Phòng Đọc Báo - Tạp chí

E-mail Print

Chức năng

 • Xử lý kỹ thuật nghiệp vụ, quản lý ấn phẩm định kỳ trong nước và nước ngoài; tổ chức thông tin phục vụ cho mọi đối tượng khai thác, sử dụng tài liệu theo qui định.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch bảo tồn ấn phẩm định kỳ trong nước và nước ngoài.
 • Phục vụ theo yêu cầu của bạn đọc về ấn phẩm định kỳ.
 • Cập nhật, xử lý kỹ thuật, khai thác cơ sở dữ liệu và hệ thống mục lục truyền thống về các tài liệu ấn phẩm định kỳ theo đúng qui trình được phân công.
 • Thực hiện chế độ kiểm kê và đề xuất việc mua các ấn phẩm định kỳ bổ sung cho kho tài liệu của thư viện.
 • Tổ chức, sắp xếp, bảo quản và quản lý các ấn phẩm kho tự chọn, tổng kho.
 • Tổ chức việc trích báo, tạp chí.
 • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.
 • Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền.

Sản phẩm, dịch vụ

 • CSDL bài trích của 62 tên tạp chí chuyên ngành về các lĩnh vực như: Chính trị, lịch sử, văn hoá nghệ thuật, kinh tế - xã hội ... với 50.130 biểu ghi, hàng năm sẽ tiếp tục cập nhật khoảng 14.000 biểu ghi vào CSDL.
 • Cung cấp bản sao tài liệu gốc (dạng giấy và vi phim) theo yêu cầu.
 • Làm thư mục các bài báo chí theo chuyên ngành.