NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
226 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
227 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
228 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
229 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
230 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
231 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
232 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
233 Thư viện thân thiện với web 2.0
234 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
235 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
236 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
237 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
238 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
239 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
240 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
241 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
242 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
243 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
244 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
245 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
246 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
247 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
248 Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam
249 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội
250 Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới
 
Page 10 of 13