NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
201 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
202 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
203 Thư viện thân thiện với web 2.0
204 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
205 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
206 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
207 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
208 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
209 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
210 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
211 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
212 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
213 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
214 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
215 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
216 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
217 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
218 Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam
219 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội
220 Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới
221 Bàn về hệ thống phân loại bài tóm tắt
222 Công tác đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ
223 Vai trò của kiến thức thông tin đối với cạn bộ nghiên cứu khoa học
224 Giới thiệu một số khái niệm mới trong biên mục hiện đại
225 Trả lời góp ý về DDC 14
 
Page 9 of 12