NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
126 Bàn về phí đối với các dịch vụ thư viện
127 Khảo cứu và đánh giá về các bộ từ khóa và từ điển từ khóa được sử dụng trong định từ khóa tài liệu ở Việt Nam hiện nay
128 Vai trò của quản lý chất lượng trong Vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam
129 Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam
130 Hành vi thông tin trong tổ chức
131 Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện
132 Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc
133 Xu hướng phát triển của OPAC thư viện
134 Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”
135 Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam
136 Sử dụng các khung phân loại thư viện để tìm tài nguyên trên Internet
137 Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho sự nghiệp Thư viện Cách mạng Việt Nam
138 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
139 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC (1998-2008)
140 Semantic Web và thư viện số
141 Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
142 Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng
143 Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông
144 Đào tạo ngành Thông tin – Thư viện trong công nghệ thông tin
145 Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới
146 Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam
147 Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam
148 Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo
149 Năng động là động lực phát triển của Thư viện
150 Cải tiến thư viện trường học với biên mục tại ngoại
 
Page 6 of 7