Nhân sự - Cơ cấu tổ chức

E-mail Print

Nhân sự:

Hiện nay, TVQG có tổng số 176 cán bộ, viên chức và người lao động trong đó bao gồm: 22 thạc sĩ, 121 cử nhân và 32 trình độ khác.  

Cơ cấu tổ chức: 

organization-v.jpg
 
duong-ke.gif
 
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG