Phòng Bảo vệ

E-mail Print

Chức năng

  • Đảm bảo an ninh trật tự, cơ sơ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trong thư viện.

Nhiệm vụ

  • Đề xuất và thưc hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong dơn vị.
  • Phối hợp với công an phường, công an thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm nội quy đơn vị.
  • Hướng dẫn và giám sát bạn đọc thưc hiện nội quy, quy định của thư viện. Trông giữ tài sản, kiểm soát thẻ đọc theo quy định của thư viện. Trông giữ xe cho cán bộ lao động của đơn vị và khách đến liên hệ công tác.
  • Thường xuyên kiểm tra hệ thống điều hòa máy chủ (ngoài giờ). Quản lý hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống báo cháy tự động.
  • Quản lý nhân lực, bảo quản giữ gìn cơ sơ vật chất, trang thiết bị trong phạm vi phòng quản lý.
  • Thưc hiện một số công tác khác theo sự phân công của giám đốc hoặc người được ủy quyền.