NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
76 Đề xuất mô hình phát triển nguồn lực thông tin cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
77 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện và việc thực hiện, áp dụng vào thực tiễn quản lý và tổ chức hoạt động trong các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước
78 ZOPIM - Giải pháp hỗ trợ trực tuyến cho thư viện các trường đại học Việt Nam
79 Xu hướng đổi mới hoạt động thư viện đại học giai đoạn hiện nay
80 Thư viện trường phổ thông với việc hình thành và rèn luyện thói quen, kỹ năng sử dụng thông tin của học sinh
81 Nghiên cứu hành động: cách tiếp cận trong nghiên cứu hành vi thông tin của người dùng tin
82 Áp dụng công cụ quản lý chất lượng toàn diện trong hoạt động thư viện - thông tin ở Việt Nam
83 Lợi thế tiếp cận thông tin qua thư viện số với tiếp cận thông tin qua kênh xuất bản, phát hành
84 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam
85 Phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin trong các trường đại học hướng tới mô hình đại học nghiên cứu
86 LRC 2.0 - mô hình ứng dụng web 2.0 cho thư viện học thuật
87 Khái niệm kiến thức thông tin được hiểu như thế nào?
88 Công cụ và những hướng dẫn cần thiết đảm bảo sự chuẩn hoá cho công tác biên mục chủ đề
89 Tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện quận, huyện ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
90 Một số ý kiến về văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và hoạt động quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam
91 Phân tích các khoảng cách trong đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện theo mô hình SERVQUAL
92 Phát huy vai trò liên chi hội trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
93 Tăng cường hoạt động nghiên cứu người dùng tin và nhu cầu tin trong thư viện trường đại học phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ
94 Học tập phục vụ cộng đồng: yêu cầu đổi mới giảng dạy chuyên ngành thư viện - thông tin
95 Marketing trực tuyến và ứng dụng của marketing trực tuyến trong hoạt động thư viện - thông tin
96 Hợp tác chia sẻ học liệu giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện đại học Việt Nam
97 Chuyên gia truyền thông tại các thư viện trường học
98 Thông thạo thông tin
99 Quan hệ liên kết trong biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo MARC 21
100 Hiện đại hoá hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học trong thời đại công nghệ góp phần đổi mới chất lượng giáo dục đại học Việt Nam
 
Page 4 of 13