng nhn i## 00829000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070063000680080005001310090012001360100 00500148011001500153012002300168021014400191020001700335020002000352020000900372 02000090038100500090039000500060039900500070040500500110041200500090042300500110 0432039000400443013000700447020001300454#VN10.05572#VN10.05573#26000#Vi?t#G428T #177#^214#Gi tn yu thng#Nh Thu, L V, T Lan... ; Ngc Thch s.t., tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThng tn#2010#^a158tr.^b18cm#Nhng tm lng nhn i#Gm nhn g mu truyn v nhng tm lng nhn i, hiu ngha ca con ngi i vi con ng i v nhng tm gng vt kh vn ln trong cuc sng#Vn hc hin i#in h nh tin tin#Vit Nam#Bi vit#Nh Thu#L V#T Lan#Dng Bch#Kim Lin#Ngc Th ch#Mai#270002#Lng nhn i## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207013000700211005001500218012001900233#VN10.05 574#VN10.05575#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.1#^aH.#^aThng tn#2010#^a37tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Mai#270003#Nguyn Ngc K#Qu tng cuc sng## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207013000700211005001500218012001900233#VN10.05 576#VN10.05577#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.2#^aH.#^aThng tn#2010#^a44tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Mai#270004#Nguyn Ngc K#Qu tng cuc sng## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207013000700211005001500218012001900233#VN10.05 578#VN10.05579#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.3#^aH.#^aThng tn#2010#^a37tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Mai#270005#Nguyn Ngc K#Qu tng cuc sng## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207013000700211005001500218012001900233#VN10.05 580#VN10.05581#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.4#^aH.#^aThng tn#2010#^a39tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Mai#270006#Nguyn Ngc K#Qu tng cuc sng## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207013000700211005001500218012001900233#VN10.05 582#VN10.05583#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.5#^aH.#^aThng tn#2010#^a39tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Mai#270007#Nguyn Ngc K#Qu tng cuc sng## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001800166020000700184 020000900191020000700200039000400207012001900211013000700230005001500237#VN10.05 584#VN10.05585#9500#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vu i#Dnh cho tui hc tr#Nguyn Ngc K#T.6#^aH.#^aThng tn#2010#^a46tr.^b19cm#V n hc thiu nhi# vui#Vit Nam#Cu #Hoa#Qu tng cuc sng#270008#Nguyn Ng c K## 01090000000000277000450002600110000002600110001102600110002202103790003300400200 04120200010004320200018004420140007004600410005004671810006004720820008004788080 00500486002014400491003010400635008000500739009002100744010000500765011001500770 020001600785039000400801013000700805#VN10.05586#VN10.05587#VN10.05588#Gii thiu mt s quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bnh n g gii; t php; hot ng xy dng; kinh doanh bt ng sn, khai thc, sn xu t, kinh doanh vt liu xy dng, qun l cng trnh h tng k thut, qun l ph t trin nh v cng s; qun l th trng v cc quy nh v vic p dng bin php x l hnh chnh a vo trng gio dng#Ti bn, c b sung#Php lut#V n bn php lut#41000#Vi?t#C101V#342.597#^214#Cc vn bn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bnh ng gii, t php, xy dng v sa i, b sung bin php a vo trng gio dng#Cc ngh nh, thng t v x l vi phm hnh ch nh c ban hnh t thng 6 - 2009 n thng 10 - 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a342tr.^b19cm#Pht hnh chnh#Hoa#270009## 00681000000000253000450002600110000002600110001102600110002202102550003303900040 02880200009002920200018003010140007003190410005003261810006003310820008003378080 00500345002001200350008000500362009002100367010000500388011001500393020001200408 013000700420#VN10.05589#VN10.05590#VN10.05591#Gii thiu ni dung lut u t, b ao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngha v ca nh u t, hnh thc u t, u i, h tr u t, u t trc tip, u t kinh doanh v n nh nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t#Hoa#Vit Nam#Vn b n php lut#24000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u t#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2010#^a158tr.^b19cm#Lut u t#270010## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600110002202102400003302000100 02730390004002830200009002870150032002960200018003280410005003461810006003510820 01000357808000500367002010200372008000500474009002100479010000500500011001500505 020001200520020000400532020000400536020001900540013000700559#VN10.05594#VN10.055 92#VN10.05593#Gii thiu php lnh phng, chng lt bo v tm kim cu nn cng cc ngh nh, quyt nh, thng t qui nh php lut v phng, chng, khc ph c hu qu l lt, bo, ng ph vi s c thin tai v cu nn trong ngnh ng thu ni a#Php lut#Hoa#Vit Nam#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Vn bn ph p lut#Vi?t#C101Q#344.59704#^214#Cc quy nh lin quan n cng tc phng, chn g lt, bo v tm kim cu nn trn ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2010#^a151tr.^b19cm#Phng chng#Bo#Lt#ng thu ni a#270011## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600110002202101890003302000100 02220390004002320200009002360200018002450140006002630410005002691810006002740820 01000280808000500290002002700295008000500322009002100327010000500348011001400353 020002200367013000700389#VN10.05595#VN10.05597#VN10.05596#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c v phng php tnh thu; khu tr, hon thu, nhng qu y nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong lut thu gi tr gi a tng#Php lut#Hoa#Vit Nam#Vn bn php lut#6000#Vi?t#L504T#343.59705#^214# Lut thu gi tr gia tng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a23tr.^b19cm#Thu gi tr gia tng#270012## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600110002202103250003302000100 03580200018003680140007003860410005003931810006003980820008004048080005004120020 06000417008000500477009002100482010000500503011001500508020000800523020000900531 039000400540020000300544020000800547013000700555#VN10.05598#VN10.05600#VN10.0559 9#Gii thiu lut qun l n cng, bao gm 49 iu: Nhng quy nh chung. Nhim v, quyn hn ca Quc hi, Chnh ph, cc c quan nh nc khc v trch nhim ca t chc, c nhn trong qun l n cng. Qun l n chnh ph v qun l bo lnh chnh ph. Qun l n ca chnh quyn a phng... v vn bn hng dn th i hnh#Php lut#Vn bn php lut#18000#Vi?t#L504Q#343.597#^214#Lut qun l n cng nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1 19tr.^b19cm#Qun l#Vit Nam#Hoa#N#N cng#270013## 00799000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102430003302000100 02760200018002860140007003040410005003111810006003160820010003228080005003320020 06600337008000500403009002100408010000500429011001500434020001000449020000900459 039000400468020001500472020001500487013000700502#VN10.05601#VN10.05603#VN10.0560 2#Gii thiu ni dung lut thu xut khu, thu nhp khu. bao gm 29 iu vi c c mc qui nh v phng php tnh thu v biu thu, k khai thu, np thu, m in gim thu, khiu ni v x l vi phm... km theo cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#16000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu xut khu, thu nhp khu v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 10#^a111tr.^b19cm#Lut thu#Vit Nam#Hoa#Thu xut khu#Thu nhp khu#270014## 00845000000000265000450002600110000002600110001102600110002202103170003302000100 03500200018003600140007003780410005003851810006003900820008003968080005004040020 08400409008000500493009002100498010000500519011001500524020002000539020000900559 039000400568013000700572#VN10.05604#VN10.05605#VN10.05606#Trnh by ton vn lu t di sn vn ho, lut sa i, b sung nm 2009 gm 74 iu vi cc phn qui nh v bo v pht huy gi tr di sn vn ho phi vt th, vn ho vt th, qun l nh nc v di sn vn ho, vn khen thng v x l vi phm cng iu kho n thi hnh... km theo cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vn bn php lu t#15000#Vi?t#L504D#344.597#^214#Lut di sn vn ho nm 2001sa i, b sung n m 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a119tr.^b1 9cm#Lut di sn vn ho#Vit Nam#Hoa#270015## 00922000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101640 00440200017002080200007002250050018002320050015002500050015002650050009002800050 01400289014000700303041000500310181000600315082000800321808000500329002001800334 00700850035200800050043700900210044201000050046301100150046802000200048302000090 0503039000400512020001200516005001300528013000700541#VN10.05607#VN10.05608#VN10. 05609#VN10.05610#Tp hp nhng hi k ca mt s nh lnh o, tng lnh, cn b v ng bo tng bn Bc trong nhng ngy Ngi cng Trung ng ng chu n b Tng khi ngha#Vn hc hin i#Hi k#Nguyn Lng Bng#V Nguyn Gip#Ho ng Vn Thi#Song Ho#Trn Huy Liu#30000#Vi?t#B101H#959.704#^214#Bc H Tn Tro#Nguyn Lng Bng, V Nguyn Gip, Hong Vn Thi... ; Ng Qun Lp s.t., t uyn chn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a155tr.^b19cm#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hoa#H Ch Minh#Ng Qun Lp#270016## 00953000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102060 00440200017002500200010002670050015002770050008002920050010003000050015003100050 01100325014000700336041000500343181000600348082000800354808000500362002003100367 00700700039800800050046800900210047301000050049401100150049902000200051402000090 0534039000400543020001200547005001300559013000700572#VN10.05611#VN10.05612#VN10. 05613#VN10.05614#Tp hp nhng mu chuyn v Ch tch H Ch Minh khi Ngi sng v hot ng cch mng ti Tuyn Quang - Th ca cch mng trong thi k ti n khi ngha v trong khng chin chng thc dn Php xm lc#Vn hc hin i# Truyn k#on Minh Tun#Nh m#Vit Dng#Trn Minh Chu#Nguyn Ti#30000#Vi?t #K250C#959.704#^214#K chuyn Bc H Tuyn Quang#on Minh Tun, Nh m, Vit Dng... ; Ng Qun Lp s.t., tuyn chn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a170tr. ^b19cm#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hoa#H Ch Minh#Ng Qun Lp#270017## 00772000000000301000450002600110000002600110001102101970002202000170021902000100 02360140007002460410005002531810006002580820011002648080005002750010010002800020 02700290007001000317008000500327009002100332010000500353011001500358015003600373 020002000409020000900429039000400438020002100442013000700463#VN10.05616#VN10.056 15#Vit v thi th u v nhng chng ng hot ng ca n ng ch Nguyn Th Minh Khai (1910 - 1941), ngi cng hin c cuc i cho phong tro u tran h cch mng gii phng dn tc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn k#25000#Vi?t# 108T#959.704092#^214#Nguyt T#o trng trc php trng#Nguyt T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a175tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Nguyt Tu#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hoa#Nguyn Th Minh Khai#270018## 00832000000000313000450002600110000002600110001102102480002202000100027002000180 02800140007002980410005003051810006003100820008003168080005003240010016003290020 03500345007001600380008000500396009002100401010000500422011001500427020000900442 020000900451039000400460020000600464020001300470013000700483012002800490#VN10.05 617#VN10.05618#Trnh by nhng vn chung v ho gii, t ho gii v t vin ho gii. Cc hot ng ho gii v mt s k nng ho gii. Vai tr ca mt tr n T quc v chnh quyn c s trong hot ng ho gii. Qun l nh nc v cn g tc ho gii c s#Php lut#Vn bn php lut#21000#Vi?t#C120N#347.597#^21 4#Dng Bch Long#Cm nang cng tc ho gii c s#Dng Bch Long#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2010#^a158tr.^b19cm#Ho gii#Vit Nam#Hoa#C s#Sch tra cu#2700 19#T sch Php lut ph thng## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070029000730220004001020050010001060060 01200116008001800128009001100146010000500157011001500162012003500177019001600212 020001800228020001100246020001300257039000400270013000700274#VN10.05619#14000#V i?t#TH250G#895.1#^214#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tuyt Nhung d ch#T.8#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b18cm#Tr uyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Hoa#270020## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN10.05620#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Hoa#Dch Nht Bn#270021## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235012003500239013000700274#VN10.05621#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .30#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#270022## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070055000620220004001170080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020000900227020001300236 005001300249005001300262039000400275019001400279006001000293013000700303#VN10.05 622#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Hoa#Dch Nht Bn#D.N Angel#270023## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020011000410030013000520070023000650220004000880080018000920090 01100110010000500121011001500126012004000141020001700181020001300198039000400211 019001600215005000500231006001100236020001100247013000700258#VN10.05623#Vi?t#TH2 00L#895.1#^214#14000#The lovers#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc hin i#Truyn tranh#Hoa#Dch Trung Quc#Nell#Khnh Linh#Trung Quc#2 70024## 00433000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000040003901400070 00430410005000501810006000550820009000618080005000700010012000750020009000870030 00400096007001200100008000500112009001100117010000500128011001400133020000900147 039000400156013000700160#VN10.05624#VN10.05625#Vn hc hin i#Th#40000#Vi?t# S106Q#895.9221#^214#L Xun Hn#Sng qu#Th#L Xun Hn#^aH.#^aThi i#2010#^a 98tr.^b18cm#Vit Nam#Hoa#270025## 00483000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810007000550820011000628080005000730020014000780030013000920080005001050090 01100110010000500121011001400126020000900140039000400149012002600153020001300179 013000700192020001800199#VN10.05626#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# CH303H#398.209597#^214#Chic h thn#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a23tr.^b 19cm#Vit Nam#Hoa#C tch Vit Nam chn lc#Truyn tranh#270026#Vn hc thiu nh i## 00490000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810007000550820012000628080005000740020020000790030013000990080005001120090 01100117010000500128011001400133020000900147039000400156012002600160020001300186 013000700199020001800206#VN10.05627#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# TH102S#398.2209597#^214#Thch Sanh L Thng#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a 23tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#C tch Vit Nam chn lc#Truyn tranh#270027#Vn hc t hiu nhi## 00487000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810006000550820007000618080005000680020023000730030013000960080005001090090 01100114010000500125011001400130020000900144039000400153012002600157020001300183 013000700196020001800203#VN10.05628#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# A103V#398.22#^214#Alibaba v 40 tn cp#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a23t r.^b19cm#Th gii#Hoa#C tch th gii chn lc#Truyn tranh#270028#Vn hc thi u nhi## 00494000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810007000550820011000628080005000730020025000780030013001030080005001160090 01100121010000500132011001400137020000900151039000400160012002600164020001300190 013000700203020001800210#VN10.05629#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# TR453S#398.209597#^214#Trm sch ca Ngc Hong#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#201 0#^a23tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#C tch Vit Nam chn lc#Truyn tranh#270029#Vn h c thiu nhi## 00489000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810007000550820011000628080005000730020020000780030013000980080005001110090 01100116010000500127011001400132020000900146039000400155012002600159020001300185 013000700198020001800205#VN10.05630#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# NG558E#398.209597#^214#Ngi em hiu ngha#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a2 3tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#C tch Vit Nam chn lc#Truyn tranh#270030#Vn hc th iu nhi## 00477000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810006000550820007000618080005000680020013000730030013000860080005000990090 01100104010000500115011001400120020000900134039000400143012002600147020001300173 013000700186020001800193#VN10.05631#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# H407T#398.22#^214#Hong t ch#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a23tr.^b19cm#T h gii#Hoa#C tch th gii chn lc#Truyn tranh#270031#Vn hc thiu nhi## 00478000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810006000550820007000618080005000680020014000730030013000870080005001000090 01100105010000500116011001400121020000900135039000400144012002600148020001300174 013000700187020001800194#VN10.05632#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# B100C#398.22#^214#B cha Tuyt#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a23tr.^b19cm# Th gii#Hoa#C tch th gii chn lc#Truyn tranh#270032#Vn hc thiu nhi## 00482000000000265000450002600110000002000170001102000150002801400070004304100050 00501810008000550820007000638080005000700020016000750030013000910080005001040090 01100109010000500120011001400125020000900139039000400148012002600152020001300178 013000700191020001800198#VN10.05633#Vn hc dn gian#Truyn c tch#12000#Vi?t# CH500-O#398.24#^214#Ch ong can m#Truyn tranh#^aH.#^aThi i#2010#^a23tr.^b1 9cm#Th gii#Hoa#C tch th gii chn lc#Truyn tranh#270033#Vn hc thiu nhi ## 00444000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000120003901400070 00510410005000581810007000630820011000708080005000810010008000860020009000940030 01100103007000800114008000500122009001100127010000500138011001500143020000900158 039000400167013000700171#VN10.05634#VN10.05635#Vn hc hin i#Truyn ngn#3900 0#Vi?t#CH300P#895.922332#^214#Nam Cao#Ch Pho#Tp truyn#Nam Cao#^aH.#^aThi i#2010#^a223tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#270034## 00535000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000120 00500140007000620410005000691810006000740820006000808080005000860010016000910020 00800107003001200115007003100127008000500158009001100163010000500174011001500179 019001200194020000700206039000400213006000900217013000700226#VN10.05636#VN10.056 37#VN10.05638#Vn hc hin i#Tiu thuyt#70000#Vi?t#C430H#891.8#^214#Mniszek, Helena#Con hi#Tiu thuyt#Helena Mniszek ; Hu Dng dch#^aH.#^aThi i#2010# ^a511tr.^b19cm#Dch Ba Lan#Ba Lan#Hoa#Hu Dng#270035## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010019000500020020000690030012000890290019001010070 03800120022000400158008000500162009001100167010000500178011001500183020001700198 02000030021502000120021800600130023003900040024301300070024701900080025400500190 0262#VN10.05639#VN10.05640#250000#Vi?t#C517T#813#^214#Mitchell, Margaret#Cun t heo chiu gi#Tiu thuyt#Gone with the wind#Margaret Mitchell ; Mai Th Sang d ch#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a891tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Mai T h Sang#Hoa#270036#Dch M#Mitchell, Margaret## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010019000500020020000690030012000890290019001010070 03800120022000400158008000500162009001100167010000500178011001500183020001700198 02000030021502000120021800600130023003900040024301900080024701300070025500500190 0262#VN10.05641#VN10.05642#250000#Vi?t#C517T#813#^214#Mitchell, Margaret#Cun t heo chiu gi#Tiu thuyt#Gone with the wind#Margaret Mitchell ; Mai Th Sang d ch#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a910tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Mai T h Sang#Hoa#Dch M#270037#Mitchell, Margaret## 00511000000000289000450002600110000002600110001100400180002202000170004002000120 00570140007000690410005000761810006000810820010000878080005000970010008001020020 00800110003001200118007000800130008000500138009001100143010000500154011001500159 020000900174039000400183012002700187013000700214#VV10.19756#VV10.19757#Ti bn l n th 4#Vn hc hin i#Tiu thuyt#66000#Vi?t#H430#895.92234#^214#Anh c#H n t#Tiu thuyt#Anh c#^aH.#^aThi i#2011#^a387tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Vn chng mt thi nh#270038## 00560000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000180 00500140007000680410005000751810007000800820004000878080005000910010017000960020 01100113003002300124007003700147008000500184009001100189010000500200011001500205 019000900220020000400229039000400233006001400237013000700251#VV10.19758#VV10.197 60#VV10.19759#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#69000#Vi?t#TH513L#823#^214#Chr istie, Agatha#Thung lng#Tiu thuyt trinh thm#Agatha Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a411tr.^b21cm#Dch Anh#Anh#Hoa#V nh Phng#270039## 00545000000000289000450002600110000002600110001102000170002202000180003901400070 00570410005000641810007000690820004000768080005000800010017000850020017001020030 02300119007003800142008000500180009001100185010000500196011001500201019000900216 020000400225039000400229006001500233013000700248#VV10.19761#VV10.19762#Vn hc h in i#Truyn trinh thm#62000#Vi?t#NG452N#823#^214#Christie, Agatha#Ngi nh c qui#Tiu thuyt trinh thm#Agatha Christie ; Phm Tng Vnh dch#^aH.#^aThi i#2011#^a367tr.^b21cm#Dch Anh#Anh#Hoa#Phm Tng Vnh#270040## 00545000000000289000450002600110000002600110001102000170002202000180003901400070 00570410005000641810006000690820004000758080005000790010017000840020020001010030 02300121007003700144008000500181009001100186010000500197011001500202019000900217 020000400226039000400230006001400234013000700248#VV10.19763#VV10.19764#Vn hc h in i#Truyn trinh thm#52000#Vi?t#C500V#823#^214#Christie, Agatha#C v v n b cu#Tiu thuyt trinh thm#Agatha Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aTh i i#2011#^a303tr.^b21cm#Dch Anh#Anh#Hoa#V nh Phng#270041## 00553000000000289000450002600110000002600110001102000170002202000180003901400070 00570410005000641810006000690820004000758080005000790010017000840020026001010030 02300127007003800150008000500188009001100193010000500204011001500209019000900224 020000400233039000400237006001500241013000700256#VV10.19765#VV10.19766#Vn hc h in i#Truyn trinh thm#69000#Vi?t#T452L#823#^214#Christie, Agatha#Ti li d i nh mt tri#Tiu thuyt trinh thm#Agatha Christie ; Phm Tng Vnh dch#^aH .#^aThi i#2011#^a407tr.^b21cm#Dch Anh#Anh#Hoa#Phm Tng Vnh#270042## 00533000000000289000450002600110000002600110001102000170002202000180003901400070 00570410005000641810008000690820004000778080005000810010017000860020006001030030 02300109007003700132008000500169009001100174010000500185011001500190019000900205 020000400214039000400218006001400222013000700236#VV10.19767#VV10.19768#Vn hc h in i#Truyn trinh thm#55000#Vi?t#GI-460G#823#^214#Christie, Agatha#Gi G#Ti u thuyt trinh thm#Agatha Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^ a327tr.^b21cm#Dch Anh#Anh#Hoa#V nh Phng#270043## 00778000000000301000450002600110000002600110001102102030002202000080022502000120 02330140007002450410005002521810006002570820006002638080005002690010011002740020 03300285007003000318008000500348009001100353010000500364011001500369039000400384 012003000388020002100418005001200439013000700451020001800458#VV10.19769#VV10.197 70#Trnh by nhng kin thc c bn v Microsoft PowerPoint 2003, cch to mt t rnh chiu n gin, cch lm tng tnh trc quan sinh ng cho bi trnh chiu, trnh din powerpoint v powerpoint nng cao#Tin hc#Sch t hc#32000#Vi?t#T5 50H#005.5#^214#Phm Giang#T hc Microsoft Powerpoint 2003#B.s.: Phm Giang, Ngu yn Sang#^aH.#^aThi i#2010#^a234tr.^b21cm#Hoa#Tin hc cho ngi mi bt u#P hn mn Power Point#Nguyn Sang#270044#Phn mm my tnh## 00772000000000301000450002600110000002600110001102102050002202000080022702000120 02350140007002470410005002541810006002590820007002658080005002720010011002770020 02900288007003000317008000500347009001100352010000500363011001500368039000400383 012003000387020001600417005001200433020001800445013000700463#VV10.19771#VV10.197 72#Trnh by cc kin thc c bn v phn mm Microsoft Access 2003: Cc khi ni m c bn, c s d liu Access, ngn ng SQL, truy vn, thit k giao din, vis ual basic for application v mt s bi tp mu#Tin hc#Sch t hc#32000#Vi?t# T550H#005.74#^214#Phm Giang#T hc Microsoft Access 2003#B.s.: Phm Giang, Nguy n Sang#^aH.#^aThi i#2010#^a238tr.^b21cm#Hoa#Tin hc cho ngi mi bt u#Ph n mn Access#Nguyn Sang#Phn mm my tnh#270045## 00739000000000289000450004100050000080800050000503900040001000100170001400200190 00310030044000500050013000940060017001070070063001240080005001870090011001920100 00500203011001500208082000400223013000700227014000700234026001100241026001100252 181000800263020001000271020001100281021015700292#Vi?t#^214#Hoa#Hartley, Bernard# Streamline English#Student's book. Workbook. Speechwork. Tests#Viney, Peter#Nguy n Thnh Yn#Bernard Hartley, Peter Viney ; Nguyn Thnh Yn dch, ch gii#^aH. #^aThi i#2010#^a371tr.