Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013

E-mail Print

Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, chiều 26/06/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Hiến pháp năm 2013 do TS. Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày, giới thiệu.

TS. Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Hoàng Minh Thái đã giới thiệu về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mục đích, yêu cầu, quá trình sửa đổi, phạm vi sửa đổi Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Hiến pháp năm 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, qui định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo.

Thông qua Hội nghị đã giúp người nghe tiếp cận, hiểu rõ các quy định, những điểm mới của Hiến pháp, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, đưa Hiến pháp năm 2013 thực sự đi vào cuộc sống.

_____________

Tin: Hồng Vân, Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: