Phòng Hành chính - Tổ chức

E-mail Print

Chức năng

 • Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính. Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Bảo đảm kinh phí, quản  lý tài sản, cung ứng vật tư và cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của đơn vị.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng bộ máy tổ chức của đơn vị phù hợp với sự phát triển của thư viện theo từng giai đoạn, theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định.
 • Xây dựng kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn của đơn vị. Tổng hợp tình hình hoạt động của thư viện hàng tháng, quý, năm; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các bộ phận trong đơn vị. Bảo đảm sự vận hành có hiệu quả các hoạt động chung của thư viện.
 • Triển khai thực hiện tuyển dụng người lao động theo chỉ tiêu biên chế được duyệt; Căn cứ vào nhu cầu công tác của đơn vị đề xuất việc sắp xếp tổ chức, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị.
 • Giúp Giám đốc quản lý người lao động theo quy định phân cấp quản lý của Bộ; Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
 • Xây dựng các văn bản về nội quy, quy chế làm việc của đơn vị trình cấp trên xem xét.
 • Đảm bảo mọi hoạt động về tài chính cụ thể: tiền lương, BHXH, BHYT, kiinh phí hoạt động nghiệp vụ, bảo dưỡng nhà cửa kho tàng, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật, chăm lo đời sống người lao động.
 • Quản lý công tác hành chính quản lý trong toàn đơn vị: bảo dưỡng hệ thống điện, nước, thiết bị nhà cửa, bảo đảm sự vận hành hệ thống máy móc một cách thường xuyên, đáp ứng yêu cầu hoạt động của thư viện.
 • In ấn, sao chụp tài liệu theo yêu cầu của đơn vị.
 • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.
 • Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Phòng quản lý.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc hoặc người được ủy quyền