^b21cm#428#270046#30000#VV10.19774#VV10.19773#STR200E# Ting Anh#Gio trnh#Hng dn hc ting Anh theo chng trnh Streamline bao g m cc cu trc c bn v vn t vng ting Anh, c bit nhn mnh pht trin k nng nghe v ni## 00642000000000277000450002600110000002600110001102101460002202000080016801400070 01760410005001831810007001880820010001958080005002050010015002100020041002250070 01500266008000500281009001100286010000500297011001500302020000900317039000400326 020001100330020001600341013000700357#VV10.19775#VV10.19776# cp cc vn v vn ho, vn hc, ngh thut, xut bn v nhng vn mang ngha v gi tr v n ho trong thi k i mi t 1986 n nay#Vn ho#50000#Vi?t#PH110T#306.0959 7#^214#inh Xun Dng#Pht trin vn ho trong thi k i mi#inh Xun Dng#^a H.#^aThi i#2011#^a299tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Pht trin#Thi k i mi#270047 ## 00995000000000361000450002600110000002600110001102600110002200500050003302102610 00380200008002990140008003070410005003151810007003200820008003278080005003350010 01700340002001500357003006200372029001200434007006900446008000500515009001100520 01000050053101100150053601900090055102000070056003900040056701200180057102000110 0589006001600600013000700616020001000623#VV10.19777#VV10.19778#VV10.19779#PACE#G m mt lot cc cu chuyn v vn kinh t v s pht trin nn kinh t cc nc chu cng mt lot chn dung cc nh hoch nh chnh sch, lnh o quc gia v cc nh doanh nghip quan trng nht ng ng sau s pht trin k diu ca kinh t Chu #Kinh t#131000#Vi?t#CH125A#330.095#^214#Schuman, Michael#Ch u thn k#Thin s thi v hnh trnh tm kim s thnh vng ca chu #The m iracle#Michael Schuman ; Ng Th T Uyn dch ; PACE tuyn chn, gii thiu#^aH. #^aThi i#2010#^a518tr.^b24cm#Dch Anh#Chu #Hoa#T sch Doanh tr#Chnh sch #Ng Th T Uyn#270048#Thnh tu## 00741000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102210003300400200 02540200008002740200018002820140007003000410005003071810006003120820008003188080 00500326002004800331008000500379009001100384010000500395011001500400020000900415 039000400424020000800428020000800436013000700444#VV10.19780#VV10.19782#VV10.1978 1#Gm nhng qui nh php lut v cc vn lin quan ti ng k h tch, ng k h tch c yu t nc ngoi, qun l nh nc v h tch. Gii quyt khiu ni, t co v x l vi phm trong ng k, qun l h tch...#Ti bn, c b su ng#ng k#Vn bn php lut#43000#Vi?t#V115B#342.597#^214#Vn bn php lut v ng k v qun l h tch#^aH.#^aThi i#2010#^a286tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#H khu#Qun l#270049## 01105000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020174000650080005002390090021002440100 00500265011001500270021037300285020001000658020001600668020000900684020000700693 02000200070002000100072002000110073002000090074102000170075003900050076701300070 0772#VV10.19783#VV10.19785#VV10.19784#38000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh p hp lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k hoch - u t, hng kh ng dn dng, bu chnh - vin thng - tn s v tuyn in v mt s lnh vc k hc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a262tr.^b21cm#Gm nhng ngh nh ca Chnh ph, thng t ca B Ti chnh quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh v c k hoch v u t; sn xut, kinh doanh ru v thuc l; bu chnh, vin th ng v tn s v tuyn in; hng khng dn dng; hng dn vic xc nh cc hn h vi vi phm hnh chnh trong lnh vc ti chnh nh hnh vi bun lu, gian ln thng mi v hng gi#Php lut#Pht hnh chnh#K hoch#u t#Hng khng dn dng#Bu chnh#Vin thng#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#270050## 01004000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010017000640020093000810070036001740080 00500210009002100215010000500236011001500241021029600256020001000552020001200562 02000090057403900050058302000120058802000100060002000180061002000130062800500180 0641013000700659#VV10.19787#VV10.19786#VV10.19788#48000#Vi?t#H428#347.597#^214 #Nguyn Vn Ngha#Hi p & ch dn p dng lut thi hnh n dn s nm 2008 v cc vn bn hng dn thi hnh#Nguyn Vn Ngha, Nguyn Quang Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a346tr.^b21cm#Bao gm 192 cu hi p v cc mc: qui nh ch ung, th tc, thi hnh n dn s, bin php bo m v cng ch, thi hnh n, t hi hnh n trong mt s trng hp c th, x l vi phm, nhim v, quyn hn c a c quan, t chc trong thi hnh n dn s cng cc vn bn hng dn thi hnh lut ny#Php lut#Lut dn s#Vit Nam#KVn#Thi hnh n#n dn s#Vn bn php lut#Sch hi p#Nguyn Quang Minh#270051## 00959000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020091000790030041001700070 01600211008000500227009001800232010000500250011001500255021023400270020002000504 02000080052403900050053202000080053702000300054502000110057501500400058601300070 0626#VV10.19789#VV10.19791#VV10.19790#35000#Vi?t#452M#300.72#^214#Nguyn Th H ng#i mi phng thc qun l hot ng nghin cu khoa hc ti cc vin nghi n cu a ngnh#Trng hp Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Nguyn Th Hng#^aH.#^aK hoa hc x hi#2010#^a191tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin ca i mi phng thc qun l hot ng nghin cu khoa hc. Thc trng qun l nghin cu khoa hc v gii php i mi phng thc qun l nghin cu khoa hc ti V in Khoa hc x hi Vit Nam#Nghin cu khoa hc#i mi#KVn#Qun l#Vin khoa hc x hi Vit Nam#B TK TVQG#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#270052## 01057000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020055000560070040001110080005001510090021001560100005001770110 02700182015004500209021040500254020000800659020000800667020000300675005001700678 039000500695001000800700020001000708020001100718020000700729013000700736#VV10.19 792#VV10.19793#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s ng b v nhn dn x Qut ng (1930 - 2007)#B.s.: V Nhai (ch.b.), Nguyn Danh Tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a396tr., 20 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Qu t ng#Gii thiu v v tr, a gii v truyn thng lch s x Qut ng (huy n Thng Tn, H Ni). Qu trnh thnh lp chi b ng lnh o phong tro cch mng, khi ngha ginh chnh quyn, lnh o nhn dn tin hnh hai cuc khng c hin chng Php, chng M thnh cng v khi phc, pht trin kinh t - x hi s au chin tranh cng c nc i ln ch ngha x hi v thc hin cng cuc i m i ca ng#Lch s#ng b#X#Nguyn Danh Tin#KVn#V Nhai#Qut ng#Thng T n#H Ni#270053## 00797000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020051000670080005001180090021001230100 00500144011001500149021025300164020001000417020001400427020000800441039000500449 020000900454004001900463020001800482013000700500#VV10.19794#VV10.19796#VV10.1979 5#104000#Vi?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng v cc vn bn hng dn th i hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a571tr.^b24cm#Gii thiu b lut lao ng ca Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh c th lin quan ti vic lm, d y ngh, hp ng lao ng v tho c lao ng tp th, cc quy nh v tin l ng v bo him x hi, v t chc cng on, k lut lao ng...#Php lut#Lut lao ng#B lut#KVn#Vit Nam#Ti bn c b sung#Vn bn php lut#270054## 00816000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720010016000770020030000930070 02700123008000500150009002100155010000500176011001500181021028500196020000800481 020001600489020000900505039000500514013000700519#VV10.19797#VV10.19800#VV10.1979 9#VV10.19798#71000#Vi?t#V115H#306.09597#^214#Nguyn c Hng#Vn ho Vit Nam g iu bn sc#Nguyn c Hng s.t., b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a501tr.^b 21cm#Cung cp nhng tri thc phong ph v nn vn ho Vit Nam giu bn sc, v truyn thng vn ho dn tc v nhng nt p ca vn ho cc vng min ca c ng ng 54 cc dn tc Vit Nam. Gii thiu lng x v gia nh Vit Nam, nhng nh hng pht trin vn ho trong tnh hnh mi#Vn ho#Bn sc vn ho#Vit N am#KVn#270055## 01172000000000397000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530010013000580020040000710030015001110070051001260080 00500177009002100182010000500203011001500208021037600223020001700599020001900616 03900050063501900140064002000100065402000200066402000150068400600110069902000090 0710020000800719020001400727006000800741006000900749005000900758013000700767#VV1 0.19801#VV10.19802#VV10.19803#Vi?t#TH250G#320.532#^214#Tetsuzo Fuwa#Th gii th k XXI v ch ngha x hi#Sch tham kho#Tetsuzo Fuwa ; Dch: Xun Thng... ; Kim Thoa h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a271tr.^b21cm#Gm nhng bo co v cc cuc hi m c t chc gia ng Cng sn Trung Quc v ng Cng sn Nh t Bn. Trnh by cc vn l lun v thc tin khng nh s vn ng hiu qu ca ch ngha x hi trog th gii ton cu ho, quan im v ch ngha t bn hin i, nhng vn quan trng ca th gii ngy nay, ngha lch s v ng i ca ch ngha Mc - Lnin...#Ch ngha x hi#Ch ngha cng sn#KVn#Dc h Nht Bn#Th k 21#Ch ngha Mc-Lnin#Sch tham kho#Xun Thng#Hi tho#L l un#ng cng sn#c Tu#My Hong#Kim Thoa#270056## 00956000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020040000710070034001110080005001450090 02100150010000500171011001500176015004000191021031400231020000900545020001000554 00500110056403900050057500100140058002000070059402000140060101300070061502000080 0622#VV10.19804#VV10.19805#VV10.19807#VV10.19806#Vi?t#C101N#370.959731#^214#Cc nh khoa bng t Thng Long H Ni#Trn Hng c (ch.b.), L c t#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a511tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam#Gii thiu mt s chi tit hoc giai thoi v cc v i khoa (Bng nhn, Thm ho a, Hong Gip, Tin s), cc v Trung khoa (Hng cng, C nhn) ca cc qun , huyn, th x t Thng Long - H Ni (k c cc qun, huyn, th x ca Th m rng) di cc triu i phong kin qua vic gio dc v khoa c#Gio dc#K hoa bng#L c t#KVn#Trn Hng c#H Ni#Nh khoa bng#270057#Lch s## 01026000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620010017000670020012000840030015000960070 05600111008000500167009002100172010000500193011001500198021034900213020000700562 02000100056903900050057901900080058402000090059202000150060100600100061600600090 0626006001000635005001200645013000700657#VV10.19808#VV10.19809#VV10.19810#VV10.1 9811#Vi?t#M458T#303.49#^214#Friedman, George#100 nm ti#Sch tham kho#George F riedman ; Dch: Hng Hnh... ; L c Hnh h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a307tr.^b24cm#Gii thiu nhng d bo, nhng nim v tng lai ca tc gi qua nhng nh gi, lun chng v v tr, vai tr, sc mnh ca M, kh nng v xu hng pht trin ca Trung Quc, Nga...; xc nh cc xu hng ch o v a ch nh tr, cng ngh, nhn khu hc, vn ho, qun s, cch thc vn hnh ca th gii hin nay v nh hnh trong tng lai#D bo#Th k 21#KVn#Dch M#Th gi i#Sch tham kho#Hng Hnh#Kiu Anh#Thu Qunh#L c Hnh#270058## 01087000000000325000450002600110000002600110001102000140002202000140003602000180 00500410005000681810006000730820013000798080005000920010013000970020023001100220 00400133221001200137008000500149009002100154010000500175011001500180021050600195 02000100070102000080071102000080071902000090072703900050073601300070074100500130 0748#VV10.19813#VV10.19812#Cng tc ng#Xy dng ng#Cng tc t tng#Vi?t#L2 50K#324.25970755#^214#L Kh Phiu#L Kh Phiu tuyn tp#T.2#1999 - 2010#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2010#^a796tr.^b22cm#Gii thiu cc bi ni, bi vit trong g iai on t nm 1999 n nm 2010 ca Thng tng, Tng B th ng L Kh Phi u v vai tr lnh o ca ng trong ng li chnh tr, kinh t, t tng, vn ho, ngoi giao, ph bnh chnh n ng, gio dc l tng cch mng... v nh ng trang vit su sc ngi ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc, cc tng l nh tiu biu ca qun i ta qua cc thi k hy sinh hoc khng cn na nh: Tng B th Trn Ph, H Huy Tp, Nguyn Vn C, L Hng Phong...#Tuyn tp#Lch s#Vn ho#Gio dc#KVn#270059#L Kh Phiu## 01199000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020055000590070046001140080005001600090021001650100 00500186011001500191015006800206021043300274020001900707020000800726020001100734 02000100074500500110075500500150076600500150078100500170079600500150081303900050 0828013000700833020000900840#VV10.19814#VV10.19816#VV10.19815#Vi?t#V115H#895.922 09#^214#Vn hc ngh thut phn nh hin thc t nc hm nay#T Huy Ra, inh Xun Dng, Nng Quc Bnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a675tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng L lun, Ph bnh vn hc, Ngh thut trung ng#Tuyn chn 56 bi pht biu, tham lun ca cc nh qun l, cc nh nghin cu, l lun, ph bnh vn hc, ngh thut, cc vn ngh s l gii mi quan h gia vn hc, ngh thu t v hin thc trn c s t duy l lun mi; l gii cc khuynh hng, cc hi n tng ang din ra trong i sng vn hc, ngh thut; gi m cc hng tip c n, cc kh nng sng to v cch tn v ni dung cng nh hnh thc ca vn hc , ngh thut...