Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

E-mail Print

Thư viện Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

***

Căn cứ Quyết định số 3390/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019 của Thư viện Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Thông tin tuyển dụng [xem toàn văn trực tuyến] hoặc [download]

2. Mẫu phiếu đăng ký theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ [download]

 

[Xem: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019]