Phòng Tạp chí Thư viện Việt Nam

E-mail Print

Chức năng

 • Công bố giới thiệu những công trình nghiên cứu khoa học về thư viện ở trong và ngoài nước
 • Thông tin, trao đổi, giới thiệu các hoạt động thư viện ở trong và ngoài ngành; Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ trương của ngành về công tác Thư viện

Nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Tạp chí Thư viện Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 • Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí theo Giấy phép hoạt động, quy định pháp luật về báo chí và sự chỉ đạo của Giám đốc Thư viện Quốc gia.
 • Thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về quản lý và hoạt động thư viện cả nước và của địa phương;
 • Công bố, giới thiệu những công trình nghiên cứu khoa học về thư viện ở trong và ngoài nước;
 • Thông tin về các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kỹ thuật – nghiệp vụ trong và ngoài nước có ảnh hưởng tới hoạt động thư viện.
 • Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội và bạn đọc; phổ biến kiến thức về hoạt động thư viện;
 • Thực hiện vai trò là diễn đàn của người làm công tác thư viện, cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy về thư viện, và của những người dân quan tâm tới thư viện;
 • Tổ chức hoạt động dịch vụ và các hoạt động văn hóa xã hội khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật;

Sản phẩm – dịch vụ

 • Xuất bản Tạp chí Thư viện Việt Nam
 • Nhận quảng cáo trên Tạp chí