#Nghin cu vn hc#Vn hc#Ngh thut#Cuc sng#T Huy Ra#inh Xun Dng#Nng Quc Bnh#Trng ng Dung#Trn Thanh m#KVn#270060#Vit Nam## 00516000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020031000820030011001130070 01600124008001800140009001100158010000500169011001500174020001700189020000900206 020001100215039000500226013000700231#VV10.19817#VV10.19818#VV10.19819#82000#Vi? t#T452T#895.92234#^214#Nguyn Nht nh#Ti thy hoa vng trn c xanh#Truyn di #Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a378tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#KVn#270061## 00986000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010014000730020026000870030 02500113007003000138008001800168009001100186010000500197011001500202021034300217 02000050056002000090056502000090057403900050058301900100058802000110059800600100 0609020001000619013000700629#VV10.19820#VV10.19821#VV10.19822#VV10.19823#41000# Vi?t#V121#363.6#^214#Lacoste, Yves#Vn nc trn th gii#Trn chin cho cu c sng#Yves Lacoste ; Vnh Bch dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a152tr.^ b20cm#Trnh by nhng vn c bn ca nc, s cung cp nc cho dn c, vic thun dng nhng dng chy, vic x v phn phi cc ngun ti nguyn nc, to n cnh vn nc hin nay trn th gii, nhng thay i ln trong th k XX, s tin b ca k thut v mi sinh, nc v nng nghip, nc trong thnh ph, c c vn a - chnh tr...#Nc#Cp nc#Th gii#KVn#Dch Php#Ti nguyn#V nh Bch#Cuc sng#270062## 00914000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010013000750020017000880030 03100105007003000136008001800166009001100184010000500195011001500200021028400215 02000080049902000090050703900050051601900100052102000090053100600110054002000180 0551013000700569#VV10.19824#VV10.19825#VV10.19827#VV10.19826#46000#Vi?t#B305#3 63.738#^214#Sciama, Yves#Bin i kh hu#Mt thi i mi trn tri t#Yves Sc iama ; Thu Qunh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b20cm#Trnh b y nguyn nhn v hu qu ca vic bin i kh hu qua nhng chuyn v hiu ng nh knh, d bo kh hu, nhng nguyn nhn to nn kh hu trong tng lai ( nhit Tri t gia tng, lng ma...), nhng tc ng ca kh hu trn con n gi, thch thc i vi kh hu...#Kh hu#Bin i#KVn#Dch Php#Tri t#Thu Qunh#Hiu ng nh knh#270063## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020020000620030014000820290032000960070 05300128008001800181009001100199010000500210011001500215020001700230020000300247 02000040025002000070025402000140026100500200027503900050029501300070030001900080 0307#VV10.19828#VV10.19829#60000#Vi?t#S111M#811#^214#Weigl, Bruce#Sau ma thi n n#Th v hi k#After the rain stopped pounding#Bruce Weigl ; Nguyn Phan Q u Mai b.s. v chuyn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a245tr.^b20cm#Vn h c hin i#M#Th#Hi k#Sch song ng#Nguyn Phan Qu Mai#KVn#270064#Dch M# # 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000500227019001600232012004000248013000700288#VV10.19830#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#270065## 00533000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010012000410020013000530070033000660080018000990090011001170100 00500128011001500133020001800148020000400166020001200170006001500182039000500197 019000900202012003700211013000700248#VV10.19831#29000#Vi?t#TR527K#891.8#^214#Ka rel, Jean#Truyn k o#Jean Karel ; Phan Minh Chu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a169tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Sc#Truyn ngn#Phan Minh Chu#KVn#D ch Sc#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi#270066## 00965000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020057000740070059001310080 01000190009001800200010000500218011001400223021021100237020000900448020000800457 02000090046502000090047402000190048300500200050200500120052200500140053400500150 0548005001300563039000500576013000700581019000300588#VV10.19832#VV10.19833#VV10. 19835#VV10.19834#20000#Vi?t#T103L#370.71#^214#Ti liu hng dn cng tc kin tp v thc tp s phm#Nguyn Th Hng Nam (ch.b.), Bi Lan Chi, Khu Quc Duy. ..#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a86tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v kin tp, thc tp s phm. Hng dn cng tc kin tp v cng tc thc tp c ho gio sinh nhn r u im, hn ch ca bn thn khc phc tin b hn tron g cng tc ging dy#Gio dc#S phm#Thc tp#Kin tp#Ti liu hng dn#Nguy n Th Hng Nam#Bi Lan Chi#Khu Quc Duy#ng Mai Khanh#Bi Anh Tun#KVn#270067 #TS## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070032000730080012001050090017001170100 00500134011001500139020000900154020000600163020000800169020001400177005001400191 039000500205005001700210013000700227#VV10.19836#VV10.19837#24000#Vi?t#H419T#612 .0076#^214#Hc tt sinh hc 8#V Phng Anh, Nguyn Hng Tr#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a142tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Phng An h#KVn#Nguyn Hng Tr#270068## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020024000560070016000800080012000960090017001080100 00500125011001400130020000900144020000600153020001300159020001400172005001600186 039000500202013000700207#VV10.19838#VV10.19839#19000#Vi?t#GI-103B#576.5076#^214 #Gii bi tp sinh hc 9#Trn nh Sng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a86t r.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Trn nh Sng#KVn#270069## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550070017000870080012001040090017001160100 00500133011001500138020000700153020000700160020001300167020001400180005001700194 039000500211013000700216#VV10.19840#VV10.19841#25000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214# Gii bi tp vt l 10 nng cao#Nguyn nh on#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#20 10#^a142tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn nh on#KVn #270070## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020044000560030079001000070024001790080012002030090 01700215010000500232011001500237020000700252020000700259020001300266020001400279 005001300293005001000306039000500316013000700321020001000328#VV10.19842#VV10.198 43#33000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi tp i s - gii tch 11 nng cao #Tm tt l thuyt. Phng php gii bi tp. Gii bi tp trong sch gio khoa# L Mu Thng, L B Ho#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a206tr.^b24cm#i s# Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#L Mu Thng#L B Ho#KVn#270071#Gii tch## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020025000550070047000800080012001270090017001390100 00500156011001400161020000900175020000700184020001300191020001400204005001400218 005001700232005001400249039000500263013000700268#VV10.19845#VV10.19844#20000#Vi ?t#GI-103B#571.076#^214#Gii bi tp sinh hc 11#V Phng Anh, Nguyn Hng Tr , nh Thanh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a93tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11# Gii bi tp#Sch c thm#V Phng Anh#Nguyn Hng Tr# nh Thanh#KVn#270 072## 00764000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070077000810220004001580080012001620090 01700174010000500191011001500196015003400211020001700245020000900262020001000271 02000040028100500120028500500140029700500110031100500080032200500140033003900050 0344013000700349005001200356005001200368005001000380#VV10.19846#VV10.19847#40000 #Vi?t#TH460N#895.9221408#^214#Th nh gio Hi Phng#Phm Th An, Trnh Bnh An , u Th Am... ; Tuyn chn, b.s.: H Anh Tun...#T.2#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2010#^a242tr.^b21cm#Cu lc b Th Nh gio Hi Phng#Vn hc hin i#Nh g io#Hi Phng#Th#Phm Th An#Trnh Bnh An#u Th Am#Mai Anh#Nga Hong Anh#KV n#270073#H Anh Tun#H Thc Qu#Tng Vn## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220004001112210023001150080018001380090 01100156010000500167011001400172020001800186020000900204020001300213005001200226 039000500238005001900243013000700262#VV10.19848#13500#Vi?t#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.6#Bo mu m Ging sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#KVn#Dng Ngc T Uyn#270074## 00544000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220004001112210020001150080018001350090 01100153010000500164011001400169020001800183020000900201020001300210005001200223 039000500235013000700240005001900247#VV10.19849#13500#Vi?t#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.5#Nhm X ngc nghch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#KVn#270075#Dng Ngc T Uyn## 00546000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220004001112210022001150080018001370090 01100155010000500166011001400171020001800185020000900203020001300212005001200225 039000500237005001900242013000700261#VV10.19850#13500#Vi?t#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.7#Bc s c ha bch bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#KVn#Dng Ngc T Uyn#270076## 00542000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220004001112210018001150080018001330090 01100151010000500162011001400167020001800181020000900199020001300208005001200221 039000500233005001900238013000700257#VV10.19851#Vi?t#13500#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.8#Bc tran h k diu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#KVn#Dng Ngc T Uyn#270077## 01105000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720010016000770020023000930290 02300116007003300139008000500172009001900177010000500196011001500201021051000216 02000080072602000030073403900050073701900080074202000110075000600110076101300070 0772#VV10.19852#VV10.19853#VV10.19855#VV10.19854#76000#Vi?t#B300M#973.92092#^21 4#Kessler, Ronald#B mt trong Nh Trng#Inside the white house#Ronald Kessler ; Phng Anh dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a438tr.^b21cm#Gii thiu nhng b mt i t ca ca cc tng thng M t thi Johnson n Clinton v gia nh c a h; nhng cng vic phc tp bn trong ca c quan y quyn lc, tit l thc t y tai ting ng sau s nh la nghim trang ca Nh Trng; vch trn nh ng hnh vi sai tri, nhng sai lm ng ngn, v nhng l do a ra che y m t n xu ca tng thng; nhng s vic ng ch trong chuyn giao chnh tr c a cc i tng thng, nht l kt qu dn n vic mt quyn lc ca Tng thng Clinton...#Lch s#M#KVn#Dch M#Tng thng#Phng Anh#270078## 00495000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020008000820030012000900070 01600102008001800118009001100136010000500147011001500152020001700167020000900184 020001200193039000500205013000700210#VV10.19856#VV10.19858#VV10.19857#99000#Vi? t#H401B#895.92234#^214#Chu Thanh Hng#Hoa bay#Tiu thuyt#Chu Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a576tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#KVn#270079## 01038000000000361000450002600110000002600110001102101400002202000120016202000100 01740200008001840200009001920200018002010390005002190410005002241810006002290820 01000235808000500245001001700250002003700267007005300304022000400357221012900361 00500190049000500150050900800050052400900190052901000050054801100150055301500490 0568004003500617013000700652005001700659#VV10.19859#VV10.19860#Trnh by ni dun g c bn ca Lut c tr, php lnh cng an x v cc vn bn hng dn thi hnh Lut c tr cng nh php lnh cng an x#Lut c tr#Php lnh#Cng an#Vit Na m#Vn bn php lut#KVn#Vi?t#S450T#342.59708#^214#Nguyn Xun Ton#S tay php lut dnh cho cng an x#Nguyn Xun Ton, L Th Hng Thng, Nguyn Duy Ng#T. 2#Chuyn : Tm hiu Lut C tr, Php lnh cng an x v nhng vn bn hng d n thi hnh lin quan n hot ng ca cng an x#L Th Hng Thng#Nguyn Duy Ng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: n 4 - chng trn h 212. B Cng an#In ln th 2 c sa i v b sung#270080#Nguyn Xun Ton## 01067000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020074000490070058001230080005001810090019001860100005002050110 02700210015004100237021032000278020000800598020000800606020000800614020001000622 02000090063200500160064100500150065700500160067200500140068800500150070203900050 0717013000700722#VV10.19861#VV10.19862#Vi?t#T455K#363.209597#^214#Tng kt lch s cng tc cnh v cng an nhn dn Vit Nam (1941 - 2005)#B.s.: Phm Tin Cn g, Nguyn c Qu, ng Quc Trung...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a256tr., 24 tr. nh^b22cm#TTS ghi: B Cng an. B T lnh Cnh v#Khi qut lch s cng t c cnh v cng an nhn dn Vit Nam t nm 1941 - 2005 qua cc thi k u tranh ginh chnh quyn v khng chin chng thc dn Php, chng M, thi k xy dn g bo v T quc v i mi t nc. Gii thiu 7 bi hc kinh nghim c c kt t thc tin lch s cng tc cnh v trong 65 nm#Cng an#Cnh v#Lch s#H ot ng#Vit Nam#Phm Tin Cng#Nguyn c Qu#ng Quc Trung#ng Tin c#P hm Ngc Tun#KVn#270081## 00758000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070031000670220006000980050008001040050 00800112005001000120005001000130005000800140008000500148009001900153010000500172 01100140017701200180019102101380020902000170034702000140036402000090037802000090 0387039000500396013000700401#VV10.19863#VV10.19864#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Bo Tri, Hi Lan, Hng Qun...#T.217#Bo Tri#Hi Lan#Hng Qun# ng Thi#Mc Chu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #G m cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu, cp ca ... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#270082## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530080005001040090019001090100005001280110 01500133015010400148021021600252020001000468020001800478039000500496020001200501 020000900513020000700522013000700529#VV10.19865#VV10.19866#68000#Vi?t#H250T#345 .597#^214#H thng cc vn bn php lut phng, chng ma tu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a599tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc cnh st Phng chng ti phm. Vn p hng thng trc Phng, chng ti phm v ma tu#Gii thiu nhng quy nh v tr ch nhim phng chng ma tu, kim sot cc hot ng hp php lin quan n ma tu, cai nghin ma tu, qun l nh nc v phng chng ma tu, hp tc quc t v phng chng ma tu...#Php lut#Vn bn php lut#KVn#Phng chng#Vit Nam#M a tu#270083## 00918000000000313000450002600110000002600110001102103170002202000100033902000090 03490200017003580390005003750140007003800410005003871810007003920820006003998080 00500405001001500410002002900425003001700454007002000471022000400491008000500495 009002700500010000500527011001500532015003500547013000700582005001500589#VV10.19 867#VV10.19868#Trnh by v nh hng nhm v qung co truyn ming; phng ph p tip cn sng to; ngh thut qung co; th nghim qung co; sn xut v th c hin; xc nh ngn sch qung co; k hoch v phn b ngn sch qung co; q uy ch v php lut i vi qung co; qung co v x hi; marketing v qung c o ton cu#Qung co#Qun tr#Sch chuyn kho#KVn#75000#Vi?t#TH552H#659.1#^2 14#Lu Vn Nghim#Thc hin qun tr qung co#Sch chuyn kho#Lu Vn Nghim b .s.#T.2#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a391tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Ki nh t Quc dn#270084#Lu Vn Nghim## 00855000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020035000550070079000900040018001690080005001870090 01900192010000500211011001500216015003700231021016700268020001500435020001100450 005001700461005001900478005001900497005001300516039000500529013000700534#VV10.19 869#VV10.19870#27000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh lut ngn sch nh n c#Nguyn Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Th nh Vn, Phm Th Giang Thu, V Vn Cn g#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu chung v lut ngn sch nh nc, t chc h th ng ngn sch, lp d ton, chp hnh v quyt ton, qun l qu v x l vi phm lut v ngn sch nh nc#Lut ngn sch#Gio trnh#Nguyn Vn Tuyn#Nguyn Th nh Vn#Phm Th Giang Thu#V Vn Cng#KVn#270085## 00870000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510070053000750080005001280090019001330100 00500152011001500157015003700172021029200209020001300501020001100514005001400525 005001600539039000500555001001300560013000700573#VV10.19871#VV10.19872#33000#Vi ?t#GI-108T#364#^214#Gio trnh ti phm hc#L Vn Quyn (ch.b.), Ng Ngc Thu, Hong Xun Chu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi nim, i tng v phng php nghin cu ca t i phm hc; s ra i v pht trin ca ti phm hc; tnh hnh ti phm c th ; nguyn nhn v iu kin ca ti phm; d bo v phng nga tnh hnh ti phm ; phng nga ti phm cha thnh nin, tham nhng, ti phm ma tu...#Ti phm h c#Gio trnh#Ng Ngc Thu#Hong Xun Chu#KVn#L Vn Quyn#270086## 00944000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020040000550070059000950040029001540080005001830090 01900188010000500207011001500212015003700227021019000264020001000454020001100464 00500170047500500100049200500180050200500140052003900050053402000200053902000090 0559005001900568013000700587#VV10.19873#VV10.19874#51000#Vi?t#GI-108T#347.597#^ 214#Gio trnh lut t tng dn s Vit Nam#Nguyn Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Tri u Dng, L Thu H...#Ti bn ln th 9 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a508tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn chun g v lut t tng dn s. Th tc gii quyt cc v vic dn s. Gii thiu php lut t tng dn s mt s nc nh Php, Nga, Anh, M, Trung Quc, Nht Bn. ..#Php lut#Gio trnh#Nguyn Cng Bnh#L Thu H#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huy n#KVn#Lut t tng dn s#Vit Nam#Nguyn Triu Dng#270087## 00935000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020038000550070077000930040029001700080005001990090 01900204010000500223011001500228015003700243021018600280020001800466020001100484 00500170049500500140051200500150052600500170054103900050055802000180056302000090 0581013000700590#VV10.19875#VV10.19876#30000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio tr nh xy dng vn bn php lut#Nguyn Th Quyn (ch.b.), Hong Minh H, Trn Th Vng, on Th T Uyn...#Ti bn ln th 4 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut v vn bn php lut, nhng vn xy dng vn bn qui phm php lut, xy dng vn bn p dng php lut, vn bn hnh chnh, kim tra v x l vn bn php lu t#Vn bn php lut#Gio trnh#Nguyn Th Quyn#Hong Minh H#Trn Th Vng#o n Th T Uyn#KVn#Son tho vn bn#Vit Nam#270088## 01083000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510070054000750040019001290080005001480090 01900153010000500172011001500177015003700192021040200229020001000631020001100641 00500110065203900050066302000130066800500130068100500170069400500130071100500140 0724013000700738#VV10.19877#VV10.19878#55000#Vi?t#GI-108T#341#^214#Gio trnh l ut quc t#L Mai Anh (ch.b.), Hong Ly Anh, Hong Phc Hip...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a499tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by mt s vn l lun c bn ca lut quc t. Nhng vn l l un c bn v lut quc t v mi quan h gia lut quc t v lut quc gia. C c nguyn tc c bn ca lut quc t v ch th ca lut quc t. Gii thiu cc ngnh lut thuc h thng php lut quc t nh lut iu c quc t, lut bi n quc t, lut hng khng quc t, lut t chc quc t, lut ngoi giao v ln h s...#Php lut#Gio trnh#L Mai Anh#KVn#Lut quc t#Hong Ly Anh#Hong Ph c Hip# Mnh Hng#Chu Mnh Hng#270089## 00887000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400010017000450020049000620070023001110220004001340080012001380090017001500100 00500167011002600172015006800198021025300266020000800519020000800527020000900535 020001000544020000900554020001000563039000500573013000700578#VV10.19879#Vi?t#L30 2S#324.2597070959741#^214#Trng Cng Hoan#Lch s ng b th trn Cnh Nng (1 994 - 2010)#Trng Cng Hoan ch.b.#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a116tr ., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th trn Cnh Nng - Huyn B Thc#Gii thiu v tr a l, con ngi v truyn thng lch s th trn Cnh Nng (thuc huyn B Thc tnh Thanh Ho). Qu trnh lnh o ca ng b tron g cng cuc thc hin ng li i mi, y mnh s nghip cng nghip ho - hi n i ho t nc#Lch s#ng b#Th trn#Cnh Nng#B Thc#Thanh Ho#KVn#2 70090## 01158000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020040000430030050000830070053001330080012001860090017001980100 00500215011001500220015013100235021034700366020000800713020000900721020000900730 03900050073901300070074400500180075100500150076900500160078400500150080000500170 0815#VV10.19880#70000#Vi?t#V561T#959.7024#^214#Vng triu Trn vi Kinh Th ng Long#Sch hng ti i l k nim 1000 nm Thng Long#Nguyn Quc Triu, Th ch Thanh T, V Nguyn Gip...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a272tr.^b24cm# TTS ghi: Vn phng Ban ch o Quc gia k nim 1000 nm Thng Long. Hi Khoa h c Lch s Vit Nam. Ban lin lc h Trn Vit Nam#Gii thiu nhng nghin cu d u n v thnh tu ca Vng triu Trn vi kinh Thng Long. Ghi nhn v khn g nh nhng cng lao ng gp to ln ca nhng ngi m nghip thi Trn, 14 v vua Trn, cc v danh tng v danh thn thi Trn, cc nh khoa bng h Trn t rong lch s khoa c phong kin Vit Nam (1075 - 1919), vn th triu Trn...#L ch s#Nh Trn#Vit Nam#KVn#270091#Nguyn Quc Triu#Thch Thanh T#Hong Minh Tho#V Nguyn Gip#Nguyn Vinh Phc## 00760000000000289000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200100 00288080005000380010014000430020033000570030007000900070020000970080012001170090 01700129010000500146011001500151015003400166013000700200021018800207020000800395 020004400403020000700447039000600454020001000460#VV0.19881#80000#Vi?t#H406T#959 .70272#^214#L Xun Giang#Hon tng thi hi vua L D Tng#K yu#L Xun Giang ch.b.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng h L Vit Nam#270092#Ghi li qu trnh tm thi hi vua L D Tng. Gii thiu cc vn bn lin quan n vic hon tng thi hi vua L D Tng. Qu trnh chun b v t chc l hon tng thi hi vua L D Tng#Lch s#L D Tng, vua nh L, 1679 -1731, Vit nam#K yu#TDung#Hon tng## 00772000000000301000450002600100000001400070001004100050001718100070002208200040 00298080005000330010010000380020015000480030018000630070026000810080012001070090 01700119010000500136011001500141012002600156005000400182013000700186021022700193 020000800420020000600428020002100434039000600455020000900461#VV0.19882#64000#Vi ?t#TH250G#909#^214#Minh Chu#Th gii k b#Truyn xa k li#Minh Chu ; DSC tr nh by#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a336tr.^b19cm#Nhng b mt xuyn th k#DSC#270093#Gii thiu hn 50 cu chuyn y hp dn, l th v cc s kin l ch s chn thc, cc cng trnh kin trc, b s hu cung, hin tng k b, chu yn ma qui huyn b... trong lch s pht trin vn ho tinh thn ca nhn loi #Lch s#B n#Khoa hc thng thc#TDung#Th gii## 00685000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330010015000380020038000530030032000910070015001230080012001380090017001500100 00500167011001500172013000700187021019100194020000800385020001700393020001500410 039000600425#VV10.19883#Vi?t#NG517G#393.09597#^214#Hong Tun Ph#Ngun gc, n gha tang l ngi Vit#Nhng iu cn bit v nn theo#Hong Tun Ph#^aThanh H o#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a228tr.^b21cm#270094#Nghin cu ngun gc, ngha v tm hiu nhng vn c bn v tang l ngi Vit, qua ch ra nhng tp tc lc hu nn bi tr, xy dng np sng vn minh tin b trong vn ha tang ma#Ta ng l#Vn ho dn gian#Ngi Vit Nam#TDung## 00734000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020043000320220004000750080012000790090017000910100005001080110015001130150 04300128013000700171021025000178020002000428020000800448020000800456020001000464 039000600474#VV10.19884#Vi?t#NH556#302#^214#Nhng in hnh tin tin lm theo li Bc#T.2#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tnh u Thanh Ho#270095#Phn nh nhng cch lm hay, nhng vic lm tt, nhng kinh nghim qu bu ca nhng tp th, c nhn tiu biu, xut sc lm the o li Bc trn tt c cc lnh vc kinh t, chnh tr, vn ha x hi gp phn p ht trin v i mi qu hng Thanh Ho#in hnh tin tin#C nhn#Tp th#Tha nh Ho#TDung## 00484000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070014000710220004000850080012000890090017001010100 00500118011001400123020001100137020000600148020001400154005001400168039000600182 013000700188020000700195020000400202#VV10.19885#10000#Vi?t#V460#372.61#^214#V c thm luyn t v cu 4#L Thanh Long#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010# ^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#L Thanh Long#TDung#270096#T ng#C u## 00475000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070009000710220004000800080012000840090017000960100 00500113011001500118020001100133020000600144020001400150005000900164039000600173 013000700179020000700186020000400193#VV10.19886#17000#Vi?t#V460#372.61#^214#V c thm luyn t v cu 5#Ngc Mai#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a120 tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Ngc Mai#TDung#270097#T ng#Cu## 00863000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370010010000420020033000520030018000850070026001030080012001290090 01700141010000500158011001500163015004700178012002600225005000400251013000700255 021025600262020000600518020001000524020002100534039000600555#VV10.19887#64000#V i?t#NH556B#001.94#^214#Minh Chu#Nhng b n thch thc nhn loi#Truyn xa k li#Minh Chu ; DSC trnh by#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a336tr.^b21cm#T n sch ngoi ba: B n thch thc nhn loi#Nhng b mt xuyn th k#DSC#2700 98#Gii thiu hn 50 cu chuyn v nhng b n ln nht th gii, b n v cc n n vn minh mt, nhng hin tng k b, cc tp tc k l, nhng min t ma qui huyn b... cha c khm ph, l gii v ang l nhng thch thc cho nh n loi th k XXI#B n#Nhn loi#Khoa hc thng thc#TDung## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000600216019001400222013000700236#VN10.05643#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.45# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#TDung#Dch Nht Bn#270099## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000600216019001400222013000700236#VN10.05644#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.46# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#TDung#Dch Nht Bn#270100## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000600216019001400222013000700236#VN10.05645#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.47# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#TDung#Dch Nht Bn#270101## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070016000900220005001060080 01200111009001700123010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200039000600216019001400222013000700236#VN10.05646#14000#Vi?t#N550H#89 5.6#^214#N hong Ai Cp#Truyn tranh#Daughter of the Nile#Chieko Hosokawa#T.49# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Chieko Hosokawa#TDung#Dch Nht Bn#270102## 00641000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370010009000420020023000510070014000740040018000880080012001060090 01700118010000500135011001500140013000700155021018900162020001600351020001400367 039000600381#VN10.05647#68000#Vi?t#T120ı.892#^214#Hoi Thu#Tm & k ngi D o Thi#Hoi Thu b.s.#Ti bn ln th 4#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a423tr .^b19cm#270103#Khc ha c trng t tng, tp qun sinh hot v li sng ca n gi Do Thi trong vic kinh doanh, trong i nhn x th, trong cuc sng, tron g cuc u tranh sinh tn v trong m phn#Dn tc Do Thi#Ngi Do Thi#TDung# # 00955000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420010017000470020054000640070039001180040036001570080005001930090 01900198010000500217011001500222015004900237005001500286013000700301021032300308 020001000631020000900641020000900650039000600659#VN10.05648#VN10.05649#Vi?t#NGH3 07V#340.07#^214#Nguyn Xun Ton#Nghip v ph bin, gio dc php lut ca cng an x#B.s.: Nguyn Xun Ton, Nguyn Duy Ng#In ln th 2, c sa i v b sun g#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a175tr.^b19cm#TTS ghi: n 4 - Chng trnh 2 12. B Cng an#Nguyn Duy Ng#270104#Cung cp cho cn b cng an x nhng kin t hc c bn v nghip v ph bin, gio dc php lut, cc hnh thc ph bin, gi o dc php lut v vai tr ca cng an x trong cng tc ph bin, gio dc ph p lut c s. ng thi cung cp nhng vn bn ch o ca ng v Chnh ph v cng tc ph bin, gio dc php lut#Php lut#Gio dc#Vit Nam#TDung## 00480000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010010000670020013000770030012000900070 01000102008000500112009001400117010000500131011001500136020001700151020000900168 020001200177039000600189013000700195#VN10.05651#VN10.05652#VN10.05650#44000#Vi? t#PH431L#895.92234#^214#Trng Bo#Phong lan #Truyn ngn#Trng Bo#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a244tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#270105## 00483000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020008000780030016000860070 01300102008000500115009001400120010000500134011001500139020001700154020000900171 020001200180039000600192013000700198#VN10.05653#VN10.05654#VN10.05655#41000#Vi? t#S111N#895.9223#^214#Trn Mnh H#Sau ni#Tp truyn ngn#Trn Mnh H#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a230tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#27010 6## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020017000670070046000840080005001300090 01400135010000500149011001500154005001400169005001200183013000700195021020000202 020000300402020001000405039000600415#VN10.05656#VN10.05657#18000#Vi?t#K600T#638 #^214#Nguyn Thanh Bnh#K thut nui d#Nguyn Thanh Bnh, L Vn Thng, L Xu n Ti#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a100tr.^b19cm#L Vn Thng#L Xun Ti#270107#G ii thiu mt s thng tin v loi d trn th gii, c im sinh trng, ngh a kinh t, vn ho v loi d. Hng dn k thut nui v chm sc d h gia nh cng mt s mn n ch bin t d#D#Chn nui#TDung## 00598000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020044000690070018001130080005001310090 01400136010000500150011001400155013000700169021012900176020001000305020000800315 039000600323020000300329#VN10.05658#VN10.05659#18000#Vi?t#K600T#636.5#^214#Nguy n Thanh Bnh#K thut chn nui g sch trong trang tri#Nguyn Thanh Bnh#^aH. #^aNxb. H Ni#2010#^a87tr.^b19cm#270108#Gii thiu quy chun k thut, iu ki n m bo tri chn nui gia cm an ton sinh hc v hng dn k thut chn nu i g sch#Chn nui#G sch#TDung#G## 00842000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010023000510020058000740070063001320080005001950090 01400200010000500214011001500219005001900234005001900253013000700272021024100279 020000400520020001000524020001200534039000600546#VN10.05660#VN10.05661#25000#Vi ?t#B305P#636.4#^214#Nguyn Th Minh Phng#Bin php s dng thuc th y an ton trong chn nui ln#Nguyn Th Minh Phng, Nguyn Th Anh o, Cao Th Kim Ph ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a120tr.^b19cm#Nguyn Th Anh o#Cao Th Kim Phng #270109#Gii thiu mt s quy nh ca nh nc v vic s dng thuc th y tron g chn nui. Hng dn m bo v sinh th y an ton trong chn nui ln v quy trnh s dng vacxin phng bnh, cng nh chn on v iu tr bnh trong chn nui ln#Ln#Chn nui#Thuc th y#TDung## 01000000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020079000510070088001300080005002180090014002230100 00500237011001500242005001400257005002300271005001700294005001700311013000700328 02102340033502000040056902000110057302000190058402000090060302000110061202000090 0623039000600632020001200638#VN10.05662#VN10.05663#26000#Vi?t#556D#635.9#^214# ng dng cng ngh sinh hc trong chn to v nhn ging cy hoa lily, loa kn#B .s.: ng Vn ng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Tuyn, Trnh Khc Quang, L Th Thu Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a128tr.^b19cm#ng Vn ng#Nguyn Th Thanh Tuy n#Trnh Khc Quang#L Th Thu Hng#270110#Trnh by vai tr v ng dng cng n gh sinh hc trong chn to, nhn ging cy trng, cy cnh. Gii thiu chung v cy hoa lily v ng dng cng ngh sinh hc trong chn to, nhn ging cy hoa lily trn ton th gii v Vit Nam#Hoa#Trng trt#Cng ngh sinh hc#ng dng #Nhn ging#Hoa lily#TDung#Hoa loa kn## 00799000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010023000490020057000720070063001290080005001920090 01400197010000500211011001500216005001900231005001900250013000700269021020900276 020002200485020000800507039000600515#VN10.05664#VN10.05665#18000#Vi?t#B305P#632 #^214#Nguyn Th Minh Phng#Bin php s dng thuc bo v thc vt an ton hi u qu#Nguyn Th Minh Phng, Nguyn Th Anh o, Cao Th Kim Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a103tr.^b19cm#Nguyn Th Anh o#Cao Th Kim Phng#270111#Gii th iu nhng kin thc c bn v thuc bo v thc vt. Trnh by v tnh c ca t huc bo v thc vt v nhng nguyn tc m bo an ton, t hiu qu cao trong lu thng, s dng thuc bo v thc vt#Thuc bo v thc vt#S dng#TDung## 00919000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070063000830220004001462210024001500080 00500174009001400179010000500193011001400198005001800212005001600230005001400246 00500120026003900060027201300070027802102450028502000200053002000030055002000190 0553020000900572#VN10.05667#VN10.05666#18000#Vi?t#C455N#639.3#^214#Cng ngh si nh hc cho nng dn#Nguyn Thanh Bnh, Nguyn Th Xun, L Vn Thng, L Xun T i#Q.2#Nui trng thu c sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a96tr.^b19cm#Nguyn Than h Bnh#Nguyn Th Xun#L Vn Thng#L Xun Ti#TDung#270112#Gii thiu v vic ng dng cng ngh sinh hc trong chn nui thu sn. Hng dn k thut nhn g ing v nui mt s loi thu sn ph bin nh: c chp, c tr, c trm c, c chim trng nc ngt, c tra, c ba sa, c qu, c r ng v ln#Nui trng th u sn#C#Cng ngh sinh hc#ng dng## 01012000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070064000810220004001452210015001490080 00500164009001400169010000500183011001400188005001200202005001600214005001300230 03900060024300100140024901300070026302103270027002000120059702000150060902000100 0624020001900634020000900653#VN10.05668#VN10.05669#18000#Vi?t#C455N#636#^214#C ng ngh sinh hc cho nng dn#L Thanh Bnh, L Xun Ti, Nguyn Th Xun ; Nguy n Thin h..#Q.3#Chn nui sch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a95tr.^b19cm#L Xun T i#Nguyn Th Xun#Nguyn Thin#TDung#L Thanh Bnh#270113#Trnh by cc phng php chn nui sch nh qun l vt nui mi nhp tri ngn nga s xm nhp ca dch bnh, hn ch s dch chuyn trong tri ca cc vt ch mang bnh ng n nga bnh dch pht tn v qun l v sinh kh trng ngn chn s pht sin h ca dch bnh. Hng dn k thut chn nui ln sch v g sch#Nng nghip#Ch n nui sch#Chn nui#Cng ngh sinh hc#ng dng## 00931000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070063000830220004001462210035001500080 00500185009001400190010000500204011001400209005002200223005001800245005001800263 00500140028103900060029500500160030101300070031702102010032402000180052502000100 0543020001900553020000900572#VN10.05670#VN10.05671#18000#Vi?t#C455N#631.8#^214# Cng ngh sinh hc cho nng dn#Trn Th Thanh Thuyt, Nguyn Th Thu H, Nguyn Thanh Bnh...#Q.4#Ch phm sinh hc bo v cy trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 99tr.^b19cm#Trn Th Thanh Thuyt#Nguyn Th Thu H#Nguyn Thanh Bnh#L Vn Th ng#TDung#Nguyn Th Xun#270114#Trnh by nhng kin thc c bn v ch phm si nh hc dng trong nng nghip. Gii thiu cc nhm ch phm sinh hc ng dng tr ong nng nghip v mt s ch phm sinh hc c u chung trong sn xut#Ch ph m sinh hc#Cy trng#Cng ngh sinh hc#ng dng## 00888000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070088000810220004001692210018001730080 00500191009001400196010000500210011001400215005001200229005001600241005001900257 03900060027600100140028200500160029601300070031202101550031902000110047402000040 0485020001900489020000900508020000900517#VN10.05672#VN10.05673#18000#Vi?t#C455N #635#^214#Cng ngh sinh hc cho nng dn#L Thanh Bnh, L Xun Ti, Nguyn Th Xun ; H..: Nguyn Quang Thch, Nguyn Khc Thi#Q.6#Sn xut rau sch#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a98tr.^b19cm#L Xun Ti#Nguyn Th Xun#Nguyn Quang Thch#TDu ng#L Thanh Bnh#Nguyn Khc Thi#270115#Trnh by nhng nguyn tc v quy nh c hung trong sn xut rau an ton. Gii thiu cc phng php trng rau ng dng c ng ngh cao v cng ngh sinh hc#Trng trt#Rau#Cng ngh sinh hc#ng dng#Ra u sch## 00945000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070099000830220004001822210022001860080 00500208009001400213010000500227011001400232005002200246005001600268005002300284 00500140030703900060032100500140032701300070034102101810034802000110052902000040 0540020001100544020001900555020000900574#VN10.05674#VN10.05675#18000#Vi?t#C455N #635.9#^214#Cng ngh sinh hc cho nng dn#Trn Th Thanh Thuyt, Nguyn Th Xu n, Nguyn Th Minh Phng, L Thanh Bnh ; ng Vn ng h..#Q.7#Nhn ging, t rng hoa#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a91tr.^b19cm#Trn Th Thanh Thuyt#Nguyn Th Xun#Nguyn Th Minh Phng#L Thanh Bnh#TDung#ng Vn ng#270116#Trnh by q uy trnh chn to, nhn ging v trng mt s loi hoa nh: hoa lan, hoa lily, h oa loa kn, hoa layn, hoa ng tin, hoa cm chng bng cch p dng cng ngh sinh hc#Trng trt#Hoa#Nhn ging#Cng ngh sinh hc#ng dng## 00889000000000325000450002600110000002600110001100500130002200500160003500500150 00510140007000660410005000731810006000780820008000848080005000920020025000970070 04900122008000500171009001400176010000500190011001500195020000600210020001400216 03900060023000500140023600500160025001300070026602102670027302000140054002000090 0554#VV10.19888#VV10.19889#Phm S Lng#Nguyn Hu Qun#Hong Vn Hoan#28000#Vi ?t#B256S#636.089#^214#Bnh sinh sn vt nui#Phm S Lng, Nguyn Hu Qun, Ho ng Vn Hoan...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a135tr.^b21cm#Th y#Bnh sinh sn#TDung #Trn c Hnh#Nguyn Huy ng#270117#Trnh by c im sinh l sinh sn gia sc ci. Gii thiu c im v cch phng tr bnh khng ly thng gp gia s c sinh sn, bnh sinh sn do ri lon ni tit, bnh ri lon sinh sn do vi si nh vt v n bo k sinh. Hng dn k thut thc hnh sn khoa#ng vt nui# iu tr## 00813000000000325000450002600110000002600110001100500130002200500150003500500160 00500140007000660410005000731810006000780820008000848080005000920020048000970070 05700145008000500202009001400207010000500221011001500226020000600241039000600247 00500150025300500150026801300070028302101650029002000070045502000140046202000110 0476#VV10.19890#VV10.19891#Phm S Lng#Nguyn B Hin#Phm Quang Thi#25000#Vi ?t#K600T#636.089#^214#K thut s dng vacxin phng bnh cho vt nui#Phm S L ng, Nguyn B Hin (ch.b.), Phm Quang Thi...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a143tr.^ b19cm#Th y#TDung#Trn Xun Hnh#Nguyn Hu Tn#270118#Trnh by v vacxin, cc c tnh c bn ca vacxin ni chung v vacxin th y ni ring. Gii thiu v h ng dn s dng mt s loi vacxin thng dng cho vt nui#Vacxin#ng vt nui #Phng bnh## 00869000000000337000450002600110000002600110001100500130002200500140003500500160 00490140007000650410005000721810007000770820006000848080005000900020039000950070 05600134008000500190009001400195010000500209011001500214020000600229039000600235 00500150024100500130025601300070026902102140027602000130049002000090050302000100 0512020000900522#VV10.19893#VV10.19892#Phm S Lng#T Long Thnh#Phm Quang Th i#34000#Vi?t#CH121#636.5#^214#Chn on v phng tr bnh thu cm#Phm S L ng (ch.b.), T Long Thnh, Phm Quang Thi...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a164tr.^ b19cm#Th y#TDung#Nguyn Vn Th# Ngc Thu#270119#Gii thiu c im, cc tr iu chng, cch chn on v bin php phng - tr cc bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, nm k sinh, bnh do c t nm khng ly truyn mt s loi thu cm nh vt, ngan, ngng#Bnh gia cm#Thu cm#Chn on#iu tr## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530070059000680080005001270090014001320100 00500146011001500151020000600166020001400172039000600186005001300192005001600205 005001700221005001600238005001700254013000700271021019000278020001400468#VV10.19 894#VV10.19895#39000#Vi?t#H419N#636.089#^214#Hc ngh th y#Phm S Lng (ch.b. ), Nguyn Huy ng, Hong ng Huyn...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a211tr.^b19cm#T h y#Bnh ng vt#TDung#Phm S Lng#Nguyn Huy ng#Hong ng Huyn#Phm Quan g Thi#Nguyn Nhn Lng#270120#Cung cp nhng hiu bit v dch bnh vt nui cng nh cc k nng, kinh nghim v phng tr mt s bnh cho vt nui nh bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, bnh ni khoa v sn khoa#ng vt nui## 00900000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020035000430070034000780080005001120090014001170100005001310110 01500136020003000151020001000181039000600191015007100197005000900268005000900277 00500110028600500130029700500100031001300070032002101890032702000080051602000080 0524020001100532020000700543#VV10.19896#VV10.19897#Vi?t#NG558T#302#^214#Ngi t t - Vic tt (2009 - 2010)#Ng Hng, Hoa Bin, Minh Ngha...#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a122tr.^b22cm#Phong tro ngi tt vic tt#Long Bin#TDung#TTS ghi: U b an nhn dn qun Long Bin. Hi ng Thi ua Khen thng#Ng Hng#Hoa Bin#Minh Ngha#Ng Th Hng#ng Khoa#270121#Gii thiu nhng tm gng ngi tt, vic t t, nhng m hnh hay ca qun Long Bin trn tt c cc lnh vc i sng x h i nh sn xut, lao ng, thng mi, gio dc, an ninh, y t...#C nhn#Tp th #Thnh tch#H Ni## 00933000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410010017000460020077000630070053001400080005001930090018001980100 00500216011001400221020000700235039000600242015004800248005001600296005001200312 013000700324021024800331020001500579020000800594020002900602#VL10.02393#VL10.023 94#Vi?t#TR513T#362.12#^214#Nguyn Vn Chnh#Trung tm cp cu 115 H Ni - 56 n m xy dng v trng thnh (1954 - 2010)#B.s.: Nguyn Vn Chnh, ng Thnh Khn , Bi Tt Hp#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a39tr.^b27cm#H Ni#TDung#TTS ghi: S Y t H Ni. Trung tm Cp cu 115#ng Thnh Khn#Bi Tt Hp#270122#Gii thi u qu trnh xy dng, trng thnh v nhng thnh tch trong cng tc cp cu, vn chuyn bnh nhn ca Trung tm cp cu 115 H Ni. T chc ng v cc on th ti Trung tm qua cc thi k v gii thiu cc n v trc thuc Trung tm# Trung tm y t#Cp cu#Trung tm Cp cu 115 H Ni## 00488000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010012000670020013000790030012000920070 01200104008000500116009001800121010000500139011001500144020001700159020000900176 020001200185039000600197013000700203#VV10.19953#VV10.19954#VV10.19955#66000#Vi? t#TR125T#895.92234#^214#Hong Thnh#Tru tai m#Tiu thuyt#Hong Thnh#^aH.#^a Vn ho dn tc#2010#^a395tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung# 270123## 01046000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020081000580070055001390080005001940090018001990100 00500217011001500222020002100237020000900258039000600267015008800273005001500361 00500110037600500100038700500140039701300070041102102740041802000170069200500110 0709#VV10.19957#VV10.19958#VV10.19956#Vi?t#H419T#323.1597#^214#Hc tp tm gng o c v t tng H Ch Minh v chnh sch on kt dn tc#B.s.: Trn Thanh Pn (ch.b.), Tng Hong, Thch Qu...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a200tr.^b20c m#T tng H Ch Minh#Vit Nam#TDung#u ba sch ghi: Hi VHNT cc Dn tc Thi u s TPHCM. Chi hi VHNT Dn tc Khmer TPHCM#Trn Thanh Pn#Tng Hong#Thch Qu #Kng Sam Bath#270124#Trnh by ni dung t tng ca Ch tch H Ch Minh v on kt dn tc. Chnh sch on kt dn tc ca Ch tch H Ch Minh trong thi k xy dng nh nc Vit Nam dn ch cng ho (02/9/1945) v qua 2 cuc khng chin chng Php (1946 - 1954) v chng M (1954 - 1969)#on kt dn tc#Chanso phin## 00785000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020053000500070012001030080005001150090018001200100005001380110 01400143020002000157020000800177039000600185015005500191005000700246013000700253 021023100260020000800491020000800499#VV10.19959#VV10.19960#Vi?t#M501B#394.095978 5#^214#Ma bng - Ri b trong tn ngng th Mu Bn Tre#L Hi s.t.#^aH.#^aV n ho dn tc#2010#^a76tr.^b21cm#Tn ngng dn gian#Bn Tre#TDung#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh Bn Tre#L Hi#270125#Gii thiu khi qut v tn ngng th Mu v tn ngng th Mu Bn Tre. Trnh by v sc phong Thn , t chc b my, i tng v hnh thc tn th trong cc lng miu, cc hnh t hc t chc nghi l c th nh ma bng, ri b#Th Mu#Nghi l## 00822000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010015000450020054000600070052001140080005001660090018001710100 00500189011001400194020001600208039000600224012005100230005001400281005001500295 013000700310021019500317020001100512020000900523#VV10.19961#VV10.19962#Vi?t#PH43 1C#616.9#^214#Trn Nh Dng#Phng chng mt s bnh d ly t vt nui sang ng i#B.s.: Trn Nh Dng, V nh Thim, inh Kim Xuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a59tr.^b20cm#Bnh ly truyn#TDung#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#V nh Thim#inh Kim Xuyn#270126#Trnh by nhng c im cng nh cch phng v tr ca mt s bnh ly t vt nui sang ngi nh: cm gia cm A/ H5N1, bnh lin cu ln ngi, bnh than, bnh di, bnh xon khun Leptospira #Phng bnh#iu tr## 00703000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020045000670070035001120080005001470090 01800152010000500170011001400175006001100189039000600200019001600206013000700222 021015700229020003100386020000800417#VV10.19963#VV10.19964#24000#Vi?t#NGH250T#7 45.593#^214#T T Phng#Ngh thut lm n cy trang tr bn tic#T T Phng ; Tiu Qunh bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a63tr.^b21cm#Tiu Qunh#TDu ng#Dch Trung Quc#270127#Hng dn tng bc c th cch lm n cy trang t r bn tic, t cch chn vt liu, phi mu sc theo cc ch h c, y i dng, cc ru nho...#Ngh thut trang tr thc hnh#n cy## 00679000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480070026000650080005000910090018000960100 00500114011001800119006001300137039000600150013000700156021016800163020001800331 020002100349020001700370020001400387#VN10.05686#VN10.05687#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#H L ; Phm Vn Yn dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a11 5tr.^b19x20cm#Phm Vn Yn#TDung#270128#Gm nhng cu chuyn v t tng, tm g ng o c cch mng ca Bc H, v c bit l tnh cm ca Bc dnh cho ng bo cc dn tc thiu s trn t nc Vit Nam#o c cch mng#T tng H Ch Minh#Dn tc thiu s#Sch song ng## 00526000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010009000480020021000570070033000780080005001110090018001160100 00500134011001400139020001700153020000900170020001000179039000600189012005100195 005000700246013000700253#VN10.05688#VN10.05689#Vi?t#CH100M#895.9223#^214#Mc Mi n#Cha m hy lm gng#Truyn: Mc Min ; Tranh: c#^aH.#^aVn ho dn tc#2 010#^a26tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#TDung#Sch phc v ng b o dn tc thiu s v min ni# c#270129## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010011000470020008000580030004000660070011000700080005000810090 01800086010000500104011001400109020001700123020000900140020000400149039000600153 015004000159013000700199#VN10.05690#VN10.05691#Vi?t#L506B#895.9221#^214#Ngc Tha nh#Lc bt#Th#Ngc Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Tn tht ca tc gi: Nguyn Ngc Thanh#270130## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020009000640030004000730070009000770080 00500086009001800091010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000600158015003600164013000700200#VN10.05692#VN10.05693#20000#Vi?t#M305N#895 .92214#^214#Kim Tin#Min nh#Th#Kim Tin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a81tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Tn tht ca tc gi: Phm Th Tin#270 131## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020009000680030008000770070013000850080 00500098009001800103010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000600171013000700177#VN10.05694#VN10.05695#24000#Vi?t#N455N#895.92214#^214# V Duy Vng#Nng nn#Tp th#V Duy Vng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#270132## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030004000780070047000820220004001290050 01500133005001400148005001300162005001200175005001300187008000500200009001800205 01000050022301100150022802000170024302000090026002000040026903900060027301300070 0279#VN10.05696#VN10.05697#35000#Vi?t#KH462M#895.9221008#^214#Khi mch ng t hi#Th#Nguyn Xun p, ng nh Ban, Phm Vn Bi...#T.5#Nguyn Xun p#ng nh Ban#Phm Vn Bi#V Hu Bnh#H Ngc Cnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a223tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#270133## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020008000680030004000760070012000800080 00500092009001800097010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000600165015003400171013000700205#VN10.05698#VN10.05699#30000#Vi?t#TH500N#89 5.92214#^214#Hoi Phng#Thu nh#Th#Hoi Phng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a1 36tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Tn tht ca tc gi: Trnh Tuy n#270134## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020024000560030020000800290021001000070026001210080 00500147009001800152010000500170011001500175020001700190020000900207020001400216 039000600230020001200236020001400248005000900262013000700271#VN10.05700#VN10.057 01#35000#Vi?t#H527T#398.209597#^214#Huyn thoi dn tc Ty#Song ng Vit - Ty #Ton va a gn Ty#Triu n s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a22 8tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#TDung#Dn tc Ty#Sch song n g#Triu n#270135## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020014000670070042000810080005001230090 01800128010000500146011001500151020001700166020000900183020000400192039000600196 020001200202020001400214005000900228013000700237#VN10.05703#VN10.05702#25000#Vi ?t#TH460T#895.91#^214#Hong c Hi#Th ting Ty#Hong c Hi ; Triu n s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#TDung#Dn tc Ty#Sch song ng#Triu n#270136## 00760000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140008000660410005000741810007000790820012000868080005000980020 01300103008000500116009001100121010000500132011001700137013000700154021027900161 020000800440020000900448020000700457039000600464#CDVN.01275#VV10.19967#CDVN.0127 3#VV10.19966#VV10.19965#CDVN.01274#180000#Vi?t#NG558H#306.0959731#^214#Ngi H Ni#^aH.#^aTh gii#2010#^a90tr.^b22x28cm#270137#Khc ho 36 chn dung nhng ng h nhn, ngh s, nhng ngi dn thng bnh d ang gn gi nhng gi tr vn ho ca t Thng Long - H Ni nh cc nhc s, cc ngh nhn ca tr, cc ha s hay mt ngi lm bnh ph, mt ngi lm mai, mt ngi p tr sen, pha tr o...#Vn ho#Nhn vt#H Ni#TDung## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020018000680030016000860070012001020080 00500114009003300119010000500152011001500157020001700172039000500189020000900194 020001200203013000700215#VV10.19968#VV10.19969#60000#Vi?t#NG558#895.92234#^214 #Trnh Y Th#Ngi n b khc#Tp truyn ngn#Trnh Y Th#^aH.#^aTh gii ; Son g Thuy Bookstore#2010#^a314tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Vit Nam#Truyn ngn# 270138## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010019000490020028000680070046000960080005001420090 01100147010000500158011001500163021020300178020002200381020000900403020000900412 039000500421020000900426006002100435013000700456#VV10.19970#VV10.19971#57000#Vi ?t#L502N#181#^214#Trng Nghin Qun#Lun ng qua tranh minh ho#Trng Nghin Q un, Nguyn Th Lin Hon dch#^aH.#^aTh gii#2010#^a204tr.^b21cm#Tuyn chn h n 100 trch on c ni dung mang ngha hin thc tch cc trong tc phm Lun ng ca Khng T. Din gii nhng bc tranh bim ho v t tng Nho gio v v n ho truyn thng Trung Quc#Trit hc phng ng#T tng#Nho gio#Vanh#Khng T#Nguyn Th Lin Hon#270139## 01045000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020048000650290051001130070014001640040 02900178008000500207009002800212010000500240011001500245021044800260020000900708 020001700717020000900734039000500743013000700748#VV10.19972#VV10.19973#68000#Vi ?t#L254#133.9#^214#Ng c Thnh#Ln ng, hnh trnh ca thn linh v thn ph n#Len dong - joureys of spirits, bodies and destines#Ng c Thnh#Ti bn ln t h 1 c b sung#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2010#^a352tr.^b21cm#Nghin cu v nhn thc bn cht ln ng trn kha cnh tm sinh l, gc gii v s tc h hp vn ho. Cc khuynh hng bin i ca ln ng trong x hi v bc u t m hiu kha cnh tm sinh l v tr liu ca ln ng, vn c y mang tnh b n, vn i nam, i n v quan h ng gii, cc kha cnh kinh t, x hi ca ln ng t ra t tip cn gii v s gii phng cc kht vng ca ph n t rong x hi c truyn v hin i...#Ln ng#Khoa hc thn b#Tm linh#Vanh#270 140## 00766000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590010012000640020033000760070012001090080 00500121009000900126010000500135011001500140020001300155020001700168039000500185 013000700190021030300197#VV10.19898#VV10.19900#VV10.19899#39500#Vi?t#PH121T#150 .19#^214#Liu Trng#Phn tm hc v ph bnh vn hc#Liu Trng#^aH.#^aPh n# 2010#^a219tr.^b21cm#Phn tm hc#Ph bnh vn hc#Vanh#270141#Gii trnh nhng n n tng c bn ca phn tm hc nh v thc, gic m, tnh dc, mc cm... Trnh by cch tip cn vn hc t phn tm hc nh l tm l hc tip nhn, t cch c tc phm vn hc nh l t liu phn tm hc n cch c coi phn tm hc l mt phng php khm ph tc phm vn hc## 00925000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710010016000760020029000920290 05400121007001600175008000500191009001900196010000500215011001500220021032900235 020000600564020001000570020000800580039000500588013000700593020001100600#VV10.19 902#VV10.19901#VV10.19904#VV10.19903#150000#Vi?t#T550#677.003#^214#ng Trn P hng#T im ho nhum Anh - Vit#English - Vietnamese dictionary of textile col oration#ng Trn Phng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a476tr.^b21cm#Gm hn mt vn hai nghn t v cm t trong lnh vc nhum v lin quan nh nhum cc loi vt liu si, in hoa, x l hon tt ho hc v c hc, cc loi cht tr v thu c nhum, thuc in, o mu v lp cng thc mu s dng my tnh, cc phng ph p th nghim thuuc nhum v hng nhum... c xp xp theo vn vn ch ci#Nhu m#Ting Anh#T in#Vanh#270142#Ting Vit## 00676000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020018000580070024000760080005001000090 00900105010000500114011001500119021021100134020001800345039000500363020000700368 005000800375020000800383013000700391#VV10.19905#VV10.19906#35000#Vi?t#D112C#649 #^214#Kin Vn#Dy con thnh ti#B.s.: Kin Vn, Chu o#^aH.#^aPh n#2010#^a23 1tr.^b20cm#Mt s li khuyn, kinh nghim, phng php gip cc bc cha m trong vic dy con thnh ti nh cch rn luyn phm cht tt p cho con tr, khi g i tim nng ca tr, gip con tr hn ch mc khuyt im...#Gio dc gia nh# Vanh#Tr em#Chu o#Dy con#270143## 00833000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010010000530020031000630070029000940080005001230090 00900128010000500137011001500142021031600157020002000473039000500493020000900498 005001200507013000700519020001000526020000700536#VV10.19907#VV10.19908#27000#Vi ?t#NGH250T#158.2#^214#Ngc Tho#Ngh thut chinh phc phi yu#B.s.: Ngc Tho, Khi Nguyn#^aH.#^aPh n#2010#^a167tr.^b20cm#Hng dn cch nm bt tm l ph n, ngh thut tip cn i phng tinh t, to thin cm, kho lo s dng ng n t, th hin tnh cm chn thnh, s quan tm ng mc, cng nh ngh thut t ng qu. B quyt chinh phc cc mu ph n khc nhau,.. t gip cho phi mnh d dng m c cnh ca tri tim ph n#Tm l hc ng dng#Vanh#Tnh yu#Khi Nguyn#270144#Hnh phc#ng x## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010020000550020011000750030015000860070020001010080 00500121009000900126010000500135011001500140020001700155020000900172039000500181 020001100186013000700197#VV10.19910#VV10.19909#39000#Vi?t#E202M#895.92234#^214# Nguyn Th Vit Nga#Em 17 tui#Tp truyn va#Nguyn Th Vit Nga#^aH.#^aPh n# 2010#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#Truyn va#270145## 00666000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020028000700070015000980080005001130090 00900118010000500127011002600132021015200158020000700310020000700317020000900324 039000500333004001400338020001700352013000700369#VV10.19911#VV10.19912#44000#Vi ?t#C101M#641.59597#^214#Triu Th Chi#Cc mn n c sn Vit Nam#Triu Th Ch i#^aH.#^aPh n#2010#^a220tr., 8 tr. nh^b21cm#Hng dn cch la chn vt liu, ch bin v trnh by cc mn n, c sn Vit Nam t tm, ln, ch, ra, baba , mc, s, c, tht th, d, nai v c#Mn n#Nu n#Ch bin#Vanh#Ti bn ln 2 #Sch thng thc#270146## 00679000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020044000650070014001090080005001230090 00900128010000500137011002600142021019600168020000700364020000900371039000500380 013000700385020002100392#VV10.19913#VV10.19914#42000#Vi?t#120T#616.6#^214#inh Cng By#m thc dnh cho ngi ri lon cng dng#inh Cng By#^aH.#^aPh n #2010#^a223tr., 2 tr. nh^b21cm#Gii thiu nhng quan nim ca ng y v nhng mn n - bi thuc, b thn m, b thn dng, b tm, an thn, b can huyt, th anh nhit, tr thp... gp phn cha ri lon cng dng nam gii#Mn n#iu tr#Vanh#270147#Ri lon cng dng## 00913000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360010010000410020033000510030069000840070059001530040018002120080 00500230009000900235010000500244011001500249021021400264020000700478020000900485 02000100049402000110050400500110051500600150052600600130054103900050055401300070 0559019000900566#VV10.19915#115000#Vi?t#L104C#153.4#^214#Adam Khoo#Lm ch t d uy thay i vn mnh#Nhng phng php hiu qu gip bn t c bt c iu g bn mun#Adam Khoo, Stuart Tan ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xun Vy#Ti bn ln th 4#^aH.#^aPh n#2010#^a433tr.^b24cm#Trnh by v nh ngha ca NLP - lp t rnh ngn ng t duy. Gii thiu cc ng dng v thnh t c bn ca NLP. Cch p dng nhng yu t y vo cuc sng lm thay i cuc i v lm cho cuc s ng tt p hn#T duy#Vn dng#Cuc sng#Thnh cng#Stuart Tan#Trn ng Khoa#U ng Xun Vy#Thu#270148#Dch Anh## 00659000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070019000850080005001040090009001090100 00500118011001500123021018100138020002000319020002000339020001000359039000500369 013000700374005001200381#VV10.19916#VV10.19917#40000#Vi?t#PH431C#650.14#^214#Ph ong cch lm vic ni cng s#Coral, Brain Works#^aH.#^aPh n#2010#^a135tr.^b21 cm#a ra nhng quy tc quan trng khi lm vic ni cng s, rt ra nhng bi h c thng qua nhng tht bi m nhiu ngi i trc vp phi gip chng ta th nh cng trong cng vic#B quyt thnh cng#Phong cch lm vic#Cng vic#Thu#2 70149#Brain Works## 00922000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030069000860070057001550080005002120090 00900217010000500226011001500231015007300246021013500319020001000454020001100464 02000100047500500160048500500210050100500150052200500170053700500180055403900050 0572013000700577#VV10.19918#VV10.19919#24000#Vi?t#T123B#307.1#^214#Tp bi gin g pht trin cng ng#Chng trnh trung cp cng tc x hi, chuyn ngnh cng tc ph n#Trn Quang Tin, Nguyn Th Thu Hng, Trng Thu Tr...#^aH.#^aPh n#2010#^a127tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#Mt s vn c bn v pht trin cng ng. T chc cng ng v phng php nh gi cng ng. Xy dng d n pht trin cng ng#Cng ng #Pht trin#Bi ging#Trn Quang Tin#Nguyn Th Thu Hng#Trng Thu Tr#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Th Phng#Thu#270150## 00831000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010021000490020039000700030069001090070039001780080 00500217009000900222010000500231011001500236015007300251021016200324020001000486 005001700496039000500513013000700518020001600525#VV10.19920#VV10.19921#24000#Vi ?t#T123B#361#^214#Nguyn Th Thu Hng#Tp bi ging nhp mn cng tc x hi#Ch ng trnh trung cp cng tc x hi, chuyn ngnh cng tc ph n#Nguyn Th Th u Hng, Nguyn Vn Thanh#^aH.#^aPh n#2010#^a130tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin h ip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#Mt s vn chung v cng tc x hi. Gi tr, chun mc o c v cc nguyn tc c bn ca cng tc x hi. Kin thc, k nng cng tc x hi chuyn nghip#Bi ging#Nguyn Vn Than h#Thu#270151#Cng tc x hi## 00940000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020030000790030048001090070 04600157008000500203009000900208010000500217011001500222015007300237021025000310 020001600560020001000576005001400586005001400600039000500614013000700619#VV10.19 923#VV10.19924#VV10.19922#31000#Vi?t#T123B#300.72#^214#Trn Quang Tin#Tp bi ging thng k x hi#Dng cho chng trnh trung cp cng tc x hi#Trn Quang Tin, Ng Minh Hin, Trn Vn Oanh#^aH.#^aPh n#2010#^a170tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#Trnh by nguyn l chung ca thng k. Cung cp phng php thu thp, x l v phn tch mt l ng ca cc hin tng x hi nh y t, bo him x hi, bo tr x hi, hn nhn v gia nh, mc sng ca dn c, tiu cc x hi v ti phm x hi...#Thng k x hi#Bi ging#Ng Minh Hin#Trn Vn Oanh#Thu#270152## 00792000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020019000620030007000810070037000880080 00500125009000900130010000500139011002500144021021700169020000800386020003500394 020000300429020000700432006001900439039000500458013000700463019000800470#VV10.19 925#VV10.19926#55000#Vi?t#V431T#811#^214#Weigl, Bruce#Vng trn ca Hnh#Hi k #Bruce Weigl ; Hnh Nguyn Weigl dch#^aH.#^aPh n#2011#^a283tr., 7tr. nh^b21c m#Hi k ca nh th Bruce Weigl, vit v cuc i ng, nhng ngy thng ng tha m gia cuc chin tranh Vit Nam, sau chng li cuc chin tranh , ri cm bt lm th v tr thnh mt nh th danh gi ca nc M#Nh th#Weigl, Bruce, nh th, 1949 - , M#M#Hi k#Weigl, Hnh Nguyn#Thu#270153#Dch M## 00887000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010021000490020046000700030069001160070061001850080 00500246009000900251010000500260011001500265015007300280021016200353020001600515 005001500531005001700546039000500563013000700568020001000575#VV10.19927#VV10.199 28#28000#Vi?t#T123B#361#^214#Nguyn Th Kim Khnh#Tp bi ging cng tc x hi c nhn v nhm#Chng trnh trung cp cng tc x hi, chuyn ngnh cng tc p h n#B.s.: Nguyn Th Kim Khnh, Trng Thu Tr, Nguyn Vn Thanh#^aH.#^aPh n #2010#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#Cung cp kin thc v cc vn c bn ca cng tc x hi c nh n v cng tc x hi nhm. Trnh by cc k nng v phng php cng tc x hi c nhn v nhm#Cng tc x hi#Trng Thu Tr#Nguyn Vn Thanh#Thu#270154#Bi ging## 00585000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020023000600070016000830080005000990090 00900104010000500113011001500118039000500133013000700138021014400145020001100289 020001000300020000900310#VV10.19929#VV10.19930#34000#Vi?t#M458N#158#^214#V Phi Yn#Mt na ca ti u?#V Phi Yn b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a189tr.^b21cm#Th u#270155#Phn tch kha cnh tm l ca tnh yu v a ra nhng gi gip bn tm c mt na yu thng v xy dng mt cuc sng hnh phc cho mnh#Tm l hc#Hnh phc#Tnh yu## 00642000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020018000640070017000820080005000990090 00900104010000500113011001500118021019500133020000900328020000900337039000500346 013000700351020001800358#VV10.19932#VV10.19931#55000#Vi?t#NH124K#618.2#^214#Ng c Phng#Nht k mang thai#Ngc Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a243tr.^b24cm#Cu ng cp nhng kin thc v tnh hnh pht trin, sinh trng ca thai nhi mi ng y, nhng lu v ch dinh dng, cch chm sc sc kho trong thi k mang t hai, cc phng php dy thai...#Thai sn#Thai nhi#Thu#270156#Chm sc sc kho ## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020024000590070031000830080005001140090 00900119010000500128011001500133021021500148020000900363020000900372020000900381 006001000390013000700400019001600407039000500423#VV10.19934#VV10.19933#30000#Vi ?t#S550K#618.2#^214#Lu Bn#S k diu ca sinh sn#Lu Bn ch.b. ; nh Bnh d ch#^aH.#^aPh n#2011#^a162tr.^b21cm#Cung cp kin thc v qu trnh sinh sn, s th thai, s pht trin ca thai nhi, s pht trin gii tnh, d tt ca thai nhi. Cc bin php m bo sinh sn hoc trnh thai v phng php th tinh nhn to...#Sinh sn#Th thai#Thai nhi#nh